AMERSFOORTSCH DAGBLAD Nasi Goreng f 1.25 „DE EEMLANDER" STATIONSRESTAURATIE Pianohandel L. KLEIN| BUITENLAND. ABONNEMENTSPRIJS f" ma^CQ voor Ame~ PRIJS DER ADVERTENTIE mei inbegrip van een EERSTE BLAD. Eén maal in Uw leven Gebr. Perzina Confectie als Hoeden MODEMAGAZIJN „L'HIRONDELLE" 24a Jaargang No. 178 loort 2.10, idem uanco 'per post 1 3.—. per weck (mei eratis verzekering («gen ongelukken) 0.17*. alzondexlijkc nummert 1 L.05. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N*. «7910. TEL. INT 513. renderdag 28 Januari 1926 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicostaanbie- dingen en Ucidadigbeids-adve.tentiën voor de helft der prijs- Voor handel cn bedrijf bestaan zeci vootdecligc bcpalinecn voor het advertecrcn bene citcuiaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. „Het Gebouw", Kort voor den oorlog verscheen in dit blad een artikel, waarin de wensch tot uiting kwam, dat men in Amersfoort de handen zou ineen slaan om te komen tot stichting van een ge bouw, dot zou moeten zijn de plaats, waar de inwoners onzer gemeente, van welken stand of partij ook, zich thuis zouden gevoelen. Een centrum van intellectueel en gezellig verkeer dus. De oorlog met zijn nasleep waren oorzaak, dat dit plan op den achtergrond werd gesteld. Wel werd er zoo nu en dan nog aan herin nerd, doch tot pogingen om het tot werkelijk heid te brengen kwam men niet„ totdat in het begin van het vorige jaar er van enkele bur gers een verzoek uitging tot medestadgenooten, om te trachten een vereeniging te stichten, die tot taak zou hebben 'het plan van vóór T9I4 op te vatten en 'dit zoo mogelijk ten uitvoer te brengen. In een vergadering, die werd belegd, kwam de stichting der vereeniging tot stand cn werd pen voorloopig bestuur gekozen, dat tot taak had statuten cn huishoudelijk reglement te ont werpen en verder te onderzoeken op welke wijze de groote som zou kunnen worden bij- pengebracht, noodig om te komen tot de stich ting van een gebouw dat niet alleen in ruime mate en voor tal van jaren zou voorzien in de behoeften onzer stad, maar dat ook de bewon dering zou afdwingen van den vreemdeling. Ook toen weder ontstonden moeilijkheden die 'het bestuur beletten op zoodpnige krach tige wijze werkzaam te zijn als wenschelirk was, doch eindelijk had een dezer dagen de elgemeene ledenvergadering plaats, waarin dt ontworpen statuten cn huishoudelijk reglement werden goedgekeurd en waarop de koninklijke goedkeuring thans is verkregen. Het bestuur kan dus aan bet werk tijgen. Vanzelfsprekend is het, dat men zich, alvo rens de zaak aan te pakken, de vraag heeft gesteld of de stichting van een verenigings gebouw noodzakelijk is cn zoo ja, of het mo gelijk zal zijn de groote som, daarvoor noodig, bij elkaar te krijgen. Wapr het even vanzelfsprekend is, dat zij. die van het plan hooren en wier steun men behoeft, dezelfde vragen zullen stellen, is het wenschelijk deze te beantwoorden. •Amersfoort is een stad, waarvan de ligging te midden van natuurschoon, in 'het centrum van het land, gelegenheid biedt om tot groote bloei te komen, ja, indien het kanaal door de Geldersche Vallei tot stend mocht komen, dan zou het een der meest bevoorrechte steden van ons land zijn, waar handel en industrie tot groote ontwikkeling zouden komen, zonder dat daardoor afbreuk gedaan werd aan de cischcn die men aan haar als woonstad stellen mag. Immers zeer wijselijk is het industriekwar tier van de villawijk gescheiden gehouden. Bovendien verwacht mag worden, dat een be gin met de electrificatie der spoorwegen niet al te lang meer op zich zal laten wachten en verwonderen zou het ons niet wanneer 'het tra ject Amsterdam—Amersfoort daarvoor zeker niet in de laatste plaats in aanmerking zou ko