AMERSFOORTSCH BUITENLAND. BINNENLAND. ABONNEMENTSPRIJS Fr 1 m"n'eD;;or Amcrv PRIJS OER AOVERTENTIEN „DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. Willem Groenhuizen Zilveren Kaasrresjes Confectie ais Hoeden MODEMAGAZIJN „L'HIRONDÊLLE" Eén maal in Uw leven Gebr. Perzina Pianohandel L. KLEIN 24e laargang No. 174 toon Z10. Adem lianco per post t 3.—. per week (met eratis Yctzekcrng tegen onqeiukkcn) 0.176, atzondcilijkc nummer* 1 C.05. Zaferdao 23 Januari 1S26 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N°. 479IO. TEL INT 513. van 1 4 rcgci* 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke tegel meer 0 25, dicnvtaanb e* dingen en Licidadigheids-advc tentiën voor de helft der prijs Voor handel cn l>cdri|l bestaan ze a vooidechge beoalin en voor hel advcrtecicn hene ciicu aire, bevattende de voorwaaiJcn wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE VOORBEREIDING DER ECONOMISCHE WERELDCONFERENTIE. Deelneming van Rustend. De Russische volkscommissaris van buiten landsche zaken, Tsjitsjerin, hepft op de uitnoo- diging van vertegenwoordigers der sovjet-unie ter economische conferentie geantwoord met een verzoek om nadere ophelderingen over het doel en de olgemeene beginselen der conferen tie. waarbij hij opmerkt, dat de regeering ook verder ten opzichte van den Volkenbond eer» afwijzende houding aanneemt en alleen dee. zal nemen aan bijeenkomsten of congressen, door den Volkenbond belegd, als deze van zui ver technisichen aard zijn of een algemeen menschlievend karakter drogen. Steun daarvan, aldus wordt gezegd, behoort tot de grondbe ginselen van de sovjetheerschappij. De sovjet- regeering acht opheldering van den economi- schen toestand na den oorlog zeer nuttig en ziet niets, wat het deelnemen van de uitge- noodigde vertegenwoordigers aan der arbeid der commissie ter voorbereiding dier confe rentie in den weg zou staan. Een voorwaarde is echter, dat de conferentie niet in Zwitserland plaats vindt. OTTiT^ru* AMr> HET NIEUWE KABINET-LUTHER. Een minister van landbouw benoemd. De rijkspresident heeft Haslinde, regccrings- president te Münster, benoemd tot rijksminis ter van voedselvoorziening cn landbouw Graaf Kanitz heeft gisterenmiddag afscheid geno men van de ambtenaren van het departement. DE BEZETTINGSTROEPEN. Dc „Rückwirkungen' De rijksdagcommissie voor de bezette ge bieden hoorde gisteren een rapport aan van het departement van buitenlandsche zaken over dc uitvloeiselen der overeenkomst vun Locarno. Minister Marx sprak daarbij de hoop uit, dat hij ook hier het woord „nieuwe bezems vegen schoon" tot waarheid zou maken De commissaris-generaal voor de bezette ge bieden^ Schmidt, zeidc het zijn plicht te ach ten hier de kwesties te bespreken, die met de bezetting in verbond staan, voorts de sterkte der bezc.ting en die der garnizoenen. Spreker somde een aantal gebeurtenissen op, waaruit bleek, dat de bezettingsautoriteiten zich lang zamerhand bij den nieuwen geest hadden aan gepast. De volgende maatregelen waren nu opheffing der verordening inzake de bescher ming der separa;isten, reorganisatie der mili taire justitie, der codificaties en ordonnantiën. Aan de ontuiming der Keulschc zóne in begin Februari viel niet te twijfelen. De geringe be perking van het bezettingsleger was echter niet in overeenstemming met de toezegging der embassodeursconferentie, om de bezetting le- rug te brengen tol de normale sterkte. DE INEENSTORTING VAN 1918 Dittmonn over de rol welke de marine speelde. De parlementaire commissie van onderzoek uit den rijksdag, die de oorzaken der ineen storting van 1918 moet nagaan, hield gistcien een bijeenkomst, waarin de ongeregeldheden bij dc marine behandeld werden, die den eersten stoot gavei? tot de revolutie van 1918. De soc.