WILLEM GiGEMIZEl 1B0NHEMEHISPRUS f".3 T* DE EEMLANDER" LOUIS KLEIN Langstraat 43 - Telefoon 852 VACANT8E. f* EERSTE BLAD. BUITENLAND. duitschland. belgie. frankrijk: engeland. reclames. Radio-ontvangtoestel Muziekinstrument Fransche Bijouterieën. Gitkettingen L'HSROftSDELLE noorwegen. italië. hongarije. polen. rusland. griekenland. china. noord-afrika. vereenigde staten. australië. BINNENLAND. 24e Jaargang No. 13 'A ioort f 2.10, idem Iranco per poet f 3.—, per xreck (met gratis ▼errekenng tegen ongelukken) f 0.17* ais ouderlijke ntntncn f-1 0j05. -6 AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERpOORTWAL 2A. POSTREKENINQ N°.47910. TEL. IMT. BIS. Woensdag 15 Juli 1925 PRUS DER ADVERïENTIFN met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie* dingen en LicidadigheicU-adveitenticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer vooidecligc bepalingen voor het advcrlcercn- Ecne circulaire, bevattende dc vooivaarden. wordt op aanvraag toegezonden. DE VALORISATIE. München, 14 Juli. (V. D.) De Beiersche landdag heeft, na de uiteenzettingen van den minister-president, met uitzondering der com munisten, met algemeene stemmen een besluit genomen, waarin tegen de door de rijksregee- ring en den rijksdag voorgenomen valorisatie- ontwerpen krachtig geprotesteerd wordt. BEIEREN EN HET RIJK. In den Beierschen Landdag heeft minister president Held, vergezeld door het heele mi nisterie, vóór de behandeling van de agenda, een uitvoerige verklaring voorgelezen tegen de voorgenomen financieele regeling tusschen het rijk en de staten en tegen de voorgestelde controle op het financieel beleid der staten en gemeenten. DE TABAKSBELASTING. In de belastingcommissie uit den rijksdag werd bij de bespreking ósr tabaksbelasting het voorstel der regeeringspartijen met de stemmen der communisten, soc.-democraten en democraten tegen, in eerste lezing aange nomen, nadat een voorstel van de zijde der democraten tot afschaffing der banderollè was verworpen. DE BEDREIGING VAN DE BERLIJNSCHO GAS- EN ELECTRICITEITSVOORZIENING. Een groote meerderheid voor i' staking. Men meldt uit Berlijn aan de N. R. C: De personeelen van de gasfabrieken en de waterleiding, waarbij zich obk nog het perso neel van de electrische centrale heeft aange sloten, hebben zich met een meerderheid van 90 pet. ten gunste van de staking uitgesproken. Gisteravond vergaderden hun voormannen over het .al of niet proclameeren van de sta king. De rijksminister van arbeid heeft reeds zijn bemiddeling aangeboden en dc directies der ondernemingen hebben zich daarop tot nieuwe besprekingen bereid verklaard. Het gemeente bestuur van Berlijn heeft intusschen reeds de noodige maatregelen getroffen om in elk geval met medewerking van de technische noodhulp voor de noodige straatverlichting te zorgen. VEROORDEELING WEGENS AFPERSING Enkele dagen na dc arrestatie van dr. Hoeile verscheen ten huize van mevrouw Hoefle de kellner Usler, dié haar compromitteerende pa pieren voor haar man te koop bood. Mevrouw Hoefle waarschuwde de politie en de man werd gearresteerd. De rechtbank sprak hem spoedig nadien vrij, overtuigd, dat hij uit politieke op snijderij had gehandeld. Tegen dit vonnis ging het O. M. in beroep en gisteren is Usler we gens poging tot afpersing tot een maand ge vangenisstraf veroordeeld. BRAND IN EEN RENSTAL'. Hamburg, 14 Juli. In een nieuwen ren stal van de Bahrenfelder renbaan bij Hamburg, waar zich vijftig renpaarden bevonden, brak hedenmorgen vroeg brand uit. Men slaagde er in 36 paarden te redden, maar 14 kwamen in de vlammen om. Onder de verbrande dieren zijn er verscheidene van groote waarde. Men schrijft den brand toe aan de onvoor zichtigheid van een stalknecht, wiens lijk ge heel verkoold in den ofgebranden stol gevon den is. (Tel.) TYPHUS IN HET RIJNLAND. Het aantal typhusgevallen in het district