„DE EEMLANDER" BUITENLAND. Pianohandel L. KLEIN De Tijger van het Mercato. ABQNHEM£HTSt9J{IJS f" 5 m"°"CD ,voor Ameri PRDS DER ADVERTENTIES Princess {Room Zijden VOORJAARS HOEDEN MODEMAGAZIJN „L'HIRONDELLE" Eén maal in Uw leven I Gebr. Perzina v FEUILLETON. 24e Jaargaing No. 181 foort 2 10, idem liacco per posl t 1—per weck (met cratis verrekenn* legen ongelukken}! r 0.17', allondcrlijke nummer» Gj05. OORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU. ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N*. 47910. TEL. INT 513. Maandag 1 Februari 1925 van 1 4 regels 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanbie dingen en Liefdadigheids-ad vc.tentiën voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer vooidecligc bepalingen voor het advcrtccren- bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE VOORBEREIDING DER ONTWAPE NINGSCONFERENTIE. De kwestie van Ruslonds deel neming. De betrekkingen tus- schen Be;on en Moskou. Bern, 2 9 Jan. (H. N.) In politieke kringen te Bern is men van oiKvattang, dat de karden voor het tot stand komen van een vergelijk met sovjet-Ruslad op liet oogenblik zeer on gunstig zijn. Sovjet-Rusland toont zich afwij zend en was ook in de laatste nota aan den raad van den Volkenbond weinig tegemoet komend, waaróoo. de verdere onderhandelin gen met Rusland moeilijker zijn geworden Meer en meer wint de opvatting veld, dat Rus land geen vredelievend vergelijk wenscht, ten einde niet gedwongen te zijn deel te nemen aan de werkzaamheden van de commissie tei voorbereiding van de ontwepenimgsconferen- tic. In Zwitserland neemt het aantal stemmen, dia een afbreken van de onderhandelingen wen- schen, toe. In den bondsraad loopen de opvat tingen uiteen, of verdere onderhandelingen met sovjet-Rusland gewerscht zijn. DE NIEUWE VOLKENBONSCOMMISSAIR1S TE DANZIG. Warschau, 30 Jan. (H. N.) Néor de Danziger bladen melduo, zal Van Hamel, de nieuwe commissaris van den Volkenbond, zijn functie 21 Februari a.s. aanvaarden. HET INTERNATIONAAL ARBEIDSBUREAU. Dc verhouding tot de intellectueele arbeiders. De raad van het Internationaal Bureau van den Arbeid heeft een onderzoek gewijd aan het verzoek van de internationale conferentie van intellectueele arbeiders inzake haar deel neming aan het bureau. De confederatie had den wensch te kennen gegeven, dat men aan de regeeringen zou voorstellen aan haar re- geeringsgedelegeerden naar de jaalijksche con ferentie van het Internationaal Bureau van den Arbeid door de confederatie aan te wijzen deskundigen toe te voegen. De raad was van mcening, dat het de voorkeur verdiende het aan de intellectueele arbeiders zelf over te laten deze zaak bij de regeeringen aanhan gig te maken. De meerderheid van het Bureau meende nk, dat de raad het verzoek der con federatie niet in overweging kon nemen. DUITST^ ANO DE ONTRUIMING DER KEULS CHE ZONE. Thans ccn voldongen feit. Naar aanleiding van het vertrek der Engel- sche bezettingstroepen had zich Zaterdag voor den Keulschen EWv en op de aangrenzende pleinen een groote menschenmenigte verza meld. Precies om drie uur werd onder het spelen van het Engelschc volkslied dc vlag neergehaald. De troepen trokken daarop naar het station, van waar zij in drie treinen do stad verlieten. In plaats van de Engelsche vlag ■werd de vlag der stad Keulen geheschen. Bij het vertrek der