ELVIRA Fa.R.v.d. BURG de A. B. I. A. MANNBORG - ORGELS DE EEMLANDER" BUITENLAND. Adviezen voor Geldbelegging Verhuring van Lips Safe-Loketten ZOMERJAPONNEN r EERSTE BLAD. DE MOOR Deli- Zandblad Bezoekt onze stand op PIANOHANDEL LOUIS KLEIN Complete collectie NI MIDDENSTANDS CREDIETBANK in Prijzen 18.50 12.50 6.25 2.90 23e Jaargang No. 268 per poet f per week (met gratis ▼cnekering iepen oagelokkea) f 0.17*, afzonderlijke nummers f 0«05. 1MERSF00RTSCH DAGBLAD DIRECTHUR-iMTSEVEBi J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERP00RTWAL 2A. POSTREKENING K*. 47010. TCL. INT. CIS. Vrijdag 15 Mei 1925 PRUS DER ADVERTENTIE met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanbie dingen en Licfdadigheidj-advc;tenti2n voor de helft der prijs. Voor bande! cn bedrijf bestaan xcer vootdcclige bepalingen voor het advcrfeerca. Ecne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. OUITSCHLAND f"i de nieuwe rijkspresident. Hindenburg legt contra-visites of. Hindenburg heeft gisteren aan den presi dent van den rijksdag een contra-visite gebracht en daarna aan den rijksraad, waar hij ontvan gen werd door Broun, den Pruisischen minis ter-president. Hij werd overal door de bevol king levendig toegejuicht. Hindenburg ontvangt het corps diplomatique. De rijkspresident heeft gistermiddag de ge lukwenschen van de te Berlijn geaccrediteerde buitenlandsche vertegenwoordigers in ontvangst genomen. Hierbij heeft de deken van het corps diplomatique, mgr. Pacelli, de apostolische nuntius, in het Fransch de volgende rede ge houden: „Mijnheer de rijkspresident, het corps diplo matique is zeer verheugd zich heden om uw persoon te kunnen vergaderen, teneinde den nieuwen rijkspresident zijn oprechte cn eer biedige gelukwenschen te brengen. Wij spre ken den wcnsch uit, dat onder uwe wijze lei ding de Duitsche natie binnenslands niet alleen haar materieele welvaart, haar arbeids- en pro ductievermogen, maar ook goederen van hoo- gere orde tot bloei zal weten te brengen, die den grootsten waarborg vormen voor de be schaving en den menschclijken vooruitgang. Wij wenschen, dat onder uw hoogste leiding de Duitsche staat naar buiten zijn betrekkingen tot andere volken hechter zal mogen vestigen, in het belang van de groote zaak van den vrede op aarde. Dat is de innige wensch van alle edelmoedige harten, die er temidden der te genwoordige groote moeilijkheden naar streven onder de menschen den geestelijken vrede door eenheid en waarheid, den internationalen en so cialen vrede door de overwinning der liefde en der gerechtigheid gegrondvest te zien. In dezen zin zij het hem, die het zich tot een eer en vreugde rekent heden tot u het woord te mogen richten, verloorloofd Gode's zegen voor u en het Duitsche volk af te smèeken." De rijkspresident antwoordde hierop met de volgende woorden: „Mijnheer de nuntius, de woorden, die Uwe Excellentie uit naam van het corps diploma tique tot mij, als den door het Duitsche volk gekozen president, de goedheid had te richten, moge ik met een hartelijk woord van dank be antwoorden. Het is mij een bizender genoegen de gelukwenschen te vernemen, die het corps diplomatique heden op zoo vereerende en vriendelijke wijze bij monde van U gericht heeft tot mij en het Duitsche volk. Wees verzekerd, hooggeachte heer nuntius, dat ik de door U uit gesproken rredachten betreffende de ontwikke ling van alle elementen der menschelijke evo lutie ten volle onderschrijf. Wie aan het hoofd van een groot volk geroe pen wordt, kan geen hoogere wenschen kennen dan zijn volk in vrede en gelijkgerechtigheid aan de weróldtnak te zien medewerken. Ik kan uwe Excellentie de moeilijkheden niet verhelen, die zich aan mij voordoen, maar ik koester de hoop, dat zij niet onoverkomelijk zullen zijn. Voorzcover mij betreft, zal ik ernstig en met algeheele