- dem. afgevaardigde Dittmann hield een uitvoe rig betoog over die ongeregeldheden cn haar oorzaken, hetwelk hij vandaag zal voortzetten Uit de officieele stukken van het depa.tement van marine toonde hij aan, dat sedert het uit breken van den oorlog tot einde 1917 op de schepen der marine de volgende straffen wer den opgelegd: 180 jaar vijf weken gevangenis straf, 181 jaar èen maend tuchthuisstraf, 10 doodstraffen. Als oorzaak van de verbittering der mindeicn noemde hij het groote onderscheid tusschen den kost der minderen en dien der officieren op de schepen in den „koolrapenwinter" 1916/17. Hij bestreed nadrukkelijk, dat de on afhankelijke soc. partij ooit muiterijen had op touw gezet of aangémoedigd. Zij heeft de lands verdediging niet willen verzwakken, ma.it al'een een vrede door overeenstemming zonder over winning of nederlaag willen tot stond brengen DE SCHADEVERGOEDING DER VROEGERE VORSTENHUIZEN. De kwestie ven het plebisciet In den rijksdag kwamen gisterochtend ver tegenwoordigers van den Allg. Dcutschen G«- werkschaftsbund, de soc.-dcm. partij cn do communistische partij bijeen ter bespreking van het plebisciet en om de opvattingen van alle betrokkenen ten aanzien van een gemeen schappelijk wetsontwerp nopens een onteige ning van de bezittingen der voormalige vorstenhuizen zonder schadevergoeding tot el kaar te brengen Ten aanzien \an de principieelc kwesties bleek men het eens te zijn. De beide ontwe.- pen, het reeds ingediende cn dat der sociaal democraten wijken, wot de hoofdzaken betreft, niet van elkaar of. Er werd een sub-commissie ingesteld, die uit de beidé ontwerpen een ge meenschappelijk ontwerp zal samenstellen. De commissie kwam des middags opnieuw bijeen, teneinde zoo spoedig mogelijk een definitieve beslissing te nemen omtrent een gezameni-jk in tc dienen voorstel. EEN LANDGRAAF AFGEZET. Naar de Ostcrroder Zcitung meldt, werd landgraaf Kramet bij besluit van het staots- minis:erie voorloopig van zijn functie onthe ven en wel, naur verluidt, wegens begunstiging van tegen den staat gerichte bonden en ma chinaties. EEN COMMUNISTISCHE BETOOGING IN MÜNCHEN VERBODEN. Dc politie heeft een tegen 27 Jan. door de communisten op touw geze.te betooging op de Theresienwiese to München verboden. EEN KABELSCHIP TE HAMBURG VAN STAPEL GELOOPEN. Op de werf van Blohm en Voss te Hamburg is Donderdag het s.s. Neptun (4400 ton) van stöpel geloopen. De nieuwe telefoonkabel Ne derland—Engeland en de kabel Embden—Azo- ren zal door de Neptun gelegd worden. Het schip kan evenwel tegelijk ook als vrachtboot dienst doen. BELGIE. DE TOESTAND VAN KARDINAAL MERGER. De patiënt stervende Heden ochtend vroeg wordt gemeld, dat kar dinaal Merrier stervende is. ENGELAND. DE HANDELSBEWEGING. Verklaringen van Cunliffe Lister. Londen, 2 2 Jon. (H. N. Drl.) Sir Philip Cunliffe Lister, de voorzitter van het departe ment vun