troepen deden zich geen inci denten voor. DE KEULSCHE DOM. De restauratie-werkzaamheden. Berlijn, 3 0 Jan. (H. N.) Naar aanleiding van de berichten over het gevaar waaraan de Keulsche Dom blootgesteld is, wijst de offici- eele Pruisische persdienst erop, dat de Prui sische staatsregeering reeds van ouds aan dit wereldberoemde oouwwerk, dat meer en meer het symbool van Duitsohlands eenheid is ge worden, bijzondere zorg heeft gewijd, hoewel de staat wettelijk niet tot onderhoud verplicht is. Reeds voor den oorlog weid begonnen met de restauratie-werkzaamheden van het koor. Door den oorlog moesten de werkzaamheden tot nu toe tot de Zuidzijde beperkt blijven. Ver- j leaen jaar herlst hebben regeeringsbouwkur.- digen een onderzoek ingesteld en in 'hun rap port bevestigd, dat onder den invloed van de atmosfeer der groote stad met haar sterk ge halte van zwavelachtige zuren de belangrijkste deelen spoediger dan anders verweren. Terstond zijn toen de noodzakelijke stappen gedaan om de middelen van het bouwfonds voor den Dom nog, behalve door de middelen, die de laatste iaren door het toestaan van een loterij verkre gen zijn, extra te versterken en de restauratie werkzaamheden te bespoedigen. Hoewel er nog geen onmiddellijk gevaar bestaat, is toch spoedig ingrijpen zeer noodig. Bij de belang rijke uitgaven, die noodig zijn, is het te hopen dat staat, rijk, provincie en gemeente samen zullen gaan om gemeenschappelijk de gelden tc verschaffen voor de werkzaamheden, die het allereerst noodzakelijk zijn. EEN GERUCHT OMTRENT EEN DEMON- STRAT1ESTAKING VAN SPOOR WEGPERSONEEL. De rijksspoorwegmaatschappij waarschuwt. Berlijn, 30 Jan. (H.N.) Naar aanleiding van een bericht van een persagentschap, dat de bonden van spoorwegpersoneel tegen de volgende week een demonstratiestoking willen afkondigen, heeft het hoofdbestuur van do Duitsche rijksspooi wegmaatschappij een zeer ernstige waarschuwing tot het geheele perso neel gericht' om aan een dergelijk besluit van de vereenigingen von personeel geen gevolg te geven. Er wordt op gewezen, dat het bedrijf onder alle omstandigheden gehandhaafd zal worden en dat iedere daad von sabotage zoo krachtig mogelijk verhinderd zal worden. DE WERKLOOSHEID TE BERLIJN. B e r I ij n, 31 Jon. (V. D.) Het aantal werk- loozen te Berlijn is gedurende de laatste week met 13.000 tot 223,0000 gcstegen.t VEROORZAKEN VAN DOOD DOOR SCHULD. Vrijdag werd te Offenbach voor het groote „Schöffengericht" het proces behandeld tegen de beide eigenaars van de vuurwerkfabriek Neu-Isenburg, die terecht stonden wegens het veroorzaken van den dood door schuld. In <le fabriek was op 4 December tengevolge van het niet naleven der politievoorschriften ccn ernstige ontplpffing ontstaan, waarbij zes per sonen gedood werden. Beide, eigenaars weiden tot anderhalf jaar gevangenisstraf veroordeeld. EEN MISLUKTE AANSLAG OP EEN MUNITIEDEPOT. Maagdenburg, 30 Jan. (H. N.) Volgens de Magdeb. Ztg. is Donderdagavond getracht een aanslag tc plegen op het munitiedepot, dit zich in de nabijheid van de schietbanen van Nicdcritzer Busch bevindt. Tegen tien uur 's avonds hoorde de schildwacht een verdacht geluid, doch wegens de duisternis kon hij niets waarnemen. Plotseling sprong een man op hem toe, die hem door een schot licht aan de boven arm verwondde. Op dit schot kwam de wacht naar buiten, die een bende