PIANO'S. DE EEMLANDER" BUITENLAND. KORTE MANTELTJES Hoofdvertegenwoordigers: Arnh. straat iB0IIIEMEIIISPRÜS-rt37^Z^ PRUS DER ADVERTENTIE)! DE MOOR Deli- Zandblad Syphons Spuitwater, Victoriawater Essen ces voor limonade in verschillende.smaken 30 ets. per flacon A. v. d. WEG LANGESTRAAT 23 A. H. VAN MEUWKERK, 26.50-17.50 - 14.50 - 0.75 Fa.R.v.d.BURG BINNENLAND. FEUILLETON. De Terugkeer van Slompvoet. 23e Jaargang No. 271 per poet f I-, per week (met gratis Terrekermg tegen ongelukken) f 0.17* afzonderlijke nummers Cj05. AMERSFOORTSOH DAGBLAD Dinsdag 19 Mei 1925 ft DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N*. 4701O. TEL. INT. 01S. van 1 -4 regels LCff met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licidadigheids-adveitcntiSn voor de heift der prijs. Voor handel cn bedriji bestaan zeer L voordeclige bepalingen voor het ad verteer en. Eene circulaire, bevattende de voo*waarden, wordt op aanvraag toegezonden. .7 DUITSCHLAND. EEN REDE VAN STRESEMANN. Het plan-Dawes. De DuitscKe minister van buitenlandsche za ken he*ft gisteren in den rijksdag een uitvoe rige rede gehouden omtrent de buitenlandsche politiek Ter aanzien van het plan-Dawës zeide hij, 'dat Duitschiand zich bij de uitvoering daarvan strikt aan de termijnen had gehouden; evenwel niet uit een gevoel van schuldbewustzijn. De Duitsche betalingen hadden z. i. niets te maken met de kwestie der rechtvaardigheid en der schuld. Natuurlijk verwachten wij, aldus spre ker, dat ook onze schuldeischers zich aan de verplichtingen, die zij te Londen op zich hebben genomen, met dezelfde nauwgezetheid zullen houden. Het uitstel van de ontruiming der Keulsche zóne. Stresemann klaagde, dat de noordelijke zone van het Rijnland nog steeds niet was ontruimd en hij vroeg, of het mogelijk was een volk van 60 millioen duurzaam achting en gelijkgerech tigdheid te ontzeggen. Hij achtte het moeilijk geen satire te schrijven op de wijze, waarop de geallieerden de kwestie der niet-ontruiming be- liandelen. Indien «zij werkelijk alleen de vervul ling der in het vredesverdrag vastgelegde eischen inzake de ontwapeningskwestie wen- schen, dan zou de definitieve oplossing van het vraagstuk nog slechts bestaan in het bijleggen 'der bestaapde meeningsgeschillcn nopens de uitlegging van het verdrag. Het vraagstuk dor veiligheid. Stresemann wees er in verband met de onl- wnpeningskwestie cp, dat Duitschiand e!s mili taire factor geheel was uitgeschakeld. Derhalve kon Duitschiand een veiligheidspact, volgens hetwelk andere landen tegen Duitsche aanvallen (zouden moeten worden beschermd, onmoge.-jk «sm aalde i Duitschiand kon veeleer zelf een eisrh stellen inzake de bescherming zijner gren zen. Het is van oordeel, dat een oplossing der veiligheidskwestie zonder zijn medewerking als tegen Duitschiand gericht kan worden be schouwd. De minister noemde het de belang rijkste taak der Duitsche buitenlandsche poli tiek om door een duidelijke regeling een eind te maken aan de labiele toestanden aan de west grens. Spr. ontkende, dat het door Duitschiand gedane voorstel inzake de veiligheidskwestie tegen Polen gericht was. Duitschiand achtte het weliswaar onmogelijk, dat de oostgrens in den tegenwoordigen vorm zou blijven bestaan, omdat zij niet op het zelfbeschikkingsrecht was gebaseerd, maar het wilde geen gewelddadige wijziging tot stand brengen. De toetreding tot den Volkenbond. Ten slotte zeide Stresemann. een vruchtbare (medewerking in den Volkenbond niet mogelijk te achten, zoolang de hangende kwesties en geschillen met de geallieerden niet waren op gelost. DE DUITSCHE ZEELIEDEN. Het Zondag te Homburg gehouden congres van zeelieden, die georganiseerd zijn in den Duitschen Verkeersbond, heeft uitvoerig het vraagstuk