ABONNEMENTSPRIJSp"3 m",°'en 7C AmtB- „DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. BUITENLAND. BINNENLAND. Willem Groenhuizen Zilveren IJslepeltjes Eén maal in Uw ieven Gebr. Perzina Piano handel L. KLEINS Confectie als Hoeden MODEMAGAZIJN „I'HIRONOEILE" 24a Jaargang No. 177 loort 2.10, idem lranco per post 3.—. per week (met cTatis verzekering tegen ongelukken) f 0.17* alzondcilijke numinm Cj05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N*. 47SI0. TEL. INT SIS. Woensdag 27 Januari 1926 PRIJS DER AOVERÏENTIEN met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie* dingen en Licidadigheids-adve tenticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeci vooideclige bepalineen voor het advcriecien Hene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. ITALIË. DE ITAL1AANSCHE OORLOGSSCHULD. Overeenstemming bereikt. Officieel wordt medegedeeld, dot groof Volpi, de Itolioonsche minister yen finonciën, en Chur chill, de Britschc minister von de schatkist, gisteravond omtrent de Itolioonsche schuld ann Groot-Britannic tot olgeheele overeenstemming zijn gekomen. Vondoog zal dc formcele tceke- ning van de fundeeringsovcreenkomst plaats hebben. Vanavond zol de tekst ter beschikking staan. DE WET OP DE POLITIEKE EMIGRANTEN Verlies van Italiaanschc burger schap. De Popoio di Roma meldt, dat krochtens dc wet inzake de politieke emigranten, waarvan wij dc aanneming door den Senaat gisteren gemeld hebben, verscheidene personen het Italiaanschc burgerschap zullen verliezen, o. w. Nitti, de oud-premier, prof. Salvemini en de publisten Deambrio Donati en Pietro Nerini. Bij deze namen, medegedeeld door de Popoio di Roma, voegt de Impero die van dom Slurzo, Ricciotti Garibaldi, Natoli, Camponc Lughi, Angelo Crespi en Ricciotti Scotzese. DE VERITALIAANSCHING VAN ZUID-TIROL. Naar via München uit Innsbrück wordt ge meld, is van één der vijf gemeenten, die na de tenuitvoerlegging der nieuwe Italiaanschc ge meentewet haar eigen gekozen vertegenwoordi ging mocht behouden, namelijk van de ge meente Kaltern, onlangs het gemeentebestuur afgezet. Tot regeeringscommissaris is een be- ^stingambtenaar uit Kaltern benoemd, die bij de pogingen om Bozen Italiaansch te maken, zeer op den voorgrond is getreden. EGYPTE. KONING FOEAD SCHENKT IBN SAOED EEN AUTO. Koning Fooad heeft Ibn Saoed, den sultan der Wahabicten, een fraaie auto geschonken, die naar Djeddah verzonden is. DB RECHTEN DER EG7PTENAREN IN PALESTINA. De Egyptische ministerraad heeft dc nota goedgekeurd, waarbij Egypte de positie van Engeland in Palestina en Irak erkent, maar voorbehoud maakt ten aanzien van de Egyp tische belangen inzake de afbakening van de Egyptisch-Palestijnschc grens. CHINA. HET CHINEESCH-RUSSISCHE CONFLICT. Een Russisch échec. Londen, 2 6 Jan. (H. N.) Volgens een bericht uit Peking maakt het Russische gezant schap bekend, dat Iwanof, de directeur van den Chineeschen Oosterspoorweg, vrijgelaten is en een bevredigende regeling is getroffen voor h'ct vervoer van Chineeschc troepen Men leest hieruit, dat dc sovjetegeering bakzeil heeft gehaald, teneinde een échec te voorkomen en Tseng Tso Lin zich vrij vervoer voor zijn sol daten heeft weten tc verzekeren. De Russische troepen worden van de Chineesche grens teruggetrok ken. B e r l ij n, 2 6 Jan. (V. D.) Uit Peking wordt gemeld, dat het Russische gezantschap aldaar aan den Chineeschen minister van buitenland- sche zaken heeft medegedeeld, dat de Russi sche troepen onmiddellijk van de Chineesche