ELVIRA BERG-HOTEL DE EEMLANDER "BUITENLAND^ Soiree Dansant Langestraat 43 - Telefoon 852 „OUD-BUSSEM" ftBOffliEMEMSPRUS TSTSltl PIUS DER ADVERTEREN»:' EERSTE BLAD. DE MOOR Deli- Zandblad Heden (Zaterdag) Morgen (Zondag) Soiree Dansant POISHORLOGES voor Dames en Heeren E inbouwpiano's Filiaal „HOFSTEDE OUD-BUSSEM" CASAOUES EN JAPONNEN Stationsrestauratie. 23e Jaargang No. 291 per poti 1 5.-, per week (met erati» eexrekerng legen ongeiokkcs) f 0.17* alaonrierlijke Cj05. AMERSFOGRTSCH DAGBLAD DIBECTEUR-UITBEVER: J. VALKHOFF. ^nhemsch^poortwal 2A. postrekening H* 47910. tel. int. 619. Zaterdag 13 Juni 1925 bewijsnummer, elke iu 1 meer (icnstaanbie* dingen en Licidadigheidy-adve.tei oor de helft der prijs. Voor handel cn beo ocstaan zeer voordceligc bepalingen voor bet a nccien bene circulaire, bevattende de vooiwaai.:cn. wordt op aanvraag toegezonden. VOLKF.NP°MO. HET GARANTIEPACT. Een onderhoud tusschen Chom- berloin on Carton de Wiort. G e n l v e, 12 Juni. Austen Chamberlain had vandaag een langdurig onderhoud met Carton de Wiart De correspondent von B. T. A. meent to weten, dat de bespreking liep over het vraagstuk der veiligheid van België en over het probleem der vermindering van dc bewapeningen De Belgische regeering betuigt haar instemming met het ont- we-p. P a r ij s, 12 Ju ni Hc{ Fransche antwoord op het Duitschc memorandum betreffende de veilighcidspact zal in het be^in der vo'gende weck te Berlijn worden overhandigd. De Be!gi~che regiering heeft reeds haar in stemming doen blijken met de definitieve re dactie van het document. DUITSCHLAND DE ZITTING VAN DEN RIJKSDAG. Behandeling der bcgrooting. Bij de tweede lezing van de begrooling va" binnenlandsche zaken in den rijksdag heeft do socialist Sollmonn hei Duitsch-nationole voot- stel om 8 Januari tot nationolen feestdag te verklaren een schending van dé rechten der republiek genoemd en het oprakelen van het viaggevraagstuk het ontketenen van een ver bitterden strijd om den staatsvorm. De Duitsch-nationnol Berndt antwoordde, dor T8 Januari voor millioen Duitschers een heilige dag is. De minister van binnenlandsche zaken moet meewerken tot de verdieping ven de rijksidée. Dat is echter onmogelijk zonder wijziging van de grondwet van Wrimor, die lijdt aan te groot centralisme De Duitsch- nationalcn willen een commissie ingesteld zien tot herziening van de grondwet He*, is niet hun doel met behulp van de grondwets-com- missie de monarchie te herstellen. Al staan zij op monarchistisch stondpun. don strijd om den staatsvorm willen zij bij den huidigei- nood niet ontketenen Sch-eiber (centrum) noemde het voorstel der rechterzijde een psy chologische fout: Kardoff (D. volksp.) zeide, dat men, zoolang de vijand in het land staat, geen ingrijpende grondwetswijziging wil uit voeren. doch men moet de noodzakelijke grondwetswijzigingen voorbe.i iden. Deze her vorming is ook noodzakelijk met het oog op de betrekkingen tusschen hei rijk cn de lan den. Wij willen, zei Kardo-fJ, ons groot ver- ieder. blijven eeren, vandaar cat het van ze1! spreekt, dat wij T8 Januari als nationale feest dag wcnschen. Wij hebber, een dag van zelf bezinning noodig, want wij hebben vee! te vlug vergeten De sociaa!-ÓAn\ocralen moeien ons eens één Duitschei m het buitenland wiju zen, die van onze niéuwe vl-g iets weten wil De communist Stock-;- kondigde ten slotte een motie van wantrouwen tegen minister Schiele ann. Zijn pat tij wil de rcpubiikeinsche partijen dwingen duidelijk l*u- te bekennen DE ONTWAPENINGSNOTA. Het Duitsche antwoord. B e r 1 ij n. 13 Juni. (V. D.) Het antwoord van de Duitsche regeering op de ontwapenings nota der geallieerden zal, naar verluidt, waar schijnlijk een informeel memorandum ?ijn, waar in de Duitsche regeering nadere ophelderingen vraagt van verschillende eischen der geallieer den. Dit