BUITENLAND. ABQNNEMUTSPRUS r 1 7'Kmm „DE EEMLANDER EERSTE BLAD. PRI1S DER ADVERTENTlFll met inbegrip van een OPRUIMING VAN WINTERGOEOEREN „L'HIRONDELLE" Eén maai in Uw leven Gebr. Perzina Pianohandei L. KLEIN; 24e 'aargang No. 190 ioort 210, idem uanco per post Jw~rcr week (met eratis Terzekcmg legen ongelukken) 0.176. alzondcilijke nummer* C.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47910. TEL. INT 513. VOLKENBOND DE VOLKENBONDSRAAD. België. Polen, Spanje en Tsjecho- SIowakije cischen een permanenten zetel. Briond en Vandervelde hebben gisteren, na^i uit Parijs wordt gemeld gesproken over de go- volgen der a.s toetreding van Duitschland tot den Volkenbond. Zij hebhen dp uitbreiding - an den raad overwogen dam België Polen, Spanje en Tsjecho-SIowakije een permanenten zetel eischen. DE TOETREDING TOT DEN VOLKENBOND Bui'engowonc volkenbondsvcrgadc- ring op 8 of 10 Maart. De secetaiis-generaat van den Volkenbond heeft den Duitsrhen consul-generaal medege deeld. dot dp bui ongewone Assemb'ée. dio zich zal uitspreken ove» DuiVchlards ver7oek om toelating, waarsrhijnlijk op 8 of 10 Maart zal worden gehouden. Een officieus Duitsch commentaar. Van bevoegde Duitsche zijde wordt mede gedeeld: Het Duitsche voorsiel tot toetreding venvijst uitdrukkelijk naai de momornnda en andere schriftelijke stukken die gewisseld rijn in verband met die toetred:ng. teneinde nog- mon's duidelijk op de ^rondslagen van Duitsch- land's toetreden te wijzen opnieuw de voor waarde van bet onmiddellijk san Duitsch'and inruimen van een vasten zetel in den volken- bondsraad on den voorg'cnd te stellen op de positie van Duitschland inzake bet deelnemen aan zekere eventupele sanrtie-mnairege'en van den Volkenbond te wijzen en in overeenstem ming met elder ge<reven verklaringen no^ eens te kannen te geven, dat de rijksreg^erin- het standnunt van de memoTondn van 1924 zake de koloniolp mandaten en de verantwoor delijkheid voor don oorlog tot het har" maakt DF VOORBEREIDING DER ONT WAPENINGSCONFERENTIE. De houding van Rusland. Tsji'sjerin heeft telegrafisch aan den secre- faris-generaal van den Volkenbond laten we ten. dat de sovjet-regeering toestemt in het uitstel van de bijeenkomst ter voorbereiding van de öntwapeningsronferenFe, maar bliift vasthouden aan de voorwaarde, dat de confe rentie. wanneer ze later doorgaat buiten Zwit- sorsch grondgebied zal plaats hebben Hit drukt den wensch uit. dat ze dan gehouden zal worden in een land. dat dinlomarieko betrek kingen met de sovjet-unie onderhoudt DUfTSCHl AND. EEN REDE VAN DEN MINISTER VAN FINANCIËN. De rijkv.begrooting. De rijksminister van financiën, dr. Reinhold, wees gisteren bij de eerste lezing van de rijks- begrooting op de geduchte economische cri sis en vermeldde in dit verband, dat in Duitsch land in Januari j.l. 2200 faillissementen plaats hadden en de werkloosheid voortdurend toe nam Hij betoogde, dat de hooge belastingen niet weinig hebben bijgedragen tot den nood toestand van het bed r ij fs'even De belastingen moeten derhalve zoodanig worden ingeperkt, dat de noodzakelijke lasten in economisch op zicht te dragen zijn en in sociaal opzicht ge rechtvaardigd zijn De noodzakelijke uiterste spaarzaamheid mag evenwel niet betrarh' wor den doot een stelselmotige inkrimping van het aantal ambtenaren, een proefneming, die on der geen omstandigheden