Gebr. PERZINA F. H. Lomans buitenland. 'binnenland™ „DE EEMLANDER" L. KLEUN - Utrechtschestraat ABONNEMENTSPRIJS f"3 7* Piano's Vleugels van Hofleveranciers van H. M. de Koningin. PRUS DER ADVERTEHIIlN met inbegrip van een Stationsrestauratie. CASAQUES EN JAPONNEN 3ce Cream Soda**** - FEUILLETON. De Terugkeer van Klompvoet. 23e Jaargang No. 286 ioort 210, idcxn iranco per po«t f 1per week (met gratis Terrekermg tegen ongelnkken) f 0.17», afzonderlijke nummers 1 CÜS WRECTEUR-UITSEVER: J. VALKHOFF. BUREAU'. ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENINa N*. 4T9IO. TEL. INT. Stt. 1 DUITSCHLAND. DE GEALLIEERDE NOTA AAN DUITSCHLAND. Von Seeckt dreigt met ontslag. Berlijn, 6 Juni. (Telegraaf). Heden ver klaarde men in de Berlijnsche regeerings- bureaux, dat het nog niet mogelijk was, den termijn aan te geven binnen welken de ontwa peningsnota beantwoord zal worden. De rijks president heeft bevolen, dat de nota door de betrokken ressorts onmiddellijk in behandeling moet worden genomen. Zoodra de departemen ten tot een definitieve conclusie zijn gekomen, zal de ministerraad opnieuw bijeenkomen. In den loop van de komende week zal te Berlijn een conferentie van minister-presidenten der Duitsche landen gehouden worden, waartoe ook personen, op wier oordeel men prijs stelt, uit- genoodigd worden. Het is niet te verwachten, dat het Duitsche antwoord binnen veertien da gen gereed zal zijn. Uit de commentaren in de rechtsche binden blijkt, dat generaal von Seeckt dreigt zijn ontslag te nemen, indien de organi satie van het leger en in het bizonder van het opperbevel gewijzigd wordt zooals de ontwa peningsnota dat verlangt. Van regeeringszijde wordt er od gewezen, dat de positie van gene raal von Seeckt vastgelegd is in een rijkswet, die aan den gezantenraad te Pariis is voorge legd, alvorens zij door den Rijksdag is aange nomen. BELGIE. DE KABINETSCRISIS OPGELOST. Een katholiek-socialistisch ministerie Brusse 1, 7 Juni. Zaterdag ongeveer den gcheclen dag heeft.de socialistische partij be raadslaagd over de vraag, of zij haar mede werking zal verleenen aan een socialistisch- katholiek- ministerie. Het congTes heeft de ministcrieele samenwer king met de katholieken daarop met 495 841 tegen 108.325 stemmen en 21.952 onthoudin gen, goedgekeurd. Do vereischte meerderheid van twee derde is dus belangrijk overschreden en Poullet kan morgen of Dinsdag zijn minis terie definitief samenstellen. Aan het einde van het congres bracht Werk hoven de groeten van de Nederlandsche socia listen aan de Belgische broeders over. Vo'genr de „Soir" krijgen de socialisten de volgende portefeuilles Buitenlandsche Zaken Vandervelde. Arbeid en Nijverheid Wouters. Spoorwegen Anseele. Binnenlandsche Zaken Laboulle. Kunsten en Wetenschappen Cami-le Huys- mans. FNT? ANH DE WARMTE. Londen, 7 Juni. (V. D.). Door de hitte zijn te Londen vier personen overleden. De hitte breidt zich uit oveT het geheele eiland. Volgens het laatste weerbericht zal de warmte aanhouden. DENEMARKEN. HET ARBEIDSCONFLICT. Practisch opgelost. Kopenhagen, 6 Juni. (V. D.) Het groote arbeidsconflict in Denemarken, waarbij ongeveer 200,000 arbeiders waren betrokken, is thans practisch bijgelegd. Het arbitrage bureau heeft thans medegedeeld, dat beide par tijen het bemiddelingsvoorstel, dot 3 Juni door den bemiddelaar werd gedaan, hebben aange nomen. De werkgevers en de arbeiders heb ben een communiqué gepubliceerd, waarin gc- meldw ordt, dat heden een conferentie zal plaats vinden, waar de hervatting van het werk op Maandag 8 Juni voorgesteld zal worden. SPANJE* DE AANSLAG OP DEN SPAANSCHEN KONING Massa-arrestaties. Reizigers uit Barcelona verzekerenr dat in die