handel, heeft gistciavond in een re devoering te Halifax een overzicht gegeven van dc cijfers betreffende de Engelsche han delsbeweging in het ofgeloopen jaar, waarbij hij het een fantastisch denkbeeld noemde, als zoude het land van zijn vermogen leven. Dit wordt, naar hij betoogde, beslist tegengespro ken door de opgaven omh-ent de handelsbo- weging. Hoewel bij de zichtbare handelsbewe ging de invoer grooter is don de uitvoer, welk verschil in het afgeloopcn jaar 386 millioen bedroeg, kan de werkelijke positie slechts be oordeeld worden, nadat een nauwkeurige ra ming van den onzichtbaren uitvoer zal zijn ge maakt. y Bij een reer conservatieve roming van den onzichtbaren uitvoer is het resultaat van ver leden jaar, dot er een gunstig handelssaldo van niet minder dan 28 of 50 millioen is. Dit saldo zal zeker niet kleiner, doch waarschijn lijk aanmerkelijk grooter zijn. T)e toestand is zelfs nog beter don uit deze cijfers blijkt, want in dc laatste twee janr is minder in het bui tenland belegd don in d? jaren 1919 en T920 Het saldo is echter nog te klein. Het be draagt niet zooveel als voor den oorlog en het land heeft heden ten doge een gTooter over schot noodig. teneinde nieuw kapitaal be schikbaar te kunnen stellen voor dc ontwikke ling van buitenlandsche markten DE REGELING DER SCHULDEN. Nieuwe vorderingen. Ei zijn gisterenmiddag bij de samenkomst tusschen Churchill en graaf Volpi en de Brit- sche en Italiaansche deskundigen nieuwe vor deringen gemaakt ten aonzien van de onder handelingen over de fundeering der Italiaan sche schuld. Dc portijen komen Maandag weei bijeen. x DE OORLOGSPENSIOENEN. Zes en een half jaar na den wapenstilstand ontvingen 1.905.000 personen schadeloosstel ling in den vorm van pensioenen en toelagen van het ministerie van pensioenen. Van dezen waren 51.000 invalide officieren on hun nabe staanden of nabestaanden van overleden offi cieren. Een en ander blijkt uit het thans ge publiceerde achtste jaarverslag vnn d n minister voor de pensioenen, majoor Try on. De koster, van pensioenen, toelagen, geneeskundige behan deling en administratie waren voor het jatir, waarover het verslag loopt, 69.122.000 pond sterling, waardoor de totale uitgaven in ver band met de oorlogspensioenen sedert de in stelling van het ministerie in 1917 gestegen zijn tot 598 millioen. De administratiekos.cn hebben in verhouding tot de uitkeeringen in het verslagjaar nog geen shilling per pond be dragen. Aan het eind vnn het jaar bedroeg het totaal dergenen, aan wie sedert het uitbreken van den oorlog schadeloosstellingen waren ver leend, 4.650.000. HOT GESCHIL BIJ DE SPOORWEGEN. De oorzaken ven het conflict. Londen, 2 2 Jan. (V. D.) De conferentie der gedelegeerden der nationale vereeniging -an spoorwegarbeiders, die gisteren de uit- ;praak van den nationulpn loonraad verwierp, heeft heden besloten de onderhandelingen met j de spoorwegmaatschappijen te heropenen. Maandag zal een bijeenkomst plaats hebben tusschen vertegenwoordigers van de vereeniging cn van dc spoorwegmaatschappijen. Tot het geven van een juist inzicht in het geschil is het noodig de omstandigheden, die er toe geleid hebben, weder op te halen Dc na- tionuic vereeniging ven spoorwegarbeiders had een loontarief ontworpen cn ingediend vooi nïlè rangen, hetwelk, naar geraamd werd, aan de