men. Daardoor zal de afstond tusschen onze ge meente en de hoofdstad binnen zeer korten tijd worden afgelegd, korter wellicht dan men thans noodig heeft om van het eene naar het andere gedeelte der hoofdstad te komen en ook hierdoor zal zeer zeker de trek naar Amers foort in hooge mate worden bevorderd, gege ven het feit, dat de woongelegenheid hier min stens even goed, veeal beter is, dan in de tus- scnenliggende gemeenten. In dit licht bezien heeft Amersfoort dus een groote toekomst. Nu heeft niemand die toekomst in de hand. maar iets anders is het of men met de facto ren, welke die toekomst bepolon kunnen, re kening houdt dan wel ze verwaarloost. En waar het o. i. plicht is er rekening mede te houden, daar dienen we alle krachten in te spannen om de mogelijkheden, die in het vei- schiet liggen tot werkelijkheid te brengen; wc hebben don tenminste gedaan wat we doen konden en treffen ons de verwijten van ons nageslacht niet. Onze gemeente is in het bezit van groote terreinen geschikt voor villabouw en industrie. Die terreinen hebben we niet om ze renteloos tc laten liggen, integendeel, we moeten er zoo snel en zooveel mogelijk von verkoopen, an ders zou dit bezit oorzaak kunnen zijn, dut net Amersfoort's bloei in den weg staat en de ves tiging hier tor stede eerder zou beletten don bevorderen. De reclame-commissie en de Vereen.ging tol Bevordering van het V. V. doen baar best om door het toepassen van een zoo doelmatig mo gelijk werkende reclame den verkoop dier ter zinen en dus de vestiging lrier ter stede t= bevorderen. Zij wijzen daarbij op den, vergeleken met andere steden, logen prijs ran den bouwgrond, vestmen het oog op het ons omringend natuur schoon enz., maar waar zij niet op kunnen wij zen is een centrum van intellectueel en ge zellig verkeer, omdat 'Amersfoort dit centrum mist. Dat dit er niet is, daarvan kan men op het ooo-enblik onze stad geen verwijt maken, im mers Ametsloort is in betrekkelijk korten tijd uitgegroeid van een gemeente met een klein inwonertal tot een van de huidige grootte. Wat men ons wel zou kunnen verwijten is dat we niet al het mogelijke doen om dit cen trum te scheppen. •Aan hen die de vraag zouden stellen of het dan zoo noodzakelijk is, dat men zich in Amers foort amuseert, zouden we willen antwoorden, dat het gebouw slechts beoogt te zijn een plaats, waar men tracht naar ieders behoefte het leven na volürachte dagtaak te veraange namen. Waar dus gelegenheid is voor iedereen op zijne wijze en naar ieders godsdienstige of an dere overtuiging, die veiaangen-aming te zoe ken, bereikbaar voor iedere beurs. Het gebouw moet dus zooveel mogelijk toegankelijk zijn voor alle lagen der bevolking, voor ieder fat soenlijk mensch, van welke maatschappelijke positie hij zij. Die veraangenaming van het leven sluite zooveel mogelijk alle banaliteit uil cn werke mede tot verheffing van het intellect, tot ver- Hooging van ons beschavingspeil We willen niets dan goeds zeggen van de bestaande inrichtingen, die zich zooveel mo gelijk trachten aan te possen. Echter ze zijn gesticht, toen Amersfoort wellicht nog niet de Helft van het aantal inwoners telde van thans, in een tijd dat geheel andere cischcn werden esteld en het spreekt dus wel vanzelf dat ze nu. zoowel wat ruimte en inrichting betreft, niet meer kunnen voldoen aan de eischen, die men kan en mag stellen. Wc spraken zooeven van ons grondbedrijf en van de omstandigheid, dot niet gewezen kan worden op een centrum van gezellig verkeer. Do vraag dicne hier beantwoord of dit cen trum voor de cxnloitatie der gemecntelirL^ bouwterreinen noodig is en don is ons ant woord niet alleen bevest'gend, doch stellig dit. dat een goede exploitatie onmogelijk is indien dit centrum blijft