grens zullen worden teruggetrokken. VEREENIGDE STATEN AMERIKA EN HET HOF VAN INT. JUSTITIE. Aanvaarding der eerste reserve. Bij de eerste stemming over de Amcrikaan- sche reserves op de aansluiting bij het Perma nente Hof van Internationale Justitie nam de Senaat gisteren met 98 stemmen tegen één de eerste reserve aan, die zegt, dat dc Vereenigde Staten geen enkele wettelijke verplichting tegen over den Volkenbond aanvaarden. HET DRANKMISBRUIK ALS DOODSOORZAAK. Toeneming van het aantal sterfgevallen. Londen, 26 Jan. (Hbl.) Uit New-7ork wordt gemeld, dat uit de gegevens van de Me tropolitan Life Insurance Society biijkt, dat het aantal sterfgevullen tengevolge van alcoholmis bruik in het afgeloopen jaar viermaal zoo groot was als in 1920. EEN VERLEIDSTER GEGEESELD. In een stadje van Florida hebben vijftien vrou wen, die meelzakken bij wijze van kappen over het hoofd droegen, een andere vrouw uit haar huis gesleurd naar een eenzame plek in het woud. Zij beschuldigden haar te trachten een man van zijn vrouw te scheiden, ontkleedden haar en geeselden haar met tokken. De mis handelde sleepte zich voort naar den straatweg, waar zij naar bewustzijn verloor. Zij werd door automobilisten gevonden HET UITBREIDINGSPLAN—AMSTERDAM. Een voordracht van B en W. verschenen. Men meldt ons uit Amsterdam In het gemeenteblad is verschenen een con cept-voordracht tot vaststelling van een plan van uitbreiding van het nog onbebouwde ge bied der gemeente. In dat concept wordt eraan herinnerd, dat kort na het tot stand komen van de belang rijke gebiedsuitbreiding op Januari 1921 aan een commissie is opgedragen een plan van de uitbreiding van Groot Amsterdam in studie te nemen en de resultaten in een rapport neer to leggen. Naar aanleiding van die rapporten, waartoe ook behoort een minderheidsropport wordt ver volgens een korte uiteenzetting gegeven om trent 1. de noodzakelijk van een plan van uitbrei ding van groot-Amsterdam 2. de verhouding van dit plan tot een ge westelijk plan 3. de eischcn waaraan het plan moet vol doen Bij de behandeling van punt 2 wordt oange- toond dat het plan niet de bedoeling heeft voor Amsterdam het vraagstuk vnn centrulisntie of decentnlisntie op to loopen. Het loopt dus niet vooruit op de conclusies van dc zoogenaamde „Tuinstad Commissie". Resumeerende komen B en W. tot het re sultaat, dat het plan aan de volgende eischen heeft to voldoen 1. Bevrediging der eischen van het verkeer, zoodat de richting en in het algemeen de aan leg van de voornaamste verkeerswegen, zoowel te land als te water voldoet aan het zich daar op bewegend of daarop te verwachten ver keer 2. Verschaffing van de mogelijkheid aan han del, scheepvaart cn industrie, om in verband met de eischen, welke ann deze mochten wor den gesteld, behoorlijk kunnen ontwikkelen 3. Verschaffing van de mogelijkheid, om be hoorlijk te wonen 4. Behoud en bevordering van de lichame lijke- en geestelijke gezondheid der inwoners (parken, speelplantsep, sportterreinen, enz) 5 Waarborgen voor het coed functioneercn van de openbare diensten (marl-ten. etc.) 6. Eerbiediging en bevordering van het ste- deliik en landelijk schoon. Het snreekt vanzelf, dat naast de genoemde eischen het economisch principe moet wor den betracht. Het door de commissie ontwor pen plan hebben B. en W. unn deze eischen ge toetst. Het resultaat daarvan is geweest, dat zij zich daarmede na gehouden besprekingen mei de domiuissie en nadat in een enkel onder deel cenige wijziging was gebracht, hebben kunnen vereenigen Overgaande tot bespreking van het plan zelf worden achtereenvolgens behandeld. T. Verkeerswegen. 