EL BUITENLAND. BINNENLAND. FEUILLETON. ABOHNEMENTSPRiJS 3 PRUS DER ADVERTENTlEll DE EEMLANDER DE MOOR Vi Êk Petitos 6 cent Deli- Zandblad REGENKLEEDING De Terugkeer van Klompvoet. 23e Jaargang No. 27b loort 2.10, Idem Lr au co per poet f Xper week (met gratis verzekering tegen on ge lekken) f 0.17s, afzonderlijke na 1 AMERSFOORT DAGBLAD Donderdag 28 Mei 192b M DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING It®. 47810. TEL. INT. 5VZ. van 1 4 regels L05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Llcldadigheids-advci tentién voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen yooc het advcrfcesen. Ecne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. UIT DEN RIJKSDAG. De rijksdag keurde zonder debat óe te Bern gesloten internationale overeenkomst inzake het personenverkeer en het goederenvervoer op de spoorwegen goed. De rijksdag heeft het voor stel aangenomen tot verlenging der noodbe- grooting met twee maanden. DE ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND. Einde September ontruiming der Keulsche zóne Uit Fransche bron verluidt, dat de lijst van Duitschlanó'j tekortkomingen, die te Berlijn zal overhandigd worden, ook den eisch bevat, dat veertig munitie-fabrieken, o.w. Krupp, veran derd moeten worden voor vredes-industrie. Het Roergebied, met Duisburg, Ruhrort en Dusseldorp, zal 16 Augustus ontruimd worden. •Aan de geallieerde eischen betreffende de ontwapening kan, als Ehiitschland wil, in en kele weken worden voldaan. Over het algemeen is Frankrijk van meening, dat Dtritschland zijn verplichtingen betreffende vernietiging van oorlogsmaterieel is nageko men. De Fronschen maken evenwel ernstig be zwaar tegen het behoud van een grooten gene- ralen staf en ook van een talrijke staatspolitie, alsmede tegen enkele punten van bijkomstig belang. Volgens de Fransche meening kan Duitsch- !and de eischen, die in de aanstaande nota ge steld zullen worden, tegen einde September in gewilligd hebben, waarna Keulen ontruimd kan worden. DE VALORISATIE. De 'valorisatie-commissie uit den rijksdag heeft een voorstel van de regeeringspartijen aangenomen om den rentevoet voor bedragen, waarvan valorisatie wordt gevraagd, aldus vast te stellen: van I Januari 1925 af 1.2 pet., van 1 Juli 1925 af IVi pet., van T Januari 1926 af 5 pet. en van I Jan. 1928 af 5 pet OPHEFFING VAN PASVISA. De reeds lang geleden begonnen afschaffing der pasvoorschriften zal worden voortgezet met de afschaffing van den Dudtschen visumdwang ten aanzien van de staten, die hunnerzijds den zelfden maatregel ten aanzien van Duitschers nemen. In de eerste plaats komt hier de vrij staat Danzig in aanmerking, ten opzichte waar van de visumdwang op I Juni wordt opgehe- SCHORSING VAN DR. JANICKE. De schoonzoon van Ebert, dr. Janicke, is geschorst als attaché van het departement van buiten 1 andsche zaken, omdat hij in het vreem- delingenboek van een hotel te Copri een scham pere opmerking omtrent de verkiezing van Hin denburg had geschreven. Naar de Berliner Börsenkurier meldt, aldus de Berlijnsche cor respondent van het Hbld., heeft dr. Janicke er kend, dat hij dit inderdaad gedaan heeft. Op 13 Mei heeft hij in het vreemdelingenboek van het hotel te Capri, waar hij logeerde, genoteerd pin dit gemoedelijke huis vergeten we God-zij dank, dat een Hindenburg president van het Duitsche rijk is geworden." De Vorwfirts