Ibach - Steinweg Tlifirmer - Adam PIANO'S Gebr. PERZiNA Fa. R. VAN DEI BURG „DE EEMLANDER" BUITENLAND. L KLEIN - Utrechtschestraaf ABQHKEMENTSPRÜS *a 3 r*Amen PRUS DER ADVERTENTIE!) met inbegrip yan eet» Piano's 8. Vleugels van Hofleveranciers van H. M. de Koningin. REGENKLEEDING A. H. VAN NIEUWKERK, "E TRANSPORTSTAKING. FEUILLETON. lis Terugkeer van Klomimet. 23e Jaargang No. 281 loort 2.10, idem lianco per pos! 1per weck (mei pratis TerreJcermg tegen ongelukken) 0.17&, afzonderlijke nummers UD5. AMERSrOORTSGH DAGBLAD Dinsdag a9 2 Juni 1925 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING M*. 47910. TO. INT. Sta. nUJTSCHLAND PF UVJITSCHE VE1LIGHEIDSVOORSTELLEN. Engeland en Frankrijk zijn het met betrekking tot <je hoofd zaken eens. Volgens inlichtingen uit Fransche bron be- staat er algeheele overeenstemming tusschen do Fransche en de Engelsche kanselarij over de voornaamste punten van de nota, die Frankrijk tot Duitschland zal richten in antwoord op do Duitsche voorstellen inzake een Rijn-pact. Er moeten alleen nog maar enkelfe onderdeelen van den tekst geiegeid worden. Engeland verklaart zich bereid met heel zijn militaire macht do Rijn-grenzen te-waarborgen en ^verleent aldus aan Frankrifl^-steun, dien het beloofd had in geval van een Duitschen aanval bij het En- gelsch—Fransch—Amerikaonsche tractaat van 1919, dat is komen te vervallen, doordot de Vereenigde Stoten het niet bekrachtigden; En-/ geland weigert echter zich te verbinden om met militaire macht tusschenbeide te komen, in ge val Duitschland de Oostelijke grenzen zou schenden. Nochtans heeft Engeland zijn bereid willigheid bevestigd om getrouwelijk de. ver bintenis na te komen, die het op zich genomen heeft met de ondarteekening van het tractaat te Versailles, het handvest van den Volkenbond en dc andere vrcdestractaten, Bijgevolg zou Engeland waarschijnlijk in geval van conflict zich genoodzaakt voelen het standpunt van den aangevallen staat diplomatiek te steunen. Enge land erkent eveneens, dat Frankrijk alle vrijheid van handelen houdt, die het handvest van den Volkenbond het geeft om voor de onschend baarheid der oostelijke grenzen op te komen. DE ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND. De inhoud van de nota der geallieerden. Blijkens Parijsche berichten zal de nota van den 'gezantenraad aan Duitschland betreffende de ontwapening bevatten (1.) een overzicht van de uitvoering dooi Duitschland van de militaire bepalingen Aan het vredesverdrag, zooals zij door het verslag der controle-commissie is vastgesteld (2de lijst van militaire bepalingen, ten aanzien waarvan Duitschland ingebrcke is ge bleven (3.) een opsomming van de noodza kelijke maatregelen van redres, op welker uit voering de controle-commissie toezicht ZQ' houden (4.) een overzicht van de militaire concessies, die de genHieerden vroeger gedaan hebben. De nota zal nadrukkelijk verklaren, dat Keu len ontruimd zal worden, zoodra Puitschland de gecischte maatregelen van redres uitgevoerd zal hebben. Vundaag of morgen overhan diging der ontwapeningsnota. De gezantenraad heeft met algemeene stem men den tekst vastgesteld van de nota aan Duitschland in zake de ontwapening en van de bijgévoegde lijst met de tekortkomingen. De stukken zullen vandaag of morgen door lo"d <TAbernon plechtig aan Stresemonn overhan digd worden. De nota zal een half etmaal en de lijst een heel etmaal na de overhandiging openbaar gemaakt worden BELGIE. DE KABINETSCRISIS. Poullet kabinetsformateur Waarschijnlijk zal Poullet de opdracht, om een nieuw Belgisch ministerie samen te stel len, aanvaarden. FRANKRIJK- DOUMERGUE EN PAINLEVÉ AAN HET - WOORD. Het woord voerend op zijn eerste officieelè reis verzekerde Doumergue, dat het in zijn ter ritoriale intregriteit heistelde Frankrijk van len binneninndschen vrede zal kunnen ge