„DE EEMLANDER" ABONNEMENTSPRIJSp"3 a;™d'a ;;or Amc~ EERSTE BLAD. BUITENLAND. Langestraat 23 A. VAN DE WEG Amersfoort ZijdenVOORJAARS-HOEDEN MODEMAGAZIJN „L'HIRONDELLE" Eén maal in Uw leven Gebr. Perzina Pianohandel L. KLEIN :in| FEUILLETON. De Tijger van het Mercato, 24e Jaargang No. 182 toort 1 2.10, idem iianco per post f J.—per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17&, alzonderlijkc nummert 1 C.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VilLKHOFF. ARNHEMSChUER|£oRTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47910. TEL. INT. 513. Dinsdag 2 Februari 1925 PRIJS DER ADVERTENTIEN met inbegrip van een bewijsnummer, elke tegel meer 0.25, dienstaanb'e- dingen en Licidadigheids-advc. tentien voor de helft der prijs. Voor handel en bcdrijl bestaan zeer vootdecligc bepalingen voor het advcrlecrcn tene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE VOLKENBOND EN DU1TSCHLANDS TOETREDING. Een verzoek voor 5 dezer gc- wenscht geacht. Naar de Reichsdicnst der „Deutschen Pits- se" van bevoegde zijde verneemt, aldus wordt d.d. 1 Febr. aan de Tel. gemeld, heeft do secr«- laris-generaal van den Volkenbond den wensch uitgesproken, dat Duitschilands verzoek om toelating tot den Volkenbond zoo mogelijk vooi den 5den dezer ter behandeling in do op 8 Maart aanvangende bijeenkomst van den Vclkenbondsraad zal worden ingedieml. De reden daarvoor moet worden gezocht in do overweging, dat er in verband met deze zeer belangrijke gebeurtenis voldoende tijd moet zijn, om de leidende staatslieden dei overzeesche landen, welke zitting in den Vo!- kenbondsraad hebben, persoonlijk tot deel neming uit te noodigen. Dit geldt rnoi nam© voer de deelremers ean de Volkenbondsver- gadeding, die half Maart zal plaats hebben zoodat ook die lenden door hun leidende staodslieden persoonlijk vertegenwoordigd kun nen zijn. DE KWESTIE VAN POLENS OPNEMING IN DEN VOLKENBONDSRAAD. Een medcdceling van het Fo reign Office. Draadloos wordt gemeld, dat het bericht, als zou Engeland Polen te verstaan hebben gege ven, dat het niet in staat zal zijn Polen's aan vraag om een permanenten zetel in den Raad van den Volkenbond tc steunen, indien Polen volhardt in vermindering van zijn militaire weermacht, met nadruk door het departement van buitenlandsche zaken te Londen tegenge sproken wordt. Verklaard wordt, dat zulk een mededeeling van Engeland een ommekeer zou beteekenen in de politiek en de methode, dio het sedert het einde van den oorlog ten op- ziohte der bewapening heeft gevolgd. De Britsche regeering brijkt, zooals zij in de jongste maanden meer dan eens gelegenheid had te toonen, van harte voorstandster van een doeltreffend stelsel van ontwapening. DE VOORBEREIDING DER ONTWA- PENINGSCÓNFERENTIE. Bijcenrooping tegen midden Mei Gemeld wordt uit Genève, dat de datum van bijeenkomst der voorbereidingscommissie voor de ontwapeningsconferentie in overleg met de leden van den raad van den Volken bond zal worden vastgesteld. Men verwacht algemeen, dat de commissie tegen 15 Mei bijeengeroepen zal worden, HET I. 