ELVIRA Waterglas voor het inleggen van Eieren de A. B. I. A. WILLEM GROENHUIZEN DE EEMLANDER" BUITENLAND. Langestraat 23 A. VAN DE WEG - Amersfoort womMmüs-jT^rztr EERSTE BLAD. DE MOOR Deli- Zandblad Bezoekt onze stand op PIANOHANDEL LOUIS KLEIN KORTE MANTELTJES 26.50 -17.50 -14.50 - 9.75 Langestraat 43 - Telefoon 852 Met adres 8©Sied@ Wekkers Y0QMURÏ OUD-B.USSEM" 23e Jaargang No. 269 per post i-, per weck (met gratis Ttrrekermg tegen ongelokkca) f 0.17&, afzonderlijke nummers Cj05. AMERSFOORTSGH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHE"POORTWAL 2A. POSTREKENING N". 47910. TEL. INT. 61». Zaterdag 16 Mei 1952 FIUS BEI «DVERIEHTIEN met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbte- dingen en Licidadighcids-adveitentiên voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordceligc bepalingen voor het advertccicn. Ecne circulaire, bevattende de voot waarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE NIEUWE RIJKSPRESIDENT. Hindenburg ontvangt de ver tegenwoordigers der landen. Rijkspresident Hindenburg heeft gisteren de Vertegenwoordigers van alle 18 Duitsche lan den, die hem hun gelukwenschen kwamen aan bieden, ontvangen. De Pruisische minister-presi dent Braun verklaarde, dat vooral de verkla ring in de programrede van den rijkspresident, dat hij met den eigen aard der verschillende Duitsche landen rekening zou houden en dat hij aon hun wenschen en behoeften zooveel mo gelijk zou tegemoet komen, weerklank heeft gevonden. In zijn antwoord zeide Hindenburg o.a., dat het rijk en de landen in de laatste jaren van gemecnschappelijken nood en lijden zich vaster dan ooit hebben aaneengesloten. De Duitsch-naticnalen ontevreden over llindcnburg's verklaringen. Verschillende verklaringen van Hindenburg, door dezen sedert het aanvaarden van zijn ambt afgelegd, hebben in rechts-radicale kringen ont stemming gewekt. De bekende rechtsche leider graaf Rcventlow schrijft in dc Reichswart, dat erkenning van het verdrag van Versailles, de warme erkenning en instemming met de repu bliek en het naar voren brengen van de volks- souvereiniteit dingen zijn, die men van Duitsch- nntionale zijde niet van Hindenburg had ver wacht. VEILIGHEIDSPACT EN ONTWAPENING. Beschouwingen von de Temps. De raad van gezanten zal niet vóór Dinsdag bijeenkomen. De Temps laat uitkomen, dat men zich zou vergissen door deze nieuwe verdaging uit te leggen als blijk van diepgaand meeningsver- schil tusschen Parijs en Londen. De tegen woordige vriendschappelijke besprekingen tus schen Londen en Parijs loopen over technische kwesties en rcdactievormen. Het gaat er om te vreten, of men onverwijld de voorwaarden scherp moet omschrijven, die Duilschland zal moeten nakomen om zich te gedragen over eenkomstig het verdrag en die Düitschland trouwens kent, omdat zij zijn vastgesteld in het verdrag van Versailles. Binnen enkele dagen zal definitieve overeenstemming worden be reikt, verzekert het blad. Door nopens de vei ligheid het Fronschs en het Britsche stand punt eveneens vast staan, is het natuurlijk, dat de aangevangen besprekingen langs den gewo nen diplomatieken weg worden voortgezet. Frankrijk meent, dat het, alvorens Düitschland te antwoorden, zich moet verstaan met Enge land, België en Italië, die deel zouden nemen aan een regeling met zijn vijven. Het is voorts logisch, dat het kabinet van Parijs di'e van Warschau en Praag op de hoogte houdt van den loop der onderhandelingen, gezien het belang van het vraagstuk van het pact voor Polen en Tsjecho-Slowakije. Hieruit blijkt het gewicht der tegenwoordige onderhandelingen, waarvoor tijd noodig is. Bovendien zou het niets baten om te veel .haast te maken, daal het pact niet in werking zou kunnen treden