stad óe inhechtenisnemingen van Jong-Cata- loniërs voortduren. Het aantal arrestanten loopt in de honderden. Men houdt het er voor, dat de meesten dier lieden weer zullen worden vrij gelaten, zoodra de koning naar Madrid zal zijn teruggekeerd. De inhechtenisnemingen zijn n.l. voorzorgsmaatregelen, genomen tengevolge van het ontdekte complot. Zware straffen. Het Journal verneemt uit Madrid, dat voornaamste aanstichters van het complot Barcelona tegen den koninklijken trein tere» hebben gestaan voor den krijgsraad. Vier van hen zijn veroordeeld tot 20 jaren gevangenis straf; de twee anderen kregen lichtere straffen Het Spaansche koningspaar, de infante Bea trice Christina en admiraal Magaz zijn Zondag van Barcelona naar Madrid vertrokken. TSJECHO-SLOWAKIJE. INVOERING VAN GRAANRECHTEN. Een kabinetscrisis het gevolg Praag, 6 Juni. (H. N.) De ministerraad heeft gisteren besloten tot invoering van graan rechten en tot vermindering van de invoerrech ten op sommige industrieele artikelen, die voor den landbouw van belang zijn. De graanrech ten zullen volgens een bepaalde schaal worden geheven en vastgesteld worden, indien de tar- weprijs tot 180 kronen daalt. De sociaal-demo cratische ministers hebben tegen de graan rechten gestemd en hun portefeuille ter beschik king gesteld Het partijbestuur der sociaal-de mocraten zal binnenkort bijeenkomen om over het al of niet aanblijven der ministers te be sluiten. Volgens de algerr.eene opvatting ver wacht men geen verandering van kabinet. GRIEKENLAND. EEN OPSTAND pP SAMOS. Grieksche troepen naar het eiland gezonden. Athene, 6 Juni. De gebroeders Gisyiagis, invloedrijke tegenstanders van Venizelos op het eiland Samos, hebben heden een coup d'étot ondernomen en met hun aanhangers het eiland in bezit genomen. Het telegraafkantoor op Sa- mos heeft de verbinding met het vasteland ver broken. Eei^ eskader van 8 torpedojagers is naar Samos vertrokken met een bataljon Atheensche republikeinsche garde, uitgerust |met machinegeweren, aan boord. Ook -von My- tilene zijn troepen gezonden. (Tel.) NOORD-AFRJKA. DE STRIJD IN MAROKKO. Op versoheiden plaatsen aan het gevechts front in het Rif-gebied werden troepen-concen traties gesignaleerd. De Riffianen vielen Vrij dagochtend den post bij Bibane aan. De Fran- schen gaven in het centrum de posten bij Ker en Aster prijs, waar zij hun veróedigings- inrichtingen en hun munitie in de lucht lieten vliegen Dit werd op gunstige wijze volbracht, onder bescherming van een belangrijk afslui- tingsvuur door de artillerie en een machtige vliegtuigafdeeling. De Riffianen deden een aan val op een Fransche afdeeling die belast was met het verzekeren van de veiligheid van den linkervleugel. Op den anderen vleugel ontwik kelde zich des namiddags belangrijke gevechten. EGYPTE. DE MOORD OP DEN SIRDAR. Alle beschuldigden ter dood veroordeeld op één na. Caïro, 7 Juni. Alle beschuldigden inzake den moordaanslag op den sirdar zijn ter dood veroordeeld, behalve de chauffeur van de auto, waarin, de moordenaars ontsnap ten, die tot twee jaren gevangenisstraf werd veroordeeld. Na de uitspraak van dit vonnis RECLAMES. Prijs 1—3 rogels f °«05 elke regel meer f 1— Maandag 8 Juni 1925 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licfdadigheids^adTeitentiSn toot de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer Tootdccligc bepalingen voor het advertccren- Eenc circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. zijn delegaties naar Washington to zenden uit sluitend ter bespreking van het verbod van den stikgassenoorlog. Met het oog hierop wordt het denkbeeld geopperd de kwestie van den gas- oorlog te plaatsen.op de agenda van de bo