behandeld van de rijksscheepvaart- Wet en van de instelling van een rijksdeparte- ïnent voor de scheepvaart, dat, met medewer king van de zeelieden, toezicht zou uitoefenen ö.a. op den scheepsbouw en alle verdere vraag stukken, die met de zeevaart verband houden. Een motie ten gunste daarvan werd met clge- tneene stemmen aangenomen STAKING VAN BETALING. De sedert zestig jaar in Hannover bestaande Jederengros-firma Fuerstenheim-Berlin verkeert Jnet een passief van verscheidene millioenen in betalingsmoeilijkheden. HET JONGSTE MIJNONGELUK IN DUITSCHLAND. Interpellaties in den Rijksdog. De sociaal-democratische en communisti sche rijksdagfrocties hebben interpellaties in gediend over de oorzaak van het ongeluk op de mijn Dorstfeld. Zij verlangen het instellen van een commissie van onderzoek, i FRANKRIJK. DE FINANCIEELE MOEILIJKHEDEN Een verklaring von Sir Robert Home. Sir Robert Home, die aan een banket van het bestuur van de vereeniging Frankrijk- Groot-Britonnië het woord voerde, wees er, blijkens een bericht uit Parijs op, dat de groot ste verwachtingen konden worden gebouwd op een samenwerking tusschen Chamberlain en Briand voor een zeer innige toenadering tus schen de beide landen. Hij verklaarde, dot Fronkrijks prachtige hulpmiddelen het in staat zullen stellen zijn tijdelijke financieele moeilijk heden te boven te komen. CAILLAUX CANDIDAAT VOOR DEN SENAAT. De Temps bericht, dat Caillaux een Candida- tuur 'heeft aangenomen voor een aanvullings verkiezing voor den Senaat in het district Sar- the De verkiezing, die nooclig wordt tengevolge van het aftreden van dr. Gigon, zal in den loop van Juli plaats hebben. ENGELAND. DE PENSIOENVERZEKERING. Verklaringen van Chamberlain. Londen, 18 Mei. (H. N.) Neville Qiom- berlain, de minister voor openbare gezondheid, diende in de heden gehouden lager huiszitting in tweede lezing het wetsvoorstel in tot regeling der pensioenen aan weduwen, weezen en ouden van dagen. Na cenige maatregelen te hebben opgesomd, in de afgeloopen 30 jaren getroffen, herinnerde Chamberlain er aan, dat in 1911 de groote wet tot regeling van de ziekte- en werkloosheids verzekering werd aangenomen. Het was een zeer belangrijke maatregel, omdat daardoor voor de eerste maal het beginsel werd vast gelegd, volgens hetwelk er bijdragen geheven worden van de patroons, de arbeiders en van den staat In 1920 kwam de wet op de werkloosheids verzekering tot stand, waardoor het aantal ar beiders, vallende onder dc «werkloosheidsbepa lingen van de vroegere wet, zeer werd uitge breid, zoodat heden ongeveer 12 millioen arbei ders daaronder vallen. Chamberlain zette uiteen, hoe de onderhavige wet voorzag in de uitkeering van een pensioen van 10 shillings aan personen, volgens deze wet verzekerd, wanneer zij den leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. Op den leeftijd van 70 jaar zouden zulke pensioengerechtigden vollen onder de bepalin gen van het bestaande pensioen-ontwerp, het welk voorziet in de uitkeering van een weke- lijksch pensioen van 10 shilling. De minister gaf toe, dat deze som van 10 shilling per week beslist onvoldoende was, maar hij zeide, dat de voornaamste reden om dit bedrog vast te leggen in de onderhavige wet, een financieele was. De lasten, op de industrie en den staat ge legd door het voorstel tot betaling van 10 shil lings voor de volgens Ijet contributiesysteem uil te keeren pensioenen aan personen tusschen de 65 en 70 jaar, waren zóó groot, dat vele men- schen dachten, dat zij niet gedragen konden worden. Een andere reden was, dat het naar de mee ning der regeering niet tot eenigerlei systeem van staatsverzekering kon geacht worden te be- hooren, dat elke verdere manier om te bezuini gen werd uitgeschakeld. Zij beschouwde het juist als de taak van den staat een basis te verschaffen om het volk aan te moedigen zich zelf verder te helpen en vol komen onafhankelijkheid voor zichzelf te ver werven. Fa. BRANDSEN Lungestraat 8 Tol. 129 0 M A Petitos 6 cent P 1 INk Bouquet 8 Extra 10 ALDEGONpESTR. 