AMERSFOORTSCH DAGBLAD MASSI GOBENG f 1.25 BALMASQUE ETALAGE „DE EEMLANDER" BUITENLAND. BINNENLAND. ABONNEMENTSPRIJS f1 m™d'D An,"v f volkenpond. belgie: frankrijk. engeland. portugal. polen. STAT I ON SRESTA U R A TIE Eén maal in Uw leven Gebr. Perzïna Piano handel L. KLEIN 1 Confectie ais Hoeden MODEMAGAZIJN „L'HIRONDELLE" hongarije. verefmgde staten FEUILLETON De Tijgei van het Mercalo. 24e laarqang No. 172 loort t 2.10, idem iianco per post f 3.—, per week (mei gratis vei zeker nj» legen ongelukken) f 0.17*. alzondcilijke nummert Cj05. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU- ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N« 47910. TEL. INT SIS. Tcrc'ercfag 21 Januari 1S26 PRIJS DER ADVERTENTIEN met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0 25, drenstaanb e- dingcn en Licldadigheids-adve tentiën voor de helft der prijs Voor bandei cn bedrijf bestaan zeer vooiüccigc bepalingen voor het advcnccicn tcne circu aire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. DE VOORBEREIDING DER ECONOMISCHE WERELDCONFERENTIE. De Duitsche vertegenwoordiging. B e r I ij n, 2 0 Jan. V D.) Naar de bladen melden, heelt het algemeen serre oriaat van den Volkenbond, staatssecretaris Trendelen burg en den rijksdagafgevaardigde Lammer» aangezocht als vertegenwoordigers van Duitsch- Jand aan de voorbereidende economische we reldconferentie deel te nemen. Als vertegen woordiger dei werknemers komt de vakver- eenigingssecre'.aris Eggert ernstig in aanmer king. niTïTcot.n >*Nn HET NIEUWE KABINET-LUTHER. Een afscheidsbrief van Hin denburg aan graaf Konifz. De rijkspresident heeft gisteren den schei denden rijksminister van voedselvoorziening en landbouw een afscheidsbrief gezonden, waarin hij hem uit naam des rijks zijn hartelijken dank en oprechte erken'elijkheid betuigt voor de groote diensten, die graaf Kanilz als mi nister het land bewezen heeft. Hij kan zijn ambt neerleggen in het bewustzijn, dat zijn arbeid voor den landbouw, zoowel als voor het heele Duitsche volk nut en voordeel afgeworpen heeft. Wie zal Kanitz opvolgen? Het Berl. Tagebl. verneemt, dat het voor nemen bestaat den centrumafgevaardigde dr. Perlitius de functie van rijksminister van voedselvoorziening aan te bicden. Perlitius is landbouwleeraar in Opper-Silezië cn was in den zomer van het vorig jaar voorzitter der commissie voor handelspolitiek, die over de tariefwetsontwerpen heeft beraadslaagd. Dinsdag a.s. de regeeringsverklaring. Berlijn, 2 0 Jan. (V.D.) Nu de rijkspre sident dr Lu'her wederom tot rijkskanselier heeft benoemd en zijn goedkeuring heeft ge hecht aan de ministerlijst, is de ongeveer drie maanden geduurd hebbende kabinetscrisis dc- fin-ticf tot een einde gebracht Het voors'ellen van de nieuwe rijksregeering en hét ui'spreken van een regeeringsverklaring in den rijksdag zal a.s. Dingdag eerst plaat» hebben, aangezien de zoo juist lot rijksminis ter van financiën benoemde Saksische minis ter van financiën dr. Re:nhcld nog de Sak sische begrooting in zijn landdag moet afhan- de'en en eeni'je dagen noo-ig heef' voor het overdragen van zijn ambtsbezigheden. HET BEZOEK VAN ALBERT THOMAS. De directeur van het Internationaal Arbeids bureau, Albert Thomas, werd gisteren door den Deutschen Gewerkschaftsbund ontvangen. DE ONTRUIMING VAN BONN EN OMGEVING. De ontruiming van Bonn en omstreken schijnt voor de deur te staan. De kazernes zijn op en kele lokalen na ontruimd. Béuel is al gehce' ontruimd, evenals Godesberg. Te Sieburg is gisteren de Fransche vlag van het commer dantshuis ingehaald. De troepen van het 10° regiment infanterie zouden gisteravond de staci