WILLEM GROENHUIZEN „DE EEMLANDER" ABONNEMENTSPRIJS f"5 Amm EERSTE BLAD. BUITENLAND. Langestraat 43 - Telefoon 852 Fransche Bijouterieën. Gitkettingen inhou wpia no's B DRINK WEINIG IV!ELK MAAR GOEDE MELK '„HOFSTEDE OUD-BUSSEM" Stations restauratie. BINNENLAND. 23e Jaargang No. 300 ioort 2.10, idem lranco per post 1 3.—, per week (met gratis ▼errekering tegen ongclukkca) f 0.17b, aizondcilijkc na CD5. AMERSFOOBTSCH DAGBLAD OIPECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCH'E'POORTVVAL 2A. POSTREKENIMQ N°. 47010. TD_IMT.SI>. Woensdag 24 Juni 1925 PRIJS DER ADVERTENTlEN met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer O 25, dienstaanbie dingen en Licldadigheids-adve tentiën voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordeeligc bepalinecn voor het adverteexen- bene circulatie, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. BELGIE. DE NIEUWE REGEERING-POULLET. De Inhoud der regeering s~ vcrkloring. In de Kamer las de premier Poullet, in den Senaat de minister van buitenlandsche zaken Vandervelde de regeeringsverklaring voor. Daarin wordt geconstateerd, dat de verkiezin gen van 5 April duidelijk den wensch van het land deden blijken, dat de sociale wetgeving aanmerkelijk zou worden uitgebreid. Wet de buitenlandsche politiek betreft, is België voornemens trouw te blijven aan de vriendschap, die de beproeving van den oorlog tusschen België en zijn bondgenooten schiep. Vredelievend uit traditie zal België blijven stre ven naar internationale betrekkingen cn over eenkomsten, waardooor het pact van den Vol kenbond bevestigd en ontwikkeld \v;ordt. Het stelt zich voor de conventie van Washington inzake den achturendag te ratificeeren. Het Nederlandsch-Belgisch verdrag tot herziening van het verdrag van 1839 en het verdrag tus schen België cn Zwitserland zullen aan het parlement worden voorgelegd In dc verklaring wordt de nadruk gelegd op het belang cn den ernst van het financieele vraagstuk. Met het oog op de begrooting van T926 zullen nieuwe bepalingen ten aanzien der belastingen worden bestudeerd in verband met de wijziging in dc koopwaardc der munteen heid. BelangTijko partieelc wijzigingen, voor namelijk voortvloeiend uit den schuldendienst, zullen moeten worden aangebracht in de ge wone begrooting voor 1925. Uit een voor- loopig onderzoek der nieuwe lasten is geble ken, dat het moeilijk zal zijn aan de noodzake lijkheid te ontkomen van het doen goedkeuren der reeds aangevraagde middelen. In herinnering brengend, dat de Verecnigde Staten de consolidatie hebben gevraagd van de schulden van tijdens en na den-oorlog zegt de verklaring, dut aangenomen kan worden, dat bij de onderhandelingen over de eerste rente betalingen cn over den rentevoet rekening zal Vorden gehouden met den fiscalen en economi- schen toestand van België, hetwelk onverwijld een officieele missie naar Washington zal zen den. In de verklaring wordt nadrukkelijk dc eventualiteit van inflatie en depreciatie van het geld van de hand gewezen. Op taalgebied zal de regeering een verzoe nende rol van scheidsrechtster spelen. Omtrent de militaire kwestie zal de regee ring onmiddellijk die verlichting' in studie ne men, waarin het land kan toestemmen, zonder de veiligheid in gevaar te brengen. Zij stelt zich voor de studie ter hand te nemen van het vraagstuk der steeds toenemende ontwikkeling van het mechanisme in de moderne legers, dat een onbetwistbaren terugslag heeft op hun samenstelling en de dienstneming er voor. Een verwezenlijking van een oplossing dezer kwes- tie, gegrond op een uitbreiding van het vrij- willigersstelsel, zal een belangrijke verminde ring meebrengen van de persoonlijke prestaties. In afwachting hiervan zal de regeering de op