vengenoemde te houden ontwapeningsconfe rentie. MENU f 1.75 Maandag, 8 Juni HUZAREN SALADE, VERMICELLI SOEP. TUNDER ROLLADE MET SPERCIEBOONEN OF KALFSBIEFSTUK MET SPINAZIE, PUDDING FRUIT. Electrische Kookapparaten Kookplaten Strijkijzers Utrechtschestraat 15 Tel, 483 Zeer groote sorteering fn voile - tricoline - chantung rlps-travers en ottoma „L'HIRONDELLE" 16-18 Langestraat - Amersfoort Lunchroom Pnncesse hadden heftige tooneelen plaats en werden eenige der gevonnisten gillende en onder he vig verzet weggevoerd. CHINA. DE WARWINKEL IN CHINA. Overal bctoogingen. Te Tientsin hebben duizenden studenten een betooging gehouden. Er zijn geen incidenten voorgevallen. De orde werd gehandhaafd door politie en troepen. Uit tal van steden, overal in den lande, wor den stakingsbetoogingen gemeld, die georgani seerd zijn door studenten. Er zijn'echter geen troebelen voorgevallen, behalve in Sjenkiang, waar een politiebureau is vernield, echter zon der dat er bloed vloeide. Er worden buiten landsche oorlogsschepen heengezonden. De president, Toean-tsji-joei, heeft een aanschrij ving tot de provinciale regeeringen gericht, waarin hij den kooplieden en studenten den raad geeft aan hun werk te blijven en de rege ling der moeilijkheden af te wachten. R. C. meldt aan ds N. R. Ct. Een aantal Chineesche professoren heeft ge- cischt, dat de centrale regeering troepen naar Sjanghai zal zenden om het schieten op stakers te verhinderen en dat aan de gezanten van En geland en Japan hun pospoort zal worden ge geven. Chineesche studenten te Tokio hebben een protest aan het ministerie von buitenlandsche zaken overhandigd, waarin de terugroeping van den Japonschen consul te Sjanghai wordt ge- eischt. Te Londen wordt officieus verklaard, dat de eerste schoten te Sjanghai zijn gelost, nadat de rebellen onder het geroep „dood aon de vreem delingen" een politiebureau waren binnenge drongen, zoodat uit wettige zelfvercddiging werd gehandeld. De telegraaf wci-kt weer. Shanghai, 7 Juni. Alle Chineesche telegrafisten van de buitenlandsche telegraaf lijnen hebben 't werk weder opgenomen. T roepenbewegingen. Canton, 7 Juni. De troepen van Yoenon onder generaal Yangh-sji-nin te Lanchouwang verzochten aan de autoriteiten van Canton om de troepenbewegingen ten oosten en ten noor den van dc rivieren te staken onder bedreiging van represailles. De autoriteiten benoemden Tsju-Peitsch tot commandant der troepen van Yoenan. Yangh-sji-nin bezette de telefoon- cn telc- graafbureaux van den gouverneur van Yamen en het station voor de electrische verlichting. Alle telegraaflijnen naar Hongkong werden doorgesneden bij nsji-Klung. De troepen van Yoenan wierpen barricades op langs de rivier tot Canton, terwijl de troe pen vao Canton Hanau aan dc andere zijde van de rivier barricadeerden. Gisterenmiddag omstreeks 4 uren brak het gevecht uit. Alle kononneerbooten voeren de rivier op naar Siamoen cn vuurden op de barri caden door troepen von Yoenan opgeworpen. Deze beantwoordden dit bombardement met machinegeweren. De kanonneerbooten passseerden Sia-Moen, doch vuurden niet op de concessies van buiten landers. Te halfzes werd het vuren gestaakt. De troe pen uit Canton steunen ook op de Whampea- cadetten, die door sovjet-officieren zijn afge richt. Het gevaar neemt steeds toe. Peking, 7 Juni. (Courant). De militaire maatregelen der groote mogendheden, waarbij Engeland vooraan gaat, doen de Chineesche agitatie cn de haat tegen de vreemdelingen toenemen. De beweging te Peking kan door militair gefeld niet worden onderdrukt Het gevaar neemt daardoor voortdurend toe. VEREENIGDE STATEN. COOLIDGE CONTRA DE STIKGASSEN. Washington, 7 Juni. Het bekend worden van