ABONNEMENTSPRDS >"3 a"a"'° :;or Am"" PKIIS DEK ADVERTENTlEN „DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. BUITENLAND. Willem Groenhuizen Zilveren Fruitmesjes ZijdenVOORJAARS-HOEDEN MODEMAGAZIJN „l'HIRONDELLE" Eén maal in Uw leven Gebr. Perzina Pianohandei L. KLEINl BINNENLAND. 24e Jaargang No. 183 loort 1 2.10, idem liinco per post f J.—per weck (met gratis Yerrekcring tegen ongelukken) 0.176. alxonderlijke nummer» C.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD Woensdag 3 Februari 1926 DIRECTEUR-UiTGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N*. 47910. TEL. INT 513. VOLKENBOND. DE VOORBEREIDING DER ONTWAPE NINGSCONFERENTIE. De staten, die het uitstel vroegen. Londen, 2 Febr. (H.N.) Te Londen is de mededeeling ontvangen, dot een voorstel tot uitstel von de voorbereidende on'wape ningsconferentie gedaan is in een schrijven aan den secretaris-generaal van den Volken bond, dat collectief onderteekend is door de vertegenwoordigers van Frankrijk, Italië, Ja pan, Tsjecho-Slowakije en Uruguay bij den Volkenbond. De voorbereidende commissie zou op 15 Februari bijeen zijn gekomen. De vijf genoemde regèeringen wenschen, dat de bijeenkomst zal worden uitgesteld tot een door den raad van den volkenbond in zijn zitting van Maart te bepalen datum, die echter niet later dan 15 Mei van dit jaar zal zijn. Zweden en Engeland stemmen met het uitstel in. De Engelsche en Zweedsche regeering heb ben aan het algemeen secretariaat van den Volkenbond medegedeeld, dot zij instemmen met het uitstel van het houden der voorberei dende ontwapeningsconferentie. Amerika en het uitstel. Een verklaring van het Witte Huis zegt, dat Coolidge het uitstel der ontwapeningsconfe rentie betreurt H'j hoont, dat het uitstel slechts tijdelijk zal zijn cn zal zijn pogingen om tot de ondemem'ng bij te dragen voorwetten DE VOORBEREIDENDE ECONOMISCHE CONFERENTIE. Genève, 2 Febr. (V. D.) De secretaris generaal van den Vo'kenbond heeft behalve den heer Oudegeest, secretaris van het L V. V.. ook Arthur Pugh, voorzitter van den Alge- meenen Raad van het Engelsche Vakverbond en Max Egrgert, lid van de uitvoerende com missie van het A'gemeene Duitsche Vakver bond. uitgcnood:gd deel te nemen aan de werk zaamheden d_r voorbereidende economische conferentie Waarschijnlijk zal ook Léon Jou- haux aan de werkzaamheden van de commis sie deelnemen en wel als vertegenwoordiger van den Bestuursraad van het Internationale Atbeidsbureau. DU1TSCHLAND HET VEEMMOORDPROCES-PANN1ER Dc vier voornaamste beschul digden ter dood veroordeeld Berlijn, 2 Febr. (H.N.) In 't veemmoord- proces is vandaag de volgende conclusie ge nomen. De beklaagden Aschcnkampf en Stein hebben Pannier in de buurt van DoebberiU met een bijl gedood. Zimmermann heeft Pon- nier naar de plaats gelokt. Ieder heeft met vo. overleg de daad gewild. ATle drie hebben ge meenschappelijk gehandeld. De beklaagde Schmitt heeft volgons zijn be kentenis de beklaagde Schirvmann begeleid. Schmitt heeft met het opzet, om Pannier te laten dcoden e^n schop genomen, om na den moord het lijk te bc-graven. Voor den moord hebben Aschenkampf en Schmitt reeds aange vangen een graf te delven en nadat Ponnici gedood was. heeft Schmiti het Hik nog met eer. steen getroffen, teneinde zoo te loten uitkomen, dat hij aan den doodslag wilde deelnemen. Dit is te beschouwen -als medeplichtigheid aan den gemeenschappelijken moord De voorbereiding voor het begraven is te beschouwen als eer» voorbereiding van den moord Ook