voor de toetreding van Düitschland tot den Volkenbond en dit laatste weer afhangt van dc uitvoering der ontwapeningsbepalingcn. De verdaging der bijeenkomst van den gezantenraad. Londen, 15 Mei. (H. N. Drl.) De betrek kelijk kleine verschillen, die er bestaan in de ontwerpen,! door de Engelsche en de Franschc regeermg opgesteld voor een gemeenschappe lijke nota der geallieerden aan Düitschland in zake de ontwapening, zullen voor de eerstvol gende bijeenkomst van den raad van gezanten- uit den weg zijn geruimd. In verband hiermede is de bijeenkomst van den raad van gezanten verdaagd en zal deze vermoedelijk in het be gin van de volgende we^k plaats hebben. Na- dot de raad van gezanten de nota zal hebben geredigeerd, zal zij ter definitieve goedkeu ring aan de geallieerde regeeringen worden voorgrelegd en vervolgens naar Berlijn worden gezonden met een exemplaar van het verslag der militaire controle-commissiemen ver wacht overigens geen uitstel van betcckenis. Intusschen wordt de tekst van het Fransche memorandum op het Duitsche aanbod voor een veiligheidspact, dat deze regreering hoffe lijk ter bestudeering aan dc Engelsche regee ring heeft voorgelegd, alvorens het naar Ber lijn te verzenden, te Londen voorloopig bestu deerd cn zal het Engelsche kabinet dit-waar schijnlijk binnenkort overwegen. Nadere bizonderheden over de ont wapeningsnota. Londen, 15 Mei. (H. N.) Met betrekking tót de nota der geallieerden aan Düitschland inzake de ontwapening wordt vernomen, dat deze nota zal bestaan uit een tabel van tech nisch vastgestelde feiten, waaraan een toelich tende brief zal worden toegevoegd. De tabel zal alleen de feiten opsommen, zor.der cenig commentaar. Dit laatste geschiedt in het rap port van het comité van Versailles, waarin ook duidelijk is opgegeven, dat door Duitsch- Icnd met betrekking tot ontwapening nog, moe; worden gedaan. Overeenstemming hierover is reeds bfteikt en er zijn geen moeilijkheden ont staan, doch waarschijnlijk zal het noodig blij ken het vrij technische document opnieuw naar een commissie van deskundigen te verwijzen. Er bestaat geen reden om niet aan te nemen, dat dit alles in den loop van de volgende week kan geschieden en dat de nota binnen dezen itijd to Berlijn overhandigd en daarna gepubli ceerd zal worden. Intusschen moeten nog de verschillende ontwerpen van het begeleidend schrijven, die in de algemeenc hoofdlijnen reeds met elkaar overeenstemmen, geheel met elkaar in ovèTeenstemming worden -gebracht. Met be trekking tot de Fronsche nota inzake het Duit sche aanbod voor een veiligheidspact wordt in sommige kringen aangenomen, dat Frankrijk het toetreden van Düitschland tot den Vol- kenribond van belang acht, dc-ch niet wenscht dat cenig gedeelte van het vedrag van Versail les versterkt zal werden ten koste van da ver zwakking van andore gedeelten. DE DUITSCHE VOLKSPARTIJ EN HET DENKBEELD DER GROOTE COALITIE. B c r 1 ij n, 15 M e i. (H. N.) In verband met de geruchten, als zou de Duitsche Volkspartij het voornemen hebben, zich weer bij de groote coalitie aan te sluiten en toe te treden tot het kabinet, verneemt Die Zeit uit parlementaire kringen, dot hef besluit der Duitsche volks partij, om niet meer tot de groote coalitie loc tc treden, onherroepelijk is. SKOBLEWSKI WORDT UITGEWISSELD TEGEN KINDERMANN C.S. Skoblewski 'is de, m het communistcnproccs te Leipzig ter dood veroordeelde, „geheimzin nige" Rus, wiens betrekkingen met het sovjet- gezantschap te Berlijn dit Zoo sterk gecompro mitteerd hebben. Kindcrmann is een van de drie Duitsche jongelui, die sinds maanden in Moskou gevangen zitten z.g. wegens „handelsspion- nage". In een artikel in de N. Zür. Ztg. over het tegenwoordige stadium van