herhaald mag wor den. Niet de vermindering van de personen, maar van de bestuursinste'lingen is noodig. De bes'uurshervorming mag niet beperkt wor den tot het rijk, maar dient uitgebreid tot landen en gemeenten. Niet alleen in het open bare, moor ook in het particuliere bedrijf moet worden gebroken met het stelsel van de kosten voor toekomstige uifgsven uit de loopende inkomsten te bes'rijden. Aan landen en ge meenten moet grootere financieele verant woordelijkheid worden opge'egd He' doel moet zijn door bpstuurshervorming en beperking der uitgaven aanpassing van het totaal der Duitsche lasten non hei belastingvermogen van het Duitsche volk en het bedrijfsleven. Van de practische oplossing van dit vraags'uk hangt het herstel en het financieele lot van Duitschland af. De nood van het bedt iifs'evcn en dei werkloozen eischt onmiddellijke maat regelen. Thans zijn afneming der belastinginkomsten cn verhooging der werkloozenuitgaven vast te stellen Ter verlaging van het prijspei' moet daarom belastingverlichting komen De be langrijkste verlaging moet plaats vinden op het gebied dei omzetbelasting, die met 1 April op 06% verlaagd moet worden Verdei moet belas'ingvermindering komen ingeval van aan eensluiting van noodliidende bedrijven Daar nevens komt in aanmerking het wegnemen van eventueele hardheden bij hef innen van inkom sten- en vermogensbelasting in het volgende begrootingsjaat; uits'el is niet voldopnde. Daar toe moet een wettelijke rege'ing komen. Een andere maatregel betreft de vermogensblasting De snelle opeenvolging van twee aanslagen voor de vermogensbelasting voor '25 en 26 moet worden voorkomen. Daartoe zal de voor- uitbetalingsfermijn op de vermogensbe'astïng op T5 Mei vervallen. Ten slotte zal de beurs- omzetbelas'ing verminderd worden, omdat een goed functioneerende beurs voor de vorming van nieuw kapitaal van de grootste beteeko- nis is. De minister verklaarde, dal hij met deze ver lichting der belas'ingen tot de uiterste grens gaat van hetgeen hij als minister van financiën kan verantwoorden Een deficit moet onder allo omstandigheden vermeden worden, doch er moet tevens aan een overijlde we:tenmakerij op belastinggebied een einde worden gemaakt De ministei kondigde verder een vereenvou diging der belastingheffing aan De bevolking is niet zoozeet gekant tegen de belastingen op zich zelf als wel tegen de wijze van heffing De be'astingverlnging zal over T926 een vermindering der inkomsten met 550 millioen tengevolge hebben, zoodat de zijde der ont vangsten op het budget moet worden gewij zigd 180 millioen zijn reeds gedek'. de ove rige 370 millioen zullen, voor wal de buiten gewone uitgaven betreft, door leening gedekt worden. De minister richtte tot den rijksdog bet drin gend verzoek de p'annen der regeering niet te dbtfnrsboomen door nieuwe credieten toe te stnan. Nieuwe inkoms'en zijn misschien te krij gen uit een reorganisatie van het brandewijn- manopolie. Voorts zal een automobielenbelas- timgwet worden ingediend, waarbij tevens voor het onderhoud der wegen zal worden zorg- gecVngen Ele valu'a loopt, volgens den minister, in gce» enkel opzicht gevaar. De regeering en do rijksbank zul'en daartegen mei kracht waken. De begrooting voot 1926 is in inkomsten en uitwreven met ongeveer 7.4 milliard in even- wicht De stiiging der ui'gaven in vergeliiking met 1*913 