van ongeveer 15 man bemerkte, welke op de vlucht sloeg, toen zij zich ontdekt zag. De wacht opende, toen aan de sommatie om te blijven staan, niet werd voldaan het vuur en heeft vermoedelijk ver schillende personen getroffen. Echter wisten allen te ontkomen. Het terstond ingestelde on derzoek heeft nog geen resultaat opgeleverd. EEN DAGBLADOPLAGE IN BESLAG GENOMEN B e r 1 ij n, 3 0 Jan. (H. N.) Vanmiddag is de politic verschenen in de bufeaux van Die Welt am Abend, waar zij de oplaag van dit blad van gisteren en van vaandaag in beslag heeft genomen, terwijl tevens last gegeven werd om de exemplaren, die in den straat handel ter verkoop worden aangeboden, in be- slag tc nemen. Aanleiding daartoe is het artikel „S. M. Marine. Erinnerungen einesLun- desverraters". De inbeslagneming geschiedde, omdat de inhoud van dit artikel ontleend is aan de brochure van „Antinautikus", waarvan dc inbeslagneming door het staatsgerechtshof te Leipzig is gelast. RECLAMES. Van 1—4 rogcis f 4.03. elke regel oiccr 1.— Restaurant van Hamersveld Jr Gelegenheid voor: 6lub> en Bestuursvergaderingen. Biljartzaal. ONTVANGEN: Een Pracht Sorteering Atelier aan huis voor maken vervormen van Hoeden 16-18 Langestraat AMERSFOORT Wilt gij slechts een klankvolle piano aan schaffen, koopt dan een Iloflev vau H. M. de Koningin Vertegenwoordiger Utrechtschestraat 44. GASONTPLOFFING IN EEN MIJN. Gelsenkirchen, 30 Jan. (H. N.) Op den mijn graaf Bismarck te Buer-Erle heeft vanmorgen om 9 uur een ontploffing plaats ge had, waarbij door dc uitslaande gasvlammen 6 man licht en 3 zwaar gewond zijn. De gewon den zijn naar het ziekenhuis overgebrocht. Overigens bestaat er geen gevaar, daar dc gangen zonder gasmaskers bestreden kunnen worden. FRANKRIJK. HET FINANCIEELE VRAAGSTUK. De ulgemecne bcschouwngen geëindigd. Do Kamer heeft Zaterdag de algemeenc bc- scljpuwingen over het financieelc ontwerp ge ëindigd en zal morgen met de nrtikelsgewijze behandeling beginnen. DE VOORLOOPIGE TWAALFDEN. Aonvaarding van een macndcrcdiel door Kamer en Senaat. De Fransche Kamer heeft Zaterdag met 425 tegen 125 stemmen het wetsontwerp voor het voorloopig twaalfde in zijn geheel aangenomen De Senaat aanvaardde het voorloopig twaalf de met 298 stemmen tegen T. GRAAF VOLPI BIJ BRIAND. •Zaterdag heeft graaf Volpi aan Briond zuiver beleefdheidshalve een bezoek gebracht. BUITENLANDSCHE HANDELSLIEDEN IN FRANKRIJK. De Kamer heeft Zaterdag met 165 tegen 70 stemmen de belasting met 20 op den ver koop van onroerende goederen aan buitenlan ders gehandhaafd. Tijdens de bespreking wees de afgevaardigde Misoffe erop, dat de buitenlanders in Frankrijk reeds 35.000 perceelen en 240.000 H.A. grond bezitten. Er zijn 3600 Fransche handelslieden in het buitenland tegen 25.000 buitenlanders in Frankrijk gevestigd. DE MOEILIJKHEDEN DER FRANSCHEN IN S/RJE. Botsingen. Van Fransche zijde wordt d.d. 30 Jan. uit Damascus gemeld, dat boeren bandieten uit do voorstod hebben verjaagd. Dezen namen de vlucht, met achterlating van verscheidene doo- den. Een bombardement van Jobor, in de buurt van Damascus, veroorzaakte den rebellen ern stige verliezen. Een vooraanstaand burger van Damascus ontvoerd. Bericht wordt, dat roovers een wijk van Da mascus op 25 Januari zijn binnengedrongen en een vooraanstaand burger hebben meege voerd. 