ontbreken. Immers men kan moeielijk verlangen, dat zij. dit, zich hier vestigen, niets anders zullen kun nen verlongen, dan zich dag in dag uit t» ••o-rr ijen in de schoone omgeving van onze stad. Ook van het goede in eene richting kan men teveel krijgen. De rentenier, die zich hier vestigt, wil ook wel eens wat anders doen dan wandelen, hij wil genieten van een gezellig societeitslevrn zijn courant lezen, zijn kopje koffie drinken, eens met andere menschcn praten in een om geving, die comfortable en ruim is, zoodat hij zich gemakkelijk kan 'bewegen. Laten zij, die door drukke werkzaamheden geen tijd hebben voor zulke bezigheden nu niet zeggen, dat voor een dergelijke tijdpassering het gebouw toch eigenlijk niet bestemd is. We begrijpen dat de met werk overladen koopman, industrieel, geleerde, ambtenaar enz. misschien de schouders ophaalt, doch men ver- gete niet, dat deze categorie der bevolking een groot percentage in de belastingen betaalt en we ze dus gaarne een plaats in on*p samen leving moeten aanbieden, waar hij zich thuis gevoelt. Men moet zich in Amersfoort niet ver velen. Integendeel, wc moeten het den tegenwoor- digen en toekomsligen in voners zoo gezellig mogelijk maken, opdat ze anderen beweger, zich eveneens hier te vestigen. Behalve dat ze flink bijdragen in de be lastingen, vormen zij een klasse die onze han deldrijvende middenstand niet gaarne zou mis sen cn ook ons grondbedrijf heeft ze zeer ze ker noodig, want ze vermeerderen de bevolking, die ons het villatcrrein afkoopt. Doch ook dc met werk overledene wil we"» eens uitblazen en zoo nu en dan gebruik ma ken van de ontspanning die een gezellige plaats van samenkomst biedt. Zeer zeker zal men zoo af en toe ook hem wel eens aantreffen, waar de rentenier verkeert. Doch er is veel meer. Onze stad heeft be hoefte aan een zaal, die een veel grooter aan tal zitplaatsen heeft dan Amicitio, waar die zit plaatsen alle comfortable zijn cn zoo inge deeld, dat ieder die er komt er zich op zim emak gevoelt. Dit is met de tegenwoordige hoogst primi tieve indeeling niet het geval, waardoor velen liever thuis blijven met het gevolg, dot het geven van concerten en tooneel uit voeringen veelal speculatieve ondernemingen worden. Heeft 'Amersfoort een moderne schouwburg- zool met een behoorlijk, goed-ingedeeld oanlal plaatsen, dan zullen de toegangsprijzen zoo gesteld kunnen wprden, dat een ieder van de uitvoeringen zal kunnen genieten cn als gevolg, dat met eenige zekerheid op succes, die zaal bespeeld zal Runnen worden. De tegenwoordige toestand is zoo, dat Ami- citia zijn onkosten moet dekken door zaalhuur met 'het gevolg, dat die huur niet laag 'kon zirn. Het nieuwe gebouw zal echter voor zijn in komsten ook andere bronnen hebben waaruit geput kan worden, zoodat ook daardoor de zaalhuur in overeenstemming kan worden ge bracht met de cischen, dic mogen gesteld wor den in het belang van de volksontwikkeling. Doch ook voor andere doeleinden als con certen en tooneeluitvoeringen zim dc bestaande gelegenheden niet geschikt. Worden er lezingen of voordrachten gehou den, die eenigszins populair zijn, dan zit het orgnniseerend bestuur met zijn honden in het haar en moet het op alle mogelijke wijzen den toesrang trachten te beperken, anderzijds wan neer het betreft minder populaire doch ook hoogst nuttige voordrachten; dan is dc zaal on gezellig omdat ze veel te groot is. Nu zullen We maar zwijgen van hot tooneel, de kleed kamers enz. Iedereen weet dat die aan de meest bescheiden eischen niet meer voldoen. Het is niet onze bedoeling het bestuur van de bestaande inrichtingen ook maar het gering ste verwijt te maken. Integendeel, men heeft geroeid met de riemen die men 'had, daarvoor niets dan lof. Men kan nu eenmaal niet