spoorwegmaatschappijen 40 millioen pond pei jaar zouden kosten. De maatschappijen van hun kant daarentegen deden het voorstel tot ioons- ermindering van 4 shilling per week in de industrieele gebieden en van 6 shilling pei week in de lundelijke, hetgeen eene besparing van ongeveer A'/j millioen per jaar zou geven De uitspraak van den nationalen loonraad ver wierp deze beide programma's en liet de toe stond van de huidige spoorweg-geëmp'oyeer'len onveranderd. Zij bepaalt echter, dat de perso- RECI A iv*ES. Van 1—4 rognis f 4.03. elke rogoj meer f I.— Goud, Zilver en Uurwerken Langstraat 43 Tel. 852 ReparatieinricMinp voor Uurwerken. Alleen de bekend prima qualiteiten en modellen zoowel in worden non gedurende korte lijd OPGERUIMD 16 18 Lanqestraat Amersfoort Wilt gij slechts een klankvolle piano aan schaffen, koopt dan een Hoflev van tl. do Kóningin Vertegenwoordiger Utrechtschestraat 44. non, die nieuw in dienst treden, slechts het loon 2ullen ontvangen volgens den vastgestcl- den grondslag zonder de toelage voot kosten von levensonderhoud. Dc voornuomstc grief dei mannen is deze clausule aangaande dc nieuw in dienst getredencn cn hierover zulten de hernieuwde onderhandelingen voornamelijk loo- pen. Geen slakingsgcvaor Londen, 22 Jan. (H. N.) In vorband met de uitspraak van den loonraad zal dc uitvoe rende commissie van den bond van spoorweg personeel Maandag opnieuw onderhandelingen met de spoorwegdirecties beginnen. Men ver wacht niet, dal het tot ecu stoking zal komen, aangezien de punten, waor het om gaat, von betrekkelijk weinig bcteckenis zijn. De loonraad heeft de aanvraag van het personeel tot loons- verhooging afgewezen, doch evenzoo geen ge hoor gegeven aan den wensch der directies om tot loonsverlaging over te gaan, behalve what het nieuw personeel betreft. Het geheele personeel, dot thans in dienst is. zal dus dezelfde looncn blijven houden, doch slechts voor degenen, die nieuw aangesteld worden, zullen nieuwe voorwaarden gelden EEN D1ERENVRIENDIN Een g"oot legaat Londen. 22 Jon (H N.) Een riikc we duwe mevrouw Gro\cgrody, heeft bij loatstcn wi' b'-pnald, dat van haar fortuin, hetwelk op 600.000 wordt geraamd, 500.000 znl wo~- den besteed tot het oprichten van een stich- :ing tot het onderhouden cn beschermen van dieren. Het schijnt de bedoeling tc zijn een dierenkolonie op een eiland te vestigen, waa» zijgeheel in vrijheid, zonder door menschen tc worden lastig gevallen, kunnen leven. Do rost van het vermogen 100.000 is vermnol.i non dienstpersoneel, familieleden, zickcnhui- ZWEDEN. HET 50-JARIG BESTAAN VAN DEN RIJKSDAG. S t o c k h o I m, 22 Jan. (H. N. Draadloos.) Het 50-jorig bestaan van den Zweedschen rijksdnj zal wrrd.cn gevierd door de uitgifte ven een gedenkboek, waarin de geschiedenis van den rijksdag beschreven wo'dt. Een aan vraag vooi een credicf van 240.000 kronen zrl voor dit doel bij den rijksdag worden in gediend SPANJE. EEN ERNSTIG ONGELUK OP EEN KERMIS. Uit Valencia wordt geseind, dot op een ker mis in de stud, terwijl een draaimolen, met v le kermisgasten bezet, aan het draaien was, een boom op den molen is gevallen, waardoor vüf personen gedood en 40 personen, waarvan de meeste zwaar, gewond werden. ITALIË. ITALIË EN HET VERDRAG VAN LOCARNO Aanvaarding door dc Kamer. De Kamer heeft het wetsontwerp lor goed keuring