voor de reis hüu¥pi1os IBORNEMEHISPRUS r.T „DE EEMLANDER" BUITENLAND. VACANTIE. L'HSROHDELLE Fa. R. VAN DEN BURG FEUILLETON. De gouden band. 24e Jaargang No. 12 Dinsdag 14 Juli 1925 PRUS DER ADVERTEREN met inbegrip Tan een Sponsen Tandbcrstels Haarkammen Sponsenzakjes Badhandschoenen A. VAN DE WEG Langestraat 23 STERILUS EERKETEL P. NIEROP - Langestraat 90 Vraagt gratis complete prijslijst 1 6.- f 8.- en f 10.- foort f 2.10, Idem iranco per port f 3. per week (met gratis Torekenng tegen ongelokkcs) 0.17* afxondexlyke nu AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-WTOEVERs J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POST REKEN! HQ N*. 47910. TIL INT. bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Llcidadighcids-adTeitentiSn toot de Kdit der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer Toordcelige bepalingen toot bet adveriecren bene circulaire, berattende de tooi waarden, wordt op aanTtaag toegezonden. DUITSCHLANDo DE DUITSCHE VEILIGHEIDSVOORSTELLEN. Berlijn, 13 JulL (V. D.) Naar de bladen melden, zal de eerste ministerieele bespreking inzake het Duitsche antwoord op de Fransche nota betreffende het veiligheidspact Woensdag plaats vinden, zoodat de commissie voor bun tenlandsche aangelegenheden van den rijksdag zich daarmede op zijn vroegst Donderdag ol Vrijdag zal kunnen bezighouden. Het Duitschc antwoord op de Fransche nota. Londen, 13 Juli. (H. N.) Volgens hier uit Berlijn ontvangen berichten is het Duitscho antwoord op de Fransche nota inzake het vei ligheidspact deze week nog niet te verwachten en zal het op zijn minst nog wel 14 dagen du ren, voordat dit antwoord kan worden verzon den. Men neemt aan, dat Stresemann intus- schen moeite zal doen om niet alleen de in stemming van zijn eigen partij, doch ook die van andere fracties voor zijn antwoord te ver krijgen. De gevolgen van dit uitstel zijn vrij ernstig, aangezien er thans weinig kans bestaat dat een conferentie over het vciligheidspaet voor Octo ber kan worden gehouden, waardoor het ook twijfelachtig wordt of Duitschland wel in Sep tember tot den Volkenbond zal toetreden. DE HANDELSBETREKKINGEN TUSSCHEN DUITSCHLAND EN HET SAARGEBIED. Voor Frankrijk teekenden do ministers Bri- ar.d en Chaumet en voor Duitschland von Hoesch en Trendelenburg de overeenkomst tussohen Frankrijk en Duitschland inzake de handelsbetrekkingen tusschen het Saargebied en Duitschland. Het Fransche parlement ratificeerde Zater dag óeze overeenkomst. I DE VALORISATIE. In den rijksdag werd gisteren de valorisatie- wet in tweede lezing aangenomen door de com- prisparlijen. Aangaande de valorisatie van in- dustrieobligatics en dergelijke schuldbekente nissen, waarvoor 15 bepaald is, zullen de verdere stemmingen pas vandaag plaats heb ben. DE ZAAD-HOEFLE. De Hoefle-coirimissie van den Pruisischen Landdaig heeft Zaterdag haat werkzaamheden geëindigd. Verschillende leden hadden in de laatste zitting zeer uitvoerige moties ingediend maar rva een lange gedachtenwisseling werd een nieuw ontworpen motie met algemeens atemmen aanvtaard. Deze motie constateert, dat zoowel de justitie als de directie der ge vangenis en de behandelende geneesheeren in het geval-Hoefle hun plicht niet hebben ge daan en dringt aan op verbetering van de h'eer- schcnde toestanden, ten einde een herhaling van het geval Hoefle onmogelijk te maken. In parlementaire kringen acht men de posi tie van den Prusischen minister van justitie Zehnhof thans ernstig bedreigd. Nader wordt d.d. gisteren uit Berlijn be richt, dat in de loonkwesties bij de stedelijke gas- en waterbedrijven de oorspronkelijk door de arbitrage-commissie gedane uitspraak, vol gens welke voor Juli geen loonsverhoogingen zouden gelden, bindend