AMERSFOORTSCH DAGBLAD „DE EEMLANDER" Pianohandel L. KLEIN „L'H IRONDELLE" Adviezen voor Geldbelegging Verhuring van Het ondergrondsche Syndicaat. 246 Jaargang No. 191 ABONNEMENTSPRIJS 5 ma?'co ™°r Am£~ PRIJS OER AOVERTENTIEN Vrijdag 12 Februari 1926 EERSTE BLAD. BUITENLAND. Eén maal in Uw leven Gebr. Perzina OPRUIMING VAN WINTERGOEDEREN N.V. MIDDENSTANDS-BANK AMERSFOORT. Lips Safe -Loketten1 FEUILLETON. toort 2.10, idem üanco per post 1 1per week (met cratis verzekering tegen ongelukken) 0.17& alzondcrlijkc nummer* CD5. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHE„SCHERP00RTWAL 2A. POSTREKENING N-. 47910. TEL INT 613. van 1 4 regelt 1.0S met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dicnstaanb e* dingen eo Licidadigheids-adve tcnticn voor de helft der prijs Voor handel en bcdrijl bestaan zeer vooideciigc bcpalinccn voor het advcriccicn hene ciicuairc, bevattende de voorwaardca wordt op aanvraag toegezonden. vot TONROND. DE KWESTIE DER UITBREIDING VAN HET AANTAL RAADZETELS. Frankrijk bereid Belgic's aan spraken te steunen. Vandervelde heeft gisteren opnieuw aan de Quai d'Orsay intiem geluncht met Briand. Berthelot en de Brouckère zaten eveneens aan De ministers zetten de Woensdag begonnen be sprekingen voort omtrent het standpunt, dooi België en Frankrijk in te nemen, ten aanzien van het verzoek van Duitschland om een per manenten zetel in den Raad van den Volken hond. Men weet, dot België eveneens een zetel opcischt. Frankrijk is, aldus licht een Parijsch telegram in, bereid het op dit punt te steunen. Een stem tegen de uitbreiding. Het uitvoerend comité van de volkenbonds- vereeniging te Londen heeft een motie aange nomen, waarin voldoening wordt uitgesproken over de toetreding van Duitschland tot den Volkenbond, maar tevens aan de Britsche re geering verzocht wordt zich met alle middelen te verzetten tegen voorstellen om het aantal vaste leden van den Volkenbondsraad te ver- hoogen. De opvatting in Duitschland Berlijn, Tl Febr. (V. D.) De Berlijnsch» politieke kringen gaan met belangstelling dun in de buitenlandsche pers ontstanen strijd na of Duitschland een permanenten rnadszetel zal verkrijgen. Zij meenen, dat geen staat de aan Din'schlond gegeven Kr lof p ral infrel-k^n en achten ook vermeerdering van het aantal raads- zetels bij toewijzing van den beloofden zefe' aan Duitschland uitgesloten, aangezien danr- door op de voorwaarden van het toetreden van Duitschland inbreuk zou worden gemaakt DUITSCHLANDS TOFLATING TOT DEN VOLKENBOND. De Raad tegen heden bijeen geroepen. Scialoja heeft als fungeerend voorzitter van den Raad van den Volkenbond den Raad in buitengewone zitting tegen heden bijeengeroe pen, teneinde het verzoek om toelating van Duitschland te onderzoeken. HET DEPCNEEREN VAN DE RATIFICATIE? BETREFFENDE HEI" VERDRAG VAN LOCARNO. De Britsche minister van buitenlandsche za ken heeft zich in verbinding gesteld met df andere enderteekenaars van het verdrag var Locarno, teneinde een nabijen datum vast te stellen voor het deponeeren van de ratificatie** bij den Volkenbond. DUÏT^^MI AMI>. VERDRAGEN MET RUSLAND. Ratificatie. B e r 1 ij n, TT Febr. (V.D.) In het Berlijn- sche minis', erie van buitenlandsche zaken zijn hedenmiddag de ratificatie-oorkonden uitgewis seld der Duitsch-Russische handels- en eco