DE EEMLANDER" Adviezen voor Geldbelegging Verhuring van De Tijger van het Mercato, IBÜNNEMEHTSPRIIS pl T7Z Z A^T EERSTE BLAD. PRUS DER ADÏEÜÜIlltlZUn^ BUITENLAND. ZijdenVOQRJAARS-HOEDEN MODEMAGAZIJN „L'HIRONDELLE" Eén maal in Uw leven Gebr. Perzina Pianohandei L. KLEIN N.V. MIDDENSTANDS-BANK Lips Safe-Loketten FEUILLETON. 24e 'aargang No. 185 looit J.iC, idroj tnmca per post f yper w::ek («aal rai legen ongelukken) Y 0,17*. alzondeiltfke nusKofx* CJD5. o o AMERSFOORTSCH DAGBLAD Vf!R: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERpOORTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47910. TEL INT 813. Vrijdag 5 Februari 1926 d»u*«r mm. Lbiltai^hwilk aèmn immöèm *mmm dte kaft» der V^, fc^dri ca tacbfi ki t ac vooidcdtg* brr*lin*co row iact advcrtccrcn Cen« circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. .'OLKENBÜND. DE VOORBEREIDING DER ONTWAPENINGSCONFERENTIE. Amerika en de verdaging. B e r 1 ij n, 4 F e b r. (H. N.) De verdaging der voorloopige ontwapeningsconferentie heeft volgens een bericht uit New-York te Washing ton in verschillende kringen een ongunstigen indruk genaakt. Men stelt vooral Frankrijk ver antwoordelijk voor de verdaging. Volgens de opvatting in sommige senaatskringen hadden de Europeesche naties er niet op gerekend, dat Amerika aan de uitnoodiging tot deelneming aan de conferentie gevolg zou geven en wilden zij eerst de houding van Amerika afwachten om dan te verklaren, dat door het niet deelnemen yan Amerika de ontwapeningsconferentie over bodig zou zijn geworden. Het besluit der An\e- rikaansche regeering was echtei een streep door de rekening. In gezaghebbende senaats kringen te Washington moet men zeer ver stoord zijn over het uitstel en voornemens zijn niets onbeproefd te laten om het tot stand komen der conferentie te verzekeren. DUITSCHLAND. HET TOETREDEN TOT DEN VOLKENBOND. Het opnemingsverzoek. B e r 1 ij n, 4 F e b r. (V. D.) Zaterdag zal officieel de toelating van Duitschland tot den Volkenbond verzocht worden. De eerste ver tegenwoordigers van Duitschland bij den Vol kenbond worden de rijksminister van buiten- landsche zaken Stresemann en de ambassadeur tc Parijs, Von Hösch. B e r 1 ij n, 4 F e b r. (H. N.) Volgens de B. Z zal de nota, waarin Duitschland het verzoek tot opneming in den Volkenbond doet, vermoedelijk Zaterdag worden afgezonden. Dit bericht is echter waarschijnlijk voorbarig, daar de kabi netszitting, waarin de beslissing wordt geno men, pas Maandag plaats heeft, zoodat te ver wachten is, dat de nota eerst Maandag of Dinsdag zal worden verzonden. (Volgens andere berichten wordt de aanvrage tegen Woensdag tegemoetgezien). DE ZWEEDSCHE ONDERSCHEIDING VOOR LUTHER. Rijkskanselier dr. Lulher heeft zijn dank be tuigd aan de Zweodsche academie van weten- scham>pn wegens zijn benoeming tot lid die» instellingen niet name wegens het feit, dat het voorstel is uitgféirnnn van een wereldvermaard geleerde als prof. Cassel. DE DUITSCH-NATIONALEN IN DEN RIJKSDAG. In de plaats van den Duitsch-nationalen af gevaardigde von Richthofen, die zijn mandaat neergelegd heeft, zal de officier van justitie Schaffer zitting nemen. DE MILITAIRE STRAFWET DOOR DEN RIJKSDAG -AANVAARD. Het duel-verbod De rijksdag heeft gisteren het wetsontwerp aangenomen nopens de militaire rechtspleging waarbij soc.