van het verdrag van Locarno aange nomen. ZAL FARINACCI VAN HET TOONEEL VERDWIJNEN? Het schijnt volgens ccn bericht uit Rome. dat de geruchten, die ge'oopon hebben over het aftreden van Farinacci, hun oosprong vir-- den in de dikwijls door dezen herhaalde ver klaringen. dat hij meende, na de liquidatie vnn dc zaak-Maftectti, zijn taak te hebben vervuld. Er bestaat geen twijfel, of de provinciale af delingen zullen op het a.s. partijcongres hun vertrouwen in den secretni is-genei aal opnieuw uitspreken Alles hangt dus of van do beslis sing vnn Earinacci cn den wil van Mussolini, HONGARIJE. HET HONGAARSCHE LEGER. Verklaringen van minister Csoky. Het pensioen van Jonkovitsj. Graaf Csoky, de honvedminister, heeft gis teren in een rede in de nationale vergadering gezegd, dn' de uitgaven voor het leger, die vóór den oorlog 10 percent van de heele be- grooling vormden, thans nog slechts 7 3 be drogen. Neemt men in aanmerking, dat meer dan een kwart der uitgaven aan pensioenen betaald worden en dut Hongurije tegenwoor dig een staand leger moet onderhouden, don loopt de vermindering nog meer in het oog De minister beantwoordde in zijn rede met een de interpellatie van een afgevaardigde over de pensioneering van Aristide Jnnkovitsj. Daarbij is niets onregelmatigs geschied. Het verzoek van Jonkovitsj om pensioen is in No vember 1924 ingediend. Jonkovitsj, die in 1918 militair president is geweest van de wa penstilstandscommissie, was tijdens de raden- regeering op Tsjecho-Slowukisch gobied go- vlucht naar het londgoed von zijn vrouw. Tóen dc rodenregeering gevallen was, eischte de honvedminister, dot hij het presidium der commissie weer op zich zou nemen. Jonko vitsj ontweek zulks met dc verklaring, dot hij in Tsjecho-Slownkijc moest blijven om het landgoed van zijn vrouw te redden. Daarop werd hem verlof verleend. Daur Jonkovitsj geboortig is uit het Tsjecho-Slowokische dis trict Komorn, had hij zich eerst tot de Tsje chische regeering om pensioen gewend, die het verzoek echter afwees, door hij zich, om aansprook op pensioen te maken, vóór 31 Maart 1919 bij het Tsjechische leger had moe ten aanmelden. De Tsjechische regeering had ook geweigerd Jonkovitsj uls Tsjechisch on derdaan te erkennen. Ten slo'tc besprak dc minister ook nog het ontwopeningsvrnogstuk. Het leger -telt thans slecht 22.000 man, terwijl de geoorloofde sterkte 35.000 man is. Hongarije is zijn verplichtingen nage komen. Niet Hongarije vormt ccn ge- voar voor den vrede, doch de groote won verhouding tusschen het ontwapende Honga rije en de bewoponing zijner buurlanden cn der groote mogendheden Op grond van dc vredesverdragen heeft Hongarije het recht een olgemeene ontwapening te eischcn. Het knn geen verdragen van Locarno met zijn buren sluiten, zoolang ook zij niet ontwapenen. Do honvedbegrootiag werd vervolgens goed gekeurd. ROEMENIE. EEN A.S. CONCORDAAT MET HOT VATICAAN. Boekarest, 22 Jan. (H. N.) De direc teur-generaal van hef ministerie van eeredienst is uit Rome teruggekeid, waor hij met het vn- tiennn ovoi hef sluiten van een concordant heeft onderhandeld Het concordaat zal thans binnenkort worden gcs'otcn. Hei vatidaon heeft erin toegestemd, dat de staaf contTÓle op hei kerkelijk vermogen zol uitoefenen, dat dc be noeming van bisschoppen door de rogéering moet worden bekrachtigd cn