memorandum zou reeds gereed zijn. De Duitsche regeering aanvaardt daarin zekere gedeelten der nota en heeft reeds last gegeven tot de onmiddellijke uitvoering daarvan Op andere punten acht de Duitsche regeering een nadere opheldering noodig, alvorens zij een be slissing kan nemen. De Duitsche regeering aan vaardt niet de eischen, die niet in overeenstem ming zijn met hot verdrag van Versailles. BESCHERMDE RECHTEN VOOR DEN LANDBOUW. Een rede van minister Konitz De rijksminister voor voedselvoorziening, graaf Kanitz, heeft heden in den economischen rijksraad een rede gehouden, waarin hij o.m. het volgende verklaarde Op den duur is het huidige systeem van be schermende rechten voor de industrie zonder beschermende rechten voor e'en landbouw niet houdbaar. Steeds duidelijker zal het aan den dag komen, dat tot schade van den goheelen econoïtu'schen toestand, de onbeschermde landbouw alleen nog met moeite zich staande houdt Deer de onderhandelingen betreffende handeo.verdrager in de laatste maanden be wezen hebben, dat de hande'spoütieke tendenz in bijna alle landen nasr een verhooging der douanetarieven uitgaat, zullen wij eveneens vooreerst op den weg van enze mèdecontrac- tan'en gedrongen worden. Voornamelijk moet het agrarische deel van het voorstel voor de bevordering der productie dienen. Wie vergrooting der productie wil, kon aan den londbpüw, een matig beschermend recht niet onthouden, want record-oogsten overzee kunnen bij de hooge Duitschc pro ductiekosten plotseling een catastrofe teweeg brengen Werd het beschermend recht slechts op melkproducten gelegd en niet ook op graan dan zou daardoor nadeel worden toegebracht aon het gemengde karakter van den landbouw cn daarmee de eenige voorsprong, dien de Duitsche landbouw tegenover den landbouw van overzee heeft bcnadee'd worden. Op een stijging van de wereldgraonpiijren valt niet te rekenen, daar reeds het oploopcn der prij zen van verleden jaar een vermeerdering der met graan bebouwde oppervlakte in Amerika tot -gevolg heeft gehad. Facultatieve rechten moeten worden afgewezen daar zij uit een oogpunt van handelspolitiek onmogelijk zijn, den landbouwer geen voordeel brengen en bovendien den binncnlandschen strijd om de rechten onbeperkt doen voortduren. Meestbe- gunstiging is noodzakelijk, daar wij economisch cn politiek te zwak zijn om ons bij onderhan-» delingen over een handelsverdrag met effect tegen een te sterk omlaag drukken der Duit sche graanrechten te kunnen verweren. Er is beweerd dot de invoering der douane rechten de uitvoercopociteit der Duitsche in dustrie schade doet. De ontwikkeling van het Duitsche economische leven vóór den oorlog bewijst hef tegendeel. Hei riigevon van den uitvoer van graan, welke gedeeltelijk wordt geëischt, wordt, wat zijn uitwerking betreft, overschat, daar in hel buitenland weinig vroog naar Duitsch broodgraan is wegens zijn ge ringe kwaliteit. De ontwikkeling der techniek en het moderniseeren der crediettronsacties en verminderingyvan belasting zullen alleen niet een stijging der productie bewerkstelligen, wanneer niet de pracrischc voorwoorden voor de rentabiliteit op langen termijn worden go- schopen. De beste verbruikerspolitiek is die, welke naar een toeneming der productie leidt. Dif heeft ook de ontwikkeling van het geheelc Duitsche economische leven in de laatste jaren vóór den oorlog getoond. MOSKOU EN DE POLITIEK IN DUITSCHLAND. Actieve deelneming uan den strijd tegen dc monarchisten. Berlijn, 12 Juni (Telegr.) Het Duitsche communistische orgaan de „Rote Fahne" pu bliceert heden een besluit van de communis tische Internationale te Moskou, dat voor de Duitsche binnenlandsche politieke verhoudin gen van zeer groote beteekenis is. Volgens dit besluit zal de communistische partij, die bij de presidentsverkiezingen aan dep strijd tusschen de