2. De aanwijzing van terreinen voor handel, scheepvaart en industrie. 3. De aanwijzing van terreinen voor woor- kwortieren. 4. Hot reserveeren van terreinen voor pak ken. plantsoenen, sportvelden, enz. I 5. Het reserveeren van terreinen voor ge meentebedrijven, openbare doeleinden, enz. UIT DE COMMUNISTISCHE PARTIJ. Wat dc heer De Visser in de motie van Moskou leest. In do Tribune deelt dc heer L. <-*e Visser mt-e, dat de resolutie, die het Presidium van de Communistische Internationale naar aan leiding van de hernieuwde behandeling van ao moeilijkheden in de partij in Nederland heeft aangenomen, thans door het partijbestuur "ter kennis van de afdeelingen is gebracht. Wat erin staat werden we niet gewaar de heer de Visser leest er echter het volgende uit „De resolutie van de Executieve houdt in de eerste plaats in, dc waardeering van wat door do tegenwoordige partijleiding is bereikt, de overtuiging, dat zij loyaal en disciplinair staat tegenover do internationale organisatie, de wil om de politiek van deze leiding ook in de toekomst te ondersteunen. „En daarnaast de afkeuring, de scherp'e af keuring van de sabotage en het lijdelijk verzet van de oppositie, geleid door p.g. Wijnkoop, en in het bijzonder de scherpe veroordeeling van het ongehoorde optreden von p.g. Van Ravesteijn, dut hem, naar het oordeel van do Internationale, op den weg brengt, die leidt tot een breuk met het communisme „En hier naast, naast de goedkeuring van de politiek der leiding, naast de afkeuring van het breken en stoken van de oppositie, dc raadgevingen, die het Presidium, gezien de nationale en de internationale situatie, oen de partij verstrekt, raadgevingen, die geheel in overeenstemming zijn met de politiek, die sinds jaren voor de Nederlandsche commu nistische beweging is vastgesteld, die wijzen op de zwakheden en tekortkomingen van de CP H. en van hare leiding, en die wij -nog meer dan eens en grondig met de partij zullen moe ten bespreken. Dan wordt de motie van het partijbestuur nog eens afgedrukt, waarin het verklaart deze resolutie „onvoorwaardelijk en loyaal" door te zullen voeren en daarop volgt een bespreking van het R&tterdamsclue conflict. Daarover sohriift de heer De Visser o.a. „Werd er niet verteld, dat de Internationale wilde, dat het oude afdelingsbestuur onmidel- lijk werd hersteld, en dat de schorsingen zon der meer moesten worden opgeheven „In werkelijkheid heeft ons P. B., van mee ning dat het conflict-Rotterdam zoo gauw mo gelijk moest worden uit den weg geruimd, aan de Ekki voorgesteld, een gecombineerde ver gadering bijeen te roepen, waar ook de ge schorste leden toegang zouden hebben, waar dc besluiten der Internationale zouden wor den medegedeeld, en waar dc aanwezigen in de gelegenheid zcuden worden gesteld, loyaal RECLAME. Van 1—4 rogols i 4.05. elke regel meer f Goud, Zilver en Uurwerken Langestraat 43 Tel. 852 Reparatie-inrichting voor Uurwerken. Wilt gij slechts een klankvolle piano aan- schafren, koopt dan een Hoflev van de Koningin Vertegenwo ordfeer m Utrechtschestraat 44. Alleen de bekend prima qualiteiier en modellen zoowel in worden noq gedurende korte lijd OPGERUIMD 1618 Lanaeslraat Amersfoort onder leiding van het P. B. het porlijwerk te oonvanrden, en de partij-eenheid ic bewaren. Nodat dit zou zijn gebeurd, zou dc schorsing opgeheven cn ccn nieuw bestuur gekozen wot- den. „Welke