Balmasqué Etalage DE EEMLANDER" ABOHNEMEHTSPRIJS T5 Tm" T Amcrs- m IER ADVERTENTIEN met inbegrip van cen EERbït BLAD. BUITENLAND. Eén maal in Uw teven Gebr. F rzina Piano handel L. KLEIN Confectie ais Hoeden MODEMAGAZIJN „L'HIRONDELLE" Princess ïRoom- 24a laargang No. 175 loort t 2.10, idem Iranco per post 1 5.per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.176. afzonderlijke nummert C.05. m AMEBSFOORTSCH DAGBLAD M DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERP00RTWAL 2A. POSTREKENING N". 479I0. TEL INT 513. Maandag 25 Januari 1926 bewijs» immer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen :n Licidadighcids-adve. ten tien voor de helft der pn.s Voor handel cn bedrijf bestaan zeer vooidechgc bcpalinvcn voor het advcriccrcn bene circuiaire, bevattende dc voorwaaiJcn wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENB»^ O DE VOORBEREIDING DER ONTWAPENINGSCONFERENTIE. Duitschlond aanvaardt de invitatie. Naar het Berliner Togebl. verneemt, heeft hei nieuwe rijksdagkabinet in zijn eerste zitting o.a- besloten de uitnoodiging tot deelneming aan do internationale voorbereidingscommissie voor de ontwapeningsconferentie aan tc nemen. Engeland tegen uitstel. Vernomen wordt uit welingelichte kringen te Londen, dat de Engelsche regecring van meening is, dat er bij uitstel van de voorbe reidende conferentie voor de ontwapeningscon ferentie niets te winnen is. DE VOORBEREIDING DER ECONOMISCHE CONFERENTIE. Een brief aan Tsjitsjerin. Ii, antwoord op den brief van Tsjitsjerin -heeft de secretaris-generaal van den Volkenbond dezen doen weteu. dat de Rond met voldoening vernomen had. dat de commissaris van bui- tenlandsche zaken er geen bezwaar in zag, dit er uitnoodigingen gericht werden tot Gunsel cn Kintsioek om do sovjet-regeering te verte genwoordigen in de voorbereidende commis sie voor de internationale economische con ferentie, die niet vóór 15 April zal bijeenko men en waarvan de plaats van samenkomst nog niet is bepaald. Dl JITSCM'. AND- UIT DEN RIJKSDAG. De begrooting-1926. Een <xm- missie van onderzoek nopens dc veemgerichten. De regccrings- vcrklaring. De rijksdog heeft Zaterdag eerst de laatste afdeelingen van dc begrooting 1926 afgedaan. Daarna lichtte de sociaal-democraat Sanger uitvoerig het voorstel toe tot benoeming van een commissie van cnqucie inzake dc veem gerichten en hun terechtstellingen. Stinger viel daarbij de rechtsradicalcn heftig- oon. waarop Stöhr. namens de Völkischcn even heftig ant woordde. Daar meer dan een derde van de af- l gevaardigden zich voor dc instelling der com- missie verklaarde, is het voorstel volgens het I reglement vari orde aangenomen. Dc commis sie zal 21 leden tellen. Morgenmiddag te 2 uur komt de "ij'ksdag weer bijeen en zal Luther zijn nieuwe- kabinet voorstellen en de regeeringsverklaring afleg gen. DE GEBEURTENISSEN BIJ DE MARINE IN 1917. Aanvallen op ccn regeerings- vertegenwoordiger. In de rijksdagcommissie van onderzoek ten aanzien der marine-muiterij van 1917 heelt Zaterdag cen incident plaats gevonden. Toen namelijk de vertegenwoordiger van het rijks bureau van marine, kapitein Canaris, onder groote onrust zijn referaat hield, werd door den sociaal-democratischen afgevaardigde dr Mo ses de vraag gesteld, of hij dezelfde kapt. Ca naris was, die in 't proces tegen de moorde- naars van Liebknecht als bijzitter heeft gefun geerd. Indien het hier inderdaad een en den zelfden persoon betrof, zou de commissie het