Gebr. PERZINA Ibach - Steinweg Thiirmer - Adam PIANO'S fa. R. VAN OEN BURG „DE EEMLANDER" BUITENLAND. L. KLEI^ - Ufrechtschestraat FEUILLETON. ABQNREMENTSPR1JS 77"^ EERSTE BLAD. Piarco's S. Vleugels van Hofleveranciers van H. M. de Koningin. REGENKLEED! HG N.V. MIDDENSTANDS CREDIETBANK Adviezen voor Geldbelegging ¥erburïrng van Lips Safe-Loketten De Terngkeer van Klompvoet. 23e Jaargang No. 279 toort 1 2.10, idem iianco per poet f 1per week fme prati* vei zekering tegen ongelnkkca) f 0.17* a tronderlijkc nummers Cj05. AMERSEOORTSCH DAGBLAD omECTCUR-urraEVER-. j. VALKHOFF. arn„emscBhUeR^ORTWAL 2A. f 'STREKENINd N*. 47810. TO_ IHT. 81*. Vrijdag 29 Mei 1925 PRIJS DER ADVERIEriliÊH met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Ucidadigheids-adveitentiën vxx>r de helft der prijs. Voor handel cn bedriji bestaan zeer voordcclige bepalingen voor bet adverlceren. licne circulaire, bevattende dc voox waarden. wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE RJLJKSWEERBAARHEID. Een rede van minister Gessier in den rijksdag-, In den rijksdag heeft gisteren rijkswee rmi- nister dr. Gessier o.a. verklaard, dat tegen een verstandig pacifisme niemand in het officiers corps eenig bezwaar heeft. De politiek der rijksregeering is vreedzaam. Slechts een waan zinnige kan in dezen tijd aan oorlog denken. Van geheime bewapening kan geen sprake zijn. Daarvan te spreken is dwaasheid. Met de opheffing van het stelsel der „Zeitfreiwillige" is een begin gemaakt. Zij zal in den loop van den zomer haar beslag hebben gekregen. Wij zullen het verdrag van Versailles eerlijk na komen, maar de Duitsche vrijheid mogen we niet opofferen. Het leger is, zooals het thans bestaat, het leger der republiek. Dit resultaat kan slechts worden bereikt bij trouwe plichts vervulling. Deze opvoeding voor de republiek bestaat uit het opvoeden der rijksweer tot plichtsbetrachting, tot vaderlandsliefde en tot trouw aan de grondwet. Gessier verklaarde voorts, dat Diritschland bereid is internationale overeenkomsten te sluiten tot wederzijdsche bescherming der grens. Zoolang dit echter niet is geschied, moet de rijksweer er voor zorgen, dat Diritsch land niet tot gevechtsterrein of etappengebied van vreemde legers wordt. De minister herin nerde er aan, dat het grootste legerwetsont- werp van den jongsten tijd in Frankrijk door de regeering van Herriot werd voorbereid. Duitschland wil aan elk stelsel van ontwape ning en samenwerking meewerken, maar nie mand mag eischen, dat het daarbij zijn veilig heid opoffert. Van soc.-dem. zijde werd voorgesteld het tractement van den rijksweerminister te schrap pen. Een soc.-dem. wees op de in de Fransche Kamer door Herriot bij het debat afgelegde verklaringen omtrent de Duitsche bewapening en vroeg den rijksweerminister, of hij niet reeds dadelijk op deze beweringen wilde ant woorden. Dr. Gessier weigerde dit. De begrooting van het rijksweerministerie werd daarop overeenkomstig de besluiten der commissie aangenomen. DE RFJKSDAG OP RECES» De rijksdag is gisteren tot 9 Juni verdaagd. BEIEREN EN HET RIJK. De Beiersche staatsregeering heeft bij den rijksraad een protest ingediend tegen een dooi den rijksraad aangenomen wet betreffende her ziening van vonnissen, geveld door Beiersche „Volksgerichte". De rijksraad verklaarde het protest ontvankelijk. DE ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND. Do Britsche nota. BerUjn, 2 8 Mei. (H. N.) Volgens een be richt uit Londen zal de Engelsche ontwape ningsnota in den loop der volgende week waar schijnlijk Woensdag aan de Duitsche regeering worden overhandigd. DE TERUGKEER VAN DEN DUITSCHEN GEZANT. Berlijn,28Mei. (H. N.) Kemal Edin Snmy Pasja, die indertijd in verband met den Koer denopstand van Berlijn naar Angora werd te ruggeroepen, keert weder naar Berlijn terug om zijn post aldaar