WILLEM GROENHUIZEN DE EEMLANDEI Langestraat 43 - Telefoon 852 23e Jaargang No. 294 1B0NNEMEITSPRUS r? r T" PIMIIDKlIIllll!» EERSTE BLAD. BUITENLAND. L. KLEIN 1 Inbouwpiano's CASAQUES EN JAPONNEN „OUD-BUSSEM" Fransche Bijouterieën. Gitkettingen Stationsrestauratie. loert f 2.10, Idea liaaco pet poa X—, per «eek (ad gratis verrek«nng to*ta oagelskksa) f 0.17* slioadcrlgke nuweei 1 Cj05. s. AMERSFOOBTSCH DAGBLAD Woensdag 17 Juni 1925 MRECTEUR-UITSEVEMi J. VALKHOFF. ARNHEMSCH£RpOO«TWAt. ÏA. POVTREKCNIH* **.47*10. Tn.IMT.CI*. van 1 4 regels LC met inbegrip van eev bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Liefdadighcids-adreitenttën voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer vooidedige bepalingen voor het adverteeren bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE CONFERENTIE INZAKE DEN WAPENHANDEL. De conferentie over den wapenhandel heeft in laatste lezing art. 12, waarbij de zones te land en te zee, waar de uitvoer verboden is, worden vastgesteld, evenals de artt. 13 en 27, die .de voorwaarden verduidelijken, volgens welke d<? uitvoer in de bijzondere zones zal mogen plaats vinden, aangenomen. Het pro tocol over de oiylerteekening is gewijzigd om de toetreding tot' de conventie tc vergemakke lijken van alle stoten, andere dan de deelne* mende aan de conferentie en de onderteeke naars, welke toetreding onverwijld zal kunnen plaats vinden en zonder de YQn-kracht-verkla- ring, voorzien bij art. 41, af te wachten. Het protocol nopens den chemischen oorlog zal van kracht wprden, zoodra één enkvle staat het heeft geratificeerd en alle andere zullen er onmiddellijk mee kunnen instem men. DUITSCHLAND. DE DUITSCHE VEILIGHEIDS- VOORSTELLEN. Overhandiging van het Fran- schc antwoord, dat Vrijdag openbaar wordt gemaakt. De Mqrgerie, de Fransche gezant te Berlijn, heeftgisteren aan dr. Strcsemonn, den Duit- sóhen minister van buitenlandsche zaken, het antwoord van Frankrijk op het Duitsche waar- borgvoorstel overhandigd. Dit antwoord zal Vrijdag worden gepubliceerd. Treedt Italië niet tot het pact toe Het antwoord van Italië op de Fransche mededeeling over het veiligheidsverdrag is gis terenochtend te Parijs aangekomen. De Itali- aonsche regeering verklaart aldus wordt van Fransche zijde bericht dat zij het eens^ is met de Fransche regeering over de algemecne prin cipes van een verdrag, maar Italië-zal pas, als men het ontwöord van Duitschland heeft leo- ren kennen en de onderhandelingen werkelijk zijn begonnen, zijn meening aan-Parijs laten weten. Inmiddels wordt d.d. 16 Juni uit Londen aan het Hbl. gemeld, dat Italië heeft besloten niet tot het poet toe te reden, dear dit niet strookt met de Italiaanscho opvatting over de pacifi catie van Europa. Van bevoegde zijde te Rome werd aan Engelschc journalisten verklaard, dat Frankrijks antwoord niet overeenkomt met het wezen van het Duitsche voorstel en dus in het geheel geen antwoord is, maar een nieuw een zijdig voorstel vormt, terwijl Duitschland een vijfmogendhedenpact wilde sluiten. In het be lang van vrede en vriendschap blééf Italië er met andere mogendheden naar streven oan een algemeen plan als gelijkberechtigde deel tc nemen, maar de belangstelling verflauwde ge leidelijk. Voor het geval Duitschland verder wil onderhandelen, zal het tegenvoorstellen doen en Italië.wil deze ontwikkeling afwachten. Een beschouwing van de Temps. Naar aanleiding van het Fransche antwoord aan Duitschland inzake het waarborgverdrag schrijft cle Temps, dat dit antwoord geen ruimte laat voor dubbelzinnigheid en het vraagstuk van het waarborgverdrag zoo duidelijk stelt, dat niemand zich voortaon over het karakter, de waarde en de strekking daarvankan ver gissen. Het verzoent volkomen de misschien bestaande mogelijkheden voor een verdrag in het Westen met