Ibach - Steinweg Thiirmer - Adam PIAJNO'S Fa. R. VAN DEN BURG BUITENLAND. AB0HHEMENTSP8US 77?'!" T* Amv „DE EEiVS LANDER" PUDS M ADVERIEHTIÊH met inbegrip van een. A. H. VAN NIEUWKERK, Stationsrestauratie. KOLONIËN. FEUILLETON. De Terogkesr ?an Klompvoet. 23e jaargang No, 287 loort 2.10, idem Uanco per post 1per week (met srratis Terxekermg tegen ongclukkca) f 0.17fc, alzonderlijke nunmen C«05. AMERSFOORTSGH Dhi'ido 9 iuni ^325 OiRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT. 91S. bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie* dingen en Llcidadighcids-adve.tentrën voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voo:dccligc bepalincen voor bet advcrtceren- bene circulaire, bevattende de v ooi waarden, woedt op aanvraag toegezonden. VOf DE RAADS-VERGADERING. De eerste zitting. Telegrammen uit Genève melden, dat de Raad van den Volkenbond in zijn eerste zitting ver schillende quaesties heeft onderzocht betreffen de de behandeling van de minderheder in het Naburige Oosten en acte heeft genomen van de overeenstemming tusschen de regeeringen van Turkije en Griekenland verkregen nopens het oecamenisch patriarchaat HET VEILIGHEIDSPACT. De inhoud der overeenkomst tus schen Engeland, Frankrijk cn Bel gië. Geneve, 8 Juni. Het antwoord, dat Cham berlain aan Briand heeft ter hand gesteld, be duidt een definitieve overeenstemming tusschen Frankrijk en Engeland betreffende het ant woord op het Duitsche voorstel tot het sluiten van een pact te geven. Het betreft meer dan het inlosschen van bepaalde zinnen in den tekst; het geeft de overeenstemming een dcfini- tieven redactioncelen vorm. Thans bestaat volledige overeenstemming tusschen Frankrijk, Engeland cn België, die het formeele besluit stipuleert, dat Greot-Brittannië de Rijngrens, vastgesteld bij het verdrag van Versailles, zal waarborgen. Engelond zal elke schending door Duitschlbnd van de territoriale en militaire clausules, die de Rijngrens betref fen, als een casus belli beschouwen. Teneinde deze grens te waarborgen, verbindt Engeland zich zifn strijdkrachten te land, ter zee en in de lucht in haar geheel ter beschikking van Frankrijk en België te stellen. Wat betreft de Oostgrens van het Duitsche rijk verklaart Engeland uitdrukkelijk zijn trouw aan de bepalingen en verplichtingen van het Verdrag van Versailles. De waarborg door Engeland voor de Rijngrens gegeven, strf' zich wel is waar niet uit tot de grenzen van Polen en Tsjecho-Slowokije, doch deze blijven onder bescherming van het pact van den Vol kenbond, waarvan Engeland de volle waarde erkent en bevestigt, terwijl het bovendien aan Frankrijk de volle vrijheid laat om aan zijn ol- gemeene verplichtingen, geldend voor alle le den van den Volkenbond, zoodanigen vorm te geven, als Frankrijk het best voorkomt in het belang van zijn bondgenooten, terwijl elke overeenstemming met geest en letter van het pact van den Volkenbond moet blijven. Tenslotte zal Frankrijk, ingeval zijn bondge nooten in het Oosten het vootwctp van een bepaalden aanval mochten worden, bevoegd zijn, de gedemilitariseerde Rijnzone te gebrui ken als operatieveld om zijn aangevallen bond genooten te hulp te snellen. De toelating van Diritschland tot den Volken bond zal slechts kimnen plaats hebben op den dag dat het veiligheidspact, volkomen in over eenstemming met de hierboven genoemde voorwaarden, door Duitschland zal zijn getee- kend. Diensvolgens is Briand gemachtigd, aan Ber lijn den tekst mede te deelen van het Fransche antwoord op het Duitsche voorstel tot het slui ten van een pact. De oogenblikkelijkc stand van zaken. Londen, 8 Juni. (V. D.) Uit verschillende perste]egrammen uit Genève blijkt, dat de nog hangende ondergeschikte punten, in de En- gelsch-Fransche besprekingen met betrekking tot het