„DE EEMLANDER" BUITENLAND. JUBILEUM BORDEN. ABONHEMENTSPRIJS 5 m"n'ea ™or Amen' PRIJS DER AOVERlENTlEli EERSTE BLAD. DE PORCELEYNE FLES B. NIEWEG, BALMASQUE ARTIKELEN Tarlatan, Goudstoffen, Maskers, Munten, Sterren, Satinets* in groote keuze. N.V. MIDDENSTANDS-BANK Adviezen voor Geldbelegging Verhuring van Lips Safe-Loketten Uw leven Eén maal in Gebr. Perzïna Pianohandel L. KLEIN MODEMAGAZIJN „L'HIfiONJELLE'" FFUILLETON De Tijcei van het Kercato, 24e Jaargang No. 173 looit 210, idem Uanco per post 1 J.—per week (met cratis verzeker ng legen ongcukkcn) 0.17* rixondeilijke nummert Cj05. AMERSFOOBTSCH DASBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47910. TEL INT 813. Vrijdag 22 Januari 1926 1 4 regot 1.05 met Inbegrip vao een b'i«T|»i'!Lx.ik«' <ülr_ 11tri 0 25, cbe rotman b <- cliLfrn «r. 1 JcRMifiMMi» tfatrfr. ro«r de helft der *tm» iMoeiirj ifi i'ïdiui bol»** «*ci vooidcciige baimitnv-cn voor het MvnieeiCQ hene ciicu aire, bevattende de voorwanden. wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLANp. DU1TSCHLAND EN DE VOLKENBOND Berlijn, 21 Jan. (V. D.) Algemeen woidi verwacht, dat de eerste regeeringsdaod van hei nieuwe kobinet-Luther zal zijn dc toetred'ng van Duitschland tot den Volkenbond te ver zoeken. DE RIJKSPRESIDENT ONTVANGT. De rijkspresident heeft gisteren den rijkscom missie voor het bezette gebied, baron Lang- werth von Simmern, ontvangen cn vervolgens den onder-voorzit tor van den Oostenrijkschen nationalen raad dr. Dinghofer; later ontving hit nog den nieuwbenoemden minister van eco- omie, dr. Curtius. HET NIEUWE KABINFT-LUTHER. Beëediging der ministers. Berlijn,21Jan (H. N.) Naar de B. meldt, zal de rijksminister van financiën dr. Reinheid vanmiddag om 4 uur te Berlijn aan komen, waar hij aan den kabinetsraad zal deel nemen. In dezen kabinetsraad zullen de nieuw» ministers door den rijkskanselier worden be- ecdigd. De ministers, die tot het vorige kabi net behoorden, behoeven geen eed of te leg gen. De indruk in Frankrijk. P a r ij s 2 I J a n. (H. N.) De Parijsche bladen laten zich over het algemeen zeer ge reserveerd over het nieuwe Duitsche kabinet u$t. Het Petit Journal wijst er op, dat het kabi net geen meerderheid achter zich heeft en drrs telkens een meerderheid zal moeten zoeken. L'Oeuvre is van oordeel, dat het kabinet demo cratischer dan zijn voorganger is, doch geen vaste pobtiek zal kunnen voeren. De Quotidien vreest, dat, hoewel de rijkskanselier vastbeslo ten is de buitenlandsche politiek, die hij met minister Stresemann heeft voorgestaan, voort te zetten, de geest van Locarno toch op den duur murw zal worden en tenslotte de Duitsch-nationalen tot toetreden tot de regee- ring zal bewegen. L'Avenir, het blad van Mil- lerand, wijst er op, dat de crisis bij de vorming van het Duitsche kabinet een crisis van hei pcrlemcntairisme is, waaronder Duitschlund re,eds sedert 6 jaar lijdt en waaraan geen einde zal komen, zoolang in den rijksdag de uiterste partijen even sterk z.ijn, DE STERKTE DER BEZETTINGS TROEPEN. Interpellate der D. V. P. In een inteipellatie van de rijksdagfroctio der Duitsche vorkspartij wcrdt verlangd, da» vóór het toet»eden van Dui.schland tot den Volkenbond de kwestie van de sterkte der be- zetting zóó geregeld wordt, dat zij overeen- stenvt met de gerechtigde aanspraken van hei Rijnland en het geheele Duitsche volk, zoo mede met verdragen van Locarno. STRESEMANN NAAR