Ibach - Steinweg Thürmer - Adam PIANO'S Gebr. PERZINA Fa. R. VAN DEN BURG BUITENLAND. L. KLEIN - Utrechtschestraat Adviezen voor Geldbelegging Verhuring van Lips Safe-Loketten BINNENLAND. ABONNEMENTSPRIJS r,3 7?T ,T T™ PRIJS DER ADVERTENTIÊN met i DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. Piano's Vleugels van Hofleveranciers van H. M. de Koningin. N.V. MIDDENSTANDS CREDIETBANK CASAQUES EN JAPONNEN Stationsrestauratie. 23e Jaargang No. 234 ■-r i looit 2.10, idem iranco per post f 1per week (met gratis verreken ng tegen oagelakk«&) f 0.17* afzonderlijke nu t AMERSFOGRTSGH GAGBLA Vrijdag 5 Juni 1925 OJRECTEUR-UITSEVEH: i. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTAEKENIN* «T»to. nL.IMT.SM. LOS t inbegrip van eet» bewijsnummer, elke regel meer I 0.25, dicnstaanbie dingen en Llcldadiqheids-advcitentiên voor de hctft der prijs. Voor handel cn bedriji bestaan recx vooidcclige bepalingen voor bet advertcexen- Eenc circulaire, bevattende de vooi waaiden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE DUITSCHE VEILIGHEIDS- VOORSTELLEN. De Fransch-Britsche onder- v-.,.. handelingen. Londen, 4 J u ni. (H. N. Draadloos). Vol gens de berichten uit Parijs schijnt het waar schijnlijk, dot de tekst van het Fransche memo randum inzake het veiligiheidspact, herzien vol gens de beschouwingen van de jongste Brftschc voorstellen, binnen een paar dagen opnieuw aan de Engelsche regeering zal worden voorge legd. Zoodra het nieuwe antwoord ontvangen is, zal het natuurlijk aan het kabinet worden voorgelegd, doch zoolong de inhoud daarvan niet bekend en onderzocht is, kon onmogelijk worden gezegd, of "verdere besprekingen met Parijs noodig zullen zijn. De onderhandelingen zijn tot nu toe op hoopvolle wijze verder ge gaan en er is goede grond om aan te nemen, dat, indien het Fransche memorandum aan Duitschland wordt overhandigd, dit de defini tieve goedkeuring van Engeland en de overige geallieerden zal hebben. In verband met do neiging, die er bij sommigen bestaat om op de gebeurtenissen vooruit te loopen, is het wenschelijk er aan te herinneren, dat de voor stalen zich nog steeds binnen het kader van do «lgemeene beginselen bewegen en dat de open bare meening in Engeland vóór alles een over eenkomst op breeden en eenvoudigen grondslag wenscht. Door een defensieve overeenkomst voor het Westen aan te bevelen, bevatten de Engelsche voorstellen niets, waardoor de be staande Europeesche overeenkomsten zouden worden uitgesloten of worden verzwakt, of waardoor afbreuk zou worden gedaan aan het gezag van den Volkenbond door bizondere overeenkomsten, teneinde in speciale behoeften te voorzien, zooals dit door Austen Chamber lain te Genève is uiteengezet. Nader wordt gemeld, dot de Fransche regee ring aan haar gezant te Londen het antwoord van Frankrijk op het laatste Britsche memoran dum heeft toegezonden. De gezant zal haar aan de Britsche regeering doen toekomen. DE ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND. De nota der geallieerden gisteren overhandigd. A De gezanten van Engeland, Frankrijk, Italië, Japan en België hebben gistermiddag de nota overhandigd, waarin de geallieerde regeeringen der rijk sre gee ring de maatregelen meedeelen, waarvan zij de ontruiming der Noord-Rijnland- sche (Keulsche) zóne afhankelijk stellen. De En gelsche gezant zeide daarbij „Ih overeenstemming met hetgeen op T5 en 26 Januari is meegedeeld, heb ik de eer xtv^e excellentie namens mijn collega's en mijzelf de gemeenschappelijke nota van onze,regeerin gen te overhandigen, die de voorwaarden voor de ontruiming der Keulsche zóne inhouden." De rijkskanselier nam de nota in ontvangst en zeide „Sedert de overhandiging van de nota's der geallieerden van 15 en 26 Januari, waarop