'A. B. EN DE BAKKERS- NACHTARBEID. Een persbericht uit Genève houdt in, dat de Raad van Beheer van het Intern. Arbeidsbureau, hoewel met eenparigheid van stemmen van oordeel, dat de Intern. Arbeidsorganisatie be voegdheid bezit inzake den nachtarbeid dei bakkersgezellen, besloten had aan het Hof van Internationale Justitie de vraag over te bren gen, of de organisatie bevoegd is een ontwerp regeling op tc stellen, die, om bepaalde loon arbeiders te beschermen, tevens en als bij- hc-hoorenden maatregel den arbeid beoogt, door de patroons persoonlijk verricht. Mr. P. W. J. H. Cort van der Linden, toege voegd lid van den Raad van Beheer, verzoekt aan het Hbld te willen mededeelen, dat dit bericht in zooverre niet juist is, daar „slechts een meerderheid in den Raad van Beheei van oordeel is, dat de Internationale Arbeidsorga nisatie bevoegd is ook de arbeid van den pa troon zelf aan de ontwerp-conventiën te onder werpen". DUITSCHLAND. DE ONTRUIMING DER KEULSCHE ZONE. Gelukwcnschcn van Pruisen en lisieren B o r 1 ij n, I Febr. (H. N.) De lainddag heeft vandaag voor den aanvang der zitting de bevrijding der Keulsche zone herdacht. All- PruisiscKe staatsministers, behalve ntinister- president Braun, die te Keulen vertoeft, waren aanwezig. K e"u 1 e n, 1 Febr. (H. N.) De Beiersche minister-president Held heeft den opper-presi- dent van de Rijnprovincie een telegram van gelukwensch wegens de ontruiming der Keul sche zóne gezonden. Ook van andere staats hoofden zijn dergelijke telegrammen ontvan gen. De Deutsche Lufthansa heeft vanmoqgen ui» Essen on Dusseldorp twee vliegtuigen 'gezon den, om de groeten ven het onbezette Duitsch- land tc laten overbrengen. Deze vliegtuigen kwamen na een tocht van 3 kwartier boven Keulen aan, waar zij tweemaal boven den dom cirkelden en vervolgens op het vliegterrein londden, waar zij door vertegenwoordigers van de stad cn van de pers werden begroet Feestelijkheden te Bonn. De feestelijkheden, in verband met de ont ruiming, begonnen gisterochtend te Bonn me* een godsdienstoefening in verscheidene ker ken en verliepen verder den geheelcn dag, on der deelneming van ontzaglijke menschcnmos- sa's, volgens program cn zonder incidenten Ook te Kleef en vele andere plaatsen van do Keulsche zone hebben bevrijdingsfeest»: lijkhe- den gehad. Na de „ontruimingsfecsten." B c r 1 ij n, I Febr. (V. D.) De Pruis'-sche mi nister-president Brauns is heden no»e.r Berlijn teruggekeerd. Tegenover persvertegenwoordi gers sprak hij zijn voldoening uit over het feit, dat de stemming en de houding van de feest vierende bevolking in de Keulsche zone zoo opgewekt cn waardig is geweest, dat de festi viteiten zonder ccn enkelen dissonant hebben plaats gehad. Enkele relletjes. C r e f e 1 d, 1 Febr. (H. N.) Rij het be vrijdingsfeest hebben enkele relletjes plaats gehad. Rechts-radicalen hebben een lid van den rijksbanier zoo mishandeld, du* hij naar het ziekenhuis moest worden overgebracht, terwijl hij den redacteur Oven, die eveneens lid van den rijksbanicr is, de glazen ingewor pen zijn. Vanmorg.n vroe-r is de ScArupo Crc feld binnengerukt. President von Hindenburg heeft den oppeiburgemeester bericht gezon den, dot hij Maandag 22 Maart een bezoek aan Crefeld zal brengen. HET DUITSCH-RUSSISCH INCIDENT. Rusland betuigt zijn leedwezen. Dezer dogen is gemeld, dot de koffer van een Duitsch reiziger in Rusland twee dagen was achtergehouden cn dat een verzegelde brief van het Duitsche consulaat-generaal tc Tiflis aan het Duitsche gezantschap te Mos kou, die zich in den koffer bevond, geschon den was. Uit het onderzoek van de sovjet- regeering is gebleken, dat een ambtenaar op eigen houtje cn zonder medeweten van zijn chefs de koffer te Tiflis achtergehooden en ge opend1 