do aanstichting tot moord, welke aan den beklaagde Bonn ten laste wordt gelegl is als bewezen te beschouwen. De beklungde Stelzelbung heeft toegegeven, dat hij kennis heeft gedragenn van het voornomen van den moord en daarvan geen aangifte gedaan. Do beklaagden ZeitleT en Snethlage hebben be kend, dat rij het lijk, dat slechts oppervlak kig ondei de aarde was gestopt, naar een andere plek overgebracht en het dieper heb ben Begraven. Dat rij de daad begunstigd hebben, is echter niet te bewijzen en daarom moeten zij vrijgesproken worden. Op grond van deze overwegingen zijn Schinmann, Stein. Aschenkampf en Benn de doodstraf schuldig. Voor Schmitt wordt in verband met z,Jn Jcu?d verlaging van die straf tot drie jaar tuchthuis verlangd. Het .bevel tct inhechtenishouding van Stelzelburg wordt opgeheven. Van Benn wordt, vooi het geval het vonnis rechtsgeldig zal zijn gewor- *den, voorwaardelijke stiof -geëischt, waarbij hij tot 28 Februari 1929 onder toezicht zal staan 8ELGIE. HET AFTREDEN VAN GENERAAL KESTENS. De premier legt verklaringen af. In antwooid op een interpellatie der libe rale leden Franck en Devèzc omtrent de re denen van het aftreden van den minister van nationale verdediging verklaarde minister-presi dent Poullet gisteren in de Kamer, dat Kestens ontslag heeft genomen, omdat er verschil van meening was ontstaan tusschen hem en zijn ambtgenooten over de toepassing der nieuwe wet op do lichting 1925, waarvan hij eq\ te genstander was Er was geen meeningsverschil inzake de organisatie der nationale verdediging. Poullet voegde er aan toe "Wij wenschen een krachtg leger. Er heerscht geen ontmoediging onder het officierscorps. Een diensttijd van tien maanden is niet nadee- lig voor de nationale verdediging. Wij mogen geen grootheidswaan aan den dag leggen ten opzichte van de legerorganisatie. Het was ver keerd, dat wij na den wapenstilstand niet ter stond hebben gedemobilseerd. De minister ging vervolgens na wat er in Engeland en Frankrijk geschiedt ten aanzien van de reorganisatie van het leger cn eindig de met de verklarng, dat hij een systeem zoekt, dat aannemelijk is voor allen. Dc zitting droeg een zeer bewogen karakter. FRANKRIJK. HET FINANCIEELS VRAAGSTUK. Verklaringen van Briand en Doumcr. Gisteren heeft onder voorzitterschap van president Doumergue een ministerraad plaats gehad, na afloop waarvan Briand verklaarde, dat de regeering bereid is om tijdens de be raadslagingen over de finoncieelc wetten over wijzigingen te beraadslagen. Doumcr verklaarde op een vraag of hij zijn nieuwe wet betreffende de omzetbelasting reeds had ingediend, dat zijn plan niet gewijzigd is, doch dat op giond van nadere gegevens vast gesteld is, dat men wellicht een gemakkelijker vorm voor het heffen van de belasting zal kunnen vinden en dat de ministerraad dit pdnt heeft bestudeerd. Hcrriot aan het woord. P a r ij s2 Febr. (H. N.) Herriot is gisteren door den radicaol-socialistischen Rhone-bond met algemeene stemmen als voorzitter herko zen. Bij deze gelegenheid hield hij een toe spraak, waarin hij de noodzakelijkheid voor een vergelijk tusschen de regecring en de groepen van het inzake den finnncieelen toestand be toogde. Een rede van Malvv- P a r ij s, 2 Febr. (H. N.) De kamer is van middag met bet debat over de finaïiciecle wet ten begonnen. Nadat de communist Garchéty zoowel op het wetsostwerp van de regeering als op dat van de financieele commissie van de kamoi scherpe critiek had geoefc-nd nam de voorzit ter der finanrieele .commissie, Malvy, het woord, om de commissie tegen de aanvallen in de pers in bescherming 1e nemen. Zoo rnen -gedwongen is geweest het regee- ringsvoorstel terug te wijzen, is dit geschied uit de overweging, dat door dit voorstel de algemeene levensduurte bevorderd werdt en de onrechtvaardigheid, wat de belasting be treft, vergroot wordt Hij verzekerde de re- geeving, dat de commissie bereid is om vol tegemoetkoming mee te werken om tot een positieve wetgeving te geraken. Hij noodigde den minister van tinanciën uit nog heden een on dubbelzinnige toezeggin.iT inzoke de belasting op de betalingen te doen en wees er op, dat verwerping van het voorstel der commissie een verscherping der crisis tot gevolg zal heb ben. Na hem sprak de redicale afgevaardigde Dubois, om zijn voorstel tot verdaging van de beraadslagingen, dat hij tegen de meerderheid zijner fractie in, had ingediend, toe te lichten. De verschillende voorstellen tot verdaging van de beraadslagingen werden verworpen en de beraadslagingen daarop voortgezet. van 1 4 regel» L05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0 25, Jienstj.nb.e- dingcn en Lieldadigheids-ldve.lentiën voorde helft der prijs. Voor bsndcl cn bedrijf bestaan irer vooidceliRc bepalingen voor het advcrlccren bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt aanvraag toegezonden. op KfcC Van 14 rogels 1 4.05. elke regel meer 1.— Goud, Zilver en Uurwerken Langestraat 43 Tel. 852 Reparatie-inrichting voor Uurwerken. ONT i/ANGEN: Een Pracht Sorteering Atelier aan huis voor maken vervormen van Hoeden 16-13 Langestraat AMERSFOORT Artikelsgcwijze {■cn 't ontwerp. bchcndeling Na een rede van Briand heeft de Kamer bil handopsteken besloten over te gaan tot de door de regecring gevraagde artikelsgewijze behan deling van het financieelc ontwerp. Daarna heeft dc Kamer, cp voorstel van Lamoureux. den rapporteur, die door de regeering ge. steund werd, met 315 tegen 228 stemmen be sloten 'Vandaag hoofdstuk III te bespreken van het ontwerp nopens de inrichting en herziening van de beslaande belastingen. LOUCHEUR GEOPEREERD. Oud-minister Loucheur is aan den blinden darm geopereerd. Zijn toestand is bevredigend EEN COMMUNISTISCHE KAMERLID VEROORDEELD. De Parijschc rechtbank heeft Maandag bij verstek het communistische Kamerlid Marly weaens aansporing tot moord door een artike' in de Humanité tot 10 maanden gevangenis straf en -iCOO franc boete veroordeeld ZWITSERLAND. DE ZWITSERSCH-RUSSISCHE ONDERHANDELINGEN. Bern, 2 Febr. (V D.) Dc stand ran de Zwitsersch-Russische onderhandelingen is nog steeds dezelfde gebleven. De bondsraad is in afwachting van de beslissing van de sovjet- regeering. ENGELAND- DE ENGELSCHE TROONREDE Uit Londen wordt d.d. 2 Febr. gemeld: Wilt gij slechts een klankvolle piano aan schaffen, koopt dan een lloflev van de I on in «in Vertegenwoordiger Utrechtschestraat 44. de hij het parlement met de volgende troon rede: „Mijn betrekkingen met buitenlandscho mo gendheden blijven bij voortduring vriendschap pelijk. Sinds het parlement uiteenging, heeft mijn gezant te Constantinopel zich naar An gora begeven, teneinde voorgoed tot een rege ling te komen von de kwesties, die verband houden met de grens tusschen Turkije en Irak. Mijn regeering geeft harerzijds vriendschap pelijk uiting aan den ook door dc Turksche regeering uitgesproken wensch het tot stand komen der meest vriendschappelijke betrek kingen tusschen Turkije en Groot-Britonnië te bevorderen. Het verdrag tusschen