dot de diocesen zoo ingedeeld zullen werden, dot zij uitslui tend Roemeensch gebied omvatten De rech ten von den apostolischcn koning van Hongarije worden niet overgedragen op den koning van Roemenië. FINLAND. HET ONTSLAG VAN DEN VLOOT- COMMANDANT. De rijkspresident heeft het verzoek om ont slag van kapitein ter zee von Schultz aange nomen en hem benoemd tot schout-bij-nncht bij de reserve. CHINA. HET CHINEESCH-RUSSISCHE CONFLICT. Russische troepenconcentratie. Moskou 22 Jan. (H. N.) De commnn- dant van het 5de leger der sovjet-republiek, Ubnrevitz, heeft bevel cnt' nngen terstond de Russisch? troepen oon de Chinee<chc grens te concent recrcn. Het spoorwegverkeer tusschen Siberië en China 'al voor den eerstvolger^en tijd worden gestaakt. In Tsiito heeft de poFtie ccn groot aantal Chince-ohe kooplieden in hechtenis genomen Iwcnof gearresteerd. Een telegram uit Jnnonsche bron meldt de aanhouding van Iwnnof, wiens arrestatie d~or 'I sinng T«o L;n gelast was volgens een be richt uit Dniren aan de Asahi. Rusland cischt dc invrijheidsstel- ling van Ivunof. "Uit Peking wordt gemeld, dat Iyancf, dc sovjet-administrateur van den Oost-Chincc- schcn spoorweg, die gisteren gearresteerd is, is overgebracht naar het C'rineesche militaire dk.warlier. De militaire attaché der sovjet, die reeds te Charbin was aangekomen, om het vervoer drr sovjet-troepen op de Oostelijko en Zuidelijke sectie van den spoorweg te regelen, berichtte de arrestatie aan den sovjel-ambassn- deur. Hij telegrafeerde aan Tsjang Tso Lin, hem dreigende den spoorweg door troepen te zullen laten bezetten. De Chjneezen hebben nu een Russischen anti-sovjet ingenieur benoemd 'ot directeur van de Zuidelijke spoorwegsecti" en de Chineezen verkoopen kaartjes voor do treinen, die ven Charbin naar het Zuiden loo- pen. De sovjet-ambassade verklaart, dat de ar restatie een zeer ernstigen toestand in 't leven roept en een grove beleediging is Knrnchofc protesteerde bij het ministerm vnn buitenland- scho zaken en vroeg onmiddellijke invrijheid stelling van Ivnnof en voldoening voor de ver breking van de overeenkomst van 1924 Bczorghcid in Japon. Londen, 22 Jon. (H.N.) In Jnnnn heerscht g-rooto bczorghcid, omdat sovjet-Rusland met een gewapende nctie dreigt, indien China niet terstond hef conflict met de Russische ombtc- naicn bij den Chineeschen Oosterspoorweg bijlegt. Deze spoorweg, die door Noord- MnndisjootfL nnn/ Wlndiwostok loopt, behoort onn Rli®land, doch wordt door China gecon troleerd. Het geschil is ontstaan none aanlei ding von het vervoer van Chineesche troepen. DE CONFERENTIE INZAKE DE EXTERRITORIALITEIT. Het Japunschc standpunt. De Joponsche minister van buitcnlandscho zoken heeft in de Kamer meegedeeld, dut Ja pon van plan is stoppen tc doen om zijn han delsrechten in Mondsjoerije op ccn blijvunderv grondslag tc vestigen, als de conferentie to Peking de kwestie van dc exterritorialiteit op werpt. In afwachting dnnrvon wcnscht Japan do openbnnrmuking von het concrete pliin, dot het thans onderzoekt, uit tc stellen. VEREENIGDE STATEN DE STAKING IN DE ANTHRACIET- M1JNEN. Terwijl uit Scronton (Pennsylvonic), wordt gemeld, dat dc hoop op bijlegging der staking in dc nnthrncietmijnen is verlevendigd, doordot vertegenwoordigers vnn beide partijen nieuwe voorstellen hebben aanvaard als grondslag