PARIJS? De Tagliche Rundschau houdt een reis van Stresemann naar Parijs niet voor uitgesloten, maar ^verklaart, dat thans nog niets Dienaan gaande is overeengekomen. DE ENGELSCHE RIJNFLOTILLE. B e r 1 ij n, 21 Jon. (V. D.) De uit 5 schepen bestaande Engeische Rijnflotille is gisteren var Mannheim te Straatsburg aangekomen, waar zii blijft, tot het Rijn-Marne-kanaal ijsvrij is geworden. EEN RUSSISCH-DUITSCH INCIDENT B e r 1 ij n, 2 1 Jan. (H. N.) Volgens de Ham- bufgsche bladen zijn in December de consu laire agenten van Duitschlond te Bakoe en 1<* Poti evenals de Duitsche onderdanen Eek ie Bakoe en Vogeley te Batoem door de plaatse lijke sovjet-politic in hechtenis genomen. Te- I vens is beslag gelego op de correspondentie dezer personen, niet alleen op hun particuliere correspondentie, doch ook op hun officieel* papieren. De gearresteerden zijn eerst naai de -nderzoek tgsgcvnnorenis te Tiflis overgebiacht en later naar Moskou, cn wegens spionnage volgens art. CÖ van het kussiscne wetboek vai\ strafrecht in staat van beschuldiging gesteld. De Duitsche regeering heeft, zoodra zij ken nis von deze feiten kreeg, wegens dit optre den van oe plaatselijke sovjet-overheid een protest ingediend cn verontschuldiging ge- eischt. De sovjet-regeering heeft zich bereid erklaard haar leedwezen over het ongepaste optreden van de locale overheid te betuiger en de in beslag genomen officieele stukkei te rug te geven. Het Duitsche gezantschap te Mos kou houdt zich met de zaak bezig er» tracht 'nüchtingen omtrent de beweegredenen voo» de arrestatie te verkrijgen. VERHOOGDE BEGROOTINGSPOSTEN VOOR STEUNVERLEENING. De rijksdag heeft gisteren bij de derde lezing der begrooting opnieuw 20 millioen toege staan voor steun aan de arbeiders cn ambteno ren, <ïe door den strijd in het Roergebied werk- oos zijn geworden. Tegelijkertijd heeft de Rijksdag het fond*, voor hulpbehoevende oud-soldaten von 13 op 20 millioen verhoogd. HET PROCES TEGEN DE BEIERSCHL LANDDAGLEDEN. Een veroordeeling wegcn«_ hoogverraad Nadat het urenlong in raadkamer was ge weest, heeft het gerechtshof tot bescherming van de republiek gisteravond de drie Beicr- scho communistische lar.ddagleden wegens Hoogverraad veroordeeld en wel Schlaffer tot 3 jaar gevangenisstraf, Götz tot 3 jaar en drie maoanden en Schwab tot 1 jaar cn 9 maanden BELGIE. UIT DE KAMER. Goedkeuring van het verdrag van Locarno. Het heengaan van generaal Kcs ens. Bel gië cn het Hoogsche Hof. De Kamer heeft gisteren mei 124 tegen 4 steirimen en 4 onthoudingen het wetsontwerp aangenomen toj goedkeuring der overeenkom sten van Locarno De interpellaties dei liberalen Devèze cn Fornck over dc oorzaak van het aftreden van generaol Kes'.ens werden vastgesteld op 2 Fe bruari, nadat de Kamer den datum van 23 Januari had verworpen. De Kamer ging over tot het onderzoek, von het wetsontwerp tot goedkeuring van de toe- tredrng van België tot de verplichte bevoegd heid van het permanenie hof van internatio nale justitie. De leden Jaspar en Hymans maakten korte opmerkingen, waarop Vonder- velde antwoordde. De beraadslaging werd hierna gesloten. DE TOESTAND VAN KARDINAAL MERCIER. Een onderhoud met lord Halifax Geleidelijke acli eruitgang van den patiënt Kadlinaal Mercier ontving gisteren bezoek van lord Halifax, den bekenden Engelschman. die zich sedert derticr jaar voor oogen stelt Engeland en Rome tot elkoar te brengen Het onderhoud