AMERSFQORTSCH DAGBLAD Ibach - Steinweg Thürmer - Adam PIANOS Fa. R. VAN DEN BURG DE EEMLANDER" Adviezen voor Geldbelegging Verhuring van- Lips Safe - Loketten PRIJS DER ADVERIENTIEH met inbegrip van een EERSTE BLAD. i BUITENLANDT~ CASAQUES EN JAPONNEN Bnbouwpiano's s N.V. MIDDENSTANDS GREDIETBANK Stationsrestauratie. 23e Jaargang No. 290 pa pctt 11per «eek (mei gratie ecrekcriag Iepen oagtlnkkcc) f 0.17*. «fronderlijke nana 1 CU35. Vrijdag 12 Juni 1925 ft DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCH£RpOORTWAL 2A. POSTREKENING N*.47010. TEL. IUT. SI». bewijsnummer, elke regel meer 0.25# dicnstaanbie* dingen ca Llcfdadighcids-advcitcnticn voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeclige bepalingen voor het ^dvertccrca. Ecne circulaire, bevattende de voorwaarden, woedt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE ZITTING VAN DEN RAAD. De Danziger kwesties. Do zitting gesloten. Oenève, 12 Juni. De Rood van den Volkenbond stelde een nieuwe procedure vost voor de oplossing van de geschillen tusschen Polen cn Danzig en aanvaardde het advies van het Perm. Hof van Internationale? Justitie in zake de Dbnziger brievenbusquaestie. Ter vaststelling van dc grenzen der Danziger ho ven, waarbinnen de Poolsclie postdienst ge oorloofd is besloot de Raad een enquête-com missie te doen benoemen door den president van het verkeerscomité. De commissie zou be staan uit drie leden de vorige president van den Danziger havenraad, de Zwitsersche kolo nel Reynier en een deskundige op postgebied. De Raad keurde het rapport van het finon- cieelc comité goed en de bijeenroeping eener conferentie van deskundigen inzake de dubbele belasting en de belastingvlucht. Eveneens be sloot de Raad tot het bijeenroepen van 20 No vember, op een door den president van het verkeerscomité te bepalen plaats, eener con ferentie tot unificatie der systemen van schceps-ijk, waartoe uitgenoodigd zullen wor den alle Europcesche staten en eenige interna tionale organisaties. Na nog eenige punten van minder belang is deze Raadszitting gesloten. HET GARANTIEPACT. Instemming van Itah'ë cn België verwacht. Dc positie der ge demilitariseerde zone. Pers commentaar. P q r ij s, TI Juni. (Hbid.) Op het ministe rie van Büitenlnndsche Zaken is men er zeker van, dot de re-geeiingen van Italië en België geen enkel bezwaar zullen opwerpen tegen den tekst van het antwoord op het Duitsche me morandum, nu het ontwoord in overleg met Groot-Bn'tonnië js opgesteld en dien Briond of- dus naar Berlijn zal kunnen zenden als ge meenschappelijk tegen-voorstel der geallieer den op de voorstellen van het Duitsche rijk. Deze tekst is reeds medegedeeld^ aan Rome en Brussel, die de aanvaarding er van zonder vertraging zullen bekend maken. Het zal wor den gepubliceerd, zoodra hij te Berlijn is over handigd. Officieus voegt men hieraan toe. dat Briand von Chamberlain toestemming heeft verkre*- gen om het bezwaar van de hand te wijzen, dat Berlijn vermoedelijk zal maken tegen de mogelijkheid van ht gebruiken van het gede militariseerde Rijngebied voor den doortocht van Fransche troepen, ingeval van een con flict van Duitschland met andere naburen, danr een dergelijk gebruik alleen denkbaar is inge val van schending van de verdragen docr Duitschland, terwijl deze gebeurlijkheid moet worden geëcarteerd en de Duitsche voorstel len immers juist de strekking hebben de moge lijkheid van een gewapend conflict te vermij den. Dc „Temps" voorziet de mogelijkheid van een weigering door Duitschland, doch consta teert, dat het occoord tusschen Briand en Chamberlain niettemin groot nuf zo' hebben, omdat het de Duitsche regeering zal hebben gedwongen zijn arriere-pensees te belijden. De geallieerden zullen zich dan in een positie be vinden, die hen zal dwingen het probleem der veiligheid