als een beleediging door het rijksweerministe- rie moeten aanzien, dat dit zulk een vertegen woordiger had gezonden, met wien men een voudig niet kon samenwerken. Toen Canaris daarop weigerde op deze per soonlijke vraag nader in te gaan, werd door de afgevaardigden der linksche partijen storm achtig geprotesteerd. Woorden als „moorde- naarsmaat" enz. weerklonken. Dc voorzitter had de grootste moeite om de rust te herstel len. Op voorstel van twee afgevaardigden zal over deze aangelegenheid in comitó-generaal worden beraadslaagd. De rede van den sociaal-democatischcn af gevaardigde Dittmann werd door zijn partijge- nooten met luide manifestaties begeleid. Als Canaris verklaart, dat hij dc door Dittmann tegen het opperbevel der marine gerichte ver wijten met beslistheid van de hand moet wij zen, ontstaat bij d'e sociaal-democraten cn bij de communisten groot rumoer. Mén roept hem toe, dat hij niet mag criti- seeren, maar dat hij moet weerleggen Vervol gens verklaart Canaris, dat vice-admiraal Von Trotha het bewijs zal leveren, dot op ccn en kele uitzondering na, tot het einde toe bij da marine tusschen officieren en manschappen cen voortreffelijke en ongestoorde vertrouwe lijke verhouding heeft bestaan. De belhamels bij de muiterij hebben in nauwe betrekking tot de onafhankelijke socialistische partij gestaan De afgevaardigde Bruninghausen (Duitsche Volkspartij) verklaart, dat krachtig moet wor den geprotesteerd tegen de beleedigende wijze, waarop Dittmann over de vroegere weermacht heeft gesproken. Wij hebben den oorlog- ge voerd, bezield met het volstrekte verlangen ons vaderland te dienen, aldus spreker. Daarna werden de beraadslagingen afgebro ken en verdaagd tot heden. Verdere verklaringen van Dittmann. Berlijn, 25 Jan. (H. N.) De rijksdagcon- missie, welke een onderzoek ins'elt naar oe oorzaken van de debacle van 1917, heeft van daag opnieuw een zitting gehouden. De soc.- democratischc afgevaardigde Dittmann heeft heeft hierin het woord gevoerd om dc onaf hankelijke socialisten te verdedigen. Hij ver klaarde, dat uit uitlatingen van voorname persoonlijkheden is gebleken, dat men von dc muiterij op dc vloot in 1917 had willen ge bruik maken tegen do onafhankelijke socia listen, doch men heeft geen voldoend mate riaal kunnen bijeenbrengen om een strafrech terlijke vervolging tegen hen in tc stellen De Viool-leiding heeft daarop verlangd, dut cen „politieke vervolging" zou worden ingesteld. Het rijksministeric van marine was hiervoor wel tc vinden, doch verlangde het daartoe bc- noodigde materiaal. Er werden dan ook okten van de krijgsraden ingediend, doch niemand wist daarmede iets oan te vangen. Vice-ad miraal Kcbbinghaus deelde dan ook op 17 Aug. aan admiraal von Trotha mede, dat alle partijleiders, ook die der conservatieven, op grond van het beschikbare malcriaal hadden verklaard, dat zij hun toestemming tot een vervolging van Dittmann c.s. niet zouden ge ven. Vervolgens besprak Dittmann dc geschie denis, door een zekeren matroos Calmus op- gedischt, die volgens hem veel van een bios cooproman weghad Calmus zou beweerd heb ben, dat hij tijdens zijn verlof te Berlijn een bezoek heeft gebracht aan het centrale bu reau der onafhankelijke socialisten te Berlijn, waar hij op de trap door Dittmann zou zijn opgewacht, faa behoorlijk gegeicn en gedron ken tc hebben, zou Ledebour, Calmus een plan tot het verwekken van muiterij op de vloot hebben voorgelegd. Dittmann zou voor de or ganisatie