ELVIRA BERG-HOTEL „DE EEMLANDER" BUITENLAND. Soiree Dansant 24e Jaargang No. 4 IBONNEMENISPRUS r3 .T Amttv EERSTE BLAD. DE MOOR Deli- ZandbSad ss Inbou wpian o's Heden (Zaterdag) Morgen (Zondag) Soiree Dansant „QUD-BUSSEM" Langestraat 43 - Telefoon 852 Fransche Bijouterieën. Gitkettingen L'HIRONDELLE VOOR DE REiS Stationsrestauratie. foort f 2.10, idem irzcco p«r pot! X—, pet treek (met (trillj tefrtkering «•ges oagelükkea) f 0.17tboadelijke no .7 0.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD 01?ECTEUR-UITQEV£R: J. VALKHOFF. ARNHEMSCBHUER^ORTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47910. TIC INT. 010. Zaterdag 4 Juli 1925 PRIJS DER ADVERTENTIE mei inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnstaanb'e* dingen en Licidadigheids-adveitentiZn roor de heüt der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordcclige bepalingen voor het adverleeren- bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND DE DUITSCHE VEILIGHEIDS- VOORSTELLEN. Den Hoog genoemd als ver- goderplaats voor een in Aug. te houden conferentie. Ui! Berlijn wordt d.d. 3 Juli aan de Tel. eimeld In diplomatieke kringen te Berlijn acht men het tot stand komen van een internationale conferentie tot regeling van de groote Euro- J-cesche kwesties, zooals in de eerste plaats het veiligheidspact, zoo goed als verzekerd. Men beweert zelfs, dat deze conferentie in den loop van de maand Augustus gehouden zal worden. Do voorbereidende onderhandelingen zouden r eds ver gevorderd zijn als plafets van de hij- é:rkomst wordt in de eerste plaats 's-Graven- ha Te genoemd. Pen definitieve beslissing is hieromtrent echter nog niet genomen, daar van andere rijde Oostende voorgesteld is. Dat men in Duitsche politieke kringen sterk cp het tot stand komen van deze conferentie reker.t, zou uit de motiveering blijken, welke <»e minister van buitenlandsche zaken, dr Stiesemann, gaf, teen hem gisteren gevraagd werd de debatten over de buitcnlandsche poli tiek uit te stellen. Dr. Stresemann gaf bij deze gelegenheid ten antwoord, dat de Duitsche re- gco.-:ng ann de komende internationale confe rentie niet kan deelnemen zonder de zekerheid te hebben, dot de rijksdag achter haar staat Ccolidge over het vcüigfheidspact. Pi esidcr.t Coohoje, die het woord voerde bij een vacsan-slievende plechtigheid te Com- .age en Massachusetts beloofde den moree- Icn steun der Ver. Staten voor de vciligheids- «rr dragen om den vrede in Europa te bewa ren. Aan deze belofte verbond hij de waar- sonuwing, dot men niet kon verwachten dat Amerika anders nog meer zal bijdragen tot "t fsuaicieete 'herstel der oude wereld In- dim de volkeren der oude wereld elkander nntrcuwcn. zeide hij, laat hen wederzijdsche -.dragen sluiten voor hun respectieve zeker end Ofschoon ons eigen land zich onthouden n :-t ven het aangaan van politieke verplich- ^'VTcn, waar het geen politieke belangen ?ft, zouden dergelijke overeenkomsten steeds oen mcreelen steun genieten van onze regee- r.ng en het kan niet anders, of de openbare .carting .van de wereld moet ze goed keuren. RADEK TE BERLIJN. Een Duitsch-Russisch verbond tegen de geallieerden? KorI Raclek, de bekende bolsjewist, vertoeft momenteel in Berlijn, waar hij aldus :en bericht uit Berlijn de Duitsche re geering tracht te bewegen een verbond te slui ten met Rusland tegen de geallieerden. Het ver luidt, dot hij reeds verscheidene conferenties heeft gehouden met Stresemann. HET ECONOMISCH GESCHIL MET POLEN. De