Ibach - Steinweg Thürmer - Adam PIANO'S Fa. R. VAN DEN BURG „DE EEMLANDER" BUITENLAND. IBOHHEMEHTSPfiUS f" j T™ ,T CASAQUES EM JAPONNEN STERILS$EERKETEL Stationsrestauratie. FEUILLETON. De Terugkeer van Klompvoet 23e Jaargang Ke. 293 tooit f 2.10, idem iranco per post f 3.—, per preek (met gratis verzekering tegen ongelakkcs) f 0.17* alsondalijkc nomsaers f Cj05, AKiilOQRTSCH DAGBLAD DIREC7/7;U52-U5TQEVER- J VALKHOFF BUREAU: ^u*u,iuevtK. J. VAunurr. ARNNEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N°. 47910. TEL.iNT.6is. Dins&'sn '36 iucni "SS25 PitliS DER ADVERIENIIËN met inbegrip van ccn bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie* dingen en Ucfdadighcids-advcitentiên voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordccligc bepalingen voor het advertccicn. Hcne circulaire, bevattende de vooiwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND DE DUITSCHE VEILIGHEIDS VOOR STELLEN. I -I 1 Een artikel in de Zcit. Ten opzichte van het veiligheidspact is de Zeit, het orgaan van Stresemann, zeer pessi mistisch. Volgens hem wil Frankrijk het voor gestelde verdrag met Duitschland maken lot een verdrag tegen Duitschland, gebaseerd op „politieke en economische knevelarij en ver nedering van Duitschland als eerste eisch van politieke wijsheid". Hij wijst er op, dat Duitschland geen vei- drag kan teekenen, dat slechts de Fransche veiligheid waarborgt en dat Frankrijk rechten geeft buiten het verdrag van Versailles. De schrijver legt den nadruk op het ver langen van Duitschland deel te nemen aan een internationale conferentie. Ten slotte wordt in het artikel de kwestie van DuitSchlond's toe - treden to-t den Volkenbond besproken. „Indien de Volkenbond de medewerking van Duitschland aan den wederopbouw van Ëuro'oa en het handhaven van den vrede nuttig en voordeelig acht, don moet hij Duitschland aannemen als volgerechtigd lid, met hrjifc in aanmerking nemen van de bizondere ryasitie ven Duitschland. Indien evenwel de Volken bond de mecning deelt der Fransche politici, dat slecht Frankrijk en Engeland de LSuropee- sche problemen behooren op te lossen cn Duitschland slechts een passief object moet zijn voor de Fransch-Engelsche beslissingen dan verliest Duitschland niets door buiten den Volkenbond te blijven". Dc aanstaande v<3 klaring van 1 Chamberlain in ltf-'t Lagerhuis. Op een vraag in het Lagerhu'/s omtrent den dag, waarop Chamberlain zijn aangekondigde verklaring over het waarborg verdrag zal af leggen, heeft Baldwin geantwoord, dat dit waarschijnlijk begin der volgende week zal zijn. Chamberlain keert Donderdag terug, maar gezien de gebeurtenissen in China is het wen- schelijk, dat hij eerst een paar dagen zal krij gen om die kwestie te bestudeeren. Op an dere vragen verzekerde Baldwin, dat met de regeeringen van de dominions ten nauwste voeling is gehouden, wat betreft de verschil lende stadia, die tot den tegenwoordig en stand van zaken hebben geleid. bTstfi ït Donderdag publicaiic van 't Fransche antwoord? Londen, 1 5 Juni. (H. N. Draadloos). Vol gens berichten uit Parijs zal het Fransche ant woord op de Duitsche voorstellen inzake het veiligheidspact morgen worden afgezonden en zal de tekst doorvan Dondèrdog worden bekend gemaakt STRESEMANN'S ORGAAN OVER DE ONTWAPENINGSKWESTIE. Berlijn, 