„DE EEMLANDER" BUITENLAND. BALMASQUE ARTIKELEN Munten, Sterren, Satinets, 24e Jaargang No. ABONNEMENTSPRIJS 3 m"D7 7' Ancrv PRIJS DER ADVERTENTlEN Zaterdag 16 Januari 1926 EERSTE BLAD. Tarlatan, Goudstoffen, Maskers, in groote keuze. (oort 1 210. idem üuco per post f Iper weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17&, afzonderlijke nummm 1 AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHER|ooRTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47010. TEL. INT S1Ï. van 1 4 rege's 1.05 mei inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanb e* dingen en Licfdadigheids-adve tentiën voor de hclit der prijs Voor handel cn bcdrijt bestaan zeer vooidecligc bepalingen voor het advenecicn tene ciicu-aire, bevattende de voorwaardea wordt op aanvraag toegezonden. K£A.LAMt-S. Van 1—4 rogels 4.05. elke regel meer 1.— VOLKENBOND. DE VOORBEREIDING DER ONTWAPENINGSCONFERENTIE. Dc kwestie van Ruslands deelneming. Berlijn, 15 Jan. (H. N.) Volgens een be richt uit Moskou zal sovjet-Rusland aan d< voorbereidende werkzaamheden voor de ont wapeningsconferentie niet deelnemen als vóór Zondag geen overeenkomst met Zwitserland is getroffen tot regeling van de bestaande ge schillen. In dat £eval zal sovjet-Rusland zelf standig e^n pion voor de ontwapening uitwer ken. Volgens sommige berichten zou een, staatsman van één der groote mogendheden zijn bemiddeling hebben aangeboden om geschillen tusschen Zwitserland en Rusland uit den weg te ruimen Volgens den Berner Bund is d.t bericht ecAter onjuist. AMERIKA EN DE VOLKENBOND. Amerika zal ziin internationale verdragen or.n den Volkenbond ter publicecring doen toekomen De regeering van de Ver. Staten heeft aan den secretaris-generaal van den Volkenbond laten weten, dat hij bereid is aan het secreto- Tiaat-generaol alle internationale verdragen ol overeenkomsten, door haar gesloten, niede te deelen, welke stukken kunnen worden gepu bliceerd in het recueil van Ó3n Volkenbond. Natuurlijk kunnen zij niet officieel worden in geschreven vo'gens art. T8 van het verdrag, aangezien de Ver. Staten geen lid van den Voikenbond zijn. De secretaris-generaal heeft de regeering hartelijk bedankt. Hl IJTCov'i K \1T> DE POLITIEKE CRISIS TE BERLIJN. Moeilijkheden over de bezetting der ministeries De Donderdagavond onderbroken ondërhau- delingen van Luther met de partijleiders rijn gisteren voortgezet. Om II uur ontving de kabinetsformateur Marx en Kooh opnieuw cn na den middag is een bijeenkomst gevo'gd. waarop de vertegenwoordigers der mlddenpar- tijen (met uitzondering van de economische vereeniging) verschenen zijn. De twee vraag- stukken, die besproken zijn, liepen over het aantal plaatsen, waarop iedere groep in de I® nieuw» regeering aanspmok zou mogen maken M en over de personen, die voor dc lirtlftïstfcr- portefeuille in aanmerking komen Aangaande dc vorming eencr rijksregeering wordt nader gemeld, dot men ook gisteren nog niet tot een beslissing is gekomen De voor naamste moeilijkheid biedt de bezetting van het rijksministcrie v*an hinnenlandsche zaken, waarop de Duitsche Volkspartij en dc demo craten aanspraak rrtaken. Konitz wenscht niet voor een her benoeming in aanmerking te komen De rijksminister voor volksvoeding en land bouw, graaf Konitz, heeft aan den rijkskanse lier een brief