Ibaoh - Steinweg Thurmer - Adam PIANO'S Fa. R. VAN OEN BURG Adviezen voor GeSdbeiegging Verhuring van Lips Safe-Loketten 1B0ÜHEMENISPRIJS f"5 ™- Amt~ „DE EEMLANDER" PRIJS DER ADVERTENTIEN EERSTE BLAD. BUSTEN LAND. duitschland N.V. MIDDENSTANDS GREDIETBANK Inbou wpian o's Stationsrestauratie. frankrijk: 23e Jaargang No. 296 loort 2.10, idem tranco per post f 1per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.176, alzondeilijke nommen CjQ5. AMERSFOORTSCH DAGBLAO DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. Vr?<dag "J9 Juni 1S25 BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKEN INQ N*. 47910. TEL INT. 619. van 1 4 regels LOS met inbegrip van eer bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licidadigheids-adveitcntiHn voor de helft der prijs. Voor handel cn bcclrijt bestaan zeer vootdccligc bepalingen voor het advericcrcn- £ene circulaire, bevattende de vooiwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DE DUITSCHE VEILIGHEIDS- VOORSTELLEN. De desbetreffende bescheiden openbaar gemaakt. Uit Londen wordt d.d. gisteren gemeld De hedenavond gepubliceerde documenten met betrekking tot het veiligheidspact omvat ten de Duitsche voorstellen von 9 Februari, het memorandum dienaangaande, door den Fran- schen ambassadeur tc Berlijn op 16 Juni aan Stresemann overhandigd, alsmede de briefwis seling in dien tusschentijd gevoerd tusschen de Britsche en de Fransche regeering. Deze briefwisseling bestaat uit het ontwerp van het Fransche antwoord aan Duitschlond, dot aan de Britsche regeering werd voorgelegd om er haar opmerkingen over te maken, de Britsche commentaren daarop, de ophelderingen van Fransche zijde omtrent bepaalde duistere pun ten in dat ontwerp, een volledige uiteenzetting van het Britsche standpunt ten aanzien van de verbintenissen in Europa en de wijzigingen, in het Fransche antwoord aangebracht op voor stel der Britsche regeering. Door de aanvaar ding van nagenoeg al deze wijzigingen kon het antwoord in zijn definitieven en gewijzigden vorm de definitieve goedkeuring der Engelsche regeering verwerven. De publicatie van het ontwerp in al zijn stadia, vergezeld van de openlijk meegedeelde redenen voor de voorge stelde wijzigingen, is een procedure, die ver moedelijk zonder precedent is in de diploma tieke geschiedenis. Wat Duitschland voorstelde. In zijn voorstellen verklaarde Duitschland zich bereid cpn pact te aanvaarden, waarbij de mogendheden, die belang hebben bij den Rijn, bovenal Engeland, Frankrijk, Italië en Duitsch land, een plechtige verplichting aangingen voor een langdurige periode, eventueel nader te spe- cificeeren, ten overstaan van de Vereenigde Staten als trustee, geen oorlog te ontketenen tegen één der contracteerende staten. Een aan vullend arbitrageverdrag zou met zulk een pact kunnen worden samengesmolten. Duitschland is eveneens bereid dergelijke orbitrtigeverdragen voor de vreedzame regeling van juridische cn politieke geschillen met alle andere staten te sluiten. Bovendien wordt een pact voorge- - steld, waarbij de tegenwoordige territoriale status aan den Rijn wordt gewaarborgd met gemeenschappelijke en afzonderlijke garanties door de contracteerende "partijen van de uitvoe ring der verplichtingen nopens de demilitarisa- tie van het Rijnland, die Duitschlond op zich h^eft genomen ingevolge de^artt. 42 en 43 van het verdrag van Versailles. Het antwoord van Frankrijk. Het Fransche antwoord, gelijk het werd goedgekeurd door de Britsche regeering en "Dinsdag j.l. aan Stresemann werd overhandigd, bestaat uit een kort protocol en zeven afdec- lingen, de voornaamste punten belichamend, waarop een voorafgaande overeenstemming noodzakelijk schijnt om als grondslag tc die nen voor iedere onderhandéling in de toekomst. rcc^t van Europa In het protocol wordt verklaard, dat de Fransche regeering en haar geallieerden den 6tap, door de Duitsche regeering gedaan, be schouwen als een teeken van vreedzame bedoe lingen, die overeenstemmen