-dem. er communisten tegenstem den, alsmede het voorstel van het centrum, in houdende, dat het uitdagen tot een duel of hei aannemen eener uitdaging voor alle in open baren dienst staande personen een reder. za zijn om hen onmiddellijk tc ontslaan DE LUCHTVAARTONDERHANDELINGEN MET DE GEALLIEERDEN. Besprekingen in de rijksdagcom missie voor buitenlandsche zaken In de rijksóagcommissie voor buitenlandsche zaken is gisteren de kwestie van het luchtver. keer behandeld. Na een langdurig debat werd met op één na algemeene stemmen een rao- ti°> aangenomen, waarin de commissie den wensch uitspreekt, dat bij de onderhandelingen tc Parijs de beperkingen van het Duitsche luchtverkeer, die verre de bepalingen van het verdrag van Versailles te buiten gaan, zullen worden opgeheven en dat de volle vrijheid op dit gebied zal worden hersteld Het bericht van de Daily Telegraph tegengesproken. Berlijn, 4 Febr. (H. N.) Naar aanleiding van het bericht van de Daily Telegraph (men zie ons jongste avondblad) over de luchtvaart- onderhandelingen tusschen Duitschland en de geallieerden verneemt een Berlijnsch p; agentschap, dat dit beried, ni* m. overeen stemming met de feiten is. Voor een wijziging der beperkingen voor de luchtvaart »s geen wet noodig. daar een eenvoudige verordening van de rijksregeering hiervoor vo'doende is. Bij de tegenwoordige onderhandelingen gaat het er alleen om om den geallieerden bepaalde waar borgen voor de ontwikkeling van het Duitsche luchtvaartwezen te geven, ter vervanging van de Londensche bepalingen. SEIPEL'S BEZOEK AAN BERLIJN. Berlijn, 14 Febr. (H.N.) Mgr. Seipel zal in verschillende openbare vergaderingen het woord voeren, zoo vanavond in de groote stadshallen, waar hij over de beschavingstaak van de kerk zal spreken, terwijl hij Vrijdag het probleem van den Duitschen staat zal behan delen. President von Hindenburg zal mgr. Seipel officieel ontvangen. Tijdens zijn ver blijf tc Berlijn zal mgr. Seipel met de leiders van het Duitsche centrum besprekingen hou den over het gemeenschappelijke doel van het Duitsche centrum en van de christelijk- sociale partij. DE SCHADELOOSSTELLING DER VROEGERE VORSTENHUIZEN. De Duitsche rijksdag heeft gisteren in eerste en tweede lezing de door de juridische com missie aanhangig gemaakte wet aangenomen, waardoor de behandeling van alle processen ebtreffende de schadevergoeding met de vroe gere vorstenhuizen wordt uitgesteld Overeen komstig het voorstel der commissie treedt deze wet op 30 Juni a s. weer buiten werking Het wetsontwerp is zonder debat aangeno men, met de stemmen der Duitsch-naiionalen en Völkischen tegen, en wel met een twee derde meerderheid. DE LOONEN BIJ DE SPOORWEGEN Gistermiddag zijn de bij de loonsovereen- komst betrokken vakvereenigingen bijeengeko men om een besluit te nemen in verband me* den tegen de Duitsche spoorweg-maotschappr in te dienen eisch tot uitvoering der arbitrair beslissing, die een loonsverhooging heeft vast gesteld, welke de maatschappij, naar zij zegt. niet in staat is toe te staan. DE VEEMMOORDEN. Een communistische interpellatie in den Pruisischen Landdag. In den Pruisischen landag ontstond gisteren een zeer levendige discusie naar aanleiding van den moord op Ponnier. De communis'isch^ afgevaardigde Piek verlangde, dat terstond een door hem ingediende interpellatie op de agen da zou worden geplaatst, waarin aan de regie ring wordt gevraagd, of zij het goedkeurt, dai bij de uitspraak als verzachtende omstandig heid is aangemerkt, dat medenlichtigen aan den moord uit vaderlandslievende beweegrede nen hebben gehandeld. Piek eisch te verder, dot de regeering haar standpunt zou uiteenzetten ten aanzien van d~ weigering dooi de rechtbank van de door hnn» de regeering, zelf gewenschte openbare behan deling der zaak-Pannier. Aangezien een Duitsch-nationaal lid er bezwaar tegen maakte kon deze vraag niet meer op de agenda var Tistren worden geplaatst. RECLAMES. Prils t3 reeds f 1 53 dVo reed meer f Oüfl ONTt/ANGEN: Een Pracht Sorteering Atelier aan huis voor maken vervormen van Hoeden 16-18 Langestraat AMERSFOORT W gij slechts een klankvolle piano aan schaffen, koopt dan een Hoflev van H. M. de Koningin Vertegenwoordiger Uirechtschestraat 44. voor Amerstoort en Omstreken AMERSFOORT. Langegracht No. 4 Telefoon 304 Afpersing. In het veemgerichtproces is o.a. een zekere Goebel als getuige gehoord. Goebel heeft na het proces herhooldelijk