heffing voorstellen van de tijdelijke bepaling der militiewet nopens dc dertiende en de veer tiende maand van den oefentijd. De regeering wil den godsvrede op religieus en onderwijs-gebied handhaven. EEN DIAMANTFIRMA STAAKT HAAR BETALINGEN. Uit Antwerpen wordt gemeld, dat de New- 7orksche diamantfirma Max Goldstein, waar van de firmant op het oogenblik te Antwerpen vertoeft, haar betalin^én >>^eft gestaakt. Het passief zou 200 a 250.000 dollar bedragen. De vorderingen, voornamelijk van Antwerpsche firma's, varieeren van 4000 tot 25.000' dollar. FRANKRIJK. DE POSITIE DER REGEERING- PAINLEVÉ. De uitslag van het socialisti sche referendum. De meerderheid tegen steunver- leenïng. Blijkens een Fransch draadloos bericht is de uitslag van het referendum van de parlemen taire partij als volgtVan de moties-Compèro Morel en Renaudel, die opheffing bedoelen der politiek van steun aan de regecring en her neming van de pardjvrijheid, verwierf de eer ste motie 45 stemmen, de tweede 39. De motie-Vincènt Auriol, die voortzetting van de steunpolitiek beoogt, kreeg slechts 12 stem men. De uitslag van de stemming over boven genoemde kwestie onder de leden van de be stuurscommissie der partij was als volgtde motie-Compère Morel kreeg 15 stemmen, de motie-Renaudel 8 en de motie-Auriol geen enkele stem. In totaal werden dus respectie velijk ten gunste van de motie-Compère Mo rel 60 stemmen, van de motie-Renaudel 47 en van de motie-Auriol 12 stemmen uitge bracht. Het wordt als zeker beschouwd, dat de par- tijgroep één harcr leden zal opdragen heden middag bij het debat in de Kamer over dc Marokkaansche politiek' het woorcf te voeren en het ingenomen standpunt uitéén tc zetten. UIT DEN MINISTERRAAD. De ministerraad heeft gisteren de maatrege len, dié Painlevé en Briand hebben getroffen voor het teri uitvoer brengen van de met be trekking tot de ontruiming van het Roerge bied aangegane verplichtingen, goedgekeurd. De operaties zullen eerlang beginnen. Naar aanleiding van het aangekondigde ver zoek om ontheffing van de parlementaire im muniteit van bepaalde communistische Kamer leden, verzekerde Painlevé, dat de justitie in alle onafhankelijkheid haar onderzoek instellen zal. Caillaux verklaarde, dat er op het oogen blik geen enkel nieuw plan bij de begrotings commissie der Kamer in studie is en sprak het bericht in een Engelsch blad tegen, als zou de Fransche regeering van plan zijn een nieu we buitenlandsche leening uit te geven. HONGARIJE DE TOESTAND VAN BETHLEN. Boedapest, 23 Juni. (H. N.). Minister president graaf Bcthlen zal het sanatorium bin nen enkelé dogen kunnen verlaten, DE BEVAARBAARMAKING VAN DEN DONAU VOOR ZEESCHEPEN. Volgens berichten in dc bladen heeft do Donnucommissie tot de staten, die bij liet Do- nauverkeer belang hebben, de vraag 'gericht of zij bereid zijn de bevaarbaarmaking van den Uonau ook voor zeeschepen mogelijk te. stu ken. Daardoor zou een belangrijk deel van Oost- en Middel-Europa in het directe wereld verkeer ingeschakeld kunnen worden 'De fi nanciering zou, volgens <Je docr Hongarije voorgestcldo oplossing, plaots hebben dooi stichting van een fonds, gevormd uit bijdragen van de Donaustaten. Hongarije zou reeds vooi den oorlog opgestelde nauwkeurige ontwerpen aangaande de technische werkzaamheden ge reed hebben, waarvan de verdieping van de Donaubedding bij de IJzeren Poort het voor naamste deel vormt. Verder zou de Donnucom missie zich bereid verklaard hebben een Vo'~ kenbondsleening op te nemen ten behoeve van de te vormen onderneming, waarvan clc aflossing door de Donaustaten zou geschieden. Mocht dit plan mislukken, don zou aan een particuliere onderneming een concessie voct hoogstens 50 jaar verleend weedsn. BULGARIJE. KONING