gericht van den volgenden in houd „Ik verzoek u af te zien van het voornemen om mij in een nieuw kabinet op tc nemen, daor de verantwoordelijke en inspannende taak van i leider van het economische département, onder een allerernstige crisis van bijna 2jaar, I vooral onder de tegenwoordige omstandighe den, een zwaren last beteekent en zooveel van de gezondheid vergt, dat een lange rusttijd voor mij inderdaad onmisbaar is." Zal Gesslcr van het toonecl ver dwijnen Do Lokal-Anzeiger meldt, dnt de rijksweer- minister Gessier gisterenmiddag eerst door Hindenburg ontvangen is, waarna hij zich naar Luther heeft begeven. Het blad zegt, dat liet doel van beide besprekingen geweest is dr Gessier te bewegen aan het hoofd van het ministerie van rijksweerbaarheid te blijven. Volgens de laatste berichten heeft Gessier aan Luther te kennen gegeven niet meer zitting te zullen nemen in een nieuw kabinet. DE BEZETTINGSTROEPEN. In strijd met Locorno. De rijksdagcommissie van buitenlandsche zo- ken heeft bij de discussie over de „Rückwir- kungen" van het verdrag van Locorno een re solutie aangenomen, waarin zij de regeering uilnoodigt om indien de berichten juist zijn, dat in het Rijnland 75.000 man beze tings- troepen op de been zullen worden gehouden, hetgeen met de overeenkomsten van Locarno in strijd is krachtige stappen te doen om dit te voorkomen en dc commissie zoo spoe dig mogelijk mededecling'ie doen van dc re sultaten dezer stappen. DE COLOGNE POST. Naamsiritbreiding. Het, laatste nummer van dc Engclschc solda tenkrant The Cologne Post zal morgen te Keulen verschijnen. Daarna zal de courant *e Wiesbaden gedrukt worden onder den weid- schen titel „The Cologne Post and Wiesbaden I Times". DE VEEMMOORDEN. Discussies in den Pruisi- schen landdag. Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg zijn ver moord. Thans, zeide hij, worden weer forma ties van de zwarte rijksweer en de völkische organisaties geconcentreerd in Oost-Pruisen. Pommerer» cn Mecklenburg; Duitsch-Notionale afgevaardigden hebben meegeholpen aan de financiering van veem-moordenaars. De com munisten stelden daarom voor onmiddellijk hun voorstel te behandelen, waarin van de regeering geëischt wordt onmiddellijk de mo narchistische organisaties te onderdrukken. De rechterzijde verzette zich tegen dit voor stel, zoodat er geen gevolg aan kon worden gegeven. Dc sociaal-democratische fractie neemt in een voorstel kennis van de mededeeling van de Beriijnsche politie aan de pers, waarin het be richt van eenigc bloden bevestigd wordt, dat de rijksdagafgevaardigde Behrend en de Land dag-afgevaardigde Mcyer-Hermsdorl (beider. D.-nationolen) van de vereeniging van Duitsche wekgeversborden 5000 mark hebben gekre gen ter ondersteuning van den veem-moorde naar en leider van d?n zwarte rijksweer Schol2. Voorgesteld wordt, dat de landdag besluit een enquête-commissie in te stcilen, om de betrek kingen tusschen veem-moordenaars. Duit<ch- nnlionale afgevaardigden en werkgeversbonden op te helderen. BELGin. EEN CONFLICT IN DE DIAMANT NIJVERHEID VERMEDEN Voldaan ean dc eischen der arbeiders. De gedelegeerden der patroons en arbeiders in de diamantindustrie zijn tot vo'ledige over eenstemming gekomen, waardoor de algemep- ne staking of de uilsluiting, die op 18 Jan zouden wordeh