verlaten. Zij gaan rechtstreeks naar Frankrijk de zwarte rijksweer. Wopenvcndst. De.Voss. Ztg. meldt uit Schwerin, dat op een landgoed van zekeren Oertzen bij Cambs op een schuurzolder 40 infanteriegeweren, vele mitrailleurs cn de daarbij behoorende munitie zijn gevonden, die afkoms'ig zouden zijn uit den tijd der zwarte rijksweer. HEI FKGCES FüLZlNü-FRÜFER. Vrijspraak van de beklaagden. In het proces Pölzing-Prüfer werden giste ren de bekl. Poizing c.s. van de tegen hen in- Tediende aanklacht wegens twaalfvoud ger. moord vrijgesproken cn de staat tot betaling W kosten veroordeeld. Het bevel tot inhechte nisneming van Pölzing werd ingetrokken. Uil e motiveering van het vonnis valt nog te ver ruilden, doi Prüfer op grond van een bevel •eeft gehandeld cn dit hij zich op grond vor ken door Pölzing gegeven order tot het dood schieten der arbeiders te Perlach gerechtigd "■chtte. Pö'zing heeft zich op grond van Noske'- Schiesserlass" en van de later uitgevaardigc'r- .verscherptt bepalingen" gerechtigd geacht tor het fusileeren over te gaan. Er kon derhalv' niet met voldoende zekerheid worden bewezer dat hij bewust v;as :ewècst van het onrecht matige zijner handeling, waarom vrijspraak moest volgen. DE TOESTAND VAN KARDINAAL MERCIER De toestand van kardinaal Mercier was giste ren stationair; hij is nog altijd zeer zwak. De zieke neeemt nog steeds uitrst weinig vloei baar voedsel tot zich. De kardinaal heeft giste ren geen belangrijke bezoeken ontvangen. DE MOEILIJKHEDEN DER FRANSCHEN IN STRIK Geruchten omtrent een aanstaand offensief tegen de Druscn. Blijkens een bericht uit Damascus loopt het gerucht, dat maarschalk Franchet d'Esperey het aanstaande offensief zal leiden tegen de Drusen, die groote ontbering lijden. De Fran sche troepen hebben te Damascus tal van nieu we barricaden opgeworpen, maar in de laatste nachten hebben de roovers geenerlei aanval ge daan. Geen versterkingen voor Syrië. Het ministerie van buitenlandsche zaken spreekt de berichten tegen van trocpenverster- kingen in Syrië. Er worden thans alleen ver schillende eenheden afgelost. DE WERKLOOSHEID. Londen, 20 Jan. (H. N. Draadloos). Ter wijl het aantal werkloozen in den tijd van 21 December tot 4 Januari aanzienlijk was toe genomen, n.l. met 150.000, geeft de opgaaf van TT Januari een vermindering van het aan tal met 30.300 te zien. Het totale aantal werk loozen bedroeg I.22I.400, zijnde 58.450 min der dan een jaar geleden. HOOG WATER IN" MOZAMBIQUE. Talrijke slachtoffers Tusschen Umlali en Bek a hebben oveistroo- minigen plaats gehad, waardoor de spoorweg-, oost- cn telegraafdienst tusschen Rhodesië cn Beira volkomen is gestoord. Tal van inlanders zijn verdronken, honderden werden met booten gered Het pe»l van den Zambesi is sedert Maandag vier voet gestegen, maar de spoor wegdienst met Nayssalnnd is gehandhaafd EEN BOM GEWORPEN. Naar het Berl. TaJgeblatt meldt, is in een hotel te Ober-Lozick in Poolsch Opper-Silezië o-en bom geworpen, die aanzienlijke schade aanrichtte. Daar de hotelhouder een Duitscher :s, wordt het vermoeden geuit, dat events in dertijd bij den aanslag op d? Kattowitzer Ztg. de bom door een Pool ri geworpen REC» AMES. Van 1—4 rogels 1 4.05 elke regel meer 11.