de internotionule verplichtin gen, die Frankrijk vrijwillig is aangegaan en van plan is getrouwelijk na te komen. Alle geallieerden, die overeenkomsten met Frankrijk hebben aangegaan, hebben aldus het Fransche blad er groot belang bij, dat Frankrijk krachtig en zeker van zichzelf is. Daar zijn positie door het verdrag, als dit een maal gesloten is en dat het dan nauwlettend zal nokomen, beter verzekerd zal zijn, zullen de bestaande overeenkomsten daardoor van nog .grooter beteekenis worden. Evenzeer als de veiligheid van Frankrijk in zekere mate van de veiligheid van Midden-Europa afhangt, daar de vrede aan den Weichsel een krachtigen weer slag moet uitoefenen op den vrede aaa den Rijn, hangt de veilighèid van Centraal-Europa vooral of van de veiligheid van Frankrijk. DE 18DE JANUARI GEEN NATIONALE FEESTDAG. De rijksdag heeft het voorstel van de rccht- sche partijen om den 18en Januari (de dag van de keizersproclamatie van Versailles en de stichting van het Duitsche rijk) tot een natio nale feestdag te verklaren met 193 tegen 138 stemmen verworpen. Tegen stemden het Cen trum,' de democraten, de sociaal-democraten en de communisten DE UITSLUITING IN DE HOUTINDUSTRIE. Naar de Vorwarts gisteren melddo, zijn tot nog toe in de houtindustrie 26000 arbeiders uitgesloten, welk aantal waarschijnlijk nog zal toenemen. GROOTE FlNANCIEELE PROCESSEN, Men meldt uit Berlijn aan de N. R. C. Het eerste van de groote financieele proces sen is eergisteren voor de rechtbank van Berlijn midden begonnen. Dit proces betreft de. hande lingen van de met officieele subsidies werken de Wohnstatten A. G. en de Trianon Film A. G. Zeven lieden hebben zich in verband met deze zaak te verantwoorden cn wel Geheimet Regierungsrat dr. Glass, Regierimgsrot Wen- zei, een schoonzoon van rijksminister Schiele, Regierungsrat- Brettschneider, Direktor Busch- de kooplieden David en Ignaz Schratter, de ingenieur Hons Otto. De viereerste beklaag den worden beklaagd van bedrog, dc drie overi- ger van aansporing tot het jnaken van mis bruik von hun officieele functies van de vier eersten - - In 1921 is de Wohnstatten A. G. opgericht Deze onderneming, die zoowel door, het rijk als door:den Pruisischen staat werd!gesteund, wilde woningen -bouwen voor ambtenaren en arbeiders van het rijk en van den staat. Regie rungsrat Gloss was de oprichter van de onder neming, terwijl eerst Regierungsrat Wenzel èn later Regierungsrat Brettschneider als r leiders fungeerden. In 1924 heeft de Wohnstatten A. G. nar de Trianon A. G. een bedrag van 3-6 millioen mark geleend. De vier voornaamste beklaagden hebben dit gedaan zonder den raad van beheer te raadplegen, hoewel de fondsen van officieele zijde ter beschikking van de" Wohnstatten A. G. waren gesteld. Geheimral Glass werd het eerst verhoord. Hij was niet alleen voorzitter van den raad van beheer van de onderneming, maar ook leider van de o'deeling voor het woningwezen op het rijksdepartement van arbeid. In een zeer uit voerig beioog schetste hij het ontstaan en de ontwikkeling .van dc Wohnstatten A. G. Op Hemelvaartsdag 1924 heeft hij vernomen, dat de ondernenvng geld aan de Trionon Film had geleend. Hij had hiertegen geen bezwaar, daar hij vermoedde dat de directie dc.noodige waar- bo:gen had verschoft. Toen hij van zijn vaoan- tie terugkeerde, vernam hij van Regierungs rat Brettschneider, dot het met het terugbeta len niet wilde vlotten. Beklaagde, heeft z?"»k aan de bioscooponderneming gebracht en na dit bezoek zijn toestemming verleend tot het geven van verdere credieten zonder er zich om te bekommeren hoeveel igenlijk werd* uitbetaald. Men moest dit wel doen, omdat toentertijd de Trianon A.G. verschillende films in bewer king had en de ciedieten alleen zou kunnen terugbetalen, indien zij haar films zou kunnen