met de hunne en als den uitgesproken wcnsch om allen betrok ken staten aanvullende waarborgen van veilig heid te geven binnen het kader van het verdrag van Versailles. nen te hebben en geen ruimte mogen laten voor een gedwongen actie, behalve wanneer zulk een actie zou worden ondernomen in samenhang met bepalingen van tusschen de partijen van kracht zijnde verdragen, óf krachtens waarborgen, welke door de betrok ken partijen of door één van hen ten opzichto van een arbitrageverdrag zijn gegeven. Een arbitrogeverdrag van denzelfden aard tus schen België en Duitschland zou niet minder noodig zijn. Teneinde aan deze beide verdragen volle dige uitwerking te geven, dient hun nakoming te worden verzekerd door gemeenschappelijke waarborgen van de mogendheden, die even eens deelnemen in den territoriolen waarborg, die in het Rijnland-pact is vervat, teneinde dezen waarborg onverwijld van kracht te doen worden, wanneer één der partijen weigert het geschil aan arbitrage voor te leggen of de scheidsrechterlijke maatregelen tegenover vij andelijke daden uit te voeren. Als één der con tracteerende partijen, zonder tot vijandelijke maatregelen over te gaan, in gebreke blijft haar verplichting na te komen, zal de Raad van den Volkenbond de stoppen voorstellen, die moeten worden ondernomen om het ver drag toe te passen. Do kwestie von overeenkomsten van Duitschlond met zijn buren. ■Afdeeling^ vijf begroet met instemming Duitschland's bereidheid een gelijksoortig arbi trogeverdrag met alle daartoe geneigde staten tc sluiten en geeft uitdrukking aan de meening der geallieerden, dat de Europeesche vrede niet volkomen zou kunnen worden gewaarborgd, wanneer er niet zulke overeenkomsten tusschen Duitschland cn zijn buren 'bestaan. Amerika's medewerking bepleit. Afdeeling zeven zegt, dat alle regelingen, die worden aangegaan, tegelijkertijd van kracht moeten worden en onder de auspiciën van den Volkenbond moeten worden geplaatst. Zij geeft uiting aan de vreugde, die zou worden ge smaakt indien Amerika aan den arbeid van den algemeenen vrede en veiligheid zou willen deel nemen en verzoekt Duitschland om een ant woord, dat het openen van onderhandelingen mogelijk zal maken. De briefwisseling tusschen Londen cn Parijs. In de Britsch-Fransche correspondentie ver klaarde de Britsche regeering op 28 Mei, dat zij het Fransche ontwerp in zijn oorspronkelij ken vorm niet ten volle kon onderschrijven, waarom zij een amendeering 'bepleitte. In een in gesloten 'herzien ontwerp werd het Britsche standpunt inzake de veiligheid, gelijk dit door Chamberlain in Genève werd uiteengezet, in herinnering geroepen, n.l. dat de 'beste wijze om het program van veiligheid, arbitrage en ont wapening ten uitvoer te brengen, die met mede werking van den Volkenbond zou zijn en door het maken van speciale regelingen om in spe ciale behoeften te voorzien van zuiver defen sieven aard in den geest van den Volkenbond en onder diens leiding. Terwijl hij verklaart, dat zij geenerlei nieuwe verplichting kan aanvaarden, verder gaande dan de handhaving der 'bestaan de terrioriale regeling in 't Westen, herbaalt de Britsche regeering, dat zij zelf niet de andere bepalingen van de verdragen in twijfel trekt of anderen aanmoedigt zulks te doen, welke den grondslag vormen van het bestaande publieke Duitschland moet lid van den Volkenbond worden. In de eerste afdeeling wordt er op gewezen, dat de geallieerde staten door het statuut van den Volkenbond gebonden zijn cn dat der halve geen overeenkomst kan worden bereikt, tenzij Duitschland dezelfde plichten en rech ten aanvaardt door tot den Volkenbond toe te treden op de voorwaarden, neergelegd, in de nota van den Raad von den Volkenbond d.d. 13 Maort. Frankrijk verlangt, dat niet aan de vredesverdragen wordt geraakt. In de tweede afdeeling wordt gezegd, dat het zoeken naar waarborgen geenerlei wijzi gingen der vredesverdragen mag meebrengen of in de practijk mogen leiden tot een wijzi