Solingen is gestegen tot 89. Tot dusver zijn 6 zieken overleden. MOEILIJKHEDEN IN DEN ANTWERP- SCHEN DIAMANTHANDEL. Uit Antwerpen wordt d.d. 14 Juli gemeld In den voormiddag liep hier het hardnekkig gerucht, dat twee belangrijke diamantfirma's haar betalingen hadden gestaaktvan de eene zou het tekort 400,000, van de andere 300,000 beloopen. Waarschijnlijk staat hiermede in verband wat aan Het Volk uit Antwerpen werd geseind De koopman in geslepen diamant Oervater heeft zijn betalingen gestaakt. Het tekort be loopt ruim 400,000, TEGEN STIERENGEVECHTEN. In den Senaat heeft de socialist De Swarte er op gewezen, dat er tegen Augustus te Na men stierengevechten aangekondigd zijn. Hij verzoekt de regeering de invoering van stieren gevechten in België te verbieden en heeft een motie daartoe bij den Senaat ingediend. DE STAAT VAN BELEG IN TUNIS Londen, 14 Juli. (H. N.) Volgens berich ten uit Cairo venvacht men aldaar, dat de staat van beleg zal worden afgekondigd ovei het.Fransche protectoraat van Tunis in ver band met de opwinding, welke zich onder de bevolking heeft geopenbaard naar aenleiding van Abd-el-Krim's successen in Marokko. ERNSTIGE SABOTAGE. In de locomotiefloods van la Blancorde bij Marseille zijn daden van sabotage gepleegd, die ernstige- gevolgen gehad zouden kunnen hebben. Men had daarvoor juist die locomo tieven uitgezocht, welker machinisten bekend staan als volstrekt afkeerig van de revolutio- naire denkbeelden. s' DE REIS VAN DEN PRINS VAN WALES. Gisteren vertoefde de prins van Wales in Kolomo, een landbouv.-district in Noord-Rho- desië. Tijdens een officieel noenmaal in de open lucht brak brand uit in een paar hutten van inboorlingen, die slechts van leem en gras gebouwd zijn. De heele inlandsche bevolking was saamgestroomd om den prins te zien en in de hutten hadden de vrouwen hun jonge kin deren neergelegd, zoodat er een oogenblik levensgevaar ontstond voor wel honderd kinde ren. De prins was een der eersten, die over een hek sprong om te helpen, maar binnen 3 mi nuten was de hut slechts een aschhoop, zoodat hij voor het eigenlijke blusschingswerk te laat kwam, ofschoon hij zijn gezicht nog schroeide. Hij kon echter nog helpen de laatste kinderen naar een veiliger verblijf te helpen dragen. EEN TELEFOONDIENST MET DUITSCHLAND. In het Lagerhuis antwoordend op een vraag, of het in de bedoeling lag een telefoondienst te openen tusschen Noord-Duitschland en óo Noordkust van Engeland, werd gisteren van de ministerstafel geantwoord, dat de regeering de hoop koesterde, dat over ongeveer twaalf maanden een Engclsch-Duitsche telefoondienst geopend zou kunnen worden. De dienst zou ia Nederland gaan. Een onderzeesche kabel is door dc Nederlandsche regeering reeds be steld, terwijl verscheidene lnndlijnen worden gelegd, HET GESCHIL IN DE MIJNINDUSTRIE. Dc taak van het hof van onderzoek. De regeeringsactie tot voorlegging van het geschil in het mijnbedrijf aan een onderzoe kingsinstantie wordt ondernomen uithoofde van de Industrial Courts Act, die op den minister van arbeid den plicht legt een dergelijke in stantie aan te wijzen, wanneer zich een ernstig geschil in de nijverheid voordoet of wanneer een dergelijk conflict dreigt. Dc onderzoekings rechtbank vertegenwoordigt niet speciaal do betrokken industrie. Dc taak der regeering is het een vertegenwoordiger uit de werknemers- als-geheel te kiezen, alsmede een uit de wcik- gevers-als-geheel cn eindelijk een onpartijdigen voorzitter als vertegenwoordiger van het pu bliek. De rechtbank heeft geen administratieve bevoegdheidzij heeft slechts tot taak olie mogelijke bewijs te verzamelen cn daardoor het publiek te helpen zich een mcening te vor men over de mérites van het geschil. De mijnwerkcrsconfcrcntie te Scarborough. D.d 14 Juli wordt uit Londen aan de N R. Ct. bericht Op het mijn werkerscongres te