afmaken. De VóorzitterIn Januari 1924 vroeg de Wohnstatten A.G. van rijk en staat 1.2 mil- lioen mork. Wat wilde men met dezo enorme sommen doen Beklaagde GlossDaarbij Waren politieke motieven in het spel. I# een openbare zitting kan ik hieromtrent niets noders mededeëlen. De zittingw erd hierop eenigen tijd met ge sloten deuren voortgezet. Na de heropening van de openbare zitting werd. Regierungsrat Wenzel verhoord. Tot Mei 1924 is hij hoofd van de Wohnstatten A.G. geweest, maar zijn drukke werkzoamheden be letten hem voldoende aandacht aan de on derneming te schenken. Daarom gaf hij Re gierungsrat Brettschneider plein pouvoir. Be klaagde keurde het goed, «Jat het geld, waar over men beschikte, voordeelig werd belegd, \ooral omdat de staatsbank, zulke la'ge renten- betaalde. Bckl. meende, dot zulks-volkomen in orde v en kon zich niet inbeelden, dat hij hiermede een verkeerde daad verrichtte. Toen de eerste credieten niet stipt door de Trianon Film werd terugbetaald, gaven'de leiders daar van vérklaringen, die volkomen aannemelijk waren. Zij hadden overigens het heele bezit van de filmonderneming als waarborg aange boden. Beklaagde heeft zelf geen informaties over de soliditeit van de Trianonfilm ingewon-. nen. Hij meende, dat Brettschneider, die. dc on derhandelingen voerde, zulks wel zou doen. EEN NAKLANK VAN DEN MOORD OP RATHENAU. Een proces tegen medeplichtigen aan den moord. In verBand met den moord op Rathenou zul len 25 Juni voor het staatsgerechtshof te Leip zig de gewezen luitenant ter zee 2e klasse Günther Brandt en de fabrikant Johan Küchen- meister uit Freiberg in Saksen terecht staan. Zij worden beschuldigd van medeplichtigheid aan den moord op den gewezen rijksminister van' buitenlandsche zaken. De auto, waarin Kern en Fischer, de moordenaars van Rathe- nau, zaten, toen zij den anaslag pleegden, was door Küchcnmeister ter beschikking van Brandt gestelij. Volgens de dagvaarding wist Küchenmeister volkomen, waartoe de auto moest dienen. De verdedigers van Kuchen- meister beweren daarentegen, dat hun cliënt zijn auto ter beschikking had gesteld in het belang van de „nationaale zaak" zonder te we ten, dat Brandt te Berlijn de auto aan Fischer en Kern zou overdragen. VERZET TEGEN DE HONDENBELASTING. Als protest tegen de hooge hondenbelasting zijn te Brcslau ongeveer 6000 personen met honden in optocht door de stad getrokken. Voor het stadhuis spoorden de bezitters hun viervoeters aón zoo luid mgoelijk te blaffen om zich aldus bij het protest van hun meesters aan te sluiten. Vele honden droegen bordjes waarop tegen de hopge belasting verzet werd aangeteekend. EEN DIEFSTAL VAN KOSTBAARHEDEN. Een geheimzinnige diefstal is te Dresden ge pleegd. Van de 90-jarige barones von Kaskel zijn alle familiejuweelen, waaronder zich o.a. 381 groote witte parels en voorts tal van met briljanten bezette ringen, broches en oorbellen bevonden, gestolen. De barones nam alles el- ken nacht mede naar haar -slaapvertrek, waar zij de kostbaarheden zorgvuldig wegsloot. Gis terochtend waren de juweelen, die millioen waard zijn, 'verdwenen. I ZEVEN FRANSCHE SOLDATEN OMGEKO MEN. Zeven Fransche soldaten, die verleden week Maandag bij een ontploffing van een ballon captif te Mainz gewond waren, «iin aan hun .wonden J>e.7^sl^o. v RECLAMES. Prijs 1—3 rc#els f 3.05 elke rencl meer ■!.