toewijding werken aan de uitvoering van de mir opgelegde taak. Als allen van ge lijken goeden wil zijn, zal ook Gods zegen, die u voor ons inroept, ons niet onthouden wor- "dem" Na de beantwoording van de toespraak van Pacelli onderhield Hindenburg zich eenigen tijd met hem, waarna de gezanten aan hem voor gesteld werden. Van Duitsche zijde waren de rijkskanselier, minister Stresemann en de staatssecretaris von Schubert en dr. Meissner bij de ontvangst aan wezig. HET CENTRUM ZEGT MARX DANK. Do inhoud der desbetreffende motie. Aan Ket slot van de vergadering, Woens dag en gisteren te Berlijn gehouden, heeft het partijbestuur van het centrum een motie aan genomen, waarin Marx dank wórdt gebracht vcor hetgeen hij gedaan heeft voor land en volk. Verder wordt betoogd, dat de strijd om den rijkspresident het centrum gebracht heeft aan de zijde van de partijen, die in moeilijke oogenblikken met het centrum tezamen den val in den afgrond van anarchistische toestan den hebben belet, de eenheid van het rijk heb ben behouden en daarmee de grondslagen heb ben gelegd voor een nieuwen opbloei. De wij ze, waarop de strijd met valsche beschuldigin gen en smaad tegen het centrum is gevoerd, herinnert aan de ergste tijden van onbeschaam de uitbuitingen van politieke en godsdienstige instincten en heeft bij het centrum in het ge- heele land groote verontwaardiging gewekt. Betreurd wordt voorts, dot enkele leden in Ket openbaar zich gekeerd hebben tegen het parool van de partij' en daarbij verklaard heb ben, dat aan „de anderen de leiding, aan het centrum echter de beslissende middenpositie moet ten deel vallen". Het bestuur wijst zulk een politiek prijsgeven van zichzelf af. Het be stuur vertrouwt, dat de partij in het heele land zal terugkeeren tot de eenheid, die hoor altijd gekenmerkt heeft en haar invloed op het open bare leven heeft gewaarborgd. De politieke taak van de Duitsche centrumspartij, die voortvloeit uit haar christelijk karakter, den geest van haar traditie, kracht, politiek pro gram en besluiten van haar leiders, blijft on veranderd. De gevaarlijke partijpolitieke ver houdingen en de scherpe tegenstellingen in ons volle mak dc aanwezigheid en den arbeid van een com ioneele christelijke partij van het midden n odiger dan ooit. Boven stam, stand en partij stellen wij de eenheid van volk en rijk, en wij willen met rust en taaie volharding arbeiden aan de verlossing van Roer- en Rijn gebied en aan de vrijheid van het geheele joQb DE DUITSCHE VEILIGHEIDS- VOORSTELLEN. Het Fransche antwoord. Het Fransche antwoord aan Duitschland no pens het veiligheidsverdrag zou gisteren aan alle mogendheden worden meedgedeeld. Wil Engeland zich met de Diritschers verstaan Een Fransche tegensproak. Naar verluidt, zijn er twee nota's van Frank rijk, over de ontwapening en de voorstellen tot een veiligheidsverdrag van Duitschland, op weg naar Londen. Men meent aldaar, dat het waarschijnlijk noodig zal zijn, voordat deze kwesties officieel worden geregeld, een confe rentie van de geallieerden te houden, waarop Duitschland vertegenwoordigd is. In diplomatieke Fransche kringen spreekt men bovenstaand Engelsch bericht tegen. De gezontenraad komt begin der volgende week bijeen. DE STAKING IN DE RIJNLANDSCHE BOUWBEDRIJVEN. In de bouwbedrijven (ijzer- en betonconstruc tie) van het Rijnland staken 10,000 12,000 arbeiders. DE FINANCIEELE SCHANDALEN. Julius Bormot in levensgevaar. De toestand van Julius Barmat was volgens de geneesheeren reeds drie maanden geleden zóó ernstig, dat zijn overbrenging naar een ziekenhuis reeds toen noodzakelijk was. Hij ver keert thans in levensgevaar BELG!EL HET KABINET-VANDEV1JVERE. Dc nieuwe premier. Aloys Vandevijvere is een politicus, doch voornamelijk een economist van bizondere be kwaamheid, die in België een groote