buitenland. BINNENLAND, f FEUILLETON. „DE EEMLANDER" DE MOOR Dels- Zandblad Stationsrestauratie. Ie Terugkeer van Klompvoet. 23e Jaargang No. 295 ABOH^EMËNISFRIJS 3 777 ,7" w" loort J 2.10, Idem lianco per pos? f 3.per week (met gratis verzekering tegen oogclukkca) f 0.17^, afzonderlijke nummers Cj05. Donderdag 18 Juni 1925 OIBECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENINO M*. «7S10. TEL. INT. Slt. PRIJS DER ADVERTEIilicR met Inbegrip van eer» bcw#**iuaiart, ctkc rcgtl utmts 0 25, dtrnstaanbie- dingen «n LicklacÜgWii»Wvwi«prfcn tewr <k bdit der prijs. v oor handel cn bcdrfjt U»t«n *ccr voordeelifc bepalingen voor het advertterem. Eenc circulaire, bevattende de vooiwaarden, wmrdt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE CONFERENTIE INZAKE DEN WAPENHANDEL. •Het einde der conferentie. Een t rccle van den Frcnschen afgevaar digde. De conferentie inzake den wapenhandel is gisteren gesloten. In de slotzitting der conferentie bracht graaf Gauzel, vertegenwoordiger van Frankrijk, hul de aaif alle delegaties, die een geest van ver zoening hebben getoond, waordoor het moge lijk was een conventie op te stellen. Ons werk, zeide hij, is niet volmaakt en het is verre van volledig, maar de conferentie is cr, niettegen staande ernstige moeilijkheden, in geslaagd elke beduchtheid, die zich bij het begin deed gelden, uit den weg te ruimen. Aan het slot zijner rede maakte Clauzel een bescheiden toe speling op de gewichtige diplomatieke gebeur tenis, die tijdens de conferentie te Genève heeft plaats gehad en die aan het slot harer werk zaamheden een bizonderc beteekenis heeft ge geven. De overeenkomst betreffende de veilig heid, die te Genève onder de bescherming van den Volkenbond tusschen de Fransche en Brit- sche ministers van buitenlandsche zaken is be reikt, vormt een schakel in de keten, die alle volken moet verbinden en die moet bijdragen de keten te versterken, welke is gesmeed voor de algeheele organisatie van een definitieven vrede. Het teekenen van de conventie en het protocol inzake den chemi- schen oorlog. Achttien staten onderteekenden, volgens het Hbld., reeds de conventie en 27 het protocol over het verbod betreffende den chemischen en bacteridogischen oorlog. Nederland ondertee- kende dit protocol, doch de conventie nog niet. Amerika, Engeland, Italië en Japan ondertee- kenden alles, terwijl Frankrijk de conventie onderteekende en ook het protocol inzake den chemischen oorlog onderteekenen zal, zoodra de afwezige Paul Boncour persoonlijk daartoe in staat is. DU ITSCHLAND. DE AMNESTIE. Het wetsontwerp betreffende de amnestie is thans gereed. Het ontwerp zal ook aan de nog niet veroordeelde beklaagden in de Kapp-putsch ten goede komen. In den rijksraad zullen be sprekingen gehouden worden over gemeen schappelijke maatregelen, die de verschillende landen in verband met de amnestie zullen ne men. BELGIE. DE KABINETSCRISIS. Een regecring-Poullet tot stand ge komen. Het kabinet-Poullet is tot stand gekomen en als volgt samengesteld Poullet (katholiek), premier en economische zaken; Vandervelde (sociulist) buitenlandsche zaken; iRolin Jacquemins (liberale neigingen), bin- nenlandsche zaken; Kamiel Huysmans (socialist), kunsten en we tenschappen; Tschoffen (katholiek), justitie; Albert