15, Juni. (V. D.) De Zeit, het orgaan van Stresemann, bevat een uitvoerig artikel over de ontwapeningsnota der gealli eerden. Daarin wordt o a. gezegd „Het belangrijkste punt von deze nota ligt minder in de ontwapeningseischen dan wel in het niet geuite verlangen naar een nog ver dere vernedering van Duitschland door dc voorgestelde vernietiging van industrieele ma chines, welke de buitenlandsch'e concurrentie speciaal de Engelsche, zal vergemakkelijken. Op dergelijke eischen kan Duitschland slechts antwoorden Neen I Een merkwaardigheid der eischen is, dafi Engeland toestemde in dit Fransche ultima tum nog merkwaardiger is het feit, dat Ame rika nog geen tijd heeft kunnen vinden rea- liseeren, wat deze ontwapeningsnota met haar duidelijke uiteenzetting van de houding van Frankrijk te beteekenen heeft voor de uitvoe ring van het plan-Dawes. Indien fabrieken voer de vredesindustrie in Duitschland kunnen worden vernietigd onder het mom, dat zij onvereenigbaar zijn met de ontwapening, indien elke poging tot economi sche wederopbouw altijd willekeurig door mid del van een ncitu kan worden verboden, dan zal niet alleen het crediet, doch ook de capa citeit tot het dfoen van betalingen van het lQnd ophouden. De Franscltr; politiek drijft Duitschland naai de economische catastrophe en Europa in dezelfde richting. Zal president Coolid-ge nog langer bliyvtn toekijken bij een politiek, die zich tharts aan de wereld vertoont door de ontwapenirigs-nota, welke het verlangen van den Arnerikaanschen president naar vrede, uitgedrukt in het plan-Dawes, tot een leege phrase maakt DE ECONOMISCHE BESPREKINGEN MET FRANKRIJK Li c r 1 ij n, 15 Juni. (V. D.) Staatssecretaris Trendelenburg is na zijn herstel van Berlijn r mar Parijs vertrokken om de besprekingen met Frankrijk inzake het sluiten van een handels verdrag, welke besprekingen thans een beslis send stadium hebben bereikt, voort te zetten. DE KLEUREN VAN DE VLAG. Berlijn, 15 Juni. (H. N.) De Duitsch- nationalen hebben hun motie betreffende de kleuren van de rijksvlag ingetrokken. De Beiersche volkspartij cn de economische partij verklaarden zich tegen het aan de orde stel len van dit vraagstuk. AUTO-ONGELUK IN WESTFALEN. Een autobus met 50 passagiers omgeslagen. Schwerte (Westfalen), 15 Juni. Zon dagavond had om twaalf uur op den landweg van Schwerte naar Wcsthofen een ernstig auto ongeluk plaats. Een autobus, waarin zich 50 personen bevonden, sloeg plotseling om. Daar bij werden 30 personen min of meer ernstig gewond. In den loop van den nacht konden de meesten na het aanleggen van een verbond huiswaarts keeren. Vijf zwaar gewonden be vinden zich nog in het ziekenhuis. (Tel.) STORM EN REGEN TE BERLIJN. Llit Berlijn wordt d.d. 15 Juni aan do Tel. gemeld: Het omslaan van het weer is met storm en regen gepaard gegaan, tengevolge waarvan •Zondag op de meren in de nabijheid van Berlijn verscheidene ongelukken plaats vonden. Hierbij vonden drie personen den dood. Door den regen is nnn den watersnood, die zich onaangenaam deed gevoelen, een einde gekomen. In verband met de inmiddels uitge voerde werken verwacht men, dat wanneer een nieuwe hitte-golf zal intreden, de Charlotten- burger Wnsserwerke beter aan de groctero be-, hceftc zullen kunnen voldoen. 