„DE EEMLANDER" BUITENLAND. Adviezen voor Geldbelegging Verhoring van GROOTE BALANS OPRUIMING Pianohandel L KLEIM De Tijger van het Mercato, ABONNEMENTSPRIJS 5 TT7 7' 7"" PRIJS DER ADVERTENTIE met inbegrip van een belgie. frankrijk. engeland. N.V. MIDDENSTANDS CREDIETBANK Lips Safe - Loketten „L'HIRONDELLE" W. K. VAN ROSSUM Eén maai in Uw leven Gebr. Perzina hongarije. griekenland. vereenigde statfn. v FEUILLETON. 24e Jaargang No. 161 ioort 210, idem lianco per post f 5.—. per weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.176, atzondcrlijkc nummert 1 Cj05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: AKiineivióCHE POORTWaL 2 A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT. 513. Vrijdag 8 Januari 1926 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnstaanbie- dingen en Licidadigheids-adve.tcnticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordccligc bepalingen voor het adverlccrcn. bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DU1TSCHLAND. HET HOOGE WATER. Val van den Rijn. Volgens een bericht uit Keulen heeft de stedelijke havendienst aldoar den in verbond met den hoogen waterstand ingestelden nacht dienst opgeheven. Ook te Coblcnz is het gevaar geweken daar worden geen officieele berichten meer aangeplakt omtrent den waterstand. DE POLITIEKE CRISIS. De soc.-democratcn en dc groote coalitie. Volgens een bericht aan de Vorwarts uit Karlsruhe heeft een druk-bezochte vergadering van soc.-democraten zich voor deelneming der soc.-democraten aan een rijksregeering der groote coalitie uitgesproken. DE DU1TSCHE SCHEPEN IN DE RUSSISCHE WATEREN. Een oproep om hulp van de rceders. De verccniging van reeders te Bremen heeft het gezantschap te Moskou telegrafisch te hulp geroepen ter redding van veertien schepen, die bij Narwa in het ijs zitten. In het telegram wordt er op gewezen, dat spoed vereischt is, omdat een deel der schepen niet oveT voldoende proviand beschikt. De Estlandsche regeering moet hulp geweigerd hebben, daar de schepen in Russische wateren liggen cn het de vraag is, of de toestand van het ijs het zenden von een ijsbreker mogelijk zou maken. DE ZELFMOORPOGING VAN PAUL CASSIRER De gewonde overleden. B e r l ij n7 Jan. (H. N.) Paul Cassirer, de bekende Berlijnsche kunsthandelaar, is vanmor gen vroeg in het Elisabeth ziekenhuis overleden. Gisteravond trad een verandering in zijn toe stand in en deze werd in den loop van den nacht voortdurend slechter. Vanmorgen vroeg verloor hij weer het bewustzijn en om kwart over 7 trad de dood in. Zijn vrouw, de tooneelspeelster Durieux, was den geheelen nacht bij zijn sterf bed. DE WATERSNOOD Dc Schelde buiten haar oevers. Reeds mecT dan vier milliocn francs aan steungeld ingeschre ven. Brussel, 7 Jan. (Hbl.) Te Luik, Namen en Dinant is de toestand in zooverre verbeterd, dat nog slechts een aantal kelders onder water staan, al is het niveau van de Maas en haar zijrivieren nog 2 tot 3 meter boven het nor male peil en zijn de weiden cn landen langs de oevers nog op heel vele plaatsen overstroomd. Te Charleroi is de Sambre nog slechts ander- halven meter boven het gewone peil en is de toestand weer goed, doch nergens is het werk hervat. Te Doornik en omgeving is de toe stand integendeel verergerd Op haar beurt is de Schelde buiten haar oevers getreden en heeft zij vele dorpen onder water gezet. In de buurt van Antoing is de Schelde eveneens overgestroomd. In het Vlaamschc land is de toestand onveranderd en staan nog groote ge bieden onder water. Ook te Lier, dat haast een eiland te midden van al het water vormt, is de toestand ongewijzigd. De koning heeft met koningin Elisabeth zijn bezoek aan de geteisterde steden voortgezet en het Vlaamsche land bezocht. Overal wordt steun aan de hulpbehoevende bevolking verleend door middel van auto wagens, die levensmiddelen, kleedingstukken