Janssens (katholiek), financiën; Generaal Kestens (liberale neigingen), natio nale verdediging; •Anseele (socialist), spoorwegen; Laboulle (socialist), openbare werken; Van de Vijvere (katholiek), landbouw; Wauters (socialist), industrie en arbeid; Carton (katholiek), koloniën. ENGELAND. BRITSCHE PARLEMENTSLEDEN NAAR NEW FOUNDLAND. Londen, 17 Juni. (H. N. Draadloos.) Tijdens de zomervacantio van het parlement zullen 12 Engelsche leden van de rijkspavïe- mentsvereenigingen een bezoek aan New Foundland brengen. Tijdens dit bezoek zal een nief officieele conferentie te St. Johns worden gehouden, waarbij aangelegenheden van ge meenschappelijk belong zullen worden bespro ken. De gedelegeerden zullen de gasten der regecring van New Foundland. DE ONTWIKKELING VAN HET BRITSCHE RIJK. Lenden, 17 Juni. (H. N, Draadloos.) Lord Balfour zal morgen de zitting van de voorloopige commissie presidecren. waarbij be raadslaagd zal worden over de instelling van de voorgestelde rijkscommissie vcor onderzoek op burgerlijk gebied. Dezc commissie wordt be noemd, teneinde over de verschillende vroug- stukken te beraadslagen, die door de overzee- schc bezittingen zijn voorgelegd, met het do?' de rijksontwikkeling te beverderen. BELASTING OP PUBLIEKE VERMAKELIJK HEDEN. In het Lagerhuis heeft Churchill er"zijn spijt over betuigd, dat hij zich moest verzetten te gen het voorstel, dut was ingediend om de belasting op openbare vermakelijkheden af te schaffen. De 5.800.000, die zij opbrengt, kan hij niet missen. Het voorstel werd met 240 tegen 108 stemmen verworpen. HET ALGEMEEN VERBOND VAN VAKVEREENIGINGEN. Vermindering van het leden aantal. Uit het jaarverslag van den algemeenen bond van vakvereenigingen blijkt een veidere daling van het ledental en de inkomsten. Het ledental is met 89,734 gedaald tot 830,316, hetgeen het laagste cijfer is sinds 1912, terwijl de in komsten 57,730 bedroegen, hetgeen een ver mindering van 5221 beteek ent, vei geleken met het afgeloopen jaar. DE WERKLOOSHEID. Londen, 17 Juni. (H. N. Draadloos) Blijkens de gisteravond gepubliceerde opgaven omtrent de werkloosheid is het aantal werk- 'oozen in de afgeloopen weck met nog ruim 43000 toegenomen cn in verband met de toe neming van het aantal in de twee laatste weken heeft de% arbeiderspartij besloten de regeering uit te noodigen zoo spoedig mogelijk daarover debat in het parlement te doen plaats hebben. 1 ot op zekere hoogte houdt de toeneming ver band met hef seizoen en ook in de overeenkom stige 14 dogen van verleden jaar was cr, hoe- we! op kleinere schaal, een vermeerdering te ccnstateeren. Thans is echter het aantal werk- loozen gedurende een langer tijdvak toegeno men. Vergeleken bij verleden jaar bedraagt de stijging 263 000. Volgens de Times zijn hier van op zijn minst 150.000 personen, clie zon der werk zijn gekomen door het sluiten van sommige mijnen. Het totale aantal werkloozcn op 8 Juni bedroeg 2.291.000. Hoewel di-f cijfer vel hooger is dan verleden jaar, is het toch' nog 16000 minder dan op het einde van Januari. ERNSTIG AUTOBUS-ONGELUK IN LONDEN. 