verklaard in het bezit te zijn van materiaal, dat zeer bezwarend is voor den vrijgesproken luitenant von Senden. Gisterochtend is Goebel in hechtenis genomen, daar hij zich aan afpersing schijnt te hebben schuldig gemaakt. Hij zou door bemiddeling an een vrienc het betrokken materiaal voor 200 mark hebben aangeboden aan von Scn- den's advocaat. BELGIF1 EEN MOTIE VAN VERTROUWEN IN DE REGEERING. De Kamer heeft na het sluiten der interpel laties over het ontslag van den minister van nationale verdediging gisteren met 105 tegen 50 stemmen en twee onthoudingen een motie van vertrouwen in de regeering aangenomen. DE OORLOGSSCHULD AAN AMERIKA. Vanderveldc over dc getroffen regeling. De minister van boitenlandsche zaken Van ierveldc heeft gisteren in dp Kamer gezegd dat de Belgische schuldregeling met de Ver ^taten aangenomen moet worden, daar het in ernationaal crediet van België ermee gemor- s. De minister, die voorstander is van de leele schrapping der geallieerde schulden meent, dat het vraagstuk misschien een ande:«" oplossing zou hebben verkregen, als niet na dor.' oorlog Europa don wedloop in bewapening hervat had $n het Amcrikaanschc volk den indruk had gegeven, dat het geld, hetwelk men aan Amerika niet betaalde, voor de voorberei ding van nieuwe oorlogen dienen zou. Wat betreft het gevaar voor het niet uitvoe ren van het plon-Dawes, zei Vandervelde, dat het vanzelf spreekt, dot een mogelijk in ge breke blijven van Duitschlond een feit zou zijn, waarmee de Ver. Staten onmogelijk geen re kening zouden kunnen houden. Dc minister was er volstrekt van overtuigd, dat de afgevaardig den gerust voor de overeenkomst kunnen stem men, daar zij de gunstigste is, waarop men had kunnen hopen DE OPVOLGER VAN' MAGLINSE. Generaal de Longucville is in plaats van ge neraal Maglinse tot chef van den generalcn staf van het leger benoemd. TREINBOTSING NABIJ BRUSSEL. Brussel, 4 Febr. Tengevolge von een vergissing bij het overzetten van een wissel reed hedenmorgen op het station Haine-St. Pierre een locomotief op een trein, waarvan tien wagons werden verbrijzeld. De twee loco motieven zijn totaal vernield. Van het trein personeel werd een stoker gewond. De schade wordt op een millioen francs ge schat (Tel.) FRANKRIJK. UIT DEN SENAAT. Aanvaar g van de aanvul lende credietcn. Bij de bespreking van dc non vul lende credie- ten voor 1925 in den Senaat heeft Chéron, de algemeene rapporteur, gezegd, dot hij kon aan- toonen, dat de tegenwoordige ernstige moei- ijkheden niet onoverwinnelijk zijn. Het is thans de tijd voor krachtige en onmiddellijke beslui ten. Wij verzoeken de regeering alles te doen om een eind te maken aan de periode van on zekerheid, die wij doormaken. Doumer verklaarde, dat hij de opmerkingen van Chéron normaal vond. De aanvullende credietcn voor 1925 zijn cvepwcl niet buitcn- gewf on hoog. Op de 750 lillioen moet men er 450 afschrijven voor de uitgaven in Ma rokko en Syrië. Don blijft er 300 millioen over, hetgeen het kleinste bedrag is, dat er sinds lang is geweest. De regcering zal nauw lettend toezien op het besteden van de toege stane credietcn. De Senaat heeft daarna met 289 teger I stem de aanvullende credieten voor 1925 aan- vredo cn gerechtigheid. Daarvoor rijn geen geheime of openbare onderhandelingen noodig. Het geheelc Fransche volk en de Volkenbond zijn er borg voor om de doeleinden to verwe zenlijken. Bandieten dooden 50 bewoners varf oen dorp. Bandicton hebben dezer dagen tal von bewo ners van het Christen-dorp Morocnoh, op 25 K.M. noord-oostelijk van Damascus gelegen, vermoord. Er zouden een vijftigtal dooden zijn. ZWITSERLAND. ALBERT BARBEY. f DE MOEILIJKHEDEN DER FRANSCHEN IN SYRIË. Dc Drusen vragen rcchlstrcck- Sche onderhandelingen. Do Jouvcnel's voorwaarden. Uit Beiroet wordt d.d 4 Febr. gemeld, dot dp opstandelingenleider Atrasj aan De Jouve- nei een brief heeft