houding nam het partijbestuur nu tegenover Rotterdam aan „Ziehier de feiten. „Reeds vóór dat dc resolutie van de Inter- j nationale aangenomen was, trad het P B. op j in den geest van het voorstel, dnt wij non dc Internationale deden, cn trachtte op die basis een hereeniging van de afdeeüng tc bewerk stelligen „Noor aanleiding vnn deze onderhandelingen hadden wij op 29 December een onderhoud met p.g. Vnn Burink, worin wjj hem de reso lutie en de besluiten der Internationale mede deelden. Overeengekomen werd, dat de ge combineerde vergadering op 10 Januari zou plaats vinden. Alles was daarvoor reeds in orde gemankt, echter, op 8 Jonuari deelde p.g. Van Burink ons mede, dot de vergadering op TO Januari niet kon plants hebben, omdat d> „oude" afdeeling geen tijd zou hebben gehad, j zich over co zaak te beraden. „T'et P. B. heeft toen nogmools een officieel schrijven aan de bewuste p.g. gericht, cn hun verzocht, mede te deelen, wanneer zij deze vergadering in de week van 10 lot T7 Januari. Wildoft houden". „Op T6 Jnnuari ontvingen wij tot antwoord, dnt men niet bereid was het besluit van dn Executieve uit te voeren, tenzij vooruit hei besluit omtrent Ro'terdnm zou zijn gepubli ceerd en de geschorste'leden hersteld „Wat het P. B. betreft, ziin standpunt is duidelijk. Het wil, ook nu nog, de beslissing van 't Presidium geheel cn onvoorwaardelijk uitvoeren. Er kan dus geen sprake van zijn, dnt de geschorste leden worden hersteld, vóóidat de gecombineerde vergadering heelt plants gevonden cn het besluit van de Inter nationale is uitgevoerd „En wij verwachten, dat cok dc groep, die zich nog achter de geschorste p.g. plaatst, di*. zal inzien, cn bereid zal ziin, zich te onder worpen aan d-e beslissing, die zij zelf hebben uitgelokt". „Wat p.g. Wijnkoop betreft, het P B. zol zich met hem in verbinding stellen, en znl hem de vragen voorleggen, die de Internationale ook hem in hare resolutie stelt". DE OORZAKEN VAN DEM KANKER. Een monografie van Van Calcar. prof. Men meldt ons uit Leiden Vandaag is bij de firma Van Doesburgh alhier verschenen een monographie von prof. Van Calcar inzake zijn onderzoekingen om trent kanker, getiteld De oorzaken van het carcinoom In het voorwoord zegt prof. Van Calcar o.m. dat hij zoozeer overtuigd is door zijn onder zoekingen ,van het ontstaan van den kanker door prolozoën, dat hij zijn resultaten wil jnc« dedeelen in de hoop, dot anderen zijn onder zoekingen 7,uilen herhalen en voortzetten. In zijn inleiding behandelt prof. Van Calcar o.o. de reeds in 1375 door Cohnheirr. opge stelde theorie over het ontstaan van gezwellen uit ombryonnle kiemen en de theorie van Bove- ri, dnt namelijk het verlies van Chromosomen een normale cel tot kankercel maakt. Boveri v/ijst dus reeds op het gewicht van de zooge naamde prascancereuze veranderingen. Doch tegen de theorie van Boveri voert prof Van Calcar aan, dnt deze nog meer dan de andere den nadruk legt op iets, dot nergens in de na'uur wordt gevonden, n.l. dat zij zich zelf suicideert. De kankercel verschilt van de normale epi- theelcel, doordat zij er boven stoot, d.w z ei genschappen heeft, die de normole epi.theelcel mist, namelijk de beweeglijkheid, de phnge- cytose, de verhoogde fermentatieve werkzoem- heid en he! in staat zijn, té metastoseeren, d.i. op ren andere plaats in het lichaam zien neder zetten cn verder te groeien. Op al deze ken merken moest veel meer den nodruk gelegd worden dan op de degcncraticverschijnselcn, welke in tumoren worden