45 personen gewond. Londen, 17 Juni. Een ernstig verkeers ongeluk had hedenmorgen plaats in het noor delijk gedeelte van Londen. Een vol bezette autobus kwam in botsing met een vrachtauto en viel in volle vaart midden op straat om. De bovenop zittende passagiers werden op de straat geslingerd, terwijl de inzittenden onder een hagel van glassplinters door elkaar werden ge gooid. Vijf en veertig personen werden gewond cn moesten naar een naburig ziekenhuis worden gebracht. De meesten konden spoedig weer vertrekken. Tien gewonden moesten in het zie kenhuis "blijvenéén hunner is reeds aan de bekomen verwondingen overlccfen, terwijl de toestond van twee slachtoffers zeer ernstig is. (Tel.) ERNSTIG AUTO-ONGEVAL. Drie dooden. Doordat nabij Glasgow een boom op een auto viel, zijn drie personen gedood en tfijf gewond. fa. BRAKDSEfi Lmgostraat S Tol. 121) I Petitos 6 cent Bouquet 8 Extra 10 Engelsche ViLT HOEDEN 10.50 6.75 2.90 VEL0UR8-H0EDEN in de nieuwste modellen en kleuren. „L'HIRONDELLE" 16-18 Langoslraat - Amersfoort REGENMANTELS EN HOEDEN MENU a f 1.75 Vrijdag 19 Juni VISCKSCHELP, WINDSORSOEP. TARBOT m. HOU--. SAÜS ot KALFSFRICANDEAU m. SNIJBOONEN. PUDDING. FRUIT. NOORWEGEN. DE POOLTOCHT VAN AMUNDSEN. Ondanks den ingesponnen uitkijk in het kraaiennest van de Hobby, aldus het Hbld., heeft men geen spoor gevonden von Amundsen en Ellsworth. HONGARIJE. DE ZAAK BENICKZ7. Bcthlen aan het woord. Boedapest, 17 Juni. (V. D.) In dc avondzitting van het parlement verklaarde de minister-president graaf Bethlen, dat de be schuldigingen van Beniczky geheel onjuist zijn. Bcniczky heeft de waarheid niet gesproken, doch hij wilde door leugens een conflict teweeg brengen tusschen regeering en staatshoofd. Ook de oud-premier Huszar, onder wiens regecring Beniczky minister was, noemde de beweringen onjuist. Het parlement nam daarop een motie van vertrouwen in dc regeering aan. De zaak- Beniczky is hiermede politiek van het tapijt. De sociclisten dreigen echter de regeering ver dere onaangenaamheden te bezorgen. BULGARIJE. EEN ARRESTATIE OP GROOTE SCHAAL. Te Sofia zijn 30 hooggeplaatste bonkambtc- naren en handelaars in deviezen gearresteerd •wegens het op ongeoorloofde wijze verhande len van groote posten buitenlandsche wissels. EEN ERNSTIGE MIJNRAMP. Tengevolge van ontploffing zijn in de koper mijn bij Blakalnitza, ten Noorden van Sofia, 27 mijnwerkers bedolven. Men acht hen allen ver loren. Reeds zijn 12 lijken geborgen. NOORD-AFRIKA. DE STRIJD IN MAROKKO. Painlevc's missie naar het oorlogs gebied. Het officieele communiqué, na afloop van de gemeenschappelijke vergadering van de com missies van buitenlandsche zaken, oorlog en financiën bekend gemaakt, geeft geen aanwij zingen omtrent de verklaringen van Painlevé en zegt alleen, dat de ongeveer 100 leden, die aanwezig waren, Painlevé hartelijk hebben be dankt voor en gelukgewenscht met de wijze, waarop hij zich van zijn missie naar Marokko heeft gekweten. De Fransch-Spaanschc be sprekingen. De Fransche afgevaardigden voor dc confe rentie over Marokko zijn gisteren te Madrid aangekomen CHINA. DE CHINEESCHE WARWINKEL. Geen gemeenschappelijk optreden der mogendheden. Uit Britsohe bron verluidt, dat cr geen sprake is van eenigerlei gemeenschappelijke actie van de mogendheden in China, die allen de politiek van non-interventie en van de open deur vol gen. v Wederom een notu dor mogend heden. De mogendheden hebben een nieuwe nota nan het Chineeschc