en brandstoffen vervoeren. De geopende in schrijving heeft reeds over de vier millioen francs opgebracht. Hcvigo regenval Als gevolg van de gisteren gevallen stortre gens wordt blijkens een bericht uit Brussel een nieuwe sterke rijzing van het waterpeil in de omstreken van Gent verwacht DE KABINETCHEF DES KONINGS. In de plaats van den graaf van Aerschot, die is afgetreden, heeft de koning Louis Wodon, secretaris-generaal van het departement van economische zaken, tot zijn kabinetchef be noemd. Wodon, die hcogleeraar was aan de Brusselsche universiteit, is jaren lang in admi nistratieven dienst geweest. Zijn naam werd nog onlangs genoemd, xoen Van de Vijvere bij zijn pogingen om een kabinet samen te stellen, een titularis voor kunsten en wetenschappen zocht. Wodon is een Waal, die echter, naar ver luidt, het Vlaamsch goed meester is, het al thans vlot kan lezen. DE TOESTAND VAN KARDINAAL MERCIER, Een gisteren om zes uur uitgegeven bulletin betreffende den gezondheidstoestand van kar dinaal Merrier zegt, dat de toestand dezelfde is, dat de pols weer regelmatig is, maar dat dc kardinaal zwak blijft. HET HOOGE WATER. Hevige regenval. Naar d.d. 7 Jan. wordt bericht uit Reims, val len sinds gisterenavond de regens in het heelo gebied met verdubbelde kracht, waardoor ont steltenis is gewekt onder de oeverbewoners van Marne, Aisne, Oise en Maas. Te Vircux-Mol- hoin en Vireux-Wolleraud moesten dc bewo ners, die zich weer in hun huizen hadden geïn stalleerd, deze onieuw verlaten in verband met het wassen van het water. Men vreest voor een nieuwe stopzetting van de fabrieken, die gister ochtend het werk hervatten In den namiddag woedden rukwinden, vergezeld van regenbuien en hagelslag, in de departementen van de Marne en de Ardennen. Was van de Seine. D.d. gisteren wordt gemeld uit Parijs, dat de was der Seine des ochtend in een scherpe faso getreden is, die ecnigermate verontrustend is Alle diensten in de Gare des Invalides tc Parijs en de Pont Mirabenu zijn stopgezet. Men voor riet een spoedige onderbreking van den tram- dienst op Suresnes en Saint-Cloud. Te Bou- logne-sur-Seine zijn verschillende straten over stroomd. In Parijs zijn op het oogenblik drie kaden ondergeloopen. In de banliene, in Bry- sur-Seine, moesten nieuwe woningen worden ontruimd; de slachtoffers zijn in het fort van Vincennes ondergebracht. DE OVERSTROOMINGEN. Dc waterstand von dc Theems. Londen, 7 Jan. (H. N. Drl.) Hoewel gis terochtend gemeld werd, dat de overstrooming van de Theems op sommige punten afnam, schijnt het dat de verbetering, die aanvanke lijk plaats had, opgeheven werd door den nieu wen regen, die later op den dag viel. Von den bovenloop van de rivier werd een val van het water gemeld, doch lager op', tusschen Reading en Shcpperton, werd een stijging ge meld. Een bewijs hoezeer de rivier gezwollen is, vindt men in de cijfers, van de stroomsterk te bij den Tcddingtondam. Sedert 42 iaar vloeien door in Januari gemiddeld per dag 2565 milliocn gallon water, doch deze hoe veelheid bedroeg gisteren in 24 uur ruim 6100 millioen gallon. Dit is echter geen bui tengewoon hobg cijfer tijdens een vloedpo- riode en het blijft nog aanmerkelijk onder d«» van verleden jaar. toen tijdens de critieke pe riode in Januari 9.919 millioen gallon watet over den dam op één dag stroomden. Uit dez* cijfers blijkt, dat ondanks de bezorgdheid bij de oeverbewoners en ondanks het indrukwek- KLLLAMLS. Prijs 1—3 regels 1 3.05 elko regel meer 1.