op andere, practischer wijze, te on derzoeken en op te lossen, doch de „Temps" meent dat Duitschland zal aarzeten een wei gerend antwoord te gevrm, en zal waardeeren dat men het voorstelt d® tegenvoorstellen op voet van gelijkheid te bespreken, zonder te pogen het definitief vastgestelde formulier op te dringen. Het „Journal des Débêts" bespreekt de ver klaringen, gisteren <toor Baldwin afgelegd, en constateert dat Frankrijk cn de andere mo gendheden ingeval van aanvaarding door Duitschland vrij zouden blijven, bijzonder? overeenkomsten tot stand te brengen tusschen den generale staven, terwijl dergelijke overeen komsten niet zouden kunnen worden be schouwd als in strijd met het nieuwe pact, maar het blad erkent ook, dat de vrijheid oir. te handelen, zelfs dwars door het Rijnland, eilccn zou bestaan voor het geval, dot Duitsch land, Polen of Tsjccho-Sïowakije zou aanval ler^. Daarentegen zou. wanneer een gewapend conflict uitbrak, zonder dat het mogelijk was vast te stellen wie de aanvaller was. Frankrijk de beslissing van den Volkenbond moeten af wachten. Het aanstaand? debat in het Engelsche Lagerhuis. Baldwin deelde in het Logerhuis mode, dot .het parlementair debat over dc Engelsc'n- Fransche veiligheidsovereenkornst zal worden gehouden voor eventueel© besprekingen tus sen de geallieerden cn Duitschland over de voorwaarden van een veiligheidspact Frankrijk doet mededecling van den antwoordtekst aan de ge allieerden. Briand heeft, zoodra hij te Parijs terug was aan de regeeringen der geallieerden den defi nitiever tekst doen mededeelcn van het ant woord van Frankrijk op hef Duitsche memo randum van 24 Februari, dat het sluiten ven een veiligheidspact voorstelt. Het dbcument zal onverwijld te Berlijn worden overhandigd. Daarna zal het worden gepubliceerd tegelijk met de Duitsche nota, waarop het het ant woord vormt Ten slotte zal een Geelbock wor den uitgegeven, die de fasen der onderhande lingen zal uiteenzetten. De verklaring van Chamberlain. Londen, 11 Juni. (H. N. Draaadloos). De verklaring, door den eersten minister giste ren in het Logerhuis met betrekking tot de onderhandelingen over het veiligheidspact ofge- legd, bedoelde natuurlijk om den verkeerden* in druk te nemen, die ontstaan is sedert bekend is geworden, dat de Engelsche regeering haar goedkeuring heeft geschonken aan de voor waarden van het Fransche memorandum, dot als antwoord op de Duitsche voorstellen zal worden gezonden. Dit document zol spoedig afgezoriden worden, en, naar vernomen wordt, spoedig na de overhandiging worden gepubli ceerd. Intusschen zou veel kwaad kunnen ge schieden door geloof te hechten aan dc een zijdige cn onvolledige inlichtingen en commen taren daarop. Over het voorgestelde pact moet nog onderhandeld worden en men is thans zoo ver. dat een antwoord op de Duitsche voor stellen op het punt staat van te worden afge zonden, waarin dc principieele grondslagen zijn vastgelegd, waarop volgens de Fransche on Engelsche opvattingen een dergelijke overeen komst moet berusten. Baldwin legde er den na druk op, dat voortdurend is vastgesteld, dat de beoogde overeenkomst van een strict twee ledig karakter zal zijn, dat zij binnen het kader van de vredesverdragen en het covenant moet vollen, en dat laorop nooit eèn beroep zol kun nen worden gedaan door schuldige mogend heden tegenover onschuldige. De voorstellen zullen in het Lagerhuis zoo spoedig mogelijk v/orden behandeld, en het parlement zal op de hoogte worden gesteld van de gedone stappen, zoodra het antwoord verzonden is en de Fran sche regecring hoor toestemming daartoe heeft verleend. DUITSCHLAND. HET DUITSCHE GARANTIE-VOORSTEL. Een samenvatting von den inhoud. B e r 1 ij n, TI Juni. (Telegraaf.) Officieus wor^t hedenavond de inhoud Van het Duitsche oanbod in zake het veiligheidspact