van een inrichting, die voldoende was voor een stadje van circa 12,000 inwoners en die werd gesticht in een tijd, toen men geen hoogere eischen stelde dan thans aan een dorp op het platteland, verlon gen dat zij nu nog aan voorwaarden voldoet, die een moderne stad met een inwoneraantal, dat driemaal zoo groot is, mag en moet stel len. Ook vergete men niet dat de statistiek be treffende de aanwas der bevolking in Amers foort duidelijk en stellig uitwijst, dat er over slechts 15 jaren 50,000 inwoners zullen ziin. We spraken zooeven van „andere bronnen waaruit het nieuwe gebouw zijn inkomsten zou kunnen putten. Die bronnen zijn vrij talrijk. Groote behoefte is er aan kleine zalen voor meer intieme bijeenkomsten. Ook die ontbre ken vrijwel in onze gemeente, ten minste want. reer rnen prijs stelt op comfort cn gezelligheid. Nog meer blijkt er behoefte te zijn aan een RECLAMES. Van 1—4 rogels f 4.05. elke regel meer 1.—* Vrijdag 29 Januari Wilt gij slechts een klankvolle piano aan schaffen, koopt dan een Hoflev van de Koningin Vertegenwoordiger Utrechtschesfraat 44. Alleen de bekend prima qualiteiter en modellen zoowel in worden noq qedurende korte tijd OPGERUIMD •|6|18 Langesiraat Amersfoort zaal voor het houden van tentoonstellingen en congressen, om niet te spreken van een restaurant, cat voldoende ruimte biedt. Voor het vreemdelingenverkeer en voor dc vestiging hier ter stede is een modern, ge zellig gelegen en ruim restaurant onontbeer lijk. Immers wanneer men een stad bezocht heeft, waar dit ontbreekt, dan mag de omgeving nog zoo riik aan natuurschoon zijn, de gedacht#» hieraan wordt overhecrscht door ós herinne ring aan de inrichting waar men zich na ziin wandelingen wat wilde verpoozen. 'Die herinnering overhecrscht soms andere meer aangename en net gevolg is, dat de plaats, waar roen op dit gebied minder goede ervaringen heeft opgedoan, liever gemeden worót en men verzuimt gewoonlijk niet er an deren op attent te maken. Het restaurant kan tevens uitstekende dien. sten bewijzen tijdens tooneel cn andere uitvoe ringen. Het publiek zal er gedurende de pauze en na het einde der voorstelling gaarne ge bruik van maken. Maar bovendien wanneer de ITgg'ng goed ge kozen is, zal het zich, vooral des zomers, mo gen verheugen in een druk bezoek van pas santen zooals automobilisten, fietsers enz. Een voorbeeld is Zeist, waar des zomers bij na geen plaats te krijgen is op heit terras dei beide in de kom dier gemeente gelegen res taurants. Amersfoort kan dit verkeer lot zich trek ken omdat het minstens even gunstig gelegen is als Zeist, wanneer er maar voor gezorgd wordt, dat het den vreemdeling aangenaam gemaakt wordt. We geloooven niet dat het noodig is nog meer in détails to treden over de inrichting van het nieuw te stichten gebouw, omdat we meenen genoegzaam te hebben aangetoond, dat, mits breed opgevat cn goed ingericht de slichting met winst kan worden geëx ploiteerd en men ervoor zorge dat aan het hoofd sta een man, die weet hoe de exploitatie- moet geschieden. Bij de keuze van dezen man kan men zijn eischen niet hoog genoeg stellen. Hij moet iemand zijn die weet te organiseeren, die de kunst verstaat de aandacht van het publiek op ons gebouw te vestigen, zoodot congressen en tentoonstellingen bij voorkeur in Amers foort worden gehouden, waarvoor de ligging enzer stad zoo bij uitstek gunstig is. Het doen geven van tot in de puntjes ver zorgde tooneelvoorstellingen, opera's en con certen moet iets speciaal Amersfoortsch zijn en dit kan. Amersfoort heeft op intellectueel jebied nu eenmaal iets dat opvalt. We hebben een School voor Wijsbegeerte. Waarom is die school 'hier gevestigd en niet elders? We hebben een opera-vereeniging waarop we trotsch kunnen zijn. Hoe