gevonden. Vele onderzoekers hebben ontkend, dat cr bij de kankercel sproke zou zijn van ver hoogde fermentatieve werkzaamheid, moor hij, dio met de techniek van de fermentatiemethode en van de fermcntlccr voldoende op de hoogte is, zol kunnen oantooncn, dot de kankercel wel degelijk lot andere fermentaties in staat is dan de cpilheclccl. Over een en ander heeft prof. Vun Calcar reeds vroeger gchonde'd in zijn monographie„Dc kanker cn het ontstaan van den konkcr. Prof. Van Calcar is tot de conclusio geko men, dat dit verhoogde prestatievermogen van de kankercel het best wordt verklaard door non te nemen, dnt de cpithcelccl, waaruit de kankercel ontstaat, in ieder geval longen tijd symbrotisch moet hebben samengeleefd met een parasiet, die de eigenschappen bezit, wcllre aan de oorspronkelijke cel ontbreken Op grond van het feit, dat kanker over de hcele wereld voorkomt, moet men aannemen, dat deze parasieten ubiquitoir zijn. No de ontwikkeling van dc bacteriologie, welke zooveel infectieziekten verklaarde, zijn tol van kiemen beschreven ols oorzaak van tumoren, die echter veclul weer moesten wor den opgegeven. Wormeieren zijn achter in stnat in de dikke darm een chronische on tv steking te doen ontstaan, waaraan zich vaak konkcr aansluit. Het Spiroptcr Carcinoom, beschreven door Fibigcr, leerde, dat het carcinoom verder kon groeien, ook ols dc wormen zelf niet meer aan wezig zijn, zoools in dc metastosen. Teer verwekt kanker o.a. bij konijnen, na eerst chronische ontstekingen te hebben ver oorzaakt in de huid cn het is gelukt, stoffen uit dc teer tc extraheeren, welke eveneens deze eigenschappen bezaten. Langer voortgezette voedering von haver aan ratten deed het zoogenoemde tongcarcinoom van Stahr ontstaan. Tal van agentia zijn ten slotte in staat kanker tc veroorzaken. In al deze gevallen gnn: een stadium aan de kanker vooraf, het pruccnncereuze, waarop bijzonder nadruk moet worden gelegd. Behalve deze proccanccrcuse plaatselijke veranderingen zijn ook algëmecno lichamelijke factoren vnn invloed als bijv. zwangerschap. Een zeer belangrijke is de nchylio gastrica (ontbreken van pepsine- zoutzuur in de mnag) dat gevonden wordt bij tal vnn kwaadaardige nieuwvormingen en niet is op tc vat en als een gevolg (daarvoor zijn Je tumoren vaak te klein) doch als een oorzaak. Het gelukte prof. Van Calcar bij honden door een bepaalde voedering in den lever ont stekingen op te wekken, waarin ccn bepaalde worm, tremotode, was te vinden Nnast deze ontstekingen vond hij nu cn don woekeringen van galgangen en als hij deze vond, gelukte het hem door bepaalde manipulaties protozoën tc kweeken van den Amoebes-flngel'nntenvorm. Wellicht echter is dit het voorstadium von konkcr Teerkankerprocven, genomen in het histo- logisch laboratorium tc Leiden, bevestigden de resultaten vnn de Japanners. Echter ont stond geen kanker door teer, als de proef dieren in ccn steriele omgeving gehouden wery den en steriel voedsel kregen. Behalve uit haver gelukte het ook uit andere granen, vooral van een slechten oogst (natheid) protozoën te kweeken. Prof. Van Calcar geeft een zeer gedetailleerde beschrijving vnn de ontwikkeling van de Colpodavormen Hij komt tot de conclusie dut al de positieve onder- zoekingsrcsullaten wijzen op den invloed der protozoën. Prof. Von Calcar zet dan verder uiteen, dot hij met een curette de mogen van proefdieren Inedccrdc cn nn voedering met infectious mate riaal ontstonden tumoren, evenzoo no ther mische beschadiging van de