voorgestelde Westelijk veiligheidspact, tot oplossing zijn gebracht in de besprekingen tusschen Chamberlain en Briand en dat eerst genoemde aan den Franschen minister van bui- tenlHndsche zaken het Britsche antwoord op de jongste Fransche mededeeling inzake deze kwestie heeft overhandigd Het is alzoo waar schijnlijk dat, zoools voorzien, nog deze week het Fransche memorandum naar Berlijn zal worden gezonden; in zijn opstelling de defini tieve goedkeuring hebbend van de Britsche re- DUITSCHLAND. EEN OPZIENBARENDE ARRESTATIE. B e r 1 ij n, 8 Juni (Hbld.) De geheime Kom- merzienrat Crasser, wiens naam bij herhaling genoemd is in verbond met vermogentransacties voor de leden van het vroegere koningshuis, is vandaag gearresteerd omdat de door hem ge leide bankonderneming in betalingsmoeilijkhe den was geraakt en onder „Gcschaftsaufsicht" gesteld moest worden. De cliëntele van deze bankfirma stelt Grusser persoonlijk aansprake lijk voor de verliezen, die zijn heeft geleden MASSA-MOORD BIJ KOBURG. Een gchecle familie afgemaakt. Koburg, 7 Juni. Een afschuwelijke moord, die aan den massamoord te Engerstein herinnert, is hedennacht in het dorp Haasen- berg bij Koburg gepleegd. De 39-jarige man denmaker Wilhelm Brückner vermoordde eerst in het naburige Lindenberg zijn vrouw cn een uur later doodde hij met een bijl te Haasen- berg zijn 66-jarige moeder, zijn zwager, zijrf zuster, alsmede vijf kinderen van haar van 2 tot 18 jaar oud. Vervolgens hing de moorde naar zich zelf op. De moord te Haasenberg werd ontdekt, doordat de gendarmerie Brückner in verband met den bovengemeldcn moord op zijn vrouw zocht. Brückner was na den moord te Lin denberg met een rijwiel naar zijn woning te Haasenberg gereden. De gendarmerie vond het huis gesloten cn moest het met geweld openen. Men vond alle bewoners van het huis dood in hun bedden liggen. In de eene kemeT lagen vijf, in de andere twee lijken en in de derde het lijk van den moordenaar zelf. Het motief voor de daad is nog niet geheel opgehelderd Waarschijnlijk heeft men te doen met een wraakneming. Brückner had geen ge lukkig huwelijk met zijn vrouw gehad, zoo dat deze zich wilde laten scheiden. Zij ver trok naar LindenbergBrückner wilde hoar bewegen terug te keeren, hetgeen zij echter weigerde. Ook bij de andere familieleden was de moordenaar niet gezien daar hij vaak twist zocht. Reeds vroeger had hij een aanslag op zijn zwager gepleegd, die echter mislukte. Ook bestaat de verdenking dot hij reeds twee jaren voordien een moord heeft gepleegd op een jong meisje, dat hij in het water gooi de, Sindsdien leefde hij voortdurend in angst, dat deze moord ontdekt zou worden. (Telegr.) DE KABINETSCRISIS. De Belgische Kamer Donderdag bijeen. Brussel, 8 Juni. (V.D.) Het nieuwe mi nisterie zal Woensdagmorgen in de „Moniteur" verschijnen. De Kamer komt Donderdag bijeen, In deze zitting zal Poulet de regeeringsver- klaring van het Socinlistisch-Kntholieke Kabi net voorlezen, welke dan met groote meerder heid zal worden aanvaard. DE REGELING DER OORLOGSSCHULDEN. Een commjssie naar Amerika. Washington, 8 Juni. (V. D.) Gemeld wordt, dat een officieele Belgische commissie onder leiding van Theunis, den voormaligen premier, in Juli naar de Vereenigde Staten komt tot het voeren van onderhandelingen over de regeling van de oorlogsschulden. ITALIE- HET REGEERINGSJUBILEUM VAN KONING VICTOR EMANUEL. De viering in de Kamer. Rome, 6 Juni. Heden is de Kamer bijeen gekomen ter herdenking van het zilveren re- geeringsjubileum van den Koning. De afge vaardigden waren allen verschenen, ook alle leden van het Kabinet, terwijl mede aanwezig waren de vroegere minister-presidenten Giolitti, Orlando en Solandra. De president der Kamer, Casertano, verklaar- o.m. in zijn feestrede Terwijl, tengevolge ven den oorlog de monarchistische staatsvorm is RECLAMES. Prijs 1—S rebels 1 05 elke reRCl meer f 1. ALDEGONDESTR. 