nieten, die noodzakelijk is voor de handhaving v-an den buitenlandschen vrede. Om dezen laat- sten te behouden moet Frankrijk voortdurend waakzaam zijn, tot hef de algeheele zekerheid heeft, dat de wensch van revanche niet meer woont in den geest dergenen, die den oorlog ontketenden en tot de verdragen loyaal uitge voerd zijn, hetgeen een noodzakelijke voor waarde is voor den vrede der wereld, die eerst haar evenwicht en haar volledig arbeidsvermo gen zal herkrijgen, als zij het gevoel heeft, dat dc toekomstige veiligheid verzekerd is. Zoolang Frankrijk geen ernstige woorborgen verkrijgt voon de beloofde veiligheid, is het onbillijk het land te verwijten, dat het voorzichtig is en dat het zich niet laat meesleepen door een edel moedig vertrouwen, waartoe het door zijn na tuurlijke rechtschapenheid en goede trouw zoo 'icht geneigd is. Den nadruk leggend op de on verbrekelijke banden van wederzijdsch vertrou wen, die Elzns-Lotharingen met Frankrijk ver eenigen, merkte Doumergue op, dat de jongste pogingen om hen stoffelijk en geestelijk te scheiden en oneenigheid tusschen beiden te verwekken, mislukt zijn en er slechts toe leid den hun horten beter aaneen te smeden. In een rede legde Painlcvc er den nadruk op, dat de regeering geen poging zal nalelen om de stabiliteit te verzekeren, waarvan de voor naamste voorwaarde de veiligheid is. Als Elzas en Lotharingen zouden worden bedreigd, zou Frankrijk zijn heele bestaan op liet spel zetten om ze te verdedigen. In deze woorden ligt, naar Painlevé betoogde, 'geenerlei oorlogszucht opgesloten en bij zijn eenparig besluit om zijn beschavingswerk in Moiokko te verdedigen streeft Frankrijk er alleen naar een goed arbei der voot den vrede to zijn. Het Fransche volk is hiervoor niet blind en moet de oogen open houden, want eenerzijds leggen sommigen, die van overheersching d'oomen, zich niét bij de nederlaag neer, terwijl anderzijds nieuwe naties, lang in knechtschap gehouden, gesticht zijn. Wij weten dat een blind wantrouwen even ge- voorlijk is als een blind vertrouwen. Painlevé besloot met zijn vertrouwen uit te spreken in de toekomst der Europeesche beschaving. EEN CYLINDER MET VLOEIBAAR CHLOOR ONTPLOFT. Vijftig personen vergiftigd. Uit Genève wordt d.d 1 Juni aan de Tel. gemeld Een hoogst onvrijwillige proef van den stik- gassenoorlog speelde zich in het Fransche plaatsje Annemassc bij Genève af. Daar explo deerde ten gevolge van de hitte op het station een uit Zwitserland komende cylinder met 1200 Kg. vloeibaar chloor Onmiddellijk verspreidde zich een groene wolkensluior over het stadje; alles trachtte zich hals over kop voor de na derende gasmassa uit de voelen te maken. De naburige hotels werden met behulp van auto's in allerijl geëvacueerd, maar men kon niet ver hinderen, dat meer dan 50 personen met ten deele ernstige vergiftiringsvcrscKijhselen in de ziekenhuizen van Annemasse en Genève moes ten worden <jpgenomen. Zeer ernstig er aan toe zijn een aantal kin deren, die in* de nabijheid van het station ge speeld hebben, alsmede een groot aantal spoor wegmannen. Levensgevaar beslaat op het oogenblik bij geen der patiënten. Alle bewoners die onder de inwerking vr.n de gassen geraak ten, klaagden over pijnlijke verbrandingsver schijnselen aan de hols en de oogen Ook eeni- ge Amerikanen, die tijdelijk in Annemasse ver toefden, zijn het slachtoffer geworden van de zen „gasaanval". Een militair deskundige van de conferentie inzake den handel in wapenen, die op het oogen- blik te Genève bijeen is en juist eenige dagen geleden de kwestie van den gasoorlog heeft behandeld, uitte zich omtrent de betrekkelijk schadelijke gevolgen der explosie met de woorden, dat zij zich verhoudt tot den kleinsten gasaanval in den oorlog als een mug tot een massaoverval van wespen. De gevolgen van een modernen gasoorlog zijn