bedraagt 2270 millioen of circa 85 Dit is in de eerste plants te wijten aan de gevolgen van den oorlog cn de be*et ing, die al'o<m 49 der totale uitgaven verslinden De hersfelbetalingen bedragen dit jaar 250 mil lioen Alle deskundigen etkennen, dat de ka- pitaalont"4 rekking ingevolge het verdrag van Versnil'es do economische crisis buitengewoon verscherpt Evenwel is bij het accoord van Londen oan zekere verlichting ingetreden Op grond van de schadevergoedingswet ziin in to taal 900 Mvllioen ui'getrokken Aan salariepring voor het rijkspersoneel is 670 millioen nood'? of 18 «oor de steuntrekkenden I 5 mi'Üard De leden van alle parlementen ildus ver klaarde de minister nader, in he» rijk, moeten spnarzaamhpid betrachten Ik wijs er op, zoo besloo' de minister, dot ik geen «rpluksmmis- ter, doch een minister van den nood ben Maai luist in tijden van nood is de Duitsche volks kracht steeds overvloedig tot uiting gekomen Me' vprdubbe'de krachten, met de uiterste zui nigheid zullen we ten slotte ons doel bereiken, den nieuwen opbloei en de oude vrijheid vi het Duitsche volk Het debat over de begrooting werd daarop verdaagd Me# algem^ene stemmen werd een door afgevaardigde Welrnf fDuifsch-nationoal) verdedigd voorstel van de begrootingsrommissie aangenomen, om den rijkssteun voor de slacht offers von den watersnood van drie op vijf reïllinpn te br<*>gen Heden worden de besprekingen over de begrooting voortgezet. Donderdag 11 Februari 1926 bewijsnummer, elke tegel meer 0 25, dienstaanbie dingen en Ucldadighetdvadve tenticn voor de helft der prijs Voor handel cn bedrijl bestaan xccx vooidcc'igc benalinwen voor bet advertceicn tcne ciicu>aire, bevattende de voorwaar den wordt op aanvraag toegezonden KtCLAMES. Van 1—5 regels 1 7.05 elke regel meer f 1 40 NOG SLECHTS KORTEN TIJO BONTMANTELS PELTERIJEN KOOPJES LANGESfRAAT 16-18 AMERSFOORT DB STERKTE DER BEZETTINGSTROEPEN Een verklaring von Chamberlain. Chomberloin heeft in het Lagerhuis verklaard, dat de geallieerde bezettingstroepen in Duitsch land 74.500 man tellen. Hij spreekt het bericht tegen, dat de gealTeerden besloten hadden dit aantal te handhoven in de tweede en derde zone De gezantenToad had bepaald, dat de bezettingstroepen aanzienlijk verminderd zou den worden cn tot een ongeveer normaal aan tal teruggebracht zouden worden. Die politiek zou toegepast worden zocdra de verdragen van Locarno geratificeerd zouden zijn en de F.aot- regelen tot verbetering van het bezetlingsstel- sel een vredebrengende uitwerking gehad zou den hebben in het bezette gebied. DE rijnspoorwegmaatschappij. De a-beiders dienen een civiele vordering m. De vakvereenigingen van spoorwegpersoneel hebben gisteren de voorgenomen civiele vor dering tegen de t ijksspoorwegman tschappijen ingediend. OPHEFFING DER VADERLANDSCHE BONDEN B e r 1 ij n, 10 F e b r. (V. D.) Het völkische orgaan Deutsches Tageblatt verneemt dat de züksregeering voornemens is spoedig de z.g. Vaterlandischen Verbande" te ontbinden ERNSTIGE ONTPLOFFING IN EEN CARBONIET-FABRIEK. Zes dooden. Uit Keulen wordt d.d. 10 Febr gemeld, dat te Schlebusoh des ochtends in de mengerij- afóeeling van de, corbonietfabriek door een nog onoekende oorzaak een ontploffing plaats had. waardoor 5 man, allen huisvaders, onmiddel lijk gedood werden en verscheidene gewond Een der zwaar gewonden overleed spoed1'? daarop. De