„DE EEMLANDER" BUITENLAND. Pianohandel L. KLEIN| De Tijger van hel Mercato. ABONNEMENTSPRIJS f"5 a^a _7r Amcrv Confectie ais Hoeden MODEMAGAZIJN „L'HIRONOELLE" Eén maal in Uw leven! Gebr. Perzina FEUILLETON. 24e Jaargang No. 176 toort f 2.10, idem lianco per post f 5.—, per week (met cratis verzekering tegtn ongelukken) f 0.17&, alzonderlijkc nummer» CD5. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARMHEMSCHE"POORTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47910. TEL. INT. 513. Dinsdag 26 Januari 1926 PRIIS DEH ADVERTENTIE met Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licldadigheids-adveitenticn voor de helft der prijs- Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordecligc bepalingen voor het advcrlccrcn- tene circulaire, bevattende de voorwaaiden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE VOORBEREIDING DER ONTWAPE NINGSCONFERENTIE. Het standpunt van Engeland. In verbond met het feit, dat de Fransche pera de waarschijnlijkheid bespreekt van een uitstel der voorbereidende ontwapeningsconferentie, wordt van Britsche zijde opgemerkt, dat de re geering van Groot-Britannië, ofschoon zij zelf niet den wensch tot uitstel heeft uitgesproken, nochtans daarin stellig zou toestemmen, indien uitstel wenschelijk werd geacht. Duitschland^ aanvaarding van de uitnoodiging. Gelijk men weet, heeft Duitschland Je uit noodiging tot deelneming aan de voorbereiden de ontwapeningsconferentie aanvaard Van offi- cieuse Duitsche zijde wordt in verband hiermee opgemerkt, dat Duitschland ols eenige ontwa pende mogendheid te midden zijner zwaarbe wapende buren bij het tot-stand-komen der conferentie en het bereiken van positieve resul taten zoo'n groot belang heeft, dat het al het mogelijke zal doen om mede te werken tot het welslagen. Zwitserland cn Ruslands evcn- tuee]c deelneming. De regeering to Bern heeft in buitengewone vergadering beraadslaagd over do Zwitsersch- Russische aangelegenheid. Antwoord van Rus land is nog niet ontvangen. Volgens de Matin volgt de Fransche regee ring met belangstelling de tegenwoordige onder handelingen tusschen Zwitserland en de sovjets en hepft zij het initiatief genomen om een di plomatieke toenadering tusschen Moskou en Berry, tot stand te brengen. DUITSCHLAND. DE NIEUWE REGEERING-I.UTHER. De minister van Landbouw. In het ministerie voor volksvoeding en land bouw heeft de nieuwe minister dr. Haslindc gisteren de ambtenaren begoet. De o.s. rcgeeringsvcrklaring De heden in den rijksdag af te leggen regee ringsverklaring is gisteren in den kobinetsraed behandeld. Het seniorenconvent van den rijksdag is tegen heden 12 uur bijeengeroepen om de laatste maatregelen te treffen voor het groote politieke debat, dat vandaag om 2 uur ingeleid zal wor den door de regeeringsverklaring van dr Luther. Waarschijnlijk zal de zitting daarna verdaagd worden, om de fracties in de gelegen heid te stellen hun houding tegenover de re geeringsverklaring te bepalen. Men verwacht, dat het debat tot Vrijdag zal duren. Moties van wantrouwen der rechts- on links-radicalcn. Tot dusver zijn twee moties van wantrouwen aangekondigd, n.l. een van de Völkischen en een van de communisten. De Duitsch-nationa- len, de soc.-dem. en de economische partij stel len hun houding afhankelijk van den inhoud der regeeringsverklaring. DE SCHADEVERGOEDING DER VROEGERE VORSTENHUIZEN. De houding der republikeinschc partijen. Volgens het Berl. Tagebl. zou gisterenavond het bestuur van de organisatie Reichsbanner schwarz-rot-gold bestaande uit leden van het centrum, soc.-dem. en democraten bijeen komen, om vast te stellen welk standpunt zal worden ingenomen ten aanzien van een volks stemming inzake een onteigening zonder scha deloosstelling van de bezittingen der voormalige vorstenhuizen. Indiening van het soc.