afgekondigd, zijn vermeden. Do paroons hebben allen arbeiders een loons- verhooging van 15 francs per week en een duurtebijslag toegezegd. Bovendien ontvangen de arbeiders, die de ruwe diamant bewerken, een loonsverhooging van 5 De overeen komst treedt 18 Januari in werking. DE TOESTAND VAN KARDINAAL MERCIER. De toestand van kordinaal Mercier is gis teren niet verergerd. De lichte verbe ering, drc Donderdagavond werd vastgeste'd, handhaafde zich gisteren, maar in de omgeving- van den kardinaal toont men zich nog niet gerust. FRANKRIJK. HET FINANCTEELE VRAAGSTUK Het verlengen der regeering om tot een accoord tc komen In de finoncieele commissie van de Kamei hoeft Briond sterk den nadruk gelegd op het verlangen samen te werken met dc commissie, teneinde op zekere punten een toenadering tot stand te brengen tusschen de verschillende op vattingen. In tegenwoordigheid van Doumei verklaarde hij, dat hij de belastingen op de betalingen zal handhaven, zoolang de commissie geen belasting voorstelt, die haar plaats kan innemen en die onmiddellijk de verwachte in komsten opbrengt. De commissie heeft vervolgens een motie aangenomen, waarbij zij haar vorige stemmin gen handhaaft, nota neemt van het voorstel tot samenwerking met de regeering cn besluit haar arbeid voort te zetten om te komen tot een voorstel inzake het financieel evenwicht, dot zij de volgende maand aan de Kamer zal voor leggen Een verzoening mogelijk. De financieele commissie uit de Kamer heeft het rapport-Lamoureux aangenomen, waarin de regeering wordt gevraagd aan de Kamer een nieuw fiscaal ontwerp voor te leggen, gebaseerd op het tegenvoorstel van het kartel. Malvy stelde Briand van dit besluit op de hoogte. Briand verzocht daarop om, evenals Doumer, to mogen worden gehoord, teneinde de meening der regeering over de aanvaarde procedure kenbaar te maken. De commissie kwam onmiddellijk bijeen. Péret en verscheidene leden der gauche ra dicale zullen vandaag een amendement indie nen, strekkende tot het vervangen van dc be lasting op de betalingen en de huidige be lasting op den omzét door één enkele belas ting op de productie. Doumer zou geneigd zijn deze transactionneelen tekst te aonvaai- den. Na Briand en Doumer te hebben gehoord, heeft de commissie besloten het onderzoek van het regecringsvoorstel te hervatten. DE ECONOMISCHE ONDERHANDELINGEN MET DUITSCHLAND. Dc voorzitters der Duitsche er. Franschfe delegaties voor de economische besprekingen hebben de volgorde dei problemen vastgesteld en de werkmethode, die toegepast zal worden. Vandaag wordt met het technische werk be gonnen. DE SELVES HERKOZEN TOT VOORZITTER VAN DEN SENAAT. Zijn openingsrede. Bij de installatie van het definitieve bureau van den Senaat heeft Dc Selves, die tot voor zitter van den senaat tó herkozen, verklaard, dat hij meer dan ooit tijdens de moeilijke be raadslagingen, die zullen worden gehouden, het Volstrekt vertrouwen der geheelc vergade ring noodig heeft. Bij acclamatie verklaarde de vergadering, dat de Senaat de ware cidatel zal zijn van dc rèpublikeinsche democratie en van de republiek, waorover hij heeft te waken. Na d© indiening van verschillende rapporten cn wetsontwerpen werd de Senaat tot 19 Jon. verdaagd. EEN AANVARING BIJ BREST. De Britsche destroyer Wolfhound is Woens dag aan de kust