uwe excellentie zooevcn doelde, was er voor de rijksregeering, zoowel bij de beantwoording daarvan als bij andere aangelegenheden, her haaldelijk aanleiding haar standpunt in de kwes tie der ontruiming van de Noord-Rijnlandsche zóne uiteen zetten. Deze nota zal door de rijksregeering onverwijld bestudeerd worden; de regeering zal dan een beslissing voor de verdere maatregelen nemen." De nota en haar antwoord zullen Zaterdag morgen gepubliceerd worden. De voorwaarden voor de ont- ruiming van Keulen. De ontruiming van Kbulen wordt afhankelijk gesteld van de uitvoering door Duitschland van verschillende maatregelen, welker vervulling noodzakelijk wordt geacht, zal aan de militaire Bepalingen van 't verdrag van Versailles zijn voldaan. Indien Duitschland deze uitvoert en 't bewijs levert, dat 't aan zijn verplichtingen heeft voldaan, dan zal er geen sprake zijn van een nieuwe inspectie. Onder deze omstandighe den zal Duitschland dientengevolge, indien het dit wenscht te doen, vrij zijn om aan de eerst volgende vergadering van den Volkenbond toe lating tot den bond to vragen. Engeland en Frankrijk verlangen, dat dit als voorwaarde wordt gesteld voor het voorgestelde veiligheids pact. In dit verband is het van belang er aan te herinneren, dat Chamberlain, de minister van buitenlandsche zaken, in zijn rede over het vei ligheidspact in het Lagerhuis op 24 Maart heeft vastgesteld, dat iedere regeling, waartoe Engeland zou willen toetreden, uitsluitend van defensieven aard moet zijn en opgesteld moet zijn in dien geest van het covenant, in nauwe samenwerking met en zoo mogelijk ondej- lei ding van den Volkenbond. HET STINNES-CONCERN. Eens geworden over hangende kwesties. Berlijn, 4 Juni. (Hbl.). Reeds sedert ge- ruimen tijd loopen er hardnekkig© geruchten, dat het Stinnes-concern in moeilijkheden zou lijn geraakt en dat het uittreden van den oud sten broeder dr. Edmund Stinnes uit het con cern daarmede verband hield. In beu tskringen tnompelt men, dat de bekendo schadeloosstel ling van 700 millioen mark aan de grootindus trie in het Roergebied het Stinnes-concern reeds indertijd over groote moeilijkbeden heeft heen- geholpen, maar dat sindsdien de toestand op nieuw in een bedenkelijk stadium is gekomen. Vanavond melden verschillende bladen, dat er hedejt In de rijksbank besprekingen hebben plaats gebod, die met dezen toestand van het Stinnes-concern verband hielden. De Vossische Zeitimg meent te weten, dat het doel van deze besprekingen, (waaraan vertegenwoordigers van verschillende banken hebben deelgenomen) was het concern op een nieuwe financieele basis te brengen en dat anderzijds ook de regeling van de credietkwestie met het Stinnes-concern een rol van beteekenis heeft gespeeld. De Berli ner Börsenzeitung kondigt aan, dat de leidende mannen uit de Duitschc bankwereld eerlang in het Stinnes-concern zullen worden opgenomen en wijst erop, dat de belangrijkheid van deze bespreking blijkt uit het feit, dat aan deze ver gadering zoowel de president van de Duic*ohe rijksbank dr. Schacht alspok de vice-preslaent Geheimrat Kaufmann deelnomen. Het bjad meldt, dat men het over de hangende kwestie eens is geworden en don nog in den loop van den avond een communiqué over de gehouden besprekingen zal worden gepubliceerd. j K Een soneeringsactie der groote banken. Het Hbl. meldt nader uit Berlijn d.d. 5 Juni Naar wij vernemen, schijnen de moeilijkheden in het Stinnes-concern inderdaad van zeer ern^ stigen aard te zijn, in hoofdzaak het gevolg van het feit, dat verschillende buitenlandsche ere- die ten van de firma Hugo Stinnes zijn omgezet en alle pogingen, om nieuwe credieten in Ame rika te verkrijgen, tot dusver geen succes heb ber) opgeleverd, zoodat de firma niet in