Scarborough is gebleken, dat Cook zijn telegram, waarin hij aanvankelijk geweigerd heeft, met de mijn eigenaars op den grondslag van „een open vraagstuk" te onderhandelen, verzonden heeft op eigenhand. Hij heeft over deze fout, die in middels door de telegramwisseling van van daag hersteld is, heel wat te hooren gekregen. Ook in ander opzicht was het congres te Scarborough de moeite waard. Er wroen n.'l. algemeene beginselen behandeld en daarbij deed een der leden het voorstel om een inter nationale mijnwerkerssteking af te kondigen, zoodra er een politieke toestand ontstaat, die tot oorlog zou kunnen leiden. Daarop de/fida Robert Smillie mee, dat het internationaal mijnwerkersveibond op handslag besloten heeft, dat de mijnwerkers, als de kapitalisten in de verschillende landen hun volken weder zijds tot den oorlog zouden ophitsen, zouden weigeren oorlogstuig te helpen leveren. Te Scarborough is voorts vastgesteld, dat or op het oog*nblik van de 799.312 georganiseer de mijnwerkers 314.939 werkloos zijn. Van elke drie man verdienen er twee minder dan 40 shilling per dag. De minister van arbeid deelde vandaag in het Lagerhuis officieel over eenkomstige cijfers mee. Daaruit blijkt hoezeer de steenkoolindustrie achteruit gaat. Verleden jaar waren er op het laatst van Juni 29.700 werkloozen, op het laatst van October bedroeg dit cijfer 129.924 en eind Juni van dit jaaT 3I4.6C0. De arbeiderspartij in het parlement 'heeft een telegram gezonden aan het congres, waar in zij den strijd - arbeiders voor een be hoorlijken levensstandaard goedkeurt en mee deelt, dat zij Ramsay Macdonald, Clynes, Hen derson en Maxton heeft aangewezen om zich ten alle tijde ter beschikking van het congres te stellen, dat op den vollen steun der partij kan rekenen. Nog een klein vleugje hoop. Londen, 14 Juli. (H. N. Drl.) Vandaag heeft zich een nieuw feit in de kolencrisis voorgedaan. Zooals men zich zal herinneren, had op het einde van verleden week Evan Wil liams, de president van den bond van mijn eigenaars, verklaard, dat, hoewel hij zijn toe stemming niet kon geven tot het intrekken van de opzegging van het collectief contract, hij echter den mijneigenaars vdlde odviseeren om een onderhoud met de vertegenwoordigers der mijnwerkers te hebb-en, waarbij alles als een schoone lei zou zijn. Cook, de secretaris van den mijnwerkersbond, welke bond zijn jaarlijksche vergadering te Scarborough houdt, heeft vandaag Williams telegrafisch gevraagd, of dit beteekent, dat de mijneigenaars hun door ós mijnwerkers verworpen voorstellen willen intrekken. Williams antwoordde, dat de mijneigenaars hun voorstellen niet hebben la ten schieten, die nog steeds hun opvattingen vertegenwoordigen wat betreft de grondslagen voor een nieuwe nationale overeenkomst. Zij zijn echter bereid om met ós vertegenwoordi gers der mijnwerkers ieder voorstel te bespre ken, dat de mijnwerkers willen doen voor een nieuwe overeenkomst voor den datum, die vastgesteld is voor de eerste zitting van het (hof van onderzoek. Vanmiddag is thans de Prijs 1—3 rogcls f °-05 elke regel meer 1.- EEN Is een Het verschaft U o.a. de XURHAUSCONCERTEN uit Sscheveningen. MENJELBERGCONCERTEN" uit Amsterdam De intieme Kinderuurtjes uit Hilversum in ds aardi dansen ~it h Srvoy-Eotel te Londen. Wanneer U nog mocht t.vijfelen of goede Radio-muziek mogelijk is, uin noodigen wij U beleefd uit op onze dagelijkse he demon straties van 5Y>71/2 uur. Leden van Radio Amateurverecnigingen genieten 15 korting. PIANOHANDEL JTREvHTSCHESTRAAT. Juwelier VELOUR HOEDEN F 23,75 16.75 VILT HOEDEN 3.50 2.S0 WOLLEN MANTELS mei en zonder smyrr.a kraag. REIS-MANTELS zijde popeline F. 25.