8ELGIE. DE KABINETSCRISIS Poullet dc aanstaande premier? Naar uit Brussel wordt gemeld, zal Vande- vijvere afzien van het leiderschap der te vor men regeeringhet wordt waarschijnlijk ge acht, dat Poullet zich mei deze taak zal be lasten. Het s'.ar.dpunt der socialisten. De algemeene raad der socialistische partij heeft een motie aangenomen, waarbij het ont breken van een regeering wordt betreurd cn de vroegere resoluties worden bevestigd, die een beroep deden op oz> democraten der twee an dere partijen tot het vormen eener regeering ter verwezenlijking van democratische denk beelden; In de motie wordt er verder op ge wezen, dat er in de Kamer behalve 78 socia listen, 40 leden der rechterzijde zijn, die zich verklaarden voor de democratische oplossing, door Poullet uitgelokt cn wordt verklaard, dat de socialisten bereid blijven regeeringsveront- wóordelijkheid te aanvaarden. FRANKRIJK. MEVROUW CURIE TE PRAAG. Mevrouw Curie heeft gevolg gegeven aan een uitnoodiging der regeering van Tsjecho» Slowakije en is als gast dier regecring tc Praog aangekomen RECLAMES. Prijs 1—3 regels f 3.05 elke regel meer 1. Zeer groote sorteering in voile - iriccür.e - chantusig rips-travers en ottoma „L'MIRONDELLE" 16*18 Langeslraat - Amersfoort met 6 glazen fl. 5.65 HIEROP - Langesiraat 90 Vraagt gratis complete prijslijst MENU f 1.75 WoenseSag 17 Juni HUZARENSLA. KONINGINNESOEP. OSSETONG IflET PIKANTE SAUS cf BLINDE VINK MET VERSCHE DOPERWTEN. ANANAS MET SLAGROOM. FRUIT. EEN GRIEZELIGE VONDST. Dezer dagen heeft men in het laboratorium van een geneesheer te Marseille, dr. Bougrat, het lijk gevonden van een looper van 'een aardewerkfabriek aldaar, die sedert 14 Maart verdwenen was, toen hij geld moest innen. De looper was een patient van den dokter, die hem injecties gaf voor zijn kwaal. Vermoed wordt dut de geneesheer, die veel geld gebrui ken kon tengevolge van zijn losbandige levens wijze, den looper bij een dier bezoeken heeft vermoord cn beroofd. Volgens den verdachte zou de man zelfmoord gepleegd hebben en had hij zijn lijk uit vrees verborgen. ZWITSERLAND. DE DOOD DER VISSCIIEN. De correspondent van het Iiblö. tc Gonèvo schrijft Sinds 8 h 10 dagen heerscht een raadselach tige epidemie onder de visschen von het meer van Genève. Dagelijks drijven tienduizenden doode visschen, van alle soorten en alle groot ten, te Genève aan. Tevergeefs zoeken de ichtyologen naar die verklaring van dit verschijnsel. Het onderzoek van het water heeft uitgewezen, dat dit abso luut normaal is. Ook cl? hypothese van plotse linge koude onderstroorr.ingen heeft men moe ten laten varen. Het meer van Genève is niet bizonder visch- rijk cn men verontrust zich dus ten zeerste over deze fatale sterfte, welke den omvang van een uitroeiing aanneemt ENGELAND. VOEDSELVERGIFTIGING? Londen, 15 Juni. (H. N.) Drie-en~tv/intig soldaten in het Hayeskamp zijn plotseling ziek geworden onder verdachte verschijnselen. Men gelooh, dot de ziekte ontstaan is door het ge bruik van ondeugdelijke levensmiddelen. AUTOBUS OMGESLAGEN. Doodcn cn gewonden. L o n d e n, 1 5 J u n i. (H. N.) Een Jan-plezier- auto met 20 passagiers is bij Castle Hill te Dover gisteren over den kop geslagen; 9 passa giers werden gewond, waarvan er 7 naar het ziekenhuis moesten worden gebracht: twee hun ner. een