materieele schade is betrekkelijk gering. Het bedrijf kan worden voortgezet HET SPOORWEGONGELUK BIJ OBERHOF. Over het spoorweg-ongeluk bij Oberhof, waarbij zes lijnwerkers werden gedood, wordt nog vernomen In de Brandleitetunn^l was me^ bozig met werkzaamheden aan de spoorlijn. Vooi de werklieden waren alle veiligheidsmaat regelen genomen. Een sbeciale telefoonleiding was in den tunnel gelegd, om het mogelijk te maken waarschuwtngsrignalen te geven, als de trein den tunne! binnenreed. Voor zoovet tot nu kon worden vastgesteld, is dit waarschu wingssignaal ook gegeven. De voorman heeft echter blijkbaar bij vergissing de werklieden tusschen de rails l -ten loopen, waarna de werk- trein den tunnel is binnengereden. VIER KINDEREN ONDER GRINT BEDOLVEN Gisterochtend ontdekte een arbeider in een zar.d- en grintoroeve bjj K"ul"n-Offendorf a'- dus deelt de Vossische Ztg. blijkens de TeU mede, een vreeselijk ongeluk. Hij zag uit het grint een kinderarmpje ste ken. De oogcnblikkelijk gewaarschuwde brand- Wilt qSj slechts een klankvolle piano aan schaffen, koopt dan een oflevancicrs van H. M de oningr Vertegenwoordiger Utrechtschestraat 44. weer haalde vier kinderen van den leeftijd van 6 tot 12 jaar uit het grint te voorschijn Zij hadden schopjes bij zich en het vermoeden be staat, dot zij een hol gegraven hebben in de steile grintnelling, welke daarna is ingestort en de kinderen heeft bedolven De vier kinderen zijn toen gestikt BELGIE. DE SCHULDEN AAN AMERIKA De Kamer keurt de regeling met de Ver. Stoten goed De Kamer heeft do overeenkomst van Was hington inzake de Belgische schuld gisteren met ,115 tegen 6 stemmen en 18 onthoudingen aangenomen VANDERVELDE TE PARUS. Een onderhoud met Briand over de handelsbetrekkingen. Vandervelde, die gisterochtend te Parijs aangekomen, heeft een lang onderhoud met Briond.gehad oveï de Ftonsch-B^Igische han delsbetrekkingen. met name over de plannen tot verhooging van de Franschc tarieven en douanerechten. Vandervelde zal trachten met B iand een vergelijk te vinden, waarbij dr» be langen van geen der beide partijen geschaad worden. DE JONGSTE RFTOOGING TEGEN POULLET Een soc. interpellohe in dc Kamer. Hubin (soc.) heeft gisteren de regeering ge ïnterpelleerd over de maotrege'en, 'die zij denkt te nemen tegen do herhaling van tooneelen als die. welke zich Dinsdag hebben afgespeeld bij de overbrenging van de vlaggen naar het le germuseum Toen Hubin dnnrbii incidenteel do liberalen en de liberale pers, die volgens hem het gebeurde had opgeblazen, te lijf ging. ont stond er een hevig tumult. Minister Poulle» antwoordde, dat de regee ring de politierapporten afwachfe en dat zij de orde zou weten te handhoven. HET ONGEVAL VAN OUD-MINISTER HARM1GNIES. De toestand van oud-minister Harmignies, die het slachtoffer werd van een auto-ongeluk, is mindeT erg dan eerst gemeld werd. Zijn leven Is niet in gevaar. FRANV*>UK. HET FINANCIEELE VRAAGSTUK De landbouwwinstc*. Dc Kamei heeft gisteren de beraadslaging an het financieele ontwerp voortgezet en het artikel betreffende de landbouwwinsten aange nomen. De houding van dc linkerzijde van den Senaat. De democratische 'inkerzijde uit den Senaat heefi vertrouwen uitgesproken in Brian<l no pens een spoedig verwezenlijken van het even wicht van de begrooting cn van finanriee'e gezondmaking en heeft een motie