„DE EEMLANDER" ABONNEMENTSPRIJS J" mj?"cn :;°or Amc~ EERSTE BLAD. BUITENLAND. Eén maal in Uw leven! Gehr. Perzina Pianohandei l. KLESN| ZijdenVOORJAARS-HOEDEN MODEMAGAZIJN „L'HIRONOELLE" 24® laargang No. 184 ioort 2.10, idem Uanco per post f X.—. per week (met CTatis verzekering tegen ongelukken) f 0.17^ alzondcilijkc nummer» 1 AMEBSFOGRTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHE^POORTWAL 2 A. POSTREKENING N". 47910. TEL. INT. 513. Donderdag 4 Februari 1926 PRHS OER AOVERTENTIEN met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanbie dingen en Ucldadigheids-adve tenticn voor de helft der prijs Voor handel cn bedrijf bestaan zeer vooidecligc bcnalinccn voor het advertccren bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE VOORBEREIDING DER ONTWAPE NINGSCONFERENTIE. Dc Times over de werkzaamheden der voorbereidende commissie. Sprekende over de voorbereidende ontwa peningscommissie, wijst de limes erop, dat haar werkzaamheden ten doel hebben den vreg voor te bereiden voor een zoo nauwkeurig mogelijke bepaling van hetgeen met „ontwape ning" wordt bedoeld. Voorts moet' zij beoor- deelen, in hoeverre uitsluitend het aantal sol daten, matrozen en vliegers als index voor de gewapende macht kan worden aangenomen on tot welke hoogte rekening is te houden met de snelheid, waarmede de strijdkrachten en de economische hulpbronnen kunnen worden ge mobiliseerd Wat noodzakelijk is, is een stelsel van ont- wopeningsvoorschriften, zoodat, indien de sta ten zich geroepen achten hun uitgaven voor de gewapende strijdkrachten te verminderen, zij zulks volgens een overeengekomen systeem kunnen doen, zonder zich daarmede in een na- deelige positie ten aanzien van andere landen te plaatsen. Velerlei^ moeilijkheden zijn aan dit geheele probleem verbonden, maar het is spe ciaal dc taak van den Volkenbond vooruitgang mogelijk te maken. Het wekt voldoening, dat de Vereenigde Sta ten voornemens zijn een officieel cn ve»ant- woordelijk aandeel in de voorbereidende werk zaamheden te nemen, terwijl ook Duitschland zijn voornemen te kennen'heeft gegeven ver tegenwoordigers te zenden. Indien het geschil tusschen Zwitserland en sovjet-Rusland zal zijn geregeld, tegen den tijd dut de conferentie plaats vindt, zullen voor de eerste maal negen tien der voornaamste staten van de wereld een georganiseerde poging doen om een breedrn weg voor toenadering te banen met als eind doel ontwapening. KRIJGT POLEN EEN NIET-PERMANENTEN ZETEL IN DEN VOLKENBONDSRAAD D a n t z i g, 3 F e b r. (H. N.) De correspon dent van de Baltische Presse meldt uit War schau, dot Polen op grond van een overeen komst tusschen Spanje en de meerderheid van de leden van den raad van den volkenbond een niet-permonenten zetel in den raad van den volkenbond zal verkrijgen cn als zoodanig in de plaats van Spanje zal komen, waartegenover Spanje een permanenten zetel zul verkrijgen Deze oplossing zou door Poolsche diplomaten aan de hand zijn gedaan. DUITSCHLAND. DE TOETREDING TOT DEN VOLKENBOND Dc rijksdagcommissie van bui- tenlandsche zaken kan er zich mede vercenigcn. B e r l ij n, 5 Febr. (V. D.) De commissie voor buitenlendsche zaken van den rijksdag nam heden ccn resoluiie aan (met 18 tegen 8 stemmen), volgens welke er geen bezwaren te gen bestaan, dat de rijksregeering vun de haar verleende machtiging gebiuik maakt om Duitschland lot den Volkenbond lo later, toe treden. Bijeenkomst van dc minister presidenten tier bondsstaten. Betreffende de toetreding van Duitschland tot den Volkenbond verluidt, dat Zaterdag a.s. alle ministerpresidenten der bondsstaten - te Berlijn bijeen zullen komen. Dan zal het rijks- kabinet een besluit nemen over de indiening van het opnemingsverzoek. Stresemann voor onmiddellijke indiening van het opnemings verzoek. Volgens een inlichting der Vossische Ztg. heeft de minister van buitenlandsche zaken, dr. Stiesemann, gisteren