had, de brief er had uitgenomen en in beslag genomen. De sovjet-regeering heeft den gezant haar leedwezen over het gtibeurde be tuigd cn een bestraffing van den ambtenaar toegezegd. De Duitsche regeering acht de zaak hiermee, zoodra de stukken, naar beloofd is, teruggegeven zullen zijn, afgedaan. DE ITALIAANSCHE GEZANT TE BERLIJN. Naar het Berliner Tageblatt uit diploma tieke kringen verneemt, zal de Italiuansche ge zant te Berlijn, graaf Bosdari, niet meer naar Berlijn terugkeeren. Als vermoedalijken op volger noemt het bid graaf Bordanaro. den vroegeren vertegenwoordiger van Italië tc Praag, Weenen en Brussel. RECLAMES. Van 11 regels 1 4.05. elke regel meer 1.— Prima ihedicinale Levertraan. Levertraan Emulsie. Moutextract met Levertraan. ONTVANGEN: Een Pracht Sorteering Atelier aan huis voor maken vervormen van Hoeden 16-18 Langestraat AMERSFOORt Wilt gij slechts een klankvolle piano schaffen, koopt dan een Hoflev van M. .V. de Koningin Vertegenwoordiger Utrechtschestraat 44. "1 aan- 8 ti Hl DE SCHADELOOSSTELLING DER VROEGERE VORSTENHUIZEN. Republikeinschc betoogingen tegen het uitkeeren daarvon. Koningsbergen, I Febr. (H.N.) De bond van den rijksbanicr heeft gisteren een groote betooging gehouden tegen het uitkee- ien van een schadeloosstelling aan de vroe gere Duitsche vorstenhuizen. Oud-rijkskanse lier dr. Wirth en Scheidemann namen aan de bctooging deel. Wirth kon wegens heeschheid niet spreken, zoodat Scheidemann en de af gevaardigde Siering het woord voerden. De betooging trok een voor Koningsbergen onge kende massa. Dc geheele stad was op de been. In de verschillende vergaderingen wer den overal moties aangenomen, waarin het denkbeeld van een schadeloosstelling verwor pen wordt. DUITSCHE STUDIEWERKEN NAAR ITALIË. B e r 1 ij nI Febr. (V. D. Op instigatie van den minister van onderwijs heeft Italië van Duitschland op herstel rekening ongeveer 18.000 Duitsche boeken aangekocht, hoofdzakelijk werken uit de oorlogsjaren. Zij zijn bestemd om te worden ondergebracht in de Italiaansche universiteiten en andere wetenschappelijke in stellingen. EEN AUTOMOBIELBELASTING TE BERLIJN. Volgens de bladen heeft het dagelijksch be stuur van Berlijn een nieuwe automobielbelos- ting aangenomen ter dekking der kosten voor het onderhoud der straten. EEN COMMUNISTISCH LEIDER VEROORDEELD. Het hof van gezworenen te Bochum veroor deelde den communistcnleider Margies, die be schuldigd was drie politiebeambten te hebben gedood, wegens doodslag in twee gevallen tot elf jaar tuchthuisstraf en zes jaar eerverlies, terwijl hij onder politietoezicht zal worden ge steld. DE VEEMMOORDEN. Het proces-Ponnier. Bchondc- ling met gesloten deuren. Gisterochtend is voor één der Bcrlijnschc rechtbanken 'het eerste proces tegen de veem gerichten begonnen. In het geheel hebben zich II personen te verantwoorden wagens moord op Pannier, een 6oldoat van de zwarte rijksweerbaarheid. De belangstelling voor het proces is buitengewoon groot. Tal van agenten moesten zoowel binnen als buiten de zaal voor de goede orde waken. Op do tafel voor de getuigen ligt een klein pakje, dat den verbrijzelden schedel van Pan nier bevat. Als de beklaagden do zaal worden binnenge leid worden enkelen hunner, namelijk do offi cieren, door de overigen eerbiedig gegroet. Dan begint, aldus meldt de N. R. Ct., 'het verhooi Alle beklaagden antwoorden klaar cn duidelijk op de hen gestelde