laakt deze houding van dr. Janicke en zegt, dat men juist van een schoon zoon van den overleden rijkspresident meer te rughoudendheid had mogen verwachten. Het blad wijst er echter tegelijkertijd op, dot de- Zelfde ijver, die thans tegenover dr. Janicke een den dag wordt gelegd, maar al te vaak wordt gemist tegenover reactionaire ambtena ren, die buiten hun boekje waren gegaan. HET COMMUNISTENPROCES TE HAMBURG. Naar tdt Hamburg wordt bericht, is in het Schiffbeecker communistenproces gistermiddag het vonnis gewezen tegen de vijfde reeks van beklaagden. Deze personen zijn meerendeels veroordeeld tot straffen, varieerende van 2%' jaar vestigstraf tot 50 mark boete. Acht van de 30 beklaagden zijn vrijgesproken. Er' '"TE- DE KABINETSCRISIS. De socialisten contra Max. De algemeene raad der werkliedenpartij heeft zich uitgesproken tegen de voorloopige extra parlementaire combinatie, die de heer Max beoogt. Deze verklaarde geenszins af te zien van de hem door den koning verstrekte op dracht. ENGFLAND. SIR WILLIAM BARRETT. Uit Londen wordt het overlijden gemeld van sir William Barrett, den beroemden natuurkun dige. Hij was in 1844 geboren en in 1863 assistent geweest van den grooten Tyndall. Van 18731910 was hij hoogleeraar in de natuur kunde te Dublin. Hij was vroeger ook voor zitter van het genootschap voor psychische onderzoekingen, waarvan hij één der oprich ters was. De lijst zijner monographieën over physische en psychische onderwerpen is zeer lang. ERNSTIG ONGELUK BIJ EEN ZEILWEDSTRIJD, Gedurende een zeilwedstrijd op de Medwoy sloeg een boot om. Drie personen verdronken, terwijl drie werden gered. ZWEDEN. EEN SCHOENER VERGAAN. Acht leden der bemanning vermist. De Zweedsche schoener Hans uit Halmstad is op de reis naar Finland in den nacht van Maan dag op Dinsdag in de nabijheid van het eiland Gotska Sandö op een mijn geloopen en gezon ken. Van de- bemanning is slechts een man ge- reracht personen worden vermist NOORWEGEN. DE POOLTOCHT VAN AMUNDSEN. Levensmiddelen in de sneeuw begraven. R. C. seint uit Londen aan de N. R. C.: Uit Montreal wordt gemeld, dat de Pool reiziger Bernier heeft medegedeeld, dat hij aan Amundsen voor diens vertrek een brief heeft gezonden, waarin hij hem voor zijn terugtocht alle plaatsen aanwijst, waar voorjaden levens middelen in de sneeuw zijn begraven. De eerste levensmiddelenvoorroad, welke Amundsen zal aantreffen, is 414 mijlen van de Pool verwijderd en werd achtergelaten door Nansen. Indien Amundsen deze plek vindt, zal hij zonder moeite naar Ellsmore-land en naar Kaap Sabina kunnen komen, waar eveneens voorraden zijn; van daar voert de weg naar Port Conger, Port Bardwei! en het begin van de Hudson-baai, waar Amund sen patrouilles van de Canadeesche bereden politie zal aantreffen. Amerika's belangstelling in het lot van den ontdekkingsreiziger. Uit San Francisco wordt gemeld„ dat Arnold Liebes, die twee jaar geleden met Amundsen op Point Barrow was, waar hij hem hielp met het in orde maken van een landingsterrein, ten einde dit te kunnen gebruiken, als tegen wind hem van de Noord-Pool zou afdrijven, een draadloos telegram zond aan het vaartuig Charles Brower, toebehoorende aan de Farriers- maatschappij en dat zich nu bij St Lawrence- eiland in de Beringstraat bevindt, waarin hij dit schip opdracht geeft te vertrekken naar Point Hope op 300 mijl afstand om het spoor van