monarchie en de burgerlijke republiek niet had deelgenomen, actief ingrijpen in den strijd tegen de monarchisten en zich zelfs aan het hoofd daarvan stellen" Het besluit van Mos kou beveelt aan, in de fabrieken gemeenschap pelijk met de sociaal-democratische arbeiders ten behoeve van den strijd tegen de monar chie en ter voorkoming van nieuwe oorlogen comité's te vormen. Ook zal een gemeenschap pelijke actie met de Fransche communisten ge organiseerd worden. In het parlement zal weliswaar in geen ge val een bondgenootschap met de sociaal-demo craten of met de burgerlijke republikeinen wor den gesloten, maar aan de communistische par lementaire fractie wordt niettemin instructie gegeven, op bepaalde voorwaarden, waaron der in de eerste plaats agitatie-vrijheid voor de communisten is te verstaan, den val van zoodanige regeeringen te voorkomen, waarin de sociaal-democraten een rol spelen Proc- tisch heeft dit betrekking op de verhoudingen in Pruisen, waar tot dusver de communisten met de Duitsch-Nationalcn tezamen de re geering van den socioal-dcmocrotischen mi nister-president Otto Braun, die op geen vaste meerderheid kan steunen, voortdurend voor het gevaar van een val plaatsen DE ZAAK-BARMAT. Barmot verhoord door dc Lcnd- dag-cemmissic. Berlijn, II Juni. Dr. Leidig, dc voorzitter van de Barmat-commissie uit den Pruisischen Landdag, heeft vandaag het aangekondigde on derhoud met Julius Barmat in diens woning j aan den Kurfurstendamm gethad. Aan het on derhoud namen deel de vertegenwoordiger van het O. M., een van de verdedigers van de ge broeders Barmat, diens huisarts, de presiden ten van de staatsbank von Dombois en Schroe- der, en de uit de zaak-Barmat bekende heeren Rugge, Hel wig en Ruehe en een aantal jour nalisten. Barmat gaf eerst een uitvoerig overzicht van zijn leven, sprak over zijn verblijf in Neder land en over de eerste zaken die hij heeft ge daan. Deze bijzonderheden zijn voldoende be kend. In het voorjaar van 1919 trad hij in ver binding met de Duitsche sociaal-democratie, nadat hij door tusschenkomst van Fransche cn Belgische portijgenooten te Amsterdam kennis met enkele Duitsche socialistische leiders had gemaakt. Ecnigen tijd daarna is hij dan naai Berlijn gegaan om een brief van Camille Huys- mons ov°r te brengen en bij deze gelegenheid is hij aan rijkspresident Ebert voorgesteld- Nadien heeft hij Ebert nooit meer gezien Zijn eerste pas-visum naar Duitschland ver kreeg hij door tusschenkomst van von Malt- zahn, die toen gezantschapsraad in den Haag was en thans gezant te Washington is. Do Duitsche overheid had zich reeds voor de re volutie tot Barmat gericht Den overleden sociaal-democratischen afge vaardigde Krueger, die verbonden was aan hei departement van den rijkspresident kende hij alleen als partijgenoot. Barmat las vervolgens een brief voor, hem door prof. Brinckmann in Januari I9IQ geschreven. Prof. Brinckmann schrijft, dat hij gerust in Duitschland kon ko men; behalve honger en koude had hij daat niets te vreezen. Üit dien brieï blijkt volgens Barmat, dat hij toen reeds vergunning bad kun nen krijgen om in Duitschland te komen. Vervolgens werd de wijze besproken, waarop dc waren, door Barmat aan het rijk geleverd, werden betaald. Met de stukken in de hand trachtte Barmat aan te toonen, dat dit in wer kelijkheid heel anders ging, dan getuigen vaak hebben beweerd. Barmat zou volgens de dooi hem gesloten overeenkomsten na de leveringen accepten voor den tijd van 6 maanden krijgen. Deze accepten werden echter gecasseerd en konden dus niet ingewisseld verpand of ver disconteerd worden. Dat dit ook niet geschied de, wordt in een brief van de Incasso Bank te Amsterdam uitdrukkelijk bevestigd. Andere fir ma's waren niet bereid op dezelfde voorwaar den als Barmat zaken met het rijk te doen Op de vraag van dr. Leidig hoe hij zijn eigen fa. BR/MDSEfc Lange-traat s Tel I2t' Petitos 6 cent Bouquet 8 Extra 10 Juwelier Uitgebreide keuze in Goud, Zilver en Nikkel. B El I BS BBB Pianohandel L. KLEIN Utrechtschestr. De beste merken E De taaes'e prijzen EBBE ES 0 0 0 3e voeding van een zuigeling met KARNEMELK van kost slechts 30 cent per dag Zie telefoongids Zeer groote sorteerinq in voiie - Iricoiircc - chantung ripS'irave.