Gebr. PERZINA PHILIPS LAMPEN F. H. Lomans BUITENLAND. L. KLEIN - Utrechfschestraat KORTE MANTELTJES BINNENLAND. ABONNEMENTSPRIJS f"3 ,7" „DE EEMLANDER" PRIJS DER ADVERTENTIE» met inbegrip van een Piano's Vleugels van Hofleveranciers van H. M. de Koningin. 26.50 -17.50 - 14.50 - 9.75 FEUILLETON. De Terugkeer van Klompvoet. 23e Jaargang No. 270 toort f 2.10, Idem lianco per post Xper week (met gratis verzekering legen ongelokkea) f 0.17® aixonderlijke nummers 1 005. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47810. TEL. INT. SIS. Maandag 18 Mei 1925 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dien* taan bie dingen en Ucldadigheids-adveitcntiên voor de hei^ der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen voor het advcrlceren. Ecne circulaire, bevattende de voorwaarden, woedt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. HET TRACTEMENT VAN HINDENBURG. De begTootingscomnvissie van den rijksdag heeft het tractement van den rijkspresident vastgesteld op 60.000 Mark per jaar met een representatie-vergoeding van 120.000 Mark. De rijksdog heeft in tweede lezing het wets ontwerp aangenomen, waarbij aan de weduwe van den rijkspresident een pensioen wordt toe gekend, gelijk aan de helft van het tracte ment van. den rijkspresident. DE DU3TSCHE VEILIGHEIDS- VOORSTELLEN. Het garandeeren der oostelijke grenzen en de z.g. voorwaarde van aansluiting bij Oostenrijk. Men herinnert zich, dot wij Zaterdag het nog niet bevestigde bericht opnamen, volgens het welk Duitschland bereid zou zijn ook zijn Oos telijke grenzen te garandeeren, mits de aanslui ting van Oostenrijk bij Duitschland werd toe gestaan. Volgens een H. N.-telegTam merkt de Petit Parisien naar aanleiding daarvan nog op, dat Duitschland bij verwerkelijking van dit plan zou doordringen tot in het hart van Oost- Europa en door de Orient-spoorwegen toegang zou verkrijgen tot de Middellandsche Zee over Saloniki, terwijl de weg naar Italië eveneens open zou staan. Bovendien zou het zijn invloed op den Balkan in ieder opzicht uitbreiden. Duitschland wil, aldus dit blad, door dit voor stel tweedracht tusschen Frankrijk en zijn bondgenooten in Oost-Europa stichten. Benesj en Polen hebben Duitschlond's bedoelingen reeds sedert long doorzien, schrijft het blad, en Frankrijk en de geallieerden zullen het er steeds over eens zijn, dat de vrede van Ver sailles en de door dit verdrag vastgestelde grenzen gehandhaafd moeten blijven. Het Fransche antwoord. De Britsche regeering heeft den Franschen minister van buitenlandsche zaken laten weten, dat zij den toon van het Fransche antwoord op de Duitschp voorstellen inzake het waarborg- verdrag waardeert. Men bevestigt, dat de ge- zantenraad overmorgen bijeen zal komen. HET DUIZENDJARIG BESTAAN VAN HET RIJNLAND. Een felicitatie-telegram van Hin denburg. De rijkspresidene heeft een telegram van ge- lukwensch gezonden, waarin hij de hoop uit spreekt, dat het gebied aan den Rijn spoedig -weer in volle vrijheid met het geheele vader land vereenigd zou zijn. DE TOESTANDEN TN DE DUITSCHE GEVANGENISSEN. Opnieuw een poging tot zelfmoord. Naar de N. Berl. Ztg. meldt, heeft Donder dag Holzmann, die indertijd wegens zwendel is gearresteerd, gepoogd zelfmoord te plegen. De man zit preventief. Door een toeval is Holz mann op het laatste oogenblik gered. De dok toren zijn tot de overtuiging gekomen, dat hij „haflunfahig" is, zoodat zij zijn overbrenging naar de Charité hebben bevolen. EEN ERNSTIGE MIJNRAMP. Verscheidene tientallen dcoden en gewonden. Uit Essen wordt d.d. 16 Mei aan de Cour. gemeld In een mijnschacht van de mijn Dorstfeld heeft hedenmiddag een mijnongeluk plaats ge had, waarvan de omvang nog niet te overzien is. De Pruisische mijninspectie deelt mede, dat om halfvijf in de verschillende