in de commissiezitting verklaard, dat een bijtijds ingediend verzoek van Duitschland om opneming in den Volken bond door den raad zoo snel zou worden af gehandeld; dat dc buitengewone Volkenbonds vergadering reeds in Maart bijeen zou kunnen komen en besluiten tot de toelating van Duitschland. Het Duitsche belang- eischt drin gend dat de toetreding tegen Maart wordt doorgezet, omdat reeds in de a.s. vergaderin gen van den road kwesties aan de orde komen, die hot noodzakelijk maken dat Duitschland mee aan de groene tafel zit. Een vclkenbcndsvergodering in de ccrsto decade van Maart Genève, 3 Febr. (V. D.) Alhier wordt verwacht, dat Duitschland einde dezer of beg n volgende weck zijn formeel verzoek, om tot den Volkenbond te mogen toetreden, aanhangig zal maken. In dit geval zou de Volkenbor.dsraad volger de week een zitting houden, teneinde den da tum vast te stellen voor een bizondere Assem blee, die over deze aanvrage zal hebben te beslissen. Wellicht zal deze plenaire bondszit- ting van 8 tot 10 Maart kunnen worden ge houden. DE ONTRUIMING DER KEULSCHE ZONE. Een verklaring van Loebc. Berlijn, 3 Febr. (V, D.) Bij den aanvang der rijksdagzilting herdacht heden de voorzit ter Loebe de bevrijding der eerste Rijnland- zone van vreemde overheersching, cn sprak dc hoop uit, dat ook het overige bezette gebied spoedig bevrijd zal worden, daar de bezettin: na de laatste volkenrechtelijke, overeenkom' sten allen grond mist,% DR. JARRES OPPERBURGEMEESTER VAN DUISBURG. Duisburg, 3 Febr. (H. N.) Dr. Janos is met 41 stemmen, terwijl de 12 communisten tegenstemden, voor een termijn van 12 jaar tot opperburgemeester van Duisburg gekozen. DE RIJKSSPOORWEGMAATSCHAPPIJ. De tariefverhooging verworpen. De kstcn der maatschappij. De rijksregeering heeft de door de rijks spoorwegmaatschappij voorgestelde tariefver- hoogingen verworpen. De rijksspoorwegmaatschappij verklaart vol gens de bladen, dot zij de verhooging barer lasten met 20 milliocn, die een gevolg zou zijn van de uitvoering der arbitrale uitspraak, niet kan drogen. DE SCHLESWIG HCLSTEIN. Berlijn, 3 Febr. (V. D.) Volgens de blo den is het in 1906 van stapel geloopen Duit sche linieschip Schleswig Holstein, dat met succes aan den slag in het Skagerrok heeft deelgenomen, na grondige herstellingen op nieuw als vloggeschip van den vlootcomman- dont vice-odmiroal Mommsen in dienst gesteld. EEN HOOGVERRAADSPROCES TE LEIPZIG. Een veroordccling. Voor het stoatsgerechtshof tot bescherming van de republiek had zich gisteren te verant woorden de 26-jarige student Wenz uit Götersloh. Hij wordt beschuldigd van voorberei ding tot hoogverraad cn overtreding van dc wettelijke bepalingen op dc ontploffingsmidde len en wapenen. Het O. M. had drie jaar gevangenisstraf ge- eischt, terwijl het gerechtshof beklaagde ver oordeelde tot drie jaar en negen maanden hechtenis en 350 mark geldboete. Dc geldboete wordt geacht te zijn voldaan door de preven tieve hechtenis, welke hechtenis tevens voor eén jaar en zes maanden in mindering wordt gebracht van de opgelegde straf DO VEEMMOORDEN. De ware schuldigen ongestraft Dc commissies van onderzoek. De Berlijnsohe correspondent der N. R Ct. meldde gisteravond De republikeinsche bladen, die het gisteren gevelde vonnis in het proces-Ponnier bespre ken, rijn vrijwel alle van meening, dat de ter docd veroordeelden die straf hebben verdiend, maai dat de moieele schuldigen ct ook dit maal buitengewoon goedkoop af zijn gekomen, daar de meesten hunner zijn vrijgesproken Dit geldt o.a. voor boron von Seinden, die volgens de verklaring van verschillende getuigen zijn ondergeschikten had bevolen Pannier uit den weg te ruimen. Het Bei liner Tngeb'att zegt, dat von Senden twee dagen voor de misdaad luitenant Benn bij zich had ontboden en hens had bevolen te zorgen, dat Pannier, die ver laad had gepVpgd, onschadelijk werd ge maakt. Benn heeft