echtpaor, zijn door overleden. ZWEDEN. BALTISCHE JAARBEURS1. Stockholm, 15 Juni. (H. N. Drl.) Dc Bultische jaarbeurs is gisteren tc Stockholm g'eopend. NOORWEGEN. DE POOLTOCHT VAN AMUNDSEN De hulpexpeditie. Berlijn, 15 Juni (V. D.). De eerste red dingsexpeditie, uitgezonden om Amundsen le helpen, is Zaterdag in Mventsbay aangekomen, alwaar de medegenomen vliegtuigen onmiddel lijk werden uitgeladen en ingevlogen. BULGARIJE. EEN NIEUWE MOORD TE SOFIA. Dc Macedonische leider Michaïlcf is te Sofiu vermoord. Do moordenaar is geviucht. GRIEKENLAND. HET NIEUWE MINISTERIE. Weinig wijziging in de sa menstelling. Het nieuwe kabinet is gevormd met Michala- copoclos als premier en minister van buitcn- landsche zaken. Het kabinet, dat maar twee ministers telt, handhaaft volkomen het pro gramma van het vorig kabinet. Michalacopoe- los zal dan ook geen regeeringsverklaring of- leggen, maar wanneer er een debat over zijn beleid mocht worden uitgelokt door de oppo sitie, zal hij de vertrouwenskwestie stellen. NOORD-AFRIKA. DE STRIJD IN MAROKKO. Dc reis Afrika. van Painlevé naar Noord- Uil Malaga wordt gemeld, dat na een feest maal, gegeven door den gouverneur, het ge meentebestuur cn de Fransche en Belgische kolonies ter eere van Painlevé cn Laurent Eynac, laatstgenoemde Spanje heeft bedankt voor zijn hulp bij het instellen van luchtlijnen. Hij dronk op de nauwe entente tusschcn Frank rijk cn Spanje. Painlevé wenschte zichzelf ermee geluk, dat hij een werkelijk familiefeest bijwoonde, aan gezien Spanje, België cn Frankrijk hier bijeen waren, welk feest zal worden gevolgd door da den. Wij allen hier zijn vrienden van den vre de. Ik ben ervan overtuigd, dat er onder ons niet één is, die den oorlog verafschuwt Ik ben misschien één van hen, die hem het aller meest verafschuwt. Maar om den vrede te her stellen, moeten redelijke menschen hen, die willen vechten, tc lijf gaan. Wij zijn dus ver plicht van onze krachten gebruik te maken, zoo kort mogelijk en met zoo weinig mogelijk bloedvergi9ten, om den vrede te deen heer- schen. Nader wordt gemeld, dat Painléve gisteren te Toulouse per vliegtuig is aangekomen cn per trein door zou gaan nacr Parijs. Painlevé zal nieuwe credietcn I i i vragen. P a r ij s, 15 Juni. (H. N.) Painlevé, die vandaag uit Marokko wordt terugverwacht, zal terstond ccn oonvrnog voor verdere be langrijke credietcn voor het voortzetten van een veldtocht in Marokko indienen, door de tot nu toe bcwillige bedrogen niet voldoende zijn. Men verwacht, dat het bij het debat in de Khmer tot heftige uiteenzettingen znl ko men, daar de socialisten niet geneigd zijn verdere credietcn toe te staan. Het offensief van Abd-cI-Krim. B c r 1 ij n, 15 Juni. (H. N.) Naar d\? Mon- tagspost uit Lissabon verneemt, bereidt Abd- el-Krim ccn algemeen offensief tegen Fez voor. Tot de stommen, die aan den sultan trouw zijn, heeft hij brieven gericht, waarin hij aankondigt, dat zij spoedig bevrijd zullen worden. CHINA. DE WARWINKEL IN CHINA. Een step van Japan. Met Jnpansche gezantschap te Peking heeft een nota overhandigd met betrekking tot het gebeurde te Hnnkau, waarin het verzoekt stoppen tc deen cm herhaling van de wanor delijkheden to voorkomen cn het zich het recht voorbehoudt schadevergoeding tc vra gen. Do onii-ErUsche gezindheid. Dc