H Morgenochtend komt de H Watersnood-Collecte! schaal-collecte van morgen. „DE EEMLANDER" BUITENLAND. GROOTE BALANS OPRUIMING Ce Tijgei van liet Ifecato, „LHUM'OELLE" W.K.VAN ROSSOM Eén maal In Uw leven Gelbr. Perzma BINNENLAND. FEUILLETON. 24e Jaargang No. 164 abohms r~5 ™?tta :r ioort 1 210, idem lianco per post f 3.—, per werk (met cratis retzekerng legen ongelukken) f 0.17&, alxondcilijkc nummen Cj05. AMERSFOSRTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHEK|OORTWAL 2 A. POSTREKENING N*. 47910. TEL. INT 513. Dinsdag 12 Januari 1926 PRUS DER ADVERIENTIfH met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Ucidadigheids-advc-tenticn voor de helft der prijs. Voor bandcl cn bcdrijl bestaan zeer vooideclige bcpalinven voor het advericercn fccne dremaire, bevattende de voorwaardctL wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHL AN D. DE ECONOMISCHE ONDERHANDELINGEN MET FRANKRIJK. B e r l ij n. Tl J q n. (H N.) De economische onderhandelingen tusschen Duitschlnnd cn Frankrijk zullen 14 Januari worden hcivat. Een delgatie onder leiding van „Ministerialdirektor" Rosse zal waarschijnlijk morgenavond naar Poiiis vertrekken. Naar verklaard wordt, is do oorzaik vnn de vertraging alleen het gevolg van zuiver technische redenen. RICHARD PELTZER. No een langdurige ziekte is te Hamburg op 54-jarigen leeftijd overleden de directeur van de Hamburg-Amerikalijn, Richard Peltzer. DE WERKLOOSHEID Dortmund, II Jan. (H. N.) Op 12 Ja nuari zal te Dusseldorp een conferentie de: regeeringspresidenten uit het industriegebied worden gehouden ter bespreking van de vraog, op welke wijze de uitvoering van steunwe'ken ter verlichting van de werkloosheid bespoedigd kan worden. DE BILJETTENVERVALSCHING IN DUITSCHLAND. De nasporingen naar de werkplaats der ver- volschers von Zuid-Slavische 1000-dinarbiljet- ten heeft, naar d.d. gisteren uit Duisburg wordt bericht, aan het licht gebracht, dot zich ook nldoar leden der bende ophielden. Er zijn twee Kroaten en een Duitsch koopman gearresteerd, die beschuldigd worden bij den oonkoop san het papier, dat voor de vervaardiging der val- sche biljetten diende, betrokken te zijn geweest. FRANKttHK. HET HOOGE WATER. Daling der rivieren. Naar een bericht uit Parijs meldt, deelt het ministerie van arbeid mede, dat de Seine on al haai zijrivieren aan het dalen zijn. italie: DE DCOD DER KONINGIN-MOEDER. Dc bcgTafenisplcjhtighqid. Rome, 11 Jan. (H. N.) Het stoffelijk over schot van de koningin-moeder is vanmorgen te 8 uur te Rome aangekomen. Lang voordat de trein oankwom, hadden de troepen de Via nazionale en de andere stroten, waarlangs dc stoet zou passeeren, afgezet, ten einde gedrang van het publiek te voorkomen Op het plein bij het station werden slechts zij, die een kaart hadden, toegelaten. Op het plein wren deputaties van dc fascistische vak- vereenigingen opgesteld. Binnen het station be vonden zich de leden van het diplomatieke corps cn van den senaat. Tegen den tijd, dat de trein zou aankomen, verscheen de koning met den kroonprins, die in een statiekoets van het paleis kwamen. Do lijkkist, nog steeds getooid met de natio nale vlag, werd op een affuit, getrokken door zes zwarte paarden, geplaatst. De koning en de kroonprins stelden zich ter eene, Mussolini ter «ndere zijde op, terwijl de prinsen uit het huis «an Savoye, de gezanten en de verschillende deputaties zich achter