nomische verdragen, welke op 12 Maart in werking zullen treden. DE SCHADELOOSSTELLING DER VROEGERE VORSTENHUIZEN. Eischcn der sociaal democraten Volgens de Voss. Ztg. hebben de sociaal democraten een voorstel klaar gemaakt waar bij het vergelijk betreffende inste'ling van een aparte rech'bank voor de regeling met de vorsten verscherpt zal worden in den zin, dat in de aparte rechtbank geen beroepsrechters zullen zitten en dat ook de reeds geëindigde procsscn opnieuw in behandling kunnen ko- DE MOEILIJKHEDEN VAN DEN LANDBOUW. President Hindenburg ontving gisteren een afvaardiging van den rijkslandbond, die aan drong op de verandering van schuldverplich tingen op korten termijn in goederen-credieten op langen termijn cn op tegemoetkoming in zake betaling van wissels. Hindenburg ver klaarde, dat hij alles wilde doen om den land bouw te steunen, doch de moeilijke algemeene toestond liet enkel een langzame vooruitgang toe Hij drong aan op eenheid onder het volk. DE STERKTE DER BEZETTINGS TROEPEN. Een onderhoud tusschen Briand en Vondervelde. Vandervelde en Briand hebben gisteren ook gesproken over het effectief in het Rijnland. Bij het uiteengaan gaven beiden hun ingeno menheid te kennen over de nauwe overeen stemming, die tusschen België en Frankrijk ten aanzien der internationale politiek gehand haafd blijft. Vandervelde vertrok gisterenmid dag uit Parijs. DE GESOLEL Deelneming van het Int. Roo- dc Kruis en den Volkenbond. D u s s e 1 d o r - TI Febr. (V. D.) Dezer dagen hebben vertegenwoordigers van het In ternationale Roode Kruis en het Duitsche Roode Kruis te Dusseldorp vertoefd ter be spreking van de deelneming van het Interna tionale Roode Kruis aan de Gesolei-tentoon- stelling. Het tentoonstellingsbestuur heeft bericht ontvangen, dat de hygicne-commissie van den Volkenbond aan de tentoonstelling zal deel- PANNWITZ IN POLEN GEARRESTEERD Z Volgens een niet bevestigd bericht zou d» in verband met een veemmoordzaak vervolgd» vroegere eerste-luitcnant Pannwitz in Polen gearresteerd zijn wegens spionnage. DE WERKLOOSHEID. De twee millioen overschreden Ir. de tweede helft van Januari is het aantal ondersteunde weikloozen in Duitsch'and van 1.767.000 tot 2.030.000 gestegen. ZELFMOORD. In een hotel tc Berlijn heeft in den nacht van TO op TT Febr. de 27-jarige markiezin Gabriela Erra Munichedda zelfmoord gepleegd door ophanging, na een hevige scène met hanr zuster, de bekende tooneelspeelster Maria Or ka. DE ONTPLOFFING TE MÜNCHEN. Een arrestatie. De persoon, die het dsinfectieaoporaat be diende, hetwelk in een huis te München een ontploffing veroorzaakte, waarbij enkele tien tallen personen werden gewond, is gearres teerd. BELGIE. DE VERMINDERING VAN DEN DIENSTTIJD. De afdeelingen der Belgische Kamer hebben het regeeringsontwerp tot voorloopige vermin dering van den militairen diensttijd tot TO maanden aangenomen FRANKRIJK. DE HERVORMING VAN HET KIESRECHT Briand zal de kwestie var» vertrouwen stellen. Briand heeft in de wandelgangen van den Senaat verklaard, dat de regeering de kwestie van vertrouwen zou stellen bij de stemming over het herstel van het arrondissementskies recht. KECJ i* v Van 1—4 rogcls 4.05, elke regel meer 1.