doen toekomen, waarin na mens dc natie der Drusen het openen van rechtstreeksche onderhandelingen wordt ge vraagd. De Jouvenel antwoordde, dot de Dru sen hun wapens moeten neerleggen en hun grondwet moeten vaststellenFrankrijk zal dan als arbiter optreden ten aanzien- hunner onderlinge geschillen en de Fransche militaire leiders zullen de voorwaarden voot de hand having van de orde vaststellen. De Jouvenel heeft verder geantwoord, dot de Drusen eerst moeten uitscheiden met oorlog te voeren. Et zal don een organisch statuut worden voorbereid en een medzjlis (parle ment) gevormd. De Drusen zullen kiezen tus schen onafhankelijkheid of aanhechting bij Da mascus. In het eerste geval zullen zij het hoofd van de regiering kiezen, in het tweede zullen hun vertegenwoordigers vergaderen met die van de andere gewesten, die daarom verzoe ken. Frankrijk vraagt dus Drusen, Syriërs en Aloeïeten alleen gezamenlijk hun gemeen schappelijke grens naar buiten te waarborgen. rewe!d bij de regeling van hun binnenlandsrhe "esclvllen uit te sluiten en arbitrage te verzoe ken. Het doel van Frankrijk is voorspoed, Lausanne, 4 Febr. (V. D.) Op 74-jorI- ge leeftijd is overleden do koopman Albert Barbey, een bekend Alpinist en vlieger. ENGELAND. DE TROONREDE. Het amendement von dc labour» party op het adics vun antwoord. Snowden heeft het officieclo amendement van de lobourpnrty op het adres van antwoord op dc troonrede ingediênd. Het amendement be treurt het voortduren van de werkloosheid, het wijst op het ontbreken van verbetering in do zakencrisis en spreekt zich uit voor een radi cale reorganisatie van handel cn nijverheid op den grondslag van nationalisatie. Snowden eischt onteigening van het gcheele grondbezit ten bate von den stoot cn toepassing van een politiek tot vergrooting van do londbouwpro- ductie. Do Lagerhuisdiscussie beslo ten met ccn redo van Steel Muitland. De minister van arbeid heeft het debat be sloten met een beantwoording von do spre kers, waarbij hij verklaarde, dat do economi sche positie des lands beter is dan bij het optreden von het kabinet. Do loonen zijn dit jaar algemeen gestegen. De regeering zou gaarne de medewerking van welke zijde ook aanvaarden om de werk loosheid tot een minimum terug to brengen. Wat de steunverleening betreft, zei de minis ter, dat men zich voor oogen moet stellen, dat het voor dc industre het kwaadste zou zijn gelden voor haar eigen productiviteit te moe ten afstaan voor de ondersteuning. Het is louter polirick spel alle kwaad aan het kapitalisme toe te schrijven cn tc veron derstellen, dat staatsbeheer verlichting zou brengen. DE VLOOTPOL!T*EK. Verklaringen van Bridgeman. Londen, 4 F o b r. (H. N.) Bridgeman, de eerste lord der admiraliteit, heeft in een rede in de constititionol club do vlootpolitiek de« regeering verdedigd. Hij sprak er zijn voldoening ovei uit, dat de admiraliteit in staat is geweest om van do regeering to verkrijgen, dat binnen een be paald aantal jaren nieuwe schepen zullen wor den gebouwd ter vervanging van die, wclko verouderd zijn, of dit zullen worden De waar- do van doze beslissing is volgens Bridgeman zeer belangrijk. De bepalingen von de overeenkomst van Washington betreffende dc afmetingen van do oorlogsschepen zijn zoowel door Engeland als door andere landen nauwgezet nagekomen. Engeland bevond zich echter niet in dezelfde positie als andere londen, omdat Engeland niet langer een eilandenmogendheid is en een ont zaggelijk uiigcbreiden handel van het geheclo riik te beschermen heeft, waarvan het bestaan van Engeland afhangt Wij zijn, aldus zeido Bridgeman, meer don ecnig ander land aange wezen op kruisers om onzen handel to be schermen, In de overeenkomst van Washing ton is vastgelegd, dat dc nieuwe kruisers niet gTooter dan TO.OOO ton zullen zijn en geen zwaardere dan 8 inch-knnonncn zullen voeT^n. Derhalve is het noodzakelijk, dot de kruisers geheel modern zijn en dat wij bij den bouw die verbeteringen aanbrengen, welke de er- Het geluk is als de echo; het antwoordt u, maar komt nimmer. CARMEN SYLVA. Een roman uit het donkerstp Napels door HANS POSSENDORF. 