107. TEL. 5*3. Beëedigd Makelaar Taxateur. BelasT zich met do itvoering van Publieke veilingen. MENU a f 1.75 Dinsdag. 9 Juni LONDONDERRY SOEP PA<sTPTTTF GESTOOFDE RUNDERLAP MET BI.OEMXOOL OF KALP.cr^"A Trp ".TT ANDIJVIE, OMELET SUCRéE, FRUIT. Europa aan macht verloor, heeft de monarchie in Italië juist krachtig wortel geschoten in óe harten der inwoners. Dit feit is grootendeels te verklaren door de persoonlijke deugden van den Koning, De Kamervoorzitter verklaarde daar na, in naam des Konings, het Porlementsmu- seum voor geopend, waarin talrijke herinnerin gen van vroegere Itoliaansche purlementen een plaats hebben gevonden. De voorzitter van de Vereeniging van Oor logsinvaliden, Dclcroix, die vervolgens het woord voerde, herinnerde in zijn rede even eens aan de deugden des konings, en stelde voor, uit naam van allen, die in den oorlog hebben gestreden, den Koning óe medaille voor militaire dapperheid te verleenen. Vervolgens stond Mussolini op, om de vol gende rede uit te spreken. Sedert drie jaren is de regeering de toegewijde dienaresse van den koning en van de notie. Het gansche Italiaan- sche volk vereegigt zich heden, om den heer schei toe te jubelen, dien zij eeren en dienen willen. Hij leidde onze natie gedurende de be langrijkste en de meest bewogen periode der geschiedenis. Met een juiste interpretatie van den wensch des volks verklaarde hij den oor log en leefde dien mee als soldaat onder de soldaten. Nooit twijfelde hij aan het resultaat Het volk vertrouwde hem de bescherming van (den vrede toe cn is steeds bereid hem weer te volgen, als zulk een uur opnieuw mocht slaan De wijze cn zegenrijke koning is steeds in de harten zijner onderdanen aanwezig. Wij willen hem door deze plechtige zitting van deze waar dige vergadering eeren, wij willen hem met al onze krachten, met gansch onze energie en. wanneer noodig, met het offer'van ons leven ddnen. Na het uitspreken van deze woorden verhieven zich ministers, kamerleden cn pu bliek, om in te stemmen met een hoera op den koning. In Rome zelf is het Tegeeringsjubileum fees telijk gevierd door een groot aantal menschen, uit alle oorden des lands. Men schat het aantal feestgangers uit den vreemde op 150.000. Een lange file van 2 tot 8 uur voorbij het Quirinaal gedefileerd, 's Avonds werd de stad geïllumi neerd. GRIEKENLAND. DE OPSTAND OP SAMOS. De leiders gearresteerd. De opstand bedwongen. Londen, 8 Juni. (V. D.) De drie broe ders, die aan het hoofd staan van den revo lutionairen opstand op het eiland Samos, zijn door de Grieksche troepen gevangen genomen •Zes Grieksche torpedojagers zijn aangekomen. De opstand is thans bedwongen. Ofschoon de rebellen de Italiaonsche vlag hadden gcheschen, zou de beweging hoegenaamd geen politieke beteekenis hebben. EGYPTE. DE MOORD OP DEN SIRDAR. De moordenaars in hoogcr beroep. Londen, 8 Ju n'i. (H. N.) De ter dood ver oordeelde moordenaars van den sirdar zijn van hun vonnis in hooger beroep gegaan. CHINA DE WARWINKEL IN CHINA. Intimidaties te Peking? De voorzitter van de Chineesche Kamer van Koophandel, die in opdracht van Peking den toestand te Sjanghoi zou onderzoeken, ontving per post dreigbrieven en een bom. De ambte naren van Peking zijn bevreesd voor samen komsten van het consulaire corps wegens inti midaties van radicale zijde. Rusland cn Japon cn het Verre Oosten. De Times-correspondent te Washington meldt, volgens een R.C.