aangenomen, waarin de wensch wordt uitgesproken, dat het ontwerp tot financieel herste] zoo spoedig mo gelijk bij den Senaat zal worden ingediend ENGELAND. I ENGELAND EN DE FRANSCH-RUSSISCHE BESPREKINGEN. Een opmerking van den Britschen minister van buitcnlandsche zaken. Ir. het Lagerhuis is aan Chamberlain een vraag gesteld over de Fransch-Russische on derhandelingen. Hij z^ióe, dat de Fransche re geering hem medegedeeld had. dat rij op het punt stond onderhendelingen te beginnen met de sovjet-regeering over de regeling van han gende kwesties. Hij zou den loop dier onder handelingen met belangstelling volgen in de hoop, dat zij ook een vergemakkelijking zouden meebrengen van een herziening der besprekin gen tusschen de Britsche en de sovjet-regee ring. DE VAN FRANKRIJK TE VORDEREN SCHULD. Een verklaring van Mac Neill in het Bri'sche parlement. In antwoord op een in het Lagerhuis gestel de vraag heeft McNeill gisteren verklaard, dot de kanselier van de schatkist in verbinding is met den Franschen minister dne, naar McNeil' stellig hoopt, spoedig te Londen zal komen om de geschilpunten inzake dc regeling der Fran sche schuld te bespreken EEN BEZUINIGINGSWET. Vernomen wordt, dot het kabinet gisteren j onder voorzitterschap van Baldwin heeft be raadslaagd over het ontwerp eener bezuini- gingswet, die in de eerstkomende weken bij het parlement zal worden ingediend. DE MARCONISTENSTAKING. Men rekent op bijlcgging van 't geschil. Gisterenmiddag heeft opnieuw een confe rentie op het ministerie van arbeid plonts ge had ter bijlegging van dc staking dei marco nisten. Bi kwam ecnig schot in de besprekin gen en de reeders deden een voorstel, dat do aanwezige stakingsleiders vrij aannemelijk achtten. Vandaag wordt de bespreking voort gezet cn men hoopt tot overeenstemming te geraken Het vooruitzicht op bii'egging is in elk g\2vel veel gunstiger geworden. KOUDE TE LONDEN Zwfcrc snccuwvol in Noord-Engcland. Uit Londen wordt d.d. 10 Febr. aan dc Tel bericht Het was vandaag in Londen dc koudste dag sedert drie weken. Uit het Noorden van En geland wordt zware sneeuwval gemeld, terwijl men in het Zuiden von het lond eveneens sneeuw of hagel verwacht. Londen had tot nu toe in Februari gemiddeld slechts een uur zon neschijn per dag. ZWEDEN. HET AANTAL INWONERS VAN STOCKHOLM. Het aantal inwoners van Stockholm bedroeg 31 December ongeveer 443.000. ITALIË. DE REDE VAN MUSSOLINL De Itoliaonsche minister-pre. sident zal Strescmann beant woorden. Rome, 10 Febr (H N.) Mussolini zal vandaag of uiterlijk morgenmiddag in den senaat op dc redevoering van Strescmann ant woorden Uit de Italinnnsche bladen is duide lijk op te maken, dat Mussolini van de redo zal gebruik maken om een terugtocht uit to voeren. Hij zal vermoedelijk constateeren. dat de rede van Strcsemonn Italië voldoening heeft gegeven en dat het officieele Duitschland niets met de propaganda inzake Zuid-Tirol uit staande heeft. De Mcssagero constateert dit vondong reeds en schrijft, dat Stresemann's rede Italië in hoofdzaak voldoening schenkt, omdat er in er kend wordt, dat de Duitsche propaganda niet gegrond was cn gevoerd werd door lieden zon der verantwoordelijke positie. Stresemann heeft van internationale moraal gesproken, doch men kan toch niet zeggen, aldus schrijft het blad dat Ttalinansche onderdanen van Duit sche afstamming in Italië geweld