het bolsjewisme wordt nu gemeld, dat deze wedcrzijdsche ge vangenen tegen elkaar uitgewisseld zullen wor den. DE ZAAK-HOEFLE. Een tcelichting op dc beruchte verordening. Het rapport der commissie van enderzeek naar Hccfle's dcod. Zelf moord, hetzij dan cl cf niet met opzet, geconstateerd. Een protestvergadcring van ge vangenbewaarders. Uit Berlijn wordt d.d. 15 Mei aan het Hbld. gemeld In tegenstelling met de vórige zittingen van de commissie-Hoefle uit den Pruisischcn land dag bracht de zitting van vandaag geen noe menswaardige bizoncierheden uan het licht. Er werden een paar gevangenbewaarders gehoord, die beiden verklaarden, dat zij op den eersten Paaschdog den indruk hadden gehad, dat dr. Hoefle dronken was. Hij had den vorigen dog twee flesschen wijn en een half ïleschje chum- pagne gekregen, zou echter slechts twee gla zen gedronken hebben en daarvan volkQmen onder den invloed zijn geweest. Een vertegenwoordiger van het Pruisische ministerie van justitie verklaarde, dat dc be faamde geheime verordening, waarop de ge- vangenisdókter T'hicle zich heeft beroepen, door dezen verkeerd was begrepen. Ten einde een herhaling hiervan te voorkomen, zal er bin nenkort een uitvoerige toelichting op de ver ordening verschijnen. Toen dit werd medegedeeld, riep de sociaal democratische afgevaardigde dr. WeylNu het kalf verdronken is, dempt men de put. De ver tegenwoordiger van het departement vap jus titie antwoordde scherp eerst nadat wij heb ben kunnen vaststellen, dat er een put bestond. Deze woorden veroorzaakten in de commissie groote beweging. Vandaag is het rapport van de doktoren, die het onderzoek naar de oorzaak van Hoefle's dood hebben ingesteld, gepubliceerd. Zij zijn eenparig tot de overtuiging gekomen, dat dr. Hoefle zich zelf met narcotische middelen heeft vergiftigd. Bij het chemisch onderzoek van de ingewanden heeft men een aanzienlijke hoeveel heid luminal gevonden. In ieder geval was noch de longontsteking, noch de hartziekte van den oud-minister zoo ernstig, dat daardoor zijn dood kan zijn veroorzaakt. Het staat dus thans vast, dat Hoefle zich al dan niet opzettelijk van het leven heeft beroofd. Mocht er opzet in het spel zijn geweest, dan zal zeer zeker de on houdbare toestand in het huis van bewaring te Moabit er het zijne toe hebben bijgedragen om den oud-minister tot deze wanhoopsdaad te brengen. Dat het inderdaad in de Duitsche gevange nissen een janboel is, blijkt wel uit het feit, dat zelfs de gevangenbewaarders het noodig hebben geacht tegen den onhoudbaren toestand te protesteeren. Gisteren hebben zij, naar het Berliner Tageblatt meldt, een openbare pro testvergadering gehouden, waarin sensationeele bizonderheden wereldkundig werden gemaal-1. Het personeel van dc gevangenissen is in zoo sterke mate verminderd, dat iedere oppasser voor 250 cel-gevangenen heeft zorg te dragen. Het toezicht kan dientengevolge slechts heel oppervlakkig zijn en dit verklaart hoe het mo gelijk is, dat er alleen in het huis van bewa ring te Moabit in 1924 acht en in de eerste maanden van het loopende jaar vijf zelfmoor den konden plaats hebben. Het aantal pogingen tot zelfmoord in de gevangenissen is legio. Maar hierover mag nimmer iets wereldkundig worden. Ook muiterij cn uitbraken zijn aan d? orde van den dag. Zij zouden in vele gevallen kunnen voorkomen worden, als er voldoende personeel was. Het ergst schijnt de toestand te zijn in de kleine gevangenissen in de pro vincie. Het hulppersoneel verdient bovendien slechts 17 tot 25 mark per week, door welke geringe snlarieering het eerder voor omkoo- perij door beter gesitueerde gevangenen be zwijkt. DE DOOD VAN POEHNER. De weduwe van den bij een auto-ongeluk om gekomen Poehner had