populari teit geniet, vooral onder de gematigdle Vlaam- sche katholieken. Hij werd in 1871 te Thieït geboren, studeerde aan de hoogeschool te Leuven en vestigde zich daarna als advocaat te Gent. Na een actief aandeel te hebben 'ge nomen aan het bestuur zijner stnd, deed hij in 1911 zijn intrede in de Kamer. Spoedig daarop trad hij als minister van openbare werken cn landbouw tof het kabinet-De BroqueviUe toe een jaar later wisselde hij zijn portefeuille vooi die van spoorwegen Bij het uitbreken van den oorlog was hij minister van financiën en hij behield deze uiterst gewichtige functie tijdens den geheelcn duur van de ballingschap van h'et kabinet-De Broqueville te Havre. Na den wapenstilstand bleek Van de Vijvere, die geen deel uitmaakt© van het kabinet-Dela- croix, niettemin de stuwende kracht bij het re- gceringsbeleid. Achter de schermen de>ed hij zijn invloed gelden en toen in 1920 't kabinet- Carton de Wiart en kort daarop hef kabinet- Thetmis werd gevormd, nam hij hef departe ment van economische zaken onder zijn beheei waar hij vooral ten opzichte van het herstel der verwoeste gebieden voortreffelijk werk heeft verricht. In Augustus van het vorig jaar nam hij zijn ontslag, naar het heette om gezondheidsrede nen. FRANKRIJK. DE FRANSCHE SCHATKIST ONTVANGSTEN. In April hebben de staatsontvangsten frs. 2.976.682.000 bedragen. De gewone ontvang sten bedroegen frs. 2.341.978.00 of frs. 645.000.000 meer dan in April 1924. In de eerste vier maanden van 1925 over troffen de ontvangsten met frs. 1.310.000.000 het bedra, in het overeenkomstige tijdvak van 1924 geïnd en met frs. 390.000.000 de ge maakte raming. ENGELAND „HOW DO YOU DO, KING V' Gisteren hebben de koning en de koningin hun eerste niet-officieele bezoek aan de ten toonstelling te Wembley gebracht, waarbij zich het volgende merkwaardige voorval heeft af gespeeld. Na geruimen tijd in het paleis van de industrie te hebben doorgebracht, begaven de koning en de koningin, die zich ongedwon gen te midden van den stroom verdere be zoekers bewogen, zich naar het paleis der kunsten. Een Amerikaan en zijn zoon volgden hem. Plotseling nam de oude Amerikaan een paar flinke stappen, zoodat hij het koninklijk echtpaar inhaalde, nam zijn hoed af en stak den koning zijn hand toe, waarbij hij zeide „Hoe vaart gij, koning Zoudt gij de hand willen drukken van een Amerikaan Pe ko ning lachte genocgelijk en schudde den Ame rikaan de hand, die daarop ook zijn zoon voor stelde. Voordat de koning zijn weg vervolgde, sprak hij de hoop uit, dat de bezoekers hun bezoek prettig zouden vinden. De Amerikaan John Townie uit Iowa, zei later, dat het hem goed deed den koning te hebben ontmoet. Hij had onder de indruk von het oogenblik ge handeld en had het gevoel, dot hij de hand moest schudden von een man, die in heel Amerika zoozeer geacht wordt. BALDWIN OVER DE ONTWAPENING. Antwoordende op een in het Lagerhuis ge stelde vraag zei Baldwin, dat hij niet van oor deel was, dot eenig initiatief van de zijde der Britsche regeering tot het bijeenroepen van een wereldconferentie over de algemeene ont wapening nuttig zou zijn, aangezien de kwestie van de beperking van de bewapening nog steeds aanhangig is bij den Volkenbond. DE ARCHIEVEN VAN HET TSARISTISCHE RUSSISCHE CONSULAAT. Overdracht aan de sovjetautoriteilen. L o n d c nl3 Mei. (H. N) De rechtbank heeft vandaag bes'ist, dat de archieven van het Russische consulaat te Londen uif den tijd van het tsaristische regime* aan den vertegenwoor diger van sovjet-Rusland moeten worden uit geleverd, aangezien Engeland verleden jaar Uovjet-Rusfand beeft erkeni Fa. BRAKDSEN Langê-trnat S Tel. 129 Petitos 6 cent Bouquet 8 Extra 10 Het ideaal-fabrlkaat voor huiselijk gebruik Vraagt catalogi aan de Hoofdimporteurs Arnhemschesiraat voor Amersfoort en Omstreken