- Langestraat - Amersfoort. huishoudelijke vergadering van dc mijnwer kersconferentie verdaagd, zoodat de uitvoeren de commissie gelegenheid zal hebben om over het nntwoord van Williams te beraadslagen. Het hof van onderzoek, door ós regeering be noemd, zal, naar men verwacht, zijn zittingen o.s. Vrijdag beginnen. Het boven bedoelde nieuwe feit schijnt er echter op te wijzen, dat er nog steeds ecnige kans is, dat de onder handelingen tusschen de mijnwerkers en de mijneigenaars zullen worden hervat. DE NALATENSCHAP VAN BURGGRAAF MILNER. Uit het gisteren openbaar gemaakte testa ment van burggraaf Milner, den ex-gouverncur- gencraal van Zuid-Afrika, die 9 Mei is over leden, is gebleken, dat lord Milner een ver mogen heeft nagelaten van ruim een half" mil- lioen gulden 46,000). DE WERKLOOSHEID. Het aantal ingeschreven werkloozen bedroeg op 6 Juli in ronde cijfers 1.500.090, zijnde 4000 minder dan een week vroeger. RENPAARDEN VAN EEN DAGBLADUIT GEVER VERKOCHT. Londen, 14 Juli. (H. N.) Gisteren en van daag zijn de renpaarden van wijlen sir Edward Hulton, den bekenden dagbladuitgever, ver kocht. Dc verkooping bracty ruim 250.000 op. DE PRESTAJIES VAN EEN EXPRESS-TREIN Londen, 14 Juli. (V. D.) Een feit van his torische beteekenis in het spoorwegwezen was de nieuwe non-stop-rit, ten uitvoer gebracht door de London, Midland and Scottisöh Rail way-express tusschen Creewe en Perth, een af stand van 290 mijlen. Deze afstand werd af gelegd in 6 uren en 18 minuten., BOLSJEWISTISCHE PROPAGANDA. Londen, 14 Juli. (H. N. Draadloos). In het Lagerhuis heeft de minister van marine in antwoord op een desbetreffende vraag mede gedeeld, dat een onderzoek wordt ingesteld naar de jongste bolsjewistische propaganda te Aldershot en in een ander militair centrum. VERHOOGING DER BELASTINGEN. Het Storting heeft Maandagavond en gister ochtend in geheime vergadering het ontwerp tot een verhooging van de staatsbelasting met 10 pet. behandeld. Het ontwerp werd door de rechterzijde en de vrijzinnige linkerzijde als mede door een deel van de boerenpartij, be streden. Men vreesde voor een regceringscri- sis. De regeering heeft gisteren bij de stem ming echter met 77 tegen 73 stemmen geze gevierd. Het aangenomen ontwerp beteekent een verhooging van de directe staatsbelasting met 5 pet. DE ZAAK-SALVEMINI. Maandag kwam te Florence de zaak van professor Gaetana Salvemini voor, die beschul digd wordt van medeplichtigheid aan de pu blicatie van een geheim oppositieblad Non Mollare. Salvemini werd op 8 Juni te Rome gear resteerd op bevel van den minister van on derwijs, nadat hij een commissievergadering had bijgewoond. De aanklacht steunde enkel cn alleen op do verklaring van een letterzetter Pinzi, die bij dc ontdekking, dat hij verantwoordelijk was voor het drukken van het geheime blad, naar Frankrijk vluchtte, maar later terugkeerde. Deze letterzetter zeide, van oen jongen, die hem de kopy bracht, den naam van Salvemini te hebben gehoord en dezen derhalve als één der medewerkers te hebben beschouwd. De professor ontkende dit na zijn arresta tie, werd echter toch geboeid naar Florence gevoerd, waar hij sinds dien gevangen zit. Zijn advocaat, mr. Rossetti, zcido Maandag, voor de rechtbank, dat de professor niet kon worden vervolgd op de getuigenis van iemand, die voor dezelfde rechtbank moest terechtstaan. De rechtbank besloot daarop de vervolging tegen Salvemini uit tc stellen tot na het pro ces tegen den letterzetter. De rcchbank ge lastte dc voorloopige invrijheidsstclling van Salvemini. Bij het verlaten van de rechtzaal werd de advocaat op straat door fascisten oan- gcvalen en mishandeld, zoodat hij naar een ziekenhuis moest worden gebracht. Waarschijnlijk zal de vervolging tegen pro fessor Salvemini worden ingetrokken; zijn ar restatie maakte in Turijn een slechten indruk. Een weekblad aldaar publiceerde een aan Sal vemini gerichte sympathiebetuiging met 2000 hondteekeningen, terwijl ook uit het buiten land beluigingen van sympathie inkwamen. DE STAATSIJZER- EN STAALFABRIEKEN. Boedapest, 