mij en den koning van Irak ter uitvoering van de bepa lingen, neergelegd in dc beslissing van den Raad van den Volkenbond, is geteekend dooi onze respectieve vertegenwoordigers en is dooT het parlement van Irak goedgekeurd. Het zal zonder verwijl aan u worden voorgelegd De beperking der bewapening. De overeenkomst met Italië Een mijner ministers zal zich naar Genève begeven als Britsch vertegenwooidiger in de voorbereidende ontwapeningscommissie, die cfen grondslag zal leggen voor een algemeene conferentie tot beperking der bewapening. Mijn regeering meent, dot een belangrijke stop in deze richting thans mogelijk is als gevolg van het systeam van veiligheid, geschapen door het verdrag van Locarno en de aanvullende over eenkomsten. Mijn regeering heeft kortelings te Londen ontvangen den minister van financiën van Ita lië en heeft een overeenkomst gesloten, die de fundeering van de Italiaonsche oorlogsschuld oon dit land op faire voorwoorden regelt. Verschillende onderwerpen. Uitnoodigingen zijn verzonden aaa de regee ringen van België, Frankrijk, Duitschlond en Italië ter bijwoning van een conferentie te Lon den, teneinde de mogelijkheid eener effectieve internationale overeenkomst tot regeling van den arbeidstijd na te gaan. De begrooting voor openbare diensten zal u eerlang worden voorgelegd. Voorstellen tot ver mindering van de openbare uitgaven worden thans geformuleerd. Voorstellen zullen u bereiken om m(jn re geering te machtigen leeningen te waarbor gen voor de ontwikkeling van de Britsche on dernemingen in Oost-Afrika en dc mandaat gebieden. De economische toestond Do verbetering in handel en industrie tegen het einde van 1924 ,waarvan verwacht werd, dot de werkloosheid in belangrijke mate zou afnemen, werd ongelukkigerwijze teniet gedaan door de in het begin van het ofgeloopen jaar uitgebroken groote depressie in de mijnnijver- heid. Sinds den herfst van het vorige jaar zijn er aanwijzingen van een nieuwe herleving in de industrie, maar het toenemende vertrouwen, waarvan de herleving afhangt, wordt tcgenge- Een groote en opgetogen menigte was ge- houden door de vrees voor industrieele moei- schaard langs den weg, dien de koning en de lijkheden. De uitkomst van het onderzoek naar koningin hedenochtend van het Buckingham den economischen toestand in de mijnindustrie, Palace naar het Hoogerhuis volgden voor de dat thans door mijn commissie wordt ingc- openingsplechtighcid van de nieuwe zitting van steld, zal weidra aan u worden voorgelegd. De het narlemcnt. In verband met het overlijden belangen van het volk gaan echter boven alles het parlement. In van koningin Alexandra was de stoet niet zoo schilderachtig als gewoonlijk. De koning en koningin reden in de oude statiekoets, getrok ken door acht paarden. Zij werden voorafge gaan door vijf rijtuigen met de voornaamste leden der koninklijke hofhouding en begeleid door een beredeh afdecling gnrdehuzaren. De prins van Wales zat in het Hoogerhuis tengevolge van zijn jongste ongeval niet op zijn' gewone plaats ler rechterzijde van den koning. Wel was de hertog van 7ork aan wezig. Een groote menigte lords vertoefde met hun dames in het parlcmennt. Nudat dc koning zijn plaats op den troon had ingenomen, open en ik doe een beroep op alle partijen dc toe komst in den geest van verzoening tegemoet te gaan en elke actie, die opnieuw den terug keer van welvaart, waarop wij zoolang gehoopt hebben uitstelt, te voorkomen. Diverse plannen. Om grootcre zuinigheid en doelmatigheid