huid bij inspuiting van infeclieus a£t*. s. Een moaglooze hond, dus een hond zonder maagsap, dat wil zeggen in een toestond der bovengenoemde ochyiia gestrica, kreeg kanker na voedering met in- fectieus materiaal. Aan de hond van zeer duidelijke photo's vnn pathologisch-onatomischc prncparaten geeft dan prof. Van Calcar een zeer duidelijk beeld van het ontstaan van kanker door protozoën. met vermelding von de proeven. Het gelukt in culturen van protozoën sta diën te kweeken, zoogenaamde cysten, die zeer veel lijken op de lichaompjes, die af cn toe in hel microscopisch praeporaot van kanker gevonden worden. Het gelukte hem zoowel uit experimenteele tumoren ols uit vele kankers, welke hem van chirurgische zijde werden toe gezonden, s erk trillende protosoën te kwee- ken, welke niet tc ondersche'den zijn von d© vormen, die ontstaan uit dc sporen vnn do Colpodavormen. Aangezien de protozoën zich dus in een cy clus ontwikkelen, behoeft het niet te verwon deren dat vele onderzoekers in hun praepn- raten geen prolozoën konden aontoonen, daar er in den cyclus bijna ultrivisibile phasen voor komen. Ook het milieu, waarin dergelijke piotozoën zich kunnen ontwikkelen, was langen tijd on bekend. Prof. Van Colcor besluit zijn monogrophie met de mededeeling, dot het mangsop nog heel wot belengrijker rol vervult dnn alleen die van digestie. welke voor de infectie met carcinoom-virus De achylis is een praecencereusc toestond, praedisponeert. DE PETROLEUMKACHELS VAN JAMIN. gesteld omtrent de wijze van verwarming van den winkel, welke eischen in hooger beroep door den minister zijn gehandhaafd. Hier is dus niet sprako van ccn b\j algemco- nen maatregel van bestuur gestelde voorwaar de, zooals art. 10 van dc Arbeidswet voor schrift. De Hoogc Raad overwoog, dat de wetgever kenljjk een algemeen geldenden regel hoeft ge wild en niet ccn regeling afhankelijk van de inzichten der verschillende districtshoofden. De Hooge Rand besliste derhalve, dat de han delingen van dc Gebrs. Jamin in strijd met ge noemd art. 59, lc torec(it niet strafbaar zijn geaiht en verwierp het beroep. DE VERKIEZINGSRELLETJES TE BRUNSSUM. De handelingen der firma niet strafbaar. De Hooge Rood heeft verworpen het beroep van den officier van justitie te Alk maar, tegen een vonnis van de rechtbank al daar, waarby de gebr. Jamin waren ontslagen van rechtsvervolging inzake hen ten laste ga lende overtreding van dc Arbeidswet (het ver warmen van ccn winkel te Hoorn door middel van petroleumkachels) In het arrest v/ordt overwegen, dat de Hoofdinspecteur van den Arbeid op grond van art. 59, lc van het Arbeidsbesluit eischen heeft Do zaak voor do rechtbank to Maastricht. Men meldt ons uit Maastricht. Dc Arron* disscmcnts-ltcchtbunk alhier behandelde j heden de mishandeling, wclko tc Brunssum tijdens dc verkiezingen is voorgevallen, j Dc tenlnsto legging togen de beide bc- i klaagden in deze zaak is als volgt: 1. J. A. G e u r t o n beeft to Brunssum op 29 Juni 1925 opzettelijk en gewelddadig I Engclbcrt Blanken geslagen, tengcvolgo j waarvan deze pijnlijk werd gewond en Her- mina Gerritsen, cclitgonoote van Blanken. I heeft getrapt en geschopt, tengevolge waar van deze pijnlijk werd getroffen. 2. H. J. Offermans, dat hij tc Brunssum op 29 Juni 1925: 1. opzettelijk cn gewelddadig A. Th. Wou denberg met het dikke einde der zweep, al thans met een hard voorwerp meermalen heeft geslagen, tengcvolgo waarvan A. Th Woudenberg pijnlijk werd getroffen. 