-s en oitoma „L'HIRONDELLE" 16-18 Langestraat - Amersfooi t MENU a f 1.75 Zondag 14 Juni ZALMSALADE. KIPPENSOEP. VARKENS ROLLADE MET ANDIJVIE cf ENTRECOP GARNI IJS. FRUIT. zaken financierde, antwoordde Barmat, dat hij na zijn verdragen met het rijk te hebben geslo ten, gelijkluidende verdragen mét zijn leveran ciers in Nederland en in Amerika sloot. Hij be taalde een klein voorschot en regelde de overige beulingen volgens de met het rijk getroffen re geling. In het geheel heeft hij voor 25 millioen gulden waren aan het rijk geleverd. Deze som men v/orden he meerst na 6 mnd. in Duitsche marken terugbetaald. Saksen betaalde zelfs eerst na een jaar In Duitsche marken heeft hij nooit gespeculeerd. Wel heeft hij af en toe op grond van zijn verdragen credieten kunnen verkrijgen Indien hij in staat was zaken te doen, die voor andere firma's onmogelijk wa ren, lag dit aan ziin goede betrekkingen (N. R. Ct.) BELGIE- DE KABINETSCRISIS. Poullet legt zijn opdracht neer. Brussel, 12 Juni. De rechterzijde van Kamer cn Senaat sprak met 05 tegen 62 stem men en 6 stemmen in b'onco haar vertrouwen uit in Poullet. Met het oc-g op dit votum heeft Poullet de opdracht hem door den Koning verleend, om een Kabinet te vormen, gewei gerd. Van dc Vijvcre de nieuwe formateur. Brussel, 12 Juni. (V. D.). De koning ontbood Van de Vijvere en verzocht hem de samenstelling van een kabinet te beproeven. DE GRAFKRUISEN-VERNIELERD. Protesten tegen hef „Belgische vandalcnwcrk". De N. R. Ct.-correspondent t.c Brussel meldt, dat blijkens een mededeeling van het comité voor dc jaarlijksche Vlaamschc bedevaart naar de raven aan den IJzcr nagenoeg al de .kruisen cn zerken van Hcldenhulde er waren cr circa duizend door den dienst der mili taire begraafplaatsen inderdaad zijn verbrij zeld, om cr grintwegen mede ann te leggen. Het bevel von den minister van landsverdedi ging, generaal Hcllebont, tot stopzetting van dif vernielingswerk we'k bevel eerst na het telegrafisch en persoonlijk protest van prof. dr. Frans Daels cn de Kamerleden Declcrcq cn Van Sevcren werd «gegeven is dus te loat gekomen. Het comité wijst don ook mot nadruk op het feit, dot de reeds vroeger, op de be graafplaats te Ocren, achter het IJzerfront, ge schonden, moor door de Vloomsche soldaten weer in eere herstelde kruisen en zerken, het eerst blijken te zijn verbrijzeld cn dat <Te mili taire begrafenisdienst te Brugge de verzeke- ring gof „de werken uit te voeren volgens dc voorschriften door den minister van landsver dediging opgelegd". Het spoort alle Vlamin gen non deel te nemen aon dc zesde Vloam- sche bedevoort naar de graven non den IJzer te Dixmuiden, op 30 Augustus a s., welke be devaart een indrukwekkende protestbctooging moet worden ,.tegcn het Belgisch vandalen- werk en een luide uiting von hun onverzettelij- ken wi! ten minste in den docd geëerbiedigd te worden". Tevens zou het comité het inzicht hebben hef gebeurde, in een protest-nota uan dén Volkenbond bekend te maken. Ook het bestuur van den Vloomschen Oud- Strijdersbond heeft, uit naam van zijn 100.000 leden, aan den minister van landsverdediging een brief gericht, waarbij reparatie van de docc het verbrijzelen van de grafzerken geleden mo- reele cn materieelo schade, alsook bekendma king vun de namen der schuMigen, wordt ge ëischt, en spoort alle Vlaamschc oud-strijders aan deel te nemen aan dc protestbctooging te Dixmuiden. FRANKRIJK. UIT