van de muiterij hem een bedrag von 5000 mark hebben toegezegd Ten slotte zou ook gesproken zijn over een aanslag op den keizer bij diens bezoek oan Wilhe'mshnfen, waarvoor cen belooning van 10.000 mark en na het gelukken van den aanslag ccn beloo ning van ÏOO.COO mark zou zijn toegezegd. Calmus was ten slotte bevreesd geworden cn heeft later deze geschiedenis bij ccn gerech telijk onderzoek opgedischt. Dittmann toonde aan; dol vnn het gehcele verhaal geen woord waar is. SNEEUW EN DOOI TE BERLIJN lengcvolge van den Zaterdagochtend begon nen sneeuwval is de temperatuur aanmcrkc'ijk hoogcr geworden. Van Vrijdag op Zalcrdug vroor het nog 8 graden, maar des middags stond het kwik boven het nulpunt. Een verdere stijging wordt nog verwacht, benevens voor ge- ruimen tijd zocht cn regenachtig weer. BELGIE- DE DOOD VAN KARDINAAL MERCIER Dc kotste ocgcnblikken. Rouw- betocn. Donderdag uitvaart Brussel, 25 Jan. Hedenmiddag om drie uur is kardinaal Mercicr overleden. Gelijk wij reeds meldden,-is kardinaal Mer cicr Zaterdagmiddag te twee min-uten over drieën overleden. De kardinaal is blijkens de berichten uit Brussel, zeer kalm ontslapen, ter wijl hij naar het ciucifix keek,'dat zich voor hem bevond. Sedert Zaterdagochtend was de kardinaal buiten bewustzijn geweest. Na de mis, die in zijn kamer werd gelezen, had hij zijn zegen gegeven, maar had het gebaar niet kunnen voleindigen. Daarna had hij verzocht hem in vrede te .iten sterven. Aan zijn sterf bed bevonden zich de kanunnik Dessain, mgr. Rasneur, bisschop van Doornik, de moeder overste van het klooster waar hij verpleegd werd, leden van het kapittel en zijn familiele den. Te vijf minuten vóór half vier begonnen de klokken der kapel te lulden. Er verdrong zich een reusachtige menigte voor de kliniek. Tal von bekende persoonlijk heden kwamen inlichtingen inwinnen. De burgemeester van Brussel heeft beslist, dat de nationale vlag halfstok zou waaien van het stadhuis. De plechtige uitvaart zal, naar verzekerd wordt. Donderdag te Mechelen geschieden, waar het stoffelijk overschot op het praalbed zal worden gelegd. De te Brussel geaccrediteerde ambassadeurs cn gezanten hebben hun kaartjes afgegeven. De koning en prins Leopold kwamen Zater dagmiddag te 5 uur in de kliniek een laatsten groet brengen aan het stoffelijk overschot van den kardinaal. Voorts verscheren er de voor- rtiers van Kamer en Senaat cn de premier Houllet. De bladen wijden lange artikelen oan den overled-ne. Libre Bel—'que en V ngt'ème S èr'o alsmc-'e de Brusselsche Standaard, zijn in rouwrand verschenen. De kerkelijke werkzaamheden van den overledene. Désiré Joseph Mercier werd den 21en No vember 1852 nabij Brainc l'AMeud bij Mechelen eboren. In 1870 kwam hij-op het seminarie te Mechelen en in 1874 werd hij tot priester ge wijd. Daarna zette hij zijn studie aan ce uni versiteit te Leuven voort, werd leeraar in de filosofie aan het seminarie te Mechelen en in f882 hoogleeraar aan de katholieke univer siteit te Leuven. In hetzelfde jaar werd hij eere kanunnik van Mechelen cn in 1886 huispre laat bij den paus. Te Leuven, waar hij de neo- Thomistisahe filosofie doceerde, stichtte hij in 1890 het „Institut supérieur de philosophic", dat met moderne inrichtingen (psycho-physio- logisch laboratorium) werd voorzien en een centrum werd tot herleving van de filosofie van Aristoteles en Thomas van Aquino. Met hetzelfde doel gaf Mercier het orgaan „Revue Neo-Scolaslique" uit. Als opvolger