14 Juli. (H. N.) Naar aan leiding van de geruchten, dat de in het bezit van den staat zijnde ijzer- en staalfabrieken verpacht zouden worden, is een officieel com muniqué verschenen, waarin deze geruchten worden tegengesproken. Wel zullen de bedrij ven geconcentreerd worden, waardoor bezuini ging op personeel mogelijk wordt cn het be drijf zoo economisch mogelijk zal worden in gericht. UITVOERING VAN VERSCHILLENDE WERKEN. Boedapest, 14 Juli. (H. N.) De plaats vervangende minister-president Vass heeft in een interview gezegd, dat de regeering ter stond zol beginnen met de uitvoering de» voorgenomen werken, vooral met het aanleg gen van wegen en dijken en met den bouw van kleine woningen. Ook deelde hij mede dot mi nister-president graaf Bethlen ongeveer einde Augustus zich wieder met de leiding der zaken zal belasten. rSJECHO-slowakije. OPPOSITIE EN COALITIE. In de zitting van de commissie voor de grondwetsherziening werd namens de Duitsdhe en Slowakische oppositie en onafhankelijke communisten verklaard, dat men het ontwerp tot grondwetherziening afwijst, omdat het een grove schending bevat van de grondslagen der democratie en omdat het uitsluitend dient tot waarborging van een politiek stelsel, hetwelk bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen door de meerderheid van de bevolking is verworpen. De verantwoordelijkheid wordt daarom op de schouders van de coalitiepartijen gelegd en verdere medewerking aan den commissorialen arbeid geëindigd verklearó. VERDRAGEN MET HET BUITENLAND. De Poolsdhe Landdag heeft in tweedfe en derde lezing het handelsverdrag, het scheids- gerechtsverdrng ert het rechtsbijstandsverdrng met Tsjecho-Slowakije geratificeerd en verder een speciaal verdrag met Letland en een ge meenschappelijk arbitrage verdrag met Letland, Estland er. Finland Verder heeft de landdag nog in derde le zing de wet over de verpachting van 'het lu cifersmonopolie aangenomen. EEN RUSSISCHE ZEPPELINTOCHT NAAR DE POOL. Het Berliner Tageblatt deelt mode, dat kapi tein Bruns Donderdag in opdracht van de Stu diën Gesellschaft zur Erforschung der Arkfis naar Moskou gaat, waar hij Fridtjof Nonsen zal ontmoeten. Met dezen zal hij met de Rus sische regeering onderhandelen over den Zep- pelintocht naar de Noordpool. Tevens zal Bruns te Moskou zijn plan tot het organiseeren van een verbinding met Zeppelins tusschen Duitschland en Japan over Rusland bespreken. ONREGELMATIGHEDEN. Uit Berlijn wordt d.d. 14 Juli aan de N. R. C. gemeld Een paar maanden geleden heeft een deel van de Grieksche bladen een' aanklacht geuit tegen enkele leden cn ambtenaren van de com missie van den Volkenbond, die belast is met de uitkeering van ondersteuning aan de vluch telingen in Griekenland. Ministerpresident Pan- galos heeft thans een nader onderzoek gelast Tegen een ambtenaar van de commissie is reeds een klacht wegens verduistering van gel den, die voor de vluchtelingen bestemd waren, ingediend. Dit feit heeft aanleiding gegeven tot wrijvingen tusschen de Grieksche regeering en de commissie. Volgens den correspondent van de Vossische Zeitung te Athene is een conflict niet uitgestoten. De commissie van den Volkenbond stelt zich namelijk op het standpunt dat de Grieksche regccring geen recht heeft zonder haar toestemming ce&xlacht tegen een harer medewerkers in te d^nen. Zij dreigt zelfs onmiddllijk het land tc zullen ver laten als het onderzoek niet wordt gestaakt. Pangalos verklaarde intusschen oun den cor respondent van do Vossische Zeitung, dat do eer van het land en de onfeilbaarheid vnn da rechtspraak dc voortzetting van het onderzoek cischen. Pangalos kan niet geloovcn dat do groote Wcstcrsche mogendheden en speciaal Engeland en de Vcrccnigde Staten, die zooveel hebben bijgedragen tot het lenigen van den cconomischcn nood van dc vluchtelingen, zou den dulden dat