107. TEL. 513. Beëedifld Makelaar Taxateur. Belast zich met de titvoering van Publieke veilingen. in EFFEN en ENSELSCHE stoffen. „L'KIRONDELLE" 16-18 Langestraat - Amersfoort Kritiek van dc arbeiderspartij. Wheatly, de oiid-minister van volksgezond heid, heeft namens de labour-oppositie verwer ping van de ouderdcmspensicenwet voorge steld, o.ü. om er bijdragen zouden kunnen wor den geëischt van loont rekken den. Hij zei, dat de politiek van de regeering was het helpen van den luiaard ten koste van den ijverige. SPANJE- HET EINDE VAN HET DIRECTORIUM. Berlijn, 18 Mei. (V. D.) Naar uit Madrid wordt gemeld, wordt het bericht bevestigd, dat de sedert 23 September 1923 opgeheven con- stitutioneele toestand in Spanje zal worden hersteld. Slechts de pers-censuur zal nog blij ven bestaan. HONGARIJE. GUNSTIGE OOGST VOORLUTZICHTEN. Smith, de commissaris-generaal van den Vol kenbond, die na een verlof van verscheidene weken uit de Vereenigde Staten te Boedapest is teruggekeerd, heeft zijn vo'dnening uitge sproken over den gunstigenystand van de veld gewassen, dien hij op zijn reis door Hongarije waargenomen heeft en daarbij met nadruk ver- klü'i, d van hoeveel belang een goede oogst is voor het herstel des lands. VEREENIGDE STATEN. DE VAN EUROPA TE VORDEREN SCHULDEN. Kunnen spoedig Fransche stappen tegemoet worden gezien De Temps meent le weten, dat de Franscho regeering zeer spoedig en waarschijnlijk binnen veertien dagen aan Engeland en Frankrijk een plan en voorstellen zal aanbieden voor het re gelen van zijn oorlogsschulden. Caillaux niet naar Amerika. Naar aanleiding van het bericht uit Washing ton, waarin gezinspeeld werd op een mogelijke reis van Caillaux naar de Ver. Stoten ter rege ling van de kwestie der Frnnsche oorlogsschuld aan Amerika, wordt door het departement van iinanciën medegedeeld, dat er geen sprake is van een reis van Caillaux, NOORD-AFRIKA- DE STRIJD IN MAROKKO. Een verklaring von Baldwin. Baldwin heeft in het Lagerhuis verklaard, dat hij niet over inlichtingen beschikte, die erop zouden wijzen, dat de militaire uitrusting van 'het Riffijnsche leger was geleverd uit Engel- sche bron of dat Engelsche vliegers de Riffijn sche vliegtuigen besturen. MEXICO. EEN OPSTANDIGE BEWEGING IN DEN STAAT VERA CRUZ. Uit den slaat Vcro Cvuz worden een aantal aanvallen vnn agrarische rebellen gemeld Ei zijn regecringstroepen uitgezonden om een door de opstandelingen veroverd dorp te her nemen AUSTRALIË. DE BENOEMING VAN BIRD. Londen, 18 Mei. (V. D.) De koning heeft zijn goedkeuring gehecht aan de benoeming van Sir John Bird tot gouverneur-generaal en opperbevelhebber van den 'Australischen sta tenbond, ter vervulling van de vacature, ont staan door het aftreden van lord Forstor in October 1924. VERSPREIDE EER3CWTEM. EEN POOLVLUCHT VAN WILKINS. Kapitein Wilkins, de Engelsche ontdekkings reiziger, die op het oogenblik in Australië ver toeft, is van plan een Pool-expeditie met vlieg tuigen te gaan ondornemen in Januari 1925, als voorbereiding voor een groot internationaal plan voor meteorologisch onderzoek. De vlucht zal over 1500 mijl gaan. De Staatscourant van heden 18 Mei bevat de volgende Kon. besluiten: bevorderd tot districts-bouwkundige bij den rijksgebouwendienst C. Barendsen te Middel burg, thans bouwkundig ambtenaar 1ste klasse met den persoonlijken titel van districtsbouw- kundigc; W. F. B. Wouters, te Leeuwarden, thans bouwkundig ambtenaar 1ste klasse; be last met de waarneming