dit bevel uitgevoerd. Ove rigens hebben de republikeinsche bladen eer. cn ander aan te merken op de motiveering van het vennis. aangezien daarin sprake is van do „vaderlandslievende beweegredenen" dezet samenzweerders, die een gewonen moord heb ben gepleegd. Zij betreuren het ten slotte, oat baron vonSenden reeds weer in vrijheid werd gesteld. De tei dood veroordeelden zijn hunnerzijds eveneens van mcening, dat de wa re schuldigen ongestraft zijn gebleven. Zij zul len allen in hooger beroep gaon. Volgens het Acht Uhr Abendblatt zoudc-n de geestverwan ten der terdoodveroordee'den hun beloofd hebben ervoot te zorgen, dat zij begenadigd of eventueel zelfs met geweld uij de gevangenis zouden worden bevrijd. De commissie van den rijksdag, die dc zaak van de veemgerichten behandelt, heeft besloten in de eerste plaats gegevens te verzamelen O* commissie zal trachten inzage le vckriigen van hot dossier der verschillende processen. De commissie van onderzoek uit den Pruiri- schen landdog zal Vrijdag vergaderen. D© werkzaamheden dezer commissie zullen tame lijk beperkt zijn. Zij zal in do eerste plaat* trachten vast te stellen in welke betrekkingen enkele Duitsch-nalionale leden van den land dag en enkele gxcote potroonsverecnigingen tot de veemgerichten hebben gestaan. Naar men weet, heeft eenigen lijd geleden de heer Behrens, Duitsch-notionanl lid van den land- dog. reeds bekend, dat een door hem geleide christelijk nationale arbeide rsoiganïsa*ie van patroonsverecnigingen geld had ontvangen, dat bestemd was voor lieden, die bij de kwes tie der veemgerichten betrokken waren. Zoo werd door tusschenkomst vpn dez~ organisatie» een bcdiag van 5000 mark gezonden aan den eersten luitenant Schulz, die in verschillende zaken betrokken is. Overigens worden in dit verbond ook namen van andere Duitsch-nationole leden van den landdag genoemd. Een voorstel der sociaa'- democratcn om de houding van den Duitsch- nationalen afgevaardigden Meyer te onderzoe ken, is dooi de Duitsch-r.ationalen gesteund, daar zij a'dus uitdrukklijk te kennen willen geven niets uitstaande te hebben met de actie der veemgerichten. De gisteren veroordeelde leden van de zwar te rijksweer schijnen van plan te zijn geweest hun belangen te latei} behartigen door com munistische advocaten. Men vermoedt, dat de communistische paitij echter haar leden ju risten zal verbieden als verdedigers in veem gerichtprocessen op te treden. ONTPLOFFING AAN BOORD VAN EEN S.S Kiel, 3 Febr. (H. N.) Va'nmorgen heeft op het Zwecdsche stoomschip Svithio een ont ploffing plaats gehad, waarbij verschillende per sonen gewond werden, o.a. tv.ee chemici, die zich aan booid bevinden. De toestand dezer chemici is levensgevaarlijk. riiiL. Van 1l regels f 4.05. elke regel meer f W t gij slechts een klankvolle piano aan schaffen, koopt dan een Hoflev van do Koningin Vertegenwoordiger Utrechtschestraat 44. ONTVANGEN: Een Pracht Sorteering Atelier aan huis voor maken vervormen van Hoeden 16-18 Langestraat AMERSFOORT BELGIE. DE KONINGIN ONGESTELD. Koningin Elisabeth is sinds enkele dogen on gesteld. Zij heeft griep en moet do kamer houden. EEN CONFLICT IN DE VISCHNIJVERHE1D Te Ostende is een conflict ontstaan tusschen dc reeders cn de koopers der door hen aan gevoerde visch over de vraag wie het onlangs ingevoerde recht van I op den verkoop van visch moet betalen. Volgens de reeders moeten de koopers dit. doen, doch laatstgenoemden weigeren zulks en „staken". De reeders hebben daarop besloten hun visch rechtstreeks aan de verbruikers te verkoópen via hun coöperatie. Het gemeentebestuur van Ostende heeft zich tot 8e regeering* gewend, die te kennen heeft gegeven, dot de koopers het recht moeten be talen. DE VIERVOUDIGE MOORD. Een familie-drom^ De correspondent van de Tel. t© Brussel meldt d.d. 2 Febr. Zcoals wij reeds seinden, werden gisteren t© Neufchoteou vier personen uit één