weder waar te nemen. DUITSCH-ENGELSCH HANDELSVERDRAG. De rijksregeering heeft den rijksraad een wetsontwerp van een hondels- en scheepvaart- verdrag met Engeland voorgelegd. BRITSCHE PARLEMENTSLEDEN BIJ STRESEMANN. Een aantal industrieelen en parlementsleden, behoorende tot de Engelsche conservatieve partij, die een studiereis naar Polen maken, waren Woensdag op hun doorreis te Berlijn met verschillende vooraanstaande politici en eco nomen de gasten van den minister van buiten- landsche zaken Stresemann. Er hadden bespre kingen plaats over politieke en economisch© aangelegenheden. DE DUITSCHE VEILIGHEIDS- VOORSTELLEN. De bestudeering van het vei ligheidspact door het Brit sche kabinet. Londen, 28 Mei. (V. D.) Verwacht wordt, dat het kabinet heden het Fransche ontwerp-memorandum op het veiligheidspact tezamen met de informaties, welke gevraagd worden, in behandeling zal nemen. De Daily Telegraph meldt heden, dat in breede lijnen het Britsche standpunt is, „dat Groot-Britannië en het rijk niet kunnen toe treden tot ecnig pact, uitgezonderd een van ondubbelzinnig wederzijdsch karakter en strikt beperkt tot. de gedemilitariseerde Rijn-zone en de Fransch-Diritsche en Fransch-Belgische grenzen. Bovendien zou de formule voor een dergelijk pact om de Britsche opinie voor zich te winnen zeer eenvoudig en duidelijk moeten zijn en vrij van alle dubbelzinnigheden en van alle beloften, die te ver gaan." BERLIJNSCHE BIOSCOPEN. Berlijn telt op het oogenblik 317 bioscopen met 124.000 plaatsen. Er worden echter nog 13 reusachtige bioscopen met 12.000 zitplaat sen gebouwd. EEN HAMBURGSCHE WERF IN MOEILIJKHEDEN. Ontslag van 750 man. Het Berliner Tageblatt verneemt uit Ham burg, dat de bekende Reiherstiegwerft zich in financieele moeilijkheden bevindt. Er zijn al 750 arbeiders ontslagen. AFNEMING DER WERKLOOSHEID. Het aantal steuntrekkende Duitsche werkloo- zen is den tijd van I tot 15 Mei van 320.000 verminderd tot 274.000 of met ongeveer 14 LOONSVERHOOGING BIJ TRAM EN TREIN TE BERLIJN. Gisterenmiddag is de scheidsrechterlijke uit spraak in het loonconflict bij het Berlijnsche trein- en trambedrijf gevallen. Er wordt een loonsverhooging van 7J4 toegekend. EEN DUTTSCH-NATIINAAL JOURNALIST VEROORDEELD. De Duitsch-nationale journalist Ullmonn had onlangs in het door hem geredigeerde tijd schrift Deutsche Arbeit eenige onvriendelijk heden geschreven over de door de firma Ull- stein uitgegeven Weltatlas. Hij was vooral verontwaardigd, omdat op de kaart van Tsje- cho-Slowakije de namen der steden in het Tsjechisch en niet in het Duitsch waren ge drukt en meende, dat dientengevolge de firma Ullstein eigenlijk alleen nog „in den juridi sch en zin des woords" als een Duitsche firma kon worden beschouwd. Bovendien noemde hij de door Ullstein uitgegeven Vossische Zei- tung „Gazette de Foch". Ullstein diende e?n aanklacht wegens beleediging in tegen Ull monn en deze werd gisteren veroordeeld tot 500 mark boete en de kosten. DE FINANCIEELE SCHANDALEN. Voortzetting der verhooren in de Barmat-commissie van den - - Pruisischcn Landdag. In de Barmat-commissie uit den Pnrisischen Landdag heeft dr. Leidig, de voorzitter, giste ren, naar de N.R.C. (meldt, voorgesteld Julius Barmat in zijn woning te laten verhooren door enkele leden van de commissie en wel door den voorzitter, de rapporteurs, een afgevaar digde van het centrum en een sociaal-demo- RECLAMES. Prijs 13 regels 3.05. elke regel meer f 1. Mantels in loden-, Gabardine-, Gloria-, Gummi- en Waterproof en bijpassende hoeden Aan 2 kanten Je dragen 18.75 „L'HIRONDELLE"- 16-18 Langestraat - Amersfoort voor Amersfoort en Omstreken AMERSFOORT. Langegracht No. 4 - Telefoon 304 craat. Dit voorstel werd bestreden door den communist Casper. Deze zeide, dat de bespre kingen van de commissie steeds openbaar wa ren geweest en dat