beweerd, dat haar man niet door een ongeluk, doch door een daarbij &epleegden roof-aanval zou gestorven zijn. De Münchener Ztg. bericht in verband hiermee, dat het ongeluk niet op een afgelegen plek Fa. BRANOSEN Langestraat 8 Tel. 129 Petitos 6 cent Bouquet 8 Extra 10 in EFFEN en ENGELSCHE stoffen. „L'HÏROMDELLE" 16-18 Langestraat - Amersfoort Juwelier WIE VAN 5! eet, w^rdt oud, maar blijft jong. Filiaal „Hofstede Öud-Bussem" Zio Telefoongids. heeft plaats gehad. Het is trouwens door kerk gangers waargenomen. Voor de veronderstel ling van Frau Poehner bestaat niet de minste aanleiding. BELGIE. HET NIEUWE KABINET. De libcrolcn kiezen partij tegen de rcgeering-Vandevijverc. Het kobj'nct-Vande\ijvcrc schijnt geen lang leven beschoren te zij'h. De Belgische liberalen toch hebben zich officieel tegen het kabinet verklaard. FRANKRIJK. DE SCHULDEN AAN DE GEALLIEERDEN. P a r ij s, 15 Mei. (V. D.) Hedenmorgen werd een zitting van het kabinet gehouden. In deze zitting besloot de regeering den ministers Caillaux en Briond op te dragen de kwestie van de intergcallieerde schulden en de moge lijke oplossing daarvan te beStudeeren. DE BEGRAFENIS VAN GENERAAL MANGIN. Generaal Mangin is gisteren met groote plechtigheid begraven. Bij de begrafenis waren vertegenwoerdigers van Doumergue en Pain- levé, de voorzitters van Senaat en Kamer, de maarschalken Pétain, Joffre en Fayolle, lal van Hóóggeplaatste personen, het diplomatieke corps, Millernnd cn Maginot aanwezig. Kardi naal Dubois, de aartsbisschop van Parijs, ver richtte de absoute. Ma&rschalk Pémin bracht namens het leger een laatste hulde aan den overwinnar van Villers Cottcrets. De muziek der garde répubücaine en een groote troepen macht brachten de eerbewijzen, ENGELAND. DE LIBERALEN EN HET PROTOCOL VAN GENEVE. Londen, 15 Mei. (Hbl.)) Hat jaarlijksche congres van de liberale partij, dat op het oogenblik te Scarborouh vergadert en waar aan ongeveer 1000 leden der partij deelnemen, heeft op voorstel van Geoffrey Munder, den vertegenwoordiger van de liberale federatie der Midlands, de volgende motie aangenomen: „De vergadering der liberale partij betreurt het ten zeerste, dat het protocol van Genèvc, zonder dat een debat in het parlement plaats had, en bloc door de tegenwoordige regeering is verworpen, zooals zij eveneens betreurt, dat de Labour-regeering verleden jaar het ontwerp verdrag nopens den wederzijaschen bijstond van de hond heeft gewezen. „De vergadering is van meeninig, dat hel ptotocol de fyestp tof nu too bestaande basis vormt <?nr met behulp van den Volkenbond den wereldvrede te handhaven, om te komen tct o-itwapening en om hef beginsel van aïbit.oge in de plaats var. oorlogen te* stellen. „De vergadering juicht het toe, dat het pro- toco-) op do censtvo'gende bijeenkomst van dei> Volkenbond wederom op de agenda zol worden geplaatst, waardoor het mogelijk wordt amen dementen voor te stellen, welke er toe kunnen leiden, dat het protocol voor alle regecringcn aannemelijk woidt". De voorsteller dezer motie betoogde, dat de liberale partij zich hiermede niet bindt nan het protocol in zijn huldigen vorm en evtnmin verklaart, dot zij het protocol, zooals het thans is, als volmaakt beschouwt. „Wij moeten echter al onzen invloed ten gunste van het protocol aanwenden", zeide hij, „opdat het te Genève opnieuw in behandeling kon komen". ONTPLOFFING IN EEN BUSKRUIT FABRIEK. Gistermiddag heeft in de busk ruit fabriek van de firma Curtis and Harvey te Favcrsham in Kent een ontploffing plaats gehad, waarbij drie arbeiders werdeh gedood cn één gewond. GOUDUIT V OER. Londen, 14 Mei. (H. N. Drl.) Aan den kanselier van de schatkist is vandaag dc vraag gesteld hoeveel goud in baren cn in so vereigns door