grootste bctcoging sedert het begin der crisis had gisterenmiddag te Peking plaats. Stu denten,. kooplieden, winkeliers en arbeiders na men aan deze betooging deel. Zij marcheerden naar het ministerie vun buitcnlandsche znken, waar zij eischten, dat de regcering do relaties met Groot'-Britar.r.ië zou verbreken en 'het be stuur te Hf.nkougelasten met geweld de bui tcnlandsche concessie te nemen. Uit Kaifcng wordt gemeld, dat de toestand zeer ernstig is cn dat de vreemdelingen de siad veriater. Dc sluccntcn bete ogen ic Tientsin. Vijfentwintig duizend studenten hielden Zon dag in Tientsin ccn bctooging om hun sympa thie te betuigen met de stakers tc Sjanghai. Politie, met troepen versterkt, handhaafde dc orde. Pc toestond te Sjcnghei. Uit Sjanghai wordt gemeld, dat de toestand daar is verbeterd, In de scheepvaarlEioking is geen verandering gekomor. Dc ulgcmccnc toestond. Londen, 15 Juni. (LI. N.) Aan de Times wordt Uit Sjanghai gemeld, dat uiterlijk alles kalm schijnt, in verband waarmede de inter nationale overheden een gedeelte der verdc- digingsslrijdkrachten hebben teruggeroepen. De algemeene opvatting is cohter, dat onder de bestaande Omstandigheden het doch van con cessies niet alleen nutteloos, doch ook gevaar lijk zou zijn. De Jijpansche admiraal, die te Sjanghai het bevel voert, heeft wegens den ernst von den toestand telegrafisch nog 4 tor pedojagers eerste klasse naar Sjanghai, ontbo den. Volgens een ander bericht maakt men zich in verantwoordelijke buitenlandsche krin gen ernstig bezorgd over de houding, die de Chinecsche regcering tegenover de staten aan neemt, welke, naar inen gelooft, bepaald wordt door den wcnsch tc verhinderen, dot dc open bare mcening zich tegen de regcering keert. Bij de stakers wint de overtuiging veld, dot de regeering aan hun zijde staat. De propaganda wordt steeds uitgebreid. Men acht liet niet on mogelijk, dot de regcering spoedig gedwon gen zal worden om öf een ccn raditcn) pro gramma ten opzichte van dc buitcnlandsche politiek aan te nemen, öf af te treden. Dc ver tegenwoordigers der gezanten hebben instruc tie ontvangen te Sjanghai te blijven en de be sprekingen met de Chineesche gedelegeerden voort te zetten. Deze laatste hebben een aanlol eischen in gediend, in hoofdzaak geformuleerd naar aan leiding van de door de studenten- en arbei- Hoe dieper wij het leven opvatten te meer kennen wij bij ervaring het scherp contrast van licht en duisternis in ons zelf. HUGENHOLTZ. door VALENTINE WILLIAMS. Geautoriseerde vertaling van \V. E. Pont wToen ze mij vertelden, dat je niet in de grot was," zei Morjorie „kon ik mijn ooien niet geloovcn. Hoe ter wereld legde je het aan om dóór uit te ontsnappen?" „Wel," antwoordde ik, „je herinnert je die steenen tafel waarop de mummies lagen On der één daarvan vond ik, ingelegd in de tafel, een platten steen waarop een schildpad gebei teld was. Ik weet niet of je de beteekenis van dat teeken kent. De schildpad was het te eken van dien beruchten zeeroover kapitein Robeits, die in vroeger dagen, de groote man was op deze zeeën. Liet is bekend, dat de zerooveis Cock Island gebruikten om er voorraden versch vleesch en water op te doen je kunt daarover lezen in de „Zeilaanwijzingcn" en dat teeken van die schildpad bracht mij aan het nadenken. Ik