rijksregeering heeft tegen de Poolsche maatrelcn, die de Duitsche belangen zeer schaden, de volgende maatregelen gesteld de douanerechten worden voor een aantal Pool sche uitvoerartikelen verhoogd. De invoeT van een reeks thans invoervrije artikelen wordt verboden de reeds bestaande invoerverboden zullen zonder uitzondering gehandhaafd wor- DE HANDELSMISSIE NAAR MADRID. De Duitsche handelsdelegatie kwam gisteren te Madrid aan ter bespreking van zekere ge- ïinge wijzigingen van de onlangs onderteeken- de Spoansch-Duitsche overeenkomst. HET HANDELSVERDRAG MET GRiEKENLAND. De rijksdag heeft in tweede leing het wets ontwerp aangenomen betreffende een voorloo- pig handelsverdrag met Griekenland. EEN SENSATIONEEL BERICHT VAN DE DEUTSCHE ZEITUNG. Wil Tsjecho-Slowakije oorlog? B e r l ij n, 3 Juli. (V. D.) De reactionaire Deutsche Zeitung bevat heden een sensationeel bericht uit Goerlitz, waarin gemeld wordt, dat de Tsjechen, geleid door Fransche officieren, militaire manoeuvres houden langs de Duitsch- Tsjechische grenzen, welke een provoceerend karakter dragen. De Tsjechen zouden voorzien zijn van tanks en zware kanonnen. Volgens het blad zouden die manoeuvres niets minder be oogen dan een oorlog te provoceeren met Duitschland. Het blad bevat tevens het be richt, dat onlangs een militair bondgenoot schap gesloten zou zijn tusschen Polen en Tsjecho-Slowakije, waarin geheime clausules zouden voorkomen. Ook Polen zou groote ma noeuvres houden langs# de Duitsche grenzen onder Fransche leiding. Deze manoeuvres zou den dan ongetwijfeld in verband staan met de Tsjechische.- HET AANTAL INWONERS VAN BREMEN. De voorloopige volkstelling in Bremen wijst uit, dat het aantal inwoners 331.381 bedraagt, tegen 311.266 in 1919. DE VEROORDEELING DER DUITSCHE STUDENTEN TE MOSKOU. Berlijn protesteert te Moskou. Tsaar de Tel. verneemt, heeft de Duitsche minister van buitenlandsche zaken te Moskou laten protesteeren tegen het doodvonnis tegen de drie Duitsche studenten. De Duitsche bladen bevatten alle krachtige protesten tegen dezen „gerechtelijken moord". Een blad eischt zelfs het afbreken der Duitsch-Russische betrekkin gen. Tenuitvoerlegging van het vonnis zou er ongetwijfeld toe leiden, dat de Duitsch-Rus sische betrekkingen vertroebeld worden. BELGIE. DE STAKING DER METAALBEWERKERS. Verdere uitbreiding. De staking van de metaalbewerkers heeft zich in de Borinage en het Luikerland nog uitge breid. Te La Louvière staken thans ongeveer 13000 man. De staking is nu nagenoeg alge meen, behalve te Antwerpen, waar de loonen niet verlaagd zijn. De communistische Dra- peau Rouge (Roode Vaan) juicht, dat de werk lieden het bemiddelingsvoorstel van den socia- listischen minister Wauters van de hand heb ben gewezen. FRANKRIJK. DE ECONOMISCHE BESPREKINGEN MET DUITSCHLAND. Wat de Fransch-Duitsche onderhandelingen betreft, is de indnrk ten aanzien der hangen de kwesties, naar men uit Parijs meldt, veel gunstiger geworden. Er blijven nog maar vier punten, met name de betreffende wijnen in kleurstoffen, waaromtrent men het Duitsche antwoord afwacht, ter oplossing over. Blijkens een ander bericht uit Parijs heeft de Fransche minister van handel in een ge sprek met Trendelenburg te kennen gegeven, dat hij de onderhandelingen inzake 'het 'han delsverdrag binnen hoogstens acht dagen ge ëindigd wens ebt te zien. DE VERHOUDING TOT DE VER. STATEN Een verklaring van Briand, Aan een noenmaal, ter eere van de zending van don Amcrikaanschen