-telegram in de N. R. C., het .volgendeWeliswaar is vooralsnog de voorstelling overdreven, dat er een spoe<bge oorlog tusschen Rusland en Japan dreigt, waartoe de sovjet-regeering zich zou bedie nen van den christen-generaal Feng als werk tuig en Japan von Tsjang-tso-lin, doch te Washington is een officieel bericht, n.l. van den Amcrikaonschen consul-generaal te Kan ton, luidende, dat het binnen anderhalven dag in of bij Kanton zal komen tot een veldslag tusschen de troepen uit Joennan en de aan hangers van de Koeominglang-partij. (Deze loatsten zijn de radicalen, die sympathie heb ben voor de sovjets.) Weliswaar zijn de Koeo- minglang-strijders minder in aantal, doch zij zijn beter bewapend en hebben kans het te winnen. Gebeurt dit dan komen Kanton en de om streken onder de mocht der sovjets Het natuurlijke gevolg van een dergelijke gebeurtenis zou zijn, dat tot in het noorden van China komt tot gevechten op zóó groote schaal dot zij als een Russisch-Japonsche oor log zouden kunnen worden betiteld. Een protest von de I. L. P. De Independent Labour Party, waartoe Mac- Donald behooTt, protesteerde tegen het bezi gen van Britsche militairen bij den loonstrijd te Sjanghai. Geruststellender berichten? Londen, 8 Juni. (V. D.) Het nieuws uit Shanghai, dat de officieele kringen alhier heeft bereikt, meldt, dat, hoewel de stakingsbewe ging zich uitbreidt, de genomen maatregelen de actie tot geweld hebben ontzenuwd. Met de hulp van de marine en vrijwilligers worden de essentieele diensten gehandhaafd. De burgeroorlog. Vier Kantonneesche konnoneerbooten zijn tegenover Kanton verschenen cn hebben een hevig vuur gegeven uit machinegeweren en kleine kanonnen. De ttoepen uit Joennan be antwoordden het vuur voor de kust: Ten slotte verdwenen do kanonneerbooten achter het eiland Honan. Het is niet mogelijk den om vang van de schade reeds te schotten. Het geweervuur aan beide zijden van de ri vier duurt nu vrijwel geregeld voort sinds 40 uren. Er vollen echter weinig treffers. Te Kanton zijn twee Japansche torpedojagers aangekomen. Een nieuwe fase in de staking. Uit Shanghai wordt gemeld, dat in de sta kingsbeweging een nieuwe fase is ingetreden, nu de Chineesche zeelieden zich bij de staking hebben aangesloten. Driehonderd zeelieden van Britsche schepen, die in de kustvaart zijn, gin gen gisteren in staking, maar op de schepen, die naar zee gaan, staakt men nog niet. Op de Japansche schepen schijnen ook moeilijk heden te zullen ontstaan, en men denkt erover de Chineesche bemanning door Japanners to vervangen. De stoking in dc dokken onderbreekt het dok- werk en er wordt zeer weinig lading verscheept, daar de Chineesche banken, die de scheepvaart maatschappijen financieren en dc lading behoni delen, gesloten zijn. VEREENIGDE STATEN. DE HITTEGOLF. Gloeiende hitte en sneeuw. 85 dooden cn 294 gevallen van uitputting werden Zaterdag te New York gemeld. Te Phi ladelphia heeft do Super Intondent van de Wa terwerken zelfmoord gepleegd, daar duizenden klachten over watergebrek wnren binnengeko- me. De weelc-cnd-dagen werden gekenmerkt door een uittocht naar dc kustp'aatsen. Ondertusschen valt in de westelijke helft van Amerika nog sneeuw. 314 slachtoffers. C h i c a g o, 7 Juni, (V. D.) Tot nu toe zijn 314 slachtoffers tengevolge van de hittegolf ill het geheele land omgekomen. Het einde nobijf Washington, 7 Juni. (V. D.) Het weer» bureau voorspelt het einde der hittegolf voot heden of morgen. De hittegolf is geëindigd Washington, 8 Juni (V. D.) Overeen* komstig de voorspelling van het weerbureau li Zondag plotseling een qjndc gekomen aan da hittegolf. De temperatuur is op verschillend® plaatsen met 10 tot 20 graden Cedsius gedaald» MIDDEN-AMERIKA. OVERSTROOMINGEN. Vele doodcrv Mexico City, 8 Juni (V. D.) Tenge* volge van het buiten haar oevers treden va ft de rivieren Tehuantepec en Peros zijn honder den menschen verdronken en verscheidene dor pen vernield. Oost-Indië. Mr. A. J. A. BAKE, f Uit Djocja wordt geseind, dat de voorzitter von den Landraad aldoor, mr. A. J. A. Bako^ plotseling