trachtte den steen op te heffen, maar die Was stevig in de tafel vastgemetseld. Maar bij mijn duwen en stompen leunde ik tegen don rand van de tafel en plotseling week het tafel blad in zijn geheel op zij, terwijl een holte van ongeveer vijf voet diep zichtbaar werd. l/ic holte was het uileinde van een gang, die eeni- ge honderden meters lang was en naai de open lucht voerde „Maar hoe kreeg je de opening achter je weer dicht „Heel eenvoudig .Ik legde dc mummies ,wcer zooals ze eerst gelegen hadden, zoodat de steen met de schildpad weer bedekt wastoen trek ik, staande in de holte, het heele tafel blad boven mijn hoofd weer op zijn plaats. Het is massief en klinkt niet hol, het eenvou digste en aardigste in zijn sooit, dat ik ooit zag. Roberts en zijn mannen moeten de graf kamer voor een soort geheime bijeenkomsten gebruikt hebben, denk ik. Misschien was in, hun dagen Cock Island bewoond Er was zooveel, dot ik had willen wagen, zooveel, dat ik had willen zeggen. Maar do te genwoordigheid van haar vader, norsch en on handelbaar, maakte een onzichtbarcn scheids muur tusschcn ons. Ik voelde mij verlegen en ongelukkig, omdat ik begreep dat onze eiland- droom ten einde liep. „Het wordt donker," zei Garth opstaande. „Kom Marjorie, het is tijd om weer aan boord te gaan I" De uitnoodiging gold niet mij. Toch zou ik weer met hom moeten terugvoren. Hij kan mij daar toch niet achterlaten. „Ga je mee zei mijn lieve Marjorie met haar gewonen tact, die haar nooit in den steek liet. „Alleen maar tot aan het strand/' antwoord de ik. „We zullen moeten besluiten wat er met onzen vriend ginds moet gebeuren LIct probleem van Grundt begon rich aan mijn geest op te dringen. „Ik kom wat later aan boord," zei ik, „wan neer Sir Alexander mij dat wil toestaan...." „Wij moeten natuurlijk Majoor Oke.vcod mee terug nemen lot Rodriguez," was Garth's koele opmerking. Marjorie vloog op bij deze woorden. „Vader I" riep ze verontwaardigd. Zwijgend liepen wij naar het strand. Toen wij het bosch uitkwamen, kwam John Bard met groote stappen over het strand aangeloo- pcn. HOOFDSTUK XXV. riet einde van een droom. Ik geloof niet, dat ik ooit vroeger in mijn leven zóó blij was 'geweest iemand te zien. Daar was hij in levenden lijve, die goede, oude John, slank en statig cn hoffelijk, zooals een Spaansch edelman, in een brandschoon tussov pak en dc onvermijdelijke sigaar in den mond hoek. „Johnriep ik uit. „Hoe ter wereld kom jij hier Hij staarde mij verbaasd aan. Hij herkende mij blijkbaar het eerste oogenblik niet. Geen wonder, dat hij zich afvroeg, wie deze smcrigo vagebond kon zijn, die hem zoo familiaar groette. Maar toen met een uitroep herkende hij mij cn klopte mij op den rug. „Desmond,alle goden, ben jij hetMan, je hebt ons een angstigen tijd bezorgd. Wat heb je uitgevoerd, dat je er zoo uitziet „Het is ccn heel verhaal, dat nu ten einde is," zei ik eenvoudig, „en 't zal lang duren, dot alles te vertellen 1 Voor 't oogenblik kan ik er niet overheen, dat jij hier opeens voor me staat I „Ik deed navraag naar El Cojo en zijn ben de, nadat jij was weggegaan en teen werd ik hevig bezorgd over je," zei deze eerlijke, trou we vriend. „Maar teen ik hoorde, dat de rijks: boot van de kustverdediging, het snelste schip in deze wateren, vermist