van Bretogne in aanvaring gekomen met het zeilschip Mierka uit St. Pol. Dit schip werd zoo goed als in tweeën gesne den. De destroyer streek onmiddellijk booten en de bemanning von het zeil «chip werd ge red. Een der officieren von de Wolfhound, die in een boot stond en bevelen gaf, werd door een gToote golf weggeslagen. Er werd geen spoor meer van hem gevonden. ENGELAND. DE AANSTAANDE RIJKSCONFERENTIE. Zuid-Afrika zal ziin vertegen, woord jgd. Officieus wordt uit Kaapstad vernomen, dat er geen twijfel bestaat, of de unie zal zijn vertegenwoordigd op de a.s. rijksconferentie en dat de premier en een andere minister te dien einde naar Londen zulleii gaan. DE OORLOGSSCHULD VAN ITALIË De Britsch-Italiaanschc onderhan delingen. De onderhandelingen omtrent het fundecren derItalioansche schuld werden gisteren op het departement van financiën voortgezet. Do Britsche cn Italioansche deskundigen kwamen des ochtends' bijeen, terwijl graaf Volpi 's mid dags een bespreking met Churchill, den Bvit- schen kanselier van de schatkist, had Naar uit Londen wordt bericht, neemt men in officieele kringen het uiterst© voorbehoud in acht ten aanzien van het verloop dor Itali- aansch-Engelsche onderhnnd?l ngen. De des kundigen zullen vandaag peg een bespreking houden, meur Churchill ,enl Volpi zullen elkaar niet vóór Maandag spreken. DE TELEGRAFISCHE VERBINDING MET AUSTRALIË De Coloniü, het grootste schip om kabels te leggen, is uit Londen vertrokken om den Enge'schen kabel van 18(K) zeemijlen je leggen tusschen Keeling" (in den Indischen Oceaan) en Frecmantle (Australië) waarvan het resultaat zal zijn de verbeterirjg van de verbindingen tusschen Eurcpn en Australië. ErNSTEIN ONDERSCHEIDEN. Londen, 15 Jan. (H.N.) De gouden me daille van dc koninklijke astronomische ver eeniging word: dit jaar toegekend aan prof. Albert Einstein voor zijn re'ativiteits-theorie. DE CRISIS IN DE MIJNNIJVERHEID echtgcnoote liet scheiden, daar deze voor den Itahaanschcn musicus Toselli liefde had opge vat. Louise, een aartshertogin van Oostenrijk van geboorte, moest Dresden verlaten met smaad bedekt om den man horer keuze te vol gun. Ook bij hem echter vond zij het geluk niet. Zij gingen uiteen en Louise van Saksen vestigde zich te Brussel, waar zij m vrij kom mervolle omstandigheden leeft. HEVIGE SNEEUWVAL Talrijke vcrkcersstoornisscn. W e c n e n, 15 Jan. (H. N.) Volgens een bericht uit Milaan woeden boven Opper-Itü'lif* hevige sneeuwstormen, waardoor het tHegrnof- cn telefoonverkeer zeer gestoord is. Te Milaan ligt de sneeuw op sommige punten een halve meter hoog. Soldaten zijn beschikbaar gesteld om op de stations mee te werken, teneinde de rails sr.ceinwrij te maken. Het treinverkeer ondervindt groote vertraging cn de treinen komen verscheidene uren te laat aan. OOSTENRIJK. EEN NIEUWE REGEERING-RAMEK. Weinig wijzigingen. De Nationale Raad heeft met 80 stemmen (chr. soc. en Groot-Duitsohers) tegen 53 (soc - derr.) dc nieuwq regeering volgons de voor stellen der centrale commissie gekozen. Ramek blijft bondskanselier en houdt de portefeuille van bu'teitl. zaken. Minister van financiën wordt Kollmnnn, van landbouw Tholor. 