-dcm. en communistischo plebiscietvoorstel. Het voorstel der soc.-dem. en communistische partijen tot het doen houden van een ple bisciet inzake de regeling met de vorstenhui zen is gisteren door de rijksdagleden Wels, Ludwig en Thölmann bij het rijksministerie van binnenlandsche zaken ingediend. DE DUITSCHE HANDELSBALANS. Berlijn, 25 Jan (V. D.) Volgens de blo den was de Duitsche handelsbalans den loot- sten Decembei voor het eerst sedert Augustus 1924 weer actief, dcordat het surplus van den uitvoer 36 millicen rijksmarken bedroeg, wel- is-waar slechts tengevolge van de beperking van den invoer. DE ONTRUIMING VAN KEULEN. Volgens bericht van een peisbureou zal de Britsche vlag op het groote hoofdkwartier te Keulen in den middag van 30 Januari worden ingehaald, terwijl de laatste Britsche troepen alsdan de stad zullen verlaten. VöLKISCHEN CONTRA REICHSBANNER- LEDEN. Een aanslag op Hoersing. Te Gotha hield de Reichsbanner Maandag een'betooging, waarbij de opperpresidenf Hoer sing een rede hield. Toen Hoersing met enkele leden zich na afloop naar zijn hotel begaf, werden zij von uit een donkeren schuilhoek dcor een troep Völkischen over vallen. Enkele Reichsbannerleden werden ge wond. Hoersing slaagde er in zijn hotel te be reiken. KINDEREN ONDER EEN AUTO. Bij hef rodelen te Obcrhausen zijn eenige jongetjes van vijf en van dtie jaar mcf hun sle^ onder een auto gérankt. Een jongetje van vijf cn een van drie werden op slag gedood, een onder ventje kreeg een zware schedelbreuk en andere kwetsuren. BELG1E. DE DOOD VAN KARDINAAL MERCIER. Twee rouwdiensten. Wat betreft de teraardebestelling van kardi naal Mercier werd gisterenochtend besloten, dat er twee plechtigheden zouden plaats hebben, een nationale plechtigheid op Donderdag te Brussel cn een plechtigheid voor het diocees op Vrijdag te Mechclen. Het stoffelijk over schot zal Donderdag om TO uur naar Brussel (Gare du Nord) worden overgebracht cn de teraardebestelling zal p'aols hebben volgens het protocol, gevolgd bij de teraardebestelling van generaal Leman. Te II uur zal een dienst plaats hebben in de Saint Gudule. Troepen zullen zich langs den weg en h a i e opstel len. FRANKRIJK. HET FINANCIEELE VRAAGSTUK Dc staking oon de Bcurs- Gist<jren functioneerde de beurs te Parijs weer normaal. HET BEZBOEK VAN CHAMBERLAIN AAN PARIJS Londen, 25 Jan. (H. N. Draadloos). Uit Parijs wordt gemeld, dat Chamberlain op rfjn terugreis van Roppallo naar Londen te Parijs een onderhoud met Briand zal hebben. Men neemt aan, dat de besprekingen over verschil lende hangende vraagstukken, zooals de maat regelen voor Duitschlonds ontwapening en hel Duitsche verzoek tot vermindering van het bezettingsleger aan den Rijn zal loopen. RECLAMES. Van 1i rogels 1 4.05, elke regel meer L- Alleen de bekend prima qualiteiten en modellen zoowel in worden nog gedurende korte tijd OPGERUIMD 16j18 Langestraat Amersfoort Wilt gij slechts een klankvolle piano aan schaffen, koopt dan een Hoflev van II. M. de Koningin Vertegenwoordiger Utrechtschestraat 44. ENGELAND. DE VERDEELDHEID IN DE LIBERALE PARTIJ. Sir Alfred Mond bedankt als lid cn gaat tot de conservatieven over. Sir Alfred Mond, die zijn hecle politieke leven lid van dc liberale partij en ook minister is geweest, heeft doen weten, dat hij als lid van de liberale partij bedankt, voornamelijk wegens het agrarische vraagstuk cn moakt bekend, dat hij voornemens is met de conservatieve partij samen te werken. Hij verklaart in den brief, waarin hij zijn lidmaatschap opzegt, dat „alle pogingen om de liberale krochten te doen her leven en te reorganisceren, hopeloos zijn ge maakt door Lloyd George's Jandpolitiek, die een nieuwe diepe kloof en verwarring in de libe rale gelederen heeft teweeggebracht", EEN INVOERRECHT OP WOLLEN GOEDEREN? De president