van kar dinaal Goosens werd hij in 1906 aartsbisschop van Mechelen en primaat van België. Een jaar later werd hij door het consistorie van 15 April 1907 in het kardinaalscoHege opgenomen Een der medewerkers der N. R. C. meldt Met Joseph Mercier is een man heengegaan, wiens verdiensten de grenzen van zijn kerkge nootschap verre overschrijden Het is hier de plaats niet hem te gedenken in verband met het vele, dat hij voor zijn beproefd vaderland tijdens 4e Duitsche overheersching heeft ge daan, maar in die bange dagen, waarin hij zijn herderlijke brieven plichtsgetrouw en onver vaard ter voorlezing zond aan de priesters in RECLAMES. Van 1i rebels 4.05. clko reKCl meer 11.— Langesiraat 36 Hebt U reeds onze gezien. Wij zijn in alle artikelen voor dit doel ruim gesorteerd. Wilt gij slechts een klankvolle piano aan schaffen, koopt ?an een II of lev van do Koningin Vertegenwoordiger Utrechischsstvaat 44. Alleen de bekend prima qualiteiten en modellen zoowel in worden non oedurende korte lijd OPGERUIMD 16|13 Lanre5tra.il Amersfoort Restaurant J. ran Hamersveld Jr. Gelegenheid voor: &ub'. en ^Bestuursvergaderingen. Biljartzaal. het aartsbisdom, is hij ook in wereldlijk opzicht de redder van de Belgische bevolking geweest. Harmonisch zijn ook drt praktische daden van dezen edelen kerk verst J*die als cen der groot ste figuren uit den wc r oorlog in de herinne ring zal blijven voortleven, uit eehzelfde inner lijk beginsel voortgevloeid. Mercier wos cen man uit één stuk, maar daarbij bez.at hij de hoffelijkheid cn de beminnelijkheid, die meestal aan krachtige en onverzettelijke naturen ont breken. Wat deze karaktervaste en fijnzinnige geestelijke tot stand bracht, was meer dan het gevo'g van een impuls het berustte in laatsten grond op een wijsgeerig inzicht, waarvan do drager de praktische consequenties aan vaardde. Mercier was man van do daad, maar hij was dit als theoloog cn als wijsgeer. Hij handelde krachtens cen weloverwogen levensbeschou wing. Zijn wetenschappelijke staat van dienst is even heldhaftig als zijn praktisch optreden. Toen de jonge Mercier in 1877 priester werd, kreeg hij hierbij onmiddellijk reeds levens op 26-jarigen leeftijd ccn aanstcMing tot professor aan het seminarium te Mechelen, de stad, die in zijn loter leven zooveel voor hem zou gaan beteekenen. Vijf jaar later beriep de katho lieke universiteit te Leuven hem tot hoog leeraar in de neo-Thomistische philosophic. Met de hem eigene forschheid van handelen en met het ruime inzicht, dat hem heeft geken merkt, stichtte hij in 1890 het „Institut supé rieur de Philosophic", ccn studie-inrichting, voorzien van dc modernste inrichtingen, o.a. een psycho-physiologisch laboratorium. In d ze deugdelijk georganiseerde stichting moest de door Leo Xlfl aanbevolen philosophic van Aris toteles en Thomas van Aquino herleven. Tei ondersteuning van de lessen oan deze school riep Mercier in 1895 een tijdschrift in 't leven, de Revue néo-scolastique, die hij sedert als orgaan van zijn stichting geregeld bleef uit geven. Begrijpelijkerwijs bleef het arbeidsveld von den Belgischen priester-wijsgeer niet lot zijn vaderland beperkt. Ook als geleerde behoudt Mercier een internationale beteekenis. Zijn wetenschappelijke werken, goeddeels in andere talen vertaald, staan ook in de buitenlandsche seminarian op het leerplan. Als zijn voornaam ste werken noemen wij de Psychologie, in 1892 in twee deelen verschenen, de Logica (1894), de Algemeene