werd verklaard. De stemming der arbeiders zal niet voor Woens dag haar beslag kunnen hebben gekregen. VERHOOGING VAN DE PIEREEI.ASTING. De belaslingcommissie uit den rijksdag heeft na een korte discussie onder verwerping van alle andere voorstellen een compromis-voor stel d?T regeeringsportijen inzake de verhooging der bierbelasting aangenomen. STOPZETTING VAN MIJNEN. In den loop van Juli en Augustus ziet de Gelsenkirchener Bergwerkgesellschaft zich ge noodzaakt tengevolge van de verscherpte cri sis in den kolenafzet in het bedrijf aanzienlijke beperkingen in te voeren. De mijnen Rhein-Elbe I en II worden ge deeltelijk stopgezet. Het bedrijf in de mijnen Zollern II, Bonifacius en Erin wordt eveneens aanzienlijk ingekrompen. Ook de cokesovens dezer mijnen worden ten deele stilgelegd. Door deze beperkingen worden ongeveer 5000 mijn werkers getroffen. UITSLUITING BU DE BOUWVAKKEN. De Magdeburgische Zeitung meldtDe ver- eenigde werkgeversbonden in de bouwbedrij ven hebben besloten tegen Maandag- (gister-) avond over te gaan tot de uitsluiting van alle metselaars, cementwerkers, opperlieden en grondwerkers in Saksen-Anhalt. STAKING VAN HET BERLUNSCHE BOUW BEDRIJF. De staking von de Berlijnsche arbeiders in het bouwbedrijf duurt voort. Enkele patroons hebben de eischen van het personeel ingewil ligd, maar het aantal stakers bedraagt nog 16.000. De stakers zullen nu door de patroons op stoanden voet worden ontslagen, HET WOHNSTATTEN-PROCES. In het proces tegen de leiders van de Wohn- stötten Gesellschaft en de Trianom Film Ge sel lschaft zijn olie beklaagden vrijgesproken Het O.M. had tegen allen gevangenisstraffen geëischt. Nader wordt gemeld, dat het O.M. hooger beroep heeft aangeteélcend. HOT COMMUNISTEN-PROCES TE LEIPZIG. Leipzig, 11 Juli, Het staatsgerechtsh'of ter bescherming van do republiek heeft heden avond laat vonnis geveld in het nieuwe com munistenproces, waarbij de machinist Bozen- hardt betrokken is, die indertijd tot het Rus- sisch-Duitsche incident aanleiding 'gaf, door in de Russische hande'sdclegatie te vluchten. Bo- zenhardt werd tot 3j£ jaar gevangenisstraf veroordeeld; de overige beklaagden werden zonder uitzondering eveneens tot gevangenis straf of hechtenis veroordeeld. In de motivcering van het vonnis wordt ei op gewezen, dat dc Duitsche communistisc partij, als sectie van de communistischs Inter nationale te Moskou, noar revolutie streeft. Ten einde dit doel te bereiken, onderhield zij vertegenwoordigers in het Russische gezant schap te Berlijn. No den mislukten opstand in October 1923 was een nieuw oproer voor het voorjaar van 1924 becogd en tot in de klein ste bizonderheden vcorbereüd. De Russische agitatoren, die ook uit andere processen be kend zijn, n.l. Klein, Andrae en Willy, speelden daarbij een rol. De voor den opstand noodzakelijke ge'dmid- delen werden verstrekt door de Russische le gatie te Berlijn. Aon de samenzweerders waren bovendien wapenen en giftstoffen verstrekt, welke in een chocoladewinkel verborgen wa ren. Aan het sloi van het vonnis werd gezegd, dat een staat, die zich tegen dergelijke aan slagen niet met alle middelen verdedigt, ver loren is. Vandaar dat het gerechtshof de be klaagden tot zware tuchthuisstraffen veroor deelde. (Tel.). ANGERSTEIN ACHTMAAL TER DOOD VEROORDEELD. De beklaagde legt zich bij het vonnis neer. Het O. M. te Limburg heeft gisteren tegen Angerstein wegens ochtvoudigen moord acht maal de doodstraf geëischt Gisterenavond 7 uur deed de voorzitter der rechtbank, Gerichtsrat Roth, uitspraak. Bekl. wordt wegens moord ter dood veroordeeld en tot levenslang eerverlies. De moordwerktuigen RECLAMES. Prijs 1—3 regels f s 05 elke regel meer 11. VELOUR KOEDEN F 23,75 16,75 VILT HOEDEN 3.50 2.90 WOLLEN MANTELS met en zonder smyrna kraag, REIS-M ANTELS zijde popeline F. 25.