staat is haar buitenlandsche verplichtingen, die, naar luidt, circa 120 millioen mark beloopcn, na te komen. A De groote bonken hebben zch bij de gisteren middag gehouden bespreking bereid verklaard een saneeringsactie op touw te zetten. In Berlijnsché beurskringen betwijfelt men echter of het mogelijk zal zijn de firma over de moeilijkheden heen te helpen. BELGIE. DE KABINETSCRISIS. De liberalen niet bereid toe te treden tot het kobinet-Pou'let. De liberale en de katholieke parlementaire groep hebben gisteren vergaderd. De liberalen meenen geen deel te moeten nemen aan de re- geering-Poullet, maar verklaren zich te allen tijde bereid elke regeering te steunen, die een gezonde financieele politiek voert, de eenheid der lands verdedigt, zijn veiligheid verzekert en democratische hervormingen verwerkelijkt, wel ke de inkomsten van het land veroorloven. De katholieken nomen een motie aan, waarbij zij Poullet dank brengen voor zijn pogingen tot vorming eener regeering en vertrouwen in hem uitspreken. Naar aanleiding van de k'berale motie zullen dé katholieken vandaag opnieuw vergaderen. ENGELAND. HULDE VAN FOCH AAN DEN ENGEL- SCHEN ONBEKENDEN SOLDAAT. Londen, 4 Juni. (V. D.) In tegenwoor digheid van een groote menigte heeft maar schalk Foch' hedenmorgen een krans gelegd aan den voet van de centotaaf in Whitehall. De krans droeg de volgende inscriptie „Le ma- réchal Foch au soldat inconnu". Na da cere monie heeft hij, vergezeld ven den Franschen ambassadeur, een bezoek gebracht aan AuSlen Chamberlain- EEN GROOT WERK VAN CURZON. Londen, 4 Juni. (V. D.) Twee monumen tale boekwerken, geschreven door wijlen mar kies Curzon en getiteld „British Government in India" (zijn laatste werk) zullen heden gepubli ceerd worden. Curzon vertelt doorin de ge schiedenis van zijn bewind als vice-koning van lndic. OOK EEN HITTEGOLF IN LONDEN. Londen, 4 Juni. Londen is heden door de Amerikaansche hittegolf overstroomd. De tem peratuur 's nachts verschilt nauwelijks van die overdag. Bij de parade in de Olympia is de commandant van het district Londen, lord Ruthven, die in parade-uniform aanwezig was, daar de koning zijn komst had toegezegd, door de hitte bevangen en moest zich onder genees kundige behandeling stellen. (Tel). DENEMARKEN. HET ARBEIDSCONFLICT. Nog een nieuwe poging. Woensdag heeft de speciale commissie, die de belangen der landbouwexporteurs tijdens het conflict behartigt, den minister van landbouw medegedeeld, dat zij niet in staat is bet aanbod te aanvaarden van den bond van ongeschoolde arbeiders om de transportarbeiders, die thans in staking zijn, te veroorloven landbouwproduc ten in buitenlandsche en Deensche schepen te laden, die niet aan leden van den Bond van Duitsche reeders toebehooren. De commissie staat op haar vroeger standpunt, dat de pro ducten door dezelfde schepen als tot dusver dienen te worden vervoerd en aldus de neutrale houding van den landbouw ten opzichte van het algemeen arbeidsconflict dient te worden gehandhaafd. Dit besluit werd goedgekeurd op een vergadering van den gemeenschappelijken raad van de Deensche veeteeltbonden, abbat- toirs en coöperatieve eieren-iritvoermaat- schappij. Tengevolge van het Woensdag uit Engeland ontvangen bericht, dat het lossen van de Deen sche exportschepen in alle Britsche havens is stopgezet, heeft de Ver. Stoomschipmaat schappij het laden van de voor Engeland be stemde schepen door vrijwilligers in Kopenha gen en Esbjerg gestaakt. - v RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05. elke regel meer 1.