Amundsen te gaan zoeken, daar het moge lijk is, dat Amundsen en zijn tochtgenooten op Alaska zijn geland. Het schip antwoordde, dat het zou vertrek ken zoodra de weersgesteldheid dit toeliet. Liebes zegt, dat het mogelijk is dat Amundsen met een span honden van Point Borrow naar Point Hope geloopen is en verder in de rich ting van Nome is getrokken. Het oordcel van Rasmussen. Gisterenavond was nog geen bericht van Amundsen ontvangen. Knud Rasmussen, de bekende Deensche Poolreiziger, zeide, dat, ifl- dien binnen 14 dagen niets was gehoord, hij van oordeel was, dat er iets met de vliegtuigen Fa. BR/ GIDSEN L.mgestraat Tel- 129 1 ff Bouquet 8 Extra 10 Mantels in Loden-, Gabardine-, Gloria-, Gummi- en Waterproof en bijpassende hoeden Aan 2 kanten te dragen 38.75 „L'HIRONDELLE" 16-18 Langestraat - Amersfoort was gebeurd. Amundsen zo] stellig trachten to voet terug te leecren en indien do Noordpool is bereikt, zal dit zelfs wanneer hij over een moand levensmiddelen beschikt, een gevoorlijke onderneming blijven. TSJECHO-SLOWAKIJE. EEN HINDENBURGFILM VERBODEN. Te Praag is de film, den intocht van Hinden burg, te Berlijn voorstellende, verboden. BULGARIJE. DE AANSLAG OP DE KATHEDRAAL. Friedmonn c.s. terechtgesteld. Uit Sofia wordt bericht, dat gisterochtend het doodvonnis aan de daders van den aanslag in de kathedraal aldaar, Rriedmann, Zadgorski en Koeff, is voltrokken. TURKIJE. NA DEN OPSTAND IN KOERDISTAN. Gedeeltelijke demobilisatie der Turksche troepen. De Turksche regeering heeft besloten de reserve-lichting, die wegens dén opstand der Koerden onder de wapens geroepen was, naar huis te zenden en heeft het mobilisatiebevel voor sommige provincies ingetrokken. De troe pen in de roerige gebieden zullen worden aan gevuld met nieuwe recruten. NOORD-AFRIKA- Abd-el-Krim's verliezen. Berlijn, 27 Mei. (V. D.). Naar de Eve ning News meldt, zou Abd-el-Krim in de laat ste gevechten met de Franschen 2000 man aan doóden en gewonden hebben verloren. VEREENIGOE STATEN. ERNSTIGE MIJNRAMP IN N OORD-C AROLINA Ruhn vi/ltig mijnwerkers van de buitenwereld afgesleten; zes doo- den al naar bovengebracht. Gemeld wordt <3.d. gisteren uit Raleigh, dat ruim 50 mijnwerkers werden opgesloten in een mijn van de Carolina Coal Cy. te Sanford ten gevolge van een ontploffing, die daar gister middag plaats vond. Dichte wolken gele rook, die uit de mijn opstegen, bemoeilijkten het red dingswerk ten zeerste. Twee mijnwerkers met gasmaskers drongen tot dicht bij de slachtoffers door. Later wordt gemeld, dat een grootere groep redders 6 dooden naar boven heeft ge bracht. De heeren Rink en \V i b a u t ontwikkelen evceneens bezwaren. De heer Slotemoker de Bruine juicht het ontwerp toe, dat do belemmeringen voor gemeenteraden en schoolbesturen wegneemt Minister De Visser betoogt, dat het ont werp te principieel wordt beschouwd. Het gaat cr alleen om de gemeentebesturen in deze vrij heid to geven. Het ontwerp wordt aangenomen met 22 te gen 12 stemmen (rechts tegen links). Aan de orde is do wijziging der Pensioenwet 1922. De heer Ossendorp zegt, dot het ont werp verkregen rechten aantost. Minister C o 1 ij n noemt gevallen waar om wijziging der Pensioenwet gewenscht was. Zelfs bij stijging der middelen met 10 mil- Hoen moet voor de Staatsbegrooting 1926 worden voorzien in een tekort 15 20 milliocn. De heer De Gijselaor (ch.) gaat het ont werp nog niet