dó bonk van Engeland is uitge voerd sedert het embargo op goud is opgehe ven. Churchill antwoordde, dat aan goud in haren T.039.000 cn aon sovereigns £729.000 is uitgevoerd DENEMARKEN. DE ARBEIDSCONFLICTEN De ernstige toestond. Kopenhagen, 15 Mei. (H. N.) De on derhandelingen over het Dcenschc arbeidscon flict hebben gisteren niet tijdig genoeg tot eenige bevredigende regeling kunnen leiden om de staking der tronsportarbieders of te wenden, zoodat deze vanmorgen is ingegaan. De bemid delaars hodden gisteren een persoonlijk beroep op Lyngsi, den leider van de vereeniging van ongeschoolde arbeiders, gedaan, doch Lyngsi antwoordde, dot het te laat was, zoodat er niets voor vandaag kon worden gedaan en dc sta king daarom dus haar loop moest nemen. Er schijnt echter neiging te bestoan om den toe stand hoopvol in tc zien en ook de premier Stauning is het met de vrijwel algemeenc op- votting eens, dat de staking niet long zal du ren. De vooruitzichten zijn echter niet verbe terd door het feit, dat, toen de zeelieden en stokers drie weken geleden het voorstel van de bemiddelaars aannamen, zij een bijzonder voorbehoud hebben gemaakt voor het geval de transportarbeiders zouden staken. Het is nog te vroeg om na te gaan, welke gevolgen de sta king- wellicht op den uitvoer van landbouwpro ducten zol hebben, doch, naar men verneemt, is het grootste gedeelte van den uitvoer van deze week reeds weggegaan, hoewel er nog één of twee booten te Objerg/liggen. De sta king der transportarbeiders gaat tegen de Deensche reeders, den bond van de Deensche cargadoors cn handelaarsvercenigingen cn an dere transportbedrijven, die aangesloten zijn bij den Deenschen werkgeversbond, doch het is niet de bedoeling om daarbij op eenigerlei wijze buitenlandsche schepen te betrekken daarom zol, zelfs indien de stoking aanhoudt, de Deensche uitvoerhandel voor landbouwpro ducten in staat zijn te blijven verschepen, zoo dat de buitenlandsche markten van de staking geen lost zullen hebben. Er beslaat geen direct geschil tusschen de arbeiders cn den landbouw. ITALIË. HET VROUWENKIESRECHT. De Kamer heeft het wetsontwerp goedge keurd, dat de vreuwen het passief kiesrecht toekent POLEN. HET JOURNAL DE POLOGNE OPGEHEVEN. Het Journal d'e Pologne, dot na den oorlog opgericht is, heeft zijn verschijnen gestaakt wegens finoncieele moeilijkheden. Er zou een tekort ziin van ongeveer 60.000 zloty. EEN KRUITMAGAZIJN IN DE LUCHT GEVLOGEN. In een fabriek van ontplofbare stoffen in de buurt van Radowitz is, blijkens een bericht uit Berlijn, een kruitmagazijn in de lucht gevlogen. Voor zoover tot dusver bekend is, zijn drie personen dientengevolge gedood. ZUID-SLAVIE. EEN COMPLOT ONTDEKT. Uit Belgrado wordt bericht, dat dc politie een aantal documenten in beslag heeft genomen, waardoor een ernstig communistisch complot tegen het leven van vooraanstaande Zuid-Sla vische politici aan het licht is gekomen. Het complot \va$ pms. ff.Qiichj tegei* lie* levert yan den premier Positsj, den minister vnn opvoei ding, enz. Politie- en militaire voorzorgsmant- regelen zijn getroffen. De bewaking der regee* lingsgebouwen, van het parlementsgebouw cn van het Koninklijk polcis zijn verdubbeld. RUSLAND. IIET SPOORWEGONGELUK BIJ MOSKOU. Bij het spoorwegongeluk in de buurt von Moskou zijn, naar nader bericht wordt uit Ber* lijn, 16 personen gedood, waaronder cenige Engclschen en officieelc vertegenwoordigers der sovjctrcgcering. j DE ZELFMOORD VAN SAWINKOF. Een verklaring van diens zoon, In een gesprek met ccn vertegenwoordiger vnn het Russische Telegrüafngentschap zeido een zoon von Sawinkof, dat zijn vader, dien hij herhaaldelijk in de gevangenis bezocht, zich' te genover hem in dien zien uitliet, dat