te verkrijgen bij het verbruik van elcctrische kracht, heeft mijn regeering een plan tot reor ganisatie ontworpen. De wet om deze voor stellen uit te voeren, is voorbereid en zal bin nenkort worden ingediend. De kwestie van het zorgen voor betere ere- dlclvoorKaardcn voor de industrie heeft dc bi- Zoo]ang nic[ dc wi, to( omwopcning bcst8„( zondcrc aandacht en er worden besprekingen [kun de ontwapening nooit vorderingen maken, gevoerd die do formuleering van definitieve De landen, die ontwapening wenschen. zijn voors.e cn icromtrent ten doel hebben. I besloten na te gaan welke gemeenschappelijke Maatregelen zullen u worden voorgesteld om grondslag er bestaat en welke vorderingen in acirtoe geschikte gevallen geïmporteerde gemaakt kunnen worden. Engeland begeeft zich goederen cn fabneksgocderen Ie merken, zoo dat het onderscheid tc zien is tusschen pro ducten van dit land cn uit het Empire, cn góe deren van buitenlandschen oorsprong. Terwijl ik met voldoening kennis neem van de vorderingen in den bouw van nieuwe hui zen, betreur ik sterk de omstandigheden, waar onder velen van mijn volk gedwongen zijn te leven. Mijn ministers onderzoeken thans ze kere voorstellen tot verbetering van dezen toe stand en zoo de tijd het gedoogt, zullen u maat regelen worden voorgesteld om de gevolgen van de grootste misstonden zoo spoedig moge lijk weg te nemen. Mijn ministers hopen, dat het mogelijk zol zijn den status betreffende de groafschapsregcc- ringen verder tc regelen. Een wetsontwerp zal u worden voorgelegd, indien de tijd en dc ge legenheid daartoe is, met betrekking tot de na tionale gezondheidsverzekering, werkloosheids verzekering, dc contróle op de spoorwegen, contróle op de wegvoertuigen, de armenwet te Londen en de positie alsmede de bevoegdheden der raden von trustees. Dc indiening van van antwoord. gen von Hurst. het adres Vcrklurin- Het Lagerhuis is gisterenmiddag begonnen met de behandeling van de troonrede. Dc con servatief Hurst diende het adres van ant woord in. Hij wees erop, dat de meeste maat regelen, waarvan dc troonrede gewag maakt, buiten den gewonen partijstrijd liggen. Hij veronderstelde, dut het p'an voor de ontwik keling van Oost-Afrika net openen beteekent van het verkeer tusschen dc kust en het bin nenland. Hieruit moet een toenemende en wel kome vraag voor Engelsche artikelen voor spoorwegen, wegen cn voertuigen voortvloeien. Tevens wordt hiermee een nieuwe markt voor Engelsche goederen geopend cn een van d beste streken voor den katoenbouw ter we reld. Hurst juichte het rcgeeringsvoorstel tot het goedkooper maken en uitbreiden von de elec- triciteitsvoorzicning en dot tot opruiming van de krotwoningen toe cn verklaarde voorts, dut het voornaamste punt in de troonrede was het aandringen op een geest von tegemoetko mendheid en verdraagzaamheid in de nijver heid. Majoor Price (cons.) steundo het odres cn zei, dot de regeeringspolitiek doeltreffend cn vastberaden gebleken is. Clynes aan het woord. Clynes, de leider van do arbeiderspartij, laakte het in de troonrede, dat zij geen waar- deering over heeft voor het peil, dat bereikt is inzake hoogere sociale cn economische vraagstukken, waarvoor het land zich ge plaatst ziet. Inzake den toestand in de steen koolindustrie zei hij, dot elkeen dc verklaring zou aanvaarden, dat de belangen des lands bovenal moeten gaan. Iedereen wcnscht, dat de mülioenen, die de staat voor het subsidicc- ren der mijnen besteedt, den vrede in de nij verheid zullen verzekeren. De