minister ven koop handel, heeft Briand de levendige Fransch- Amerikoansche vriendschap verheerlijkt en da anti-Fransche propaganda in de Ver. Stoten gegecseld. Hij toonde aan dat Franlcrijk's moei lijkheden slechts uit den oorlog voortvloeien do[ het aan geen veroveringsoorlog denkt- Hij wees cr op, dat het te Londen, om den vrede te dienen, een zwaar offer gebracht heeft. Het wil trachten een waa'rborg-verdrag tot stand te brengen, dat den volkenvrede zal verzekeren. Ten slotte zei Briand: Frankrijk ontkent zijn schuld niet, het zal dien betalen binnen de grens van zijn tegen- wcorcligen staat ven financiën. DE SCHULD AAN AMERIKA. In den kabinetsraad heeft Briand gisteren zijn collega's een uiteenzetting gegeven van de onderlinge schulden der geallieerden. De le den van de regiering keurden het zenden, de zen zomer, van een missie naar de Ver. Sta ten. goed Washington, 3 Juli (V. D.) Secretaris Mellon spreekt tegen, dat de Italiaansch-Ame- rikaansche conferentie over het fundeeren der schulden is afgebroken. De conferentie is slechts verdaagd tot Augustus. EEN FRANSCH INFORMATIEBUREAU TE NEW-YORK. P a r ij s3 Juli. (H. N.) Bergucry, de vroe gere kabinetschef van Herriot, heeft opdracht o iivungenom te New-York een Fransch in formatiebureau op te richten. Volgens de Petit Parisicn zal dit bureau tot taak hebben de open bare' mecning in Amerika beter in te lichten over Frn-' rijk. De zending van Berguéry zal echter ven beperkten omvang blijven en voor- loopig zal hij slechts 3 maanden te New-York blijven. DF. HANDELSMISSIE NAAR RUSLAND. De minister van handel Chaumet heeft gis teren in den kabinetsraad meegedeeld, dat ei nog geen beslissing genomen is omtrent het zenden varv. een handelsmissie naar Rusland. Als deze kwestie, die thans nog overwogen wordt, wordt aangenomen, zal Reynaldy waar schijnlijk de leiding van die missie op zich ne men TEGEN ONMATIGE BEPERKING ONZER DRINKGEWOONTEN. De N. R. C. schrijft: De vorige week heeft te Parijs de 6e Confe rentie vergaderd van de Ligue Internationale des Adversaires des Prohibitions, die haar 5e conferentie, gelijk men zich herinnert, het vorige jaar te Scheveningen gehouden heeft. De bijeenkomst sloot ditmaal aan bjj een in ternationaal vakcongres, het 7e, bjjeengeroe-. pen ter gelegenheid van het 2o-jarig bestaan van het Comité International du Commerce des Vins, Cidres, Spiritueux et Liqueurs. De vergaderingen werden gehouden in de Congreszaal van het Grand Palais, onder lei ding van Graaf Bertrand de Mim, voorzitter van beide bonden. Ter conferentie der verbodstegenstanders werd mededeeling gedaan van den toestand van den handel in alcoholische dranken in een aantal landen, van den stand der verbodsbewe ging, van den strijd daartegen en van de be reikte resultaten. De heer Oldmeadow (Engeland) hield een voordracht over de methoden van propaganda tegen drankverbod en handelsbeperkingen. Dr. Legros, Kamerlid, las de conclusies voor van een verhandeling van den heer Doleris, president van de Academie van Geneeskunde te Parjjs, over: „De rol van den wijn in de voeding, de hygiëne en de geneeskunde". De heer C. Hackett, vertegenwoordiger van de Association against the Prohibition Amen- ment te Washington, deelde een aantal feiten mede betreffende de werking van de verbods- wet in Amerika en verklaarde op grond daar van, dat, zoo die wet in eenige staten wordt Fa. BRaNEISEN Langstraat S Tel. 129 Petitos 6 cent Bouquet 8 Extra 10 Pianohandel L. KLEIN Utrechtschestr. De beste merken De laagste prijzen Levsrt U EIEREN van het Rijkspluimvee-proefstation. Normaal gewicht ÜPARKTPRWS FILIAAL „HOFSTEDE OUD-BUSSEM" Zie Telefoor.cjids Juwelier van alle zomerartikelen tot spotprijzen. Zie de étalages. 