- Pianohandel Utróchtschestr. De beste merken De leegste prijzen Zeer groote sorfeeririg In volle - trlcollne - chantung rips-traver» en ottoma „L'HIRONDELLE" 16-18 Langestraat - Amersfoort Levert U EIEREN van het Rijkspluimvee-proefstation. Normaal gewikht MARKTPRIJS filiaal „HOFSTEDE OUD-BUSSEM" Zie Telefoongids Juwelier MENU d f 1.75 Ponderdag 18 Juni KERRYSOEP, - PASTEITJE. KALFSGEHAKT I4ET ANDIJVIE of CONTREFILET MET VERSCHE SPERCIEBOONEN. FLENSJES. FRUIT. Er~ ~TE. DE KABINETSCRISIS. Dc vorming van een kabinct- Poullet zoo goed als zeker. Blijkens de berichten uit Brussel kan er niet meer aan worden getwijfeld, of een democra tische regeering, onder leiding van Poullet, zat zeer spoedig tot stand komen. BIJEENROEPING DER KAMERS. De tegenwoordige regeering besloot oe Ka mers tegen aanstaanden Dinsdag bijeen te roe pen voor een stemming over de voorloopige credieten en het goedkeuren van de uitzetting uit het land van een aantal communistische studenten. ENGELAND. DE RECHTEN OP KANT. Toen het Lagerhuis gisteren voortging met de artikelsgewijze behandeling van oe begroo ting, diende sir Philip Cunliffe Lister het voor stel. in tot het leggen van invoerrecht op kant voor een tijdvak van vijf jaar, ingaande I Juli. De liberalen cn verscheidene arbeiders afgevaar digden bestreden het voorstel, omdat het h.j. een" gevaarlijk precedent vormde voor een af wijking van de beginselen van den vrijen han del. Daartegenover bestreed Cunliffe Lister, dat dit recht den weg baande tot een olgemeene bescherming. Hij verklaarde, dat het voorstel pos was ingediend na een zorgvuldig onder zoek naar de nooden van de kantindustrie.' Nader wordt gemeld, dot het Lagerhuis met 260' tegen 148 stemmen het nieuwe artikel in de begrooting heeft aangenomen, dat een in voerrecht van 3314 percent vaststelt voor kant. GEVAARLIJKE AUTOBESTUURSTERS. Een deputatie heeft zich bij den minister van buitenlandsche zaken 1 vervoegd en verzocht maatregelen te nemen tegen roekelooze auto mobilisten, onder wie de dames, die particu liere auto's besturen, wel de gevaarlijksten zijn. Minister Joynson heeft toezeggingen gedaan in den geest van het verzoek. DAS. f Gemeld, wordt d.d. 16 Juni uit Dorjeeling, dat C. R. Das, de leider van de swarajisten, de partij voor nationaal zelfbestuur, is overleden. Hij spoorde o.a. de landelijke bevolking aan geen pocht te betalen, zoolong hét zelfbestuur niet verkregen was. In December 1923 heeft hij een opdracht tot kabinetsformatie van dc hand gewezen. De Times schrijft, naar de Tel. meldt, naar aanleiding van den plotselingen dood door hartverlamming van Chitta Ranjam Das, (leider van de Swarajistenpartij in Bengalen cn tot tweemaal president von het Indische nationale Congres) het volgende: Zijn dood heeft plaats op een oogenblik, dat de politiek, die hij lang heeft gevolgd, door de gebeurtenissen gebleken is in'de proctijk nipt doorvoerbaar të zijn cn waarvan hij zelf dc tactische mislukking heeft ericcnd, door aan de Britsche regeering een aanbod te doen, dat practisch neerkomt op het voorwaardelijk opgeven van zijn politiek van non-cooperation. De politieke carrière van Das illustTeétt dc merkwaardige tegenstrijdige stroomingen in zijn karakter, een vreemde mengeling van idealisme cn demagogie, van meer dan sentimenteele aan hankelijkheid aan de oude Indische tradities cn tegelijk een bekwaomheid in het leiden von dc politieke meaning der Indische politieke iichn- mcn. Deze tegcnstrij«Jigheid echter is karakteristiek niet alleen voor Das maar ook voor zijn gene ratie. De invloed van de Wcstersche gedachte op den impréssieven Bengaalschen geest heeft zelfs op de inzichten van dezen kampioen von het Indische idealisme gewerkt. Voor deze idealen heeft hij met groote vyclsprekendheid en overtuiging voortdurend gevochten. TOENEMENDE WERKLOOSHEID. Volgens gisterenavond gepubliceerde cijfors is het aantal werkloozen de laatste week ge stegen met 43.000. Het totaal oantol bedraagt nu 1.291.200. NOORWEGEN. DE OPHEFFING VAN DEN PORT VRIJDOM. De Noorsche draadlooze dienst geeft een le zing omtrent het voorstel inZakc den portvrij dom, welke eenigszins afwijkt van de door ons vermelde. Volgens dit bericht is een regee- ringscrisis voor het oogenblik vermeden, door