zoodanig, dat men er zich slechts bij benadering een voorstelling van kan maken. ERNSTIG AUTOBUS-ONGELUK. Vijfentwintig gewonden. P a r ij s, I Juni (V. D.). Nabij Mont Lucon is een autobus van een dijk afgestort. De 25 inzittende passagiers werden gewond, waarvan 3 ernstig. RECLAMES. Prijs 1—3 rogels "05 elke regel meer f 1. bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanbie dingen en Llcidadigheid*-adveitcnti£n toot de hdft der prijs- Voor handel en bedrijf bestaan zeer yooideelige bepaiinqen yooc bet advcrtecren Eene circulaire, bevattende dc vooiwaarden, woedt op aanvraag tocqcxoodcn. NOORD-AFRIKA. DE STRIJD IN MAROKKO. Mantels in Leden-, Gabardine-, Gloria-, Gummi- en Waterprooi en bijpassende hoeden Aan 2 kanten te dragen 18./J5 „L'HIRONDELLE" 14T-18 Langestraat - Amersfoort ALDEG0NB2STR. 107. TEL. 543. Beëedigd Makelaar Taxateur. Belast zich met de it voering van Publieke veilingen. ENGELAND. EEN ONDERSCHEIDING VOOR ASQU1TH. De koning heeft aan lord Oxford (Asquith) de orde van den .-kousenband verleend. EEN ESPERANTOCONGRES. Op het te Leamington gehouden congres dei British Esperanto Association werd Zaterdag medegedeeld, dat het I8e algemeene Esperanto- congres in Augustus 1926 te Edinburg zal wor den gehouden. VERKEERSONGEVALLEN. Verscheidene slechteffers. Talrijke ernstige incidenten hebben tijdens de Pinksterdagen op de Britsche wegen plaats ge had; een zestigtal personen zou het s! chtoffer zijn geworden. EEN MDNÜl 'AL In een kolenmijn bij Darton hebben tenge volge eener plotselinge ontploffing vijf arbei ders ernstige brandwonden opgeloopen. Twee van hen verkeeren in kritieken toestand. DENEMARKEN. Weigering van Britsche haven arbeiders cm Deenschc sche pen te lossen. De bii'sche havener er i-Ws hebben ven hun iond opdracht gekregen te Weigeren Deen- che schepen met levensmiddelen te lossen, d:e met vrijwilligers bemand zijn in verband met de transportstaking in Denemarken. Verwacht wordt, dat dit optreden invloed zal hebben op de voorziening met en de prijzen van spek en eieren NOORWEGEN. DE POOLTOCHT VAN AMUNDSEN. Nog geen bericht. Er is nog geen enkel woord van de Pool expeditie von Roald Amundsen ontvangen, sinds zij tien dogen geleden per vliegtuig naar de Noordpool vertrok. De hulpactie wordt ge organiseerd, maar deze zal den tocht eerst be ginnen nadat, gerekend van 21 Mei, veertien dagen verstreken zijn. Een Britsche hulpexpeditie.' Algorsson, die onlangs von pion was van Liverpool uit oen Noordpool-cxpeditie te orga- niseeren, heeft dit plan voorloopig opgegeven. Hij wil thans Amundsen te hulp komen en hoopt volgens de Morning Post binnen enkele dogen te vertrekken. Algorsson's expeditie zou twee of drie weken geleden zijn vertrokken, maar het gasreservoir van het luchtschip, waarmede de vlucht over de Pool naar Alaska zou geschieden, bleek geen voldoende capaciteit te bezitten. Het nieuwe reservoir, dot bijna voltooid is, zal een capaci teit van 103.000 kub. voet hebben. De Noorsche rcgccring bereidt hulpvcrlccning voor. De kwestie van het zenden von een hulp expeditie voor Amundsen zal morgen door het Noorsche kabinet worden besproken. Denkelijk zal Vrijdag een stoomschip van Oslo vertrekken naar de Advent-baai met twee vliegtuigen aan boord De vliegtuigen zullen naar het Dcr.cn- eilc. vertrekken. PORTUGAL. BELA KUN GEARRESTEERD. Lond.en, 1 Juni (V. D.). De Daily Mail meldt uit Lissabon, dot de bekende Hongaar- schè communist Bela Kun gearresteerd is in verbond met samenzweringen, die in Portugal ontdekt zijn. ITALIË. EEN APANAGE VOOR DEN KROONPRINS. De Kamer heeft met algemeene stemmen, behoudens dan die der communistex), het wets ontwerp goedgekeurd inzake een apanage von twee milliocn 'sjoars voor den kroonprins. BULGARIJE. DE EXTRA-TOEGESTANE TROEPEN. Dc gezantenraad cischt afdanking. De gezantenraad