komt het dat deze vereeniging, groolendeels met dilettanten zul ke- schitterende resultaten bereikt? Verklaarden bevoegden als Landrc, Jon Dekker en Ruygrok, die de opvoering van „Die ^eüberflöte" kwamen bijwonen niet, dat er uit stekend wer! geboden werd; was de recensen* van de Nieuwe Rotteidomsche Courant niet vol lof en vroeg last not least Catharina van Rennes, die de voorstelling eveneens me» hare tegenwoordigheid vereerde, niet aan een der koorleden, met wien zij in gesprek was, hoe Let toch kwam, dat Amersfoort intellectuec1 zoo hoog stond dat een werk als die Zauber- flöte op zulk een wijze ten uitvoer kon worden gebracht. Is Amersfoort- niet jarenlang bekend gewees» om zijn uitstekend onderwijs? Ja, inderdaad zijn in onze stad de factoren aanwezig om haar te maken tot een centrum van intellect op velerlei gebied. Verwaarloozen we dus deze factoren niet. maar slaan we de handen ineen om ons doel te bereiken. Daartoe is het stichten van een gebouw, dat aan hooge eischen voldoet, noodzakelijk. Bezien we nu nog eens de zaak van den zuivei materieelen kant. Amersfoort heeft een grond bedrijf van niet geringen omvang. Om dien grond te koopen hebben we groote sommen moeten Iconen, die jaarlijks een zeer groot be drag aan rente eischen. We moeten dus trachten door gestadigon verkoop zooveel tc verdienen, dat uit de winst niet alleen de rente wordt gedekt, maar ook de wegenaanleg kan worden bekostigd met al les wat daarbij behoort n's gas- en waterlei ding, elcctrische verlichting, riolcciing, enz. Bovendien zou het niet to versmaden zijn, indien wij nog jaarlijks wat overhielden, dat voor andere doeleinden, het zij nu of loter, zou zijn aan te wenden en tenslotte neerkwam op een vermindering van de belastingdruk. Op het oogenbik gaat het met den verkoop van grond niet naar wenisch. Wo verkoopen t0 weinig, wat al erg genoeg is, maar daardoor dreigt bovendien het ffe- vaar, dat wc cun tc lagen prijs kunnen be dingen voor het weinige, dat wc thans ver koopen. Gaat dit zo° door, dan bestaat et kans, dat we in de toekomst het verlies vnn het grond bedrijf niet meer op dit bedrijf zullen kunnen afschrijven cn wc tenslotte dit verlies uit dc bc- lastingpcnningen zullen moeten dekken, waar door dus belastingvcrhooging noodzakelijk zou worden. Dze belastingvorhoooing zou op zeer nadec- Ugc wijze den trek noaT Amersfoort beïnvloe den, ja, zelfs oorzaak kunnen zijn, dat velen Amersfoort den rug toekeerden om aan dien hoogen belastingdruk te ontkomen. Gevolg steeds geringen verkoop, steeds giootere rentelast, immer hoogcro belasting, in het kort de vicieusc cirkel en daar moeten we uit. Wc hebben het reeds gezegd met aanbieden vnn natuurschoon alleen komen we er niet. Er hoort, behalve dat, meer geboden te worden cn dat is een Centrum van intellectueel cn gezel lig verkeer, zoo ingericht dat we niet alleen wedijveren met andere steden, moor die glans rijk overvleugelen. Amersfoort moet zijn con plaats die „in de mode" is cn blijft, waar de inwoners, ook die der omliggende gemeenten gaarne vertosven, waar dc uit Indië repatrieerende en onderen zich bij voorkeur vestigen, waar het vreemde lingenverkeer druk is. Ons grondbedrijf zal daar wél bij varen, niet alleen ons villakwar tier, maar ook ons industrieterrein. Ook dc fabrikant cn de koopman versmaden een aan genaam vorblijf niet. Dan zien we gebeuren dat de vestiging hand over hand toeneemt, de verkoop onzer terrei nen vlot gaat, het schrikbeeld van belasting vcrhooging met alles wat er aan vast zit ver dwijnt en plaats maakt voor ruimer vloeien der middelen, waardoor de belastingen tot een mi nimum kunnen worden gereduceerd en Amers foort wordt een stad waar het gezellig goedkoop is. Nu is do voor de hand liggende