— voor Amersfoort en Omstreken AMERSFOORT. Langegracht No. 4 Telefoon 304 Zeer groote sorteering in voile - tricoline - chantung rip3-travers en ottoma „L'HIRONDELLE" 16-18 Langestraat - Amersfoort MENU f 1.7S. Vrijdag, 5 Juni Vischschelp Windsorsoep Tarbot met eiersaus of Contrefilet met andijvie Gebak Fruit. ZWEDEN. STORM OP DE ZWEEDSCHE KUST. Ongeveer circa 80 personen ver- dronken. De Zweedsche kust is de laatst© dagen dooT zware stormen geteisterd. Ongeveer tachtig per sonen* zijn verdronken. ITALIË. DE VERDRAGEN MET RUSLAND IN WERKING. Nadat Mussolini had verklaard, dat de Rus sische sovjet-regeering den wensch te kennen gegeven had de betrekkingen met Italië te ver beteren en hij de Kamer beloofd had in dezen op uitsluitend economisch gebied te zullen blij ven, heeft deze het decreet tot wet verheven, waarbij uitvoering wordt gegeven aan de Ita- liaansch-Russische handels- cn scheepvaartver dragen van 7 Februari 1924. BULGARIJE. DE GISTING IN BULGARIJE. De arrestaties. Bij de huiszoekingen, door de politie te Sofia uitgevoerd, werden ruim 450 personen zonder geldige papieren gearresteerd; onder hen be vonden zich een aantal samenzweerders, die hun verboden organisaties weer trachtten op te bouwen. In Varna werden ongeveer 140 per sonen gearresteerd wegens deelneming aan communistische aanslagen. De bizondere formaliteiten, die Sedert de af kondiging van den staat van beleg te Sofia door reizigers in acht moesten worden geno men, zijn van 5 Juni af opgeheven. Aanstaande executies. Naar uit Sofia wordt gemeld, heeft het hof van cassatie het beroep van Pertsjemlief als mede van Leger en diens echtgenoote verwor pen. Daar mevrouw Nikolawa en haar zoon geen beroep hebben aangeteekend, is hun vonnis automatisch" in kracht van gewijsde gegaan. De voltrekking van het doodvonnis aan Pertsjem lief, Leger en mevrouw Nikolawa wacht nog oj> het afdoen van enkele formaliteiten en de be krachtiging door den koning. Wordt deze ver leend, dan kan de terechtstelling vermoedelijk begin der volgende week plaats hebberv -•"v NOORD-AFRIKA. DE STRIJD IN MAROKKO. Do besprekingen met Spanje. Painlevé heeft medegedeeld, dat de bespre kingen met de Spaansche regeering voortdu ren. Hij voegde hieraan toe, dat er geen defi nitieve vrede zal zijn, zoolang tusschen Frank rijk en Spanje geen overeenstemming is bereikt. Verklaringen van Painlevé. D© Fransche verliezen. In den ministerraad heeft Painlevé verklaord, dot het front in Marokko stabiel is. Er is geen enkele krijgsverrichting van grooten omvung aan de orde. Uit inlichtingen van directe ge- gen blijkt, dat de stemming van de Fransche en de inlandsche troepen in olie opzichten opmer kelijk is. In een gemeenschappelijke vergadering ven de commissies uit den Senaat voor buitenland sche en militaire aangelegenheden heeft Pain levé gezegd, dat <J© Fransche verliezen, die op leugenachtige wijze overdreven zijn, in werke lijkheid tot op 2 dezer 318 dooden bedroegen, III5 gekwetsten en 195 vermisten; voor drie vijfde betreffen deze cijfers inboorlingen. CHINA. DE ONLUSTEN TE SJANGHAI EN ELDERS. Het antwoord der mogendheden aan China. Do notq van antwoord van de mogendheden op het Chineesche protest inzake de onlusten te Sjanghai schuift de verantwoordelijkheid op de onruststokers en dringt er bij de Chineesche regeering op aan een verzoeningsgezinden geest te toonen. Uitbreiding der staking. De staking te Sjanghai breidt zich nog steeds uit, maar de ommekeer bij tal van werklieden zou duidelijk merkbaar zijn. De politie heeft verscheidene bolsjewistische centra doorzocht en een groote hoeveelheid communistische ge schriften in beslag genomen. AUe bestellers en na-genoegd alle Chineesche seiners van de Noorder- en Oostertelegraaf- maatschappijcn hebben gisteren het werk neer gelegd. De bedienden van de hotels Astor en Majestic staken eveneens. De politie beeft een inval gedaan in een school, waar een groote hoeveelheid communistische