ging der voorwaarden, vastgesteld voor de toepassing van zekere bepalingen dier verdra gen. Dc geallieerden kunnen derhalve in geen geval het recht laten voren om zich te ver zetten tegen «enige tekortkoming bij het in acht nemen der bepalingen. Opneming van België in het pact. Afdeeling drie gewaagt van Frankrijk's vol doening over het feit, dat elk denkbeeld aan oorlog tusschen dc -contracteerende partijen ten opzichte van het Rijnland wordt verwor pen en verklaart, d$t België onder de staten moet worden opgenomen. Zij voegt er ean toe, dat het pact geen betrekking heeft op de bepalingen in het verdrag betreffende de be zetting van het Rijnland of de tenuitvoerleg ging van de voorwaarden in de Rijnlandovcr- eenkomst De voorgestelde scheidsrech terlijke verdragen. Afdeeling vier behandelt de voorgestelde ar bitrageverdragen, die een vreedzame regeling van juridische en politieke geschillen waarbor gen en zegt„Frankrijk meent, dat een der gelijk arbitrageverdrag een natuurlijke aan vulling van het Rijnland-pact zou zijn. Wat Frankrijk cn Duitschland aangaat, zou zulk een verdrag op alle geschillen betrekking die In dezelfde nota wordt de Britsche goedkeu ring uitgedrukt ten aanzien ^an alle verdragen van arbitrage of bemiddeling, die de mogend heden van het vasteland eventueel aangaan, mits haar verplichtingen tegenover den Volken bond er niet door "worden aangetast. Voorzoo ver 'het Britsche Rijk er bij betrokken is plaatst haar verantwoordelijkheid ovev de geheele wereld haar in een andere positie dan de con tinentale mogendheden. Niettemin is de Brit sche regeering in beginsel bereid ccn waarborg te geven, logisch voortvloeiend uit den territo- rioalen waarborg van het Rijnland-pact voor arbitragevergdragen, eventueel te sluiten tus schen Duitschland en zijn westelijke buren, die •het pact hebben ondertcekend. Engeland wil zich alleen militair v' verplichten ten opzichte van het Rijnland. Het gedachte type von een waarborg zou in werking treden, als ccn der partijen in gebreke bleef een geschil aan arbitrage te onderwerpen of een arbitrale uitspraak uit tc voeren, indien een dergelijke tekortkoming gepaard ging met een toevlucht nemen lot vijandelijkheden. De waarborg zou van defensieven aard zijn, hij zou voor de Britsche regeering geenerlei verplich ting meebrengen om tot geweld haar toevlucht te nemen elders dan in ihet gebied, vallende on der het voorgestelde Rijnland-poet en zou in g'ecn geval mogen strekken ten gunste der par tij, die arbitrage geweigerd had of gegeweigerd had uitvoering te geven aan een arbitrale uit spraak. De nota van 8 Juni, die Chamberlain aan Briand op de vergadering van den Volkenbond in Genève overhandigde en die Briand in staat stelde te verklaren, dat er een Engelsch- Fransche overeenstemming was bereikt betref fende de bewoordingen van liet antwoord aan Duitschland, bevat de vu'grr.de belangrijke zin sneden #rDe Fransche regeering neemt ierecht ean, dut de Britsche regeering erkent, dat het voor gestelde Rijnlandpoct niet als een slagboom kan werken om Frankrijk te verhinderen op te tre den in overeenstemming met die waarborgen, welke het eventueel gegeven heeft bij arbitrage- verdragen tusschen Duitschland en Duitschlands buren en zij is het daarom met afdeeling vier van het antwoord eens. De Britsche regeering beschouwt dit voorstel inderdaad als vanzelfsprekend en gelijkelijk van toepassing op alle staten, die het voorgestelde pact onderteekenen. Het is een voorstel, dat, in dien goed begrepen, zonder bezwaar de gereede toestemming von elk der betrokken partijen zal kunnen verkrijgen, want het is een bizondere RECLAMES. Prijs 1—3 rogels f 3 03 elke regel meer 1.