vraag deze „Waar de gemeente al moeite heeft het bud get sluitend tc maken, mag zij zich dan wvl wagen aan dit experiment Ons antwoord daarop is, do( we hot ge meentebestuur niet, althans voorloopig niet, moeten lastig vollen met deze kwestie. De bui gerij moet zelf het gebouw slichten. De tweede vraag die na dit antwoord waar schijnlijk zal worden gesteld zal wel deze zijn „Wie zal zijn geld wagen in een onderneming waarvan het slagen nog lang niet zeker is Ook hierop is antwoerd te geven cn wel dit: Met vrij groote zekerheid kunnen we vaststellen, dat het geheele bedrag, noodzake lijk voor een dergelijke onderneming, voor loopig althans niet rentegevend zal zijn en, dit wetende, zullen wc zoolang we die zekerheid niet hebben, niet komen aankloppen om aam- doelen to nomen. Verwonderen zou hot ons niet als do lezer thans zal vragen I „Hoe nu Gij wilt een ge bouw stichten waarvoor een groot bedrag noo dig is. Gij zegt, dat voorloopig althans, het geheele bedrag daarin gestoken niet rentege vend zal zijn, dat ge op dien grond voorloopig niet zult komen om oondeelen te nemen Hoe zult ge dan de middelen verschaffen Waarde lezers, wij herhalen het nogeens, zoolang wij niet de vrij groote zekerheid heb ben dat Uw aandeel rentegevend zal zijn, ko men vrij niet bij U om een of meer dier aan deden te nemen. Hoe zullen we het dan aanleggen? De zaak is vrij eenvoudig. We zullen eerst trachten een som bijeen to krijgen, die we in een kas storten. Is eenmaal die som groot genoeg dan redeneeren we als volgt: Wc stich ten nu een gebouw dat een zeker bedrag kost m i n de som die we in kas hebben. Is het ge bouw klaar dan hebben we dus een bezit, dat zooveel meo' waard is als do som die we vooraf hebben bijeen gebracht en van dit be drag kunnen wo zeer zeker de rente betaler uit de inkomsten der exploitatie Het komt er dus r.u maar cpaan het start kapitaal tc krijgen. Het spreekt vanzelf dat do middelen daartoe ook overwogen zijn. Welke middelen dit zijn U die thans mede te deelen, daaitoe achten wij den tijd nog niet gekomen, daar ze wel reeds vasten vorm heb ben aangenomen, dcoh nog Koninklijke be williging behoeven. Resumeerende komen vrij lot de navolgende conclusies I. Amersfoort, oude historische stad, met gunstige ligging aan een knooppunt van spoor wegen, temidden van natuurschoon, zooals weinige steden bieden, met uitgestrekte terrei nen voor villabouw en industrie, kan tot groo- tcn bloei komen, wanneer do vestiging met allo kracht wordt bevorderd. 2. In Amersfoort zijn dc factoren aanwezig, dio het kunnen maken tot een intellectueel centrum, zoodat kunst en wetenschap hier als nergens bloeien, ja zelfs van hieruit leiding kon uitgaan. 3. Om tot volle ontwikkeling te komen is voor den bloei van Amersfoort noodig een Centrum van intellectueel cn gezellig verkeer# waardoor ook de ééne ontbrekende factor is Ingeschakeld. 4. De stichting dient op democratische wij ze te geschieden zoodanig dat in dit centrum plaats is voor ieder fatsoenlijk mensch, van welken rang of stond hij zij cn welke politiek of godsdienstigo richting hij mocht zijn toe gedaan. 5. Zij sta onder leiding van een bestuur en eene directie die het verstaan haar zoodanig te exploitccrcn dat de stichting volkomen ono haar doel beantwoordt. Wij hopen van hnrie, dat de burgerij ons vol enthousiasme zal steunen. Laat de samen werking or nu eens een zijn, waaraan iedereen deelneemt en moge zij niot vca stoord worden door politieke of godsdienstigo verschillen, want werkelijk wanneer er plaats is voor een drachtige samenwerking, don is het wel op dit terrein. De gelegenheid is thans geopend lid van da Vereeniging tot Srichtiryg van JHct Gebouw" tc worden. De contributie is gesteld op minimum een gulden