geschriften aange troffen zijn. Er werden enkele personen in hech tenis genomen en de school is gesloten. Er hebben gisteren geen wonordelijkheden plaats gehad. Berlijn, 4 Juni (V. D.) De stakingsbewe ging te Sjanghai breidt zich gaandeweg-steeds verder uit. Het aantal stakers wordt op onge veer 100.000 geschat. Ook uit Kanton komen berichten over het uitbreken van troebelen. De Chineesche regeering heeft inmiddels een commissie naar Sjanghai gezonden, die. tot- taak zal hebben de situatie aldaar in oogenschouw te nemen. Te SjongKaf worden thans nieuwe Engelsche en Amerikaansche troepeneenheden verwacht. De Engelschen zullen de fabrieken, waarin tot dusver nog gewerkt wordt, bezetten. Tot op heden hebben de troebelen aldaar 61 dooden en eenige honderden gewonden gekost. Een Japansche kruiser naar Sjanghai De kruiser Tatsoeta is naar Sjanghai vertrok ken met 200 mariniers aan boord. De Engelsche arbeiders wenschen terugtrekking der Britsche troepen in Sjanghai. In antwoord op <3en oproep, tot de Britsche georganiseerde arbeiders gericht door het sta- kmgscomité der stokers te Sjanghai, hebben voorzitter en tweede secretaris van den alge- meenen raad van het Britsche vakveereenigings- congres namens den elgemeenert raad een brief geschreven aan Baldwin, waarin zij aandringen op terugtrekking der Britsche gewapende mocht, die gemengd is in het geschil te Sjang hai. De algemeene raad komt de volgende week bijeen. T, VEREENIGDE STATEN. DE STRIJD TEGEN DE SMOKKEL- BEWEGING. N e w-7 o r k, 4 Juni (V. D.) De Ameri kaansche prohibitievloot heeft het Canadoesche stoomschip Blaymore in beslag genomen en de geheele bemanning gearresteerd in verband met smokkelpogingen. DE HITTEGOLF. .v Londen, 4 Juni. (H. N.) Volgens berich ten cdt New-York rijn talrijke personen, door een zonnesteek getroffen, in de ziekenhuizen ondergebracht. Tot nu toe zijn ruim 20 per sonen tengevolge van de hitte te New-York ge storven en eveneens te Chicago. De schade, door onweders veroorzaakt, wordt op ruim 2 lA millioen dollar geraamd. In den staat Ohio zijn 10 personen door den bliksem en de (jaarmede gepaard gaande stormen gedood,^ w - w |J AUSTRALIË. BESTELLING VAN ONDERZEEËRS IN ENGELAND. Londen, 4 J u n L (V. D.) De hooge com missaris voor AustTalic, Sir Joseph Cook, heeft medegedeeld, dat contracten ten bedrage v«n ongeveer 3.500.000 P. S. geplaatst zijn in- Groot-Britonnic voor den bouw van nicuwo kruisers en onderzeeërs voor do koninklijke Australische marine. VERSPREIDE BERICHTEN. - EEN EDELMOEDIG MENSCR Zijn bloed geofferd voor zijn mcdcmcnsehcn. Lord Knutsford, voorzitter van het bcstuuT van het „London hospital", heeft medegedeeld, dat een boekdrukker, Tibbie genaomd, voor zijn leven is benoemd tot bestuurder van het hos pitaal, ter erkenning van de door hem bewo- zen diensten. Hfl heeft n.l. bij vier en veertig gelegenheden zijn bloed gegeven voor trans fusie en heeft op die wijze een belongrijke hoe veelheid bloed geofferd. Bij gelegenheid van den verjaardag van den koning is aan Tibbie de burgerlijke medaille verleend van de orde van het Britsche rijk voor het redden van men- schenlevcns. Gewoonlijk wordt voor transfusie vijf guinea's belooning gegeven, maar Tibbie heeft de belooning nooit willen aannemen. De laatste vijf en een holf jaar was hij steeds ter beschikking van het hospitaal, als er trnnsfusie noodig was. Behalve de hem verleende onder scheidingen heeft hij ook nog een waardeeren den brief van den eersten minister ontvangen. DE ELEKTRICITEITSVOORZIENING VAN HET LAND. Het rapport der Staatscommissie. Verschenen is het verslag der Staatscom missie Ingesteld bij Koninklijk Besluit von 30 Mei 1921 No. 96 om van voorlichting te die nen omtrent de electricitcitsvoorziening