heeft het besluit tot afdan king op 31 Mei van de 10,000 tijdelijk opge roepen soldaten "von dc Bulgaarsche militie ge handhaafd. TURKIJE. NA DEN OPSTAND DER KOERDEN. DcmobilisatiemcatTcgcIcn. Moestaf a Kemal pasja heeft gisteren een be sluit geteekend tot demobilisatie von enkele lichtingen, die indertijd wegens den opstond in Koerdistan onder de wapenen waren geroepen. De beschikking behelst voorts de bepaling, dat de gerechtshoven ter bescherming der onaf hankelijkheid von Turkije en de krijgsraden blijven voortbestaan. Buitcnlondschc instructeurs bij de Riffijncn Bij de Riffijnen is, blijkens een bericht uit Fez, de aanwezigheid von Europeesche, Egyp tische en Hindoesche instructeurs vastgesteld. Er zouden zich onder hen verscheidene». Duit- schers bevinden, met name Krcms en Langcn- heim, die in de onmiddellijke omgeving van Abd-el-Krim heetten te vertoeven. In do laat ste gevechten hebben do Fronschen verbond- stoffen en medicijnen van Duitsche herkomst buitgemaakt. Tal von Duitsche toeristen met onbekende bestemming zijn to Ceuta en te Tetoeon aangekomen. Vijandelijke aanvallen ofgcslogcn. In den westelijken sector hebben dissidenten en Djebolo's volgens het Fransqhc legcrbericht een overvol gedaan op Sebd de Rihonn. Zij zijn naar het noorden teruggeslagen. Een vijande-# lijke nonvol op Bene Derkoul is eveneens mis lukt. In den nacht von 30 op 31 Mei is een hevige aanval op Bibone afgeslagen. Overigens is olies rustig. Strijdensinoede stammen. Verscheidene opgestane stommen geven vol gens een Fransche lezing den wcnsch te ken nen den strijd te staken, opdat zij hun oog sten, die onder bereik von het Fransche ge schut liggen, kunnen binnenhalen. HET STATUUT VAN TANGER IN WERKING. In tegenwoordigheid van een afgevaardigde van den sultan is gisteren dc in-werking-treding vo"n het statuut van Tongcr plechtig afgekon digd. VEREENIGDE STATEN. DE VAN BELGIË TE VORDEREN SCHULD. Baron de Carrier, de Belgische gezant te Washington, heeft Zaterdag minister Mellon meegedeeld, dot zijn regeering zoo spoedig mogelijk onderhandelingen wenscht te begin nen over de fundeering von de Belgische schuld aan de Ver. Staten. GEORGE HARVEY TREKT ZICH UIT HOT OPENBARE LEVEN TERUG. De Washington Post meldt, dot George Harvey, de vroegere ombossadiMr te Londen, zich uit het openbare leven heeft teruggetrok ken wegens plichten, die zijn rijd en werk kracht in beslag nemen. THOMAS MARSHALL, f Het overlijden wordt gemeld van Thomas Marshall, dio van 1913 tot 1921 vice-presi dent van de Vereenigde Staten is geweest. DIEFSTAL VAN EDELSTEENEN. Uit het kunstinstituut te Detroit in Michigan zijn edelsteenen gestolen van onschatbare waar de. Meer don dertig smaragden, diamanten, robijnen en saffieren zijn weggenomen en ver vangen door ■nabootsingen. EEN COMPLOT TOT ONTVOERING VAN MARY PICKFORD. Mary Pickford heeft gevaar geloopen ont voerd te worden. De politie te Los Angelos hield drie mannen aan, beschuldigd van samen spanning om zich van deze filmster meester to maken en haar slechts tegen losgeld vrij te laten. Volgens den advocaat van Mary Pickford werkte zij een weck lang met de politie samen en verrichtte zij kalm Jiaar gowone taak, of schoon zij van de samenzwering afwist. NOODLOTTIGE BRAND. Te Sullivan (Missouri) zijn 7 personen in hun WQning verbrand. Hun huis moet een prooi der vlammen zijn geworden doordat het fornuis in brand vloog. ZUID-AFRIKA. DE REIS VAN DEN PRINS VAN WALES. De prins van ^'ales is gisterochtend in den Oranje-Vrijstaat aangekomen. Het weer was koud en de lucht betrokken, maar de feestelijke ontvangst slaagde volkomen. Niet het sterven is hard, maar het scheiden taA dierbare zielen. JEAN PAUL. door VALENTINE WILLIAMS. Geautoriseerde vertaling van W. E. Pont 38 Het pad, dat langs de voorzijde van de iots «r.nhoog voerde, bracht ons op het