— voor Amersfoort en Omstreken AMERSFOORT. Langegracht No. 4 -> Telefoon 304 Engelsche ViLT HOEDEN 10.50 6.75 2.90 VELOURS-HOEDEN in de nieuwste modellen en kleuren. „L'HIRONDELLE" 16-18 Langestraat - Amersfoort REGENMANTELS EN HOEDEN am B B Pianohandel L. KLEIN Utrechtschestr. B De bests merken De laagste prijzen MENU a f 1.75 Zaterdag 20 Juni GROENTENSOEP, CROQUETTES, KIP m. COMPóTE of BIEFSTUK m. JONGE SPERCIEBOONEN. ENTREMETS. FRUIT. toepassing van de 'olgcmeene theorie, die in het belang van alle partijen den grondslag moet vormen van de wederweerige iegeling, elke thans overwegen wordt. Het pact en de daarmee samenhangende over eenkomsten moeten noodzakelijkerwijs zóó op gesteld zijn, dat zij aan den eene kant de grootst mogelijke veiligheid aan alle betrokken mo gendheden-geven, indien deze zich houden aan hun verdragsverplichtingen en er aan hun an deren kant geen beroep op kan worden gedaan door een schuldige mogendheid omhaar te be schermen tegen de gevolgen van een opzettelij ke verbreking van haar verdragsverplichtingen. Hot standpunt der Duitsche regec-ring. Naar aanleiding van beschouwingen in de bladen over het tijdstip, waarop de rijksregee- ring op de Fransche nota zal antwoorden, wordt van bevoegde zijde verklaard, dat hierover nog niets met zekerheid valt te zeggen, omdat de Fransche uiteenzettingen bijna alle gewichtige problemen der Duitsche buitenlandsche politiek raken. Daarbij komt nog, dat deze uiteenzettin gen juridisch buitengewoon ingewikkeld zijn en er in menig opzicht twijfel bestond, hoe de voor stellen der geallieerden zijn op te vatten. Daar om zal pas na een zorgvuldige bestudeering een antwoord gegeven kunnen worden. De rijkskanselier over de Fran sche nctfo. Te Dusseldorp heeft in een redevoering ter eere van de viering van het duizendjarig be staan van het Rijnland, dr. Luthcr o.m. gezegd Betreffende de nota der Fransche regeering over het veilighcidspact zou dc Duitsche re geering het toejuichen, wanneer er onderhan delingen zouden worden gevoerd, die ten doel hebben verdrogen te sluiten, welke een wecke- lijken vrede woarborgen. Europa gaat nog diep onder het feit gebukt, dat het oude stelsel van het algemeen evenwicht van machten welis waar ter zijde is gesteld, maar dat het door het verdrag van Versailles in uitzicht gestelde systeem van een nlgemeene ontwapening nog niet tot stand is gebracht. De bestaande toestand wordt door de om standigheid behccrscht, dat het nieuwe systeem alleen op Duitschlond en enkele andere landen is toegepast, moor dot het oude systeem bij dc andere landen is b'ijvcn bestaan. Zoolang het groote probleem der ontwapening nog niet al gemeen en op gelijke wijze voor olie stoten is opgelost, zal een volledig vredessysteem niet mogelijk zijn. Duitschlands einddoel is duide lijk en oprecht, Duitschland zal steeds het zijne doen om langs den weg van directe verdrogen een toestond in Europa te krijgen, waarin ccn samengaan der Europeesche volken volgens de grondslogen der ontwapening en gelijke be handeling gewaorborg is. In den aanvang van zijn rede zeide dr. Luther nog. dot sommige eischcn der gealli eerden nopens dc Duitsche bewapening onbe grijpelijk zijn of klaarblijkelijk niet den toe stand van Duitschlonds ontwapning betreffen, maar in staat zijn om Duitschlands economi sche prestatievermogen zwaar te benadeelen. Over dit alles wil dc rijksregeering, zoodra de bcstudeering der nota geëindigd is, onverwijld zich met de geallieerde regeeringen in verbin ding stellen. Het Rijnland moet ervan verlost worden, dot het als grensgebied steeds weer, zooals in het verleden, in het nouw wordt gebracht. HET EVENTUEEL AFTREDEN DER REGEE> RING. Uit Parijs wordt vernomen blijkens een bericht uit Britsche bron, dat minister Coillaux do finoncieele Kamercommissie heeft doen we ten, dat de regecring, tenzij 'het parlement ge durende de maand 'Augustus bijeenkomt ter be handeling der voorgestelde financieele maatre gelen, zal aftreden. DE SOCIALISTEN EN DE REGEERING. Opzegging von den steun aan Poinléve Volgens de laatste berichten uit de Kamer, aldus meldt de Tel. d.d 18 Juni uit Parijs, ihccft de socialistische fractie den steun aon het mi- nisterië-Painlévc opgezegd. DE COMMUNISTISCHE ACTIE ONDER HET POSTPERSONEEL. De minister van handel heeft naar aanleiding van de heftige campagne van dc unitaire fede ratie bij de P. T. T., welke campagne een ui't-j gesproken communistische, anti-nationale strek king heeft en ingegeven wordt door bedoelin gen, die volkomen.vreemd zijn aan een corpo ratieve actie, besloten, dot dergelijke uitingen niet langer kunnen worden geduld en den P. T. T.