wns. aldus een bench; uit Brussel zeer treffend Lord Halifax en dc priester Por tal, den bewerkei der besprekingen van Mechr- len, woonden een mis bij. die gecelebreed werd in de kamer van den kardinaal. De kardinpal kan, volgens de Libre Belgi- que, hoe langer hoe minder vloeibaar voedsel verdragen, zoodat zijn krachten wel moeten blijven afnemen Prins Leopold heeff het voornemen te ken nen gegeven den kardinaal te bezoeken. Gisteravond te acht uur was de toestond vnn den kardinaal stationair. De zieke bleef zeer verzwakt. RECLAMES. Van 1i rogels 4.05. elke regel meer 1.— Zilveren Huwelijksfeest H. M. de Koningin en Z. K. H. den Prins der Nederlanden. Monster Collectie der Jubileumborden uit de Koninklijke Delftsche Aardewerkfabriek ;i'n venaf heden bij ons te bezichtigen of worden U qaarne thuis getoond. Om teleurstell ng te vooikomen gelieve man de celimi- teerde borden nog heden te bestellen daar deze zeer s.noedig zullen zijn uitverkocht Alleen vertegenwoordiging voor Amers'oort en Omstreken Lang estraat 39 Telefoon 462, Langestraat 36 voor Amersfoort en Omstreken AMERSFOORT. Langegracht No. 4 Telefoon 304 Wilt gij slechts een klankvolle piano aan schaffen, koopt dan een I.'of lev van do oningin Vertegenwoordiger UtrechtS2h33 traaf 44. Alleen de bekend prima qualiteiten en madsllen zoowel in Confectie a s Hoeden worden not nedurende korte trd - OPGERUIMD j 16 t8 Lanqesiraat Amersfoort EEN HANDELSVERDRAG MET TURKIJE. Op de door Turkije aan België gedane vooi- stcllen, die beoogden een einde te maken aan dc tegenwoordige ongunstige behandeling vnn België ten aanzien der douanerechten, heeft België telegrafisch een toestemmend antwoo-d gegeven. Men mag dus aldus een berichf uit Brussel hopen, dat aan den tegenwoor- digen toestand onmiddellijk een eind zal komen door het onderteekenen van een handelsver drag. FRANKRIJK. HET FINANCIEELE VRAAGSTUK. I Briend treedt op cis bemiddelaar. Briand heeft gisteren in de wandelgangen van de Komer met verschillende ofgevaard'g eten gesproken, die van hun verlangen blijk gaven cn terre'n van vu7~ening te vinden t'" schcn de meening van de regcering cn die van de commissie voor de finunciën, met name at betrelt de belast ng op de betalingen, d door de regeering voorgesteld cn door de corr- •issie verworpen is. Brionó heeft veiklaaid dat de «regeering in de Kamer .den juistcn toe stand uiteen zal zetten en aan de Komer dr er» woord-'-j1-' :d brsl'fspn. HM zol de noodzakelijkheid bepleiten von een nieuwe inspanning cp belast n gebied, tcne ndt i l óiet van Frankrijk te versterken. Hij voegd erao.t toe, dat hij niet onverzettelijk zou zijn als n en de regeering voorsietde een belastin re heffen, die onnriddellk de onmisbare inkom sten zou verschaffen, welke van de belasting op dc betalingen worden verwacht. Dc houding der radicaal-socialisten P a r ij s2 1 Jan. (H. N.). De executieve commissi-* der Fronschc radicool-socialistischo partij heeft gisteien zijn vertrouwen uitgespro ken iri de vertegenwoordigers d*r partij bij do financieele commissie vun de Kamer. De fi- nancieele commissie heeft vannacht haar be raadslagingen teneinde gebracht Lomoureux, de olgemeene rapporteur, zai vandaag zijn rapport indienen, opdat de Knmer vanavond den datum voor het groote finan cieele debat zol kunnen vaststellen, dat uiter lijk Maandag zal beginnen De executieve commissie der radicale partij heeft de belastingen