ernstige onregelmatigheden werden doodgezwegen. DE ONRUST IN CHINA. Het standpunt van Amerika. D.d. 14 Juli wordt bericht uit Washington, dot het departement van staat voeling houdt met de onderteekenaars van het verdrag dei negen mogendheden, om zoo spoedig mogelijk tot een conferentie te Peking tc komen. Er wordt verklaard, dat de pogingen van Amerika tot dusver beperkt zijn gebleven tot het streven dc medewerking van de negen on- derteekenende noties te verzekeren. De Ver. Staten hebben geen enkele verbintenis nopens China aangegaan met Engeland of Japan. Een sovjct-nmblcnaar vervolgd. Fortunatof, dc dokter van het sovjct-ccmsu* lont tc Sjanghai, heeft voor dc gemengde, recht bank terecht gestaan. Hem was, volgens het Chineeschc wetboek van strafrecht, ten laste gelegd, dat hij getracht had een staatsambte naar voor 10.000 dollar om tc koopen, in verbond met de beschuldigingen tegen den bolsjewistischcn agent Dosser. Fortunatof zol op borgstelling worden vrijgelaten. De politie verwacht die borgstelling, 10.000 dollar groot, van den sovjet-consul te zullen krijgen. DE STRIJD IN MAROKKO. Dc Franschen slaan vijaivde- lijkc aanvallen af. Van Fransche zijde wordt d.d. 14 Juli uit Fez gemeld, dat in den nacht van 12 op 15 Juli de Franschen, onder het toebrengen von ernstige verliezen, vijandelijke aanvallen tegen den post van Ain Bocoissa, ten N.O van Tcroeal cn de stelling van Skiffo, ten Z.O. van Teroeal, hebben afgeslagen. DE MONKEy-CASE. Londen, 14 Juli. (H. N.) Uit New forlc wordt gemeld, dat president Coolidge ver klaard heeft, dat hij al zijn invloed zal aan wenden om Bryan'^ pogingen te doen misluk ken, die door het openproces te Dayton het verboó om de evolutieleer op de scholen to onderwijzen, in dc wet wil doen opncmeiv DE WERKTIJD VAN DE ARBEIDERS DER STANDARD OIL De Standard Oil Company of New Ycrscy heeft bekend gemaakt, dat zij is overgegaan tot de invoering van den achturigen arbeids dag op een deel van haar olievelden in Amerika en ook tot een nieuwe loorvschoal. Do mededeeling wordt een groot voordeel voof de arbeiders geacht, daar de twaalf-urige ar beidsdag sedert het boren van de eerste bron in 1859 in zwang was. DE ZEELIEDENSTAKING. De zeeliedenstaking is gisteren definitief be gonnen. Dc scheepvaart ligt stil. Het kabinet keurde een plan goed tot het onderhouden van de vercisohtc diensten. ONZE BETREKKINGEN MET PORTUGAL. Medcdcelingcn vanwege het de- purtement von Buitcnlanclschc zaken. Het departement van Buitenlondsche zaken deelt mede, dot, blijkens telegrafische mededee ling van Hr. Ms. gezant to Lissabon, de voor loopige regeling der handelsbetrekkingen tus schen Nederland en Portugol, welke laatstelijk tot 1 September 1925 werd verlengd, bij nadere nota-wisseling tusschen beide regeeringen op nieuw is verlengd voor een tijdvak van één jaar. Tot ultimo Augustus 1925 zullen derhalve Nederlandsche goederen bij invoer in Portugal worden belast volgens het daar te lande gelden de minimum-tarief, terwijl Nederlandsche sche pen in Portugeeschc havens een reductie van 25 pet. op de scheepvaartrechten zullen genie ten. Voorts zullen voor die Nederlandsche goe deren, welkeT export naar Portugal voor Neder land van belang is en die op een bij de nola's gevoegde lijst zijn opgenomen, eventueele ta* riefreducties, welke dc Portugeesche regeering oan eenigen derden Staat zou willen toeken nen, tot 1 September 1926 ook voor deze Ne* derlandsche goederen gelden. DE SANITAIRE OVEREENKOMST MET; BELGIË Brussel verwacht spoedige on* dcrteckcning. Volgens de „Dernière Heure" is het ontwerp van de Hollandsch-Belgische sanitaire over-* eenkomst, waarvan wij de voorbereiding heb* ben gemeld, aan de Hollandsche regeering toe* gezonden. De onderteekening er van mag vol* gens het blad spoedig worden verwacht.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1