schachten 2000 kilo dynamiet in de lucht is gevlogen. De gas sen drongen door in de schacht, waarin zich de mijnwerkers bevonden. Tot nu toe zijn 1 doode en 25 gewonden naar boven gebracht. In h- geheel bevonden zich 238 man in de schacht. De ontploffing had 's namiddags half vijf plaats. De oorzaak ervan is nog niet bekemL De mijnwerkers waren voorzien van electrische lampen. Het reddingswerk wordt intusschen zeer be moeilijkt dooi de groote verwoestingen, die de dynamietontploffing heeft aangericht Betrouw bare inlichtingen konden aan de groote volks menigte, die voor de poorten van de mijn wachtte, niet verstrekt worden. Er bestaat evenwel groote mogelijkheid, dat de meeste mijnwerkers zullen worden gered. Van de arbeiders, die zich in de mijn be vonden, zijn volgens een later bericht nog twee do oden en vijf zwaargewonden naar boven ge bracht, zoodat er thans 3 dooden en 30 zwaar gewonden zijn Uit Dortmund wordt nog gemeldVan de in schacht II afgedaalde 289 man waren des avonds weer 82 man naar boven gekomen, als mede 14 gewonden. Van de in schacht V af gedaalde arbeiders zijn 190 man naar boven gebracht en vier gekwetsten. In de mijn be vinden zich thans nog 225 man, over wier lot nog niets gezegd kan worden. De rcddirigsorbeid wordt krachtig voortge zet. Nader meldt men d.d. 17 Mei aan het geci teerde blad De exploisie op de mijn Dorstfeld heeft veel meer slachtoffers geëischt dan zich naar de eerste berichten van de mijndirectie liet aan zien. In totaal bedraagt het aantal dooden tot dus ver 43, waaronder 7, die aan hun verwondin gen in het ziekenhuis zijn overleden. Eén mijn werker wordt nog vermistmen neemt niet aan, dat hij zich nog onder de levenden be vindt. Het totaal aantal gewonden bedraagt vierendertig. Door den zeer grooten luchtdruk er zijn, gelijk gemeld, ongeveer 2000 K.G. dynamiet en andere ontplofbare stoffen ontbrand is de mijn over 300 Meter gescheurddienten gevolge is de reddingsarbeid zeer moeilijk. Omtrent de oorzaak van de ramp zijn nog geen bijzonderheden bekend. De mijnwerkers moeten door de giftige gassen een verschrik- kelijken dood hebben gevonden. De tot dusver geborgen lijken zijn ten deele onherkenbaar verbrand. Een der verongelukten kon, nadat 2% uur de kunstmatige ademhaling was toege past, weer in het leven worden geroepen. In lange rijen liggen de dooden, deels nog met de werktuigen in de verstijfde honden, allen met ontzetting in de oogen, waaruit het licht gedoofd is. Familieleden stonden bijna den ge- heelen nacht voor den mijningang te wachten, waar zich hartverscheurende tooneelen afspeel den. Nader vernemen wij, dat het officieele on derzoek naar de oorzaak der ontploffing mor gen aanvangt De ex-keizer heeft naar de toedracht van het gebeurde doen informeeren en den betrokke nen zijn deelneming betuigd. Ook het Interna tionaal Verbond van Mijnwekers heeft een schrijven van deelneming gezonden en aange kondigd, binnenkort een bijzondere conferentie te willen bijeenroepen, ten einde een interna tionalen beveilingsmaatregel voor het mijnbe drijf vost te stellen. Het ligt in de bedoeling, hiertoe vertegenwoordigers van alle kolen pro- duceerende landen uit te noodigen, benevens van het Internationaal Arbeidsbureau. FRANKRIJK. HEVIGE ONWEDERS. Te Roussillon hebben, blijkens een bericht uit Perpignan, hevige onwe«' s gewoed. De bliksem slóeg op verschillende- plaatsen in en veroorzaakte schade. Een kind werd gewond, een vrouw werd door den bliksem gedood. In het gebied bij de Spaansche grens maakte de bliksem veel sluchtoffere onder de kudden. In het gebergte werden twee herders gedood. GROOTE HITTE TE PARIJS. Parijs, 17 Mei. (V. D.) Gisteren heerschte te Parijs een ongekende hitte. Er was schier geen Parijzenaar, noch tourist, die het in de ville lumière kon uithouden en honderden trok ken naar de voorsteden, om daar hun week end te blijven doorbrengen. Het kwik steeg in den middag tot 28 gr. C. in de sch'aduw. RECLAMES. Prijs 13 regels 3.05, elke regel mêer 1.