Metephysica (1894), de Alge- meene Mctaphysischë Critcriologic (1899), die allen talrijke drukken beleefden. Beroemd is Mercier's „Les orignics de la psychologie con temporaine" (1897). Van de scolastieke wijs begeerte in de Nederlanden schreef hij in 1895 do geschiedenis. Ook nadat hij als geestelijke tot de hoogste rongen was opgeklommen, liet hij dc weten schap niet in den steek. In 1908 verscheen zijn werk over het modernisme, in 1917, temidden van d" beroeringen, die hij om zijn vaderlands lievend optreden ten bate der Belgische bevol king moest doorstaan, zijn handboek ovér mo derne scholastische wijsbegeerte. Al deze wer ken onderscheiden zich door hun rustlgen stijl, hun weloverwogen ordening, hun harmoni- schen opbouw. In den inhoud en den trant zijner betoogen doet de Belgische kardinaal vaak aan wijlen onzen Amsterdamschen profes sor De Groot denken. Het streven naar eenheid en harmonie, dat den denker kenmerkt, is terug te vinden in Mercier's kerkdijken arbeid. Het was op zijn aanstichting cn onder zijn voorzitterschap dat in 1925, voorloopig in het geheim, besprekin gen plaats vonden tusschen niet-officieelc ver tegen^ oordigers der Roomsch-Katholieke cn Anglikaanschc kerken. Gesteund door het Vu- ticaan, trachtte de aartsbisschop van Mechelen met den aartsbisschop vim Canterbury cen plan to ontwerpen tot hereeniging van dc verschil lende met het katholicisme in cenig verband staande kerken. Deze Mechelschc conferenties hebben weliswaar voorshands niet tot cen tast bare uitkomst geleid, muor de verkregen toe nadering is toch hoofdzakelijk aan kardinaal Mercier Kï danken. Bij al dit werk in grooten stijl is de Mechelschc kerkvorst steeds in hel kleine getrouw gebleven. De Belgen, die tij dens hun ballingschap hier te lande verkeerden, zullen zich met erkentelijkheid dc veelvuldige herderlijke brieven herinneren, waarin hun immer wakende herder hun troost en moed insprak. Aan zijn seminaristen wijdde de kar dinaal in T908 een geschrift, dat evenals zijn „Retraites Pastorales" (1910) in 't Nedcr- landsch vertaald is. Als voorbeeld van prak tische theologie is laatstgenoemd bock vol levenswijze raadgevingen aan de priesterschap algemeen geroemdook de niet-katholiek vindt er, evennis in „La Vie Intérieuro" even beminnelijke als diepzinniee gedachten in. In zijn Priester-retraite noemt de uit dc wer kelijkheid levende man het een illusie, dat men zijn dierbare dooden nimmer vergeten zal, maar dat kardinaal Mercier lang in dankbare herin nering voortleeft, stoot vast. Zijn politieke rol tijdens den oorlog. Tijdens den oorlog was mgr. Mercier de ziel von het moreel verzet in België tegen de Duit sche bezettende macht en bestreed hij het Viaamschc activisme. Na den wapenstilstand trachtte hij dc toenemende verspreiding van dc Vloomsch-nationolc gedochte onder dc lagere geestelijkheid en dc katholieke studeerende jeugd tc stuiten, een poging, waarin hij echter niet mocht plagen. Meer succes had kardinaal Mercier met zijn groote actie voor dc hereeni ging der kerken, welke hij ongetwijfeld tot cen goed einde zou hebben gebracht, zoo hij eerst in een verder stadium der onderhandelingen én besprekingen door dm dood was verrast ge worden. Voet voor voet, zoo meldt nog do Brussel sche correspondent der N. R. C., betwistte hij "den Duitschen gocverncurs baron von Bissing en baron von Falkenhauscn dc laatste resten van de Belgische zelfstandigheid. Zijn iecr vrij moedige herderlijke nieuwjaarsbrief