gezin vvr- moord gevonden de vijftigjarige tuinier Sam son, zijn vróuw en hun beide dochters, resp. 27 en 24 jaar oud. De verloofde van de oudste dochter kwam des middags langs het huis van het gezin Samson en zag toen, dat het gaslicht niet wa» gedoofd en alles stil was. .Met c«;nige buren drong hij het perceel binnen. Een afgrijselijk schouwspel deed zich aan hen voor. In een kamer van de bovenverdieping lagen op een bed naast elkaar de lijken der twee dochters Óp een ander bed log de moeder levenloos onder een deken. Dc vader bevond zich met afgesneden hols op den vloer. Dc politie werd verwittigd. Aanvankelijk ge loofde men aan een vierdubbelen moorê. Na een nauwkeurig onderzoek kwam men tot dn conclusie, dot zich hier een familiedrama had afgespeeld. Tijdens den oorlog werden de geestvermogens van den vader geschokt. Na dat zijn familieleden te bed waren gegaan, moet hij een nieuwu crisis hebben gekregen. Hij haalde een bijl en doodde eerst zijn echtge- noote. Daarna begaf hij zich naar de kamer zijner kinderen en beroofde ze op dezelfde wijz-e van het leven. Met een scheermes pleeg de hij ten slotte zelfmoord. Aldus, meent men ten minste, dat het drama is verloopen. SCHEEPSBRAND TE ANTWERPEN. Dinsdagavond is door een onbekende oor zaak brand uitgebroken in de lading van de Duitsche stoomboot „Goldenfels" te Antwer pen. De geheele lading van twee ruimen, be staande uit tabak, jute, thee en schellak, stond in weinig oogenblikken in volle vlam. De brandweer moest zich bepalen tot het onder water zetten van de ruimen, waardoor natuurlijk ook de geheele lading werd bescha digd of vernietigd. De schade wordt op zijn minst geschet op 5,000.000 fr. FRANKRIJK. HET FINANC1EELE VRAAGSTUK Het tegenontwerp Baudry— Bosson verworpen. Gisteien heeft dc Kamer met 400 tegen 105 stemmen het tegenontwerp BaudryBasson, dat bezuiniging door bestuurshervorming be oogde, verworpen DE STAKING TE DOUARNENEZ VOORKOMEN. De staking van de visschers te Douarnenez is tenslotte toch nog vermeden kunnen worden Dc fabrikanten en da visschers zijn het eens geworden. WEER EEN TREINONTSPORING. Geen dooden. P a r ij s, 3 Febr. (H. N.) De sneltrein Mar seilleParijs is vannacht om 1 uur ontspoord, terwijl hij met groote snelheid reed. Hoewel drie wagons sterk beschadigd zijp, zijn er toch geen dooden te betreuren. ZWliSERl .AND. EEN ARBITRAGEVERDRAG MET ROEMENIE. Het Zwilsersch-Rocmccnscho arbitrogever- drag is gisteren geteebend. ENGELAND. EEN NEDERLAAG VAN DE REGEERING IN HET HOOGERHUIS. Geen politieke gevolgen. Gisteren heeft de regeering in het Hooger- huis een nederlaag geleden, doordat de motie, waarbij verzocht werd een commissie te be noemen om een onderzoek in te stellen naar de beloften van de regeering ten aanzien van de voltooiing van den landaankoop in Ierland, met 35 tegen 33 stemmen werd verworpen Deze nederlaag met een zeer gering aantal stemmen heeft geen politieke betcekenis. Het is een merkwaardig feit, dot de motie is ingediend door een lerschen peer, die op Nieuwjaarsdag het pcerschap van het Vcr- cenigd Koninkrijk op aanbeveling van de rc- geering heeft gekregen. EEN NEDERLAAG DER BRITSCH- INDISCHE REGEERING De Wetgevende Vergadering heeft gisteren blijkens een telcgrom uit Delhi, met 50 tegen 40 stemmen het voorstel der regeering ver worpen, strekkende om twee magistraten specialisten in db Indische wetgeving in dc juridische commissie van dc Privy Council te benoemen. De sprekers der oppositie betoogden, dat het voorstel de instelling van een opperst* rechtbank in Indic zou kunnen belemmeren. SIR ALFRED MOND'S OVERGANG TOT DE CONSERVATIEVE PARTIJ. Hij wordt aangespoord zijn Lagcrhuiszetcl op te geven. Het bestuur van de liberale vereeniging to Carmarthen heeft gisteren een motie aange nomen, waarbij sir Alfred Mond verzocht wordt als Logerhuislid af te treden, met het oog op zijn overgang tot de conservatieve portij. KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR DE BEMANNING DER ROOSEVELT. Koning George heeft een gouden medail!