Coolidge's bereidwilligheid, een conferentie bijéén te roepen voor het opstel len van een protocol, waarbij de internatio nale handel in stikgassen verboden wordt, heeft de discussies heropend over het plan van den president een tweede conferentie voor de ont wapening ter zee bijeen te roepen. Officieele persoonlijkheden wijzen er op, dat beide con ferenties tegelijk kunnen worden gehouden. Coolidge twijfelt er aan, voegt men er na melijk aan toe, of de staten, welke aan dc con ferentie te Genève deelnemen, bereid zullen DE HITTEGOLF. Het aantal slachtoffers stijgende. New-York, 7 Juni. (V. D.). Het aantal slachtoffers van de hitte is tot 255 gestegen. Hierbij zijn elf gevallen van zelfmoord inbe grepen. DE KONINKLIJKE FAMILIE. 5 Juli uit Zwitserland terug. Dc Koninklijke familie denkt 5 Juli a.s. uit Zwitserland terug tc kceren en zich dan eerst eenige weken naar den Ruigen hoek te begeven om tegen midden Augustus het paleis hot Loo weer te betrekken. DIPLOMATIE. Een gezantschap tc Teheran? Naar verluidt, zou bij de Regeering het voor nemen bestaan, te Teheran weer een gezant schap te vestigen, alsmede een consulaat-gene raal te Bagdad en een consulaat-generaal of een consulaat te Beiroet. Voor den post tc Teheran wordt mr. v. d. Sande Bakhuyzen genoemd, die, zooals men weet, onlangs van een reis in Peraië te terug gekeerd. DE ONLUSTEN TE SJANGHAI. Nederlandsche eigendommen intact. Naar de Tel. verneemt, is aan het departe ment van Buitenlandsche Zaken van onze lega tie te Peking een zeer geruststellend telegram in zake dc gebeurtenissen te Sjanghai ontvan gen. In dit telegram wordt niet gerept van ecni- gcrlei schade aan Nederlandsche eigendommen zoodat daaruit mag worden geconcludeerd, dat tot dusver geen Nederlandsche belangen, als gevolg van de onlusten aldaar, zijn geschaad. ARBEIDSTIJD VOOR CHAUFFEURS. Een wcltel^ke regeling gevraagd. Aon den Minister van Waterstaat is namens de Nederlandsche Unie van arbeiders in het Automobielbedrijf, ^aangesloten bij den Ccntr. Bond van Transportarbeiders, een adres ge zonden waorin de wenschelijkheid wordt be toogd dat ten spoedigste een wettelijke regc- limg van de werk- cn rusttijden, op de bosia van een 8-urigen arbeidsdag cn een wekelijk- schep rustdag, voor autobuschoufl'eurs van kracht wordt verklaard. ONDERSCHEIDINGEN. Bij K. B. is aan Jhr. Mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck, Minister van Binnenlandsche Za ken en Landbouw, Voorzitter van den Raad van Ministers, verlof verleend tot het aannemen, der hem geschonken onderscheiding van Groot kruis der Orde van Leopold van België. HULDIGING MR. H. P. MARCHANT. Ter gelegenheid van zijn 25- jorig- Kamerlidmaatschap. In „Bellevue" te Amsterdam had gistermid dag een huldiging plants van mr. Merchant, ter gelegenheid van zijn 25-jorig lidmaatschap der Tweede Kamer door de Vrijz. Democratische Partij. Door verschillende afdeelingen waren bloem stukken gezonden. De zoal was ondanks de warmte eivol. Langs de wonden waren opschrif ten oongebrpcht. Toen de jubilaris met zjjn echtgcnoote binnenkwam, steeg een hartelijk gejuich op. Aan mevrouw Marchant werden bloemen aangeboden. Vervolgens-nam het woord mr. A. B. G o ro pe r t s als voorzitter van de huldigingscom missie. Deze deelde mede, dat alle groepen von den Bond zitting namen in dit comité cn dat do Ieder lijdt, maar de hoogmoedige liidt het meest ANIDA. dooT VALENTINE WILLIAMS. Geautoriseerde vertaling van W. E. Pont 42 Wij liepen samen de grot door, ons dieper bukkend naarmate het plafond aan het einde lager werd. De opening was een lange, nauwe spleet geen twee voet diep, aan den bovenkant was de rots scherp afgebrokkeld. De kaars