DEN' MINISTERRAAD. De Frcnsch-Engclschc pacl- ovcrcenkomst. Dc finan- Gisteren hod een ministerraad plaats onder piésidium van Steeg, die Poinlevé verving. Briand deed verslag von de overeenkomst, te Genève tot stond gebracht met de Engelsche regeering. De nota van antwoord op het Duit schc memorandum werd aan de regecringen dor geallieerden medegedeeld en zal zeer spoedig aan de Duitsche regeering worden ter hand gesteld. Steeg verklaarde op welke wijze een vervol ging was ingesteld tegen Maurras, die wordt beschuldigd van bedreiging met moord van een lid der verceniging. De ministerraad hechtte hieraan met algemeene stemmen zijn goedkeu ring en aan alle preventieve of repressieve maatregelen, die noodig zouden blijken tegen eiken oproep tct lichamelijke geweldpleging, van welke zijde die ook komen mocht. Caillaux betoogde wederom dc noodzakelijk heid om met de uiterste energie de staatsuit gaven binnen bepaalde perken te houden. Dc ministerraad besloot eenstemmig zich met den arbeid van Caillaux tc vereenigen. DE WARME ZOMER. Groote onweders cn stormen. P a r ij s, 13 Juni. (V D.) Terwijl te Parijs een verschrikkelijke hitte heerscht, hebben gis teren in verschillende deelen van Frankrijk groote onweders en hevige stormen gewoed. ENGELAND. DE VOORKEURSRECHTEN. Het debat in het Lagerhuis. Londen, 12 Juni (H. N.) Het debat over de regeeringsvoorstellen met betrekking tot de rijksvoorkeurrechten heeft vanmiddag een be langrijke wending genomen. Thomas, de minis ter van koloniën onder de vorige arb. regeering en Dr. Hncbn Guest, een anóer voornaam lid der arb. partij verklaarden, dat zij de voor stellen zouden steunen. Thomas merkte hierbij op, dat hij alleen uit naam van zichzelf sprak en hij voegde hieraan toe, dat zoo er iets logisch, is, de vrijstelling die thans ten gunste van de rijksproducten wordt verleend, ten voordeele van den binncn landschen verbruiker moet zijn. Guest verklaar de dat een aantal zijner vrienden uit dc arb. partij met hem-aan de zijde der regeerir.g zal stemmen. Wat wij verlangen, zeide hij, is een her'eving van onzen handel om ons volk aon het werk te zetten, en voor dat doel zijn deze voorkeurrechten van belang. De handel met dc dominions en bir.ncn het rijk is veel meer waard don die met het buitenland. Wij moeten onze methoden en onze opvattingen wijzigen om ons aon de nieuwe toestonden aan te passen. Hij haalde verschillends cijfers aan die den groei van den handel binnen het rijk oantoonen, cn zeide onder protest van een gedeelte der arb. partij, dat hij zijn vrienden op de banken der arb. partij aanbeval deze feiten te bestudeeren. De fabrieken van dit land zullen alleen dan met volle capaciteit werken, indien dc markten van het rijk zich ontwikkelen. Churchill, de kanselier van de schatkist, noemde dc voorstellen van dc ol'ficieele Lobour- oppositie merkwaardig. Hij herinnerde er aan, dat Jozeph Chamberlain reeds 20 jaar geleden het argument heeft gebruikt dat het voor da volledige ontwikkeling van het rijk noodig was, dat belastingen zouden worden gelegd op brood, vlecsch en andere dogclijksche levensbehoeften, en dat indien deze rechten zouden zijn inge voerd er een preferente verlaging van do rech ten voor de dominions zou worden toegestaan. Doch feeds meer dan 10 jaar geleden heeft de conservatieve partij altijd ontkend dat zij eenige bedoeling had om rechten te heffen von eerste levensbehoeften, met het doel om een voorkeurrecht aan de dominions te verlecncn. Dit is een ontzaggelijke verandering in den toestand en thans staat men voor deze buiten gewone monifestatie van de orb. partij, dit is op zichzelf een teeken dot dc politiek cn het beginsel om den handel binnen het rijk te be vorderen afgezien van belasting van de levens middelen voor do massa van het volk, ii. steeds meerdere mate buiten bet rijk