BORIS N"AAR PARUS? Parijs, 2 3 Juni. (V. D.) Naar verluidt, zal koning Boris van Bulgarije in October een officieel bezoek aan Parijs, brengen. GRIEKENLAND. REORGANISATIE VAN HET LEGER. Athene, 23 Juni. (H. N.) De minister van oorlog werkt met koortsachtigen haast aan de reorganisatie van het leger. In Frankrijk zul len belangrijke bestellingen van oorlogsmate riaal worden geplaatst, terwijl met behulp van Engelsche kapitaal een vliegtuigfabriek wordt opgericht. Deze militaire bedrijvigheid is des te op merkelijker, daar men niet weet, tegen trie zij eigenlijk is gericht. Dc minister heeft nadruk kelijk verklaard, out de maatregelen een zui- yer defensief karakter dragen. Echter wordt te Athene gespioken van het gevaar van, een oor log met Turkije, terwijl men te Saloniki voor een botsing met Zuid-Slavië bevreesd is. DE KWESTIE VAN HET PATRIARCHAAT OPGELOST. Een verdrag met Turkije. B e r 1 ij n2 3 Juni. (V. D.) Volgens bericht uit Constantinopel is te Angora een Turksch- Grieksch veTdrpg geteekend, waardoor de kwestie van het Patriarchaat definitief is bijge legd. NOORD-AFRIKA. DE STRIJD IN MAROKKO. Painlevé's verklaring over Marokko Onthullingen over de commu nistische agitatie. Een beroep op de socialisten. Een hand gemeen in de Kamer. Painlevé heeft gisteren in de Kamer ver klaard, dat de regeering, toen zij aan het be wind kwam, de Fransche grens aan de Wergha overschreden vond door Rif-Kabylen, die het op Fez gemunt hadden. Wij zijn thans, aldus de premier, in het bezit van de Wergha. die wij slechts op twee belangrijke punten hebben overschreden, waar twee sterke bolwerken dc Fransche linie verdedigen. Ontruiming daar- vun zou ontruiming van heel Nocrd-Afrika hebben betcekend en moord op iederen Franschman. Wij hebben geen offcicele be trekkingen onderhouden met Abd-el-Krim, maar afgezanten hebben hem te kennen gegeven, dat wij niets anders wcnschten dan in 'goede verstandhouding te leven met de Rif-Kobylen en hen loyaal te helpen bij het vergemakkelij ken van hun handelsbetrekkingen. Wij hebben steeds op rechtschapen wijze gehandeld en nooit iets voorgestelde waardoor de rechten van Spanje in het gedrang konden raken. Na voorlezing van een doemen t in dien zin, dat Abd-el-Krim was toegezonden wees Pain levé erop, dat de regeering wenscht, dat haar vredesvoorwaarden spoedig zullen kunnen worden gepubliceerd in overeenstemming met Spanje. Hij zei met klem, dat Frankrijk Abd- el-Krim niet in den waan moet brengen, dat het tot alle concessies bereid is om den vrede te verkrijgen. Het opperhoofd der Rif-Kabylen heeft nog 'geen blijk gegeven, dat hij voorne mens is af te zien van zijn plan om den heiljgen oorog af te kondigen. Toegeven zou niet het verkrijgen van vrede zijn, maar het uitbreiden bcteekencn van het tooneel der oorlogsver richtingen. RECLAMES. Prijs 1—3 rebels f 3 03 elke rcicel meer 1.— Juwelier am b B Pianohandel g L. KLEIN B Utrechtschostr. De beste merken De laagste prijzen B BB H B B B B B van bstrouwbaar gezond vee HHi FILIAAL BflBM ZIE TELEFOONGIDS Engelsche ViLT HOEDEN 10.50 6.75 2.90 VELOURS-HOEDEN in de nieuwste modellen en kleuren. „L'HIRONDELLE" 16-18 Langestraat - Amersfoort REGENMANTELS EN HOEDEN MENU a f 1.75 Donderdag 25 Juni GROENTENSOEP. CROQUETTES. WIENERSCENITZEL m. DOPERWTEN of 3EAFSTEAK m. SPERCIEEOONEN. GEBAK, FRUIT, Vervolgens herinnerde hij aan de woorden van Sinofjef, die heeft gezegd, dat dc heilige oorlog in Marokko de actie van de sovjets begunstigt, aan de gedragingen van h'et com munistische lid der Kamer Doriot, aan de boodschap van de communisten aun Abd-el- Krim en aan de binnenlandsche propaganda van gq communisten in Frankrijk. Hij wees er cp, daf Humanité militaire inlichtingen heeft