op do omzetten verwor pen, zoodot het kortel tegenover dezo belasting eensgezind is. Heriot verkluarde, dat dc radi- colo partij tcouw blijft onn hot verkiezings programma van II Mei 1924. Malvy oefende scherpe critick op de houding van Doumer, dio het programma van het kartel met minachting behandelt, DE MOEILIJKHEDEN DER FRANSCHEN IN SYRIË. Een aanvul ven roovers ofgcslogcn. Een C0-tal roovers heeft Woensdag de barri caden von Damascus aangevalen, maar zij werden met behulp van tanks afgeslagen ZWITSERLAND. ZWITSERLAND EEN DER DUURSTE LANDEN VAN EUROPA. Bern, 21 Jon. (V. D.) Do Bondsraad stel de in antwoord cp een adres van <te Zwitsersche exporteurs inzake vermindering vnn kosten van levensonderhoud vast, dat in Zwitserlund deze kosten tot dc hoogste von Europa behooren. ENGELAND. DE LIBERALEN EN DE ARBEIDERSPARTIJ. Hoc op Lloyd George's rede wordt gereageerd. Lloyd Gcogc's rede to Carnarvon, waarin hij v eek1 aar de, dat de liberale partij thans geen verbond met de arbeiderspartij wilde aangaan, moor streven zou naar haar eigen vers c king, wordt verschillend beoordeeld. Ammon, één der ministers uit de vorig"0 arbeidcrsregce- ring, heeft gezegd, dat hij niet geloofde, dnt coit een ccn'ilio tusschen de liberalen cn de «ubeiderspartij mogelijk zou 7ijn, maar wei, dat een deel der liberalen tot de arbeiderspartij zou overgaan. Kolonel KcnworÜty, een van do voormannen dc« jonge liberalen, verklaxrdo zich daarentegen voor oen onverwijlde arbeids overeenkomst (.working ariangement") tus schen beide partijen ter voorbereid'-mg vun'de vorming van een tegoering, die de taak der conservatieven kan overnemen Hij moet ge zegd hebben: trHot kan zoo niet b'ijven, met een conservatieve partij non het bewind en geen kroebtige ond~re rcgceringsmogelijkheid daartegenover Als zekere leiders ons in den weg steon, zullen wij de middelen weten to vinden om daar overheen tol komen." DREIGENDE SPOORWEGSTAKING. Verwerping von dc uitspraak der looncómmissic door dc spoorweg- mannen. Een specialo bijeenkomst von afgevaardig den van het nationaal ve'bond van spoorweg arbeiders heeft besloten dc beslissing der na tional looncom missie, die do cischcn tot loonsverhooging von de hand wijst, niet te er kennen en heeft tevens het verzoek van do patroons, om een loonsverlaging toe te staan, verworpen. Men is, naar uit Londen wordt ge meld. vnn oordeel, dat dit besluit een ernsti- gen toestond schept, zooal niet een waarochti- ge crisis Men acht het imusschcn waarschijn lijk, dat g?en besluit tot staking genomen zal worden, voordat het verbond de potroons ont moet heeft cn ge'racht heeft de onderhondc- lingen te hervatten. TER DCOD VEROORDEELD. Londen, 21 Jan. (H. N.) Dc rechtbank c Wiltshire heeft Treb.'tsj Lincolm, een zoon van den bekenden internationalen avonturier, -ie eens lid van het Engeische parlement was cn later in den oorlog Duitsch spion werd, ter Jood veroordeeld, wegens het vermoorden van een herbergier, dien hij eerst had trachten te berooven. Dc jonge Trebitsj Lincolm diende in iet Engeische leger. Niets wat groot is begon met groot te zijn. CE MA1STRE. Een roman uit het donkerst* Napels dooi HANS POSSENDORF. 