eerste ter ras cn aan het uiteinde daarvan voerde het \erder omhoog. Toen wij op het terras uitkwa men. klonk een schreeuw van beneden en tege lijkertijd ketste een kogel tegen de rots aan, vlak langs mijn oor, terwijl een tweede over onze hoofden floot. „Doorloopen I doorloopen I" riep ik tot Mar- jorie. Samen snelden wij het terras over en toen bracht het slingerpaadje ons weer in vei ligheid. Wij zwoegden voort, het pad wera steiler en steiler. Ik bleef voortdurend omkij ken om te zien of wij'gevolgd werden, maar op het pad beneden ons was niemand te zien. Toen wij hooger klommen bemerkte ik dat de terressenu it de rots gehouwen smaller wer den. Het tweede was nauwelijks meer dan twaalf voet breed. Na het eeistc terras vei laten te hebben, hadden wij het uitzicht gehad over een somber landschap van lcale rotsen en eenzame pieken zonder een spoor van g<-ocn. Maar toen wij op meetbaren afstand van bet derde en bovenste terras waren, boog het pad plotseling naar links om en een prachtig pa norama van land en zee vertoonde rich aan ons oog\ Ver beneden ons lag een gordel van groen oerwoudde Wuivende, groene boomen bedek ten* de helling tot aan de door steile rotsen be schutte ankerplaats, waar de witte vleugels van de zeemeeuwen schitterden in de zonde breede gordel «van de .donkerblauwe zee volg de den horizon. Op den voorgrond leek ons smalle zigzag paadje ccn smul grijs lintje, dat tegen de rots was geplakt. Daaroverheen ke ken wij recht op het komvormige dal, w .arin het graf lag. Kleine figuurtjes, die wij scherp en volkomen duidelijk in die heldere atmosfeei konden onderscheiden, waren hier en daar ovei de open plek verspreid. Een van* hen leunde zwaar op een stok, dien hij. toen wij 1-leven staan en het geheel beschouwden, ophief om omhoog te wijzen. „Gauw, gauw 1" riep ik tof Marjorie, maai nog eer ik het gezegd had klonk weer een schot van beneden cn het gruis spatte oni mij heen. Er was nog een ofstanc van een kleine dertig meter, tot waar het pad weer een wen ding maakte en ons weer buiten het gezicht zou brengen en wij klommen verder, terwijl de kogels smoorden in het rotsgruis of met biid geraas tegen de harde rots ketsten. Het scheen dat verschillende kerels vanuit de open plek in het bosch op ons vuurden, want de kogels volgden elkaar vrij snel op. Het was een griezelige gewaarwording op die hdogte beschoten te worden, terwijl wij op dat steile pad krabbelden als vliegen tegen een muur. Ik kroop voonvaarts, hcj hart klopte mij in de keel. Nu had Marjorie de kromming be reikt en nu zij veilig den hoek om was, zou zij blijven stilstaan, .totdat ik ook zoover was. Een kogel deed d$n grijzen vulkanischen bo dem tusschen ons uiteenstuiven, maar het vo'- gende oogenblik was ook ik veilig builen het bereik der kogels. Toen zag ik, dat hot bo venste terras nog slechts enkele meters van ons verwijderd was. Ik wendde mij tot het meisje. Zij was doods- bleekg ewoiden en scheen steun te zoeken tegen den rotswand naast haar. Eer ik nog een woord gezegd had, gaf zij een zucht en viel voorover. Ik ving* haar op in mijn ormen. HOOFDSTUK XIV. Waarin bewezen wordt, dat twee hoofden beter zijn dan één. Ik geloof niet, dat zij flauw viel. Haar '-•ech ten hadden haar begeven, meei niet. Zij lag onbewegelijk in mijn armen, het kastanje-brui ne haar als een glanzende plek tegen de wit te mouw van mijn jas. Maar nog enkele meters scheidden ons van het terras, dus tilde ik haai op. Ik voelde, dat een zachte min om mijn hals geslagen werd en zij zich weer herstelde. Ik keek naar haar gezicht. De oogen war=n open. „Houd goed vast," vroeg Ik haar, „cn wat er ook gebeurt, kijk niet naar beneden I" want op die hoogte was het smalle pad langs den rotswand, dio steil naar beneden ging, genoeg om een alpengids duizelig te maken. Strak voor mij uit kijkend en