werd, besloot iK dat het tijd werd om eens naar je te gaan kijken. Een van mijn fruitschepen, de Cristobal, was toevallig in de haven en daarmee ben ik hier gekomen. Het schip ligt nu *'*er voor anker. Voordat wij verder praten stel ik voor, dat jc aan boord komt en jc eens even opknapt. En je ziet eruit alsof je wel een hartversterking gebruiken kondt ook I Ik legde hem uit, hoe ik in moeilijkheid zot. wat te doen met Grundt. „El Cojo, hé zei Bard cn floot even. „Dat is een vangst, die jc daar gedaan hebt, zeg I We zullen hem meenemen naar Rodriguez. Hij is koek en ei met den President, geloof ik, cn ik zou Zijn Excellentie wel eens een lesie willen geven Zoo spraken wij af. Barth beval, dat er een boot aanl and gezonden zou worden om Klomp voet te halen en aan boord van do Cristobal te brengen -Hij beloofde te zullen zorgen, dat mijn vijand veilig opgesloten werd. Dus keerde ik Cock Island den rug toe, dat daar droomcrig lag onder den sterrenhemel, met zijn terrasvormige rotsen en het groote beeld cn het kleine dal, waar Von Hagel rustte. Ik ging aan boord van de Cristobal en hield mij een ruim half uur bezig met in een gloeiend heet bad de stijfheid uit mijn ledematen te stoomen, een heerlijken borrel binnen het be reik van mijn hand. John had in dien tusschcnlijd een boot naar de „Naomi" gezonden om mijn bagage te ha len want ik had hem verteld hoe de zaken stonden tusschcn mij er. Garth en hij vond het heel begrijpelijk, dat ik liever op de „Cristo bal" wilde blijven. Ik had een oogenblik ge aarzeld, eer ik antwooidde; want ik verlangde wanhopig Marjorie Weer te zien. Maar, over legde, ik, een millionnairs dochter piste niet bij mij en het was beter, dut wij zóó zouden scheiden. Ik krabbelde dus een briefje, dot de zwarte hofmeester vcor haar zou meenemen: alleen maar enkele regels om haar vaarwel te zeggen en haar te bedanken voor hoor moe dige daad, die mij het leven gered had Er werden mij enkele ver versch ingen ge bracht in mijn hut cn terwijl ik, in een groo- ten chombercloak von mijn vriend, zat te clcn, vertelde John Bard mij, wat hij had vernomen omtrent het verband tusschcn El Cojo's bende cn Cock Island „Gedurende den ooi log," zei hij, „was het eiland een plaats, vanwaar door Zwarten Pablo cn zijn vrienden een belangrijke smokkelhandc-1 in wapens gedreven werd vcor dc Mejcicnan- sche rebellen. Hot doel van het plan, dot door dc hoofden van den Duitschen spionnendienst in de Vcrcenigde Staten werd geleid, wasde onrust gaande te houden op de Amcriknansche kust, zoodat daar Amcrikoarischo troepen moesten blijven. In die dagen had Zwarte Pab'o ccn cig'n schip. Hij deerl op geregelde tijden het eiland aan en haalde dan wapens en munitie, die daor door Duitsche stroopers of anderen ge bracht waren er wordt ook gepraat over ccn geheimzinnig schip onder Zweedschc vlag, dat hier geregeld aan de kust kwam cn dia contrabande bracht hij dan ngar Rodriguez. Hier in de haven werd alles don bij nacl\t en duisternis, in ccn Mexicaonsch sloomscnip ge laden, dat het tenslotte ergens naar de kust van Mexico vervoerde. Op de heenreis naar Cock Island nam Zwarte Pablo altijd groote voorraden gasoliene voor de Duitsche onderzee booten mee" ^'(Wor'dt vervolgd.;

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1