1» overige ministers behouden hun portefeuilles. Dc regecringsverkloring. In ziin gisteren afgelegde rogecringsverkla- ring zeide Ramek, dat dc thans verkregen orde in de financiën cn de valuta ondeT alle omstandigheden moest worden gehandhaafd, Om te voorzien in het gebrek aan kapitaal cn credietcn zou met buitenlandsche banken moeten worden onderhandeld over het ver strekken van credieten op longen termijn. De regeering zal trachten het uit de volkcnbonds- lccning overgebleven crediet in het binnenland vrij f? rrtoken. Het finoncieele leven zou door speciale maatregelen worden bevorderd. De handelspolit ek der regeering moest worden nangeni'.st bij de eischen der financieele ver plichtingen en handelsverdragen. HONGARIJE. DE VALSCHE BANKBILJETTEN. De Hcngaorsche gezant te Ber lijn i<cch vaardigt zich. Naar aanleiding ven ce publicatie der dag- beekaepteekeningen vun den Hongaarschcn ko- lend Jarvkowitsj, waarin wordt gezegd, dal Kanya hem de behulpzame hond zou bieden, verklaart de gezant in het Bcrl. Tugeblott, dat hij Nadossy weliswaar reeds 40 joar kent', daar hij dezelfde schcol heeft bezocht, maar dat, wanneer er sprake was van hulpverleenmg, Slechts hulp in algemeenen zin kon worden bedoed, waarop elk Hongaarsch staatsburger aersp-oak kan maken. Volgens het Hong. Korr. Bureau heeft de Horguarsche gezant te Berlijn in geen enkel opzicht iels te maken niet het volsche muii- terschcndaol De rol, die NadosSy speelde. Bisschop Zodrawctsj cn de directeiir-genciau! Baross zijn gehoord, moor het door hen afge legde getuigenis mcakt het hooren van nog andere personen noodzakelijk. Baross ver- T T_ j. kleaide o.a. dat de vocrma'ig© politiechef Londen 15 Jan. (H.N. Met de indiening Nadossy zi(n handelingen zelfs voortzette na der voorstellen der mijnwerkers tot vo led ge d<J bjicelic der c„s.c inlichtingen nopens d< reorganisatie van do kolennijverhe.d zijn gis- v„v(jlsCK;njen. Hij mookte daarbij gebruik teren de openbare zittingen van de kolencom- yaJi ,ijn 0;s hoo(d d„r polilic cn tr=cK;tc missie gesloten. commissie wach; nog een tg de de doo/ te stoppen. Bet. voegde statistisch materiaal cn zal nog een aantal mij- nen inspecteeren, dcch de voorzitter, sir Her- bert Samuel, dee'de tevens mede, da: het rap port der commissie tijdig gereed zal zijn, n.I. tegen het einde van Februcri. Aan de voor spellingen omtrent de gevolgtrekkingen van de commissie behoeft men voorloopig geen waar de te heclven, daor, zooals Samuel meedee'de, in de particuliere zittingen wel eenige vorde ringen zijn gemaakt met betrekking tot de be studeering van enkele punten van minder be lang, do^h de commissie zal thans eerst be ginnen haar gevolgtrekkingen over de punten von grooter belang op te bouwen. DE KOUDE IN ENGELAND. Een ijzige koude hecrscht in geheel Groot- Britannië. In Londen valt sneeuw, die den grond met een laag van eenige centimeters bedekt, ter wijl in de provincie de sneeuw dikker dan 50 c M. ligt. Het spoorwegverkeer is gedesorgani seerd. In den nacht van 14 op 15 Jan. viel er in Groot-Britannië zooveel sneeuw, dat het ver keer gisteren ten zeerste belemmerd is. In de stroten van Londen moesten sneeuwploegen worden gebruikt. Meteorologische berichten voorspellen een voortduring van het barre weder. Naar uit Londen wordt gemeld, was het gis teren de koudste dag sedert vijf jaren. Zoo hevig was de sneeuwval, dat in Londen de drukste stroten met een sneeuwkleed bedekt wa ren. De