'Zijn uitlevering wordt aangeboden te gen 500 pond sterling. Er hebben, aldus een bericht uit Damascus, overigens dagelijks over vallen, gepaard met schietpartijen, plaats. POSTZEGELVERVALSCHING OP GROOTE SCHAAL. Opzienbarende arrestaties tc Parijs. P n r ij s, 3 1 Jan. (Cour.) Een ijverig post zegel-verzamelaar alhier, die beslag hod ge- legd op een Hollandschen jubilcumzegel 1813 —1913 van tien gulden, welke voor 250 fis. genoteerd staat in den catalogus, werd onlangs door een deskundige teleurgesteld, die hem er op attent maakte, dat de zegel volsch was No een nauwkeurig onderzoek is de recherche erin geslaagd den dader op te sporen, die zijn atelier hod in het quortier Lorette, waar nog twee andere verdoem ten zijn gearresteerd. De hoofddader is een 25-jarige jongeman, ge naamd Jean Cividini, die zich bezig hield met het vervalschen van postzegels voor verzame lingen. Hij breidde zijn „zaken" tot België uit en nog zeer onlangs had Cividini zich naar Brussel begeven, waar hij den verzamelaar Gerard aldaar wist te bewegen ccn hoeveelheid echte Belgische postzegels, ter waarde van 30 duizend francs, te ruilen tegen door hem ge maakte valsche zegels. Tot zijn medeplichtigen behoort dc Rus Ma- ka rof, die in het leger van Wrongel 'heeft ge diend en in betrekking was bij vorst Crouy. Hi] woonde in een door dezen afgestane kamer in de Ruc Vorcnne. Voorts werd gearresteerd nis medeplichtige een zekere Zegcrfki, wiens voder correspondent is ven verscheidene buitenland- sche bladen. Deze houdt het er echter vooi, dat zijn zoon den ernst van zijn daad niet ge heel beseft. DRIE SPOORWEGONGELUKKEN OP EEN DAG. Geen dooden tc betreuren. Het is Vrijdag, aldus meldt dc N. R. Ct-, weer een kwade dag igewecst voor de Fransche spoorwegen. Dc sneltrein LausannePurijs is bij het station Montcreu ontspoord, doordat, terwijl- de trein een snelheid hod van 90 K.M., door nog onopgehelderde oorzaak de locomo tief uit rails sprong, die eenige wagons meesleurde. De goederenwagen cn twee pns- sagiersrijtuigen werden vernield. Er waren ge lukkig slechts weinig reizigers in den trein en slechts twee hunner weiden licht gewond. Te Algrange in den Elzas kwam een trein in botsing met een stilstoanden goederentrein. Twee spoorwegmanr.cn werden gewond, doch niet ernstig. Te Morct les Siblcns ten slotte zijn twee gocdrrentreincn met elkaar in botsing geko men. Van een dier tieincn bleken de remmen niet gewerkt te hebben. In alle drie dc gevallen is groote melerieclc schade aangericht. ENGELAND. TROWBRIDGE, f Londen, 30 Jon. (H.N.) Admiraal Sb Ernest Trowbridge is plotseling overleden te Biarritz, terwijl hij in het casino danste. ARBEIDERSLEIDERS, DIE ELKAAR AANVALLEN. Londen, 30 Jan. (H. N.) De Daily Herald publiceert een brief van Thomas, den leider van het spoorwegpersoneel, waarin deze Cook, den secretaris von den mijnwerkersbond, scherp aanvalt. Thomas zegt daarin, dat dc sympathio voor den ernstigen toestond der mijnwerker* nog grooter wordt, door zij ccn man tot leider hebben, wien zelfs de meest elementaire ken nis voor het leiderschap ontbreekt. Cook zal de zaak der arbeiders geen beteren dienst kunnen bewijzen don als hij-zich terugtrekt. DE RUBBERKWESTIE Londen, 30 Jon. (H.N.) De Amcrikoon- schc outomobielclub heeft 26 organisaties van automobilisten in Europa uitgenoodigd gemeen schappelijk bij de Engelsche regccring te pro- tcstccrcn