der gewone par tijpolitiek geraken. Met betrekking tot de op positie van de liberale partij tegen rijksvoor- keurrechtcn zeide Churchill dat indien hij over woog, hoe zeer dc strijd over dit "Vraagstuk veranderd is door hetgeen in de laatste 20 jaar heeft plaats gehad, de oppositie volgens zijn meening zich op meer gematigde wijze moet uiten. Over het voorkeurrecht voor tabak zeide Churchill, dat cr niet de minste teden is waar om bij een geduldige ontwikkeling van de hulp bronnen von het rijk de tabaksbouw niet in steeds toenemende mate zal slagen. Hij twijfel de cr niet aun of de vooruitgang in de eerstvol gende jaren znl van de tabak, die binnen het rijk groeit, ccn artikel van betere kwaliteit cn goedkooperen prijs maken dan ooit tevoren is gezien. Dc regeeringsvoorstellen aangenomen. Het Lagerhuis heeft zonder hoofdelijke stem ming dc prefercntievoorstejlcn nopens tabak, geconserveerde en gedroogde vruchten en wijn, geproduceerd in dc Dominions, aangenomen. Een voorstel tot uitstel van de preferenticele rechten werd met 277 tegen 93 stemmen ver worpen. Met dc minderheid stemden zes libe ralen en twintig arbeiders, waaronder dc oud ministers Thomas en Henderson, mede. GRIEKENLAND. DE KABINETSCRISIS. Een parlementair ministerie. Athene, 12 Juni. Men kan de vorming verwachten von een parlementair ministerie Kofnnduris of Michalukopoelos NOORD-AFRIKA. DE STRIJD IN MAROKKO. Poinlcvc heeft Fez verlaten. Fez, 12 Juni. Painlcvc heeft heden morgen om 6 uur 30 Fez verlaten. Hij zal loot in den avond na een bezoek aan het front tcrugkeoren. Poinlevé cn Lynutey hebben gis teren tot lnnt 'n ^cn - nacht gewerkt en de situatie bestud-erd Dc tccstand ernstig De correspondent van het „Journal" te Fez seint volgens het H.b.l.d. bijzonderheden om trent de toebereidselen von Abd el Krim, die zich ernstig laten aanzien. Het hoofd der Rifs heeft dc algemeene mobilisatie afgekondigd, ook van de Rif-kabylen, die zich in Algerië be vinden of als gewoonlijk voor den oogst daar heen wilden gaan. Abd el Krim schijnt zoo zeker van zijn aanstaanden intocht in Fez, dot hij reeds aan verschillende aan Frankrijk ge trouwe stamrnen heeft doen weten, dat zij zich gereed houden moeten om de nieuwe Rif-auto riteiten tc ontvangen, die met de administratie zullen worden belast. Rresumeerende merkt de correspondent, dc bekende Hubert Jacques, ccn uitnemend kenner von Marokko, op, dot de toestand der Fransche troepen nergens gestabiliseerd is. Wij vechten in dc streek van Wezzan, ten noorden von de Wergha, in Bibane, in Djebel Messooud, in don sector van Taoenat, in het massief von Senadja cn aan de Oucd, bijna tot dc grenzen van Al gerië. Jacques concludeert dat de toestond zich voor het oogenblik ernstig laat aanzien. CHINA. DE WARWINKEL IN CHINA. De propaganda der studenten breidt zich steeds uit. Uit Sjanghai wordt aan de Vossische Zei- tung geseind, dot de propaganda van dc Chi- neesche studenten zich steeds uitbreidt. Hun invloed stijgt. Hun eischen zijn echter meer dan radicaal. Men is tc Sjanghai van meening dot de gebeurtenissen die aldaar hebben plaats gevonden in het buitenland sterk zijn over dreven. Dingen, zooals ten tijde van den Boksers-opstand hebben pleats gehad, zijn geheel uitgesloten. In enkele plaatsen o.o. te Hankou konden bloedige botsingen niet wor den vermeden. Men vermoedt dot dc onder handelingen, die te Sjanghai gevoerd worden, met succes zullen worden bekroond. De Chi- ncesche regeering verlangt de militaire ont ruiming van het concessiegebied en de ophef fing van den staat van beleg en de in vrij- heidsstclling van de gevangen studenten Daze eischen worden echter door Engelend van dc hond gewezen. Japan heeft zich opnieuw bereid verklaard om troepen te zenden ten einde de orde^ te herstellen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1