in 1915 gaf aanleiding tot het gerucht van zijn aanhouding, wat echter onjuist was. Wel zond keizer Wil helm er een telegram over aan den Paus. In het laatst van 1915 begaf de kardinaal zich met ccn Duitsche vrijgeleide naar Rome oir» overleg met den Paus tc plegen. Tevens hield hij in verschillende steden redevoeringen tegen Duitschlond. Toen hij na zijn terugkeer in België opnieuw een herderlijken blief tegen dc Duil- schers richtte, kreeg hij cen waarschuwing van baron von Bissing, welke door openbaarmaking in de bloden nog verscherpt werd. Daarna hield de kardinaal zich onder dc bezetting wat kal mer. Toen dc dbrlog voorbij was, maakte kardinaal Mercier een propoganda-reis naar de Ver. Sta ten, van waar hij met millioenen oan geld te rugkeerde, ten deelc bestemd voor den her bouw van de LeuVenschc universiteit, ten dceli» voor liefdadige doeleinden. Op de binnenlandsche politiek van na den oorlog heeft de kardinaal ook herhaaldelijk in vloed uitgeoefend, vaak zeer ten spijte van dc democratische en Vlanmsche leden zijner kudde. Zijn terechtwijzingen aan vooruitstrevende Vlaamsche priesters zijn nog niet vergeten. FRANKRIJK. HET FINANC1EELE VRAAGSTUK. De beursstaking. In cen mededeeling van de voorzitters dei verëenigingcn var. beurs- cn bankbedienden en bedienden van effectenmakelaars wordt blij kens cen bericht uit Parijs d.d. 23 Jan. ge zegd, dat tot de onderbreking der beurstrans acties op 22 Januari slechts voor één dag werd besloten en dat de arbeid heden (Maandag) zal worden hervat. De betrokkenen houden zich blijkens deze mededecl'ng hun vrijheid vnn handelen voor, ui ncardet de toestand zich zal ontwikkelen. ENGELAND. SIR AUSTEN CHAMBERLAIN. Zijn spoedige terugkeer naar Engeland. Berichten uit Rapallo melden, dat Sir Austen Chamberlain van zijn influenza zoover hersteld is, dat hij morgen uit Rapallo naar Londen kan vertrekken, waar hij 29 dezer wordt verwacht. NIEUWE OVERSTROOMINGEN. Londen, 2 5 Jan. (V. D.) Tengevolge van den aanhoudenden regen en den dooi der laat ste dagen wast het water von de Theems op nieuw. Het water overstroomt weer eer. groot ebied. HONGARIJE. DE VALSCHE BANKBILJETTEN. VindischgTaiz verbrandt zijn bankbiljetten. Volgens de Hongaarsche bladen hebben de gedelegeerden van de Frarische politie van de Hongaarscho autoriteiten vernomen, dat 6500 valsche bankbiljetten, waarnaar gezocht werd, niet meer bestaan, omdat zij door Windisch- gratz verbrand zijn. ROEMENIE. SNEEUWSTORMEN. In Zevenburgen woeden opnieuw hevigo sneeuwstormen. De meeste spoorwegverbindin gen en telefoonlijnen zijn gestoord. In dc hnven van Soclimu is het s.s. Sinopo met 20 man equipage gezonken. In dc Zwarto Zee zonken voorts nog verschillende graan schepen. TURKIJE. DE KWESTIE-MOSOEL. Nieuwe onderhandelingen. Sir Ronald Lindsay, dc Britsche gezant te Constantinopel, bevindt zich thuns tc Angora, teneinde met dc Turkschc rcgcering bespre kingen tc voeren over de beslissing van den Volkenbond inzake Mosoel. Kort na zijn aan komst heeft hij ccn bezoek gebracht oan den Turkschcn minister van buitcnlandscho zoken, Tcwfik Rocsjdi bcy. CHINA- HET CHINEESCH-RUSSISCHE CONFLICT. Tsjitsjerin vcrlungt, dot binnen drie dagen voldoening wordt geschonken. De Pekingscho rcgcering seint aan Tsjang Tso Lin. Tsjitsjerin heef: ccn nota gericht tot Toean Tsji Joei, het hoofd vnn het uitvoerend be wind, waarin binnen drie dagen het volledige herstel der orde in Mandsjocrijc, dc tenuit voerlegging