medege deeld. Het aanbod omvat geen definitief gefor muleerd voorstel, maar een uiteenzetting van het algemeene kader, waar binnen de Duitsohe regeering positief meent te kunnen medewer ken aan de oplossing van het veiligheidsvraag stuk. In dezen zin is aan de mogendheidheden in het Duitsche memorandum medegedeeld, dat Duitschland zich bijv. accoord zou kunnen ver klaren met een pact, waartoe de aan den Rijn ge'nteresseerde mogendheden zich verplichten voor een nader overeen te komen lange periode met de Ver Staten van Noord-Amerika als trustee, geen oorlog tegen elkaar te voeren. In het voorstel van rijkskanselier Cuno was deze verplichting voorgesteld voor den duur van een menschenleeftijd en bovendien was daaraan het voorbehoud verbonden, dat tot een oorlog niet moest zijn besloten door een volksstemming. Deze beide beperkingen, die ook reeds de rc- geering-Cuno bereid was te laten vallen, zijn in het memorandum niet meer opgenomen. Voorts is in het Duitsche memorandum de mogelijk heid van een arbitrageverdrag tusschen Duitsch land en Frankrijk voorgos-teld, dat reecis in do reparatie-nota van het kabinet-Cuno van 2 Mei 1923 is genoemd. Tevens wordt het sluiten van dergelijke nrbitrogeverdragen, zooals Duitschland inmiddels met vrscheidene stoten heeft gesloten ook met ®H® andere staten in het vooruitzicht gesteld. Vcor„ts wordt in hot memorandum het denkbeeld von een pact ge opperd, dat de huidige s'atus con den Rijn garandeert. Dit pact had men zich ongeveer zoo gedacht, dat de bij den Rijn gehrteresseerde stoten wederkeerig de verplichting op zich ne men de onschendbaarheid van de status aan den Rijn te waarborgen, dat zij voorts en zoo wel gemeenschappelijk als iedere staat voor zichzelf de nakoming van deze verplichting ga- rondeeren en elke handeling in strijd daarmede als een aangelegenheid beschouwen zoowel ge meenschappelijk als voor ieder afzonderlijk. In een zoodanige op volledige wederkeerig- heid berustend pact zou in denzelfden zin ook een waarborg voor de demiütorisatic van hei Rijnland opgenomen kunnen worden, zooals artikel 42 en 43 van het Verdrag van Versail les voorschrijft. De geheele ontwikkeling van het pactidee is immers uitgeg-on van de garantiepacten tus schen Frankrijk, Engeland cn de Ver. Stoten, uitgewerkt bij het sluiten van den vrede, die echter niet tot stand gekomen zijn. De Duitsche regeering heeft in hoar memo randum ook de mogelijkheid van een andere oplossing, een eventueele samensmelting van de gedachten overwogen, die aan het boven genoemde voorbeeld ten grondslag liggen. De Duitsche regcering heeft ten slotte de moge lijkheid van een latere, alle staten omvattende wereldconvcntie open gelaten, waarin de aller eerst te onderzoeken vorm van een regionaal veiligheidspact hetzij opgegeven of verwerkt kan worden. RECLAMES. Prijs 1—3 rebels f 305 èlkö regel meer 1. Zeer groote sorteering in voile - trlcollne - chantung rips-travers en ottoma „L'HIRONDELLE" 16-18 Langestraat - Amersfoort Pianohandel L. KLEIN Utrechtschestr. De beste merken H De laagste prijzen B DE HITTE. Watergebrek. B e r 1 ij n, 11 Juni. (V. D.) Da reeds eeni ge weken durende en nog immer grooter wor dende hitte, dreigt alhier wat de watervoorzie ning betreft in vele stadsgedeelten tot een catastrophe te kunnen leiden. In de meeste huizen in het Zuiden en Westen der hoofdstad is geen water meer. BLLGHL DE KABINETSVORMING. De Katholieken veranderen van inzicht. Brussel, 11 Juni. De politieke toestand in België is plotseling weer zeer ernstig gewor den De „Moniteur Officiel" had reeds een lijst der nieuwe ministers ontvangen cn zou die morgenochtend publicceren, maar thans komt ós Katholieke partij terug op haar denkbeeld voor Amersfoort en Omstreken AMERSFOORT. Langegracht No. 4 - Telefoon 304 MENU a f 1.75 Zaterdag 13 Jum GROENTENSOEP, PASTEITJE. CONTREFILET MET SNIJBOONEN, ol KALFSCOTELET MET STOOFSLA. ENTREMET. FRUIT. van ministerieele samenwerking met dc socia listen. De meeste Katholieke bladen cn vereni gingen vallen heftig de combinatie aan, welke Pouliet tracht te verwezenlijken. De Federatie van Katholieke Bonden en Vcr- eënigingen heeft, zooals kort gemeld, heden ochtend een spoedvergadering gehouden, ten einde den politieken toestand 'na te gaan. De vergadering was zeer goed bézocht en heeft met op twee na algemecne stemmen een motie aangenomen, waarin de v.