43 Hijgend naai adem kwam ze eindelijk bij het huis in de Via San Biotgo aan. De boek handelaar had, zooals de meeste zakenlieden in Napels, ondanks het late uur zijn winkel nog niet gesloten. Hij keek verbaasd op, toen het jonge meisje met verwarde haren en doodsbh-ek binren kwam stormen. „Leeft Uw huurdor nog klonk het ais 4«en angstkreet van hoar bevende lippen. „Ja, ja, hij leeft" antwoordde de man, „moor hij is zwaar ziek, hij heeft hooge koorts." „Ik moot dadelijk naar hem toe. Wijs hem zijn kamer. Is hij alleen „Nee, mijn diensibode is boven. Ze blijft op voorschrift var. den dokter des nachts bij hem. U kunt hem r.u onmogelijk spreken" „Ik moet hem zien. Gauw, gauw, er U •geen tijd te verliezen." drong Carmela burten rich zelf van angst aan „Maar hij zou je in 't geheel niet verstaan, mijn mooie kind," weerde de oude man nf. terwijl hij haar met welgevallen opnam. ,.De signor is heelemsal niet bij bewustzijn. Het. is een gevaarlijke geschiedenis. De dokti-r zegt......" „Zeur niet over dien dokter," viel Carmela hem wanhopig in de rede, „die weet niets van deze ziekte af. Signor Rnimondo is betooverd. Bcg» ijpt U dat Ontzet deed de boekhandelaar een stap te rug en s»oeg een kruis. „Mijn God, wie is U dan en hoe komt U op dat denkbce'd stamelde hij en dacht terstond aan het on- verklaarbore en geheimzinnige bezoek van den vorigen nocht- „Er is nu geen tijd cm het U irit te legden. Wijs me gouw de komer We moeten het toovermiddel vinden, anders moet hij beslist sreiven." „In Godsnaam, kom dan maai mee." Terwijl ze de trap op liepen, vroeg Carme la „Heeft Signor Roimondo gisteren of van daag bezoek gehad, of is er in zijn afwezigheid iemand in zijn kamer geweest. „Behalve de dokter en een priester, .die von morgen naar mijnhecT kwamen vragen, is *r niemand geweest' verzekerde de boekhande laar, die vcor geen geld een woo d over de drie Camorristen zou gezegd hebben. „En denkt U dat uw dienstbode tot iets slechts in stoot is V „Nee, nee, dot een trouwe brave ziel," zei de oude. Nu gingen zij de kamer van den zieke bin nen. Hij lag met gesloten oegen en van koorts gloeiende wangen op zijn bed cn van tijd tot tijd kwam een dof steunen over zijn droge lip pen. In tranen uitbarstend wierp Carmela zich voot zijn bed cp de knieën en stamelde, zijn hand aan de lippen brengende, een wonhop'g gebed. Toen beheerschie ze zich en onder vroeg snel dc ve'baasde dienstbod* Doch de vrouw hield vol. det ze niets verdachts had ge zien. „Wat is dit hier?" riep Carmela en green naar een fleschje, dat op het nachtkastje stond. „Dot is de medicijn, die de dokter heeft voorgeschreven," antwoordde de dienstbode bc'eedïgd. Carmela had de kurk von het lleschje ge nomen. maar zette het dodelijk weer als on schuldig ter zijde. „En dit hier Ze nam cen gias op. „Cilroen water Caimclo nam een slok, proefde en zetie het glas weer weg Toen keek ze onderzoekend in d^» kamer rond en onld ''te op de tafel oen kleine doos met poeders. Ze opende ze. „Waar kcr~t d't vondran „De dokter heeft ze voorgeschreven. Ik heb ze pas ze'f in de apotheek gehaald. Maai mijnheer heeft ct ncff geen een van ingeno men Als hij wakker wordt, moet ik ei hem een van geven." „Waar is het recept ervan De dienstbode zocht in haar zak en bracht het verkreukelde papiertje te voo-rschijn. Carmela bekeek her, tolde de poeders na en overtuigde zich dat de mc-id de waaiheid had gespt oken „Wat heb je mijnheer te eton gegeven zette ze fluisterend haar verhooi vooit. „Hij heeft in 24 uut nieis geen voedsel ge bruikt", verklaarde de dienstbode „Nee, nog langer," voegde dc boekhande laar ei bij. „Signor Ufing is eergisteren avond