60 Raffaele had' het uitgebreide verslag van den priester aandachtig en zonder hem in de rede te vallen, aangehoord. Toen vroeg hij: „Geloofx U, dat ik het geluk van mijn zuster aan dien man kan toevertrouwen „Ik heb een uitstekenden indruk van graaf Ufing gekregen en geloof, dat hij een voor raam en ernstig man is. En ik geloof, dat hij Carmela innig liefheeft." „Het doet me pleizier en het stelt me gerust, Don Filippo, dat u dezelfde meening over hem heeft als ik," antwoordde de Camorrist ver licht. „Ik geloof -ook, dat hij een eerlijke, moe dige ^n brave kerel is. Ik heb weliswaar nog maar weinig woorden met hem gewisseld, maar hij bevond zich in een toestand, waavin het karakter van een mensch het duidelijkste uit komt, in levensgevaar. U zult wel van Carmela gehoord hebben, onder welke zonder linge omstandigheden ik gisteren met den graaf heb gesproken." De priester trok zijn wenkbrauwen op en probeerde een boós gezicht te zetten: „inder daad, Signor Raffaele, zeer zonderlinge om standigheden, die u zelf hebt doen ontstaan, Gaat het bij u dan nooit zonder medewerking var dolk en revolver Nu kon Don Filippo toch niet verhinderen, dat een glimlach over zijn gelaat gleed bij de herinnering aan de eigenaardige omstandigheden bij Ufing's eer sten uitgang met zijn bruid. Maar Raffaele was veel te veel bezig met Carmela's toekomstplannen om Don Filippo's boosheid of vroolijkheid op te merken. „Dus is alles in orde en alleen nog mijn toestemming noodig vroeg hij levendig en stond verheugd var. zijn stoel op. „Nog niet heelemaal". De priester maakte een kalmeercnde beweging. „Er is nog een klip, die, naar ik vrees het mooie geluksscheepje nog op het laatste oogenblik kan laten stran den: de graaf stelt één voorwaarde, één enkele; maar die is moeilijk genoeg. Hij ver langt, dat Carmela zich voor altijd van haar vroeger leven zal scheiden, dat zij geen betrekkingen maar zal onderhouden met Na pels, noch persoonlijk, noch schriftelijk. Kort om, alle menschen waarmede ze tot nu toe ver keerde, moeten voor haar ophouden te be staan: haar vriendinnen, de Camorra, de Mar- chese, Donna Assunta enDe priester aarzelde een oogenblik. „En ikl" vulde Raffaele aan. „Moet ik ook voor altijd uit Carmela's leven verdwijnen Zijn stem beefde van ingehouden ontroering en zijn gezicht was vaalbleek geworden. „Ja, dat verlangt hij," bevestigde de priester met ernstige, heldere stem. Raffaele staarde hem ontzet aan, en opeens werd hij aangegrepen door tot nu toe ongeken de gevoelensangst voor het noodlot vrees voor een niet te ontkomen verdriet, en een zoo plotselinge lichamelijke zwakte, dat zijn knieën slap werden en hij zwaar in zijn stoel tt.ug viel. Doch deze zwaktetoestand duurde slechts eenige seconden, toen had hij zich zelf weer in bedwang. Hij haalde diep adem en vroeg met kalme stem: „En wat heeft Carmela ge zegd van die voorwaarde Maar zijn oogen hingen met een verterenden angst aan de lip pen van den priester. „Carmela heeft gezegd, dot ze er nooit in zou toestemmen u te verloochenen, die vader, moeder en broedér tegelijk voor haar is ge weest, zoolang ze zich herinneren kan". Een diepe zucht ontsnapte Raffaele. Toen keerde hij zich af en bedekte zijn gezicht met de handen. Lang bleef hij zoo onbewegelijk in die hou ding staan. Nu stond Don Filippo op, kwam op hem toe en legde zijn hand op zijn schouder „Zie je nu in, Raffaele, hoe ver je het hebt laten ko men Hoe vaak heb ik je gewaarschuwd en gesmeekt om je levenswijze te veranderen. Wat de mensch zaait, zal hij ook oogsten Jij hebt leed gezaaid en oogst ellende". De Camorrist hief zijn gelaat