L¥ I BUITENLAND. LOUIS KLEIN BINNENLAND. „DE EEMLANDER" PRIIS DER AQVERIENTIEH met iobegrip van een. DurrscHM^n DE MOOR Deli- Zandbiad GROOTE OPRUIMING L'HIRONDELLE St at ions rest au rat ie, Muziekinstrument O© gosideri band. 24e jaargang No. 8 ifiöMispRüs rir^r,rAtt foort I 2.10^ Idem Irma per po«l f 3. per «eek (mei rrritii rtnxker.ng -gen oagelukkca) 0.17», aizoadcxlykc nomen 1 0Ü5. AMERSFOORTSCH DAGBLAD OlB.ECTEUR-UITtafcVen. j. WALKHOFF. ARNHEMSCHeRpoORTWAL 2A. POSTREKENIHO N\ 47»lo. TEUItH. Donderdag 9 Juli 1925 bewijsnummer, elke regel meer I 0.25, dienstaanbie dingen en Licldadigheids-adYCLtenticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bcdrijt bestaan zeer Yoordeeligc bepalingen voor het advcrtccrcn bene circulaire, bevattende de voorwaarden, woedt op aanvraag toegezonden. DE DUITSCHE VEILIGHEIDSVOORSTELLEN. Geen rijksdagdiscussics over dc f Duitsche antwoordnota. In de commissie voor buitenlandsche zaken van den rijksdag- heeft gisteren allereerst de voorzitter Hergt (Duitsch-nationaal) mededee- üng gedaan van een brief van 7vIü]ler-Franken (soc.-dem.), waarin, onder verwijzing near de gebeurtenissen in de plenum-vergadeiing aan het einde van de vorige week, de wensch wordt geuit inlichtingen te geven of in een plenum- vergadering een verklaring zal worden afge legd over de buitenlendsche politiek. De rijks kanselier zcide daarop: De rijksregeering is van plan vóór het ver zenden van de antwoordnota op de Fransche nota nogmaals met de commissie voor buiten lendsche zaken te vergaderen. Dit zal gebeu ren, zoodra de tekst van het antwoord in den boezem der regeering zelf geheel besproken is. Hoewel deze nota in verband met den stand van de internationale behandeling van het ge- heele probleem nog niet een definitief karak ter zal dragen, zouden toch bepaalde kwesties daarin reeds tot een practische beslissing kun nen komen. De regeering acht een bespreking in het plenum van den rijksdag vóór bet ver sturen van de nota niet doelmatig. Zij houdt daarentegen vast aan de opvatting, dat na de verzending een bespreking in plenum goed is. Bij een bespreking vóór ifzehding zou de rijkskanselier moeten vreczen, dot dan in den loop van het debat een ingaan op bizonder- von de nota niet te voorkomen zou zijn, waar door don te kort zou worden gedaan can het diplomatieke gebruik om dergelijke nota's vóór dc overhandiging niet bekend te maken. De ook door de regeering met het oog op den toestand cn de beteckenis gewenschte mede werking van het parlement is gewaarborgd dcor het voorgenomen contact met de betref fende commissie. No deze verklaring ontwikkelde zich een levendig debat, waarna Hcrgt verklaarde, dat zoodra het zoover is de voorzitter de com missie zal bijeenroepen. Geen internationale conferentie te Brussel? Dc Etoile Beige meent te kunnen verzekeren, zulks cp grond van van bevoegde zijde ontvan gen inlichtingen, dat de Belgische regcering niets afweet van een plan om in September een groote internationale conferentie te Brussel te houden, die zich met het veiligheidsvraagstuk en de schulden der bondgenooten zou bezig heuden DE GEALLIEERDEN EN DE DUITSCHE LUCHTVAART. Berlijn, 8 Juli. (W. B.) De regeerings- comrr.issie van advies voor de luchtvaart f..Lufïbeirat") zal, nocr de Duitsche bladen mel den. in het midden van de volgende week ver- paderen om de nota van den