-ensch wordtuitge sproken, dat de Katholieke porlementsleden zullen weigeren hun medewerking en hun ver trouwen te vcrleenen aan een Katholiek-Socia listisch ministerie. Ten gevolge van dit besluit hebben de heeren De Liederkerke cn Carton, die aan Pouliet reeds hun medewerking hadden toegezegd, zich weer teruggetrokken. In verband met den plotseling critick gewer den toestand zijn tegen morgen de Katholieken uit Kamer en Senoot bijeengeroepen. Men weet waarlijk niet, hoe het einde van deze nieuwe crisis zal zijn. Alle gissingen zijn mogelijk, zelfs die van een parlementsontbincung. Hedenavond heeft Pouliet de pers ontvangen en de volgende 'verklaritig afgelegd. „Ik ben in mijn optimisme teleurgesteld. De heere: De Liedekerke en Carton, die mij hun medewerking hadden' toegezegd, hebben zich hedenmiddag teruggetrokken, daar zij ele ka tholieke vereenigingen, wier lasthebbers zij zijn, niet tot hun zienswijze konden overhalen. Ik heb de rechterzijde tegen morgen laten bijeen roepen en ik geloof, dat-ik daar nog op een meerderheid kan rekenen. Morgen zal ik mijn stappen voortzetten." Als ik mij niet ver. is Pouliet om 6 uur den koning verslag gaan uitbrengen van de nieuwe moeilijkheden, waarvoor hij is komen te staan. Hier volgt de tekst van do motie, welke he denochtend door de Katholieke Federatie is aangenomen „De vergadering wijst met kracht de vor ming af van een katholiek-socialistisch minis terie, dat een ernstige miskenning zou betee- kenen van de principes en tradities der katho lieke partij, en een onvergefelijke verzaking van de verplichtingen, aangegaan jegens het kie zersvolk cn het land. Zij spreekt den wcnsch uit, dot de katholieke porlementsleden hun me dewerking en hun vertrouwen niet zullen geven aan een dergelijk kabinet. Zij blijft vastbesloten elke compromittecrende samenwerking met dc socialistische p&rtij te bestrijden en, mocht Ka merontbinding volgen, een moedige, loyale cn ondubbelzinnige verkiezingscampagne te voe ren. Zij wcnscht haar bestuur ten zeerste geluk met de energieke houding, welke het heeft aan genomen in de ernstige omstandigheden, welke op het oogenblik het lar.d cn de katholieke partij doormaken". Telegroof. ENGELAND. CHURCHRLS RECHTEN OP KANT. Voor- cn tegenstanders. Londen, 11 Juni. (V. D.) Sir Philip Cunliffe Lister, president van den Boord of Trndc, stelde in het Lagerhuis voor om voor vijf jaar, te rekenen vanaf 1 Juli, een recht van 33 Vi pet. ad valorem te heffen op kant, dat met de hand of met de machine gemaakt is von katoen, zijde of andere vezelstoffen, voorts eveneens op borduursels, terwijl dit recht eveneens geheven dient te worden' indien kant of borduursels een deel vormen van of be vestigd zijn aan klecren of andere artikelen. Lister zeido dat het voorstel den volledigcn steun heeft van de leden der regc'ering. Het voorgestelde recht is h'ef onderwerp geweest van twee volledige onderzoekingen door een commissie. In November 1923 moakte deze commissie eensgezind een rapport op, dat zich 'cn gunste van zulk een recht uitsprak. Zij vond dot de bedoelde industrie een in nllo op zichten Engelsche industrie is en dot het pro duct er één is van dit land. De fabricage van kant met de machine, zeide spr., is een uit