- Langestraat - Amersfoort. met 6 glazen fl. 5.65 Bij verbinding van enkele maanden: per maand, met recht van aankoop binnen12 maanden Arnhemschestraat. worden in beslag genomen. De kosten van het proces komen ten laste van beklaogde. Angerstein hoorde het vonnis rustig aan en verklaarde, dat hij zijn daad slechts met zijn bloed kon boeten. Hij zag af von zijn recht tot het aanvragen van revisie. Het vonnis heeft zoodoende rechtsgeldigheid gekregen FRANKRIJK- DE FRANSCHE BEGROOTING. P a r ij s, 13 Juli. (H. N.) In den minister raad hebben Painlcvé en Briond verslag uitge bracht over den toestand in Marokko, die vol gens de laatste berichten bevredigend is. Vol gens de Temps zou Painlevé, het voornemen te kennen hebben gegeven om het parlement einde September of begin October weer bijeen te roepen, teneinde de begrooting voor 1926 nog in het laatste kwartaal van dit jaar te be handelen. Onder de afgevaardigden, die bij de stemming over de begrooting von 1925 voor het socialistische amendement tot vrijstelling van de omzetbelasting hebben gestemd, bevon den zich 26 communisten, 3 dissidente com munisten, 103 geünificeerde socialisten, 77 radicale socialisten, 17 republikeinsche socialis ten, 1 radicaal en 1 lid van het nationale bloc F! AND DE VLOOTBOUW. Het comité uit het kabinet, dat onder voor zitterschap van graaf Birkenhead heeft verga derd, heeft zijn onderzoek van het vraagstuk van het program .van vlootaonbouw voltooid. De Daily Telegraph verwacht, dat het pro gram den aanbouw zal behelzen van vier krui sers van 10.000 ton in dc eerstvolgende vijf jaren. EEN ONDERHOUD TUSSCHEN CHAMBERLAIN EN RAKOFSKL Londen, 13 Juli. (H. N.) Rakofski, dc sovjetgezant, heeft vandaag op het ministerie van buitenlandsche zaken opnieuw een onder houd met Austen Chamberlain gehad. Naar verluidt, heeft Rakofski in dit onderhoud nadere bizonderheden meegedeeld omtTcnt de aankoo- pen, welke sovjet-Rusland in Engeland wenscht te doen. DE 48-URIGE WERKWEEK BIJ DE SCHEEPVAART. Op een Zondag te Londen gehouden gemeen schappelijke conferentie van de international 7eeliedenfcderatie en de groep zeelieden von de internationale transportarbeiders-federatie, welke werd bijgewoond door vertegenwoordi gers uit allo deelen der wereld, is men tot de slotsom gekomen, dat het met het oog op den tegenwoordigen toestand van het scheepvaart bedrijf ongeschikt is om op een acht-en-veertige werkweek voor zeelieden aan te dringen en er werd in overweging gegeven de kwestie van den werktijd ter sprake te brengen op do inter nationale arbeidsconf eren tic te Genève. HET GESCHIL IN DE INDUSTRIE MIJN- De kwestie van het hof van onderzoek. Dc arbeiders blijven aandringen op intrek king der opzegging. In antwoord op een vraag van Ramsay Mac- donald heeft Baldwin gisteren in het Lager huis meegedeeld, dat de regeering, na de be sprekingen van Bridgeman met de mijneige naars en mijnwerkers, besloten heeft een hof van onderzoek in te stellen overeenkomstig dc desbetreffende wet. Dit hof zal bestaan uit Hugh MacMillan, Sherwood en sir Josioh Stomp. Het zal tot opdracht hebben een on derzoek in te stellen naar de oorzaken en de omstandigheden van het geschil. Men hoopt, dat liet hof weldra bijeen zal kunnen komen. MacMillan is lord-odvocaat van Schotland ge weest onder de orbeidersregeeringSherwood is een bekend vnkvereenigingsleider en lid van de commissie van advies voor de ertsmijnen; hij is een deskundige in het bijleggen van ge schillen tusschen patroons en arbeiderssar Josiah Stamp is een bekend deskundige op economisch gebied en Engelond's vertegen woordiger in de commissie-Dawes. Hij is on