gezantenraad over de luchtvaart te bespreken. Pas daarna zal de regeering een nadere beslissing nemen. DE ONTRUIMING VAN HET BEZETTE GEBIED. Gclscnkirchcn, Recklinghausen, Bochum enz. worden deze weck door dc Franschen verlaten. Dc gemeentebesturen van Hattingen, Witten a. d. Roer, Bochum, Gelsenkirchen en Reckling hausen hebben volgens de Duitsche bloden van de bczettingsoverbeden de mededecling ontvan gen dat alle woningen in den loop dezer week v/eer zullen werden teruggegeven. Het vertrek der tropen ken aan het einde der week ver wacht worden. Het regiment infanterie uit Hottingen en Witten gaat naar Worms. OPZEGGING VAN EEN LOONÖVEREEN- KOMST IN HET SAARGEBIED. Gemeld wordt uit Saarbrücken, dat na on derhandelingen tusschen vertegenwoordigers van de mijnwerkersorganisatie van het Saar- gebied, van het Fronsche ministerie van arbeid en een vertegenwoordiger van de mijndirecties, de bond von Duitsche mijnwerkers en de vak- vereeniging van christelijke metaalbewerkers met 8 Juli de loonsovereenkomst opgezegd en besprekingen gevraagd hebben voor het sluiten van een nieuw loontarief. DE VEROORDEELING VAN DE DUITSCHE STUDENTEN TE MOSKOU. Beschouwingen van den advocoat Freund. Uit Berlijn wordt d.d. 8 Juli aan de N. R. Ct. gemeld: Dr. Heinrich Freund, de Berlijnsche advocaat, die te Moskou het proces tegen de drie Duit sche studenten heeft bijgewoond, heeft vandaag aan enkele medewerkers van de Berlijnsche bla den zijn indrukken medegedeeld. Dr. Freund, die verschillende werken over het nieuwe Rus sische recht heeft geschreven, heeft het pro ces als toehoorder mogen bijwonen. Hij verzekerde, dat het proces in geen geval een ccmedie is geweest, zooals een deel van de Duitsche pers heeft beweerd. Het proces beant woordde in elk opzicht aan de Russische be palingen^ De rechtbank deed haar best zoo ob jectief mogelijk te zijn en de beklaagde studen ten in staat te stellen zich voldoende te ver dedigen. De beklaagden hebben van hun recht om het woord te voeren, al te vaak en gewoon lijk op zeer onhandige wijze gebruik gemaakt. Door hun uitlatingen, die dikwijls tegen elkaar indruischten, verbeterden zij hun positie geens zins. Kindermann en Wolscht begingen de groo te fout geen gebruik tee willen maken van do hen ter beschikking gestelde verdedigers, om dat zij in hen geen voldoende vertrouwen stel den Bovendien hielden de onervaren beklaag den, die den toestand nooit duidelijk konden overzien, in het geheel geen rekning met de mentaliteit van hun rechters. Zij traden op uit dagende wijze op cn prikkelden daarmee ook het publiek op de tribune. Een voorbeeld. Be klaagde Wolscht hield uitdrukkelijk sloonde, dot het in zijn bezit gevonden vergif geen cyan- koli was. Toen daarop de Russische deskundige het tegendeel beweerde, riep Wolscht: .,Daar- uit blijkt alleen, dat de Russische scheikundigen er niets Van afweten." Het proces, zeide dr. Freund voorts, heeft geen bijzonder aangenaam licht geworpen op het karakter van de beklaagden, die men eigen lijk moet beschouwen als dwaze, onrijpe fantas ten, wier naïveteit aan kinderachtigheid grenst Deze jonge studenten wilden bijvoorbeeld ccn wetenschappelijke expeditie naar de republiek van de Jakoeten ondernemen en voorts weten schappelijke proeven doen bij koop Tsjeljoeskin Tevens wilden zij een uitwisseling tusschen Duitsche cn Siberische studenten orgonisecren