tegen dc beperkende bepalingen voor den uitvoer van rubber uit dc EngclSchc ko loniën. SPANJE. PRIMO DE RIVERA OVER HET LEGER. Te Barcelona aon een militair banket het woord voerend, verklaarde Primo de Rivera, dat dc reorganisatie van het leger nog niet aan het gcwcnschtc punt was gekomen, voornamelijk wegens den oorlog in Marokko. Er moesten reservekaders worden gevormd met het doel een kern van officieren tc hebben, waaruit ambte naren voor financiën, publieke werken enz. zou den voortkomen. Hij verzekerde, dat Cr geen junta's von verdediging bestonden. ITALIË ANTT-DUITSCHE BETOOGINGEN. Londen, 30 Jon. (H.N.) Volgens brich- tcn uit Rome zijn dc nieuwe betoogingen, dio de studenten van de universiteit voor het go- bouw van het Duitsche gezantschap wilden houden, verijdeld, doordien ccn cordon troo- pen de omgeving von hel gczuntschapsgebouvr had afgezet. Ook in andere steden van Italië, o.o. tc Florence, hebben dergelijke betoogingen plaats gehad. Dc ontstemming is gewekt door berichten omtrent het optreden van de plaat selijke fascisten tegenover de Duitsche min derheden in Tirol, die in dc Duitsche pers ge publiceerd zijn. Genua, 30 Jon. (H.N.) Ook tc Genua hebben onli-Duitschc Relletjes plaats gehad. Do studenten hebben voor het Duitsche consu laat betoogd cn trachtten daar ook binnen te dringen, doch werden hierin door troepen ver hinderd. HONGARIJE DE VALSCHE BANKBILJETTEN. Ook vcrvalsching von lires, —i Itolig zendt ccn krachtige nota. Uit Berlijn wordt d.d. 31 Jon. aan de Cour. gemeld De Corriere de-Ha Sera verneemt uit Boe- '"pest, cat ook Ilalioansche valsche liic-bil- jettcn in groote hoeveelheden zijn aangemaakt cn in omloop gebraefht. De Itoliaonscho regee ring heeft een krachtige nota aon <le Hongaar- schc regcering Bethjen gezonden. Te Milaan gearresteerde personen moeten sensationecle onthullingen hebben gedaan, waardoor de ar restatie ven hooggeplaatste regeeringsperso- ncn in Hongarije onvermijdelijk is. Bcthlcn medeplichtig P a r ij s, T Fcbr. (V. D.) Het Journol be weert, dot Briond in het bezit is van een schrij ven, waarin de schuld van Bethlen aan de valsche munters-affaire wordt vastgesteld. ROEMENIE. DE TOESTAND VAN PRINS CAROL. B c i 1 ij n, 3 0 Jan. (H N.) Uit Milaan wordt aan de B. Z. gemeld, dot de toestand van prins Carol zoo verbeterd is, dot hij dezer dagen het bed zal kunnen verlaten. Gisteren had er aan het ziekbed een conferentie plaats, waarbij o.o. twee generaals en een oud-minister tegenwoordig waTen. Men verwacht binnenkort een belangrijke ontwikkeling in den toestond, waardoor een nieuw licht op dc houding van prins Carol zal worden geworpen. Spraakloos, zich ten offer wijden, kan do Vrouw, de Vrouw alleen. TEN KATE. Een roman uit het donkerste Napels door HANS PÜSSENDORF. 56 Weer voerden in Raffaele's borst zijn trots en hij zei op geheel anderen, bijna moeden Toen ontspanden zijn trekken zich plotseling en h- zei op geheel anderen, bijna moeden toon: „Nu ik uw woorden eenmaal heb aan gehoord zonder u mijn dolk in de borst te stooten, wil ik ook ronduit met u praten. Ik begrijp uw standpunt niet alleen, maar ik acht u om uw eerlijk en moedig antwoord, en ik geloof dat u een edelman is Maar al is er ook geen brug tusschen uw wereld en de mijne, Carmela heeft nooit deelgenomen aan die don kere zijde van mijn leven. Ze is een vroom cn