van de Board of Trade heeft toegestemd in de instelling van een commissie tot overweging van het verzoek der wolfabri- kanten van Leicester cn Nottingham om krach tens de „Safeguarding of Industries Act" een recht te heffen op ingevoerde wollen goederen. HET GESCHIL BIJ DE SPOORWEGEN De stoking voorkomen Londen, 25 Jan. (V. D.) Op de bijeen komst van de vertegenwoordigers der spoor wegmaatschappijen en der nationale vereeni- ging van spoorwegarbeiders, welke hedenoch tend plaats had, werd een volledige bespreking gehouden van de bezwaren, door de werklie den geopperd tegen de uitspraak van den naïio- nalen loonraod. Zooals reeds vroeger is uiteengezet, hadden Je werklieden bezwaar tegen de beslissing var. den nationalen loonraod, dat mannen, die van lieden af in dienst der spoorwegen traden, niet* boven het vastgestelde dienstloon zouden ont vangen en de bevorderde manren slechts hr' vastgestelde loon vnn de rarrcn, waartoe z'" werden benoemd, zonder de toelagen voor de kosten van levensonderhoud. Zij verlangen ver. der de verzekering, dat de spoorwegmaat schappijen de vastgestelde looncn zullen aan vaarden ols een onverminderboar minimum. De juiste aard van het antwoord der spoor wegmaatschappijen is niet bekend gemcpJct, maar toen 'het hedenmiddag* aan de conferentie van spoor werkers-gedelegeerden werd voorge legd, werden twee resoluties ingediend. De een daarvan hield in, dat men zou weigeren dc uit spraak te aanvaarden cn op a.s. Vrijdag do stoking zou of^ondigen, terwijl de andere voor aanvaarding der uitspraak was. Met een zeer kleine meerderheid werd dc laatste aangeno men. Dc spoorwegcrisis schijnt derhalve tot het verleden to bchooren. Nader wordt gemeld, dat de cijfers van de stemming op de gedelegeerden-conferentie de» spoorwegarbeiders waren36 voor staking en 41 tegen. EEN OPIUMSMOKKELAAR. Londen, 2 5 Jan. (H. N.) Te Folkestone is vandaag een zekcro Weinhousc, die voorgaf Amerikaan te zijn, gearresteerd wegens hei smokkelen von twee pond opium. Wcinhouse wo« gisteravond uit Boulogne aangekomen. INBRAAK IN EEN JU\VELIERS\VINKEL. Dc dieven ontvreemden voor een waarde von 10.000 pond. Inbrekers hebben in den nacht van Dondec- deg op Vrijdag hun slag geslagen in do juwe- lieriszaak van Hardys, in Woodstock Street te Londen. Zc wisten een gat boren in den zij kant van een brandkast en aldus voor een waarde van ÏO.COO pond aan kostbaarheden to stelen. Een werkster kwam de dieven, dio door <-en belendend perceel vertrokken, tegen. Zij zeiden haai, dat zij „von de telefoon" wa ren. ITALIË. De VERITALIAANSCHING VAN ZUID-TIROL. Volgens een bericht uit Rome is bij konink lijk besluit bepaald, dat in de nieuwe nog niet volkomen vcritolioanschte provincies geen scholier naar een hoogere klasse mag worden bevorderd, indien hij niet met goed gevolg een examen heeft afgelegd in de Itolioonsche taal. Te Trient is bij verordening der Itoliaanscho onderwijs-autoritcitcn bepaald, dut het onder wijs in het Duitsch ols tweede taal moet wor den stopgezet. TSJECHO-SLOWAKIJE. VERKLARINGEN VAN BENESJ. W e e n e n, 2 5 Jan. (H. N.) De Neue Frcie Pressc verneemt uit Praag enkele bizonderhe- den over de verklaring-en, die dr. Benesj in zijn overzicht over den buitenlandschen poll- tieken toestond in de commissie der regcerings- partijen heeft gegeven. Met betrekking tot de Hongaorsche volsche munters-affaire verklaar de dr. Benesj, dat er geen bewijzen zijn, dat de Hongaarsche regeering bij deze zaak betrokken is. Benesj oefende scherpe critiek op Enge land, dat als beschermer van Hongarije is op getreden. Benesj verklaarde, dot hij de hou ding van Engeland tegenover de kleine entente niet begreep. -De Engelschc regeering heefi zich in deze zaok merkwaardig gedragen. Zeli heeft zij in het openbaar niets gedaan, doch heeft