van den dienst van districtsbouwkundigo D. Visser, te 's Graven* hnge, thans bouwkundig ambtenaar 1ste klasse? bevorderd tot bouwkundig ambtenaar le kL bij den rijksgebouwendienst H. J. Caro te Hel der, P. J. Boogaard te 's Grovenhage; G. J. van de Braak te Zwolle; J. Bronsdijk te 's Groven hage, en T. van Til te 's Gravenhage, thans bouwkundig ambtenaar 2e klasse. tot bouwkundig ambtenaar 2e klasse bij don rijksgebouwendienst A. T. Heskes te 's Gra venhage en J. Toet te Amsterdam, thans hulp opzichters; benoemd voor 6 jaren tot voorzitter ven don Rood vnn Arbeid te Venlo F. J. G. Tulfer, thans referendaris bij dien raad; toegekend de eere-medoillc der Oranje Nas- sou-orde in zilver aan J. B. Klein Zeggelink; baas bij de firma Oosterholt Wicherink to Groenlo; in brons aan J. Brcndel, plaatwerker bij de Venlosche N. V. Machinefabriek Koter- dracht te Rotterdam; J. H. Stammers en J. K. to Broke, arbeiders bij de firma H. B. Stcrenborgv te Lichtenvoorde. HET KON. BEZOEK AAN DE HOOFDSTAD. Gistermorgen half tien kwamen de rijtuigen al voor de twee laatste bezoeken af te leggen gedurende het Koninklijk verblijf te Amsterdam. Allereerst werd gereden naar het gebouw van de Vereeniging „Arti ct Amicitioe", dot bereikt werd door de Kolverstraat. Er werd hier stap voets gereden. Aon den ingang van het gebouw non het Rokin werd Hare Majesteit ontvangen door het bestuur. Ook hier werden bloemen aangeboden, waarna de schilderijen-tentoonstel ling werd bezichtigd. Het bezoek was van vrij longen duur. Nadat de rijtuigen waren beste gen werd gereden via N. Doelenstraat, Stonl- straat, Zwanenburgerstroat, Waterlooplein, J. D. Meyerplein. N. Hecregrocht, Amstcl, N. Kei zersgracht, N. Kerkstraat, Wcesperstraat, Wees- perplcin en N. Achtergracht naar het hoofd gebouw van den Gemeentelijken Gezondheids dienst. Aan den ingang werd de Hooge Bezoekster ontvangen door den wethouders van de Open bare Gezondheid dr. I. H. J. Vos, wiens doch tertje bloemen aanbood. Door den directeur, dr. L. Heyermans, werden vervolgens voorgesteld de leiders van de ofdeelingen. Een oogenblik word verpoosd in de wochtkamer, waar de muurschilderingen in oogenschouw werden ge nomen. Op de eerste verdieping werd aan het Hooge Gezelschap uitgelegd hoe het verloop is om in dc ziekenhuizen te worden opgenomen. Op de hooger gelegen étage werd door dr. Heyermans een kaart van de stad getoond, waarop te zien was hoe de dienst over dc ge meente verspreid is. Vervolgens werd eenigc oogenblikken ver toefd in het bureau voor de geestes- en zenuw zieken, waarna het Röntgenlaboratorium van de Amsterdamsche Vereeniging tot Bestrijding van Tuberculose werd bezocht. Als slot van dit be zoek werd in oogenschouw genomen het Psy chotechnisch Laboratorium. Door den wethou der en den directeur werd Hare Majesteit uit geleide gedaan. Met een omweg werd gereden naar het Pa leis, waar de stoet te ongeveer 12 uur arri veerde. Het vertrek. Tegen twee uur had het vertrek uit het Pa leis plaats. Langs het Damrak werd onder voortdurend hoerageroep het Station bereikt J Ook ditmaal reed het eere-escorte cavalerie,' mede f Aan het Station werd afscheid genomen van den burgemeester en vele andere autoriteiten. Te twee uur zette de Koninklijke trein zich in beweging en behoorde het Koninklijk Be zoek aan de hoofdstad weder tot het verleden. Nader meldt men ons: Bij de bezoeken, hedenmkorgen afgelegd, ging Prinses Juliana niet mede. Voor de stoet Arti bereikte, werden in de Kalverstraat bij Gebrs. Gerzon bloemen aangeboden. Hoog boven dóód en leven, L^iven het wel en wee der menschen, staat dc waarheid. CARMEN S7LVA. door VALENTINE WILLIAMS. Geautoriseerde vertaling van W. E. Pont 29 HOOFDSTUK XIÏÏ. El Cojo. Dat ging mjjn verstand