vragen. Hieruit blijkt, do\ één hunner in Galicië, ccn tweeoe tc R'"o en een derde te St. Petersburg is geboren. Zij ge- von dc meest verschillende beroepen op, zooula liftbestuurder, agent van politie, veldwachter, tuinman, bediende bij den Reichslandbund (d<* grooto organisatie van Duitsche agrariërs), londbouw-volontair, bediende bij het verbond van Duitsch-nationoal kantoorpersoneel, iVoor- sniider, enz. Dc vertegenwoordiger van het O. M. meent, dat een behandeling von de zaak in het open baar niet nodtelig kan zijn voor de veiligheid van den staat. De verdedigers ziin echter van een andere mecning en vragen behandeling met gesloten deuren. Als de verdedigers hun stand punt trillen motiveeren, worden publiek en pers verzocht de zaal te verlaten. Zij zijn later niet meer toegelaten, daar de rechtbank besloot aan het verzoek van de verdedigers te voldoen. Het feit, dat het proces nu toch achter ge sloten deuren zal worden gevoerd, wordt dooi de republikeinsche pers natuurlijk zeer betrcit-d. Invrijheidstelling vun twee beschuldigden. In het veemmoordproces zijn blijkens een Berlijnsch correspondentiebureau na een breed voerige behandeling der daad de ^>c-klartgden baron v. Senden cn de gcp. kapitein Gulknecht, die beschuldigd waren dat zij dc andere be klaagden door misbruik van hun gezag als su perieuren tot moord hadden ovregchaald, op voorstel der verdediging terstond uit de hech tenis ontslagen. VERKEERSONGEVALLEN TE BERLIJN. In 1925 zijn bij het Bcrlijnschc straatverkeer in totuol 11,156 botsingen voorgekomen. Ge wond werden 4929 personen, gedood 143. FRANKRIJK. HET FINANCIEELE VRAAGSTUK. Dc producticbclosting. Parijs, I Febr. (H. N.) De Kamer heeft een buitengewone zitting gehouden om te be raadslagen over de bescherming van de huur ders. Dc miruster van financiën heeft, rekening houdende met de wenschcn van links, zijn ont werp voor de productiebelasting zóó ingericht, dat daardoor in hoofdzaak de groothandel wordt getroffen, terwijl voedingsmiddelen door de belasting niet worden getroffen. Dc op brengst dezer belasting wordt op 4 milliard per jaar geraamd. ZWITSERLAND. DE VERHOUDING TOT RUSLAND. Bern, I Febr. (H.N.) De bondsraad heeft Zaterdag een buitengewone zitting gehouden, teneinde tc beraadslagen over een voorstel ven sovjet Rusland, dut Zaterdag door bemid deling V6n Frankrijk wos ontvangen. De raad bevond, dat dit voorstel niet kon worden aan vaard. Hoewel geen tegenvoorstel is gedaan, rijn de onderhandelingen niet afgebroken. ENGELAND. HERKIEZING VAN LLOYD GEORGE TOT LIBERAAL LAGERHU1SLE1DER. Do radicale groep von de parlementaire li berale fractie, die gistermiddag bijeenkwam, verzelto zich tegen do heikiezin^r van JLloyd Gcorgo tot voorzitter der fractie voor deze zittingsperiode cn oefende kritiek op zijn lei- dcischop in het Lagerhuis. Desniettemin werd hij met 17 tegen 7 stemmen cn 5 onthoudüv» gen gekozen. EEN AANWINST VOOR DE ENGELSCHE KOOPVAARDIJVLOOT. Een belongrijkc gebeurtenis in dc annalen der Britsche koopvaardijvloot zoj plaats vinden op 26 Februari, wanneer de eerste groote met olio gedreven snelle cceconstoomboot, die verder geregeld van ccn Britsche hoven zal vert.