de affuit schaarden. Daarop zette de stoet zich in beweging cn trok door de met rouw getooide stralen naar het pantheon. Tal van personen in den rouw stoet droegen witte margerieten. Nu en dan speelde de muriek een treur- marsch. Bij het pantheon werd de stoet ont bonden. De koninklijke familie woonde een stille mis bij, die opgedragen werd door den kape laan van de koninklijke familie. De lijkkist werd in het pantheon dicht bij het graf van koning Umberto, den gemaal van de overledene, geplaatst. Nadat dc koninklijke fa milie zich verwijderd had, werd het publiek tot het pantheon toegelaten i IJL. VALSCHE BANKBIJETTEN. Een arrestatiebevel. W e e n c n, II Jan. (H. N.) Een bevel tot arrestatie is uitgevaardigd tegen prof. Meszn- ros, die valsche Tsjecho-Slowakische bankbil jetten in omloop heeft gebracht. Meszaros moet op Bulgaarsch grondgebied zijn gevlucht. Een aanhouding. W e e n e n, 11 Jan. (H. N.) Aan dc Reichs- post wordt uit Praag gemeld, dat aldaar een vleeschhouwer Gregorowitsch in hechtenis is genomen wegens het vervaardigen van valsche Tsjecho-Slowakische biljetten van 1000 kro nen Hij werd in hechtenis genomen, toen hij orobeerde twee dezer biljetten uit te geven In het geheel werden 50 stuks volschc biljetten bij hem gevonden. Zijn wouw en dochter zijn verdecht van medeplichtigheid eveneens gear resteerd. OOS1ENRUÉC ZELFMOORD VAN PRINS ALEXANDER L1CHTENSTEIN. Zondag heeft de pas 25-jarige prins Alexan der Lichtenstcin op zijn kasteel Murdcrf bij Judenbuig zelfmoord gepleegd. Naar verluidt, verkeerde de prins in een uiterst ongunstigen financieelen toestand cn leed hij aan een ern stige hoc-kwaal. Hij was de zoon van generaal prins Friedrich von Lichtenstein en gravin Ma rie Apponyi. HONGARIJE. DE VALSCHE BANKBILJETTEN De arrestaties Volgens de bloden is gisteren de bank employé Tiaor Schweiz gearresteerd onder be schuldiging te hebben medegewerkt aan het in omloop brengen der valsche 1000-francs- biljetten. Windischgrütz opnieuw aan ccn verhoor onderworpen. Prins Windischgrütz heeft bij een nieuw ver hoor medegedeeld, dat de sorteering van een deel der valsche bankbiljetten plaats gehad heeft in de lokalen van het Hongaa-sch natio naal verbond en wel in het ambtsve~trck van Szoertseys. Er is een hgyszoeking grdoan m die lokalen, maar er is niets gevonden. Szoert seys zal opnieuw gehoord worden. Geen slippen der Kleine Entente Naar uit Belgrado wordt vernomen, spreekt dc daar verschijnende Prawda officieel tegen, dot de Kleine Entente stappen tegen Hongarije zal ondernemen. Een onderhoud met Karolyi. Parijs, II Jon. (H. N.) Suuerwein publi ceert in de Matin een onderhoud, dot hij met gTaaf Joseph Karolyi heeft gehad, wonvin deze de Deutsch-Völkischen als de eigenlijke be werkers van hef p.'an der uitgifte van valsche bankbiljetten brandmerkt. De prijs zou feitelijk Oostenrijk zijn. dai aan hef nieuwe koninkrijk Beieren ten deel zou vallen. (Hier wordt waar schijnlijk gezinspeeld op de conventie van Mondsee, waarvan het bestaan door minister president Bethlen blijkens ccn der vorige tele grammen wordf ontkend.) Putschgcruchtcn. Te middernacht werd te Boedapest de gehcele politie gemobiliseerd, daar er geruchten gin gen van een voorgenomen actie der rechls-ra- dicalen, der z.g. Rassenschützler. ZU!D-SLAV!E EEN NIEUWE PARTIJ. Uit Ag'rom wordt gemeld, dat de leden van de Kroatische Unie en de dissidenten van dn Raditsj-partij een nieuwe partij gevormd heb ben, die zich federnlitische boerenpartij noemt en een monarchistisch programma heeft RECLAMES. Van 1—S rogels 4.05. elko regel meer 1.