te boven I Vergeefs «protesteerde ik in mijn herinnering tegen het onbestaanbare, dat mijn oogen tóch voor zich zagen. Grimdt was vier jaar geleden gestor ven; had ik hem niet in den blauwigen rook van mijn broers revolver levenloos zien neer zinken op het karpet in de biljartkamer van dat kasteel aan de Nederlandsche grens Had ik zelfs niet van zijn begrafenis gelezen in de Duitsche couranten En daar stond hij nu voor mij, dezelfde man, dien ik vroeger gekend had, wreed, geweldig, onheilspellend, in zijn lomp, slecht zittend zwart pak. Weer viel mij zijn geweldige mas siviteit op, die met de veel te lange, gespierde armen, de borstelige wenkbrauwen en de zwort- gebaarde onderkaak iemand onweerstaanbaar deden denken aan een woesten, reusachtigen aapmensch. Onder het rechteroog had hij een roodvinnig lidteeken, dat diep in zijn wang 'drong en het gezicht daarvan loste voor mijn ferein bet mysterie ppt dat mij bijna bad ver lamd. Mijn broer had zijn doel gemist. Dat af schuwelijke lidteeken, waardoor het gemcene loeren van de valsche, dreigende oogen en de wreedheid van den mond nog meer opviel, ver telde mij, zonder dat ik er in het minst aan twijfelen kon, dat Klompvoet uit het donkere verleden weer was opgestaan en zich weer te genover mij stelde. Een soort kille wanhoop kwam over mij. want wij waren doodsvijanden geweest en ge nade was een woord, dat in Grundt's woorden boek niet voorkwam. Allerlei dwaze voorvallen uit mijn veelbewogen leven kwamen mij voor den geest: mijn goede broer Francis, die tennis speelde op het veld van Prince; een goochelaar op de Maidan in Calcutta, toen ik nog in de lagere rangen in Britsch-Indië diende; Dona Luisa, die in den tuin van Bard stond en haar oogen heen en weer rolde tegen mij Toen lachte Klompvoet, een droge, onaan- genamen lach. Het geluid was weerzinwekkend genoeg, maar het prikkelde mij. Dc had dezen man al eerder verslagen; ik zou hem wéér slaan. Mijn oogen dwaalden over den grond, ik trachtte mijn revolver te ontdekken. „Vijf passen achteruit, alstublieft, Hcrr ma jor," klonk een bevelende stem vanaf de rots. „En om alle misverstand te voorkomen, laat mij even zeggen, dat het tot het decorum van den gang van zaken zou bijdragen, wanneer- U iedere poging Uw wapen terug te vinden liet varenHij sprak Duitsch op een angstig- suikerzoeten toon. „Bij gelegenheid van onze laatste ontmoeting heeft U of was het Uw broer getoond, dot Uw hand de prompte dienaar van Uw brein is, een eigenschap die van onschatbare waarde is voor den jager op groot wild (laat ik dit tusschen haakjes er bij voegen) maar die in beschaafd crezelschap een grooj ongerief Js.,'" Wat een koelbloedigheid bezat deze man I Weer was ik mij daarvan bewust, toen ik vooi zijn langzoam-onderzoekenden blik terugstapte. zooals mij bevolen was. Hij scheen het nauwe dal geheel te vullen. Dit effect was nief alleen toe te schrijven aan zijn reusachtige gestalte (zijn omvang was kolossaal) maar aan zijn ver bazende, dierlijke levenskracht, de geestelijke en lichamelijke krocht vnn een of ander gewel dig roofdier. Zijn revolver op mij gericht houdend, liet hij zich neerzakken op de rots en slaagdcf met verbazingwekkende behendigheid voor iemand, die toch mank was, erin den vlakken steen te bereiken. In een oogwenk had hij mijn re volver te pakken, die hij met een zwaai van zijn linkerarm in de struiken wierp. „Nu Okewood," merkte hij op, „nu kun je gaan zitten I Maar wees zoo goed en houd je handen boven je hoofd Hij gaf mij het voorbeeld en zette zich op de vlakke rots neer. Ik ging ook op den grond zitten. ,.Zou U er iets tegen hebben," vroeg ik, „als ik .mijn handen achter mijn hoofd vouwde Anders is de houding zoo vermoeiend „In hef minst niet," antwoordde