departement van buiten landsche zaken gezonden, waarin zij zeggen, dat hun uit allo declcn des lunds berichten bereiken, dat de haat tegen de vreemdelingen toeneemt cn dot er zich een oproerige stemming ontwik kelt, die grond geeft tot de ernstigste beducht heid. Dc noto legt don nadruk op do gebie dende noodzakelijkheid van maatregelen om non den ernstigen toestand het hoofd te bieden. Dc stakingsactie. Volgens Japansche berichten hebben 4000 arbeiders, behoorende tot de spoorwegwerk- plaatscn van de lijn PekingMoekden, te Tongsjan het werk neergelegd na de studenten demonstraties. De toestand te Kanton. De bolsjewistische organisatie, die thons in Kanton de macht in honden heeft cn waartoe de christen-generaal Feng te Peking moet behoo- ren, heeft het ambt van civiel-gouverneur afge schaft en het bestuur opgedragen aan een com missie van zeven personen. Japan zendt oorlogsschepen. Berlijn, 17 Juni (H.N. Draadloos). De Jo- pansohe regeering heeft besloten nog 6 torpe dojagers naar Chir.a tc zenden, zoodat zich dan 10 Japansohe oorlogsschepen in de Chineesche wateren zullen bevinden. De houding ven Rusland. Londen, 17 Juni (H.N. Draadloos). Tsjitse- rin heeft aan alle vertegenwoordigers der sov- jet-regeering in het buitenland een brief gezon den, waarin hij meedeelt dat sovjet-Rusland er op staat deel te nemen aan een mogelijke in ternationale conferentie over China. Hij wijst er op, dat sovjet-Rusland, hetwelk de dichtst bij- zijnde en machtigste nabuur van Chino is, niet buitengesloten kan worden. Overigens wijt hij dc oorzaak van de tegenwoordige moeilijkheden aan de houding, die Engeland cn Amerika ten opzichte van de gekleurde rassen aannemen. VEREENIGDE STATEN. DE POOLEXPEDITIE VAN MACMILLAN. De 'Amerikoansche pool-expcditie onder lei ding van MacMillnn, die beschikt over twee schepen en drie vliegtuigen, is gister van Boston vertrokken. Het doel van de expeditie iseen onderzoek in te stellen naar het veronderstelde vasteland tusschen de Pool en de Noordweste lijke doorvaart. Tevens zal men trachten iets omtrent Amundsen te weten te komen HET SPOORWEGONGELUK IN NEW JERSEY. Berlijn, 17 Juni. (H. N. Draadloos). Het spoorwegongeluk dat in den staat New Jersey Ijeeft plaats gehad, is bizonder ernstig geweest. Tot nu toe zijn reeds 48 dooden te betreuren. Het zijn allen Duitsch-Amerikonen, die naar Huitschland wilden gaan, om daar de feestelijk heden van het 1000-jarig bestaan van het Rijn land bij te wonen. In enkele gevallen zijn ge- h^ele huisgezinnen om het leven gekomen met inbegrip van kinderen van 68 jaar. AUSTRALIË. HET NIEUWE KABINET IN N.Z. WALES. Het nieuwe Lobour-kabinct von N.Z. Wales is gisteren bcecdigd. Dc premier Lang ver klaarde, dat het ministerie zal regeeren voor het geheelc volk en geen bolsjewisme zal dul den, omdut, zooals hij zeide, „dit de ontwrich ting zou bctcckenen van onze beste sociale en industricelc toestonden." De Staatscourant van hedenavond bevat o.a. de volgende Kon. besluiten toegekend dc bronzen eere-medoille der Orunjc-Nossau-orde onn J. Bouwkomp, land bouwersknecht bij do familie Wcitkomp to Stod-Hardenbcrg. AUDIËNTIE. De gewone audiëntie vnn den minister van Justitie zal Zaterdag 20 Juni o.s. niet plaats hebben. NEDERLAND EN DEN VOLKENBOND. Men