- voor Amersfoort en Omstreken AMERSFOORT. Langegracht No. 4 - Telefoon 304 Alleen onze bekende goede kwaliteiten en modellen zullen tegen zeer verlaagde prijzen worden verkocht 16-18 LANGESTRAAT, AMERSFOORT Wilt gij slechts een klankvolle piano aan schaffen, koopt dan een IToflev van IJ. M. de Koningin Vertegenwoordiger Utrechtschestraat 44. kende gezicht van het overstroomde land op sommige punten von de ïheemsvallci, dc over stroomingen von thans lang niet zoo ernstig zijn als bij vorige gelegenheden het geval is geweest. De sterkste stroom, die te Teddington vele jaren geleden vastgesteld is, bedroeg on geveer 20.000 millioen gallons water per dag Desniettegenstaande ondervindt men langs de oevers groot ongemak. LLOYD GEORGE'S DOCHTER GEOPEREERD Miss Megan Lloyd George heeft gisteren een goedgeslaagde blindednm-operatie ondergaan. De toestand van de patiënte is volkomen bevre digend VERLENGING VAN DEN ARBEIDSTIJD DER REGEERINGSAMBTENAREN. Uit Londen verluidt, dat het departement von financiën op verzoek van den kanselier de» schatkist van plan is den arbeidstijd der rcgec- ringsambtenaren van zeven tot acht uur te ver lengen. PENSIOEN VOOR WEDUWEN EN WEEZEN. Officieel wordt bekend gemaakt, dat 103,000 pensioenen zijn tcégekend op grond van de juist in werking getreden wet op de pensioenen voo» weduwen cn weezen; 34.500 aanvragen zijn nog :n onderzoek. Volgens schalling omvatten do totnogtoe toegekende pensioenen 305 000 we duwen en weezen MALIE.. DE VESUVIUS WERKT. Rome, 7 Jan. (H. N.) Het internationale bureau voor vulkaankunde deelt mede dat vol gons de mecning der geologen cr geen gevaar bestaat voor de gemeenten, die in dc buurt van den Vesuvius zijn gelegen. Integendeel is het gevaar der uitbarsting eerder verminderd, aangezien de lava thans een natuurlijken uit weg heeft gevonden. Het is opmerkelijk, dat de vulkaan thans 7 maanden in rust is ge weest, waar anders gewoonlijk twee h drio' keer per joop uitbarstingen voorkomen. OOST ENRIJK. DE WERKLOOSHEID. Een memorandum von orbci. dersbonden eon dc regecring. Weencn, 7 Jan (H. N.) In het memo randum, clot dc arbeidersbonden tot de regcc- ring hebben gericht inzake de werkloosheid, woïdt o.o. de uitvoering van productieve wer ken tot bestrijding der werkloosheid eonbevo- len. Zoo wordt aangedrongen op het maken van een groote vrijhaven te Wecncn. Ook wordt verlangd, dot de leerplicht met een jaar zal worden verlengd, teneinde het toestroomen van jeugdige arbeidskrachten op de arbeids markt te verminderen. DE VALSCHE BANKBILJETTEN. De Hongaarschc gezant te Berlijn brengt in Boedapest rapport uit. Ber 1 ij n, 7 Jan. (H. N.) Volgens een be richt uit Wccnen aan de B. Z. is de Hongaar schc gezanj te Berlijn gisteren te Boedapest aangekomen om de Hongaarschc regecring rapport uit tc brengen over de volsche francs- biljetten, die in Duitschlond zijn uitgegeven Dc Franschc gezant tc Boedapest te Parijs. Do Franschc gezant te Boedapest is mot ver lof tc Parijs aangekomen, waar hij een onder houd had met Berthelot, den secretaris-gene raal van het departement van buitenlandsche zaken. Uloin beweert onschuldig tc zijn. Uit Boedapest wordt gemeld, dot de afge vaardigde Uloin aan vertegenwoordigers van de pers heeft verklaard, dot hij tien dogen met vacantie te Abazzia geweest is. Hij zal een ver volging laten instellen tegon de bladen, die zijn persoon met het muntcrsschandonl in verband brachten. Nadere bizonderhcden. Boedapest, 7 Jan. (V. D.) Gemeld wordt, dat de regeecing van Tsjecho-Slowokijc een aclie tegen Hongarije bij den Volkenbond voorbereidt, nnai aanleiding van den zwendel met Frnnsche bunkbi'.jettcn. Albrecht von Habsburg, evenals zijn ouders Friedrich en Isabella von Habsburg, zouden van de vervol- schingen op de hocgtc geweest zijn. Dc poli ticchef Nndossy heeft een bekentenis afge legd. Het is gebleken, dat de cliché's vervaar digd zijn in het cartografisch instituut. Prins Windischgratz had near Bombay willen vluch ten. De politie lukte liet heden in den persoon van den technischcn adviseur van het cartogra fisch instituut, Landislous Geroe, dengene t* vinden, die do chliché's voor de vcrvalschingcn vervaardigde, welke dan door den bedrijfslei der van het instituut Landislous Sparrnring doo» middel van een handpers vcrveelvuldigd wer den. Ook deze handpers is reeds in handen van dc politie gevallen. Vrder zi.in tal van personen bekend géworden, die deel nebben uitgemaakt van dc onder leiding van Windischgratz staan de valsche muntersbende. Windischgratz en Nadossy hebben 'grooten- deels bekend en honden vol uit patriortische motieven te hebben gehandeld, waorbij zij evenwel op lichtvaardige wijze het hoofd heb ben verloren. 