opmerking in zake de ontwapening begroette Clynes met vreugde. Beschouwingen George. Lloyd Loyd George, dc leider van de liberalen, wenschtc den minister van koloniën geluk met zijn aandeel tc Genève in de regeling van de grens van Irak. Voor Engeland bestaat inzake het verdrag met Irak een eereverplich ting tot het vormen en in stond houden van een Arabischen staat Een dergelijke verplich ting kan niet behandeld worden ols een vodje papier. Wat hel verdrag van Locarno betreft, ver klaarde Lloyd George, dat de werkelijke toetssteen van zijn waarde dc ontwapening is. Het verheugde hem te zien, dat de minister van butenlondsche zaken dit vraagstuk als een uitvloeisel van Locarno bevordert met groo- tcn ernst, groote geestkracht cn opmerkelijke bekwaamheid. Ook het regeeringsvoorstel tot waarborging van leeningen voor de ontwikkeling van do groote bezittingen des rijks in Afrika deed hem genoegen. Wat katoen betreft, is Enge land geheel aangewezen op de Ver. Staten en het kon zich niet veilig gevoelen ten aanzien van één von zijn grootste takken von nijver heid, zoolang het niet in staat is voldoendo voorraden katoen voort te brengen in het rijk zelf, teneinde onofhonkelijk te zijn von welk onder land ook. Wat dc regeling van de Italioansche schuld betreft, verklaarde de leider der liberalen, dat hij niet geloofde, dat daarbij de Engelsche be- lastingb2taler behoorlijk is behandeld. De premier dient van ant woord. Een vcrkluring in zake het uitstel der voorberei dende ontwapeningsconferen tie. Baldwin deelde mee, dat na de opstelling van de ontwapeningsparagraaf in de troonrede de mededeeling is ontvangen, dat niet minder dan vijf regeeringen verzocht hadden om een kort uitstel voor het bijeenkomen van de voor bereidingscommissie, waarbij zij voorstelden deze niet bijeen te roepen vóór dc vergadering van den raad van den Volkenbond in Maart. Men hoopt, dat dit uitstel Duitschland tijd zal schenken het eens te worden over zijn deel neming aan de conferentie. De grootste moei lijkheid, om het vraagstuk ook maar te bena deren, was geweest, dat het voor West-Europa vrijwel onmogelijk zou zijn eer.igerlei vorde ringen te maken zonder medewerking van Oost-Europa. In antwoord op een interruptie van Lloyd George zei Baldwin, dat de Ver. Staten aan de conferentie deel zouden nemen. Wat Rusland doen zou, kon hij nog niet zeggen. ter conferentie met het streven von ganschor harte dc verplichting uit te voeren, welke het ten tijde van het verdrag van Versailles in hel Volkcnbondsstotuut heeft neergelegd. Dc intcrnutionalc regeling von den arbeidstijd. Inzake dc conventie von Wushington be treffende dei) werktijd zei Baldwin, dat hij steeds beseft, had, dat één van dc kostbaarste middelen, waardoor Engeland in stoot zou zijn bij te dragen tot het handhaven van het peil van den werkenden stand in dat land, was gelegen in het verkrijgen van steeds meer ge-» lijkhcid tusschen de verschillende fabriekslon- den inzake de werktijden. Hij wees er evenwvl op, dat bij het sluiten van een overeenkomst, die vele landen met vele verschillende talen omvat, men er zeker van moet kunnen zijn, dot zij allen hetzelfde bedoelen met wat zij gr- zegd hebben, daar men anders tot dc ontdek king zou kunnen komen, dat na een jaar, ten gevolge von een verschillende vertolking van de woorden der overeenkomst, in elk der lan den een andere standaard zou hcerschen. Do minister van arbeid heeft dc minister» van arbeid van dc voornaamste fnbriekslondcn