«<Iiensten gelast alle betrekkingen met die federatie of te breken. ENGELAND. DE FINANCIEELE WETTEN. Successen der rcgcering. Londen, 18 Juni. (H.N. Draadloos). De commisoriale behandeling der begrooting is in de nachtzitling van let Lngedhuis gereed geko men en vanmorgen kort na 6 uur kon het wets ontwerp naar het Lagerhuis worden verwezen. Verschillende regeeringsamendêtnenten von ondergeschikte bet eekenis werden tijdens de zitting door een groote meerderheid aangeno men, terwijl de amendementen ven de opposi tie werden verworpen. Ongeveer 300 leden woonden de langdurige zitting bij en bij de stemming over één der on derdeden van de wet betreffende het invoer recht op zijde welke stemming vannacht om 3 uur plaats vond, werden 170 stemmen voor en 80 tegen de regecring uitgebracht. DE BRITSCH-INDISCHE LEIDER C. R. DAS. f liticus naar den achtergrond te dringen; doch toen hij stond voor de uitvoering en de conse quenties van zijn politiek, bleek het, dot hij onder bepaalde voorwoorden ten slotte toch be reid was met de Indische regecring loyaal sa men te werken. Hij verklaarde namelijk cn ver dedigde in zijn portij-orgonisaties het stand punt, hetwelk hij na harden strijd aangenomen zog, dat Indië bereid was, deel uit te maken von het Britsche gemeencbest, onder beding dot Indië in staat werd gesteld zijn eigen leven to leven zonder overheersching von buitenaf. Groot gewicht werd in verbond met een en onder don ook gehecht aan het pion von Dos om met voorkennis en goedkeuring der Engel sche regecring noor Engeland te gaon, om met den Indischcn onderkoning cn den minister von Indic overleg te plegen over de toekomst von Indië. Dc verwachting was niet ongegrond, dat hij, donk zij zijn takt, do Engelsche rcgcering zou kunnen bewegen, een belangrijken stap te zetten op den weg, dien de nationalisten in dc naaste toekomst verlangden te gaan. Met het overlijden van Da£ verdwijnt een figuur, die een groot overwicht hod op de niet onbeduidende extremistische elementen, die nog altijd sabotage en terrorisme voorstuan cn daar van in Bengalen een poos geleden nog deden blijken. Das had zich juist bereid verklaard oan dit terrorisme voor goed het zwijgen op to leggen, mits de regecring ook met daden van onderdrükking zeer voorzichtig wilde zijn. Nu hij van het politieke tooneel verdwijnt, mag men zich met bezorgdheid afvragen, of er wol een figuur te vinden is, die, bekleed met een zelfde gezag en tact, Das' arbeid zal kunnen voortzetten en dc extremistische elementen in toom houden. De begrafenis. Gemeld wordt uit Culcutta, dat de natio nalistische leider Dos met groote eer en onder enorme belangstelling ter aarde is besteld. Het voorbijtrekken van den stoet duurde acht uur; vierduizend menschen volgden de baar, dui zenden stonden langs den wegde gcmeentc- bureaux waren gesloten. NOORWEGEN. DE POOLTOCHT VAN AMUNDSEN. Dc onderzoeker met zijn metgezel len op Spitsbergen aangekomen. 'Amundsen cn al zijn tochtgenooten zijn, naar de N. R, C. meldt, veilig teruggekeerd in do Koningsbooi op Spitsbergen. Zij zijn met de vliegtuigen gedaald op slechts c.a. 250 K.M. van de Pool. Tegenwind had hen zich in den af stand doen verrekenen. De vliegtuigen vroren vast, doch na 24 dagen slaagde men er in or één vrij te maken en terug tc vliegen. NQORD-AFRIKA. DE STRIJD IN MAROKKO. De politieke bctcckenis van zijn overlijden. Het overlijden van C. R. Das, den leider dei- Indische Swarajisten, komt wel op een kritiek oogenblik in de Indische politieke constellatie, aldus het Hbld. Zooals men zich herinnert, vertoeft thans lord