sputterde, toen ik haar voor de opening hield en ik voelde de frissche lucht mij tegen het gelaat strijken. Het was ongetwijfeld een uitgang naar de buitenluchtmaar hoe kon een sterveling ooit verwachten door zóó'n nauwe spleet te kunnen kruipen Ik stak mijn hand met de kaars in de opening en mijn arm verdween erin tot aan den schouder. Het scheen een doorgang te rijn; want mijn hand. ontmoette niets en het dak werd, zoo al niet hooger, dan toch in elk geval niet lager. De rots was hard en stevig. Ik trok terug en onderzocht de opening nauwkeurig. Zij herinnerde mij aan den ingang van sommige gTOtten, waar wij vroegei op school wel in kropen. „Cox' Grot" had net zoo'n nauwe spleet tot ingang, maar daarachter was de grot heel ruim. Ik deed mijn jas uit, en daarna das en boord. »Wear ik door kon," zei ik tot Marjorie, „daar kun jij ook door I Ik ga probeeren me er door heen te werken I" Het meisje antwoordde niet. Zij knielde op den harden grond en vouwde de handen samen. Maar ze glimlachte als om mij te bemoedigen. Ik kwam niet ver. Mijn hoofd ging er goed doormaar een stuk rots, dat naar beneden uitstak, hield mijn schouders tegen en ik zat vast. Hoe ik ook wrong en duwde, ik kon geen centimeter verder komen en ten slotte moest ik, om mij niet heelemaal vast te werken, het opgeven. Toen ik mij omwendde en naar Marjorie Garth keek, kreeg ik een invül. Marjorie was slank en heel lenig, en alleen de zacht ronden de lijn. van hals cn boezem onderscheidde haar figuurtje van dat van een jongen. „Beste." zei ik, „jij moet het eens probeeren. Het is alleen de breedte Nvan mijn schouders, die maakt, dat ik er niet door kan. Ik geloof, dat jij het best zult klaarspelen Hef meisje keek mij aan met groote oogen. „En jou hier laten was al wat zij zeide. Ik nam haar hond. „Luister eens I Het jacht moet heel spoedig terug zijn. Je kunt je ergens dicht bij de kust verbergen en wanneer je het geweerschot hoort, go je naar onze grot bij het strand en wacht op de sloep van de „Naomi". Je loopt de kans, dat weet ik, in Klompvoet's handen te vallen. Maar je hebt wn kans. Geloof me, wan neer je hier blijft, heb je die zelfs ook niet...." Met een wanhopig gebaar verborg zij het ge laat in de handen. „Neenriep zij uit. „Neen, neen I Dat kon ik niet I Dc kan je niet hier achterlaten Zacht trok ik haar handen van haar betraand gezichtje weg. „Het geluk heeft ons deze hans gegeven/' herinnerde ik haar, „en wij moeten die aan grijpen. Ik heb je verteld, dat ik ten slotte al tijd weer boven water ben^gekomen en dit is onze eenige gelegenheid. Is het niet beter een kans voor zijn leven te wagen dan hier te blij ven cn als een rat in zijn hol te sterven Won neer het blijkt, dat er een uitgang is, kun je altijd terugkomen bij deze opening om het mij te vertellen. En is er geen, welnu, dan kunnen we weer samen blijven.../* Marjorie knikte zwijgend. „Wanneer Grundt," zei ze nog, „mij weer te pokken mocht krijgen-, zal hij mij natuur lijk uithooren ovei dat codebericht „Vertel hem niets I" antwoordde ik dadelijk. „Maar wónneer hij het als voorwaarde stelt voor jouw bevrijding „Dan' heb ik je niets verteld. Dat is mijn geheim, Marjorie. Wonneer het aan Klomp voet verteld moet worden, wil ik het zelf doen. Wij zijn nu zoo dicht bij het eind van onze avonturen, dat ih alles op het sp'el wil zetten totdat het jacht in 't zicht komt. Klompvoet zal nooit vermoeden, dat 'ets weet, tenzij je het hem zelf, vertelt. Bedenk dat hij een Duitscher is en dus weinig dunk van vrouwen heeft. Hij zou nooit op het idee ko men, dat ik je iets4 van de bergplaats van den schat heb verteld. Vertrouw mij, beste l Het kan ons geluk worden I Wanneer jij er