rein kind gebleven; en dat is mijn trots I En het is altijd mijn innigste hopp geweest, •dot zij nog eens uit al die duisternis waarin ze tot nu toe geleefd heeft, zou weg komen. En als u haar naar een mooier en lichter leven wilt voeren, dan zal ik er u tot mijn laatste uur dankbaar voor zijn." Met verbazing had Ufing deze plotselinge verandering in Raffaele gezien. „U behoeft mij niet te danken, Signor Roffaele", zei hij ont roerd. „Be heb Carmela boven alles lief, en als het mij gelukt haar gelukkig te maken, dan vervul ik door alleen maar mijn eigen vurigsten wensch mee". Het rijtuig hield nu stil voor het huis van den priester, Ruffaele sprong er snel uit en wenkte Carmela en den goraf ook uit te stap pen. De koetsier keek verbluft naar den vreem den, verdochten passagier, maar vóór hij wat kon vragen, had Roffaele een paar teekens in de Napclsche gebarentaal tegen hem gemaakt. Hij zweeg, en nauwelijks waren de graaf en Carmela uitgestapt of hij reed zonder om be taling te vrager», zoo gauw mogelijk weg. Raffaele floot op een eigenaardige manier en uit het donker van de straat doken twee half opgeschoten jongens op, de spionnen van den Marchese, die het rijtuig tot hier toe in looppas gevolgd hadden. Raffaele ging hun ecnigc schreden tegemoet, fluisterde even met hen en kwam toen weder naar Carmela en Ufing toe. „Hier heeft u uw wapen terug Ik hoop, dat u het niet meer noodig zult hebben. U zult noch door den Marchese zelf, noch door zijn spion nen meer worden lastig gevallen. U ziet, dat ik u mijn volle vertrouwen schenk. En ga nu met Carmela naar Don Filippo en spreek openhartig met hem Het is een edel, ver standig en goed mensch. Morgenavond zal ik hem bezoeken, om meer over u en uw toe komstplannen te hooren, voor zoover die Car mela betreffen. En nu vaarwel. Het is maar beter als wij beiden elkaar niet meer ontmoe ten, want een tweeden keeT zou ik zulke woot- den als u me nu te slikken gegeven hebt, mis schien niet kunnen venverken". Raffaele wilde met een kort hoofdknikje afscheid nemen van Ufing. Toen hief Ufing zijn hand een weinig op, aarzelde nog een oogenblik en stak ze toen naar Raffaêle uit. „Ik zal Uw vertrouwen niet beschamen, Signor Raffaele. U heeft gezegd, dat Carmela's reinheid uw trots is geweest. Ik dank u voor die woorden. En geloof me, dot Carmela's eer sedert ze onder mijn dak woont, niet minder goed beschermd is geweest als tot nu toe". Ook Roffaele had even geweifeld of hij dc aangeboden hand van Ufing zou aannemen. Maar nu lagen d<» handen der beide mannen, die van den graaf en van den Camorrist een paar seconden in elkaar. Tren keerde Roffaele zich tot Carmela, nam haar hoofd tusschen zijn beide handen en kuste haar kort cn heftig en met zulk een smartelijke innigheid, alsof hij een voorgevoel had, dot het een afscheid voor eeuwig van de geliefd© zus ter beteekende Onmiddellijk daarna was hij in de duisternis verdwenen. 