aan een hartverlamming overleden is. (Mr. Bake is, naar wij mcenen, oud-Utrechte naar, n.l. de zoon van wijlen Mr. Bake, onder meer bekend als commandant der Utr schut terij. Red.). COMMUNISTISCHE SOLDATEN. Uit Batavia wordt geseind Zeven inheemsch® soldaten te Meester Cornelis zijn ontslagci\ terwijl naar dc communistische gevoelens van een aantal militairen te Pontianak een onder zoek gaande is. door VALENTINE WILLIAMS. Geautoriseerde vertaling van W. E. Pont 44 „Vier en twintig uur zijn ze nu al weg," zei een diepe bromstem in het Duitsch, „en nog niet terug I Der Stelze is te goed van vertrouwen Herr Leutnont „En de dokter beschreef toch precies waar hij de sloep had vastgelegd," antwoordde een andere stem, met een harden metaalklank en be schaafder uitspraak. „Weet je, wat ik denk, Schroder Die Engelsche edelman en zijn op passer hebben de sloep genomen „Aber nein, Hen Leutnant „En zijn ermeer vandoor gegaan om hun jacht terug te gaan halen. Dat ging niet ver der den Alcedo, tenminste volgens wat de dok ter zei „Dus zou het jacht al heel gauw terug kun nen zijn, Herr Leutnant „Zeker I Dat is mijn vaste overtuiging. En te denken, dat Grundt dien vervloekten Eng lander in zijn macht had en hem liet gaan I" „Bah I" zei Schroder, „hij wordt oud, der Stelze I Nu zijn er al drie dogen voorbij en nog geen spoor van een schat I Over een kor ten tijd wie weet? zijn die vervloekte Englander hier cn de kans om fortuin te maken is voor goed voor ons verkeken „Zoo is het. Schroder I Als ik maar steun hac^ zou ik Grundt afzetten en zelf de leiding nemen. Maar met die gemeene Spaansche schurken „Niet te hard spreken, Herr Leutnant Zoo verdiept was zij in het gesprek, dat Marjorie niet bemerkte dat, het licht dichterbij kwam, eer het te laat was. Om den hoek van de gang kwam een groote Duitsche matioos met rossigen baard, die een scheepslantaarn droeg; de blonde jonge Duitsche officier, Fer dinand von Hagel, volgde hem op den voet. In een oogenblik hadden ze haar beet, grepen haar bij de polsen cn sleurden haar door de gang in de richting vanwaar zij gekomen wa ren. Zwijgend sleepten ze haar een paar hon derd pas verder, en hielden toen stil bij een bocht „Wacht hierl" fluisterde de officier Schroder toe. met een valschen glimlach op zijn ge zicht, „ik ga eerst vooruit. Dit zal een aardige verrassing zijn voor onze kameraden Hij sloop weg. Plotseling klonk van buiten luid een barsche stem „Jullie luie schurken, de sloep moet er zijnl" Toen volgde een verward gemompel en de stem sprak weer „Dan kon het Engelsche jacht dus ieder oogenblik terug komen Von Hagel verscheen in dc gang. „Breng hoor hier I" beval hij zacht, met d« hand wenkend De barsche stem schreeuwde „Wel, don zullen we er nog voor moeten vechten I" „Neen, Herr Doktor I" zei von Hagel aan den ingang van de gang, „neen I Er hoeft niet ge vochten te worden I" Ze waren nu gekomen in een rotsig hol, waar in het heldere zonlicht binnenstroomde. Mar jorie, die zoo lang in de donkere, muffige gan gen in de rots geweest was, werd er bijna door verblind. Een tak van een boom met heldergroe ne bladeren hing voor de opening van de gang en daarachter zag men struiken met prachtige roode bloemen, waarover de schitterendste vlin ders flodderen, den helder-blauwcn hemel en in de verte de groene zee, die schitterde in het zonlicht. De frissche zeewind omspeelde dit tooneel en blies de haren van het meisje om haar gelaat; het was als een ademtocht van le ven na de klammige atmosfeer van de grot. Met zijn rug tegen een boomstam cn een ge scheurde deken over zijn knieën, lag daar de man met den Klompvoet. Zijn gelaat was vaal bleek en zijn geweldige lichaam sidderde van pijn. Voor hem stonden twee zonderlinge ge daanten, ieder 'met een geweer, cn een lap