<\k- ken, haar ccrsto reis zal maken. Dit vaartuig is de Asturia van de Kon. Mail Stoompakket vaart Mij., 22.500 ton groot, bestemd voor den dienst van Southampton naar Zuid-Amcrika. De Asturio, oic gedreven wotdt door dubbel workendo Diesel-motoren, werd gebojwd en van de noodigo inrichtingen voorzien te Belfast- Hare machines bestoon uit 2 motoren von 8 cylinders, die totaal 24.000 p.k. kunnen ont wikkelen en dezelfde machines zullen worden aangebracht in haor zusterschip AJcontnra cn in de nieuwe stoomboot Carnarvon Castle van do Unioi> Castlo Mij., die onlangs to water is gelaten DE REDDING VAN DE BEMANNING DER LARISTAN- Huldiging von den kopitcin von de Bremen. Londen, 1 Febr. (V. D.) Kapitein Wurpts, commandant von dc stoomboot Bremen der Norddeutschc Lloyd, werd hoffelijk ontvan gen, toen zijn schip heden te Quecnstown aankwam. Dit geschiedde uit erkentelijkheid voor dc redding door dc Bremen van 6 man nen der Britsche stoomboot Loristan cn voor dc volhardende maar niet met succes bekroon de pogingen, om ook de overige leden der be manning van de Lariston tc redden. Dc 6 geredde mannen gaven in interviews hun dunkbaarheid te kennen jegens den kapi tein cn het scheepsvolk van dc Bremen. Zij verhaoldcn, hoe de Breinen in antwoord op het draadloos noodsignaal dc Loristan in het mid den von den Atlantischen Oceaan tc hulp kwam, moor het onmogelijk bevond in dc on stuimige zee een boot uit tc zetten. De La- ristan echter hod een boot gereed aan sluur- boordszijde en hieraan werd een lijn bevestigd. Zeven mannen van dc Loristan gingen in deze boot, die naor Bremen word getrokken, doch een man werd uil de boot geslingerd cn ver dronk. Dc timmerman van de Loristan, die zich in de boot bevond, werd eveneens daaruit ge spoeld en door dc hooge golven heen cn weer geslingerd, doch hij had ccn lijn om het lichaam cn werd ten slotte aan boord van dc Bremen gehcschcn met de andere 5 mannen. De herhaalde pogingen, door de Bremen aan gewend, om de rest van de bemanning van do Laristan tc redden, door lijnen of te schieten, met reddingsgordels, mislukten helaas. De Bremen bleef den geheelcn dag en den volgen den nacht in de nabijheid von de Loristan. maar toen het daglicht oonbrok, waren er nog slechts wokstukken to zien. Dc Loristan was gedmende den nacht gezonken met het over schot von haor bemanning 24 personen^ Wurpts verklaarde heden: „Wij betreuren Het ten zeerste, dot onze pogingen niet met beter succes bekroond zijn geworden", DE KOERS VAN HET POND. Londen, T Febr. (V. D.) Do notcering van het pond te New-York steeg heden tot 4.86% dollar, hetwelk het hoogste cijfer is, hetwelk in het geheele tijdperk na den oorlog is bereikt. Het laagste cijfer, waartoe het pond daalde, was 3.20 dollar omtren* 4 jaren gele den. Het cijfer van heden is minder dan >j ct. beneden pariteit. Naarmate het huiselijk leven sterker bloeit, zijn de volken krachtig en gezond. BRENTANO. Een roman uit het donkerst© Napels door HANS POSSENDORF. 57 Toen dc Marchese dc basso verlaten had, zei Raffaele met een diepen zucht tot Donna As- sunta: „Nu, ik heb genoeg voor vandaag. Wilt u me hier houden, of is u bang voor de politie? Anders moet ik een ander onderkomen zoeken want ik ben doodmoe." „Blijf maar hier, Raffaele, en ga in Carmc- Ia's kamer slapen," antwoordde de Fattuchia ra. ,,Ik denk niet, dat de politie nu alweer zal komen, ze hebben hier al drie maal vergeefs naar je gezocht. Maar schrik niet, als je middernacht mannenstemmen hoort. Kort voor je kwam, is de groote Tore bij me geweest cn heeft gezegd, dat er vannacht twaalf Picciotti voor het „tollen" bij mij komen." „Voor