dienst der motorbussen is op vele plaatsen wegens het gevaar gestaakt ITALIE- TOSELLl. f De musicus Toselli, de echtgenoot van ex- kroonprinses Louise van Saksen, is överleden. Dc dood van Toselli roept, naar het Hbl. meedeelt, in de herinnering terug het drama, hetwelk zich in 1903 aan het Saksische hof heeft afgespeeld, toen ós latere koning August, destijds nog kroonprins, zich van zijn er aan toe, dat hij bewijren kon bijbrengen voor doze beweringen. De nvnisior van handel tieeft een onderzoek gelast bij de ptrtspaarbank, daar gebleken is, dat Nadossy na de ontdekking der vecvalschfn- üen ond^r voorwendsel, dat hiertoe van offi cieele zijde 'est was gegeven, 330 millioen kroTv.n liet opvragen. Met dit bed» ag wilde hij de bij do Tuchelybank gedeponeerde 150 val- sche 1000-frar.cbiljetten teiugvragen, tencindo a3dus dit «poer uit te wisschen. Een tcgensprunk Het bericht omtrent drt deelneming van den Mongaarschen kabinetchef Bnrtha cn van Hor- thy's vleugeladjudant Magashazy aan de vcr- valschingcn wordt van bevoegde zijde ten stelligste tegengesproken. Nadere bizonderheden. Boedapest, 12.Jan. (V. D.) Heden heeft Bela Mankovies, dc broeder van den onlangs in Den Haag gearresteerden Hongaar, een bekentenis afgelegd, waarin hi.i verklaarde, dat hij het geweest is, die de 150 vervalscht* 1000-francsstukkcn voor een lccning heeft ge deponeerd cn daarmee schulden heeft voldaan. Hij waagde echter niet het vei kregen geld uit te geven, omdat hij voortdurend vreesde, dat dc hhlpcrs in het buitenland zouden worden ontmaskerd. De politie moet zich thans over tuigen, of die 150 en eventueel meer ver- vnlschte bankbiljetten inderdaad vernietigd zijn. Prins Windischgrütz heeft door zijn verde digers onderhandelingen met de Frnnschcn la ten nonknoopen voor schadevergoeding, maor dc privaat-rechterlijke eisch tegen Windisch grütz is zoo hoog, dat zelfs de onvervreemd bare erfgoederen aangesproken moesten wor den. Nog altijd is het niet duidelijk, welke rol Schulz of Schulze Jiccft gespeeld, die het plan aan dc Fronschcn heeft verraden. Naar het inzicht van de rcchtsradicalen heeft men hier tc deen met een Joodschcn communist von Hongoorschc afstamming, volgens de linksradicalcn mot een Duitsch rasscnbeschcr- mcr. Dc Fronschcn laten hieromtrent niets los. Dc vertegenwoordiger van de Bnnque dc Fronce, Eméry, liet bij Licter, den recher cheur uit Boedapest, een prachtig bloemstuk bezorgen, als blijk van erkentelijkheid voor zijn schitterenden arbeid bij de opsporing vun de daders. De krijgsraad heeft verklaard niet compe tent te zijn in de kwestie met den velclbisschop Zodrowecz, zoodat thans deze zaal; voor de civiele rechtbank worden behandeld. Boedapest, 15 Jon. (V. D.) De presi dent van dc postspaorkns en vooiziitcr vun du federatie van maatschappelijke instellingen, .Gabriel Baross, is heden in ziin kwaliteit doof den minister van handel geschorst, omdat hij een crediet had verleend op een wijze, welke niet loolnntban' is volgens de statuten dcc pQstspaarkc?. Of bef hici goot om een crediet, dat ten bate van Prins Windischgr&tz en zijn helpers in aangewend, wordt niet gemeld, cn er bestaan hieromtrent enkel vermoedens, die tot dusverre niet worden bevestigd. Ook Za- qtbvccz is vandaag no'g eens verhoord. In du laatste dogen worden dc