langs benoemd tct adviseur von de London Midland and Scottish spoorwegmaatschappij. Toen het bestuur van het raijnwerkersver- bond te Scarborough bijeen kwam, was het in het bezit van Bridgeman's brief met de mededeeling omtrent de instelling van het hof van onderzoek. Noor men zegt is het bereid tot het onderzoek mee te werken. Men gelooft ook, dat de mijneigenaars er noar verlangen hun zaak door middel van het hof aan de openbare meening bekendste maken. Uit Londen wordt d.d. 13 Juli aan de N. R. Ct. meegedeeld Toen Baldwin de instelling van het hof von onderzoek naar het geschil in de steenkool industrie had meegedeeld, vroeg de arbeiders- afgevaardigde Richardson of dit onderzoek met instemming van het bestuur van het mijn- werkersverbond werd ingesteld. Alle vroegere hoven van onderzoek zijn op een mislukking uitgeloopen. Een dergelijke maatregel is niet anders dan de menschen zond in de oogen strooien. Baldwin verklaarde deze uitlatingen te betreuren. De verantwoordelijkheid berust bij de regeering en die heeft dit onder de hui dige omstandigheden den juistcn weg geacht Den heelen dag was men vanwege do in stelling der commissie nogal optimistisch ge stemd en de vroege avondbladen meldden zelfs, dat bedde portijen bereid waren voor het hof te verschijnen. Later op den avond kwam echter het telcgraphischo antwoord van het bestuur van het mijnwerkersverbond, dat van Bridgeman nadere gegevens vroeg en de ver zekering eischte, dat de directies, als d^ mijn werkers tot het onderzoek willen meewerken, hun voorstel en do opzegging van de huidige overeenkomst zullen intrekken. Bridgeman heeft dezen eisch aan de mijn eigenaars doorgezonden, die besloten hebben hem van de hand te wijzen. De toestond blijft dus duister. Mijnwcrkersstoking in Zirid-Wnle*. Do anthrociet-mijn-werkers in Zuid-Wales zijn in staking gegaan wegens een geschil over een beweerd „slachtoffer-maken" van een man. Het aantal stakers bedraagt ongoveer 20.0C0. Men hoopt echter het geschil te regelen. NOORWEGEN. REFERENDUM OVER HET DRANKVERBOD Do Noorsche conservatieve partij heeft voorgesteld de kwestie der afschaffing von het drankverbod aan een referendum to onder werpen Over het algemeen verwacht men, dot dit referendum het volgende jaar zal plaats vinden. ITALIË. DE SCHATKAMER VAN DE ST. PIETER. Voor bezoekers gesloten. Men meldt uit Rome aan dc Msb. De schatkamer von de St. Pieter is momen teel voor olie bezoekers gesloten, teneinde hcr- stellingsorbid to kunnen uitvoeren. De eigenlijke dieven zijn nog niet gevangen, ofschoon nog meerdere arrestaties plaats had den. In verband met den diefstal in de schat kamer heeft de H, Vader den kanunnik van het Vaticaan, mgr Nardone, tot bijzonderen schatbewaarder benoemd, waarbij hem alle be voegdheden voor controle en veiligheid zijn verleend. Hij is echter ook ten volle voor do aon hen toevertrouwde kostbaarheden verant woordelijk. Dc veiligheidsmaatregelen zullen aanzienlijk uitgebreid worden. POLEN. DE TARIEVEN STRIJD MET DUITSCHLAND. Do gistermiddag verschenen staatscourant publiceert een verordening van den Poolschen ministerraad, waarbij de invoer van een groot aantal Duitsche artikelen in Polen wordt ver boden. ROEMENIE. AUTO-ONGEVAL VAN DEN KROONPRINS. Het Roemeensche gezantschap te Berlijn deelt mede. dat den Rocmecnschcn troonopvolger op een autotocht van Boekarest naar Sinaja een ongeval overkomen is. Do kroonprins en zijn metgezel bicven echter ongedeerd. RUSLAND. ONGEWONE WARMTE TE PETROGRAD. Te Petrograd heerscht, naar gemeld v.ordt, een ongewone hitte, zooals sinds I3T9 niet meer is voorgekomen. Talrijke gevallen van zonnesteek en dood door oververhitting zijn voorgekomen. NOORD-AFRIKA, DE STRIJD IN MAROKKO. De Fronscho