men thans in geen geval een partij mocht uitschakelen. Na een zeer lange gedachten wisseling werd besloten, dat de voorzitter zich alleen met eenige stenografen naar de woning van Barmat zou begeven. De commissie behoudt zich echter het recht voor Barmat toch nog, zoodro diens toestand het mogelijk maakt, in dc openbare vergadering te ontbieden. De verschillende personen, die in het begin van de znak-Barmat in hechtenis zijn genomen, maar allen geleidelijk weer in vrijheid ge steld, worden vervolgens als getuigen ge hoord. Eerst is de gewezen „Ministerial-rat" Kautz, de chef van de bankondernemingen van het Bormat-concern, aan de beurt. Veel te ver tellen heeft hij eigenlijk niet. Hij is op I No vember 1924 in dienst van Barmat getreden cn zes weken later was de catastrophe er al. Ge schillen tusschen Barmat en de staatsbank dagteekenen van voor zijn tijd. Hij zelf heeft cr dus middellijk noch onmiddellijk toe bijge dragen de Pruisische staatsbank te bewegen om credietcn aan Barmat te verstrekken. De volgende getuigd is een zekere Heinze, die zijn loopbaan als vuurwerkmaker is be gonnen, daarna in dienst van de Pruisische staatsbank trad cn deze onderneming dertig jaar long trouw heeft gediend. Hij wist het tot chef van de afdccling effecten te brengen. Op zekeren dag werd echter op bevel van Rüge, den plaatsvervangenden president van de staats bank, een ander oon het hoofd van deze ofdee- 'ling geplaatst. Heinze voelde, dat hij uitge schakeld werd hij koesterde echter geen arg waan, want, zei hij gisteren trotsch, gedurende de dertig jaar, dat ik bij de staatsbank werk zaam ben geweest, is er nooit iets verkeerds voorgevallen. Uit protest tegen do onbillijke behandeling had hij echter ontslag genomen. De leden van de commissie waren begaan met het lot van dezen getuige en uit een vrij op gewonden gedachten wisseling, waaraan enkele gewezen cn tegenwoordige directeuren van de staatsbank deelnamen, blijkt, dat men in hoog ste instontie niets van het heele geval afwist. 's Middags is dr. Heiwig, de gewezen direc teur van het Barmat-concern, geconfronteerd met den sociaal-democrotischen afgevaardigde Heilmann, die bij zijn verhoor had beweerd, dat Heiwig Julius Barmat had bewogen het Berlin Bürger Eisenwerk over te nemen, ter wijl hij wist, dat de financieele positie van deze onderneming allerdroevigst was. Heiwig wilde aldus de staatsbank, die het geld in de onderneming had gestoken, voor gTOote verlie zen vrijwaren. Heiwig zou zelfs hebben be weerd „Als Barmat zich door mij heeft la ten bepraten, moet hij dat weten". Heiwig zet in een zeer uitvoerig betoog dit bijzondere geval uiteen. De Berlin Bürger Eisenwerke bevonden zich in groote financieele moeilijk heden. Van de staatsbank had men eerst voor 400.000 mark aan credieten ontvangen en la ter nog wat meer. De staatsbank had zich in het belang van een aantal van haar eigen schuldeischers voor de onderneming geïnteres seerd. Een bepaald voorstel om de onderne ming te redden had zij echter afgewezen. La ter heeft de staatsbank toch nog een poging in het belang van haar schuldeischers gedaan en toen nog tegen waarborgen een crediet van 1.6 millioen verleend. Bij de verdere pogingen is men toen in contact gekomen met het Ame xima-concern. Heiwig verzekert, dot hij er nooit in het belang van de staatsbank bij Ju lius Barmat op heeft aangedrongen, dot deze de Berlin Bürger Eisenwerke zou overnemen. Heilmann blijft echter bij zijn verklaringen en voegt eraan toe, dat juist het overnemen van deze onderneming de catostrophe voor het Barmat-concern bcteekend heeft. Hij wil niet bewaren, dat Heiwig deze catastrophe aldus opzettelijk heeft uitgelokt. Hij herinnert er nog aan, dat het gevolg van deze zaak was, dat Heiwig spoedig weer uit het Barmat-concern trad. Heilmann heeft al deze bijzonderheden