wordt aan gedaan. zordnnnr het hun geoorloofd is Duitsch te spreken en Duitsehe scholen te hebben. Een dergeliilc verbod bestaat niet in Italië, doch a'leen in de valsche voorstellmgen der al- Duifsohe propaganda Dal Ttalië's optreden in Zuid-Tirol in den laatsten tiid verscherpt is, komt. doord'cn de beweging, die door Stre semann gedesavoueerd, doch door bepaalde groepen in Zuid-Tirol aangewakkerd wordt, zich steeds meer heeft uitgebreid De Italinnn sche reactie hierop was een gevolg, doch geen oorzaak van deze beweging. In dergeliiken geest schrijven ook andere Italiaansche blo den Ontstemming in Italië. Rome, 10 Febr. (V.D.) De rede van Stre semann, in antwoord op die van Mussolini, werd hier gïsterennvond te 'nat ontvangen voor uitvoerige commentaren in de avondbladen De voorloopigc commentaren geven uiting aan groo'e verontwaardiging in poli'ietcp kringen. Krachtig wordt geprotesteerd tegen de po gingen van Stresemann zich te mengen in de bmnenlandsche aangelegenheden De bladen stellen de vraag dot, indien Duitschland zich wenscht op 'e werpen voor zijn cultureel be langen in andere landen, waarom het dit dan niet gedaan heeft ten opzichte van Tsjeeho- Slowekije, enz., waar een grooter aantal Duitsch-sprekenden woont don in I'al:c. De vraag wordt gesteld, waarom de Duitschers optreden als verdedigers von gebied, dat hun nimmer heeft toebehoord. Men meent, dot er voor de Dui'schc regeering geen reden is zich met deze zaak in te laten, omdat de Italiaansche regeering pogingen, om te de- monstreeren voor de Duitsche ambassade, on middellijk is tegengegaan. Verminderd verkeer met Italië. Karlsruhe, 9 Febr. (H. N.) De bewe ging tegen Italië wordt ook merkbaar op het station Singen, dat voor het doorgaande ver keer is bestemd. Het goederenverkeer is met meeT dan de helft achteruitgegaan, terwijl ook het reizigersverkeer aanmerkelijk geringer is geworden. De Daily Express kritiseert Mussolini. B e r 1 ij n. 10 Febr. (V. D.) De Daily Ex press schrijft in verband met de rede van Mus- solinL dot Italië als lid van den Volkenbond verplicht is dc rechten van óo minderheden t« respcctecren, waarmede rijn optreden tegen Zuid-Tirol niet in overeenstemming is te bren- gen. Dc houding der Zwitscrsche pers. Bazel, 10 Febr. (H. N.) Dc Zwitscrscho bladen, die aanvonkelijk zich zeer schorp over de redevoering van Mussolini hadden uitge laten, tooncn zich thans meer gereserveerd, zoodaj zij aan de redevoering van Strescmann zoo goed ols geen beschouwingen wijden- Slechts de Basel er Nachrichten gvsnn eenigs- rins uitvoeri«rer op de redevoeringen van Strc semonn in. Het blad prijst Stresemann om zijn gematigdheid. In Zwitscrsche kringen wordt verondersteld, dat MussoWni Duitschland als onruststoker heeft willen voorstellen, teneindo te verhinderen, dot aan Duitschland, nadat het tot den Volkenhond zal zijn toegetreden, een koloniaal mandaat wordt opgedragen. Dc Tsjechische pers cn Stresemann's rede, Praag, 10 Febr). Het is opvallend, dot fot dusver de pers in Tsjecho-SIowakije nog geen commentaar heeft geleverd ten oprichto van dr Stresemann's rede. Wellicht wil men "enerzijds niet vooruitloopen op hetgeen dr Bcncsj, die afwezig is, zeggen zal, terwijl ander zijds misschien Mussolini's antwoord wordt of- gewacht. De Narodni Listy verklaart, dat hot onge hoord is, dat men de aanvallen van