dat het Lagting met 19 tegen 19- stemmen eon amendement heeftaangenomen, door de rogeering aanvaard, waarbij portvrijdom wordt verleend aan gemeentebesturen. TSJECHO-SLOWAKUE. EEN VERIJDELDE COMMUNISTISCHE AAN SLAG OP EEN MUNITIEDEPOT. Blijkens een bericht van de CzeSke Slovo uit Beregszasz in het Karpntenlnnd hebbén in den nacht von 14 op 15 Juni communisten een aan val gedaan op het munitiedepót, <J:c echter af geslagen werd. Het blad beweert, dat de ove;- vol militair georganiseerd was, daar hij van drie kanten tegelijk ondernomen werd. Daar de soldaten, oan wi° óe bewaking was opgedra gen, slechts over enkele scherpe patronen be schikten, bestond het gevaar, dat zij overmand werden. Pos aan de toegesnelde versterking, die salvovuur op de aanvallers loste, gelukte het de communisten op de vlucht te jagen. Twee van dezen werden echter gevangenen genomen. NOORD-AFR1KA- DE STRIJD IN MAROKKO. Verklaring van Painlcvé. Colombat niet van zijn mili taire functie ontheven. Painlevé heeft gisteren, gelijk men weet, den ministerraad ingelicht over zijn reis naar Ma rokko cn de maatregelen meegedeeld, die zijn getroffen om den duur en de gevaren van dc militaire operaties tot een minimum te beper ken. Vervolgens deed de minister van marine mededeeling van het feit, dat voi^ gisteren of Fransche oorlogsschepen in de territoriale wa teren van het Rif vertoeven. Na afloop van den ministerraad heeft Painlevé verklaard, dat er des middags in de Kamer geen debat zou worden gevoerd. Hij zou alleen met alle mogelijke voorzorgen in de commissie de resultaten van zijn reis naar. Marokko uiteen zetten. Hij voegde eraan toe, dat de Fransch- Spoonsche samenwerking begonnen is. Twee Fransche oorlogsschepen kruisen langs de kust van het Rif en onderdrukken den wapensmokkel. Krachtens een voorloopige overeenkomst zullen de oórlogsschepe/i van beide landen dc geheele kust van Marokko bewaken. Wat betreft de beweerde mutaties in het op perbevel over Marokko verklaarde Painlevé, dat generaal Colombat niet was teruggeroepen, evenmin als generaal Weygand of Gourond. Er is niets veranderd met betrekking tot de ver sterkingen. Alle diensten, met name de genees kundige, werken prachtig. De vliegdienst doet onschatbare diensten bij het vervoer van ge wonden. Laurent Eynac voegde eraan toe: Wij hebben in Marokko meer don voldoende vliegtuigen en materieel. De communistische interpellatie van de ogenda afgevoerd. In de Kamer heeft Herriot eraan herinnerd, dat deze den datum voor de interpellatie van den communist Doriot over Marokko moest vaststellen. Painlevé verklaarde, dat hij het on geduld van de Kamer begrijpt. Spr. zou nu reeds de vastheid van ziel kunnen roemen van hen, die daar ginds Frankrijk verdedigen en verklaren, hoezeer „wij het eens zijn met hen daar ginds over het doel, dat wij trachten te verkrijgen: den vrede, maar een rechtvaardigen en duurzamen vrede". Hij zo'u nog meer willen zeggen, maar dot was onmogelijk op het oogen blik zelf, waarop onderhandelingen worden ge voerd met een buurstaat, juist om de komst van dien vrede te bespoedigen. De Mnrokkaan- sche kwestie is een nationale kwestie van den eersten rang. Dc toekomst van geheel Noord- Afriko staat op het spel. Sommige personen schromen niet moeilijkheden to veroorzaken tusscjtcn Frankrijk cn zijn buurlond bij de on derhandelingen voor den vrede. Hij eindigde met do Kamer te verzoeken dc interpellatie-, Doriot van dc agenda af tc voeren, aon welk verzoek gevolg werd gegeven met 436 tegen 34 stemmen. Een succes der Frenschen. Van Fransche zijde wordt d.d. 16 Juni uit Fez gemeld, dat in den sector van Wczzan de Franschetroepen de -lautste dagen den vijand een aantal nederlagen hebben toegc- brochl, die overal in dit deel van het front do veiligheid, hebben verzekerd