ver genoeg. Toch zal hij vóór stemmen. •Minister Col ijn repliceert. Het wetsontwerp wordt aangenomen met 24 tegen 6 stemmen (soc. dem. en vrijz. dem.). Verschillende kleinere wetsontwerpen, onder meer het ontcigenings-ontwerp ten behoeve van de verbetering van den Rijksweg Amsterdam Amersfoort. Tweede Kamer. Eerste Kamer. De Eerste Kamer behandelde Woensdag o.a. het wetsontwerp tot een nieuwe wettelijke re geling voor coöperatieve vcreenigingen. Na verdediging werd het wetsontwerp z. h. s. aangenomen evenals het psychopaten-ont werp. Daarna was aan de orde het wetsontwerp tot wijziging der L. O.-wet. Mevr. Pothui s—S m i t bestrijdt de be voegdheid der gemeentebesturen om de gehuw de onderwijzeressen te ontslaan. In de zitting van Woensdag werd als lid ge ïnstalleerd de heer W a r n a a r. Da behandeling der pensioenwet voor mili tairen wordt voortgezel. Het amendement-Ti- lanus of de aftrek van het pensioen bij cumu latie met do wedde ru'et te doen plaats hebben bij gepensionneerden voor 1921 wordt ver worpen met 3124 stemmen. Het amendement-Ter Laan wordt Inge trokken na toezegging van den minister, dat voor iedere zaak een commissie van beroep zal worden ingesteld. De heer K. Ter Laan Hoht op par. 52 een amendement toe, slrckkcnde om eindelijk een gunstige beschikking te krijgen inzake pen sioen-aanvragen van oud-gepensionneerden en deze menschen op dcnzelfden voet te behan delen als de gepensionneerden van nu. De heer Ter H o 11 gelooft, dat de heer Ter Laan te vèr gaat. Men vraagt slechts ver hooging van pensioen al zal men bedeeling af wijzen. Minister van D ij k zegt, dat als een bedrag zal worden beschikbaar gesteld voor oud-ge pensionneerden wat ter beoordecling is van den beheerder der schatkist, dat de meestbe- hoeftigen tengoede moet komen hetgeen geen armenzorg beteekent. Het amendement-Ter i sche Inrichting de tijdelijke chef-drukker E. Laan is onaannemelijk. FJenieg. De heer Drcsselhuys dient een motie' too om vóór 1 Juli 1925 met rcscrvc-plicht gc- jicnsi on neerden niet te doen bijdragen in het weduwen- en weezenpensiocn. Het amendement wordt verworpen mot 29 tegen 22 stemmen. Een omcndcmcnt-Ter Laan om wijziging de zer wet r»ict van toepassing te verklaren op hen, die vóór 1 Juli 1925 zijn gepensionncerd, worót, na ontrading door den minister, inge trokken. Aan de orde is het ontwerp tot wijziging en iaanvulling der pensioenwetten voor bet reserve- personeel der landmacht en het personeel der Kon. morinereserve. Do eindstemming hierover heeft Vrijdag plaats. •Aon de orde fs het ontwerp tot bizondcre regeling voqr het vorlecncn van mijneonces- sies. Do heer v. d. Woerden zet do voordoeion der staatsexploitatie uiteen en vraagt waarom koersverandering noodig wordt geacht. De heer Hermans zegt, dot het kapitaal moet worden aangetrokken vóór productief werk. Minister Van Swaay zogt, dot wij aan het Stoatsmijnbedrijf veel te danken hebben, moor dot de bedoeling is meer kapitaal to krijgen en particulier initiatief om tot ruimere exploi tatie te komen. Het ontwerp wordt nongenomen zonder stemming. Do vergadering wordt hierna vordaagó tot Donderdag. i|* j Berichten. De Staatscourant van heden 27 Mol bevat o.a. de volgende Kon. besluiten: op verzoek eervol ontslagen met donk J. Waller, als burgemeester van Houten; bevorderd tot hoofdcommies der posterijen en telegrafie F. I. H. Sassen, W. Kniyt