1 BULGAKiJt. HEI' NIEUWE BEWIND- Een gewijzigde politiek tegenover do boeren De Venkof is van mcening, dut dc nieuwo Bulgoarschc regecring, die dezelfdo meerderheid als Zankof heeft, neiging bezit om van houding te veranderen tegenover do boeren, hoewel do belangrijkste portefeuilles daarentegen in hon den zijn van personen, die nooit veel welwil lendheid tegenover dio bevolkingsgroep hebben getoond. Af tc wachten volt in welke mate en op wat voor wijze de terreur, over do boeren uitgeoefend, zal worden verzacht. Do regee- ringsbolofto moet aangevuld worden door fei ten, die vooreerst nog wel zullen uitblijven. DE MILITAIRE DICTATUUR. Dc voornemens von Pangalos, De ministerraad heeft besloten oanzienlijko bezuinigingen bij olie takken van administrate in tc voeren. Het ministerie von nationale eco nomie cn sociale voorzorg zal worden opgehe ven. De regeering heeft besloten dc invoerrecht ten op graan aanzienlijk te verminderen. Pangalos heeft aan de pers verklaard, dot do verkiezingen op den grondslag van evenredige vertegenwoordiging zullen worden gehouden- Moet Vcnizelos president worden? Uit Londen wordt d.d. 7 Jan. aan de N. R. C. bericht: Generaal Pangalos heeft uit Athene een tele grafische verklaring ann dc Daily Express ge* zonden, waarin hij voornamelijk herhaalt wat hij in zijn rede aun het bonket heeft gezegd, dot de actie voornamelijk tegen de communis ten gericht is, dat de regecring geen militair kabinet is, dot dc buitenlandsche politiek on veranderd blijft cn dot Griekenland zijn ver plichtingen tegenover den Volkenbond zal na komen. Verder verklaart Pangalos, dat de ro- gecring niet van mocning is, dot zij aan den steun van het leger genoeg heeft, doch dut zij voornamelijk steunt op het vertrouwen, dat do meerderheid der bevolking in haor stelt. Uit berichten, von andere zijde tc Londen ontvangen, blijkt echter, dut de zaken in Grio- kenland ietwat anders staan. Nour men zegt, heeft Pangalos dc militaire dictatuur ingcstc.d om ccn Vcnizelistischen staatsgreep voor te be reiden. Dit zou ook zijn wensch verklaren om generaal Piastiras voor den krijgsraad te bron- geiv want Plostiros is één dergenen, die het krachtigst tegen Pnngulos hebben geijverd. Hij is zeer populair bij het leger en wilde onder de officieren cn dc manschappen een revolutie verwekken met het doel een gemengd militair en civiel kabinet tot stand te brengen, waarin vroegere Venizelistischc politici zitting zouden hebben als Rocssos en Kafondaris, terwijl Vcnizelos president von de republiek zou wor den. DE VER. STATEN EN HET INTER- t'j NATIONAAL GERECHTSHOF. Toetreding vrijwel verzekerd. Do Senaat heeft Woensdag met 54 tegen 16 stemmen dc motie-Reed verworpen, waarbij een onderzoek werd gevraagd naar de propagan da. die voor dc toetreding tot het Internationaal Gerechtshof cn do regeling van de buitenland sche schulden gemaakt wordt. Bijna alle dag bladcorrespondenten te Washington meenen, dat deze cijfers op juiste wijze aangeven, hoe zwak het verzet in de Ver. Staten tegen het Internationaal Gerechtshof is. Do correspon dent von de New-York Times denkt, dat da molio tot deelneming niet alleen met de noo- digc meerderheid van twee derden, maar zelfs met nog veel meer stemmen zal worden aange nomen. Een roman uit het donkerste Napels door HANS POSSENDORF. 