— Heeft U reeds onze gezien. Wij zijn in alle artikelen voor dit doel ruim gesorteerd. Vrijdag 22 Januari Langestraat 36 Wilt gij slechts een klankvolle plano aan schaffen, koopt dan een Hoflev vnn H. do Koningin Vertegenwoordiger UtrechJschsstraat 41. ff Alleen da bekend prima qualiteiien en modellen zoowel in worden non pedurende korte tijd OPGERUIMD 16't8 Langestraat Amersfoort OOSTENRIJK. ARRESTATIE VAN EEN VALSCHEN MUNTER. Woene, 20 Jan. (H,N.) Dg Roemeenscho valsche munter Saraga is te Weencn in hech tenis genomen. Hij wordt door niet minder dan elf sta'en gezocht wegens het vervaar- digen# van volsch bankpapier. Bekend is ge worden, dat hij een intieme vriend was van Mcszaros, die dc valsche Tsjecho-Slowakische bankbiljetten in omloop heeft gebracht. DE VALSCHE BANKBILJETTEN. Verschijnselen van krankzinnigheid bij Nadossy? Volgens een te Boedapest verschijnend blad beginnen .zich verschijnselen van krankzinnig heid voor te doen bij Nadossy, den chef von den veiligheidsdienst in het ministerie van bin- nenlar.dsche zaken, die in verband met de ge schiedenis der valsche munters is gearresteerd. Tusschen dc regeering cn de oppositie is gis teren een overeenkomst tot stand gekomen no pens de \erdere behandeling van het valsche- muntersschondaol in het parlement. Er zal on der voorzitterschap van den viceypresident der Nat/ Vergadering een uit 30 leden bestaande commissie worden gevormd. In de te vormen commissie is aan de oppo sitie een groot aantal zetels verzekerd. De mi nister-president heeft toegestaan, dat de com missie na afloop van het onderzoek der justi'ie, maar nog vóór het begin van het proces, in zage krijgt von de dossiers, onder voorwaard© evenwel, dat de beraadslagingen der commissie volkomen geheim zullen zijn. Dc stond van het onderzoek. In do kringen der justitie te Boedapest ver luidt, dat het onderzoek inzake dc bankbiljet! m- vervolsching in het tegenwoordige stadium be trekking heeft op den omvang der schuld ven de daders persoonlijk. De acte van beschuldi ging zal waarschijnlijk binnen acht dogen ge reed zijni*Mdn verwocht, dat het proces binnen vier wekertf«nl beginnen. Het is thons volkomen bekend, wie al dan niet bij de zaak betrokken zijn geweest, Is de schade der Frons.chc bank gedekt dcor dc vermogens der daders? De schade, die de bank van Frankrijk heeft geleden door dc werkelijk in omloop gebrachte valsche 1000-froncsbiljettcn en dc onkosten, voortvloeiende uit het onderzoek der recherche, welke nog niet zijn vastgesteld, schijnen vol gens een bericht uit Boedapest door het ver mogen der voornaamste schuldigen te zijn ge dekt. CHINA. HET CHINEESCH-RUSSISCH CONFLICT. Rusland dringt oen op een min nelijke schikking. Uit Peking wordt gemeld, dot óc gezant dei sovjets Karakan bij het ministerie von buiten landsche zaken krachtig protesteerde in verband met het meeningsverschil inzake den Oost-Chi. necschen spoorweg. De nota vraagt, dot cr een einde zal komen oen de vergrijpen en de orde zal worden hersteld. De nota verklaari voorts, dat de Sovjets ervan afzagen den spoor weg te beschermen in de hoop, dat dc Chinee- zen deze beslissing op prijs zouden stellen. Dc Sovjets zijn bereid met het ministerie te on derhandelen over de noodige maatregelen. Zij leggen den nadruk cp den cmst van den toe stand en stellen China verantwoordelijk vooi alle schade, die veroorzaakt is door de ver grijpen der Chinccsche soldaten. DE FRANSCHE OORLOGSSCHULD. Een verklaring van Bercngcr. Bérenger, de nieuwe Fransche gezont, heeft Coolidge meegedeeld, dat Frankrijk vastbe sloten was de schuld, voor zijn verdediging aangegaan, zoo spoedig en vo'ledig mogelijk to regelen als zijn tegenwoordige en toekom stige mogel ijkheden dit zouden toestaan DyNAMIETONTPLOFFING IN FLORIDA. Doodcn cn gewonden. Er zijn drie arbeiders gedood cn vijftien ge wond bij een ontploffing vai\ dynamiet te Co ral Gables bij Miami (Florida.) Dc Staatscourant van hedenavond 20 Jonuari bevat dc volgende Koninklijke Be sluiten benoemd tot ridder in de Ncd. Leeuw Prof. M. J. A. van Hamel, chef van