16-13 Langestraat - Amersfoort Sponsen Tandborstels Haarkammen Sponsenzakjes Badhandschoenen A. VAN DE WEG Langestraat 23 MENU f 1.75 Zondag 5 Juli SARDINES met GEROOSTERD BROOD. KONINGINNESOEP. BLINDE VINK met DOPERWTEN ol VARKENSROLLADE met SNIJBOONEN. VANILLE IJS. FRUIT. toegepast, in het overige deel van de Unie het drankverbod feitelijk niet bestaat. De conferentie, die de afgevaardigden ver- eenigde van niet minder dan 18 landen en waartoe voor de eerste maal ook de Duitsche belanghebbenden officieel waren uitgenoodigd, werd gedeeltelijk bijgewoond door sir Alfred Bower, lord mayor van Londen, wijnhandelaar van beroep, die ook eeregast was aan het ban ket, dat gepresideerd werd door den heer Chaumet, den Fransche minister van handel en waaraan mede aanzaten diplomatieke vertegen woordigers van verschillende landen. De Ne- derlandsche legatie werd vertegenwoordigd door baron de Vos van Steenwjjk. (De Neder- landsche vertegenwoordiging ter conferentie telde 19 deelnemers). De conferentie heeft opnieuw stelling geno men tegen eiken aanslag op het beginsel der persoonlijke vrijheid. Zij heeft in een resolutie uitgesproken als strijdig met de rechtvaardig heid te Beschouwen de onevenredig zware be lastingen, die drukken op den handel in alco holische dranken, welke lasten inderdaad slechts verholen verbodsbepalingen zijn, die fraude uitlokken en aanmoedigen. De conferentie heeft de aandacht der belang hebbende regeeringen gevestigd op het belang eener doelmatige bestrijding van de fabricage en den verkoop van vervalschte dranken (boiB- sons malhonnêtes). Ter vervanging van den heer de Mun, die 6 jaren het voorzitterschap bekleedde, is tot voor zitter gekozen baron Raymond de Luze Bepaald is dat de volgende conferentie zal worden gehouden in Juni '26 te Oporto, ter wijl uitnoodigingen zijn ontvangen voor 1927 te Kopenhagen en voor 1928 te Weenen. ENC.r* AND. LABOUR EN HET NIEUWE PENSIOENij STELSEL. Het amendement der urbeidcis verworpen. Het door Labour ingediende amendement, ertoe strekkende het begin van de bijdragen volgens hc< nieuwe pensioenschema twee jaar uit te stellen, in verband met de buitengewone industrieele depressie, werd gisteren met 218 tegen 114 stemmen door het Lagerhuis verworpen. DE MOEILIJKHEDEN IN DE MIJNINDU STRIE. De arbeiders verwerpen dc voor stellen der patroons. Londen, 3 Juli (H.N. Draadloos). De ge delegeerden dor mijnwerkers hebben vandaag besloten de nieuwe voorstellen der mijneige naars niet te aanvaarden, en aan de verschil lende vak vereen ig.'n gen te adviseeren niet of te wijken van het beginsel der nationale over eenkomst, die de mijneigenaars, zooals bekend, hebben opgezegd. Hoewel de beraadslagingen geheim waren, verklaarden verschillende ge delegeerden, onder wie zidh ook parlements leden bevonden, na afloop der conferentie, dot de voorstellen der mijneigenaars, die neer komen op afschaffing van het nationale mini mumloon en op terugkeer tot de districtsloo- nen, tcnccnenmale onaanemclijk zijn. Men neemt thans aan, dot, indien voor 1 Aug. geen nieuwe overeenkomst is bereikt, de bestaande overeenkomst von week tot week zal werden verlengd, indien de onder1 andelingen tenmin ste kans op een goeden uitslag bieden. DE