het „tollen"? Weet u waarover het gaatl" vroeg Raffaele nieuwsgierig. „Nee, ik weet het niet. Maar het schijnt iets gewichtigs te zijn, want iedere afdceling stuurt een candidaat. De zaak gaat dus de heedc Ca- morra aan." En trotsch voegde ze er bij„Je ziet wel, wat een goeie dunk ze van me hebben, dat ze uit de hcele wijk juist mij voor het tol len uitgekozen hebben." Raffaele vroeg niet verder en begaf zich naar Carmela's kamer om uit te rusten. Maar hij durfde zich niet uitklecden, want hij moest ai- tijd met een overval van de politie rekening houden. Zooals hij was, zelfs met zijn wapens in den gordel wierp hij zich op het bed. Maar hij was zoo oververmoeid, dat hij nog lang lag te woelen, eer hij in een onrustigen sluimer viel. Zijn slaap duurde niet lang: Het was nog geen tien uur, toen hij door een jammerende, smeekeiide vrouwenstem werd opgeschrikt. Hij stond op en legde zijn oor tegen de deur van Donna Assunta's kamer. Hij hoorde, dat het Donna Giuseppa was, die nog zoo laat de Fat- tuchiara opzocht. Na cenige oogenblikkcn had Raffaele uit Donna Giuseppa's woorden begrepen waarover het gingBij het uitloten van den moordcan- didaat die de Mercato-afdeeling moest stellen, was het lot gevallen op Tonio Cajazzo, den oudsten zoon van Donna Giuseppa. Door een toeval was die dat te weten gekomen en kwam nu de Fattuchiara smeeken, het zoo te regelen, dat bij het „tellen" de keus niet op haar zoon viel. „U is een machtige toovenares, Donna As- sunta I" jammerde de angstige moeder. „Als u het wilt, zal de tol niet in Tonio's vak blijven liggen." „Het spijt me erg, Donna Giuseppa, maar ik kan u niet helpen," weerde de Fattuchiara af. „Hoe zou ik me voelen tegenover de schoone en vereerde verecniging, als ik het vertrouwen, dat ze in me sfelt met zulk een bedrog zou be- loonen? En denkt u dat andere jonge man nen ook geen moeders of zusters hebben, dio ongerust zijn, dat hun iets kon overkomen?" Donna Assunta was blij, dat ze deze recht vaardige cn steekhoudende redenen voor haar weigering had gevonden, want ze zou met den besten wil van de wereld met hebben geweten, hoe den beslissenden gang van den tol te be ïnvloeden. „Moet mij dan juist alle ongeluk treffen?" riep Donna Giuseppa nu wanhopig uit. „Mijn man weer voor jaren verbannen, al wat we be zaten door de politie in beslag genomen, cn nu moot ik ook nog mijn oudsten jongen verlie zen,* mijn eenigen steun." „Windt je toch niet zoo onnoodig op I" trachtte de Fattuchiara haar te kalmeeren. „Waarom moet het nu juist van de twaalf uw zoon zijn En zou hij het zijn,, dan weet u toch nog niet of het zooie ts verschrikkelijks is, wat ze zullen uitvoeren." „Ik weet zeker, dat het iets gevaarlijks is, als de tol moet beslissen. Help me toch, Donna Assunta! Beloof me, dot mijn zoon het niet zal zijn! Don zal ik u alles geven, wat ik nog be zit En als het niet genoeg is, dan zal ik gaan werken, om te verdienen, wat u nog zult wil len hebben. Maar red mijn zoon, ik smeek u." „Ik kan u niet helpen. Plaag me niet langer en schreeuw niet zoo, straks komt de politie nog." De Fattuchiara sloeg plotseling een on- geduldigen en barschen toon aan. „Ik ga hier niet weg, vóór u het me beloofd hebt," huilde Donna Giuseppa, terwijl ze op den grond viel en de knieën van de heks om klemde. „Ik mag het niet doen, Donna Giuseppa, be grijpt u dat dan niet?" De Fattuchiara pro beerde het nu weer