37 Toen hij na anderhalf uur bij het boeren huisje kwam, trad de boer naar buiten en zei hem met haastige woorden, dat er een man uit Napels gekomen was, die hem moest spreken, en dat die in de kamer op hem wachtte. Vol hoop, dat het een zijner vrienden kon zijn, die hem nieuws kwam brengen, wilde Raffaele nnat binnen snellen, maar tegelijkertijd kreeg hij argwaan; misschien was zijn verblijfplaats ont dekt en was de bezoeker een vijand, die in op dracht van de politie kwam om hem in den val te lokken. Hij nam zijn dolk in de rechterhand, liep zacht op de deur toe en rukte hoar toen met een zwaai open; een kreet van blijdschap kwam over zijn lippen, want voor hem stond Marchese de Marino. De vrienden omhelsden elkaar cn Raffaele bestormde zijn bezoeker met een stortvloed van vragen: Hoe 't met Carmela ging, hoeveel en welke Camorrislen gearresteerd waren, wat de Camorra van plan was tegen Colnaghi te doen, hoe de bevolking over de gevangenne ming dacht, cn nog vcei meer. „De groote Tore is nog in vrijheid," berichtte Vito. „Vreemd genoeg schijnen ze het niet op hem gemunt te hebben. Cnjnzzo, die toch al lang niet meer meewerkt, hebben ze wel ge pakt." „En hoe staaj het. met den Capin,testa?" „Ik zou den agent wel eens willen zien, die den moed had de hand te slaan aan Luigi Ma- zella. De politie heeft huiszoeking gedaan bij Cajazzo," ging de Marchese voort, „bijna olie sieraden van Donna Giuseppa en een groote som geld hebben ze in beslag genomen. Ze verlangen van Pnsquale het bewijs, dat hij de laatste tien jaar iets heeft uitgevoerd, onders vervalt alles aan het rijk. Donna Giuseppa is natuurlijk radeloos en gaat te keer als ccn krankzinnige." Zonder aarzelen gaf Raffaele opdracht, dat van zijn geld, dat dc Fattuchiara in bewaring had, iedere week twintig Lireo cn Donna Gui- seppa uitbetaald moest worden, zoolang zij en haar kinderen in nood verkeerden. Hij had niet vergeten, hoe deze vrouw en haar man zich eens over hem en Carmela ontfermd hadden. Lang en uitvoerig had dc Marchese alles wot zijn vriend ook maar eenigszins kon interes seeren, vei told. En Raffaele luisterde naar dc onbeduidendste nieuwtjes uit zijn geliefd Napels als naar een openbaring. „Is dat afles? Heb je 'niets vergeten?" vroeg hij dringend, toen Vko eindelijk ophield. De Marchese aarzelde cenige oogenblikken eer hij antwoordde. Hij scheen nog iets op het hart te hebben, maar niet recht te weten hoe te beginnen. Maar toen besloot hij to spreken cn begon haperend „Er is nog iets, iets over Carmela, wot ik je toch liever niet ver zwijgen wil." „Carmela Raffaele was ontsteld opge sprongen. „Is er iets met haar gebeurd? Is ze ziek „Nee, nee, dat niet. Je moet me niet ver keerd begrijpen, Raffaele, het is niet, dat ik Carmela van de een of andere minnarij ver denk, maar „Vertel op I ^at is er gebeurd?" Raffaele hnd zijn vriend bij den schouder ge grepen cn schudde hem ongeduldig. Zijn oude vrees, dat Carmela, zooals de meeste meisjes in haar omgeving, een man in handen zou val len, die haar verleiden en dan verlaten zou, kwam plotseling weer bij hem op. „Sinds eenige dagen heb ik iets vreemds op gemerkt," zei de Marchese. „lederen morgen tegen acht uur gaat een vreemdeling, een groote blonde man zeker een Duitscher, dc basso van Donna Assunta binnen en komt er pas twee of drie uur later weer uit Eerst dacht ik, en ik wil het nog aannemen, dat het een klant van de Fattuchiara is, de een cf ander pleizier-rciziger, die gehoord heeft van haar buitengewone gaven cn bij haar uitvoerig raad komt vragen. Maar dan kan ik weer niet nalaten te denker., dat zijn bezoeken Carmela gelden, want hij is nu nl vier keer daar'ge weest." „En heb je dan niet bij Donna Assunta naar' hem geïnformeerd „Nee, dot heb ik met opzet niet gedaan," antwoordde de Marchese. „Als het werkelijk al leen maar een klant van