van het verdrug cn de vrijlating van Iwnnoï, den directeur van den Chineeschcn Oosterspoorweg, wordt verlangd cn eventueel om verlof wordt gevraagd met eigen krachten de tenuitvoerlegging van het verdrag cn dc bescherming der wcdcrzijdsche belangen to waarborgen. Blijkens een bericht uit Moskou moest dc telegrafische no'.a vnn Tsjitsjerin door Kara- chan niet alleen worden meegedeeld non Toean Tsji Joei, maar ook ann Isjang Tso Lin. Mocht de Chineesche regeering om cen of andere reden niet in staat zijn ccn vrcedzome oplos sing tc verzekeren binnen den gestelden ter mijn van drie dugen, dnn vroogt de sovjet* regecring machtiging zelf op tc treden. Het Chineesche ministerie van buitenland sche zaken heeft telegrafisch oan Tsjang Tso Lin de onmiddellijke vrijlating van Iwanof gc- vroogd cn Verklaard, dat do andere hangendo kwesties onmiddellijk zullen worden geregeld. Oorlog in Mandsjocrijc Een vcrkluring vun den sovjet-gezant to Tokio. Volgens te Londen ontvangen berichten, al dus wordt d.d. 23 Jan. uon de Tel. gemeld, heeft de sovjet-gezant tc Tokio, Kopp, ver zien, dut olie punten uit het Russisch-Joponscho klaard, dat de sovjet-regeering er op zul tce- verdrag worden nagekomen. Voorts, dat do sovjets in Mandsjocrijc niet zullen aarzelen do wapenen op te nemen ter verdediging van haar rechten. Uit Moskou komt evenwel nog geen bevestiging van deze verklaring. Volgens berichten van Russische zijde heeft tc Tokio ccn bijeenkomst plaaats gehad, waar 10.000 menschen tegen dc interventie van Ja pon in China portesteeren. De Morning Post zegt, dat Rusland schijnt to hopen, dat het de vriendschappelijke betrek kingen met Japon in geval van militaire opera ties in Mandsjoerije kan handhaven. Het bind zegt don, dot de troebelen, die officieel worden geweten aan het geschil tusschen Tsjóng-Tso- lin cn den bedrijfsleider vnn den Chineeschcn Oostcr-spoorweg, in werkelijkheid reeds begon nen met de arrestatie te Charbin van een aan tal Russische burgers van de stod, die een poJ- tiekc samenkomst hielden, welke door dc autori teiten verboden wos. Uit Kowno wordt gemeld, dat spoorwagons von de grens naar het binnenland worden gc- brucht en uit Moskou komen berichten over groote levendigheid in kazernes cn munitie fabrieken. Dc Daily Mail zegt, dat Woe-Pei-foe thans in sumenwerking met Li-Tsjing-lin Noordwaarts van Hankau optrekt, om zich met Tsjang-Tso- lin te verecnigen en in Zuidelijke richting tegen de troepen van Feng op te trekken, die zelf nog steeds in Moskou zou zijn. Zullen de Russen Mandsjocrijc binnenrukken Moskou, 23 Jan. (H.N) De Russische directeur van den Chineeschcn Oosterspoor weg Iwanof, die door Tsjong-Tso-Lin is afge zet, is gisteren als gevangene naar het hoofd- kwar.ier van Tsjang-Tso-Lin overgebracht. In zijn plaats is een aanhanger der witte Russen tot directeur aangesteld. De sovjet-gezant tc Peking heeft krachtige s'appen ondernomen tot herstel van den ouden toestand bij den spoor weg. Indien Tsjong-Tso-Lin zich niet stoort aan de Russische dreigende nota, is ieder oogenblik op een binnenrukken van de Rusi sische troepen in Mandsjoerije te rekenen. MEXICO. DE PETROLEUMWETTEN. Afgewezen verzoeken, De dis riclsrechtbank te Mexico City wees 27 van dc 58 verzoeken of tot opschorting van de inwerkingstelling von de nieuwe wet op de pctroleumterreinen. De rechtbank te Tumpico wees cveneenes dertien soortgelijke verzoeken ar.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1