de juridisch© ofdceling bij het secretariaat von den Volken** bond op verzoek eervol ontslagen M. J. E. Malffa te Den Haag, als hoofdcommies bij het de partement van .Waterstaat benoemd tot Iccrares aan de Rijks H. B. S. te Enkhuizen mej. N. H. W. M. dc Boer tharis tijdelijk bij beschikking van den Minister van Fi nanciën is dc inspecteur der directe belastin gen, invoerrechten cn occijnzen J. H. v. d. Minne overgeplaatst van d? inspectie Utrecht 2e ofd.. naar dc inspectie Hoogcvccn. HOFBERICHTEN. Nieuwjaarsreceptie ten hove. H. M. de Koning'n heeft hedenmiddag ten 12 ure het bij Haar Hof geaccrediteerde corps diplomatique in de gelegenheid gesteld Haar de gelukwénschen van het corps aan te bieden. Zooals bekend werd deze officieele ont vangst, welke 2 Januari j.l. zou hebben moe ten plaats hebben, tot heden uitgesteld in ver hand met de bezoeken door H. M. gebracht aan de door den watersnood geteisterde stre ken. De Koningin-Moeder cn de Prins waren te genwoordig bij dc ontvangst. Dc leden von het corps diplomatique, met den Deken, den heer Gucsalogo, Argcntijnsrh© gezont aan het hoofd, droegen de ambtelijk© gnlnkleeding of uniform, evenals de Hof- dignitarissen, die dienst deden bij deze rc- ccptie. DE KABINETSCRISIS. Dr. Dc Visser bij dc Koningin. Noor wij vernemen, heeft dr. J. Th. de Vis ser zich gisternamiddog wederom naar dc Ko ningin begeven om H. M. van den stand van zaken op de hoogte te stellen. Dc deelneming der katholieken oon een cxtra-parlcmcntair ka binet. Naar dc Msb. meldt, ocht men het in par lementaire kringen uitgesloten, dat in een eventueel te vormen extra-parlementair kabi net een roomsch-kotholiek politicus zitting zal nemen, zoo dat kabinet niet den gezontschaps- post bij het Voticoon in den een of anderen vorm handhaaft. DE VLOOTCOMMISS1E. Het rapport is verschenen. De Staatscommissie ingesteld bij Kon. be sluit van 24 Jan 1922 No. 25 (Vlootcommis- sie) heeft nan H M. dc Koningin een rapport met bijlagen aangeboden waarin de commissie haar beschouwingen geeft over dc plannen •of reorganisatie dor Marine. Zoools men zich znl herinneren had deze commissie tot op dracht het instellen van een* onderzoek om trent dc aanwezigheid van cn voor de instand houding- van de zeemacht gebezigd^ gelden cn opgelegde persoonlijke diensten. ONDERZEEBOOTEN O. 9 EN O. 1L De onderscheidenlijk bij dc Kon. Maatschap pij dv? Schelde cn te Rotterdam (Feijenoord) gebouwde onderzecbootcn O. 9 cn O. II zijn door het departement van marine overgeno men en te Vlissingcn en Rotterdam in dienst gesteld. Zij zullen weldra naar Willemsoord vertrekken, om vandoor een vijfdaagschcn oefe- ningsiocht in de Noordzee te ondernemen, waarbij tevens diepte- cn anden? proeven zul len worden gehouden. BELANGRIJKE VERDUISTERING TE AMSTERDAM Dc verdachte bekent. De Telegraaf meldt Bij een bankinstelling, gevestigd op een der grachten in het centum van Amsterdam, is men een zeer omvangrijke verduistering op Wij moeten steeds ons best doen den voor raad onschuldig genot in de wereld te vermeer deren. CH. DICKENS. Een roman uit het donkerste Napels door HANS POSSENDORF. 47 „O, wat is u toch goed. Don Filippo!" -iep Carmela opgelucht en kuste de hand von den geestelijke. Maar Don Filippo weerde haar af en ging peinzend voort: „Het zou misschien het beste zijn, als ik eens met je broeder kon spreken Maar hij wordt zekei door de politie gezocht en durft zich daarom niet in Napels vertoo- nen?"