Donna Assunta is, maak ik haar maar nijdig met mijn nieuwsgie righeid, je weet, hoe boos ze wordt, als men zich met haar zaken bemoeit. Bovendien wil ik niet, dat ze zal denken, dat ik jaloersch ben op dien vlegel. Als zijn bezoeken Carmela gel den, moet de Fattuchiara het goedkeuren, cn dan zou zc me op mijn vragen toch maar met uitvluchten of leugens antwoorden. Ik ben meer voor een onopvallende bespieding. En als dat geen resultaat heeft, zcu men eens, als de vreemdeling er is, met geweld de basso kunnen binnendringen, en daar wou ik graag* je toe stemming voor hebben. maar zooals ik al zei, het is alleen maar een vaag vermoeden van jmij cn ik hoop nog altijd, dat ik me vergis. Het feit, dat de vreemde tot nu toe alleen op klaarlichten dag en nooit in het donker is ge komen, pleit voor ccn onschuldige oplossing van dc zaak." Stil voor zich uitziende had Raffaele naar zijn vriend geluisterd. Nu zei hij plotseling vast besloten „Ik ga morgen vroeg dadelijk met jc mee naar Napels, om uit te maken, wat dot met dien vreemdeling is." „Raffaele! Wat verzin je?" riep Vito ver schrikt uit. „Wil je jc, moedwillig aan dc poli tie overleveren en je voor een paar jaar of mis schien wel voer altijd naar een van de eilanden loten sturen? Wees toch verstandig. Als ik had geweten, dot je op zoo'n krankzinnig idee zoudt komen, zou ik geen woord hebben g*ezegd, maar de zaak alléén hebben opgeknapt." „Mijn besluit staat vast; ik ga met je mee,"' hield Raffaele vo'. „Heb dan ten minste nog ccn poos geduld. Ik waak toch zoolang over Carmela, dot, cr niets met haar gebeurt. Misschien kan je eerder on gehinderd naar Napels terugkeeren, als jc denkt. Dc Ccpintcsta zal een dezer dagen met cenige van onze meest invloedrijke leden van de „alta Cantona" een bespreking houden om uit te maken, hoe we den hoofdcommissaris onschadelijk kunnen maken. Zelfs onze be schermheer, de prins, zal zijn best doen, dat Colnaghi zoo gauw mogelijk weer van Napels wordt overgeplaatst." Maar alle voorstellen van de Marchese led^n schipbreuk op Raffaele's vest besluit. „Als ik als boer verkleed ga cn één oog verbindt, zal niemand me zoo licht herkennen. Die baard veranderd me ook al erg en overdag zo! ik mc natuurlijk niet op straat vertoonen. Wc zullen het zoo inrichten, dat we met het donker in Napels aankomen cn der. volgenden avond, na donker go ik weer terug," Nu gaf Vito zijn tegenstand op. De boer moest nu zijn voorraad oude klecren cn hoeden te voorschijn halen cn Raffaele begon zich te veranderen in ccn bergbewoner. En toen hij na een half uur met zijn verklecding gereed was, moest de Marchese zelf bekennen, dot hij nau welijks te herkennen wns. Lang nog zaten de beide mannen bij den schijn von het armzalige olielompje bij elkaar en pos toen de te volgen paden, do tijdsin- deeling en rustplaatsen nauwkeurig waren vast gesteld, gingen zij ter ruste, om den volgenden morgen hun moeilijken cn gevaarlijken tocht mot frissche krachten te kunnen aanvangen. X Donna Assunta wns op hunr gewonen tijd opgestaan cn juist met haar huiselijke bezighe den begonnen, toen zij uit Cnrmcla's kamer het geluid van voetsloppen cn hel verschuiven van meubels vernam. Nog nooit in al die jaren had ze het beleefd, dat hoor pleegdochter om dezen lijd al op was, cn ze snelde bezorgd naar bin nen om te vragen, wat er gebeurd was. Maar ze bleef als vastgenageld op den drempel staan, want wat zij zog, was iets zoo ongewoons, dat ze haar oogen niet vertrouwdeCarmela ruimde haar kamer op I Het bed was al op gemaakt, allo kleeren waren van hun gewone plaats, de canapé, verdwenen en logen netjes opgevouwen en met een doek bedekt op een stoel in den hoek der kamer. En nu was het jonge meisje bezig, stof af te nemen cn dc meubels recht te zetten. (Wordt vervolgdX

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1