NALATENSCHAP VAN EEN PERS- MAGNAAT. De pers magna at sir Edward Hulton, die in Mei gestorven is heeft 2.222,471 nagelaten, waarvan 9O0.C00 successiebelasting moet worden betaald. ZWEDEN. OPENING VAN HET DRAADLOOZE STATION GRJMTON. Stockholm, 3 Juli. (H.N. Draadloos). Het dreodloozc station Grimton, dot de derde plaats onder de grootste stations van Europa inneemt, is gisteren plechtig geopend in tegen woordigheid van den koning en verschillende ministers. Bij deze gelegenhe'd werden de ge bruikelijke telegrammen tusschen den koning en president Cooüdge gewisseld. ZWOEDSCHE LUCHTPOST. Stockholm, 3 Juli (H.N. Draadloos). Met ingang ven 4 Juli zol de luchtpost uit Zwe den over de volgende lijnen worden verzon den Malmoe—HamburgAmsterdam—Parijs en LondenKopenhagenHambwgBremen; Stockholm—Berlijn; Berlijn—Leipzig—München Zurich—Lausanne—Geneva; MünchenWeenen —Boedapest; Berlijn—Erfurt—Frankfort; Stock holmDanzig; StockholmHelsingfors; Hel- sdngfors—Reval—Riga—Memel—Koningsbrgen. NOORWEGEN. AMUNDSEN. Het stoomschip, aan boord waarvan Amund sen en zijn metgezellen zich bevinden, vaart langs de Westkust. Overal wordt het vergezeld door kleine en groote schepen, bemand met duizenden opgetogen vereerders. Morgenoclv tend vliegen zij naar Oslo, waar grootsche feesten worden voorbereid. ITALIË. EEN NIEUWE ANTI-FASCISTISCHE PARTIJ Op het te Rome gehouden ccngres van dc anti-fascistische Nationale Ur.ie is besloten de Unie in een politieke partij om te zetten. Eén der leiders, de geschiedkundige Guglielmo Fer- rero. heeft aan den correspondent van L'Oeuvre te Rome uiteengezet, dat het de be doeling is in Italië een regeering te vestigen, gegrond op den volkswil, zooals deze zich uit door het algemeen kiesrecht. Voor het oogen- bHk denkt men zich de Unie nis een afzonder lijke partij; later zal er wellicht gedacht wor den over een fusie met de andere reeds be staande democratische partijen Het eerste doel zal zijn het algemeen kiesrecht daadwerkelijk in eere te herstellen. Geen der partijen heeft de meerderheid ir. het land; uit het algemeen kiesrecht zal dan ook een parlement voortko men, bestaande uit vertegenwoordigers der ver schillende partijen, waarvan er geen enkele de meerderheid zal hebben, d.w.z. behalve de Na tionale Unie, de fascistische partij, de natio nalistische, de liberale, de katholieke volks partij, de unitaire socialisten de maxi- malistische socialisten en de communisten, Dc N. U. wil in een dergelijk parlement de sluit steen zijn eener coalitie, bestemd om de stabi liteit eener weerlijk democratische regeering te verzekeren. Het fascisme wil niet toegeven, dat het onmogelijk is, dat één partij de volstrekte meerderheid des lands vertegenwoordigt; dc lo gica der feiten dwingt 'het zoodoende om het algemeen kiesrecht geweld aan tc doen. Leide* der partij zal Amendola zijn. HONGARIJE. GUNSTIGE OOGSTVOORUITZICnrTN. De overvloedige neerslag der laatste dagen in vooral aan de knolvruchtcn ten goede ge komen. Ten aanzien vnn mais, aardappelen en bieten verwacht men in talrijke deckn van het land een recordoogst. POLEN. DE OVERSTROOMINGEN. In Zuid-Polen duren de ovci stroomingeh voort, moor in dc Knrpathen begint de water stand tc vollen. RUSLAND EEN BELANGRIJKE VERKLARING VAN SOKOLNIKOF. Rusland is bereid zijn schul den te beluien cn te onderhan delen. Moskou, 2 Jul i. (V. D.) Sokolnikof, volkscommissaris von financiën, heeft een be langrijke verklaring ofgelegd iqet betrekking tot de Russische schulden