— in EFFEN en ENGELSCHE stoffen. „L'HIRONDELLE" 16-18 Langestraat - Amersfoort Utrechfschestraat 15 Tel. 483 ENGELAND. DE MOEDER VAN BALDWIN OVERLEDEN. Mrs. Baldwin, de moeder van den Britschen premier Stanley Baldwin, is Zoterdag te Wor cestershire in den ouderdom van 79 jaar over leden. c HET LICHTEN VAN DE DUITSCHE VLOOT TE SCAPA FLOW. De elfde van de Duitsche torpedoboot jagers, die aan het eind van den oorlog te Scapa Flow tot zinken zijn gebracht, is gelicht in den tot dusver ongeleenden tijd van vier dagen, na dat het wrok eerst over een afstond van drie mijl versleept was. DE HANDDRUK VAN DEN KONING. De heer John Cownie uit Desmoines in Iowa ^en zijn zoon, die Donderdag op Wembley ko ning George de hand drukten, waren Vrijdag in heel. Amerika beroemd. Hun portretten wer den langs telegrafischen weg over het heele land verspreid en gepubliceerd naast „andere" notabelen. Daar de heer Cownie hondschoe nenfabrikant is te Desmpines, zal de handdruk hem ook zeker wel commercieel ten goedo komen. Het schijnt zelfs volgens sommige berichten, dat het voorbeeld van den handschuddenden Amerikaan reeds navolging heeft gevonden. MIST IN HET KANAAL. Engeland heeft laatste dagen warm zon nig weer gehad. In den nacht van 15 op 16 Mei en Zatrw-Jagochtend hing cr echter een dikke mist Lu ven het Kanaal, zoodat het scheepsverkeer eenige vertraging ondervond. SPANJE. MALV7 TE MADRFD. De Fransche oud-minister Malvy heeft een onderhoud gehad met den Spaanschen minister van oorlog en met generaal Primo de Rivera. PORTUGAL. DE ONRUST TE LISSABON. De staat van beleg is, aldus een bericht uit Lissabon, verlengd tot 31 Mei. Leden van het roode legioen hebben, uit weerwraak voor de deportaties naar aanleiding van de jongste on lusten, een aanslag gepleegd op den commis saris van politie, die gewond is. ROEMENIE. EEN SCHIPBREUK. Het Engelsche stoomschip Halderton fa nabij de Roemeenscho haven Constanza vergaan. Op het verzoek om hulp is het stoomschip Krol Lir toegesneld, dat echter slechts een klein deel van de passagiers heeft kunnen* redden. Do duisternis bemoeilijkt© het reddingswerk ten zeerste. BULGARIJE. KALFOF TE LONDEN. Kalfof, de Bulgaarecho minister van buiten landsche zaken, is te Londen aangekomen om met de Engelsche regeering den binnen- en bui- tcnlondschen toestond van Bulgarije te bespre ken, vooral in verbond met de jongste com munistische onlusten. Hij zal vandaag een on derhoud met minister Chamberlain hebben. GRATIEVERLEENING. Uit Sofia wordt gemeld, dat koning Boris de ter dood veroordeelde plegers van den aan slag op de kathedraal begenadigd heeft tot levenslange kerkerstraf. ZUID-SLAVIE. AANSLAGEN VERIJDELD. Belgrado, 16 Mei. (H. N.) Volgens het blad Politika is men op het spoor van een grot complot gekomen. Reeds een maand ge leden ontving de regeering van een buitcn- landscho regeering bericht, dat op aanstichting van Moskou in Zuid-Slavië verschillende aan slagen op staatslieden en regeeringsgebouwen werden voorbereid. De eerste aanslagen zoudert tegen den koning en Pasitsj worden gcrcht, terwijl men verder het koninklijk paleis, de wo ning van den minister-president, het gebouw van de Skoeptsjina en nog enkele regeerings gebouwen in de lucht wilde laten springen. De uitvoering van deze plannen was in de meeste gevallen aan Mocedonicrs opgedragen. Do aanslag op den koning zou 15 Mei p'aats heb ben. Tot nu toe zijn ongeveer 70 personen in hechtenis genomen, waaronder enkele Russen en Hongaren, doch voor het grootste :deelte Bulgaren. RUSLAND. EEN HUIS INGESTORT. Verscheidene