door het Rcuter-agentschap en door de limes tegen de kleine entente en in het bizon- der tegen Tsjecho-Slowakijc waarschuwingen laten geven door te doen verklaren, dat even tueel van een algemeen optreden der kleine entente, zooals bij den inval vnn koning Kore. het geval is geweest, geen sprake mag zijn. Frankrijk heeft zich tegenover Tsjecho-Slowa- kije loyaal gehouden cn Tsjecho-Slowakijc voortdurend op de hoogte gehouden. De kleine entente zal zich bij de binnenkort te houden conferentie uitvoerig met de zaok der Hon- gaarsche valsche munters bezig houden. Benesj besprak ook het vraagstuk van de erkenning van Rusland, waarbij hij zeer scher pe critiek oefende op de houding der nationaal- democraten cn vooral op den afgevaardigde dr. Kramarsj. Hij noemde deze houding reac» tionnair. De erkenning van Rusland, zoo ver klaarde dr. Benesj, zal ondanks den tegenstand der -ationaal-democraten toch plaats hebben Een roman uit het donkerste Napels door HANS POSSENDORF. 51 „En heeft U al eenig vermoeden, mijnheer Bernardi, wie van de beambten hier in huis de spion kan zijn, die met de Camorra in ver binding staat „Neen, mijnheer Colnaghi, ik heb niet het geringste nanknoopingspunt voor een verden king. Sinds een jaar "geleden, toen mijn voor ganger, Coppola, uit den dienst is gegaan, heb ben we ook nooit meer te maken gehad met een vooraf beraamd, groot verraad". Colnaghi hief verwonderd het hoofd op. „Sinds Coppola weg is? Wat bedoelt U daar mee Wilt U beweren, dat „Ik beweer niets", zei de commissaris voor zichtig, „het is me alleen indertijd opgevallen, dat sinds den dag, dot Coppola uit den dienst ging alle spionnage opeens uit was". „U brengt me op een dwaalspoor", ant woordde do hoofdcommissaris verward. „Cop pola was een van de beste en betrouwbaarste beambten". „Kent U commissaris Coppola intiemer „Zoover als men een beambte, met wien men 2even maanden samenwerkt, leert kennen. Hij was gedurende mijn korte ambtsperiode, vijf tien jaar geleden, om zoo te zeggen, mijn rechterhand" „O, zoo, natuurlijk. Dan kent U hem beter <3an ik", meende Bernardi ontwijkend. „Nu, we praten bij gelegenheid nog wel eens nader over Uw opmerking omtrent Coppola; dat vind ik hoogst interessant. Maar nu moe ten we vóór alles den tegenwoordigen spion op het spoor komen. Wanneer U in het geheel geen verdenking koestert in een of andere richting, moeten we maar geheime agenten uit Rome loten komen, die alle hier werkzaam zijnde ambtenaren in observatie nemen, de een no den ondeT. Want zoo lang we in deze zaak geen licht hebben, zijn we in al onze bewegin gen belemmerd. Tk zal dadelijk persoonlijk naar den hoofdcommissaris te Rome schrijven, dat hij ons heel geschikte lui voor dit doel moet zenden". De commissaris trok zich terug ca Colnaghi schreef onmiddellijk den belangrij'en brief. Juist toen hij er zijn hondteekening onder zet te, bracht men hem een visitekaartje. „Zijn Hoogheid wenscht U orer een dringen de aangelegenheid te spreken De hoofdcommissaris wierp een snellen blik op het kaartje het droeg den naam vnn een prins, die in de Nopelsche gezelschapskringen een zeer twijfelachtige rol speelde Ofschoon men algemeen van meening was, dat hij in nauwe betrekking stond tot de Camorra, waag de men het om zijn hoogen rong niet, tegen hem op te treden en zoo regeerde hij sinds tien jaar door de achter hem staande macht de adellijke- en finantie^le kringen van Napels op een ergerlijke manier. „Laat binnen komen", zei Colnaghi kortaf. Doch toen de bediende de,kamer had verlaten, keek hij haasjig rond op zijn schrijftafel, fegde den brief onder den schrijfmap en draaide de dienststukk^n zoodanig om, dat de opschriften onder kwamen te liggen. De prins, een opzichtig gekleed man van ongeveer veertig jaar, kwam binnen en be groette den