Uit het proces bleek intusschen, dat zij van do meest elementaire beginselen van de voor hun tochten vereischte Wetenschappen niet het flauwste begrip hadden. Om naar Rusland to komen, hadden zij den communist gespeeld Kindermann was in het bezit van een bewijs van lidmaatschap van de Duitsche communisti sche partij, waarop hij zelf had geschreven, dat hij sinds T920 lid van de partij was. De dno Duitsche studenten, die ook niets afwisten van de communistische theorie, verkeerden te Mos kou vooral in het milieu der communistische emigranten en daar moesten zij wel door hun onwetendheid in het oog loopen. Men be schouwde hen weldra als spionnen en toen zij ook nog de onhandigheid begingen zich in ver binding te stellen met het Duitsche gezantschap, wat een echt communist nooit zou hebben daan, was de maat vol. Bij zijn arrestatie poog de Wolscht nog een visitekaartje van gezant- schapsrocd Hilger van het Duitsche gezant schap te verscheuren. Dr. Freund besloot zijn uitlatingen met da verzekering, dat de beklaagden het den verte genwoordiger van het O. M. door hun houding erg gemakkelijk hadden gemaakt. Het te Mos kou gevelde vonnis is intusschen niet goed te proten, maar dr. Freund gelooft niet dat het zal worden voltrokken. ÏTALIE. MINISTERS AFGETREDEN. De ministers van financiën en van economi sche zaken hebben hun ontslag genomen. Fa. BR/iNDSEK Langt» traat 3 Tel. 129 Pet't°s 6 cent IrW Bouquet 8 Extra 10 van alle zomerartikelen tot spotprijzen. Zie de étalages. 16-13 Langestraai - Amersfoort MENU f 1.75 Vrijdag 10 Julia VISCHSALADE. MAGERE SOEP. TARBOT m. MOUSSELINE SAUS. of KALFSOESTER m. SNIJSOONEN. ENTREMETS. FRUIT. EEN is oen Het verschaft U o.a. de KURHAySCONCERTEN uit Schcveningen. MENGELBERGCONCERTEN uit Amsterdam De intieme Kindcruurtjes uit Hilversum en do aarüi" dansen .rit hc Srvoy-Ectel te Londen. Wanneer Li nog mocht twijfelen of goede Rarlio-mu/.iek mogelijk is, can noodigen wij U beleefd uit op onze dagclijksche demon straties van 51/»uur. Leden van Radio-Amateurvereenigingen genieten 15 korting. PIAMOHANBEL UTREGHTSCHESTRAAT. FRANKRIJK. FRANKRIJK EN Dfe ACHTURENDAG. Het wetsontwerp door de Kamer aanvaard. De Kamer heeft gisteren met algemeene (545) stemmen het wetsontwerp aangenomen, waarbij machtiging wordt verleend tot ratificatie der conventie, strekkende om het aantal werkuren in industrieele bedrijven te beperken tot acht per dag en 48 per week. HET INTERNATIONALE INSTITUUT VOOR INTELLECTUEELE SAMENWERKING. De oprichting door den Fran schen senaat goedgekeurd. De Fronsche senaat heeft gisteren met 267 tegen 20 stemmen het wetsontwerp aangeno men inzake de stichting te Parijs van een insti tuut voor internationale inteliecueele samen werking en de daarvoor vereischte credieten goedgekeurd TSJECHO-SLQWAKIJE. DE HERDENKING VAN HUSS. De nuntius teruggeroepen. In verband met den terugkeer van den nun tius te Praag naar Rome meldt de Duitsche draadlooze dienst nog, dat de paus Marmaggi had teruggeroepen HONGARIJE. EEN DOODVONNIS. Mevr. Mizzi Lederer, de vrouw va Gustav Lederer, met wicn zij burgemeester Kodelka vermoordde, is gisteren tot den dood door op hanging veroordeeld. Haar zwager Alexander Lederer v:erd vrijgesproken. NOODWEER AAN DE HONGAARSCH- ROEMEENSCHE GRENS. B o e d o p e s t, 8 J u 1 i. (V. D.) Aan de Hon- gaarsch-Roemcensche grens heeft een ontzet tende