gepubliceerd, die een dag later over Barcelona Abd-el-Krim zouden hebben kunnen bereiken Daarna wees hij op de misdadige propagande van de communisten onder de marine in de havens, opdat deze het vervoer van troepen, munitie en ipatcrieel zou vertragen, het ver spreiden. van vlugschriften in het Arabisch en alle gekonkel, cat tot verlenging van den oor log zou moeten leiden. Hij huldigde terloops de trouw van de inlanders en citeerde een ar tikel van den communist Marty, waarin de wensch werd uitgesproken, dat de soldaten de officieren zouden knevelen en zich met de Rif- Kabylen verbroederen. De Fransche regeering heeft hoar plicht gedaan en zal dien blijven doen. Zich' tot de sociaistcn richtende verklaarde Painlevc, dat de vertegenwoordigers van de ar beidersklasse niet het recht hebben de regeer ring in den steek te laten. Voor een nationale zaak doen wij ons best een nationale goedkeu ring te verkrijgen. Het 'goat om een groote zaak, die het waard is, dat men er voor strijdt cn sterft. Frankrijk moet eensgezind blijven in dit werk der beschaving. Wij doen een laatste beroep op allen, zonder onderscheid des per- soons. Zich opnieuw tot de socialisten richtende zei Painlevé In een nationale zaak, waar het gaat om de Westersche beschaving en met name om de Fransche, hebt gij niet het recht u van ons ef te scheiden. Toejuichingen bij dc rechterzijde, het cen trum, de linkerzijde en een deel van de uiterste linkerzijde. De zitting wrd daarop geschorst- Na de heropening deelde de regeering mede, dat zij besloten had terstond dc verschillende interpellaties te beantwoorden. De communist Doriot hield een rede, waarin hij de Russische beschaving verheerlijkte te genover de kapitalistische beschaving van het Westen. Doriot had nog niet uitgesproken, toen kolonel Picot op de tribune sprong en Doriot van het spreekgestoelte wilde verwijderen. De ze greep Picot bij den orm cn er ontstond een worsteling, waarbij verschillende afgevaardig den tusschenbeiden kwamen om de twee kam pioenen van elkaar te scheiden. Het tumult werd zoodanig dat Herriot, de voorzitter, dc zitting schorste. Een communistische interpel latie van Berthon. Do communistische Kamerfractie heeft Ber thon opgedrog>j\ de Fransche regeering te in- terpelleeren <v*er haar weigering om de on afhankelijkheid van het Rif te erkennen en over de verantwoordelijkheid voor het voortduren van den oorlog in Morokko. Een motie van vertrouwen in de regcering-Poinlevé. De Kamer heeft, na langdurige debatten over de Marokkaansche kwestie, een motie van ver trouwen aangenomen in de regeering met 510 tegen 30 stemmen. Vervolgens ging de Ka mer uitéén. ARABIE. DE OORLOG IN HEDJAZ. Opheffing von het beleg van Djcddah Volgens oen telegram uit Djedduh hebben de Wahabicten, die Djeddah belegerden, hun stel lingen ontruimd zonder tc vechten cn trekken zij in de richting van Mekka terug. CHINA. DE ONRUST IN CHINA. De inval in dc Chinccschc legatie tc Parijs. Nieuwe huiszoekingen hebben plaats gehad in verschillende lokaliteiten in den omtrek van Pafijs, voornamelijk in de woningen van Chi- neesche communisten, die, naar men meent, in betrekking zouden staan tot de personen, die een inval hebben gedaan in de Chineesche legatie. Japanners vermoord cn gesteenigd. Uit verschillende steden van China komen berichten binnen over oanvallen op Japanners, w.o. het vermoorden van den Japonschen douane-commies te Woetsjau cn het steenigen van Jfipansche consuls te Tsjinkiang en Tsjoer.kiang. Een schietpartij tc Kanton tus schen Chincezcn cn Fransche en Britschc morniers. Duizenden Chineesche studenten en werklie den, burgers en soldaten zijn gisteren rondge trokken langs dc Bund (het havenfront) en rond dc Europeesche