kampend met een afschu welijk gevoel van duizeligheid, slaagde ik erin het meisje het pad op te dragen, totdat ik eindelijk op het plateau stond. Het liep langs de voorzijde van de rots, een plateautje van niet meer dan twee pas breed, maar eenigszins binnenwaarts hellend, zoodat men niet bang behoefde te zijn eraf te glijden. De rots ging van hier of recht naar beneden tot aan het ravijn hondeiden voeten in de diepte. Ik waagde een blik over den rand en mijn hoofd tolde, want ik ben geen held op het punt van duizelig worden. Ergens boven ons vloog een groote vogel met schel gckiijsch plotseling op cn bleef na eenige krachtige sla gen van zijn sterke vleugels onbewegelijk in de lucht hangen op gelijke hoogte met de plaats woar wij ons bevonden, ontzuglijk hoog boven het rotsige dal. „Nu zal ik je weer neerzetten," zei ik tot het meisje. Blijf nu heel rustig liggen totdat ik te rugkom. Ik ga eens kijken langs den rand om te zien of het plateau verderop breeder wordt of dat er een grot is." Zoo voorzichtig als ik kon zette ik haar neer. De wind blies krachtig over den top van de rots en ik hoopte,, dot dit haar zou op wekken. Ik bleef staan en luisterde. Geen ge luid van beneden. Maar ik wist, dat wij niet veilig konden zijn voor en aleer wij een plek gevonden hadden, vanwaar wij het pad dat naar* boven leidde konden overzien. Ik ging langs het gcheele p'ateau tot waar het om de rots heen boog. Enkele stappen brachten mij bij het einde. Het eindigde met nietsmaar mijn blik werd getroffen door den smallen, uit de rots gehouwen, steenpilaar, waarop het licht van mijn spiegel weerkaatst was geworden. Daarnaast was een lage ope ning in den rotswand. De pilaar was niet meer dan een overeind staand stuk rots, gebeiteld uit de zachte vul kanische lótsmassa. Op plaatjes die ik had ge zien van de beelden op Easter Island wist ik, dat het 't eerste stadium was van een van die zonderlinge beelden, overblijfselen uit een vroeger tijdperk, die op meer dan een eilond in den Stillen Oceaan gevonden worden. De pilaar was niet verder gebeeldhouwd en er was geen inscriptie op. Het ding stond er net alsóf een of andere inboorling-metselaar het daar had loten staan totdat de beeldhouwer zou komen om het verder te bewerken. Iemand raakte mijn schouder aan, Marjorie stond naast mij. „Ik ben een zielig soort partner," zei ze, „je in het criticko moment in den# steek te laten. Ik was aan het eind von mijn krochten, toen je mij oppikte. Hoe heb jo het klaargespeeld mij hierheen te brengen.?" „Vraag mij dot maar niet," lachte ik. „rk was doodsbenauwd, dot je naar beneden zoudt kijken cn duizelig worden „Ik ben niet gauw duizelig op hoogten," ant woordde Marjorie eenvoudig, „wij woonden een groot deel van het jaar op ons buiten in Wa les, en ik heb in dien tijd veel bergtocTcn ge maakt. OI Kijk eens I Heb je ooit zoo iets moois gezien Wij stonden naast elkaar met 'den rug tegen den pilaar gekeerd en terwijl zij sprak strekte zij de hand uit cn wees over het dal. Boven de scherpe pieken von enkele op zich zelf staande rotsen op den voorgrond verhief zich een reusachtig eenzaam beeld, de slanke don kere massa stak scherp af tegen het diepe blauw van den oceaan, dat aan den horizon in het blauw van den hemel ovejging. De achterzijde was naar do zee gekeerd; het gezicht, dat een strenge, raadselachtige uit drukking had, wendde zich naar onzen kant en was duidelijk te onderscheiden in die heldere atmosfeer. Het behecrschte het kleine rotspla teau waarop het stond, geheel en deed de ge weldige steenblokkend io er*omheen lagen,, nie tig schijnen. Alsof er een offeraltaar vóór stond, steeg een dun rookspironltje langzaam omhoog tegen de blauwe lucht. Het scheen uit den grond te komen aan den voet van het beeld. (Wordt vervolgd^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1