slachtoffers. In het gebied van Zoegdidi (Kaukasus) is een huis, waarin zich ter gelegenh -'.d van een brui loft 400 personen bevonden, ingestort. Onge veer honderd gasten werden getroffen, waar van velen ernstig gewond. Tot nog toe zijn vijf lijken onder de puinhoopen vandaan gehaald. LITAUEN. EEN DORP IN VLAMMEN. Vijf personen gedood. In het Litausche plaatsje Schuckselme is Vrijdag een groote brand uitgebroken. Er zou den meer dan 150 huizen in de asch zijn gelegd. De brandweer van Miemei nam aan den blusschingsarbeid deel. .Er zijn 5 per sonen bij den brand om het leven gekomen. NOORD-AFRIKA- DE STRIJD IN MAROKKO Voortdurende gevechten* Officieel wordt d.d. 16 Mei van Fransche zijde uit Rabat gemeld, dat do afdeeling Colonw bat na een hevig gevecht den post Aoeloy ontw zet heeft Het garnizoen von den post bestond uit Scnegaleesche tirailleurs onder bevel van kapitein Dubois en was sinds veertien dagen blootgesteld aan een uiterst moorddadig beleg. Het 'hield met woarachtigcn heldenmoed stond en bleef tot aan de bevrijding de vijandelijk* aanvallen met groote krocht afslaan. Uit het centrum meldt men een versterking» van de afvallige harka's mot afdeelingen Riff kobylcn. Volgens mcdcdeelingen van het Fransch* ministerie van oorlog is do afdeeling Colombat na de zuivering von de berggroep van Bibana opgerukt op een lijn ten Westen von Aoolay en heeft daarbij twee posten ontzet. JAPAN. DE GROOTSTE ONDERZEEER VOLTOOID. Japon heeft thans zijn gTOOtsten onderzeeër*, no. 53, voltooid. Het voortuig heeft een wa terverplaatsing van 1700 ton en is in staat den Stillen Oceaan over te steken cn terug te kee« ren. CHINA. DE SPOOR>FEG PEKING-MOEKDEN Vernomen wordt, dat Tsjeng Tso Lin het beheer over het traject SjanhoikwanMoekt. den von den spoorweg PekingMoekden weer heeft overgedragen aan de centrale regeering, VEREEN 1GDE STATEN. DE EUROPEESCHE SCHULDEN AAN AMERIKA. Een aanmaning der Ver. Staten, Onderhandelingen over do règeling van d* schuld aan Amerika zijn niet alleen gaand* met Frankrijk, moor ook met Italië, België, Tsjecho-Slownkije en Roemenië. De AmerW koonsche amortisatie-commissie heeft alle vijf regeeringen laten weten, dat de Ver. Staten prijs stellen op een stipte regeling van hef sohuldenvraogstuk. Do Amerikoansche gezant te Parijs heeft de Fransche regeering mee ge* deeld, dot Washington instemt *net het zenden van een commissie voor de schuldregeling naaf Amerika. Nader wordt gemold, dat ook Griekenland^ Zuid-Slavië, Estland en Letland een aanschrijw ving van de Ver. Staten hebben ontvangen tot regeling van de schuldkwestie. Alleen Rusland is niet gemaand, daar de regecring niet doof de Ver. Staten erkend is. Men geeft te Washington te kennen, dat hot mogelijk is, dat Gvillaux zelf naar Washington zal komen. HET KONINKLIJK BEZOEK AAN DE "l HOOFDSTAD. De dag van Zaterdag, Zaterdagmorgen v. de Koningin uitgere den ih een auto ei. hts vergezeld van één hofdame. De Koningin vertrok aan de achten» zijde van het Poleis voor het maken van eel\ rit door het Vondelpark. Om half twaalf ontving de Konjngin ten Pa- leize de NederlandIndië-vliegcrs en met eei\ toepasselijk woord heeft H. M. ieder hunner de zilveren eere-medaille voor voortvarendheid en vernuft, verbonden aan de Huisorde van Oranje, op de borst gehecht. Omstreeks kwart over twaalf werd met het gebruikelijk ceremonieel in afscheids-audiën- tie ontvangen de pauselijke internuntius Mgr* Orsenigo, die aan het noenmaal ten Paleizfl deelnam. Omtrent den dag van Zaterdag wordt nogj gemeld Prinses Juliana had les het onderwijs staat ook tijdens het bezoek in Amsterdam niet stil en prins Hendrik bracht zijn voor- Wie de armoede vernedert, verheft het on recht. FESTALOZZL door VALENTINE WILLIAMS. Geautoriseerde vertaling van W. E. Pont, 28 Dit was