uit den mond van medewerkers van het concern vernomen. Daarna werd niemand minder dan graaf von der Goltz, de gewezen bevelhebber van de Duitsche troepen in de Baltische provincies, als getuige gehoord. Een van zijn medewerkers zou namelijk in September 1919 een aanbeve ling aan Kutisker hebben gegeven. Deze aan beveling gold bovendien als pasvisum, waar door Kutisker en zijn personeel twee jaar da Duitsch© grens kondon overschrijden. Het stuk verzocht alle militaire cn burgerlijke niw toriteiten dc bagage van Kutisker niet te on* derzoeken en geeft dezen voorts het recht van wapens te dragen. Generaal von der Goltz zegt, dat hij van 1 Februari 1919 al tot midi den October van dot jaar de dubbele functie bekleedde von commandant en gouverneur von Libau. Hij had een zeer uitgebreiden stof von Jncdcwerkers, zoodot hij zich alle bijzonderhe den niet precies meer kon herinneren. Hij hxoest onderhandelen met Engclschcn, Fran- schen, Amerikanen en ook met den solda- tenroad. Om menschen als Kutisker heeft hij zich nooit bekommerd. Hij achtte dit bcneclen zijn waardigheid en ook beneden de waardig heid von zijn ondergeschikten. Hij weet ook niet, hoe Kutisker in het bezit von de bewuste oonbcveling is kunnen komen. Hij heeft Kutis ker nooit gezien cn zelfs vroeger zijn nonm nooit gehoord. De naam van den heer von Horn, die de aanbeveling heeft get eekend, heeft hij thans voor de eerste mooi vernomen. Zijn intendant weet ook niets van Kutisker of van de aanbeveling of. Het was intusschen mogelijk, dat ondergeschikten von Kutisker le vensmiddelen hebben gekocht. De commissie van onderzoek uit den Prui sischen landdag in de za ak-B arm a t-Kutisk e r is tot 5 Juni verdougd. Naar verluidt, zal het speciale verhoor van Barmat cn Kutisker op 3 Juni plaats hebben. De beide zoons von Kutisker zijn gisteren: voorloopig in vrijheid gesteld. Alexander Ku tisker moest een borgsom von 50.000 mnr]c storten, zijn broeder Mox 10.000. Hun vader wordt nog steeds verpleegd in de Chorité. Zijn toestond is von dien onrd, dat hij stellig niet voor October voor de rechters zol kun nen verschijnen. Het O. M. vermoedt zelfs, dat het proces-Kutisker pos in Januari 1926 zal kunnen plaats vinden. Dc zeer uitvoerigoi dagvaarding zol wel niet eerder gereed kun nen zijn BELGIE. DE KABINETSCRISIS. Algemeen wordt aangenomen, dat na Marx* mislukte pogingen, een katholiek-socialistisch© regeering zal worden gevormd. EEN BRANDEND VAARTUIG OP DE SCHELDE. Het lot der opvarenden onbekend Dinsdagnamiddag rond half vijf zag mci\ naar De Standaard (Brussel) meldt, op dê Schelde een motorboot vnn ongeveer vijftig toi> voorbijvaren in dc richting van Rupelmonóe. Eensklaps steeg een rookwolk uit het schip op, gevolgd door ontploffing en brand waar schijnlijk bestond de loding uit nafta of ben« zin#» Men zag de opvarenden, naar men zegt be* staande uit vier mannen, een vrouw en eeit kind, over boord springen. Wat er von hen ge«i worden is, weet men niet. Ten slotte heeft een motorbootje het bran* den de schip op sleeptouw genomen en in d© richting van Rupelmonde getrokken. ENGELAND. HET PARLEMENT OP RECES. Het Hooger- en het Lagerhuis zijn gisteren tot 9 Juni met Pinkstervacantie gegaan. DE WERKLOOSHEID. Discussies in het Lagerhui* Bij het indienen der motie tot verdaging von het Lagerhuis, bracht gisteren het La« bourlid Gynes de kwestie der werkloosheid t« berde en wees hij er op, dat de toestand da laatste zes maanden erger is geworden. Con«. noll (liberaal) vestigde de aandacht op d© ernstige werkloosheid in do scheepsbouw-in- dustrie. Hij gewaagde von de groote hoeveel heid schepen, die in Duitschland zijn gebouwd en naar Engeland komen. Wilson (labour) sprak over de treurige toestonden, die in het graafschap Durham hcerschen, waar volgens hem 40.000 von de 140.000 mijnwerkers Ieder