en R. Santing; op verzoek eervol ontslagen mr. H. C. Haze- winkel als commies bij de Rijksarchieven van Overijssel te 'Zwolle; bevorderd tot technisch hoofdambtenaar bij den Rijkswaterstaat de technisch ambtenaar van den Rijkswaterstaat J. C. de Masier, te Tiel; herbenoemd tot burgemeester van Haarlem C Moorschalk; op verzoek eervol ontslagen de reserve-eerste- luitenont J. G. N. van Reyn, van het 21e regi ment infanterie; benoemd bij het reserve-personeel der land macht bij het personeel van den Geneeskundi gen Dienst tot reserve-officier van gezondheid 2e klasse J. Kruizingo, J. Ris en R Grippeling, artsen; benoemd tot chef-drukker bij de Topogrofi- in om de regeering uit te noodigen thans maat regelen te nemen in de voorziening van den nood der oud-gepensionneerden cn hun wedu wen en weezen. Het voorstel van den voorzitter om de motie op een nader te bepalen dag te behandelen wordt aangenomen met 42 tegen 8 stemmen. Het amendement Ter Laan wordt verwor pen met 44 tegen 15 stemmen. De heer K. Ter Laan dient een motie In om de wachtgelders van vóór 1 Juli 1925 hun rechten niet te ontnemen. De heer T i 1 a n u s licht een amendement toe om de beperking der pensioeniritziohten voor vrijwillig afgevloeiden van voor I Juli 1930 te doen vervallen. De Minister ontraadt beide amendemen ten. De amendementen Ter Laan en Tilanus wor den verworpen. Over de pensioen ontwerpen zal een tweede lezing plaats hebben. De eindstemming heeft Vrijdag plaats. Aan <3e orde is de wijziging der militaire wed uwen wet 1922. De heer Tilanus lioht een amendement DIPLOMATIE. Een Egyptische gezant to Den Haog. De Egyptische regeering heeft het voorne men te 's-Gravenhoge een gezant te benoemen. Als vermoedelijke titularis voor dien post wordt genoemd do heer Ahmed Pacha Moussa, oud- minister van justitie te» Cairo. PENSIOENREGELING VOOR DE SPOOR WEGAMBTENAREN EN HUNNE WEDUWEN EN WEEZEN. Amendementen van Wijnkoop cn van Ravcsteyn. De heeren Wijnkoop en van Ravestcyn heb ben op bovengenoemd wetsontwerp een zestal niet nader toegelichte amendementen voorgesteldde heereR Kuiper, Surlng, van Dijk, van Voorst tot Voorst en van de Bilt stellen voor aan art. 23, derde lid, toe te voe gen „Voor zoover him dit nog niet is toege kend, geldt het recht op uitgesteld pensioen bij niet-cervol ontslag óók voot spoorweg ambtenaren, die vóór 1 Juli 1925 met-eervol ontslagen zijn". Waar de man van vreeze trilde Streed en overwon do vrouw. TEN KATE. door VALENTINE WILLIAMS. Geautoriseerde vertaling van W. E. Pont 85 Ergens buiten tokkelde een guitaar enkele losse gedeelten van Spaansche dansen, nu en dan op de maat begeleid door castagnetten. Het zachte gemurmel van stemmen werd hoor baar telkens wanneer de gui'aar zweeg, af en toe klonk een lach of een uitroep. Plotseling riep een stem „Pablo I" het huppelende dans wijsje zweeg plotseling midden in een maat en het geklepper van castagnetten hield op. Toen begon bij zachte, klagende accoorden een mooie, soepele tenorstem te zingen. „Se murio,y sobre su cara" Un panuelito le heche Por que no toque la tier ra Esa bocca jue yo bese I" De accoorden braken plotseling af en één snaar trilde nog na. Er was gelach, applaus, een geroes van stemmen door elkaar. Toen zei een stem duidelijk in het Duitsch „Hij was nog niet bijgekomen, toen ik tien minuten geleden eens ging kijken. Karl weet hoe hij ze buiten