eens met gemoedelijkheid. „Maar u heeft nog meer dan twee uur den tijd, ga naar den Capintrito. Misschien weet die er raad op." „Nee, nee, dat geeft niets. Ik ben al bij den grootcn Tore geweest Hij heeft me woedend afgesnauwd, omdat ik iets van het „tollen" of- wist. Hij heeft gezegd, dat ik dankbaar moest zijn, als hij Tonio niet nog zwaar bestrafte ook, omdat ik het door hem te weten ben gekomen. Ja, dot is de dank van de schoone cn ver eerde vereeniging, dot mijn mon er zijn hcele leven aan opgeofferd heeft, dat hij nu vooi de tweede maal zijn trouw oon haar met zijn vrijheid moet betalen. Ik vervloek de Comorra. O, had ik vroeger, toen mijn man voor den eersten keer uit zijn verbanning naar Tremor- ra terugkeerde, maar naar priester Don Filippo geluisterd, toen die me waarschuwde om Pas- quale niet meer to laten werken voor die ver vloekte „Zwijg! Ben je gek geworden?" viel do Fattu chiara haar nu ernstig boos in de rede. „Maak dot je mijn huis uitkomt, anders zal Ik iemand roepen, die je wel zal leeren, beenen te maken." Maar Donna Giuseppa verzette geen voet, maar wentelde zich wcenend over den grond en rukte zich als waanzinnig de haren uit het hoofd. Ten einde road, hoe ze de razende vrouw uit haar woning zou krijgen begon de Fattuchiara nu weer met kalm te redeneeren. Als de poli tie door het geschreeuw opmerkzaam gewor den, de basso binnendrong, liep Raffaele het grootste gevaar ontdekt te worden. Daar kreeg ze een idéé„Gebruik liever uw tijd. Donna Giuseppa om een plaatsvervanger voor uw zoon te vinden. Probeer het eens bij den Marchese. Misschien wil die het wel doon." „Nee, alleen u kunt me helpen. Sinds mijn man weg is ben ik met mijn kinderen verlaten. Wie bekommert zich om ons? Wie zou zoo veel hart voor mij en mijn kinderen hebben, dat hij zich vrijwillig voor Tonio opoffert?" „Ik, Donna Giuseppa!" zei nu een bekende stem. Raffaele was onbemerkt binnengekomen en boog zich over de wanhopig op den grond lig gende vrouw heen. Verschrikt richtte Donna Giuseppa zich op en staarde naar den vreemden, baardigen berg bewoner, die daar zoo plotseling als uit den grond verrezen voor haar stond, „Ik ben blij, Donna Giuseppa, dat ik u ein delijk mijn dankbaarheid kan toonen voor wat u en uw man voor Carmela cn mij hebt ge daan toen we nog kinderen waren." Nu pas herkende Donna Giuseppa hem, riep zijn naam en greep als dronken door dit on verwachte geluk, zijn handen en bedekto zo met kussen. Maar hij wees dio overdreven dankbaarheid terug cn zei met een f louwen glimlach: „In uw opwinding vergroot u hetgeen ik voor u doen wil, bovenmatig. De besb'ssing zal niet juist op mij vallen. En ol was dat zoo, wat kan mij dat schelen? Er zal wel niets bovenmensche- üjks van me geëischt worden. En ik moet tóch over een paar dogen naar mijn schuilplaats te rugkeeren. Maak er dus niet zooveel drukte van." Toen Donna Giuseppa de basso verlaten had, overlaadde de Fattuchiara Raffaele met ver wijten. Maar hij weerde haar vermoeid af. „Er rijn al veel te veel woorden vuil ge maakt over zoo'n kleinigheid. Rust is voor mij werkelükhet ffneeste waard. Wek me, als ze er allemaal zijn. En loten ze niet te hard praten, om de patrouilles.' Ik ben nu niet meer in staat tot een strijd met de politie." En, zonder verder op een gesprek in te gaan, ging hij weer naar Carmela's kamer om te rusten. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1