Keel vernuftig gevonden. Maar het overtuigde mij niet De klank van de stem in het bosch was dezeifde als die van den man in het laantje. Dat stond bij mij vast Boven dien had ik diep in mijn binnenste een vage ver denking tegen Custrin, die ik liever nog maar niet acm den waarulgen katoenkoning had meegedeeld. En wat het feit betreft, dat wij geen stoomschip gezien hadden, dacht ik aan die sloep, die vanuit de haven van Rodriguez achter exs aangekomen was. „Ik zal je wat anders vertellen," hernam Garth, „dat je misschien niet weet Veel van deze eilanden in de Stille Zuidzee houden schatten verborgen; geen goudstukken, maar iets, dat bijna evenveel waarde heeftphos- phaten. Er zijn altijd avonturiers, die den Oce aan rondzwerven om naar plaatsen te zoeken, waar guano gevonden wordt en veel van die heeren zijn geweldig bang voor andere bezoe kers. Let nu eens op mijn woordendeze ke rels, die zich zoo vreemd gedragen hebben, zijn naar alle waarschijnlijkheid juist zoo'n ben de schurken uit Rodriguez natuurlijk zonder concessies die hier door een schip aan wal gezet zijn en naar phosphaten komen zoeken. Ze denken, dat wij gekomen zijn om hun in de wielen te rijden Be was uit het veld geslagen. Garth, was een handelsman uit Lancashire met een hard hoofd en wat hij zeide, getuigde van gezond versland En toch Ik ging naar den ingang van de grot en keek naar buiien. Met indrukwekkende grootschheid ging de zon in het oosten op en het glinste rende strand lichtte in de zachte kleuren van den morgenstond. Op cenige passen afstonds was Carstairs bezig zand te scheppen voor ons levensbehoud. Hij had reeds een twaalftal groote zakken gevuld. „U kunt gelijk hebben, Sir Alexander," zei ik ten laatste. Ik hoop, dot U 't bij het rechte eind heeft. Maar zelfs wanneer die menschen concessie hebben om onderzoekingen te doen, moeten wij niet vergeten, dat ze een bende schurken zijn. Ze zijn best staat om eerst te schieten en pas daarna iemands naam te vragen. Ik ga een kleine barricade van zand zakken maken voor den ingang van deze grot. Dia bestrijkt eei; mooi veld om te vuren en zal U of Carstairs in de gelegenheid stellen ieder af te weren, die binnen een afstand van dertig meter komt. Zoodra wij alles hier in be hoorlijken staat van verdediging hebben ge bracht, ga ik op mijn eigen houtje een ver kenningstocht maken „Mijn beste majoor," merkte Garth op, rechtop in bed zittend met de handen om zijn knieën geslagen, „wie U zoo hoort praten, zou denken, dat het goede oude Britsche Rijk had opgehouden mee te tellen in de wereld. Vreem delingen kunnen niet zoo maar Britsche onder danen vermoorden, weet U. Ze zouden verdui veld gauw het Ministerie yan Buitenlandsche Zaken achter hun vodden hebben, dat een oor logsschip op hen af zou zenden en wat er bij hoort. Maar, ging hij op toegeef el ijken toon voort ,„ik ben volkomen bereid het fort te ver dedigen, terwijl 11 eens gaat rondkijken. Ik ben er niet rouwig om, een ochtend lui door te brengen, want om de waarheid te zeggen, ben ik zóó stijf van onze klimpartij van gisteren, dat ik me nauwelijks kan bewegen I" Garth hielp mij een borstwering op te wer pen aan den ingang van onze grot, zoo onge veer als een papa, die zijn kleinen jongen helpt een fort van zand te maken. Er waren niet al te veel zandzakken, maar we konden ons be helpen met wat conservenblikken, daar boven op legden wij de zandzakken en tot slot schep ten wij een laag zand er onder tegen aan. Het heelo gordijn van klimplanten voor den ingang van de grot, dat van buitenaf het gezicht be lemmerde, was niet zóó dicht, dat men van binnen uit niet onze vesting kon commandee- ren, Carstairs bracht koffie en sandwiches en vul de mijn veldflesch op mijn verzoek met bran dewijn, ook bracht hij mijn revolver en mu