*— En toen Carmela zwijgend knikte, zei de priester: „Als Raffaele toestemt in je huwe lijk met den Oostenrijker, daq is die buiten alle levensgevaar. Zoover ik weet heeft je broer toch een grooten invloed in zijn kringen." Carmela had plotseling het hoofd opgericht en den priestei verbaasd aangezien. „U ver gist u, Don Filippo", zei ze zacht. „Er kan geen sprake van zijn, dat Signor Raimondo me tot zijn vrouw mankt." „Wat Wat beteekent dat Ik dacht, dot hi? je gezegd had, dat hij je boven alles liefhad? Meer dan zijn eigen leven?" „Ja, Don Filippo, dat heeft hij ook gezegd. Maar dat hij met me zal trouwen,daar heeft hij niets von gezegd, omdat dot onmoge lijk gaat, want Signor Raimondco isCarme la aarzelde. „Nu, verder?" drong dc priester in span ning aan „Ik heb hem moeten beloven, dat ik het nie mand in Napels zou vertellen," ging Carmela verder, „maar U kan ik het wel zeggen: Signor Raimondo is geen gewoon schilder, zoo als er zooveel uit het Noorden hierheen komen, hij is officier in het voornaamste regi ment van Weenen en een graaf. een van de oudste adel van het land. En als hij zou hporen, dat Rofïaéle Comorrist is, dandan zou hij mij ook verachten, want hijveraf schuwt de „schoone en geëerde vereeniging". Vechtend tegen haar opkomende tranen, had Carmela deze laatste woorden er slechts met moeite uitgebracht, en nu brak ze in wanhopig snikken uit. Don Filippo streelde troostend haar wangen en zei teeder „Arm kind, als de zaken weike- lijk zoo staan, moet je dapper zijn en trachten hem te vergeten De madonna en de heiligen zullen je bijstaan. Je bent nog zoo jong, het verdriet zal voorbij gaan." „Nee, nee, ik zal hem nooit vergeten," pro testeerde het schreiende meisje wanhopig. „Vnn hem wil ik zijn en Vnn niemand anders in de wereld." „Maar kindje, het gaat toch niet. Je zegt het zelf Of zal ik er met hem over spreken? Mis schien stapt hij over dat alles heen. nis zijn liefde zoo groot is." „Nee, Don Filippo, U kent hem niet. Hij is zoo voornaam en zoo vast in ziin besluit. Hij zou me nooit tot vrouw willen nemen." „Ja, maar mijn lief, arm kind, dan moet je je er tOch in schikken." Don Filippo wreef met zijn grooten bonten zakdoek radeloos over zijn kortgeknipt, grijzend haar en toen heel vlug cn tersluiks over zijn oogen, want Carmela wns hem in den loop der jaren zeer lief geworden. Maar plotseling sprong het mooie meisje op, wierp het hoofd met een woeste beweging in 4cn nek cn riep met fonkelende ocgen en tril lend van hartstocht„Waarom moet ik uf- stand doen van mijn geluk? Als ik zijn vrouw niet kan worden, dan ga Jk zoo met hem le ven. Niet hier in Napels, daar is hij zijn leven geen oogenblik zeker, maar ergens anders. Ik volg hc-m waarheen hij wil, als model, als dienstbode, als „Carmela I" De priester had het zoo streng cn nadrukkelijk geroepen, dat zij verschrikt zweeg. „Nu is het genoeg, nu zul je hooren, wat ik je te antwoorden heb op je woorden," ging hij voort op een toon, dio geen tegen spraak duldde. „Ik heb in al die jaren nooit veel met je over je broer gesproken, omdat ik doorbij dingen had moeten zeggen, die je zou den hebben pijn gedaan. Maar nu het zoo met je staat en er zulke woorden zijn gevallen, nu moet ik eens ronduit met jé over Raffaele spreken. Hij cn zijn kameraden zijn dnt weet je zelf wel groote zondaren voor God cn ze gullen eens zwaar geoordeeld worden voor het laatste gericht, waarvoor wc allemaal eens verantwoording over onze daden hebben of te leggen. Maar er zal één ding voor je broer in do waagschaal vallen dat is zijn groote liefde, zijn plichtsgevoel, zijn toewijdende zorg, die hij jou, Carmela, sinds zijn vroegste jeugd heeft gegeven En het was ook die zorgende liefde, die hem er toe leidde je bij mij te brengen. Het is nu zeven jaar geleden, dat hij hier voor me stond, en ik zal nooit \-ergeten, hoc die harde misdad:gcr zonder mededoogen, nu verteerd door zorg over jouw toekomst, mij zijn hort bloot legde. De vraag, wat er met jou zou ge beuren, als hem eens iets overkwam, vervulde hem geheel cn al. Dc gedachte, dot jij mis schien ook eens, zooals de meeste meisjes uit je omgeving in honden van een verleider zou vollen, bracht hem tot wanhoop, en het was zijn innigste wensch, dat je nog eens een braven man zoudt vinden cn voor altijd zou worden onttrokken oon deze omgeving van zonde en misdaad, waar hij zelf niet meer uit weg kon. Zijn wrecdc, harde mond werd zocht als die van een hulpzoekend kind toen hij mo smeekt*» al mijn invloed aan te wenden, opdat je een braaf en rein meisje zoudt blijven. En nu wil je weggaan cn je eer achteloos weggooien! Wil je je broer, dien ongelukkigen, verdool den ziel het laatste ontrooven, wat er nog aan nobele gevoelens en heerlijk geloof in hem leeft, —nu wil je het laatste licht in dat som bere hart uitdoovende laatste brug die hem nog verbindt rnet een hooger menschdom, wreed afbreken. En heb je er wel eens over gedacht, wot het lot van je minnaar zou zijn? Tot een verscheurend dier gemaakt, zou Raf faele jullie opsporen, waarheen jullie ook zou den vluchten, om vreesetij-k wraak te nemen op hem, die je eer had geroofd, de ecn:ga schot, die je bezit, Carmela I En dnn zou het jouw schuld zijn, ols je broer zonk tot de laag ste trap van misdaad, -- tot moordenaar."" Het jonge meisje was geheel terneergeslagen en keek wanhopig en verward voor zich uit. Don Fil'ppo liet zijn zachte, medelijdende blik ken een oogenblik op haar ruston, toen legde hij zijn hond troostend op haar hoofd en zei ontroerd„Zoo, mijn kind, dat mpest ik je zeggen. Nu weet je, welke ontzettend ernstige beslissing in jouw hand is gelegd. Ga nu naar huis cn denk eens goed over alles na, en bid, dat je niet opnieuw in verzoeking wordt gebracht. En als graaf UFng zoover hersteld is, dat^ik hem kan bezoeken, zal ik even eerlijk en ronduit met hem spreken, als me» jou. Wfo weet of alles zich dan nog niet ten beste keert. God zegen je, mijn kind." Carmela stond op, boog haar betraand ge zichtje over Don Filippo's handen en verliet toen snel sprakeloos het huis. 8. Het was geheel donker geworden, toen Car mela weer bij dc basso von Donna Assunta kwam. De deur wos reeds dicht gedaan, maar nog niet vast gesloten, en een lichtstraal d-ong door de kier op straat. In de veronderstelling, dot cr klanten bij' de Fattuchiara wq- ren, die niet wenschtcn te worden gezien, draal de Carmela met naar binnen gaan cn legde het oor tegen de deur. Toen hoorde ze de opgewon den stem van den Mcrchese „De bockhande laar heeft wel in de buurt rond verteld, dat de Tedesco met koorts tc bed ligt, maar wat. „Nou, wees dan tevreden," viel Donna As sunta hem in dc rede, alles heeft toch tijd noo- dig." „Ja, natuurlijk, natuurlijk. Maar U moet toch weten hoelang Uw toovcrmiddel noodig heeft om ziin doodclijkc werking uit tc oefenen," hield de Morchesc vol. „St I" deed de Fattuchiara waarschuwend. En nu begonnen ze te fluisteren, zoodat er geen woord meer te verstaan was. Maar wat Carmela gehoord had was volko men genoeg om haur den toestand opeens dui delijk te mattenHet gold hier een aanslag op Ra:mond Ufing's leven, een aanslag, die de Marchese met behulp van Donnu Assimta's tooverkunsten op touw had gezet, en die alleen door het onmiddellijk toepassen van tegenmid- delcn kon worden verhinderd. Slecht een oogen blik wos het meisje als versteend blijven staan> toen rendo ze met wankelende knieën weg. """'v ^Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1