vinding van iemand uit Nottingham cn de ver dere verbeteringen dezer machine, die in de gansche wereld wordt gebruikt, donken even eens hun ontstaan in Nottingham. Bedoelde industrie is nationaal, zeide spr. voorts. In 1907 hielden meer dan 42.COO personen zich er me de'" bezig. Doch deze industrie is geheel „ver schrompeld" en de commissie was van oor deel dat zij zich niet zou kunnen handhoven. Zij meenden daarom dat het import-recht haar weer vermeerderde capaciteit zou geven en, haar er weer bovenop kan helpen. Het tweede en jongste rapport, vervolgde spr., dat door de commissie werd uitgebrocht, bevestigde in alle opzichten de bevindingen ven het vroegere rapport. In dit laatste rap port wordt gezegd dat de industrie grooti moeilijkheden ondervindt in hef verkrijgen von nieuw kapitaal, tenzij zij de zekerheid zoü ver krijgen van genoemd recht. Sinds het vooraf gaande roppert is het met" de werkloosheid slechter geworden. De loonen in dc concur- reerende landen zijn aanzienlijk lager dan hier en inderdaad kan gezegd worden dat <3® con currentie, waaronder de industrie hier te lande lijdt, exceptione'el en unfair is. De regeering kon daarom ook niet anders doen don, gezien de huidige toestand dezer industrie, 'genoemd rech't voor te stellen. Het Labour-lid Graham diende een amende ment in, beoogende de periode, waarover het recht zal loopen, van vijf jaar tot één jaar te beperken Hij verklaarde dat genoemd voor stel van protectionistisch en aard is. De libe raal Sir John Simon steunde het amendement van Graham. Het unionistisch lid voor Oost Nottingham, Brocklebank, steunde het voor- geste'de import-recht, er op wijzende dat zoo wat de helft der arbeiders in de kontindustrie werkloos zijn. Het Labourlid Hayday verwekte eenige op schudding dcor t® zoggeo dat hij zijn sten) aan het regeeringsvoorstel zou geven. Hij zeide dat zijn opmerkingen op gcon enkele wijze verbonden moesten worden met zijn partij. Daarop zette hij uiteen daf hij véór zou stem men om zoodoende mede te helpen aan het bestrijden der werkloosheid in deze industrie. HET DEPARTEMENT VAN KOLONIËN. Een ministerschap v®or dc Dominions. Baldwin kondigde in het Lagerhuis ,een reor ganisatie aan von het departement van kolo niën, o.a. de instelling van een ministerschap voor de zelfbesturcnde dominions, terwijl de niet-zelfbesturende koloniën en protectoraten onder den minister van koloniën zouden blij ven. Amery zou voor het gemak beide posten bezet houden. De regeering had deze wijziging met de do minions besproken. BULGARIJE. hij sedert eenige moanden geregeld in verbin ding stond met Lyautey. Dc overeenkomst, wclko in de a.s. conferen tie te Madrid zal worden gesloten, zal in geen enkel opzicht wijziging brengen in de geldende verdrogen, zij zal dat von 11 Dcc. 1.1. alsook het protocol der conferentie van Algcciras nnor letter en geest eerbiedigen. Engeland behoeft zich niet te mengen in de conferentie, welke alleen Frankrijk en Sponjo aangaat, daar de te behandelen quncsties niet de bepalingen der Entente zullen wijzigen. Spr. v had nimmer bezwaar tegen een entente cor diale mot Frankrijk. Hij zette vervolgens de te nemen maatrege len uiteen, welke z.i. de Rifs zullen nopen dc vredesvoorstellen te aanvnorden. Er zal een gemeenschappelijke actie worden ondernomen ter beteugeling en bewaking van den handel in oorlogswapenen. Painlcvé bij den Sultan. Rabat, 11 Juni. De sultan ontving Pain lcvé en onderhield zich met hem op hartelijke wijre. Dc sultan verklaarde, dot hij de hand having van het Fransche protectoraat over Marokko een zook von het grootste belang achtte. Een aanval op de SpoanscKo stellingen verwacht Madrid, 11 Juni. Een officieel commu nique zegt, dat de druk van den vijand in Ma rokko iets krachtiger wordt rondom de Spoan- sche stellingen. De