hagelstorm gewoed. Op een landgoed werden meer dan duizend oude eiken ontwor teld. De oogst heeft zeer grooto schade ge leden. ESTLAND. EEN NIEUWE BALTISCHE CONFERENTIE' Volgens een te Stockholm ontvangen bericht uit Helsingfors heeft de Estlandscho minister van buitenlendsche zaken do regeeringen van Polen, Letland en Finland uitgenoodigd tot een conferentie van ministers van buitenlandscho zoke. Zij zal 25 Juli to Reval worden gehoU' den. RUSLAND. DE VERHOUDING TOT FRANKRIJK. De kwestie der schulden cn van het veilighcidspact. Volgens de Ere Nouvelle zou Krassin int Moskou het ontwerp meebrengen voor een overeenkomst in verband met de eischcn van houders van Russische effecten. Ook zou er een Fransch-Russisch handelsverdrag overwo gen worden. Tsjitsjerin zou in een onderhoud met den Franschen gezant uiteengezet hebben, dat Rusland geenszins onverschillig is voor het sluiten van een veiligheidspact; het meent echter, dat het een broederen grondslag moet hebben dan bij het tegenwoordige pact het ge val is. Tsjitsjerin zou hieraan toegevoegd heb ben, dat, wanneer het ontwerp nog een waar borg voor de westelijke grens van Rusland zou kunnen bevatten, de sovjet-regecring er toe zou komen den Volkenbond in een geheel ander licht to zien NOORD-AFRIKA- DE STRIJD IN MAROKKO. De Fransch-Spaansche sa menwerking. De afgevaardigden ter Marolrkaonsche con ferentie te Madrid hebben gisterochtend een tweede overeenkomst gesloten nopens de blok kade, het toezicht te land op den handelin wapens, munitie en levensmiddelen, de ravi tailleering en de onderdrukking van verdachte handelingen. Vandaag zal waarschijnlijk de conventie worden geteekend betreffende de politieke samenwerking van Frankrijk en Spanje in Marokko. VEREENIGDE STATEN. PASPOORTKOSTEN IN HET VERKEER MET ZWEDEN AFGESCHAFT. Het Amcrikaansche departement van buiten- landsche zaken heeft een overeenkomst geslo ten tot afsohaffing van de kosten voor paspoor ten naar Zweden. EEN HITTEGOLF. De oostelijke staten worden bezocht door een geweldige hittegolf. Do laatste paar dagen zijn er reeds ten minste negen personen door over leden. In tientallen gebouwen is de bliksem ge slegen. Aan dc Staatscourant van hedenavond onti leenen wij dc volgende Kon. besluiten: op verzoek eervol ontslagen L. Pekel der, als belastingontvanger te Bolk; idem W. Paber„ verificateur der invoerrechten en accijnzen ta Amsterdam; benoemd tot belastingontvanger te 'sHccrciH berg M. Gans, adj.-commics te Zevcnaor; benoemd tot inspecteur der registratie en domeinen voor den ambulantcn dienst C. v. dj Linden, thans tijdelijk; benoemd tot ridder in den Ncd. Leeuw J, Polak, te 's Grovcnhage, nlg. secr.-penn. vam den Volksbond tegen dronkmisbruik; op verzoek eervol ontslagen J. Wcsscls Boei* als kantonrechter te Hoogcvccn, met dank, ert is bepaald dat de vacature niet zal worden vern vuld en zijn dc werkzaamheden opgedragen aan -tnr. H. Kingmo Boltjes, kantonrechter te Asscnj toegekend de bronzen ccrcmedaillo der Oranje-Nassnuorde aan A. A. Visser, magazijn* meester bij de firma F. Stieltjes en Co., te Am* sterdam; bevorderd tot hoofdofficier van administratie 2de klasso de officier der adm. Tste klasse met den titulairen rang van hoofdofficier der adm« 2de klasse G. J. F. Cramer von Baumgarten, en is hem tevens wegens langdurigen dienst eervol ontslag verleend; eervol ontslag