met Albert Thomas van heteintcrnationnol ar beidsbureau uitgenoodigd te Londen bijeen to komen om, zoo mogelijk, tot overeenstemming te geraken inzake den tekst tot beperking van dc arbeidsuren tot 48 uur ncr week, een zorg vuldig onderzoek in te stellen naar de uitzon deringen, die gemaakt zijn, gemankt worden of worden voorgesteld en te trachten een volle dige overeenstemming tusschen de samenko mende landen tot stand te brengen. Dit is een uiterst moeilijke taak. zei Baldwin, en ik weet niet, of wij er in zullen slagen, maar wij zul len ons uiterste best doen om volledige over eenstemming tc bereiken. Als dit inderdaad geschiedt, zal het voor de deelnemende landen mogelijk zijn de conventie van Washington te ratificeeren cn zol ook Engclond daartoe over gaan. Mnor dit zol n-et geschieden, voordat wij overtuigd zijn. dat wij allen hetzelfde bedoelen. Dc schuldregeling met Italië. Wat de Italiaonsche schuld betreft, vcrkloor- de dc premier, dat de rcgceving von mccning was, dot de schuldregeling in overeenstemming is met Itolië's bctalings-capociteit, met wat Italië can Amerika betaalt cn met Engclands vriendschap voor Italic. De discussies over de troon rede in het Hoogerhuis. Aanvaarding van het adres zonder stemming. Lord Haldane, dc voornaamste spreker van do oppositie in het Hoogerhuis, was, evenals Lloyd George in het Lagerhuis, van meening, dot de regeling van dc Italioansche schuld to vrijgevig was. Lord Snlisbury, de leider van het Hooger huis verklaard-, in antwoord op do verklarin gen vun lord HuhTane, die het debat over de troonrede opende, *dut de regecring al het mo gelijke doet om ón Turken te bevicdigen, of schoon het onmóg'.ljk is het standpunt, dat zij ten opzichte van Mosol heeft ingenomen, prijs te -geven De buitenlandscho politiek der regee ring is een oprechte politiek van verzoening. Dit is in alle doelen der wereld haar doel. Het is de regeering ren groote voldoening, dat zij bij de voorwaarde* der schuldregeling in stoot was do ItoliaunscSr openbore meening te be ëdigen. Burggraaf Cave, de lord-konselier, sloot zich bij de d"oor lord Üeauchnmps aan de Britsche troepen in Keulen gebrachte huldo non. Voorts zeidc hij, dot allen zich verheugen, dat de Ver. Staten besloten hebben tot het Hof von Int. Justitie toe te treilen, hetgeen tot den wereld vrede zol bijdragen. Het Huis keuide zonder stemming het ant woord op de troonrede goed. qlaVÏE EEN VERDRAG MET TURKIJE Gisteren zijn in het departement van buiten landscho zaken dc» rotificotie-oorkonden gewis- eld van het verdrag van vrede en vriendschap tusschen Turkije cn Zuid-Slaviö, dat 16 dezer in werking treedt. RUSLAND. SOECHOMMNOF. -f Berlijn, 2 Febr. (H N.) Vanmorgen is in den ouderdom van 78 jaar in een Berlijnsch ziekenhuis overleden de Russische generaal Socrhcmlinof, die onder het tsaristische be wind minister van oorlog is geweest. GRIEKENLAND. SAMENZWERING TEGEN HET LEVEN VAN PANGALOS. W e en en, 3 F c b r. (V. D.) Uit Athene wordt gemeld, dat de politie een samenzwering heeft ontdekt tegen het leven van den dictator Pangalos. Er zouden documenten in beslag zijn genomen, waaruit ccn communistisch complot tegen het leven van den generaal blijkt DE KABINETSFORMATIE Jhr. De Muralt aangezocht voor „waterstaat" Zoonis reeds is gemeld, houdt de kabinets formateur met ecnige personen besprekingen inzak* de samenstelling van het kabinet O.a. wordt volgens de Tel. gepolst jhr. ir. R. R. L.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1