onderzoekingen roet krocht ter hond genomen, teneinde voor het Maandag beginnende nieuwe polilleke seizoen totale Opheldering van dc zaak t© verkrijgen VEREEN'-GDE STATEN DE SCHULDREGELING MET ITALIË. Aangenomen in het Huis von Afgevaordigden. Het Huis vun Afgevaardigden heeft de schuld- ovsfecnkomsr met Italic met 257 tegen 133 stemmen aangenomen. ONTPLOFFING IN EEN MIJN. Vier dooden; 36 arbeiders nO|j? bedolven. Te Farmirtgton (West-Virginia) hod Donder dagavond-een mijnontploffing plaats. Reeds.zijn vier lijken gevonden. Men vreest, dat er 36 mijnwerkers zijn bedolven, muor neemt niet- tejriin aan, d;:t ze nog in .-©ven zijn» DE MIJNRAMP TE WILBURTON. B c r 1 ij n, 1 6 J a n. (V. D.) Volgens do laatste berichten bedraagt het aantal slacht offers van de mijnramp te Wilburton 92. Door den grootcn brand, welke thons in de mini woedt, worden dc pogingen tot berging der lijken zeer bemoeilijkt. De houding van Gömbós. Boedapest, 15 Jan. (V.D.) Omtrent Gömbös weet een der avondbladen met zeker heid mede te deelen, dot hij het was, die een aan al jongelieden, die bij de vervalsching een rol spelen, lot hun daden heeft aangezet. Dc Nemzeti Ujsag verneemt, dat Gömbös voornemens is tegen bovengenoemd blad een procedure aanhangig te maken. Tsjccho-Slowakijc r.ccmt een af wachtende hceding aan. De Bohemia verneemt, dot de Tsjechische minister van buitenlancsche zaken in verband met de affaire der volsche bankbiljetten geen protesten heeft loten hooren te Londen of Pa rijs. Hij heeft zich er tce beperkt de Zuiö-Slo- v:sche en Roemeènsche regeeringen op de hoogte te stellen von zijn houding. Den Hon- gaarschen gezant te Praag is medegedeeld, doG de Tsjechische regeering nog een afwachtende houding aanneemt en det het niet juist is, dat' zij van plan is bij den Volkenbond tusschen- beióe to komen inzake dc in 1920—T922 ver- vaardigdo 'volsche Tsjechische kronenbiljetlen. ten beloopc ven 32 mkiioen, waarvan 6 mil- licen met politieke bcdoe1/"n in Slowakije in omloop is gebracht. 1 VEWSFREODE BERICHTEN. STORM BOVEN HET MEER VAN CONSTANZ. Gedurende de loatste dagen hebben, naar d.d. gisteren uit Lindau wordt bericht, boven het gebied van het meer van Constonz zwaTe Noordwester-stormen gewoed, die herhaaldelijk tot verkeersstoringen hebben geleid. Tenge volge van den hoogen golfslag kon dc Vaart LindauRohrschacht v.v. niet worden gehand haafd. DE IN HET IJS VASTZITTENDE DUlTSCHf SCHEPEN. Finschc vliegers zorgen voor voedselvoorziening. Naar door Finschc vliegers wordt gerappor teerd, wos de situatie der in de nabijheid van het eiland Hogland in de Finsche Golf in hot ijs ingesloten schepen Woensdag als volgt: In een vaargeul ten Zuiden van Hogland be vinden zich drie ijsbrekers en 21 schepen in Z.W. koersrichting. Bovendien zijn nog 8 sche pen vost in het ijs beklemd. De Finsche vlie gers hebben opnieuw levensmiddelen op do schepen laten vallen. Van bedoelde, zich in de voargeql bevindende, schepen is een vijftal vrij wel op dezelfde hoogte blijven liggen; de ove rige zijn met behulp van ijsbrekers reeds ccn tamelijk eind ten Westen van Hogland ge bracht. Volgens een draadloos bericht uit Helsingfors hebben Russische ijsbrekers 15 van de in de Finsche Golf ingevroren schepen weggesleept.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1