AMERSFOORT. Langegracht No. 4 - Telefoon 304 Voorradig een groote sorteering „L'HIRONDELLE" 16-18 Langestraat - Amersfoort DE WERKLOOSHEID. Kritiek op de regecring van arbeiderszijde. Gynes, van de arbeiderspartij, heeft gisteren het debat over de werkloosheid geopend en giezegd, dat er ongeveer 1 Yk millioen werkloo- zen waren, hetgeen 150.000 meeT was dan het vorige jaar onder de Labour-regeering. Hij gispte de regeering, omdat zij er niet in ge slaagd was maatregelen te treffen, die den tegenwoordigen toestond waarschijnlijk zouden kunnen verbeteren. Het debat in het Lagerhuis over de werk loosheid liep voor een groot deel over de mo gelijkheid van handel met Rusland. Clynes zei, dat de arbeiderspartij er krachtig van over tuigd is, dat verdere handel met Rusland mo gelijk is, Macdonald sprak den wensch uit, dat de regeering credictfaoiliteiten zou verschaf fen. De minister van arbeid zeide, dat bij even verlangend was als wie ook, dat de handel met Rusland zou toenemen, zoo goed als met elk onder land. Een motie van de arbeiderspartij om de be grooting van arbeid te verlagen is met 320 te gen 111 stemmen verworp'en. De minister van arbeid aan het woord. Sir Arthur Steel Maitland, de minister van arbeid, die Clynes beantwoordde, zei, dat da regeering de plannen tot bestrijding van do werkloosheid 'zoo snel mogelijk bevordert en inzake de depressie in de scheepvaart ver klaarde hij, dat een van de redenen daarvan was, dat voor en in den oorlog de scheeps bouw krachtig werkzaam is geweest, met hel gevolg, dat er na den oorlog ov^r de geheele wereld een overschot was aan scheepsruimte voor de behoeften van het goederenverkeer. Dientengevolge was het in de scheepvaart slap en was de scheepsbouw tot een stilstand geko. men. Slechts trapsgewijze, naarmate de be staande schepen versleten raken, kan er ver betering voor den scheepsbouw intreden. De groote oorzaak, dat dit jaar de cijfers van de werkloosheid zoo hoog blijven, ligt in den toestand van de mijnnijverheid. In April verleden jaar waren er 25.000 mijnwerkers werkloos, dit jaar 139.000. Dit verschil van meer don 100.000 maakt vrijwel het geheele verschil uit in de algemeene cijfers van verle den jaar en dit jaar. HET VERSLAG DER LEVENSMIDDELENCOMMISSIE. Londen, 14 Mei (H. N.) Het kabinet is met de bestudecring van het eerste verslag dei voedselcommissie gereed gekomen. Er bestaat verschil von meóning omtrent de uitvoerbaar heid en de wenschelijkheid van de voorstellen jfej- ^commissie. Londen, 14 Mei. (V. D.) De Doily Tele, graph meldt, dot het kabinet nog geen beslis sing heeft genomen betreffende de aanbeve lingen van de koninklijke levcnsmiddelencom- missie. Gemeld wordt, dot het rapport met zijn voorstel tot het instellen van een levens mid delen raad zorgvuldig bestudeerd zal wor den, voordat een beslissing zal worden geno- ITALIË. BOZEN VERBODEN VOOR TIROOLSCHE PELGRIMS. Aon Tiroo-lsche pelgrims, die zioh naar Rome begeven is het, naar uit Weenen wordt gemeld, verboden een kort oponthoud te Bozen, te heb ben. Den prins-bisschop dr. Woitz werd de reis onmogelijk gemankt. De trein, die do pelgrims vervoerde, reed met groote vaart het station Bozen voorbij, waar fascisten in gejoel uitbra ken. NOODLOTTIGE AUTOBOTSING. Uit Rome wordt gemeld, dat op den landweg tusschen Florence en Arezzo twee met pelgrims bezette auto's tegen elkaar botsten, n.L een Beiersche en een Amerikaansche. De Beiersche minister Hubert en de Duitscher Kaufman wer den op slag gedood, terwijl van de overige in zittenden der Beiersche auto twee personen ge wond werden. Van de Amerikanen werd slechts één persoon licht gewond. OOSTENRIJK. DE TOESTAND VAN EX-KEIZERIN Z1TA. Boedapest, 14 Mei. (H. N.) Graaf Al- bert Apponyi heeft uit Lequeitio een telegram van Joiei Korolyi ontvangen, waarin gezegd