hart kent het best zijn eigen vreugde en verdriet. SPINOZA. door v v VALENTINE WILLIAMS. Geautoriseerde vertaling van W. E. Pont, Zwor© voetstappen dreunden boven mijn hoofd f een deur werd nijdig toegesmeten en driemaal klonk een schel gefluit. Weer kwam die druenendc voetstop en deed de geheele loods daveren. Toen werd alles stil en ik her ademde. Plotseling hoorde ik een stem bijna in mijn oor, scheen het mij, van buiten d© loods. „Hij kan zich door een gang te graven eruit gewerkt hebben," zei de spreker in het Duitsch. „Wanneer hij dat gedaan heeft," antwoordde een stem in dezelfde taal, „dan kan hij niet ver gekomen zijn. Daarvoor heeft hij den tijd niet gehad I" De stemmen verwijderden zich. De sprekers waren blijkbaar von plan de loods rondom te inspecteeren om te zien, waar ik ontsnapt wos. Ze zouden geen opening vinden en ik zou gevangen worden als een rat in de vol. Wanneer ik er vandoor wou gaan, moest het nu of nooit I Ik begon terug te schuiven naar het gat in den vloer De hut was leeg cn Goddank I de deur stond frird open! Daarachter zag ik een open nnmt&LHet omringd door een half dozijn houten hutten in het midden brandde een vuur flauw. Be sloop op mijn teenen naar de deur. De nacht was pikduister. Ik kon mannen hoo- ren rondscharrelen aan het verst© einde van het kamp. Een van hen droeg een fakkel en de rosse, rookerige gloed flakkerde over hoo rnen en struiken. Maar de kleine open ruimte tusschen de hutten was «verlaten. Als ik maar eenmaal buiten het lichtschijnsel van het vuur was Nu "was ik de deur door. Ik kon de anderen hooren aan deg tegengestelden kant van de loods. Met drie sprongen wos ik zoo geruisch- loG- mogelijk voorbij het vuur en over de epen ruimte heen. Toen stond ik plotseling voor een laag gebouwtje dat recht voor mij lag. Toen ik stilstond, verbluft voor één oogenblik, ging een deur tegenover mij open en een mulat .stak zijn hoofd naar buiten. Dadelijk herkende hij in mij een vreemde. Zijn oogen rolden van verba zing en hij was op het punt te gaan roepen. Maar ik sprong op hem toe, omklemde zijn hals met mijne vingers en toen hij achterover de deur in worstelde, greep ik hem nog stij ver, totdat ik zijn adem voelde stokken. Toen ik hem op den grond had, liet ik mijn greep los, en voelde met mijn handen over zijn sme rige kleeren. In den zak van zijn gostreepten katoenen broek vond ik een Browning- revolver en een grooten sleutel. Dc trilde toen ik het wapen in mijn hand voelde. Na met succes het eerste gedeelte van den weg naar de vrijheid le heb ben afgelegd, had ik nu een wapen om mij door het volgendo deel heen te helpen I Hel liep mij werkelijk mee I Met alle kracht drukte ik mijn knie op de borst van den mulat; hij zug giauw van angst, was een schilderachlig-uitziende boef met ringen in zijn ooren en een kleurige zijden zak doek om zijn hoofd gewonden. Ik rukte hem zijn hoofdtooi af cn propte hem die zonder complimenten in den mond. Het ding scheen wel drie el lang te zijn en het was verre van schoon. Maar het verdween alles in zijn mond en teen ik het laatste eindje door zijn dikke lippen geduwd had, was hij behoorlijk gekne veld. Toen bond ik met zijn eigen gordel zijn handen samen achter zijn rug en snoerde zijn boenen aaneen met een stuk touw, dat ik in een hoek vond. Hij deed geen poging om weer stand te bieden. Toen dit karweitje tot mijn voldoening was afgedaan, stond ik op en keek om mij heen. Waar was Marjorie Was haar iets overko men Voor mijn geest verrees het beeld, zoo- ols ik haar het laatst had zien staan aan den zoom van het woud, een slank meisjesfiguurtje, een beetje zenuwachtig, maar voor het uiter lijk dapper en kalm. Wat hadden ze met haar gedaan In welke van deze smerige hutten werd zij gevangen gehouden De ruimte waarin ik mij nu bevond, slechts door een enkele kaars, die