voor verdere onderhandelingen, houdt ccn bericht uit Philadelphia in, dat dc nieuwe poging tot het uit den weg ruimen von het conflict schip breuk heeft geleden. ZUID-AMERIKA. OVERVAL OP EEN BANK TE BUENOS-AYRES. Een belangrijke diefstal. Volgens een b?richt uit Buenos-Ayrcs heef» een rooverbende zeven man sterk ver moedelijk dezelfde, die eenigen tijd geleden het station Los Heros plunderde, uit ccn filiaal von de provinciale bank van Bucnos-Ayrcs, in dc voorstod Son Martin, 350.000 pesos (volgens een ander bericht 53000 pesos geroofd Dc bende ontsnapte in ccn uuto. Bij den overvol zijn een bankbediende gedood cn twee zwoor gewond. ZUID-AFRIKA. DE OPENING VAN HET PARLEMENT. De rede van den gouverneur-generaal In zijn ïede ter opening von het porloment vnn dc unie heeft de graaf vojv Athlon?, de g-ouvcneur-generaal, erop gewezen, dot de voortdurende vrwbetering van den olgemecncn toestond von Zuid-Afrika het vertrouwen op de toekomst des lands rechtveaidigt Het nij verheids- cn hondelslevcn omwikkelt zich op bevredigende wijze, ofschoon het voortdiierida 'annte gebrek aan regen groote onrirst baart mei betrekkin^ tot den oogst van dit j«az. D<* rcgcering is van zins zich bezig te houden met de kwestie van de naturellen en ook een wetsontwerp nopens de Aziatische kwestie m te dienen. DE KABINETSCRISIS. (Zie ook ons Derde Blad.) Mr. Limburg heeft wel von slagen. kans De Maasbode meldt In parlementaire kringen is men von mee ning, dat dc nieuwe formateur wel ecnige kans van slagen heeft Dit althans heeft mr Lim burg al terstond op dr. de Visser voor, dot hij zelf bereid is in een kabinet zitting te nemen. Het door dr. de Visser gi?uit voornemen om zelf geen deel uit tc maken van een even tueel door hem te vormen ministerie heeft diens welslagen zeker niet weinig in den weg gestoon. Mr Limburg is voorts een man, die weliswaar thans bui'en de politieke portijen staat, maar dfe tochx veel politieke kennis en pariemer tnire ervuring bezit Vervolgens is hij niet iemand, die de op dracht, welke hem is gegeven in beraad zou houden, wanneer hij niet de mogr'i'khcid zag om ze te kunnen vervullen. Bovendien is het niet onwaarschijnlijk dat zijn voorganger den weg al ecnigszins voor hem gebaand heeft. Niet dot men deze nieuwe opdracht zou hebben te beschouwen zoools die in 1918 nadat Mgr. Nolens zich als formateur had teruggetrokken, toen het kabinet voor he*, grootste deel reeds gevormd wos. Zoo'n peterschap van dr. de Visser ovct een kabinet-Limburg zou ook, gezien den afstand die er ligt tusschen de poli'ieke opvattingen van den vorigen cn den huitligcn formateur, vrijwel onmogelijk zijn Maar dnt sluit toch niet uit, dot dr de Visser al hier cn daar eens gepolst zou hebben naar de geneigdheid van personen, die hij geschikt achtte voor een extro-pnrlementair kabinet. Het feit alleen ireeds, dot hij na 7 weken long vergeefsche f>ogingen te hebben gedaan om den vrede te lerstellen, nog z?s dagen zijn nieuwe opdracht In berood heeft gehouden wijst er wel op, dat i in de richting van een gemengd reohtsch cn Ifr.ksch extra-porlementoir kabinet heeft ge werkt en dot mr Limburg bij de vervulling ■fan zijn tank wclTcht van dezen voor-arbeid Man dr. de Visser kan profitr»:r-j^- L:rf. wel cenigszins voor de hand.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1