troepen staan klaar om ei ken oonval of te slaan. Een vijandelijke afdeed ling werd teruggeworpen. -h. v CHINA. DE WARWINKEL'IN CHINA. DE TROEBELEN. Een executie. Sofia, 11 Juni. (V. D.) De terechtstelling van Pertsjenlief heeft heden plaats gehad. NOORD-AFRIKA. DE OORLOG IN NOORD-AFRIKA. Een onderhoud met Primo de Rivera. Primo de Rivera verklaarde in een onderhoud met een vertegenwoordiger van El Libera^ dot Eci) aanval op een Britsch' arsenaal. Hongkong, II Juni. (V. D.) No ernsti ge, tegen de vreemdelingen gerichte betoogin gen en relletjes doden de oproerlingen een aan* val op het arsenool der Britsche vrijwilligers. Daar het gebruikmaken van dc brandspuit nutteloos bleek, werd machinegeweervuur ge opend, waardoor 8 personen gedood en velen gewond werden. I Het antwoord op dc jongste nota! der mogendheden. Londen. 11 Juni (H. N.) Volgens ceri bericht uit Peking heeft het Chinecscho kabi net de nota goedgekeurd, die vermoedelijk Vrijdag aan den doken van het diplomatieke corps zal worden overhondigd als antwoord op de jongste nota der mogendheden. Dc nottf zal waarschijnlijk geen nieuwe gezichtspunten opleveren, doch den wensch te kennen tregeven, dot het voor het herstel van orde te Sjanghai het beste zal zijn, de aan land gezette troepen weder naar de schenen terug te voeren, zoo lang de onderhandelingen duren. Het is do vraag of de buitenlendsche gezanten dnnrtoo geneigd zullen zijn, hoewel enkele gezajvten. wel iets voor dit voorstel schijnen te gevoelën. Tsjongtsjoeliang, de zoon van den dictator van Mandsjoerije, is naar Tientsin en Sjanghai ver trokken. vergezeld van een lijfgarde van 1000 man. Men verwacht echter niet. dat hij op het gebied der buitenlandsche nederzettingen zal komen. De stnk'ngsbewcging breidt zich nog steeds uit. Te Sjanghai worden daardoor 33 Engelsche en Japansche schepen opgehouden, terwijl men vermoedt dot ook pogingen worden gedaon om het s.s. Empress of Asia van Can. Poe. op te houden. Dcor de stoking der koelies is Kct onmogci lijk de schepen te laden. Een Russische vliegtocht naar China. De Vossische Zeitung meldt uit Moskou d.d. 10 Juni: Vanmorgen 'vroeg om 9 uur is bij nevelig weer een luchteskader, bestaande uit 6 luchtschepen, met een bemanning van 20 per sonen, waaronder 4 journalisten, naor Mongo lië en Peking vertrokken. Deze 7000 K.M. lange reis gaat door het Oeral gebergte, Sibe rië, over het Baikalmeer en dc Gobi woest im. Bij het vertrek legde Rykof den nadruk op do groote cultureele, politieke cn economische be- teekenis van het luchtverkeer met China, en op het gewicht van oen dergelijke daad van sym pathie met den strijd van het Chincesche volk voor zijn bevrijding. Een beroep op de I. T. F. Dc secretaris von den Chineeschcn bond van spoorwegpersoneel heeft een beroep gedaon op dc Internationale Transportarbeiders Fede ratie, om geenerlei wapenen voor de „imperia listen" naor China tc verzenden. De Engelsche secretaris antwoordde, dat hij dadelijk het noodige zou doen. In de „Daily Herald" heeft hij een oproep tot de transportarbeiders ge richt om overal dienovereenkomstig tc han delen. Het proces tegen dc zeventien rcJIetjesmakcrs. S j a n g K a i, 11 Juni. Het gerechtelijk verhoor van de zeventien Chineezen, betrok ken bij de relletjes, is geëindigd. De beschul digden moesten een Chincesche gelofte ofleg- gen, waarbij zij zich verplcihlen zich goed te zulten gedragen. Er hadden geen demonstraties plaots. Een groote menschenmenigte bevond zich in de rechtszaal; die door politie en pantserwagens bewaakt werd, Tsjang Tso Lin versterkt zijn positie. S j a n g h a i, 11 Juni. Speciale treinen vervoeren meer dan duizend man troepen uit Mantsjoerije van Nanking naar Sjanghai on der commando van den zoon van Tsiang Tso

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1