© aan kapitein Fried en aan de leden der be manning von het Amerikaonsche s.s. President Roosevelt toegekend voor dc redding, onder uiterst moeilijke omstandigheden, van de be manning van het Engelsche s.s. Antinoe. Ook Lloyds heeft medailles toegekend aon de bemanning von de President Roosevelt. DE MARCONISTENSTAKING. Zij duurt nog steeds voort. In een conferentie op het ministerie van ar beid is nog eens getracht het geschil met de marconisten bij te leggen, moor zonder het minste succes. De vereeniging von marconisten verklaart, dat er nog steeds meer dan 900 schepen zon der marconisten op zee zijn. PORTUGAL. EEN REVOLUTIONNAIRE BEWEGING. Dc militairen roeren zich. Uit Lissabon wordt d.d. 2 Febr. gemeld, dat aldaar een revohiticnnaiie beweging der ra dicale elementen heeft plaats gehad.. De re geering is den toestand meester. De revolution nairen wilden zich von de kazerne ven Cam- polide der republikeinsche garde te Lissabon meester maken, maar de poging mislukte. De autoritei cn lieten kolonel Estcves, twee ando re officieren cn cenige burgers voor de ka zerne orrestcercn. Er heerscht volkomen rust in d? stad. Ncn nader lelegiem uit Lissabon bevestigt, dat de regeering wordt geacht den toestand meester te zijn. Bij het vallen .van den avond nestelde een kleine groep revolutionnairen zich met zes kanonnen in Almodo, op den linker oever van de 'Taag. De regeering rekent op de tiouw van het geheele garnizoen. De re- volutionnaire strijdkrachten worden gevormd door een groot aantal civielen met ccnigc of ficieten var. de krijgsschool van Vobadas Noves Belegering van dc rcvolutionnafrCiv De president dei republiek, die op reis was in het noorden des lands, is Maandagavond per extratrein naar Lissabon teruggekeerd. Hij had een conferentie met de leden der regeering. In de kazerne van Cai'no zetten de regoe- ringstrouwe troepen het beleg der revolution- ruiirn voort. De regeering heeft ter kennis van de bewoners van Cacilhos en Almada ge bracht, dat zij 's ochtends bevel zou geven tof een beschieting van dc stellingen dei revolu- tionnoiren, totdot dezen de wijk nemen. Gedu rende den nacht heerschtc er volkomen rust De militaire aanvoerder der revolutionnairen is de oud-mojocr Lucardo Almeida. Hij was gedu'ende den oorlog instructeur der zware artillerie. De opstandelingen moeten zich over geven. De revolutionnairen, die bedreigd worden met een beleg en een beschieting, gaven zich gisteren om 8 uur onvoorwaardelijk over Nadere bijzonderheden. Londen, 5 Febr. (Hbld.) Tengevolge van de scherpe censuur in Portugal zijn te Londen eerst hedenmiddag nadere berichten ontvangen omtrent de onlusten te Lissabon en in dc om geving van de stad. Hederiporgen hebben de opstandelingen in de stad zich overgegeven Cp do heuvel», welke Lissabon bchecrschen, bevinden zicH echter nog ccn aantal muitende tioepen, wior kanonnen de stad beschieten. Burgers cn offi cieren nemen aan den opstand deel, doch d» regeering verklaart dat zij den toestand mcec-% ter is, hetgeen schijnt te worden bevestigd do<*r het feit, dat do censuur weer tclcgi ommen naar het buitenland heeft doorgelaten. Het ccrsto doel der opstandelingen was d j verovering van de militni'c kazernes van Cojn- polidc op den heuvel buiten de stad zij zijn daarin chtcr niet geslaagd. De opstand wordt geleid dooi majoor Estevcs, die het bevel over de troepen voerde bij den aanval op do kazernes. In de voorstad Almada hebben tweo batterijen artillerie met zes kanonnen zich bij den opstond aangesloten cn den gcheelen nacht door do stad beschoten. Vcrschcidone officieren van do militaire school van Voba das Novas bevinden zich onder de opstande lingen. Dc minister van justitie bevestigde in do Kamer, dot twee batterijen artillerie op