seint uit Genève unn dc Tel. Hoewel nlhicir ook in Volkenbondskringcn geruchten gaan omtrent het vertrek van prof. Van Hamel, vernemen wij uit zeer betrouw* bare bron, dot het bericht uit Parijs in „Del Tijd",* als zou de lieer Vnn Hamel het direc teurschap van de juridische sectio van den Volkenbond neerleggen, als volkomen uit do lucht gegrepen moet worden beschouwd. DE VOLKENBONDSCON'FERENTIE BETREFFENDE DEN WAPENHANDEL. Een lezing van den heer H. G. Suric. Men deelt ons mede, dat ter gelegenheid von dc halfjaarlijkschc vergadering van den Raod von Bescherming met den Raad van Bestuur van het Internationaal Intermediair Instituut dc heer H. G. Surie, Schout-bij-nacht, b. d., lid van den Rqod van Bestuur von het I. I. I., ccn voor dracht zal houden over „De Volkcnbondscon- ferentic betreffende den wapenhandel", gehou den te Genève April—Juni 1925. Gelijk bekend, was dc heer Suric gedele geerde van de Nedcrlandsche Regeering op deze conferentie. Het Gemeentebestuur van 's-Gravenhago heeft dc welwillendheid gehad voor deze voor dracht de Raadzaal ter beschikking te stellen. Belangstellenden zullen, zoover de ruimto zulks toelaat, na schriftelijk verzoek aan het bureau von het I. I. I., Qronjestraot 6, een toe gangskaart ontvangen tot dc voordracht Zoter dog 20 Juni, vier uur. DE KAMERVERKIEZINGEN. Do muondkaarthouders cn de ver kiezingsdag. Het partijbestuur der S. D. A. P. had de di rectie der Nedcrlandsche Spoorwegen, gelijk men weet, verzocht, den maandkaarthouders toe te staan op den dog der verkiezingen von meerdere treinen gebruik te moken, zulks om de talrijke forensen in de gelegenheid te stellen eerst in de plaats hunner inwoning hun stem plicht tc vervullen. Het P.B. ontving, naar Het Volk meldt, d.d. 15 dezer een antwoord van de directie, dat wi| hieronder weergeven: „Naar aanleiding van uw schrijven hebben wij de eer U mede te deelen, dat wij bereid zijn, de maandkaorten op 1 Juli 1925 op de heenreis geldig te verloren tot en met den eersten trein, behalve D-treincn, welke na 10 uur v.m. vertrekt van het station, vanwaar dc kaart geldig is." DE CASSABONS-KWESTIE. Een schrijven van minister Colijn. De Kamer von Koophandel en Fabrieken van Dordrecht en Omstreken meldt ons het vol gende: Onder dagteekening 12 Juni 1925 ontving de Kamer inzake de cassobons-kwcstie van den Wie niet aan deugd gelooft, heeft er zelf geen. JOHANNA V. WOUDE. door VALENTINE WILLIAMS. Geautoriseerde vertaling van W. E. Pont 52 „Scheidsmuur?" herhaalde zij. „Wat voor een scheidsmuur „Geldl" „Je bent veel te rijk, Marjorie, dan dat ik je dc vraag zou durven doen, die ik al bijna van het oogenblik af, dat ik je voor het eerst zog in de rooksalon op de „Naomi", ver langde te stellen. Ik verdien genoeg met dat eigenaardige beroep van mij om een vrouw to kunnen onderhouden. Maar zoo lang ols ik bij den Geheimen Dienst ben 7.ou ik geen vrouw durven vragen met mij te trouwen. Het zou niet goed zijn, dot óf zij óf <.'e dienst eronder lijden moest Zwijgend hoorde zij mij aan. Toen zei ze heel eenvoudig „Desmond, wanneer je mij vroeg je vrouw te worden, zou jk het doen. Ik heb vroeger nooit een man ontmoet, dien ik 'zou willen trouwen; jou wèl. Waarom zou je geld een scheidsmuur laten moken tusschen ons Ik heb genoeg geld