nitie voor een paar schoten. Toen keerde ik de zee den rug toe en ging weer de bosschen in. Mijn plan was naar het graf op de open plek te gaan. Dit zou de proef op de som zijn. Wanneer onzo geheimzinnige bezoekers op jacht waren naar den schat, zouden zij vast en zeker in de buurt van het grol beginnen te zoeken. Want, zoover ik kon nagaan, was het graf de eenige aanwijzing, die zij bezaten om hen te leiden bij hun onderzoekingen. Het was nog heel vroeg en wanneer ik ongemerkt de open plek kon bereiken, wilde ik mijzelf op een geschikt punt posteeren, misschien op het hoo- ger gelegen gedeelte achter het graf, en af wachten wat er gebeuren zou. Heel behoedzaam ging ik voorwaarts, mijn revolver in de hand. Herhaaldelijk bleef ik stil staan en luisterdemoor behalve het gekwet ter van de vogels in de boomen hoorde ik niets. De bruisende stroom, die van het hooger gele gen deel van het eiland naar beneden stortte, gaf mij mijn richting aan. Ik had nu een nauw ravijn bereikt, aan het einde waarvan zich die vlakke rots bevond, vanwaar Garth den vorigen avond het eerst de vervallen hut had gezien. Toen ik het ravijn af daalde ontdekte mijn oog op een steen, die een gemakkelijke trede vormde om op de rots te komen, iets wits. Tot mijn groote verbazing bleek dit een van die goedkoope sigaretten pijpjes van karton die zooveel door Duitschers gebruikt worden. Ik bukte mij om het te onderzoeken. Het houdertje met het doorschijnende mondstuk was ..geheel schoon en blijkbaar gloednieuw. Het was dus geen overblijfsel van vroegere be woners van het eiland. En het was er gisteren niet geweest. Ik was op dezen zelfden steen ge klommen om naast Gorth te kunnen staan op de vlakke rots en wanneer het pijpje daar ge legen had, had ik het zonder eenigen twijfel moeten zien. Het leek wel, alsof het uit iemands zak ge vallen moest zijn, bij het kleuteren op de rots. De naam van een bekende sigarenfirma, die haar filialen over heel Duitschland verspreid heeft, stond er op gedrukt „Loeser und Wolff, Berlin S. W. Friedrichstrasse", las ik. Be kende den winkel heel goed. Vroeger had ik er tol- looze malen sigpren gekocht... Een plotseling gevoel van onbehagelijkheid, een voorgevoel van dreigend gevaar kwam over mij. Achtervolgd ta worden fa een bijna dagelijkschc ervaring in ons beroep en er ont- wikkelt zich gaandeweg een zesde zintuig in ons dot tc voelen. Ik had de duidelijke gewaan» wording, dat iemand mij bespiedde. Snel werkte mijn brein. Ik was in de open lucht, zonder eenige beschutting, vanaf den rand van het ravijn kon ik zonder eenig bc- zwaar gemakkelijk neergeschoten worden. Do cenige veilige manier in zulke oogenblikken is volkomen kalm te blijven, geen teekenen van bangheid te geven, en bovenal den tegenstan der te ontdekken zonder dat hij merkt, dat hij gezien is. Ik omklemde mijn revolver vaster, terwijl ik langzaam het hoofd omhoog hief..< De top van de rots boven mij wos nu op ge»* lijke hoogte met mijn oogenBc keek et| mijn bb'k viel op een reusachtigen, mismaak- ten voet tegen den rond van de rots. Voor hofj oogenblik had ik nog geen oog voor de groote gestalte, die daar stond leunend op een stok met gummi uiteinde. Ik kon alleen maar, afa wezenloos, staren naar dien griezeligen klomp voet, toen een stem, een welbekende stem, diö mij maandenlang in mijn droomen had achter volgd, op scherpen toon uitriep „Blijf staan waar je bent en steek je hondefl omhoog I Gouw een beetje I En gooi dien ro* volver neer I" j Ik keek op en toen Ik mijn armen ophief,, viel mijn revolver rammelend op de rots be neden mij. i Over den loop van een grooten revolver^ dien hij met zijne groote, harige hond om klemde, keek de JMan met de Klompvoet" mij aan, (Wordt vervolgd.J

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1