-- Wie morgen veel in 't schaaltje legt, Die kent z'n menschenplicht pas recht; De hoogste plicht, aan menschen ooit gegeven Is: zorg voor eigen heil, maar laat ook and'ren leven. Ten opzichte van Borcuio was Amersfoort royaal. Laten we voor de Watersnoodramp even mild zijn en een flinke gave afstaan aan de fpfgfgfSfaflpfgf IP H Alleen onze bekende goede kwaliteiten en modellen zullen tegen zeer verlaagde prijzen worden verkocht 16-18 LANGESTRAAT, AMERSFOOüT Wiii gij slechts een kiankvolle piano aan schaffen, koopt dan een Koflev van II. do Koningin Vertegenwoordiger Pianohandel L KLEBN 'Jirauhischssira^': 44. RUSLAND. VERHOOGDE SPOORWEGTARIEVEN. B e r 1 ij n, 11 Jan. (H. N.) Volgens ccn be richt uit Moskou worden de spoorwegtarieven voor het vervoer van reizigers en bagage met ingang van I Februari met 10 verhoogd, omdat de ontvangsten in het laatste kwartaal 36 millicen cnoer de raming zijn gebleven. NOORD-AFRIKA- DE STRIJD IN MAROKKO. Nieuwe gevechten der Fronscherv mc| dc Riffynen. Berlijn, 11 Jan. (V. D.) Volgens berich ten uit Pirijs, hebben dc Franschcn zich in nieuwe gevechten gewikkeld met dc Rif-Koby- len. Zij zijn nog ongeveei 2?' K.M opgescho ven JAPAN. HET INCIDENT MET DEN BRAZ1- LIAANSCHEN GEZANT. Een vertegenwoordiger van het Japansche ministerie van buitenl&ndschc zaken zegt, dat de Japnnschc regeering zich bezorgd maakt over het incident mot den Braziliaanschcn ge zant op 8 Januari. Reactionaire vereenrgingen hebben namelijk de terugroeping van den ge zant gceischt, daar zij de handelwijze van den gezant °'s cen bclcediging aan het keizerlijk buis beschouwen. Zij hebben er aan toegevoegd' dtit hun eisch niet voortkomt uit ceniTO vijan digheid ten opzichte van Brazilië, woorvoor zij den grootsten eerbied en vricndschnp gevoe len. De Japansche regeering zou gnurno een diplomn'iek incident vermijden cn laat dc zaak in handen van de politic. CHINA. DE BURGEROORLOG. Geen bemoedigende vooruitzichten. Wegens den woarschijnlijken loop der ge beurtenissen in verband met het feit, dat maar schalk Woe-pci-foe onlangs is gepolst met het doel een militaire coalitie te vormen, fs men in officicele kringen te Tokio niet bijster hoep- vol ten aanzien van de vooruitzichten van de exterritorinliteitsconferenlie, die vandaag te Pe king bijeenkomt. Men denkt, cat Feng Yoeh Siang voorshands in Mongolië zal blijven. Naar verluidt, vreest de Japansche rcgecrjng nog meer moeilijkheden in China, aangezien Li-tsjing-ün, de gewezen gouverneur van Tsjili cn verslagen aanhanger van Tsjang-lso-lin, naar gemeld wordt, troepen werft in Sjantoeng om later den strijd te hervatten. De houding van Tsjong-lso-lin. Uit Moekdcn wordt gemeld, dut Tsjong-tso- lin in Mandsjoerijc de administratieve betrek kingen cn dc verbindingen met Peking heeft verbroken EEN AANVARING. Vele slachtoffers. Londen, 11 Jan. (Hbl.) Uit Sjanghai wordt gemeld dat het stoomschip Empress of Asia van de Canadian Pacific (16.900 ton) op de rivier nabij Blackpoint ccn aanvaring heeft ge had met het stoomschip Toeng Sjing van de Jardine-Motheson Maatschappij (2036 ton), dot de rivier opvoer op weg naar Hongkong. De Toeng Sing werd middendoor gevaren cn zonk binnen enkele