uit den zeedienst verleend met levenslong pensioen cn bevorderd tot officier van administratie 1ste klasse die der 2de kiassa D. B. A. Franken; op verzoek eervol ontslagen J. J. A. Montijn als notaris to Gouda. HET ZILVEREN HUWELIJKSFEEST VAN DE KONINGIN. Een vergadering in Noord-Hollend, Ten stndhuize te Haarlem is onder voorzit terschap van den burgemeester eene verga dering gehouden van burgemeesters van ceni- go gemeenten in Noord-Holland met do voor- loopige provinciale commissie van het Oranje- comité 1926. Dit comité wil, zooals bekend is, aan de Koningin, ter gelegenheid van haar zilveren huwelijkshcrdenking in Februari 1926, een huldeblijk aanbieden, bestaande in ecu schilderij der Koninklijke familie in een ge beeldhouwde lijst. Van het provinciaal comité (dat niet de ge meente Amsterdam omvat) heeft jhr. mr. dr. A. Röell het eere-voorzitterschop aanvaard. Voorzitter is de burgemeester van Haarlem, de heer C. Maarschalk; 2de voorzitter mr. Th. Westra, gemeente-secretaris van Haarlem ^c- -cretoris mr. P. Fuhri Snethlage, penningmees ter jhr. F. Teding van Berkhout Jr. In het co mité zullen zitting nemen de burgemeesters der voornaamste gemeenten in de provincie cn af gevaardigden van Oranje-vercenigingen. Overeenkomstig het verlangen der Koningin zullen voornamelijk kleine bijdragen worden ge vraagd, om ieder tot deelneming in de gele genheid te stellen. De namen der deelnemers, op de inteekenlijsten vermeld, worden tot een album verzameld, dat aan H. M. zal worden oangeboden. De leden van het provinciaal comité zullen in de gemeenten van hun district plaatselijke co^tité's vormen. DE POLITIEKE TOESTAND. Linkscho fractieleiders, H.M. de Koningin heeft heden ter conferen tie ontvangen de heeren Mr. H C. Dressclhuya en Mr. H. P. Marchont, voorzitter van de frac ties in de Tweede Kamer der Staten Geperoal, respectievelijk van den Vrijheidsbond cn van do Vrijzinnig-Democraten. HET VERDRAG MET BELGIË. Do vragen von het Zeeuwschc Sta tenlid Adrioanse beantwoord. Op de dezer dogen gepubliceerde vragen van den heer mr. J. AdriaaAse, lid der Staten van Tracht boven uwe smarten te staan en zij zijn half g-enezen. CARMEN SYLVA. Naar het Engelsch van DAVID LYALL. 17 Niet lettende op de richting, die hij nam, bevond hij zich weldra in de nabijheid van Tov/cr Hiil en zag daar het bekende schouw spel van een menigte, die op het etensuur werd toegesproken, door een der straatredenaars aan wicn de grieven van den oorlog een rijken voorraad van ware of gefantaseerde argumen ten hadden bezorgd, waarmede zij hun vaak niet overtuigend betoog wisten op te luisteren. Sherston cenigszins geamuseerd, liep naar de buitenste kring der menigte, die werd be waakt, maar niet gehinderd door verscheidene politieagenten^ Engeland, het land van het vrije woord moet met rust gelaten worden, zelfs wanneer dc propaganda, die alom gemaakt wordt, ecnigszins oproerig is. Voor het eerst in zijn laven, luisterde Sherston geduldig en met belangstelling, en merkte dat hij het merk- waardig eens was met veel van do argumen ten van den hartstcchtelijken redenaar. Zijn on derwerp was de ongelijkheid van de voordcelen Van den oorlog, en het onrecht von de armen, waaronder de teruggekeerde soldaten, dikwijls ongeschikt en onvoldoende uitgerust, die nu bij duizenden geteld moesten \yorden, „Wat ik zeg, makkers, is, hoe long moeten