westen moet krijgen met die ma nier van stompen van hem „Hij zal gauw genoeg uit het land der droo- inen terugkeeren, wanneer der Stel ze Zwarten Pablo het woord geeft I" antwoordde een an dere stem. „O Pabloriep er een in het Speansch, „O Pablo I Jij zult je truukjes wel op den Senor probeeren I" „Si,si", klonk het uit vele monden. „Madre de Dios", antwoordde een stem in het Spaansch, met scherp keelgeluid. „Hij z0l spreken voor mij, Muchachos I En wanneer hij niet spreken wil,caramba I dan zal hij misschien voor ons zingen en voor de mooie Senorita er bij I" Toen volgde een gebrul van bijval. Zwarte Pablo vervolgde „Nog een beetje geduld, amigos, totdat de chef komt. Ik ga het vuur aanmaken Be sprong overeind. Van het gepraat buiten, de kreten, het gelach, de grappen hoorde ik niets meer. De tijd voor handelen was gekomen. Be moest onmiddellijk kiezen tusschen volkomen overgave aan Grundt of één laatste poging tot vrijkomen. Maar welke waarborgen had ik, dat Grundt, als hij den heliograaf bezat de beloften zou nakomen, die hij mij als prijs voor de overgave zou geven Geen enkele. Ik kon hem niet ver trouwen en, zooals hij mij al verteld had, hij had een oude rekening met mij te vereffenen. En wanneer mij iets overkwam vóórdat het jacht terugkeerde, wat zou er dan van Marjorie worden Als ik vrij was, zou ik haar kunnen helpendaarom moest ik alles in de waagschaal stellen om te ontsnappen. Ontsnappen Maar hoe De schuur was solide gebouwd van zware bal ken, de deur was de eenig zifchtbare uitging. Het traliewerk waardoor de lucht binnenkwam, was een ijzeren venstertje, dat te nauw was dat kon ik bij den eersten oogopslag zien om door te knripen. Ik bekeek onderzoekend den vloer. Die was van planken, goed getim merd en schijnbaar in goeden toestond. Het klonk hol, toen ik met den voet erop stampte en ik veronderstelde, dat het gebouwtje, 200- als met de meeste van dit soort loodsen het geval is, op een fundament van beton was ge bouwd. Toen ik óe ruimte verder onderzocht en de stukken zeildoek op zij schoof, ontdekte ik, dot dooronder een plonk was met een ijzeren ring erin. Het onverwachte van deze ontdek king en het vooruitzicht van een mogelijkheid te ontsnappen, deed mij een oogenblik veifcluft en besluiteloos staan. Hef gepraat en gelach buiten hadden opgehouden, maar van tijd tot tijd ving mijn oor het geluid van een regel- matigen voetstap op alsof een wacht op en neer liep voor de loods De plank kwam gemakkelijk genoeg los. Maar groot was mijn teleurstelling. Ik zog niet meer don een leege ruimte, ongeveer drie voet diep tot op de fundamenten van de loods, die zooals ik had verondersteld, van beton waren. Ik stapte in het gat en kroop onder den vloer. Het was er pikdonker en afschuwelijk warm onder die planken en het rook er sterk naar ratten. Met het gezicht voorover, terwijl mijn hoofd herhaaldelijk tegen de planken boven mij stootte, kroop ik langs de beton-fundeering, tegen alle hoop in hopend, dat ik een of ander gat zou vinden, waar de buitenmuur van de loods niet precies sloot op de betonnen fun deering, en dat mij gelegenheid zou geven mijn vrijheid te veroveren. Maar het moest op teleurstelling uitloopen. Hier en daar vond ik een spleet, die wijd genoeg was, dot ik er mijn vlakke hond door steken kon. Maar nergens was een opening waar een levend wezen grooter dan een kat .doorheen kon