2. dat hij zich bevond op den openbaren weg, dc Dorpstraat, tc midden eencr zich op dien weg bevindendo volksmenigte, dio grootcndcels deelgenomen hadden aan een zoogenanmden optocht van R. Kath. betoo- gers, in» wier midden cenigo Soc.-dem. bo- toogers (die toen op politiek gebied tegen standers waren der R.K. betoogers, terwijl de betoogingen gebonden werden in ver band met dc kort nadien plaats tc hebben verkiezing van leden voor de 2c Kamer der S.G. van Nederland) waren verzeild geraakt mondeling door, terwijl hij een zweep rond zwaaide, luidkeels te roepen: „Rood moet dood," althans woorden van die strekking cn bctcekenis, die alstocn R.K. betoogers tol mishandelingen heeft opgeruid, hebbende dnn ook meerdere dier R.K. betoogers ecni* ge dier Soc.-dem. betoogers opzettelijk cn gewelddadig geslagen en getrapt, tengevol ge waarvan deze pijnlijk werden getrapt en ten bloede werden verwond. Als getuigen A charge zijn gedagvaard: Gi lissen, inspecteur van politic tc Bruns sum, Blanken te Heerlen, Hermina Gerrit sen, huisvrouw vnn Blanken te Heerlen. Jan Hordijk tc Heerlen, A. Th. Wouden berg te Brunssum, O. A. T. van Brce to Brunssum, II. Nijholt tc Heerlen, J. Hor dijk te Heerlen, H. 'J. Lccstborg te Bruns sum. Ook het aantal getuigen A décharge ie groot. Als verdediger van heide beklaagden treedt op mr, Robert van Oppen. De mishondclingszook te Brunssum hield de rechtbank tot ongeveer twee uur bezig. Eerst werd de znnk behandeld tegen H. A. Offer man, oud 44 jaar, slager te Brunssum, di© destijds de menschen tot sloon moet hebben opgeruid, door te schreeuwen „Jongens, rood moet doodl" cn daarna Woudenberg mishan deld heeft. Het O. M. acht juist Offerman den voornanmsten schuldige. Als hij niet had opgeruid wos er niets ge beurd en hadden dc sociaal-democratische be toogers kunnen aftrekken door een zijstraat. Spreker eisoht don ook tegen Offerman één maand gevongenisstrof. Tegen Geurtcn, welke daarna terecht stoot terzake van het troppen van vrouw Blunkcr cn mishandeling van Blon ken wordt wegens mishondcling, tweemaal ge pleegd 100.— boete, subsidiair een maand hechtenis gèëischt. Uilsprank 9 Februari VERKEERSONGEVALLEN. Ernstig auto-engevol Gisteren is te Nijmegen van c«n auto plot seling een voorwiel afgeschoten, dat met groote voort een meisje, zekere C., zoodanig trof, dat het tegen den grond werd geworpen. Zij brak daarbij een dijbeen en kreeg e«n her senschudding. Haar toestond is hopeloos. SCHEEPSONGEVALLEN. Gricksch schip gestrand. Men meldt ons uit Goerec Het Grieksche stoomschip -Agios Georgios, komende van Navoiossisk in Sovjet-Rusland en bestemd voor Denemarken is hedenmorgen tijdens den dikken mist op de Hinderbonk ge strand.- Het schip vraagt onmiddellijk assisten tie. De sleepboot Humber en het bergings- v aar tuig Meermin zijn derwaarts vertrokken Nadere bijzonderheden entbreken nog. HET IJS IN DE ZUIDERZEE. Urk niet meer geïsoleerd. Men meldt ons uit Urk d.d. 26 Jon.: Urk is weer uit zijn isolement verlost. Het stoomschip Jhr. von Geusau kon hedenmorgen weer voor het eerst sinds vijf weken de haven binnenkomen. Ook de reis naar Enkhuizen kon zonder tegenspoed worden hervat. Uit Lemmer meldde men gisteravond: Gistermorgen zeven uur is van hier een 'der salonbooten van de Holland—Friesland—Grc- ningcn-lijn naar Amsterdam vertrokken. Heden morgen was ze echer nog van hier uit zicht baar, woaruit volgt, dat ook hier aan de west zijde van Friesland zich veel ijs in zee bevindt.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1