het hem met zijn werkzaam karakter buitengewoon zwoor zou vallen een tienjarige gevangenschap uit tc houden. Gedurende zijn gevangenschap schreef Sawinkof vijf novellen, die door do stoaosuitgeverij werden aangekocht. Met het samenstellen van zijn mémoires wasj-LiiJicoroni ncn. EGYPTE. DE BRITSCHE HOOGE COMMISSARIS IN EGyPTE. Sir George Lloyd opvolger van Allcnby. Het Lagerhuislid sir George Lloyd, oud-gou verneur von Bombay cn ccn befaamd kenner von de Oostcrsche politiek, is benoemd tot hoogc commissaris in Egypte, als opvolger von generaal Allenby. JAPAN. DE OVERDRACHT VAN SACHALIN AAN DE SOVJETREGEERING. *1 Met de ondertcekening von de noodigc pro* tocollen en dc opening von con Russisch con* suinat te Alexondrowsk heeft de overdracht van Socholin aan dc sovjctregeerjng h«cr be slag gekregen. MAROKKO. DE STRIJD IN MAROKKO. Bizonderheden over dc opera tics der Franschen. Londen, 15 Mei. (V. D.) De Times meldt uit TnngcrDe Fronsche successen in het Bibone-gebergte tegen de Riffs hebben een grootcn indruk gemaakt op de in de nabijheid wonende stammen. Het is moeilijk na tc gaan wat er op het oogenblik in de Spoanschc zone gebeurt cn wot de voornemers van Abd-cl-Krim zijn. Naar verluidt, he-eft hij evenwel afgezien van zijn voornemen op het oogenblik de Spanjaar den aan te vallen, omdot hij al zijn troepen noodig heeft voor den strijd tegen dc Fran schen. VEREENIGDE STATEN. DE TOEPASSING DER DRANKWET. De dranksmokkelaars in het nauw. De Amerikaansche vloot, belast met den strijd tegen de dranksmokkelaars, heeft volgens te Berlijn ontvangen berichten een zóó hevig offensief geopend tegen de smokkclschepen, dot deze geheel ingesloten moeten zijn en men hun overgave verwacht. Dc resultaten van dc drooglegging. Men schrijft ons: Reeds meermalen is de wcnsch uitgesproken, dat de Amerikaansche regeering een enquête zou doen instellen naar de wterking von het al coholverbod. Voorloopig heeft echter de sub commissie inzake het alcoholvraagstuk van h'ct Huis van Afgevaardigden te Washington het oordeel van tal van op verschillend gebied vooraanstaande personen en van locale ambte naren der verbodspolitic ingewonnen en daar van een stenografisch verslag uitgegeven. Daaraan zij 'het volgende ontleend: Sedert de invoering van het verbod Januari 1920 zijn allerlei maatregelen getroffen om dc con trole to verscherpen. De aanwezige voorraden bedwelmende dronken waren in tal van berg plaatsen over de Unie verspreid. Ze zijn nu in enkole saamgetrokken. De straffen zijn zwaar der en doeltreffender gemaakt. Voor de afgif- tcn van vergunningen voor industrieel gebruik van alcohol, dot evenals elders steeds grootero afmetingen aanneemt, zijn betere voorschriften uitgevaardigd. De controle op dc bierbrouwe rijen, die nog steeds bier brouwen, waaraan voor het alcoholvrije bier de alcohol onttrokken wordt, laat nog steeds te wenschen over. Bui tendien moet de samenwerking tusschen de bondsambtenoren en die der afzonderlijke sta ten nog in dier voege worden verbeterd, dot eerstgenoemde zich met zaken en overtredin gen van minder belang niet heeft in te laten. Zooals ook reeds uit de berichten in de pers gebleken is, begint dc controle op de z.g. rum- vloot steeds doeltreffender te worden. Vice- admiraal Billard deelde aan de commissie mede, dat hij in staat zou zijn den smokkelhandel ter zee het hoofd te bieden, zoodra de nieuwe sche pen in gebruik zullen zijn gePomen. Zij vormen een volledige vloot van betec-kenis, n.l. 20 tor pedojagers, 2 schepen van het type der mijru'j* zoekers, '223 motorbooten van 75 voet lang en TOO van 36 voet. Naar grelang ze in dienst wor den genomen, verbetert de toestand.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1