wordt, dat koningin Zita zich in een goede ge zondheid verheugt. DE VERHOUDING TOT TSJECHO SLO WAKIJE. Wcenen, 14 Mei. (H. N.) Naar de och tendbladen uit Praag vernemen, twijfelt men er in politieke kringen aldaar ten zeerste aan, of de weinig vriendschappelijke wijze, waarop de conclusies van de conferentie der kleine enten te in de Oostenrijksche bladen zijn besproken, geen aanleiding is, om de reis van Benesj naar Weenen als opportuun te doen schijnen. Men kan nauwelijks aannemen, dat afzonderlijke besprekingen over wederzijdsche concessies ten opzichte van den in- en uitvoer wel moge lijk zijn, nadat de conferentie der kleine en tente vooruit is geloopen op de beslissing van den volkenbond inzake de voortzetting van de reorganisatie van Oostenrijk. Voor Tsjecho- Slowakije was het de hoofdzaak om een initia tief van Oostenrijk tot het uitlokken von eco nomische maatregelen von den volkenbond on mogelijk te maken. Te Praag is men dan ook overtuigd, dat Benesj binnen afzienbaren tijd niet naar Weenen zal gaan. POLEN, HET SPOORWEGONGELUK IN DEN CORRIDOR. De toestand der rails in orde bevonden. Ber 1 ijn, 14 Mei. (H. N.) Uit Danzig wordt gemeld, dat het Duitsch-Poolsche scheidsge recht, dat uitspraak zal doen over het spoor- wegoneluk bij Stargard, verklaard heeft, dat de toestand ter plaatse, waar het ongeluk plaats vond, niet verantwoordelijk is voor het onge val. Een uitvoerig onderzoek heeft getoond, dat de rails aldaar uit bruikbaar materiaal be stonden en ook het aangrenzende baanvak geen gebreken van beteekenis vertoonde, waardoor de veiligheid gevaar liep. Daarom heeft het scheidsgerecht geen aanleiding gevonden om overeenkomstig art. 16 van de overeenkomst van 1921 voorloopige maatregelen te treffen. .Beide partijen zullen worden uitgenoodigd de zaak verder schriftelijk en volgens de gebruike lijke wijze te behandelen. (Een ander bericht zegt, dat de Duitsche eischen van de hand zijn gewezen). Do uitspraak van het scheids gerecht. Nader wordt gemeld, dat de Duitsche dele gatie erkende, dat de dwarsliggers in goeden staat verkeerden. Op de uitspraak is geen be roep. De Duitsche bladen vernemen nog, dat de plaats van het ongeluk en de omgeving, te zamen 3 a 4 K.M., van Poolsche zijde weder in zoodanigen toestand is gebracht, dat het tra ject weer voor het verkeer geschikt is. LITAUEN. LITAUEN ROEPT ZIJN ZAAKGELASTIGDE BIJ HET VATICAAN TERUG. Wegens de onmogelijkheid om de standpun ten te verzoenen van het Vaticaan en van Li-' tauen, dat zich tekort gedaan acht ten aanzien van zijn nationale belangen door de bepalin gen van het concordaat tusschen het Vaticaan en Polen nopens de diocees Wilna, heeft Li- tauen zijn zaakgelastigde bij het Vaticaan te- jwggeioejjen. RUSLAND. HERZIENING VAN HET WETBOEK VAN DEN ARBEID. Het Russische commissariaat van den arbeid is op het oogenblik bezig oenige hoofdstukken von het arbeids wetboek te herzien. Een van de belangrijkste redenen voor de herziening is volgens dc Informations Soda les, het weekblad van het Internationaal Bureau van den Arbeid, de noodzakelijkheid om de kos ten van de genationaliseerde industrieën te ver lichten en de opbrengst van do bedrijven te verbeteren. De directie von do genationaliseerde in dustrieën eischt de afschaffing van betaling von loon gedurende het stopzetten von het werk tijdens de maaltijden en gedurende de periode, waarin do arbeiders hun vokvereenigings- of an dore verplichtingen vervullen (zoonis het deel nomen non de verkiezingen of het bijwonen van zittingen van het hof van orbitroge); daarbij wordt de betaling van overuren vastgesteld op 1.5 maal de gewone loonen, in plaats van het dubbele loon, dnt tot nu toe weW uitbetaald en de loonen van jeugdigo personen, verlaagd in verhouding tot hun korten arbeidsduur. Tot nu toe werden aan jeugdige