Mussolini over dc behandeling der minderheden in Tsje- eho-Slowakije onbeantwoord heeft gelaten. He» blad verlangt, dot dr. Bcnesj Mussolini onver wijld zal terechtwijzen. OOS1 ENRIJK* HET BLAD DER ABEND. Weencn, 10 Febr. (H.N.) Het blad Der Abend zal waarschijnlijk onder contrólo van de sociaal-democratische partij komen, hoewel het geen partijorgaan zal worden- HONGARIJE. DE HONGAARSCHE VERTEGENWOOR DIGERS TER A S VOLKENBONDS VERGADERING. Boedapest, 10 Febr (H.N.) Naar ver luidt, zal Hongarije op de eerstvolgende ver* gadering van den Volkenbond vertegenwoor digd worden door graaf Bethlen en graaf Ap- ponyi. DE VALSCHE BANKBILJETTEN. Bethlen contra Vaszonyf, Boedapest, 10 Febr. (H. N.) In d» Pester Lloyd antwoordt graaf Emcrich Karolyi op het ortikel van graaf Bethlen Hij eischt hierin het recht op om vrij zijn meening to mog'en uiten pn protesteert er tegen, dot hij ols strooman of advocaat van Voszonyi wordt voorgesteld. Graaf Bethlen publiceert een nieuwe verklaring naor aanleiding van een artikel, dat Vaszonyi naor aanleiding von hot eerste ortkel van den minister-president heeft geschreven. Graaf Bethlen wijst het verwijt von Voszonyi terug, alsof hij, Bethlen, door zijn aanval op Vaszonyi het geheele jodendom in Hongarije heeft willen treffen en betwijfelt ook, of Vaszonyi wel als IcideT von het gehedo jodendom in Hongarije kan gelden. Verder verwijt graaf Bethlen Vaszonyi opnieuw, dot Vaszonyi en zijn aanhangers onjuiste inlichtin gen aan de bloden hebben doen toekomen, of tnminste er niet toe hebben bijgedragen ora door hun verbindingen met het buitenland do onjuiste berichten tt doen rectificeercn. Ten slotte wijst graaf Bethlen et op, dat niet hij het is gcw»est, die den correspondent van do Matin Sauerwein te Boedapest in zijn woning als gast heeft uitgenoodigd. Een verdediger van Bethlen. Boedapest, 10 Febr. (H. N.) Graaf Johann Hadik, die voor en tijdens den oorlog op politiek gebied een vrij be'angrijke rol heeft gespeeld, doch zich de laatste jaren buiten alle politieke partijen heeft gehouden, hoewel hij herhaaldelijk scherpe critiek op de tegenwoor dige regeering heeft geoefend, publiceert thans een verklaring ter verdediging van graaf Beth len, waarin 'hij zegt, dat hij een eventueele wis seling in de regeering vol gevaren voor het economische herstel van het lond acht. Een verzoek van Bethlen aan de enquêtecommissie. Boedapest, 10 Febr (H N.) Graaf Bethlen dringt er op aan, dat de parlementaire commisie van onderzoek zich over haar beviiy* dingen m pen met nlo-pmeenp st^rnmen aan te nemen motie zal uitspreken, zoodat geen motie van de minderheid zal worden ingediend. POLEN. DREIGENDE MIJNWERKERSSTAKING. Tusschen de werkgevers en arbeiders in hot mijndistrict Dombïowa is een geschil ontstaan over den werktijd. Tegen morgen venvacht men algemeen een staking. ROFMENIE. SPOORWEGONGEVAL. Twee dooden, acht gewonden. Uit Boekarest wordt gemeld, dat bij Kltela, niet ver van Boekarest, de Tsjernowitzer erpres- tiein een afdeeling van een regiment spoor wegtroepen, die langs de rails marcheeide^ overreed. Twee soldaten werden gedood, acht gewond. - RUSLAND TORPEDOJAGERS BESTELD IN ITALIË. De Russische sovjetregeering heeft volgens een telegTam uit Reval in Italië bestellingen gedaan van verscheidene torpedojagers,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1