minuten. Dc passagiers cn de blanke officieren werden allen gered, maar vele Chineezen van de bemanning worden vermist. Dc Empress of Asia, die slechts weinig averij heeft opgeloopen, is naar Woesoeng gevaren voor reparatie cn zal daarna de reis naar Van couver voortzetten. VEREENIGDE STATEN STORM IN AMERIKA. Vcrschcidcno slachtoffers, Uit Ncw-York wordt blijkens een Londensch telegram aan do N. R. Ct. gemeld, dot er op de Oostkust van de Vereenrgdo Stoten een hc- vigo storm heeft gewoed, waarbij 8 personen in den staat New-York en 10 in New England zijn omgekomen. In dc straten van New-York hadden velo ongevallen plaats tengevolge van een sneeuwstorm, die met vorst gepaard ging, zoodat het plaveisel zeer glad was. In den stuat Maine liep do haven van Barnard* Harbour eerst geheel leeg. Daarno volgde cen geweldige vloedgolf, die velo kleine schepen stuksloeg. Twco patrouille-vaartuigen kwamen met elkaar in botsing. Een van deze schepen ging verloren, doch de opvarenden werden gc* red. BANDIETEN IN ACTIE. Een roef partij te Ncw-York» Twco dieven hebcn te New-York twee juwe liers met zware revolvers neergeslagen midden op straut op de Vijfde Avenue 's ochtends op cen druk uur en hebben zich meester gemaakt van twee zakken met ongeslepen diamanten ter waardo van meer don 100,000 dollur. Zij zijn daarna in een automobiel ontkomen, on danks ccn hagel van kogels, door do politie op hen gericht. MEXICO. DE TREINOVERVAL. Geen buitenlanders gedood. Er is, naar het schijnt, geen enkele vreemde ling onder de slachtoffers van dc bandieten, die den trein tusschen Guadalajara cn Mexico City aanvielen. Er was in elk geval geen Ameri- kna nin den trein. Het geheele militaire escorte, bijna het geheele spoorwegpersoneel cn tal van Mexicaanscho reizigers zijn echter op beest achtige wijze vermoord. De watersnood. Do Koningin naar Ovcrijscl. De Koningin en de Prins hebben gisteravond te 6 uur 53 per Kon. trein de Residentie weder verlaten om ten derden male een deel van do door den watersnood geteisterde streken te be zoeken. Nu was Zwolle het doel, waar ze om 9 uur 21 aankwamen. Zij hebben op het sta tion in den trein overnacht en zullen heden per nuto de overstroomde plaatsen in de omgeving; bezceken. Hieraan zal ik heTkcnncn, dot gij mijn dis cipelen zijt zoo gij liefde licbt ender elkander. JEZUS. Een roman uit het donkerste Napels door HANS POSSENDORF. 40 Opgeschrikt door het lawaai, ijlde Donna Assunto naderbij. „Maar Don Vito 1 Hoe kunt U het kind zoo afsnauwen?" riep ze boos. „En u schreeuwt dut de mcnscncn komen toe- loopcn. Ga dan tenminste in de achterkamer als u met Carmela wilt spreken." „Kom dan," zei de Marchese kortaf cen wei nig uit het veld geslagen, en duwde Carmela de woning binnen. „Donnu Assunto heeft gelijk. Het is beterdat' wij eens kalm met clkaat pra ten." „Ik zou niet weten, waarover wij te praten hebben," zei Carmela verachtelijk. „Maar om dat je undeis nog zou denken, dat >k bang voor jé ben, zal ik je oanhooien. Moor. maak het kort, want ik wil om dezen onzin het be gin van de voorstelling niet misloopcn." Zij gingen Camiela's kamer binnen..De Mar- these sloot de deur achter zich en liep zwij-. gend, naar de juiste woorden zoekend, het vol trek op en neer. „Nu, spreek op. Wat wil je van me riep Carmela eindelijk en ze stampte ongeduldig met den voet Nu kwam Vito plotseling op haar of, greep haar