in een flesch stak, verlicht, was blijkbaar het rijk van den kok. In een hoek stond een kachel en op de tafel ontwaarde ik resten van eten. De mulat zou natuurlijk wel de kok zijn. En toen schoot mij iets te binnen dat Marjorie had gezegd, iets over een leelijken neger, onder wiens bewaking zij was achtergelaten voordat ik haar met Custrin in het bosch ontmoet had. En ik draaide den sleutel, dien ik uit den zak van den mulat gehaald had, nog eens om m mijn hand. Achter de keuken was een deur. Die was gesloten, maar de sleutel paste er op. Toen ik zacht het slot omdraaide en de deur opendeed, hoorde ik een korten kreeL ik zag iets wits bewegen en Marjorie stond voor mij in het geelachtige licht, dat de flikkerende kaars over den drempel wierp. Be wenkte haar, maar legde den vinger op den mond. Zij was heel bleek en haar gezicht zag er uit of zij geschreid had. Maar haar dapper heid liet haar niet in den steek. Zij scheen in een oogopslag de verwarring in het vertrek en den leelijken mulat, die daar gebonden op den vloer log in zich opgenomen te hebben „Lieveling" fluisterde zij zacht, tenvijl zij de deur uit kwam en naast mij ging staan, alsof zij van mij haar orders verwachtte. De deur van de keuken stond wijd open, zoools ik die gelaten had. Do open ruimte om het vuur was nog verlatenmaar toch hoorde ik het geluid van stemmen en het gekraak van voetstappen in het struikgewas buiten den cir kel von licht, dien de uitstervende sintels ver spreidde. En ik bemerkte met stijgenden angst, dof do hemel in het oosten lichter werd. „Wij kunnen geen tijd verliezen I"fluisterde ik het meisje toe. „We zullen moeten loopen om ons leven te redden. Als we maar in dpn- ker den weg naar het graf kunnen vinden I Daarna weet ik den weg wel weer „Er is een pad door het bosch naar het graf", antwoordde Marjorie. „Ik ben er van morgen langs gegaan. Dc kan je wel wijzen, waar het is." Ik liet haar een beetje rum drinken 'rit een met riet omvlochten kruik, die op den vloer stond en nam zelf ook een teug. Het was sme rig spul, scherp en bijtend, maar ik voelde mij heel wat beter daarna. Ik stak ook wat koud vleesch en brood bij mij. Hoe uitgehongerd ik ook was, ik wilde geen tijd verliezen met te etenmaar ik was wel van plan de eerste de beste gelegenheid te benutten. Plotseling trof mijn oor een geluid gan stem* men vlok bij. Snel trok ik de keukendeur naar mij toe en gluurde door de reet. Tegen het schijnsel van het vuur tcekende zich twee ge stalten of, die snel op de hut afkwamen! Een daarvan, een groote zwarte gedaante, liep mank. In een seconde deed ik, zonder gcruisch to maken, de deur dicht, en doofde dc kaars uit door er mijn vlakke handpalm op te leggen. „Wij moeten aan den achterkant duit'* fluisterde ik tot Marjorie naast mij. „Daar is geen uitgang I" antwoordde zij. „Er is zelfs geen raam in de achterkamor ,,BIijf don achter de deur staan I" beval ik haar. „En wat er ook gebeurtwat er °°k gebeurt, begrijp je goed, geef geen ge luid, maar laat alles aan mij over. En wanneer ik zeg„loop", loop dan zoo hard je kuntl"-^, Met één sprong was ik naast den mulat en had hem bij de voeten de kamer in gesleept Het was een afschuwelijk donker hol. Ik voel de den rond van een laag bed tegen den ver sten muur. Ik gooide den kok op het bed neer en spreidde een deken over hem uit. Ik wos terug in de keuken naast Marjorie juist toen een zware voetstap op den grond buiten weer klonk. Toen werd de deur met groote heftigheid opengerukt. „Pizorro I" riep een zware stem in het Spaansch. JPizarro I Nombre de Dios I Is de vent doof Wij drukten ons plat tegen den muur, toen do deur openvloog. Een witte streep licht drong door de duisternis van het vertrek en toonde duidelijk dc ruwe houten deur aan het andere einde. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1