Klompvoet, en zijn lach vertoonde zijn tanden met hier en daar een schittering van goud, „zoo lang als U er aan denkt, dat ik gauw schiet cn re gelrecht I" Hij maf don afstand tusschen ons met de oogen toen legde hij met uitdagende vastbe radenheid zijn revolver neer op de rots naast hem. Daarop haalde hij een sigarenkoker uit zijn zak. „Ik meen mij té herinneren, dat U rookt l" begon hij. ^Dank Uj" antwoordde ik£ gde^kend ^an het_ pijpje ,dot ik gevonden had, „ik rook geen Duitsche sigaren I" Klompvoet grinnikte vriendschappelijk. ..Ik ook niet I" zei hij. „Maar ik denk, dat U deze wel zoo goed zoudt vinden als de beste Havanasigaor. Niet lang geleden was ik een hoog geacht lid van de „Club in Havana I" Met deze woorden wierp hij mij den koker toe, na er een sigaar voor zichzelf uitgekozen te hebben. Ik liet het ding liggen, ik was niet van plan een gunst van dezen man aan te ne men. Grimdt trok de wenkbrauwen op en maakte een onverschillige beweging met de schouders Maar er volgde geen opmerking over mijn on beleefdheid. „Herr Major 1" zei hij, het eind van zijn si gaar afbijtend, „ik moet U nog eens weer ge- lukwensohen met de voortreffelijke inrichting van den Geheimen Dienst in Uw land I Het systeem van nasporen, waardoor dit afgelegen eiland ontdekt werd als de plaats waar werke lijke of denkbeeldige schotten worden verbor gen, is merkwaardig I De vindingrijkheid waar mee U erin slaagde het document in Uw be zit te krijgen, dat zich nu in Uw portefeuille bevindt, doet dien Geheimen Dienst en U zelf alle eer aan. Mijn gelukwenschen Hier hield hij even op om zijn sigaar aan te steken met een zakvuursteentje en met opge krulde lippen blies hij een dikke rookwolk urit. Hij gooide zijn hoofd achterover om den rook te zien wegdrijven. Hoe achteloos hij dit ook deed, ik wist, dot hij in werkelijkheid mij zat op te nemen. Ik begreep hét niet. Blijkbaar tastte hij naar zijn wegergo was hij niet zeker van zijn zaak. En hij had geen flauw vermoeden, (dat stond vast), van de argelooze manier waarop ik in dit heele verwonderlijke avontuirr verzeild was geraakt Hij scheen te geloovcn, dat ik een op-« dracht had. Wel, daar kon ik wel munt slaan „U zult ons wel in zóóverre recht laten we dervaren," hernam hij, „dat U ons Uwo be wondering niet onthoudt voor de wijze waar* op, als resultaat van wèloverlegdo plannen, de4 ze prettige ontmoeting vandaag tot stand kwam. Het geluk was aan Uw zijde dien nacht in Rodriquez Herr Major, wanneer mijn bo« vtlen waren uitgevoerd, hadden wij onszelf -«J en U dezen tocht door den Oceaan ge spaard.. „U bedoelt." zei ik, „dot wanneer Uw spfeil zijn werk behoorlijk had gedaan, hij mijn nek even goed had of gesneden als dio van dien ar men stumperd en van die vrouw".... „Ik kan eerlijk zeggen," merkte Klompvoet op met een goedgunstigen blik, „dat ik het op recht betreurd zou hebben"hij zweeg even en een breede glimlach kwam op rijn ge zicht „dat andere handen dan de mijne da< hadden moeten doen Mijn gedachten gingen snel. Grimdt wo« blijkbaar alleen. Maar, den man kennend, ver moedde ik, dat hij hulp in de nabijheid had voor geval van noodL Daarom, zelfs al zou ik voorbij dat geweer ven_ hem kunnen komen, was toch een persoonlijke oanval uitgesloten* Ik vroeg mij af, of Garth of Carstairs, wan neer ik na langen tijd niet in het kamp terug keerde, mij zouden gaan zoeken. Op zijn best waren we don nog maar drie man sterk. Tegeni hoevelen? Tot nu toe kende ik tr twee, den vreemdeling naast het graf, en Zwarten Pablo. Maar met een schip hierheen te zijn gekomen vanuit Rodriguez dot veronderstelde een be manning. In elk geval waren wij hopeloos in de minderheidt ?egojgtt.l_L

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1