handen en zei met weekc, bijna smecken- de slem „Carmela, voel je dan in 't geheel niets voor mc Kon cen vreemdeling, die alleen maar een paar prettige weken met je wil door brengen voor wie je aiets bent. don een stuk speelgoed, dat je op zij gooit nis je er genoeg van hebt kan zoo'n rondzwervende schilder werkelijk «ten grooter plaats in je hort innemen, den ik, die jc al van je kindertijd af lief heb, die de beste vriend van je broer ben, die geen inniger wensch heeft, dnn je eindelijk tot zijn vrouw te maken." „Leat Signor Ruimcndo er nu maar builen," antwoordde Carmela ontwijkend. „Hij heeft mc in ieder geval nog nooit lastig gevallen met liefdesverklaringen, zooals jij het nu al jaren doet, daar geef ik je mijn woord op. En je moet nu eindelijk eens begrijpen, dat ik nooit jc vrouw zal worden. Ik heb je nog nooit hoop gegeven Dc Marchese was zoo getroffen door deze duidelijke woorden, dat zijn knieën hun dienst weigerden en hij nis gebroken in een stoel viel. Eindelijk zei hij moeilijk en h.ïperend „Ik heb tot nu toe altijd het gevoel gehad, dat je non me gehecht was. En tot het ocgenblik, dat die vreemdeling gekomen is, was je ook oltijd lief en vriendelijk togen mc. Hij heeft je van me afgenomen." Carmela wierp ccn schuwen blik op eren Mar chese, en toen ze zag hoe vervallen zijn ge zicht er op eens uitzag, had ze medelijden met hem en zei vriendelijk ,Jc vergist je. Ik mag jc nog even gTaag als altijd, Vito. Als ik wat driftig was, was dat je eigen schuld. Maar ik houd van je uls van een broer, niet als van ccn man, die je wilt trouwen. Niemand, behalve Raffaele cn Donna Assunta, liggen me zoo na aan het hort. Is je-dat niet genoeg?" Weer ontstond er cen lange pauze. En daar de Marchese nog altijd onbewegelijk voor zich uit starend, bleef zitten, zei Carmen eindelijk, weer cngeduld'g wordend „Laat me nu gaan, Vito. Ik zou heusch niet graag te loot komen." Zc deed ecnigc passen naar de deur. Nu sprong de Mafchese op en versperde hum den weg. „Halt, wij zijn nog niet klaar met el kander. Over je gevoelens* heb jc me nu inge licht. Maar mijn vragen over den schilder heb je ontweken. Je komt hier niet vandaan, voor je me klaar en duidelijk op mijn vraag hebt ge antwoord „Heb je dien man lief, ja of neen Reeds wilde Carmela „noen" antwoorden, maar toen ontwaakte haar oude koppigheid en plotseling schreeuwde ze Vito hartstochtelijk in het gezicht„Ja, ik heb hem lief I boven alles I met mijn heelc hartZoo, nu weet je het." Dc Marchese was als door een slcg getrof fen teruggedeinsd. Hij strekte beide handen uit, om Carmela terug le houden, mear met een spottend cn boos lachje, dat hem opnieuw nnn martelende onzekerheid over gaf, v;as ze hem voorbij gesneld. Hij ijlde hoar op straat no, maar ze was reeds in de schemering en het menschengcwoel verdwenen. Vol wanhoop keerde Vito naar dc basso te rug. Hij trof er Donna Assunta in de hoogste opwinding aan, want zij had ook Carmela's hartstóchtelijke uitbarsting gehoord. De Fattuch'aro had den jongen Marchese van het begin af aan, graag megen lijden en reken de hem, als Raftaele's besten vriend, reeds lang tot haar intieme kennissen. Ook had dc ge dachte, dat hij eens haar pleegdochter zou houwen, en haar daardoor tot een echte Mar chese zou maken, hnor niet weinig gevleid. Maar-sedert ze gemerkt hod, dat Carmela V to's gevoelens heelemaal niet beantwoordde, had