wc deze behandeling nog verdrogen? Wij heb ben de macht; wat we niet hebben, is de moed ze te gebruiken. Wij zouden hen kunnen deen opzitten en hun dwingen het gestolene terug te geven, indien wij wilden. Er is slechts een beetje organisatie ncodig, en het staat aan ons, hun te toonen, dat wij meenen, wat wij zeg gen. Het geld behoort aan ons, het land be hoort rechtens niet aon hen, die het ons heb ben ontstolen, maar aan de werkende mannen en vrouwen, die het hebben 'gemaakt, tot wat het is. Organiseert u mannen, organiseert u I Laat ons nog vandaag beginnen cn oan diezc oorlcgswinstmakers toonen, aan wip het geld rechtens toekomt." Sherston wendde zich of, hij lachte even en zijn oogen ontmoetten die van den politieagent, die erbij stond. Maar diep in zijn hart voelde hij voor het eerst van zijn leven dat hij het eens was met den geest van die vergadering. Hij begreep zooals hij nog nooit begrepen hod, hoe onrecht, opgehoopt, en aan den lijve ge voeld, alle zachtheid van het menschelijk ge moed kbn doen veranderen in bitterheid, en de menschen zich doen scharen aan de zijde van de donkere machten, om te vernielen, te plun deren en een einde te maken aan alle maat schappelijke orde. HOOFDSTUK VIL Het was Dinsdagavond toen Sherston naar Londen terugkeerde. Zaterdag van diezelfde week verliet Sally Withers de kaniers, nam haar persoonlijke eigendommen mee en nam Sherston bezit van de woning. Ofschoon Win nie niet rechtuit gezegd had, dat de nieuwe regeling niet geheel naar haar zin was, had Sherston toch innerlijk dat cevceL Vreemd genoeg had dit niet de uitwerking op hem, die men had kunnen verwachten. Gedurende deze enkele verschrikkelijke da gen, die hij had doorgebracht met elke bron te onderzoeken, die hem werk kon verschaffen, hoe gering ook, was zijn ziel beslist verhard. Ofschoon *hij ontmoedigd was, wanhoopte hij niet. Hij voelde in zich de prikkel ^tct macht, de bekwaamheid om te slagen. Het cene noo- dige was het vinden van een gelegenheid. Vast besloten zich te rechtvaardigen in de oogen van de wereld, van zijn eigen familie en vooral in die van zijn vrouw, zette hij zijn tanden op el kaar, om de vernedering te verdragen, voor een deel kostganger van zijn vrouw te zijn, tot dc hekken zouden zijn verhangen. Winnie Sherston was in zekere opzichten een oorspronkelijk schepseltje, en zij was opgevoed In een oorspronkelijke omgeving, waar weinig verfijning was, zoowel wat gedachten als ge drag betiof. Een soort pijnlijke oprechtheid was inderdaad een van dc hoofdeigenschappen van dc familie Tebbit. „Kom vooruit of ga heen," zou op hun ba nier hebben kunnen staan. In hun huishouding was beslist geen plants voor den leegloopc-r, den luiaard of zélfs niet voor hem die door het ongeluk was getroffen. Dit kwam niet voort uit hardheid maar was slechts hot gevolg van het oorspronkelijk in stinct tot zelfbehoud. Het leven was altijd een strijd voor de Tcbbits geweest en wij hebben ge zien hoe de oorlog in het algemeen de fijnere puntjes van het gevoel heeft weggenomen. Als familie hadden zij een groote contributie aan den oorlog gegeven. Alle drie de zoons waren uitgetrokken één von het Victoriakruis maar stierfdaarna in het hospitaal, terwijl dc eenige die terugkwam, een cog verloor. Win nie voelde toen een geheime schaamte dat Sherston zelfs geen wondje had te toonen voor zijn drie jaar