12. Terwijl tuschen den graaf en den Camorrist dit eigeneardige onderhoud plaats vond, was de Marchese in de basso van Donna Assunta ver schenen, en toen hij daar hoorde, dat Raffaele in Napels was en onmiddellijk op weg was ge gaan om wraak op Ufing te nemen, was hij dol van blijdschap geweest. Des te meer ontdaan was hij, toen Raffaele reeds na korten tijd terugkwam en vertelde van het verzoenende einde van het onderhoud met Ufing. Vito schreeuwde en raasde als een bezetene en wilde eindelijk, zonder verder naar zijn vriend te luisteren, de deur uitstormen. Maar Roffaele pakte hem met sterken arm beet en drong hem met geweld naar den achter grond van de woning terug. Eerst na lange worsteling gaf de Marchese zijn tegenstond op en bleef met hangende armen en hijgende borst tegen den muur geleund staan. „Laat me vrijwillig gaan, Raffaele!" bracht hij naar adem snakkend uit, „of ik gebruik ge weld". „Geweld tegen mij Ik zou het je niet aanraden". „Laat me gaen". „Niet voor je bij je verstand bent gekomen' en mc beloofd hebt den vreemdeling niet lan ger meer lastig te vallen". „Ik zweer je, dot ik hem niet lang meer zal lastig vallen. Ik zal gauw met hem afrekenen", en opnieuw in woede ontstekende, brulde dc Marchese „Laat me door, of ik vergeet me zelf", en greep dreigend naar zijn dolk. „Ben je krankzinnig, Vito „Nee, ik niet, maar jij, die je zuster wilt af staan aan zoo'n vreemden schurk. Ba, wat een vriendschap, die me het liefste, wat ik bezit wil afnemen". „Wat je bezit Raffaele lachte luid. „Gek, heb je dan nog niet begrepen, dat Carmela niet van je houdt Wees blij, dat ik je niet ter verantwoording ro"ep, omdat je hebt getracht Carmela met behulp van Donna Assunta's tooverkunst te veranderen. Je wist, dat ze vrij en onbevooroordeeld moest kiezen en hebt het toch gewaagd in mijn afwezigheid achter mijn rug om naar dat middel te grijpen. Kon ik er iets aan doen, dat Cormela jou niet tot man wil hebben Als ze jou had gekozen, dan zou ik haar, ondanks veel bezwaren, aan jou heb ben gegeven. Maar nu ze een ander liefheeft, wil jij uit afgunst en woede hoor hoogste geluk verstoren Het is altijd mijn vurigste ver langen geweest, dat Carmela uit dezen poel van zonde en misdaad zou komen, cn dat zou jij willen beletten En is dat trouw, dat je den dolk opheft tegen hem, die je eens het leven heeft gered Ba I" Hij spuwde verbitterd op Vito's rechterhand, die nog altijd het gevest von den dolk omklemd hield. Dc Marchese had hem met starende oogen aangehoord. Als versteend bleef hij nog eenige seconden staan toen Raffaele zweeg. Toen gooide hij zich op den grond en brok met honden cn voeten om zich heen slaande, in een heftig snikken uit. .Eerst na geruimen tijd werd hij kalmer, bleef nog een poos onbewe gelijk op den grond liggen, stond eindelijk wanhopig en gebroken op cn wankelde naar de deur. Wederom versperde Raffaele hem den weg. „Beloof je mc nu, dot je dan Tedesco niets zult doen?" Dc Marchese knikte met een moe gebaar. „Ik heb dus je woord. Je weet dot het je je leven kost, als je het breekt?" Inploats van tc antwoorden greep de Mar chese in zijn gordel cn wierp zijn twee dolken cn zijn revolver weg, zoodat ze kletterend op den grond vielen. spijt me je zoo ongelukkig te zien, Vito, ging Raffaele voort op verzoenenden toon. „Maar je moet toch inzien, dat je er niets bij wint of je den Tedesco vermoordt, maar dot je ollccn Carmela's geluk vernietigen zou." De Marchese liet het hoofd hangen. „Nu goed, dan vergeef ik je en blijf je vriend." Raffaele reikte hem de hond. „En denk er aan, dat je een man bent, op wien we tot nu toe trotsch waren. Het is wel meer men- schen overkomen dat ze het meisje, dat ze lief hadden niet konden krijgen." (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1