vcor het laatst uit geweest. Gistermorgen heef; hij nog wat wittebrood voor zijn ontbijt gegeten, en daa'na niets meer." „Wie heeft dot brood gebracht „Onze bakker, die iederen dag komt. Ik heb er zelf ook von gegeten," antwoordde Poipcra. Carmela stond cenige oogcnblikken rade loos, toen zei ze vast besloten „Wc moeten de hcele kamer doorzoeken, misschien is het toovermiddel hier of daa: verstopt. Kan er iemand buiten Uw weten hiei binnen zijn ge slopen „Nee, nee, zeker niet", protesteerde de boekhandelaar ongsrig en al te ijverig. Carmela begon toch met alics te onder zoeken al'e Iaden en kosten deed Ze ojx-n en doorwoelde den inhoud, maar ze vond niets verdachts. Maar plotseling greep ze haastig naar een vreemd voorwerp Het was een klein, rond leeren étui, dot ze in een kistje, tusschen aller hande schildergerij had gevonden. Het <ïrtkscl was opengesprongen en er Ipg een b inkend instrumentje in. De bockhandelaar en dc meid waren dichte:bij gekomen en keken cr nieuws gierig nuor, maar Carmela maakte een /er- schrikt gebaar alsot ze een helsche machine had ontdekt. Toon mcmnelde ze een der ve'e spreuken, die ze bij de Fattuchiara als afweer middel tegen boozc geesten had geleerd, nam het kleine voorwerp voorzichtig met de vin gertoppen er uit cn bekeek het aan alle kan ten. Maar mijnheel Porporo stelde haar da delijk gerust met de verklaring, dar het instru ment wel is waar ook een onverklaarbare too verkunst in zich verborg, want hce je het ding ook hieid, de kleine blauwe naald wees altijd naar de Cnpcdimonte in het Noorden van de srod. maai dat hef toch in geen geval een s'echte invloed op de gezondheid kon uitoefenen. En daar had hij gelijk in het was een kompas. Wanhopig zocht Carmela verder, in alle hoeken der kamer, ondc de tafel, de stoeVn, de kast cn onder het bed. Nu ontdekte ze de doos en haalde haar naar zich roe. Een af schuwelijke lucht kwam haar tegen. Met een ïuk trok ze hot louw er af, gepide dc deksel open en ontdleed met bevende vingers den inhoud uon zijn omhulsels Plotseling gaf ze een gil cn de afgrijselijk, half vergane, met naalden doo:stoken vlecschpop viel kletsend op den grond. „La Failure I La FatfuTo I I) schreeuwde de meid ontzet en ook dc oude man stooite een doffen kreet von schrik uit. Want ieder kind van Napels wist, dat zulk een met nooi- den doorstoken voorwei p, of het nu vleesch- poppen weren, of koppen van doodc dieren, of ciertn, of citroenen, het ergste cn doo- delijkstc toovermiddel der Napelsche heksen was. En nog voor Carmela of de heer Porpora het konden verhinderen, was de doodelijk verschrik te meid dc trap of en dc straat op gehold cn onophoudelijk klonken hoor wanhopige kreten: „Help! Helpl La Fatturo! Lo Fattura!" Na eenige oogcnblikkcn was er voor het huis een groote oploop ontstaan. Uit alle stra ten cn huizen kwamen do menschen aanzetten. En nu stormden ook reads de eersten onder leiding von de dienstbode do trappen op cn de kamer van den zieke binnen. Graaf Ufing was uit zijn onrustigen slaap opgeschrikt en staarde verward en met van koorts glanzende oogen naar al die vreemde, tierende menschen, die het vertrek vulden Deer ontdekte hij Carmela midden onder hen, gre°p met een pijnlijken kreet naar z.ijn hart en viel dadelijk daarna weer krachteloos op zijn Dnd terug. 1) Letterlijk: „het moakwerk" dialect; „her toovermiddel'. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1