voor ons beiden Ik had haar nog lievei om die woorden. Maar ik schudde het hoofd. „Het kan toch niet, liefste", zei ik. „En je weet, dat het niet kan. Wanneer ik dien el- lendigen schot gevonden had, zou het mis schien nog wat anders geweest zijn. Maar nu kan ik je alleen maar zeggen, dat ik nooit zul vergeten, dat Je het grootste compliment hebt gegeven, dat een vrouw een man geven kanen ik moet je vaarwel zeggen Met een snik wendde zij zirh van mij af, cn rende zonder den arm te zien, dien ik uitstak om haar te helpen, de ladder af, de boot In- Vóór den morgen was Klompvoet ontsnapt. Vanaf de kust van Cock Island, waar, met toestemming van Garth, enkele mannen van do „Naomi" den nacht hadden doorgebracht, kondigden luide kreten ons dit nieuws aan. De sloep van de „Naomi", die zij op het strand hadden getrokken, werd vermist cn aan dc kamponjeladder von de „Cristobal" bewees een afgesneden stuk touw, dat de vanglijn van een van de booten, die door vastgesjord wnren was doorgesneden. Bord stelde een onderzoek in. Maar zijn be manning was afkomstig uit Rodriguez, „cn" vertelde hij mij, ze hebben een heilige vreen voor El Cojo. Hij is eenvoudig ontsnapt uit de lampenkamer, waar jk hem opgesloten had! Ik weet nog niet", voegde hij er bij mét een glimlach, „of die ouwe Klompvoet ons zelf niet de gemakkelijkste oplossing vnn een heel moei lijk problee^i heeft gegeven l" HOOFDSTUK XXVT Waarin een zwarte kist een beslissende ro! speelt. Een streep rook aan den horizon was al wat het bestaan von de „Naomi" verried, *oen John Bord naar mii toekwam, terwij1 ik op het achterdek van dc „Cristobal" de post zat door te lezen, die hij mij van Rodriguez had mee gebracht. Hij viel neer in ccn stoel naast mij. „Kapitein Lawless en die Schotsche stoker van hem", zei hij, „hebben het grootste deel van den nacht op hei eiland doorgebracht met zoeken naar goud in de b(*urt van het beeld. Maar ze hebben nog geen dollar gevonden. En toen de ontdekking, dat zc hur sloep kwijt wa ren I Hemel, ze waren zoo ellendig als Job „Bah", antwoordde ik. „Ik heb meer don ge noeg van dit oord. Hoe eerder wij weer in volle zee zijn, hoe liever het mij wezen zal. Ik verlang er naar weer aan 't werk te gaan, John „Wij vertrekken om vier uur', antwoordde mijn vriend. „Maar voordot wij het anker lich ten, Desmond, ouv/c jongen, zou ik toch wel eens even die grafkamer en die gang waardoor jo ontsnapte, willen zien. Wat zou je ervan zeggen, uIs je mij eens mee aan land ncm en mij alles eens liet zien?" „Ik wil alles doen om den tijd om te krij gen", antwoordde ik. „Waneer zullen we gaan „Nu dadelijk. En ik zal een houweel cn een schop meebrengen. Wr.nncer er tijd is, kunnen we nog eens delven naai goud in de lava rond om het beeld „Jij wedde, dat de hendige Schot geen duim gronds onjloorzocht hod gelaten", lachte ik„ toen die goede John wegging. Een half uur later zwoegden wij door het rotsige dal, aan het einde waarvan tegen den bergwand het giootc beeld stond. Wij liepen langs den rookenden krater en stonden einde lijk voor de nauwe, half aoo. een reusachtig rotsblok erbergen spleet, waardoor ik uit de grafkamer was geklommen. sWij hadden eer» paar lantaarns van het schip meegenomen, cn Bord had een houwecj terwijl ik een schop