dc stad gelicht zijn. Hij deelde mede, dot deze artüle- rie in verbinding was met de opstandelingen te Lissabon, welke zich inmiddels hebben over gegeven, nadat hun door de regeering een ultimatum was gesteld. ITALIË. DE SCHULD AAN AMERIKA EN ENGELAND. Gedekt door het Italiuansch aan deel, kruchtens het plan-Dawcs De Itoliaansche legatie te 's Gravcnhogc be richt ons, dat het totaal der door Italië met de Vereenigde Staten cn Engeland aangegane verplichtingen bedraagt 850 milliocn dollars; dit totaal wordt geheel gedokt door het be drag dat aan Itolië volgens het plan-Dawes ten deel valt, n.l. 860 milliocn dollars. Hieruit blijkt dat tengevolge van dc jongste onder handelingen Italië ol zijn oorlogsschulden heeft gedelgd door de credieten, welke dat land tegenover het buitenland hceff HONGARIJE. DE VALSCHE BANKBILJETTEN. Een verklaring von Bcthlen. Graaf Bethlcn heeft aan zijn politieke vrien den verklaard, dat dc gevolgen der vcrval- schingaffoire z. i. zoowel ten opzichte van do binnen- ols von dc buitenlandsche politiek uit den weg zullen kunnen worden geruimd. En, voegde hij er bij, ik zal ze don ook binnenkort uit den weg ruimen. Dc commissie van onderzoek, De parlementaire enquête-commissie heeft het O. M. schriftelijk verzocht onkele belang rijke getuigenverklaringen te huier kennis to brengen, waaraan onmiddellijk is voldaan. Wuarom werd Zodrawctsj niet aangehouden? In de buitenlandsche pers heeft het opzien gebaard, dat bisschop Zadrowetsj, in weerwil van dc in de acte van beschuldiging tegen hem ingebrachte ernstige beschuldigingen, op vrijo voeten is gelaten. Naar aanleiding hiervan ver klaart dc Honganrschc pers, dat het O. M. be sloten hteft tot dc arrestatie van don bisschop, moor dat deze niet ten uitvoer is gelegd om redenen, die voorloopig niet openbaar kunnen worden gemaakt. Het onderzoek der Fronschen. Boedapest, 3 Febr. (H. N.) Bij het ver hoor van den directeur der postspaarbank Baros verhinderde een Hongaarsch ambtenaar, dot do beklaagde antwoord gaf op een vraag ^an den Franschen politieambtenaar Doulcet, waarop deze zich tot zijn gezant wendde om nader to beraadslagen. In overleg met zijn gezant heeft hij besloten nogmaals een poging te doen om deelneming nan het verhoor der valschc mun ters mogelijk tc maken, olvorens het gemeen schappelijk onderzoek af te breken. Het schijnt, dot de Fronsche gevolmachtigde vooral wil vaststellen of er betrekkingen bestaan tusschen Hongarije en dc Beiersche reactionairen. TURKIJE. EEN AARDBEVING NABIJ ANGORA. Moskou, 3 Febr. (V. D.) In de nabijheid van Angora is een sterke aardbeving woorge- nomen. Verscheidene dorpen zijn verwoest ge worden. Nadere bijzonderheden ontbreken nog. GRIEKENLAND. DE NIFUWE DICTATOR TE ATHENE. Dreigt cr een nieuwe Gricksch- Turkschc ocrlog Uit Londen wordt aan de N. R. Ct. gemeld De Westminster Gazette geeft de volgende uiteenzetting von de toestonden op den Balkon irt verbond met de nieuwe dictatuur te Athene Pangalos geeft zich alle mogelijke moeite om zijn verklaring gestand te doen, dot het Grieksche leger weldra het sterkste van den Balkan ^al zijn. Er loopen geruchten, dat Turkijo een con flict met Griekenland wenscht om de trouw van Zuio-Slavië op de proef te stellen en om de aandacht van de bevolking of te leiden van do veranderde politiek der regeering ten aan zien van Irak. Verder zegt men, dat Pangalos op deze uittarting ingaat door zijn leger naar lurkschc zijde toe te versterken. Onder deze omstandigheden is het begrijpelijk, dat het denkbeeld van een Balkonvcrdrag op den ach tergrond geraakt en dot de Zuid-S! cvische re geering verklaard heeft, toen zij door de Griek- srho regeering gepolst werd, dat dc conflicten tusschen do vcrschiller.de staten moeten zijn opgelost, voordat de geest van Locarno voor den Balkon vruchten, zou kunnen afwfJBgn*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1