senaat keurt do credicten gced. De Senaat heeft met 281 stemmen de cre dicten voor de militaire operaties in Marokko goedgeheurd. Somtijds hebben tranen de kracht van woor den. OVIDIUS. Naar het Engelsch van DAVID LYALL 22 „Kapitein Sherston thuis, hoe lang „Precies een maand." „Al een maand, en u hebt er mij nooit iets van verteld T Nu gaat mij een licht op." JVIaar waarom nu vanavond," was hij op het punt er aan toe te voegen, maar hij bedwong zich. „Morgen zal het een maand zijn. Herinnert u zich dien avond, dat u mij meenam naar het Criterion, om „Mrs. Hitchcok's Smile" te zien" vroeg Winnie. „Natuurlijk vergeet ik nooit een enkele ge legenheid dat wij samen waren," antwoordde hij hoffelijk. „Nu, dien avond was hij thuis gekomen." Winnie zei voor het oogenblik niets meer, maar zij bloosde licht, toen Butler haar zoö onderzoekend aankeek. „Dus hij was niet uw broer „Neen, dat was mijn man. Be wist op dat oogenblik niet, wat ik doen moest. Ik was heele- maal overbluft. Ik vond het 't best om alle mo gelijke wrijving te voorkomen. U veroordeelt mij niet, is 't wel „Arm vrouwtje, zeker niet." Zijn stem was heel vriendelijk, zijn manier deelnemend. Winnie overdacht plotseling, hoo gemakkelijk het was met hem te praten, hoe hij alles begreep, hoe verschillend in alle op zichten van Jack, wiens stemmingen zoo wissel vallig waren en haar soms zoo prikkelden. „U heeft natuurlijk opgelet dat hij niet in officiersuniform was; maar toen ik u zeido dat hij kapitein was, sprak ik feitelijk geen on waarheid," zei ze dapper, „want ik had juist een brief gehad waarin hij mij schreef sterk aanbevolen te worden voor bevordering, en dat hij die met de volgende mail verwachtte." „En 't gebeurde niet Dat is hord I Arme kerel I Hij is' dus een maand thuis. Vertel mij van hem, alles van hem. Ik zou het graag hooren. Ik heb u tevoren heel wat vragen willen doen, maar ik had altijd het gevoel, dat het beter was dat teere punt niet aan te roeren." „O, er v/as niets te verbergen, indien u dat bedoelt," zei Winnie, met een flikkering van haar gewone oprechtheid. „Wc hebben een oorlogshuwelijk gesloten, dat is al les. Wij hebben elkaar voor het eerst ontmoet in de Corona Hut. waar een groot afscheids feest gegeven werd voor de Australiërs. Acht dagen daarna trouwden wij, juist drie dagen voordat hij naar Egypte vertrok." „En is hij daar al dien tijd geweest?" „O neen, in Mesopotamië, Bagdad, allerhan de vreemde plaatsenen 't heeft hem ook een beetje vreemd gemaakt." Zij tikte tegen haaj voorhoofd. „Vanmorgen heb ik hem gevraagd, of hij geen zonneseek of zooiets heeft gehad." „Waar is hij vandaan vroeg Butler met belangstelling. „Zijn familie woont te Putney, of liever ge zegd woonde er. Zij zijn nu naar hun familie- goed buiten gegaan, dat Djzsweül Priory heet," antwoordde Winnie, die niet in staat was do verzoeking te weerstaan, om de feiten wat op te sieren, cm het bittere van de vernedering te verzachten, nu zij Jack's ware rang had moeten bekennen. „Zij hebben zich teruggetrok ken uit de zaken." „Zij hebben zeker hoopen geld gemaakt waagde Butler te zeggen. „Wat dat betreft, daar weet ik niets van, maar wat ik wel weet, is dat wij er niets van krijgen. Het huwelijk van Jack stond hun na tuurlijk niet aan." „Dat toont hun slechten smaak," viel But ler in. „Maar dat was natuurlijk voordat ze u hadden leeren kennen." „O, 't werd erger nadat we elkaar hadden ontmoet, omdat we niet bij elkaar passen. Ik moest niets van hun gepoch hebben cn zij even min iets van mijn openhartigheid, denk ik. Ik weet niet wat het was, maar wij konden hee- lemoal niet met elkaar overweg. We kunnen hun geld missen, maar het vervelende is, dat er niets voor Jack schijnt te vinden