per joor. Het secretariaat isPrinses Julianolaon I. Tclephoon no. 659. Men blijvc niet achter ook zijn steen tc heb ben bijgedragen tot stichting van „Het Go- bouw", dot oen sieraad van onze stod beoog: te zijn cn dat er komen moet en komen zal Het Bestuur van de vereeniging „Het Gebouw" JOH. H. v. d. MEIDEN, Voorzitter. J. H. v. d. HAAR, Secretaris. DUITSCHLAND HET NIEUWE KABINET-LUTHER. Discussies in den rijksdog naar aunlciding van dc regeeringsver- klaring. Fchrenboch aon het woord. De bespreking von de rcgeeringsverklaring door den rijksdag werd gisteren ingeleid door rer\ voorstel van den Völkischen afgevaardigde Hcnning om daarbij tevens het denkbeeld der Völkischen tc spreken om de betalingen op grond von de overccnkomst-Dawes te staken, welk voorstel werd verworpen. Daarna volgde een verklaring vnn den centrumsofgcvaardigde Fohrcnbach, die namens de regecringspartijcn sprak, het buitcnlandsch politieke deel van de rcgeeringsverklaring goed keurde cn daaraan den wensch vastknoopte, dat de onderhandelingen over vermindering van do bezetting der tweede en derde zono spoedig tot het doel zullen leiden. Economisch is Duitsch land aangewezen op verhooging von den uit voer om in staat te zijn de opgelegde betalingen tc doen. Fchrenboch drong aan op versterking van de economische krochten van den middenstand; daarom juichte hij vermindering van den be lastingdruk toe. Het centrum keurt de door do regeering aangekondigde hervormingen op het terrein der sociale politiek goed. Spr. sprak ten slotte de hoop uit, dat allo op den grondslag van den stoot staande elementen zullen samen werken tot verwezenlijking van het regeevings- program. Dc opvatting der soc.-dcm, Afg. Müller-Fronken (soc.-dem.) betreurt, dot ook de rede van Fchrenboch niet meer licht heeft gebracht, hetgeen toch zoo noodig was na de rcgeeringsverklaring. Wanneer dc rijkskanse lier voor zijn minderheidsregocring den steun van de ondere partijen vraagt, don moet hij niet met zoo'n weinig positief program komen. De rechtsche pers, die het nieuwe kabinet alge» meen als een linksch kabinet besstempelde, zal deze kenschetsing na de rede van Luther moei lijk meer kunnen hondhaven. De soc.-dcm. zijn onschuldig aan den longen duur van de crisis. Zij verklaarden indertijd dodelijk niet deel ta zullen nemen aan de groote coalitie. Waororo heeft men een kabinet als het tegenwoordige niet reeds in Dec. gevormd? Ook in Dec. had men reeds zulk een program zonder inhoud kunnen samenstellen. De strijd de minister zetels, het verzet der Beieren, het feit, dat in de programrede niet eens het woord republiek voorkomt, dit alles rechtvaardigt het wantrou wen van de soc.-dem. jegens Luther. Op het gebied der buitenlondschc politiek is Duitschland natuurlijk in het belong van zijn herstel gebonden aan de Locarno-politiek; hier kan men niet terug. De toetreding tot den Volkenbond is in de rede van Luther te acade misch behandeld. De rijkskanselier had moeten verklaren, dat de toetreding niet langer uitger steld kan worden. Dit is te noodzakelijker, om dat al weer krachten aan het werk zijn, die ook in deze aangelegenheid dc Duitsche politiek den naam van dubbelhartigheid bezorgen. Wij stem den voor de bespreking van het Duitsch-natio- nale voorstel (inzake den Volkenbond), omdat wij duidelijk wilden maken, dat de toetreding van Duitschland niet aan alle mogelijke voor waarden mag worden gebonden. Ten opzichte van de buitenlandsche politiek zal de soc.-dem. de regeering steunen, wanneer zij den te Locarno ingeslagen weg blijft be wandelen. Ten aanzien van de binnenlandsche politiek, met name do economische politiek, zal zij met het grootste wantrouwen tegenover de

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1