Reading, de onderkoning van Indië, in Enge land, tot het plegen van overleg met den minis ter van Indië nopens de politieke gedragslijn, in de naaste toekomst in Indië te volgen. Aange nomen werd, dat de kern van .dit overleg de politieke hervormingen betrof, die in 1919 in Indië zijn ingevoerd en waaromtrent onder de groote meerderheid der Indische nationalisten groote ontevredenheid heerscht, omdat deze hervormingen naar hun meening niet ver ge noeg gingen. Aanvenkelijk waren er onder de nationalisten het gematigd deel hunner niet medegerekend twee stroomingen, die voor de geregelde po litieke ontwikkeling des laryis even gevaarlijk waren, die van Ghandj, die zich afzijdig ivilde houden van alle deelneming aan den wetgeven- den arbeid en het volk buiten de wetgevende lichamen tot een onweerstaanbare macht wilde organiseeren, en die van Das, die deelneming voorstand uitsluitend tot het plegen van poli tieke sabotage, om aldus de functioneering de zer lichamen onmogelijk te maken en des te sneller de onafhankelijkheid van Indië te ver krijgen. Das, als advocaat begiftigd met groote ora torische talenten, slaagde er in zijn opvatting te doen zegevieren en Gandhi als onpractisch po Agitatie in het Spaanschc gebied. Het officieele Spoonsche communiqué zegt, dat er nog steeds onrust heerscht in het op standige gebied. Do druk van den vijand wordt over het geheele front voortgezet, maar is min der sterk sinds de gevechten van 10, II en 13 dezer, waarbij de vijand zware verliezen heeft geleden. Painlevc optimistisch. De Matin meent te weten, dat Painlevé tij dens zijn onderzoekingsreis in Marokko do zekerheid verworven heeft, dat Abd-cl-Krim zijn zoo omvangrijk offensief heeft ingezet dank zij den steun van zekere avonturiers, ge holpen door verschillende Mohammedanen. De leider der Rifs is echter reeds geblokkeerd oan het noordelijke Fransche front en zal dit weldra geheel zijn aon de kust van het Rif gebied. Verder hebben de Spanjaarden de wacht betrokken voor de internationale zone, terwijl de Fronschcn meester zijn von de verbindingswegen aan de grens van Algiers. Painlevc is derhalve van oordeel, dot het zon der een groot offensief mogelijk zal zijn Abd- cl-Krim binnen eenige maanden buiten staat te stellen de vijandelijkheden voort te zetten. De overeenstemming tusschen Frankrijk en Spanje zal ongetwijfeld de blokkade von het Rifgebied vergemakkelijken. Painlevé zou verder het wenscheljjk achten om ter ontlasting van maarschalk Lyautey één in de koloniale oorlogen ervaren generaal naar Marokko te zenden, die de volle verant woordelijkheid voor dc militaire operaties zal dragen. Een onderhoud met Abd-cl-Krim. Uit Berlijn wordt d.d, 17 Juni aen de N. R. Ct. gemeld Een medewerker van de Popoio dltalio heeft in Marokko een onderhoud gehad met Abd-el- Krim. Deze verzekerde den journalist dat de Rif-troepen best georganiseerd zijn cn niet on der de bevelen van buitenlandsche officieren staan. Frankrijk en Spanje zullen teleurgesteld worden, zoo zij op de gevolgen van een hon- gerblokkade speculeercn. Het Rif kan drie jaar lang zonder aanvoer uit het buitenland. Abd- cl-Krim verklaarde zich echter te allen tijde be reid over een aannemelijk modus vivendi met Frankrijk en Spanje te onderhandelen. Sprekend over de Spoansch-Fransche rivaliteit zeide hij „Ik was waarlijk" niet van plan mij een nieu wen vijand op den hals te holen, nadat Primo de Rivera zich bereid had verklaard tot onder handelingen, die zeker thans reeds een resultaat zouden hebben opgeleverd, indien Parijs niet met groote beloften een druk op de Rivera had uit geoefend, \\^ardoor de onderhandelingen wer den afgebroken. Frankrijk heeft ons voortdu rend bewijzen gegeven van zijn sympathie voor ons en van zijn jaloezie tegenover Spanje. Frankrijk achtte het vost te staan, dat Spanje niet in staat was Marokko te regeeren. Toen de Fransche regeering echter begon te bemerken.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1