cn een talrijken vijand, die zware verliezen leed, hebben terug geworpen. Dc afdalingen aan de Wcrgha stieten Maandag op talrijke flfdeelingcn afval ligen, die zich overhaast in het gebergte te rugtrokken. Abd-cl-Krim vol moed. B e r 1 ij n, 16 Juni. (V. D.) Naar uit Rome bericht wordt, verklaarde Abd-el-Krim tot een spea'olen berichtgever van de Popoio dTtolia, dot hij, ook al worden dc Rif bewoners ge blokkeerd, den oorlog nog 3 joren kon voort- zetten. PALESTINA. DE GOUVERNEUR VAN NOORD- PALESTINA VERMOORD. Uit Jeruzalem wordt gemeld, dot do'gou verneur van Noord-Polestino Abrahamson door een revolverschot gedood werd. De moordenaar, die onbekend bleef, wist té ont vluchten. CF'NA. DE CHINEESCHE WARWINKEL. Dc bescherming von de buitenlanders. De eerste compagnieën van Tsjong-tso-lin zijn te Peking aangekomen. Dc regeering heeft wuchtposten geplaatst voor dc kantoren von buitenlandsche firma's en voor de huizen van vreemdelingen. Tengevolge van de vertoogen van de buitenlanders, die op bescherming aan drongen, heeft ds rcgceiing een aantel van Feng's troepen in de stad gehooid om te pa- tTOuilleeren. In sommige kringen betwijfelt men of Tsjang's troepen met die van Fcng zullen willen samenwerken Het Chinecsche ministerie van verkeerswezen heeft telegrafisch overal lost gegeven de bui- tenlfln4?. h^ x^ijig«rs op despoon^gen te ba- schor men en voldoende politie aaartoc ter be schikking tc stellen. Een communistische gedood. raddraaier Dc Chineesche overheid heeft, naar uit Hangkau wordt gemeld, een communistisch raddraaier, die met zes onderen in hechtenis was genomen, neergeschoten. Arrestaties. De gouverneur von Hoepeh heeft de aan houding gelost van een communistisch aan voerder cn van yier studentenleiders. Maatregelen tegen dc studenten. Het hoofd der Chineesche regeering heeft besloten bijeenkomsten der studenten in de hoofdstad te verbieden. Vier regimenten van Feng joe Hsiang's troepen gingen Maondog aon het hoofd van de bctooging. Algemecne staking te Swatow. De olgemeene stoking te Swatow is begon nen. Er zijn Erigelscho oorlogsschepen heen gezonden. Groot-Britonnic protesteert tegen den moord op een EngelscR onderdaan. De Engelsche consul-generaal te Sjanghai heeft bij den provincialen gouverneur ctnstig verzet aangeteekend tegen den moord op William Mackenzie, den Britschen ingenieur, die door de Chineezen werd doodgeschoten, toen hij een autotocht maakte. Een Britsche kruiser is te Nanking aange komen cn marinetroepen zijn geland, ter* be scherming dei opslagplaatsen. In Kioc-kiang is het op het oogenblik rustig De Ameri- kaansche torpedojager Stewart londde marine- troepen ter verdediging der concessie. VEREEN1GDE STATEN.- ERNSTIG SPOORWEGONGELUK x Verscheidene dooden en gewonden. Bij Rackport is blijkens een bericht uit New Jersey tijdens een hevig onweer een trein ont spoord, waarbij, volgens de aanvankelijke in lichtingen, 8 Teizigers zijn omgekomen ern 42 gewond. Latere berichten gewagen echter von 29 dooden en 69 gewonden, die naar het ziekenhuis zijn vervoerd. De voorste wagon schoof op de locomotief, waarvan de ketel ont plofte, terwijl de heete stoom ziöh door de wrakstukken verspreidde. Er ontstond een pa- niek en een vechtpartij onder de reizigers om te ontkomen. De meeste passagiers waren op weg naar New-7ersey om zich in te schepen voor een vöcantiereis naar Duitschland. CANADA. DE STAKING IN NIEUW-SCHOTLAND, Gemeld wordt uit Sydney (Nova Scotia), dat de wanordelijkheden in het mijngebied van kaap Breton voortduren. Ondanks de aanwezigheid van meer dan 700 man troepen in dot gebied gaan de brandstichters hun gang en hebben zij Maandagavond op verschillende punten in de buurt van Sydney een aantal gebouwen door brand verwoest.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1