te zijn. Vindt u 't niet wat heel erg. Perry, dat zoo-1 veel mannen, officieren, zoowel als Tommies gedemobiliseerd rond loopen, zonder een be trekking te kunnen vinden „Het is inderdaad verschrikkelijk. Maar wat kon men anders verwachten. Het neemt lijd, voordat alles weer geregeld is, evenals het tijd nam. dit 'alles aan den gang te brengen," gaf Butler verklarend ten antwoord. „Dus u denkt niet dat het gouvernement op grooto schaal iets zal doen, zooals Jack en eenigo anderen schijnen te venvachten, of ten minste denken, dat moest gedaan worden „Ik heb nog niet van zooiets vernomen en voor mijzelf acht ik het onwaarschijnlijk," zei Butler. -Waar woont hij op 't oogenblik „Natuurlijk bij mij, op onze kamers," ant woordde Winnie. „Is de kleine Withers dus weg „Ja, natuurlijk. Jack nam haar deel in de huur over en betaalde zoodra hij kwam, haar meubelen. Zij is al drie weken weg." „En geeft zijn familie hem geen toelage?" „Neen, dat doen zij niet. En ik geloof niet, dat hij het aan zou nemen, als zij het hem aanboden. Hij is heel trotsch, alles ergert hem tegenwoordig." „Zoo zie jij er ook wel een beetje uit, mijn lieve." JLoo voel ik mij ook," zei Winnie, terwijl zij met de ellebogen op tafel leunde en hem kalm aankeek. „Ik heb er volkomen genoeg van en ik weet niet, wot ik er aan moet deen. Ik nam uw uitnoodiging voor vanavond aan om dat ik voelde er met iemand over te moeten spreken. U weet zeker geen baantje voor hem?" Perry Butler schudde zijn hoofd. „Indien je wist hoe dikwijls mij die vraag eiken dag gedaan werd, zou je medelijden met mij hebben. Kan hij het land niet uitgaan, of zoo iets dergelijks?" „Hij heeft er gisterenavond iets over gezegd, maar veel voelt hij er eigenlijk niet voor. Hij wil zich in Engeland vestigen. Hij z?gt, dat de mannen, die voor Engeland hebben gestreden, het meeste recht hebben op den vaderland- schen bodem, en dat zij, die niet gevochten hebben, moesten emigreeren." „Dot lijkt alles heel mooi in theorie; maar het zou een zonderlinge verwisseling worden, vindt je ook niet Heb jij geprobeerd, iets van zijn familie los te krijgen „Ik, neen I ik zou liever van honger omko men; zoo denk ik over mijn schoonouders. Ik trek er mij niee veel van aan; ik kan altijd in mijn levensonderhoud voorzien. Maar Tc zie niet in hoe wij voort moeten gaon, zooals ntf, 't Is gewoon een onmogelijk leven, zoo ven velend en ellendig. Ik werk den heelen dag hard en als Tc 's avonds thuis kom zit Jack daar ols een doodshoofd, heeft den heelen dog doorgeloopen, kantoren bezocht en kreeg na- tuurlijk niets. Er zal nog wat gebeuren, ols ctf geen verandering komt." „Probeer het vanavond uit je gedachten td zetten. Het spijt me meer voor je, dan ik zeg gen kon," zei Butler geheel oprecht. „Het lijkt schandelijk om je verdriet te ven grootcn moor ik geloof dot onze dagen ge teld zijn, Winnie." „Denkt u Hebt u dan iets gehoord „Jo, heel wat geruchten doen de rondo en et wordt pressie uitgeoefend. Als een concessit aan de openbare klacht tegen verspilling wor den enkele bureaux ingekrompen en andere geheel opgeheven. Wij staan op de zwarte lijst „En wanneer zal dit gebeuren, denkt u vroeg Winnie koortsachtig. „Het kon morgen zijn, maar het kan ook on bepaald worden .uitgesteld. In alles bestoat in deze dagen een verrukkelijke onbestemdheid. Maar laten wij er niet over tobben. Het spijt me ontzettend voor je, vrouwtje. Het doet je bijna spijten een oorlogshuwelijk gesloten te hebben, is het niet „Jo, dat doet het. Ik heb er bijno ieder oogenblik spijt van gehad, sinds hij thuis is gekomen .Een meisje geeft heel wat op, ols zij trouwt en ik zie niet in wat zij er eigenlijk bij wint." (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1