hoofdcommissaris met overdreven beminnelijkheid. Alfredo Colnaghi ontving hem beleefd, doch met ijzige koelheid in geba ren en manieren „Wil Uw Hoogheid zoo goed zijn plaats te nemen Waarmee kan ik U van dienst zijn Hij had het zoo weten in te rich ten, dat het gezicht von den bezoeker door het volle licht werd beschenen, terwijl hij zelf met den rug naar het venster zat. Zoodoende kon hij het gelaat van den prins nauwkeurig bestu deren. „Mijn beste heer", begon deze op gemaak- ten toon, „ik kom voor een pijnlijke aangele genheid, cn wat me hierheen voerde is de be zorgdheid over het lot van een mij zeer sym pathiek en gewaardeerd man, bezorgdheid over Uw eigen persoon". „Uw Hoogheid verbaast me len zeerste met die mij geheel onbekende sympathie", ant woordde de hoofdcommissaris koel cn spot tend. „Mag ik U verzoeken verder te gaan?" „Hm zooals ik zfci, een zeer pijnlijke aan gelegenheid De prins keek achterdochtig en onderzoekend in dc kamer rond. „Zijn hier geen luistervinken „Als Uw Hoogheid een weinig gedempt wil spreken, kon niemand ons hooren. Ik heb daar zelf het grootste belang bii, daar ook ik Uw Hoogheid straks fets wil zeggen, waar geen getuigen bij mogen zijn". „Nu, dat treft dan gped". Dc prins trachtte zijn onrust achter een zuurzoet glimlachje te verbergen. En nu ging hij fluisterend voort „Door een bijzonder toeval heb ik gehoord, dat Uw leven van zekere zijde ernstig bedreigd wordt, en dat deze bedreiging in nauw verband staat met Uw buitengewoon gewetensvolle en strenge ambtsvervulling. Hoe beschamend het ook is, dat men een werkelijk knoppen cn ener gieken ambtenaar zijn werk met dreigementen en tegenstond beloont, dat verandert toch niets aan het feit". „Aan welk feit?" „Dat zulk een kranige hoofdcommissaris in Napels eenvoudig niet blijven kan". De prins kesk den heer Colnaghi met een scherpen, brutalen blik in het gezicht. „Dus Uw Hoogheid dreigt mij zelf, ols ik het wel heb?" „Neen, mijn waarde Heer, nu begrijpt U mij verkeerd. Ik kom hier ols Uw vriend, om U den ruad te geven U toch vooral niet onnoo- dig in gevaar te begeven. Trek U toch terug uit dit ondankbare baantje. Het is mischicn het beste, als U het me nu maar ineens belooft. Ilc beloof U dan, dat ik ol mijn invloed zol aan wenden, om U eeh heel wat betere betrekking tc bezorgen- Wat zou U b.v. zeggen van Mi laan, of van Uw vaderstad Turijn? Of zoudt U misschien liever werkzaam zijn bij het mi nisterie? Zooals gezegd, ik ben gaarne bereid alles wat in mijn macht staat voor U tc doen." „Dus eenvoudig een ultimatum?" Colnaghi leunde achterover in zijn stoel en nam den prins verachtelijk op. En toen deze wilde uit vallen ging hij kalm voort„Laten we toch ronduit met elkaar pratenl De wetenschap, die Uw Hoogheid heeft omtrent het gevaar, dot ik loop, is och zeker niet toevallig? Ieder mensch in Napels weet, dat Uw Hoogheid in de nauwste verbinding tot de Camorra staat en „Hoe durft U?" viel de prins hem woedend in de rede. „Heeft U bewijzen voor die onge paste bewering?" „Ik ben bezig ze te verzamelen," antwoordde de hoofdcommissaris koel. En als verontschul digend voegde hij er met fijnen spot aan toe „Uw Hoogheid moet niet vergeten, dat ik pas twee en een halve maand weer in Napels ben." DE FRANSCHE ADVISEUR VAN HET TSJECHISCHE LEGER. Uit Prnn(T wordt wordt gemeld, dat de chef van dc Fransche militaire missie» Mittclhausor Prong verliet. Hij gaat naar Marokko, waar hem het commando over een lcgci corps is- tocver* trouwd. Zijn opvolger als raadsman von den Tsjecho-Slowakischcn generalcn stof is gonci rooi Fouchcr. i HONGARIJE. DE VALSCHE BANKBILJETTEN. Do Hongoarschc gezant to Belgrai do doet stoppen. W c e n c n, 25 Jon. (H. N.) Volgens to Agrnm verschijnende blad Obzor heeft dc Hon* goarscho gezant to Belgrado zijn opwachting gewacht