ze zijn pionnen niet meer gesteund, want Carme la's eigen wenschen hadden voor haar altijd in alles den doorslag gegeven. Maar nu was ze besloten haar houding le veranderen, te meer, donr Ufing juist dien morgen haar laatste wel willendheid had verspeeld „Die schilder is toch zoo'n goddeloos en duivelsch mcnsch, je hebt er geen idee van. Don Vito" vertelde ze. „Moor ik heb het ontdekt. Toen hij vnn morgen weer aan het nieuwe por tret schilderde heb ik in Carmela's kamer aan dc tuindeur geluisterd. Toen heb ik gehoord, dut „Hebben ze elkaar gekust?" riep dc Mar chese buiten zich zelf van jalozic. „Nee, nee, zoo ver schijnt het nog niet tus schen hen gekomen te zijn," stelde Donna As sunta hem gerust. „Monr hij heeft iets gezegd, dot ik zelfs vnn een tcdesco nooit geloofd zou hebben. LI zult het niet gclcoven als ik het u vertel. En toch is het waar. Ik heb hem wel verstaan al radbraakt hij ook het Itnliannsch. Hij heeft gezegd ze hijgde in haar op winding naar adem, „dat mijn heele kunst - een groote bedriegerij is, dat ze aan dio heele toovcnarij niet moest gelooven, hoe goed ik het verder ook met haar meende. Geloof je nu nog dat die men cen Christen is?" eindigde ze d op ademhalend. „En wat heeft Carmela daarop geantwoord?" vroeg de Marchese nieuwsgierig. „Zc heeft hem natuurlijk niet geloofd en hem flink uitgelachen," zei de Fattucluaro triom fantelijk. „Maar v.ie wc'ct, wat hij het kind nog mee: heeft wijs gemaakt, die heiden, die ongeloovigc, die leugenaar I" „Bewijs hom dan dat u geen bedriegster, maai een machtige toovennres zijt. Donna Assunta," zei de Marchese dringend. En daar de Fnttu- cliiara aarzelde met antwoorden, sprong hij op en riep de armen smeekend uitgestrekt cn met bevende stem„Ik vraag U dringend, Donna Assunta, geef Carmela toch eindelijk de liefdes- dronk, opdat zij den schurk vergeet. Ik beloof U dat zc het bij mij zoo goed zal hebben, als geen andere vrouw in heel Napels, als u mij haar liefde bezorgt." Op het brutale gezicht van het leclijkc wijf speelde zich een korte zware strijd af. Toen zei ze vast besloten „Goed, ik zoi het doen, ofschoon ik van plan was nooit Cnrmela te be* invloeden met mijn kunst Maar ik zie in, dat het het eenigste middel is cm haar uit dc klau* wen van dien duivel te redden." Met een juichkreet wras de Morchese opge sprongen. „Wanneer doet U het? Kan het van daag niet meer? Anders is het misschien to laat. Wie weet, wat die Tcdesco met Carmela voor heeft" Df* heks schudde het hoofd. „Ik heb er een haarlok vnn Carmela voor noodig, die moet ik eerst als zc slaapt, stilletjes afknippen. En dnn moet ik ook een goede gelegenheid afwachten om haar den drank te geven, zoodat zo geert achterdocht heeft." Dc Marchese had een zakje, dat hij op zijn borst droeg tc voorschijn gehaald, nam er een met rood lint bijeen gebonden haarlok uit en reikte ze de Fnttuchiara over. „Hier, neem deze maar. Ik heb ze Carmela al jaren geleden afgeknipt en draag ze sedert dien tijd altijd bij me." „Goed, dan zal ze bijzonder werkzaam zijn," knikte Donna Assunta voldaan. „Maar ik moet eerst nog drie soorten wijwater hebben twee uit kerken van mannelijke heiligen cn een uit de kerk van een vrouwelijke heilige. Want jij als man. moet het hort van Carmela overwin nen, cn daarom moeten do mannelijke heiligen in de meerderheid zijn." (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1