personen dezelfde loonen uitbetaald als aan volwassen personen. Verder wenrr' de directie van de genationaliseerde ind ;n het recht te heb ben om ongeschikte eiders onmiddellijk te ontslaan. Deze eischen hebben aanleiding ge geven tot heftigo protesten in do kringen van de vakbeweging, die sterk tegen een herzie ning van het wetboek is. BORIS SAWINKOF PLEEGT ZELFMOORD. Boris Sawinkof, de Russische revolutionair, die voor den oorlog een groote rol in de Rus sische revolutionaire beweging speelde, later de sovjetrepubliek bestreed cn pas onlangs na een sensationeel proces zich met haar vct- zoende, heeft te Moskou zelfmoord gepleegd. Hij beschikte in de gevangenis to Moskou over, tw^e comfortabele vertrekken. Hij had ge** hoopt na zijn onderwerping in vrijheid te wor- den gesteld. Nadat een verzoekschrift daartoé was afgewezen, maakte hij een eind aan zijn leven. Zes dagen lang hebben de sovjetautori-* tehen zijn dood voor hot publiek geheim ge houden. ERNSTIG SPOORWEGONGELUK. Tien dooden. Uit Moskou wordt aan dc Voss. Ztg. bericht, dat de D-trein uit Riga Woensdagnacht niet ver van Moskou is ontspoord. Een restauratie rijtuig en een wagon tweede klasse werden totaal vernield. Tien personen werden gedood, 30 gekwetst NOORD-AFRIKA- DE STRIJD IN MAROKKO. Uit Rabat wordt gemeld, dot de Franschcn Woensdag operaties ov\ïr 't geheele front heb ben ondernomen, die eindigden met de ont zetting van de versterkte plaats Bibanc, van waar de Riffkabylen, na krachtig weerstand te hebben geboden, in wanorde naar het Noor den vluchtten, achtervolgd cn gebombardeerd door Fransche luchtstrijdkrachten. Een dorp is stormenderhand genomen cn verschillende pos ten zijn ontzet. De Franschen hebben zich thans weder ge legerd in het heuvelland van Bibane. De ver liezen der Riffkabylen worden zwaar genoemd* Fransche successen. Briortd heeft de gisterenochtend uit Marok ko ontvangen berichten aan den ministerraad medegedeeld. De tegenwoordige operaties blij ken zich in voor de Fransche troepen gunsti* gen zin te ontwikkelen. Volgens berichten uit inlandsche bron blijkt^ aldus wordt van Fransche zijde uit Rabat gemeld, dat het Fransche offensief von Woensdag op het gebergte van Bibane een geweldigen indruk in het geheele Riffgebied heeft gemaakt. De zwore artillerie heeft her haalde molen aangevallen cn de vliegtuigen hebben den opstandelingen ernstige verliezen toegebracht. Hoewel de gevechten uiterst hef tig zijn geweest, hebben de Franschen maar weinig verliezen geleden tengevolge van ge* bruik van artillerie, bommen en mitrailleurs* De groep-Colombot heeft gisteren de zui vering langs den rond van het Bibane-geberg- <te voortgezet. De verliezen van Woensdag worden gering genoemd. In het Zuiden heeft dc groep-Freydenberg Woensdag bij haar op- marsch naar het Noorden een ernstig gevecht te doorstaan gehad tegen verschanste tegen standers, w.o. Riffijnen. De verliezen van den vijand waren zeer groot. Er zijn meer dan 60 lijken gevonden op het veld. Er zijn wapens en gevangenen buit gemaakt. De Intronsigeant meldt, dat alle vooruitge schoven posten, die de Riffijncn in Noord- Marokko hadden omsingeld, door de colonnes- Freydenberg en -Colombat zijn bevrijd, op twee na, w.o. eene, die men door het kanon vuur der tegenstanders vernietigd echtte, maar die nog weerstand bood, hoewel er twee of ficieren en drie kwart van de mannen gewond waren. Men vermoedt, dat deze posten zullen worden ontzet, wafmeer de beide colonnes zich bij elkaar zullen voegen PALESTINA. S AMERy OVER PALESTINA. Amery, de minister van koloniën, verklaardè gisteren in een toespraak, dat hij van zijn be zoek aan Palestina is teruggekeerd, t£n voilé onder den indruk van de schoonheid van dit Jfcud en ync^de mogeLdkheden van rijn leoono*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1