bij den plaatsvervanger von den mi nister van buitenlondsche zaken en hem do vraag gesteld, of do verklaring von den minis ter van buitenlondsche zaken Nintsjitsj in da commissie von financiën in de dogbladen juist is weergegeven. De gezant had vooral het oog op het gedeelte ,woarin do minister zou gezegd hebben: „Bij dezo geschiedenis zijn dc Hon gaorsche regecring en andere burgerlijke pcr-« sonen betrokken." Do plaatsvervanger van den minister verklaarde, dut deze aanhaling onjuist was en dot de minister in werkelijkheid heeft gezegd: „Bij deze zaok zijn militaire en bur* gerlijko personen betrokken." Ook ten opzichte von andere passages vcr*4 klaarde do plaatsvervanger van den minister, dat de citaten niet overeenstemmen met het standpunt der regcering. De Hongoarschc go- zant nom van een cn onder kennis. ROEMENIE. GOEDERENTREIN IN EEN RIVIER GESTORT. Drie dooden* Volgens een bericht uit Boekarest zijn op het traject Piatra-rNeomtu twee goederentrei nen met elkaar in botsing gekomen, waarbij dezer, bestaande uit locomotief cn vijf wo- gons, van een brug in de Bistritza stortte. Drie personen werden gedood. Dc materieel* schade is aanzienlijk. CHINA. HET CHINEESCH-RUSSISCHE CONFLICT. Het Russische ultimatum ingewilligd. Uit Moskou wordt gemeld, dat do regcering te Peking Tsjitsjerin's nota beantwoordde met een bevel can alle autoriteiten in Mondsjoerijo om de orde dadelijk te herstellen. Do toepen von Tsjang Tso Lin zetten hun opma:sch achter den Chineeschen muur voort. Tsong Tso Lin beveelt de In- vrijhcidsstclling von Iwonof. Tsong Tso Lin heeft, volgens een telegram uit Moskou, de invrijheidstelling von Iwanof gelast, evenals van alle andere georresteerden. Overeenstemming bereikt. Volgens een bericht uit Peking meldt de Russische ambassade, dot Ivenof in vrijheid is gesteld. Een bevredigende overeenkomst is tot stand gekomen tusschen Tsjang-Tso-Lin cn den consul-generaal der sovjets te Moekden over het transport der Chinccsche troepen. VEREENIGDE STATEN. AMMERIKA EN HET HOF VAN INT. JUSTITIE. Sluiting van het debat in den Senaat. De Senaat heeft gisteren een motie tot slui ting van het debat over het Permanente Hof van Internntioole Justitie aangenomen, waar door het zeker is, dot over een puer dagen do eindstemming over het voorstel tot toetreding tot het Wereldhof zol plaats hebben. „U zult Uw beschuldiging hebben to verant woorden." De prins stond op, verontwaardiging huichelend. „Hoe zoo? Uw Hoogheid stelde er juist zulk een prijs op, dot er geen getuigen bij ons on derhoud tegenwoordig waren." De prins beet zich op do lippc». Maar da delijk glimlachte hij weer. „Nu goed, denkt U von me wot U wilt, maar U zult moeten toe geven, dat ik in Uw belang hier kom, dat ik alleen Uw bestwil op het oog heb. Neem dus mijn voorstel oon cn trek U terug." „Ik denk er niet aan, Hoogheid. En ik heb zoo mijn eigen gedachten over de be weegredenen van Uw vriendelijk bezoek: Uw Hoogheid is niet gekomen, om mij voor een gevaar te waarschuwen, maar omdat het voor zekere kringen veel aangenamer is, ols ik vrij willig cn laf mijn post verlaat, don wanneer er eerst gewelddaden bij tc pas moeten komen, die maar onnoodig stof opwerpen. Zegt U dos oon Uw opdrachtgever. Hoogheid, dat ik blijf op de plaats, die mijn koning mij heeft aange wezen." „Is dot Uw laatste woord?" „Jawel, Hoogheid." „Don neem ik afscheid van U." Om geen bevreemding op te wekken, verge zelde Colnaghi den prins tot de gong, waar de hecren, met het oog op de bedienden, schijn baar allerminzaamst afscheid van elkaar na men. „Nu, waarde Heer," siste de prins, terwijl hij den Hoofdcommissaris de hand gaf," denkt U nog eens over ons onderhoud na. Misschien kunt U er nog Uw gevolgtrekkingen uit ma ken." (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1