van het land, waarvan voorzitter is Mr. Dr. F. A. C. graaf von Lynden van Sandenburg. De Staatscommissie is hare werkzaamheden aangevangen met de vaststelling van een leid raad voor de tc houden besprekingejt, waarbij 'zij het reeds aanstonds wenschelijk oordeelde dat een drietal sub-commissies uit haar midden werden gevormd. De eene sub-commissie, die voor de elecïri- ficatie der spoorwegen, kreeg tot taak het vraagstuk in studio te nemen of voor <de stroomlevering aan de te electrificeercn spoor - weglijn Rotterdam—Amsterdam de centrale van de Zuid-Hollandsche Electrteche Spoorweg Maatschappij te Lcidschendam ware te verbou wen, dan wel stroom ware te betrekken von reeds bestaande aan die lijn gelegen ccntralcn van gemeentelijke electricitcits-bedrijven. Het door de sub-commissie ter zake uitge bracht rapport, waarmede de Staatscommissie zich heeft vereenigd, is als Bijlage I aan het verslag toegevoegd. De Staatscommissie spreekt als haar oordeel uit, dot, gegeven de omstan digheid, dat met de opwekking van den stroom ten behoeve van het gedeelte Rotterdam—Hil- legom van de te electrificeeren spoorlijn Rot terdamAmsterdam in de gemeentelijke Cen trale te Rotterdam en te 's-Grovenhage tegen over die in eene te Leidschendam te bouwen Centrale, voor de gemeenschap een jaarlijksch voordeel zal worden verkregen, hetwelk ge raamd wordt op een bedrog van 300.000 a 500.000, opwekking in de beide gemeentelij ke centralen moet worden gekozen. De Nederlandsche Spoorwegen hebben zich' met de door de Staatscommissie uitgesproken meening kunnen vereenigen, getuige het feit, dot ten behoeve yon het reeds voor electrifica- tie gereed zijnde baanvak 's-GrovenhageLel den een overeenkomst voor stroomlevering is afgesloten met het Gemeentelijk Electrisch Be drijf van 's-Grovenhage. Na dien is voor de electrificatie van hft baanvak 's-Gravenhage— Rotterdam een dergelijke overeenkomst afge sloten met het Gcmeente-clectriciteitsbedrijf to Rotterdam. rfTv'Ai.' ,„pr-rr»f7 Aon een tweede door de Staatscommissie aangewezen sub-commissie werd opgedragen haar van voorlichting te dienen omtrent de vraag of, en zoo ja, in hoeverre do thans vi- geerende voorwaarden der Rijksconcessies voor den aanleg en de exploitatie van Inrichtingen én van werken tot het voortbrengen, geleiden, transfortneeren, verdeelen en leveren van elec- triciteit, wijziging behoeven. De sub-commissie bracht omtrent horen ar beid een als Bijlage II aan het verslag gevoegd rapport uit, hetwelk in do vergadering der Staatscommissie wan 13 Juli 1922 eenpunt van bespreking heeft uitgemaakt Behoudens eene wijziging heeft de Staatscommissie zich met de voorstellen der sub-commissie kunnen vereenigen. De Staatscommissie meent evenwel te moeten vermelden, dat door meerdere harer leden de wenschelijkheid is betoogd de bestaan de Rijksconcessies eerlang te vervangen doör een wettelijke regeling der electriciteits-voori» zienfng waarbij de bevoegdheden van het Rijk de provincies en de gemeenten nauwkeurig be hoeven te worden omschreven en afgebakend. Aangezien de Staatscommissie een wijziging der bestaande concessie-voorwaarden urgent achtte, heeft zij gemeend aan den Minister van Waterstaat bij missive van 20 Juli 1922 het gewijzigd ontwerp dier voorwaarden te moe ten aanbieden, waarbij zij heeft aangeteekend, dat in de toezending van dat ontwerp niet ligt opgesloten, dat zij zich reeds heeft uitgespro ken omtrent de wenschelijkheid van het behoud van het systeem van uitgifte van Rijkscommis sies, doch die aangelegenheid alsnog aan een. zelfstandige beschouwing denkt te onderwerpen. Inmiddels heeft de Miiuster van Waterstaat in tm can de Staatscommissie gericht achrQ-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1