schuin over den schouder geslagen, op de wijze van een militaire regenjas, en om hen heen een opgewonden, druk gesticuleerendc groep. „Sir Garth," voegde de Duitsche luitenant er bij, terwijl hij Marjorie noar voren bracht, „zal zeker naar rede luisteren, wanneer hij hoort, dat zijn allerliefste dochter de gast is von Herr Dr. GrundtEn misschien zal ook zelfs de spion, Okewood, wel tot andere gedachten ko men „So, so I" KlonVpvoet's dikke lippen vertrokken zich tot een grimmigen glimlach, die zijn gele tonden ontblootte. „Das ist ja höchst intcressont I Jawohl I" Hij keek naar het meisje met donkere oogen, die brandden van koorts onder de geweldig zware borstelige wenkbrauwen, oogen, die hord en dreigend fonkelden. Maar nu kwam de bende, die bij von Hagel's dramatische onderbreking achteruit was ge- deinst, om hem en Marjorie heen staan, met groot geschreeuw en drukke gebaren. Het hol weerklonk van Duitsche en Spaansche uitroe pen/' „Waar is de Engelschmnn?" gilden ze. „Grundt ,waar is nu de schat, dien je ons be loofd hebt Die meid weet het I Laat die het vertellen Grundt hief een groote hand op en voor één oogenblik, zweeg het gebrul. „Oude Klompvoet is nog niet aan het eind van zijn hulpmiddelen. Kinder, wij hebben een gijzelaar, een gijzelaar, die we zullen vasthou den. Laat het jacht maar terugkomenzoo lang als het gniidiges Fraulcin onze gast is, zullen we geen last van die stomme Engel- schen hebben. En wat onzen knappen jongen vriend Okewood betreftHerr Leutnant I" „Herr Doktor j„De Englander is het laatst gezien in gezel schap van het meisje. Neem twee mannen mee en zoek de gangen af I" Von Hagel kleurde bij de barschheid van Grundt's commandeerenden loon. „Schröder hier," zei hij zonder een zweem van respect in zijn manier van antwoorden, „heeft gong onderzocht. Die komt uit op een klein luchtgat, waardoor hij denkt, dat het meisje gekropen moet zijn. Geen man, beweert hij, zou er met mogelijkheid door kunnen „Dan," zei Klompvoet, „moet de Englander in een van de grotten van het bovenste terras zijn. Tenzij hij ontsnapt is Hij wierp een vinnigen blik op den officier. „Onmogelijk," antwoordde de ander. „Er is alleen maar dat eene begaanbare pad en dat wordt bewaakt Klompvoet knikte. Toen hief hij de hand op. „Ga nu," zei hij, „en laat mij met het meisje alleen I" Daarop boog von Hagel zich naar hem toe en fluisterde hem iets in het oor. Hij scheen sterk op iets aan te dringen. Plotseling kwam' een van de Spanjaarden een kort mannctjo met een dik, grauwig gezicht vol zwarte stop pels, en kleine varkensoogjes naar vorert gedrongen. Hij barstte los in een stroom von Spaansche woorden cn balde herhaaldelijk drei gend de vuist tegen Klompvoet. De laatste ver trok geen spier, maar keek den spreker aart met verachting in eiken trek van zijn gelaat. Pas toen enkelen von de Duitschers begonnen mee te praten, kon Marjorie begrijpen, wat er eigenlijk aan dc hand was. „We hebben er genoeg van ons to laten be dotten," riep de groote matroos, dien zij Schrö der noemden. „De Keizer is afgezet, hoor je, en we zijn allemaal gelijk I Je hebt al lang ge noeg do dingen verknoeid, Grundt I Je liet dien vervloekten Engelschcn spion door jo vingers glippen met de plaats waar de schat verborgen is in zijn hoofd I Je deugt niet meer voor je werk, Grundt I Je hebt je zaakjes nu long genoeg verknoeid I" „Ganz recht I" riep een andere Duitschef. „En die arme Neque kreeg een kogel in zijn maag omdat hij je gisteren zoowat hetzelfde heeft gezegd in het bosch I" Dit verklaarde het ééne losse schot, dat wij in het bosch gehoord hadden, toen wij op de rots waren. „En de dokter is vermoord door dien ver vloekten Englander schre< A - stem von achter uit de groep. ,vv i

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1