nederzetting Sjamien. Toen zij zich tegenover Het Victoria-Hotel in de Brit schc concessies bevonden, begon hot schieten. De Engelsche en Fransche mariniers antwoord den met machinegeweren. Het schieten duurde 20 minuten. Een Fransch koopman, Pasqirier genaamd,is gedood. De douane-commissaris Edward, een Britsch marinier en twee burgers werden gewond. Alles wijst -er, volgens een bericht uit Kanton, op, dot de Chineczen het eerst gèschoten hebben. Verergering van den toestond in Kanten. Uit Honkong wordt gemeld, dat de Britsche gouverneur zijn vertrek naur Engeland heeft uitgesteld. Dc Amerikaansche kanonnéerboot Helena vertrok naar Kanton, waar de toestond hedenochtend verergerd was en waar dc Brit sche vlootkrachten voorbereidingen treffen ter voorkoming van verdere ongeregeldheden. Vijf honderd buitenloitdsche ,vrouwen en kinderen verlieten hedenochtend Kanton op een Britsch schip, bestemd voor Hóftgkong. Toenemende actie tegen de buiten landers. Te Peking breidt de anti-Britsche boycot zich uit. Uit Amoy wordt gemeld, dot de toestand doar steeds ernstiger wordt door de voortduren de actie der studenten tegen de buitenlanders. De Britsche, Amerikaansche en Japansche con sulaire vertegenwoordigers vroegen hun respec tieve regeeringen, oorlogschepen naar Amoy tc zenden. In dien tusschentijd worden schepen ge reed gehouden 9m de vrouwen cn kinderen to vervoeren. De positie der buitenlanders tc Kanton. Do buitenlandsche residentie in Sjamien, de Europeesche rijk van Kanton cn de buitenland sche concessie aldaar zijn thans practisch be legerd en afgesloten van de buitenwereld De Amerikaansche consul verklaarde, dat er voed sel beschikbaar is voor drie maanden en er geen reden tot bezorgheid bestaat. De Engelsche consul heeft een waarschuwing gepubliceerd en veikloort eventueel van alle beschikbare strijd krachten gebruik te zullen maken. De staking te Sjanghai is algemeen. VEREEN1GDE STATEN. BELASTINGVERLAGING IN UITZICHT GESTELD President Coolidge heeft in een rede ver klaard, dat hij in December een voorstel tot nieuwe belastingverlaging bij het Congres zal indienen. Coolidge verklaarde een batig slot van 200 mUlioen dollar over het loopende fis cale jaar te verwachten. DE DOOD VAN LA FOLLETTE. Wisconsin bewees de laatste eer aan het stoffelijk overschot van senator La Follctte, terwijl de kist was opgesteld in het parlements gebouw van den staat. Van het middaguur tot middernacht kwamen duizenden hun laatste hulde brengen aan den man, die zijn leven aan den dienst der gemeenschap had gewijd. New-7ork, 23 Juni. (V. D.). Een be-, weging is gaande om den zetel van wijlen sena tor La Follette aan te bicden aan zijn weduwe. DE PROGRESSIEVE PARTU LIJDT EEN NIEUW ZWAAR VERLIES. Senator Lndd overleden. Washington, 23 Juni. (VJD.) De boe zemvriend van La Follette, Senator Ladd, is te Bultimore overleden. Hij zal op hetzelfde uur els La Follette ter aarde besteld worden. Dc progressieve partij verliest hiermede haar twee den leider. KOLONIËN. Oost-Indië. VERDUISTERING. Uit de kas van do Biliton-Maotschappij te Tandjong-Padon is 40.000 gulden verduisterd; de hoofddader is gevat. GEWELDIGE BRAND IN KOTABOEMI. Een geweldige brand heeft naar Aneta seint in Kotabocmie in dc Lampongsche districten 62 woningen cn toko's verwoest. De schade bc- draagt ongeveer drie ton. D7NAMIETPATRONEN. De politie in Sawahlocntoc heeft volgens Anetatelcgram 24 halve en 17 hcele dynamict- patronen, benevens 27 slaghoedjes in beslag genomen. Het was aan de politie bekend, dat het dynamiet en do slaghoedjes tusschen tobak in een postpaket verzonden was. Eerste Kamer. In de gister gehouden vergadering werd be sloten, hedenochtend te beslissen over. ccn ver- zoek-Smeengo om het