droeg. Wij lieten onze ge reedschappen bij den ingang cn staken onze lampen aan. Toen ging ik hem voor door de gang. Aon het einde daarvan versperde dc stevige onderbouw van de totcl ons den weg. Een krachtige duw deed het tafelblad opzij zwenken en daar boven onze hoofden was dc vierkante, donkere opening van do grafkamer. Hier kon ik niet verder. De plek had te pijn lijke herinneringen voor mij. Ik heesch Bard op in het gat, maar ik weigerde verder met hem mee te gaan. Met de lantaarn in mijn hand wandelde ik terug door de gang naar dc ldoof^ waardoor wij binnengekomen wa ren. Ik was misschien een honde-d meter vnn de grot verwijderd, toen het licht van mijn lan taarn op een vierkanten steen Wel, die in den grond van de gang ingemetseld was. Hij klonk J\ol, teen ik erop stampte. Mijn lamp neerzet tend bukte ik mij om hem te onderzoeken cn zag toen, dat er iets ruw op gebeiteld wes. Het gebeitelde was uitgesleten en vol stof. Zoo goed ik kon, kraste ik den steen schoon met mijn honden cn toen zag ik, dof er een schild pad ingesneden was, op dezelfde manier als op de tafel in de grot. Ik kon den kop zien cn het schild cn de vier ruwgeiiouwen pooten. „John I" riep ik luid. „Kom eens "hier i" Mijn stem weergalmde akelig in dio lage ruimte. Ik ging op mijn knieën liggen cn trachtte den steen op te heffen. Maar dio zat stevig vast en weerstond al m'n geruk. Toen hoorde ik Bard's voetstappen weerklinken door de gang. Kijk eens onar dit I" zei ik, toen ik \cr- schcen. „Allemochtig I" riep hij uit. „Kapitein Ro berts, 't is zijn teeken I Kun jc den steen op lichten Wacht l Ik zal de gereedschappen krijgen I" En hij stoof de gong uit. Met behulp van het houweel kregen we den steen omhoog. Er was blijkbaar een gleuf voor uitgehouwen in den rotsbodem. Nu werd eeni ondiepe opening zichtbaar en op den ''bodem daarvan stond een zwarte kist. Zij was van zwart leer, verkleurd, maar blijldxmr nog in goeden staatdo hoeken wa ren bezet met een of onder dof metaal, dat ik voor koper hield. De kist was ongeveer vier voet lang en het rondgebogen deksel was met koperen spijkertjes versierd. Bard lichtte een van de lantaarns op, terwijl ik voorover lig gend, een arm in de holte slak. Mijn vingers voelden een handvat aan den zijkant van de kist. Ik probeerde het ding op te lichten, maar het was geweldig zwoor cn ik kon cr nauwe lijks beweging in krijgen. Ik kreeg het echter eenigszins opzij geschoven cn zoodoende kwam cr een ruimte vrij. Teen ging ik er in staan, zette de kist overeind en met vereende kroch ten trokken wij haar op den grond in de gang Ik keek Bord aan en. Bard keek mij aan. „Jijmoet het open makenzei ik heesch. Dc kist scheen van Spnansch maaksel te zijn, want het 'ecr was prachtig bewerkt op do wijze zooals dot in Cordova wel gedaan wordt. Er was een rijk bewerkt, gedreven slot aan met een grendel, die knarste teen Bmd er aan raakte. Zonder complimenten stak hij de punt van het houweel onder het slot, wrong even, cn terwijl de spijkers niet meer hielden in het verrotte leer, liet het hoela slot los. Toen opende hij het deksel en wij zagen een boven laag van vcrkicurd bruin linnen. Dit irok ik op zij en wij vielen bijna om van verbazing. (Slot volgt).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1