op „U vergist U, Don Filippo. Het is niet verdriet, dat me zoo ontroert, dot ik me gedraag als een vrouw. Het is geluk F Want ik zou het niet hebben kunnen dragen, als de eenigste mensch op de heele wereld, die bij mij behoort en tot wie ik behoor, mij zou verloochend hebben. Ik had geen uur meer kunnen leven, als Carmela mij dat had aangedaan". „En doet het u in het geheel geen verdriet, dot uw misdadig leven nu een onoverkomelij ken scheidsmuur tusschen die twee vormt, dat u het geluk van uw zuster in den weg staat V' vroeg Don Filippo, een weinig teleur gesteld, dat het oogenblik van boete, nog altijd niet voor dezen zondaar scheen te. zijn geko- mem Nu stond Raffaele op en ging,in al zijn vroe gere kracht en vastberadenheid voor den priester staan „Neen, Don Filippo, ik sta het levensgeluk van mijn zuster niet in den weg, want „Maar u moet toch begrijpen", viel de priester hem berispend in de rede, „dat de graaf als edelman zijn familie niet kan aan doen, dat hij Raffafele wenkte met een bitteren glimlach. „U begrijpt me verkeerd. Don Filippo. Na tuurlijk is me dat duidelijk. En juist daarom wil ik Carmela niet in den weg staan.lk ga morgen misschien reeds vannacht weg, om nooit meer terug te komen". „Wat Wilt u het geluk van uw zustor dat coffer brengen Don Filippo greep diep ont roerd de hond van den Camorrist. Maar ter stond voegde hij er bedroefd bij „Maar wat geeft bet of u bereid bent tot dit offer? Car mela zal' het nooit aannemen. Zij is vost be sloten u trouw te blijven. Be ken haar zoo goed ze zal niet toegeven. Te minder waai graaf Ufing haar nfet eens tracht over te ha len zijn voorwaai'dc aan te nemen". „Hoe moet ik dat opvatten Was hij dan niet boos op Carmela, dat zij geqn afstand van mij wil doen „Integendeelmet zijn edel karakter be grijpt hij Carmela's weigering maar al te goed. Hij heeft haar nog meer lief om die trouw en dankbaarheid". „En hoe denken ze dan dit vraagstuk op te lossen „Ze zijn wanhopig en hebben me gisteren wanhopig verlaten ook. Van morgen voor dag en dauw was gTaaf Ufing al weer bij me, om me een dringenae mededeeling te doen gis- terenavohd toen hij thuis kwam, vond hij een telegram, dat hem dwingt binnen drie dagen Napels te verlaten en naar Weencn terug te keeren. Hij wordt naar zijn regiment terug gecommandeerd, omdat Oostenrijk zich, door de groote overwinningen van de Russen in den Turkschen oorlog gedwongen ziet zijn le ger in gereedheid te houden. D*ze onver wachte, snelle scheiding maakt de onzekerheid voor hen natuurlijk nog kwellender". „Luister nu eens goed naar mij, Don Filip po", zei Raffaele nu beslist„Van hier uit ga ik naar mijn zuster om afscheid van haar te nemen. Ze mag niet weten, dat het een af scheid voor eeuwig is. Be zal haar zeggen, dat ik gedwongen ben vannacht nog naar mijn schuilplaats in de bergen terug to keeren. Ik zal in het geheel niet spreken over dc voor waarde van den graaf, maar doen of ik daar niet von af weet, alsof u dat voor me hebt verzwegen". „Dat was ook haar wensch", zei de priester. „Des te beter. Wanneer u nu morgen avond nog geen bericht van me heeft ontvan gen, beteekent dat, dot ik Napels verlaten heb. Dan pas moet U Carmela zeggen, dat het een afscheid voor eeuwig geweest is, dat ik voor altijd voor haar verdwenen ben, dot ik voor haar dood ben. Ze moet ook nooit meer naar me laten zoeken Waar ik heen zal gaan, naar Amerika of ergens anders heer. weet ik zelf nog niet, dot komt er ook niets op aan. In ieder geval zal zij nooit in haar leven meer iets van me hooren. Zeg aan den graaf, dat hij mijn eerewoord heeft. Het overige, Don Filippo, laat ik aan u over. Ze kunnen toch binnen drie dagen trouwen,, niet waar „Het zou kunnen, de popieren, dre voor een kerkelijk huwelijk noodig zijn, heeft de graaf hier". (Wordt vervolgd), i

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1