von voor den oor log. In een rede voor de finoncieele conferen tie over de mogelijkheid van buitenlandsche credieten zcide hij „Hoewel wij alle schulden geannuleerd heb ben, gaan wij voort tc zoeken nonr een moge lijke oplossing en regeling. Wij zijn bereid te onderhandelen. Wij zijn bereid zekere defini tie verplichtingen op ons tc nemen, welke wij tevens bereid zijn na te komen, doch de voorwaarden van een regeling moeten in over eenstemming zijn met onze financicelc draag kracht en ons zekere voordeden bieden. Tot dusverre wilden onze schuldeischcrs ons dwin gen dc schulden te betalen op voorwaarden, die ons in slavernij zouden brengen. Wij zijn nimmer bereid dergelijke voorwoorden te aan vaarden. De tegenwoordige internationale toe stand is niet zoo, det Rusland gedwongen kon worden onwaardige voorwoorden te aanvaar den die gedicteerd worden dóór de grootè mo gendheden, zooals bij de conferenties van Ge nua en 's-Gruvenhogp. Rusland is bereid zich op offeringen t? getroosten''. Dc voorloopige Russische begrooting voor het komende jaar uiteenzettende, zeide Sokol nikof voorts, dat deze 3560 milliocn roebel zal bedrogen, dus ongeveer een billioen meer dan het vorig jaar. Hij schatte dc inkomsten uit de directe en indirecte belastingen op 1568 mil- lioen loebel. Verwijzende naar de uitgaven, zeide Sokolnikof, dat de Russische regeering besloten heeft dc uitgaven voor dc verdedi ging van het land te verhoogen. „Dit geschiedt niet omdat wij oorlogsgevaar vrcczcn, doch als goede eigenaren, wier eigendommen groeien, moeten wij de bewaking versterken". Tevens verklaarde Sokolonikof, dat de gouden tsernowitsj spoedig gebruikt zol worden voor den handel met de oostersche landen. Rus land heeft een passieve balans met Pcrzië, Af ghanistan en China. De regeering wenscht gouden tsernowitsj te gebruiken in plaats van dollars en ponden. EEN POOLSCH-RUSSISCH INCIDENT. Uit Moskou wordt d.d. 3 Juli gemeld van Russische zijde, dat in verbond met de weige ring van een Russischen grenspost om een Poolsch deserteur uit te leveren een sterke Poolsche troepenofdeeling op 28 Juli do grens overgetrokken is en het posthuis in brand ge stoken heeft. De commandant werd gewond. Het vuren hield een half uur oan. Ook op I Juli werd op een Russischen post door een Poolsche afdeeling gevuurd, welk vuur beant woord werd. NOORD-AFRIKA. DE STRIJD IN MAROKKO. De sterkte der Fransche troepen. Volgens nadere berichten bedraagt de sterk te der Fransche troepen in Marokko thans ternauwernood een kwart meer don de sterkte in 1914. Aanvankelijk was gemeld, dat het ef fectief slechts Vk gedeelte bedroeg van de troepenmacht in 1914 CHINA. DE ONRUST IN CHINA. De vorming eener nationale regeering. Er is, 'naar d.d. gisteren uit Kanton wordt gemeld, een commissie van 16 leden gevormd, waarvan ook de zoon van Socn yat Sen als minister van verkeei9wezen deel uitmaakt, ten einde een nationale regeering te vormen. De buitcnlandsche consuls, behalve die van Enge land en Frankrijk, waren bij de installatie plechtigheid genoodigd, doch geen hunner i« verschenen Versterking van Sjamien. Gemeld wordt uit Kanton, dat de Engelsche troepenafdeeling een hoeveelheid prikkeldraad alsmede 10,000 zandzakken heeft ontvangen ter versterking van de verdediging van Sjamien. Sluiting van de katoenbeurs 1c Sjanghai. De Chineeschv? katoenbeurs te Sjanghai is gesloten, zoolang het conflict niet opgelost V

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1