uit komt, zal ik er ook uitkomen hoe dan ook geloof mij I" Toen verdeelde ik, terwijl zij haar schoenen uittrok, de kaars in tweeën. Ik zette haar schoe nen met haaT halve kaars zoo ver als ik kon reiken in de opening en gaf haar de helft van mijn voorraad lucifers. Toen wendde ik mij om en wij stonden tegenover elkaar in de duisternis. „Veel succes, makkertje I" zei ik, „we zullen elkaar spoedig weerzien V' „Ik heb het gevoel, dat ik je in den steek laat," zei ze met zachte stem. „Stel, dat het mij eens niet lukt f" „Dan zul je mij héél gelukkig hebben ge maakt bij de gedachte, dat jij ontkomen bentl" Met een snik in haar stem vroeg zij „Denk je heelemaal niet aan je zelf „Met is prettiger om aan jou te denken I" Even zweeg zij. Toen fluisterde ze zacht „Geld telt hier beneden niet I" En ze hief hao: gezichtje naar mij op. Ik nam haar in mijn armen cn kuste haar, terwijl zij zich tegen mij aanvleide in de duis ternis. Toen liet zij zich op de knieën zakken en kroop naar de opening. Een paar seconden was het gele schijnsel van de kaars verduis terd en ik hoorde haar met moeite ademhalen. Toen werd het schijnsel weer zichtbaar en ik hoorde haar stem van de andere zijde. „Er is hier een doorgang, die met bochten verder loopt en de lucht is hier frisch. De wind blaast m mijn gezicht. Tot weerziens, besto Desmond I" „Tot weerziens, lieveling I" riep ik vanuit de duisternis en toen werd het stil. Ik bleef ©en oogenblik staan luisteren toen den raad volgend van den Franschen wijsgeer, die beweerde dot hij die slaapt, eet, strekte ik mij uit op den rotsachtigen bodem en viel weldra in een diepen slaap. Toen ik wakker werd stak ik mijn stukje kaars weer aan. Mijn horloge was blijven stil staan. In <£e Zwarte duisternis was hef onmo gelijk te zeggen of het nacht of dag was. Ik ging overeind zitten en rekte mij uit met geen andere gewaarwording dan dot ik razend hon gerig was. De stilte was drukkend. Ik bleef achterover tegen den rotswand geleund liggen en wachtte.... HOOFDSTUK XXI. Een licht in dc duisternis en wat ervan kwam. Zooals ik later van Marjorie hoorde, was do spleet maar een paar voet diep. Daarna werd do bovenwand weer hooger. Marjorie bevond zich in een nauwe gang, waar de frissche wind hoar in het gezicht woei. De tocht was zelfs zóó hevig, dut de kaars dadeijk uitging en zij in pikdonker hoar schoenen moest aandoen en verder tastend haar weg moest zoeken. Haar groote vrees, dat de gong zou uit komen in andere gangen en dat zij voor zij het wist, in een netwerk van onderaardsche go« welven zou geroken, waar zij niet meer uit zou kunnen om mij te bereiken, wanneer de nood aan den man kwam. Zij trachtte de richting te onthouden door steeds vlak bij den muur. aan haar rechterhand te blijven en haar voetstappen te tellen. Maar de gang was .zoo donker cn maakte zooveel bochten, dat zij al spoedig den tel kwijt raakte. Ten laatste ging zij blinde lings verder, bij tusschenpoozen stilstaand om zich te overtuigen, dat zij den wind nog over haar wangen voelde strijken. Zij was besluiteloos stil blijven staan en docht er over terug te kceren, toen uit de duisternis vóór haar een flauw schijnsel opdook. Eerst was het maar heel vaóg, maar toen werd het gaandeweg een geel schijnsel, dat zwak het rotsige dak van de gang verlichtte. De licht bron zelf scheen verborgen tc zijn door een bocht in de. gong. Marjorie bleef onbewegelijk staanhaar hart klopte snel. Er naderdeij voetstappen; toen be reikte het gemompel von stemmen haar oor. Haar eerste gedachte was om te draaien en te vluchten; maar toen hielden do voetstappen op en het licht stond stiL (Wordt -vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1