in actieven dienst. Het was alsof zich onbestemd aan haar primitieven geest dc gedachte opdrong, dat hij zich op de een of andere manier aan zijn plicht had onttrokken. Het was ccn monsterachtig onrecht dat zij hem aandeed, maar daar zij van nature niet in staat was om in het wezop der dingen door te dringen, gaf zij zich geen moeite de oorzaken diep na te ^aan. Ofschoon zij de familie van haar man had veronachtzaamd, bleef zij de hare trouw en op den eersten Zondag dot zij en Jack alleen in hun woning waren, ontvlucht te zij hem cn ging naar Brixton om haar moe der te raadplegen over hun toekomst. Paradise Grove, in Brixton is een levendige vroolijke, korte zijstraat van de High Rood. Dc winkels zijn daar minder pretentieus, heb ben minder vertoon van spiegelruiten, cn klei nere booglampen in de uitstalkasten, maar zij zijn goed bekend bij dc zuinige huisvrouwen in dc wijk en deen goede zaken. Het snoep- en tabakswinkel f je dat Owen Tebbit was begonnen met het geld dat hem was uitgekeerd als schadeloosstelling voor het verlies van zijn arm, bij een ontploffing in een fabriek waar hij werkte, was gebleken een .uit stellend a belegging te zijn. Toen juffrouw Tebbit haar groote familie de wereld had ingestuurd, nam zij een zeer werk dadig aandeel in de kleine zaak en vond er ccn groot genot in de klanten te bedienen. Eén zijde van den winkel was gewijd aan tabaks- en suikerwaren en couranten terwijl de andere kant een warenhuis in het klein was geworden waar een groote verscheidenheid van artikelen te krijgen was van een stuiver schoen smeer en veters ef tot een kwart pond thee toe. Dat was dc kant van juffrouw Tebbit en zoo- als zij daar achter de toonbank stond, was zij, een aardige, niet onaantrekkelijke verschijning, een beetje groot van omvang cn wat slordig gekleed en gekapt soms, maar met een onver stoorbaar goed humeur, altijd opgewekt, en vol belangstelling voor haar medcmenschen. De dag, waarop Amelia, Tebbit geen belong meer zou stellen in het doen cn loten van haar buren zou een ernstig tijdstip aangeven in haar leven en haar werkzaamheden, waarschijni lijk het einde ervan. Op Zondag werd de worenhuis-afdecling ver ondersteld gesloten te zijn, ofschoon juffrouw Tebbit er niet ofkeerig van was een buurvrouw stilletjes ter wille te zijn, als die overliep voor het een of onder noodzakelijk huishoudelijk artikel. Maar do toonbank v/os altijd bedekt met een linnen doek en er was een gordijn ge trokken voor de planken er achter, terwijl do couranten, tabak en suikergoed-ofdeeling op Zondag bloeide van ongeveer twaalf uur tot 's avonds acht uur. De inkomsten op Zondag waren de beste van de geheele week, en Tebbit in zijn witto hemdsmouwen met zijn gezonden rechterarm cn zijn haak aan zijn linker, was altijd gereed over de toonbank met zijn klanten een praatje to maken. Oude of nieuwe klonten, hetzij men voor veel of voor weinig kwam koopen, voor ieder had hij een vriendelijk woord. „De winkel van de Tebbits," was in dot ge-i dcelte van de wereld even goed bekend als do Bon Marché in Brixton zelf. Ongeveer te vier uur op dien specialen Zon dagmiddag zat juffrouw Tebbit, die zich wat loom voélde na een stevig middagmaal,, wat te knikkebollen over het vuur in de kamer achi ter in den wankel toen Tebbit haar door de glazen deur lier (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1