wetsontwerp inzake maatregelen voor dc landsverdediging in ver band met de Zuiderzeewerken von dc agenda af to voeren. Bij het wetsontwerp tot wijziging der kies wet verklaart dc heer De G ij se 1 a a r (c.h.) dat dit hem te vèr gaatcvenzoo de heer Rink (v.b.). Dc hper Slotcmakcr de Bruine (c.h.), verdedigt het ontwerp ter wille van de gewe tensvrijheid, welke materie de Regeering ech ter in vollen omvang behoort te bezien. De heer Mcndcks (v.d.) motiveert zijn stem tegen, omdat het ontwcip allcëh godsdienstige bezwaren betreft. Na verdediging door Minister Ruys de Beerenbrouck wordt het ontwerp ver worpen met 24-14 stemmen. Verschillende kleinere ontwerpen z.h.st. aan genomen, alsook dnt tot wijziging der wet op hooger Landbouw- cn hooger vecartsenijkundig onderwijs. Bij de Surinaamschc begrooting 1925 dringt do heer ^rntz (r.k.) aan op betere regeling der immigratie. De heer Cramer (v.d.) vraagt inlichtingen omtrent de grensquaestic. Spr. dringt aan op steun van staatswege aan Suriname, dat bijna onbegrensde mogelijkheden biedt. De heer D c Waal M a 1 e f ij t (a.r.) wcnscht splitsing der uitgaven voorx moederland cn ko lonie. Spr. acht immigratie van Europeesche boeren in Suriname thans mogelijk. Minister dc Graaff ucht voorzichtig heid met invoer van arbeidskrachten noodza kelijk. Inzake do grens is er geen geschil. Spr. is tegen oprichting van een Rijkssuiker bedrijf. Het particulier initiatief zal door de Regeering gesteund worden. Spr. verwacht niet zulke goede resultaten van immigratie naar Su riname van Europeesche landbouwers, als de heer de Waal Malcfijt. Do Begrooting wordt z.h.st. aangenomen. Dc vergadering wordt verdaagd tot heden II Berichten. DE SCHIEDAMSCHE OLIEFABRIEKEN IN DE ASCH GELEGD. Dc schade ongeveer een ton. Gistermorgen cm 7 uur werd brand ontdekt in het ketelhuis der Oliefobriek van de „N.V. Schiedamsche Oliefabriekcn dc Haan", op den hoek van dc Westerkade en de Nassaustraat. In zeer korten tijd greep het vuur zeer snel om zich heen en binnen een kwurtier stond het vier verdiepingen hooge pand in lichte iaaie. De Schiedamsche brandweer, die spoedig ter plaatse was, tastte met al het beschikbare ma teriaal de geweldige vuurzee aan. Na een half uur bezweken de balken von dc eerste ver dieping. Daarop stonden twee groote tonks te zamen ongeveer 30.000 Liter raapolie bevat tende. Een der muren bezweek cn de tanks met olie vielen omlaag tcnge'volge waarvan de vlammen opnieuw voedsel kregen en een hevige hitte verspreidden, die de brandweer een oogen blik deed terugdeinzen. Een groot pakhuis, dat op ongeveer 25 Meter afstand stond aan den overkant van de Nassaustraat, werd door de hoog oplaaiende vlammen aangetast. De brand- keer wist in die richting verdere uitbreiding van den brand te voorkomen. Aan de andere zijde van de Qliefabriek lag de mouterij „Maas sluis". Ook daar hadden de vlammen een goed heenkomen gezocht en het dak aangetast. Meer dan een uur werd met 15 stralen een groote hoeveelheid water in de vuurzee ge worpen, doch van vermindering van den brand v/as nog niets te bespeuren. Eerst om ruim half negen toen alles, wat maar eenigszins brand baar wos, een prooi der vlammen was gewor den, nam het vuur af. Alleen de buitenmuren van het gebouw waren toen nog overgebleven. Daar zij gevaar opleverden voor de voorbij gangers achtte de brandweer het noodzakelijk ook deze muren omver te halen. Om half tien kon men zeggen het vuur mees ter tc zijn en kon de brandweer het aantal stra len verminderen. Toch bleef men nog den gan- schen morgen met enkele stralen op dc stoom spuit de ruine nathouden. Verzekering dekt de schade, die ongeveer op een ton wordt feschat.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1