kruipen, Be kon alleen maar aan nemen, dat het gat gemaakt was voor geval er reparaties aan het onderste deel van de loods gemaakt moesten worden. Half gesmoord van de warmte en bijna blind van al het stof, kroop ik met moeite terug naar het gat, toen mijn hoofd met buiten gewone hevigheid tegen een plank bij den muur stootte. Blijkbaar was het hout van onder af verrot, misschien door mieren opgegeten, de plank viel tenminste als molm in elkaar en mijn hoofd stak door den vloer heen en ik keek in de loods. Toen ontkiemde in mijn brein een prachtig idee. Het beste middel om te ontsnappen is, dat je dan schijn wekt reeds ontsnapt te zijn, een theorie, die veel van onze krijgsgevangenen in Diritschland met goed gevolg hebben toege past. Wanneer mijn vervolgers niet bekend waren met den bouw van de loods, cn wan neer zij zoo berekende ik bij het ont dekken von een groot ?at in den vloer onmid dellijk zonder verder onderzoek de gevolgtrek king zouden maken, dat ik een gang onder don grond gegraven had, zou de wacht bij de loods opgeheven worden en ik zou in ieder geval tijd hebben ,om op adem te komen en te kedcnVen, wat mij dan verder te doen stond. Er waren oneindig veel „wanneers" bij mijn plan. Maar het was hef eenige, dat ik voor het oogenblik verzinnen kon en Be begon het onmiddellijk uit te voeren. Waar de verrotte plank ingezakt was, maakte ik het gaf zoo groot mogelijk. Toen klom ik weer naar boven in de loods, bracht de p'ank met den ring weer op haar plaats en bedekte die weer met de stukken zeildoek; daarna dook ik weer in het gat in den vloer. Ik kroop on der de planken en balken zooverweg als ik kon in de andere richting en bleef toen stil liggen. HOOFDSTUK XVIL De ontsnapping. Het gelulc, dat heb ik altijd beweerd, is met degenen, die klaar staan om het te ontvangen. Ik kan mij heel goed voorstellen, dot de Dwaze Maagden uit de gelijkenis de rest van haar le ven doorbrachten met het bejammeren van haar hurd lot en dot zij het gereed zijn van haar wijze zusters niet toeschreven aan voorzorg maar aan toeval. Mijn heele leven lang heb ik altijd geprobeerd niets aan het toeval over te loten don de ontknooping. Het is in de do om- knooping, dat het Noodlot op de loer ligt^ wachtend om te slaan of te sporen.... Ik had gedaan wat ik kon, dacht Ik, terwijl ik in mijn stoffig hol log. Nu moest het Ge luk een hondje helpen. Ik had geen vast plan. Op een of onder oogenblik zouden ze naar mij komen kijken cn wanneer ze mij niet bij mijn hielen uit mijn schuilplaats trokken, zou ik de beste gelegenheid afwachten om een sprong naar de vrijheid te doen Ik denk, dot ik ingedut was; wont fle hoorde niet, dot do deur van de loods boven mij ge opend werd. Wat mij met een schok tot bezin ning bracht cn al mijn zenuwen deed trillen, was het gedreun van een zworen voetstap, een welbekende, regelmotig-hokkende stap, die mijn hort bijna deed stilstaan. Toen volgdo een verward geschreeuw von opgewonden stemmer^ het Hcht van een fakkel scheen door de reten ven den vloer en de stem van Klompvoet brulde bevelen. Een lange bun del lichtstralen doorkliefde de duisternis van mijn schuilplaats. Er wos iemand 'in het gat gekropen. Ik hield den adem in en vroeg mij zelf af, of mijn wif linnen pok tegen het wit van de betonfundeering aan de speurende blik ken zou ontgaan. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1