— Wilt gij slechts een klankvolle piano aan schaffen, kooi! dan een Hoflevanciers van 'l. I <to Koningin Vertegenwoordi- er Utrechtschestraai 44. NOG SLECHTS KORTEN TIJO BONTMANTELS PELTERIJEN KOOPJES LANGESfRAAT 16-18 - AMERSFOORT voor Amersfoort en Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 HET FINANCIEELE VRAAGSTUK. Eindelij''- oen compromis P a r ij s, II Febr. (Hbl.) Doumer heeft zich ten slotte vereenigd met het „carnet de coupons", gepaard met een bevoorrechting van effecten op naam en met endossement, welke in de plaats komt van de algeheele afschaf fing van effecten aan toonder, die het cartel had gewild Op dezen grondslag is hedenoch tend in de commissie overeens emming be reikt. Deze blijft echter vrij precair, aangezien de socialisten het eigenlijk volstrekt niet met dit compromis eens zijn. Onder hun invloed had dc commissie zelfs met één stem meerder heid besloten den nieuwen tekst von Doumcr te verwerpen en het oude artikel 79 in eere te hérstellen, dat alle toonderpapier afschaft. De commissie kwam echter terug op deze beslis sing, doordat de rapporteur Lamoureux, ver woed over deze verijdeling van zijn tocnade- ringsarbeid, zijn ontslag indiende. Om hem dit te doen intrekken werd uitgemaakt, dat de ge vallen beslissing niet dcfini ief zou zijn en werd de nieuwe tekst van Doumer aangenomen, vol gens welke de overdracht van effecten op naam van de belasting, die de overdracht van toon der-effecten treft, wordt vrijgesteld, terwijl te gelijk een individueel couponboekje wordt in gesteld, waarin alle uitbetalingen van coupons moeten worden ingeschreven. Het lijkt echter twijfelachtig of de socialisten zich bij de open bare behandeling met den nieuwen teklt zullen vereenigen. Aangezien de rapporteur zijn rapport over den nieuwen tekst nog niet gereed hod, werd de openbare behondcling nog uitgesteld en ging de Kamer heden voort met de bepalin gen der belasting op de landbouwinkomsten, waarbij de communisten' gedaan gekregen heb ben, dat de grens von het belastbaar inkomen hooger werd gesteld. De behandeling der belastingwet gaat we gens het groote aantal omendementcn, wélk* telkens dé'.ail-bcslissingen noodig mo^en, met de uiterste traagheid voort, die onder het pu bliek steeds meer ontevredenheid wekt cn ge legenheid geeft tot allerlei protcs'cn van ca tegorieën, die door de voorgestelde bepalingen worden bedreigd. Als zoodanig is te vermel den een menifestatic der winkeliers in het ge deeltelijk zeer luxueuse zeventiende arrondis sement, die hedenmiddag naar het voorbeeld de vorige week door de Rue Saint-Honoré ge geven, allen hun winkels hebben gesloten. Ook de démarche van de „Gauche Dcmó- cratiquc" vnn den Senaat gisteren bij Briand cn de bijeenkomst der ontevreden onderwijzers hedenmorgen, wijzen op een toenemende ner- vosi.eit, die voortmaken noodzakelijk maakt Men mag dan ook verwachten dut Briand, in dien zijn eerste trein niet zooals hij vroeg ge reed is om Maandag oanstaande naar den Se naat te vertrekken, krachtiger zal optreden en daartoe de vertiouwensvraag stellen zal. DE BAKKERSNACHTARBEID. De senaatscommissie, voor hondclsnongelc- genheden heeft dc conclusies van het rnpport- Pasquet verwoipen, die zich uitspraken ten gunste van het ontwerp, krachtens hetwelk dc nachtarbeid door de bokkerspntroons wot<Ïi verboden. De rapporteur Pasquet is daurop afgetreden en door Billiot vervangen. DE MOEILIJKHEDEN DER "FRANSCHEN IN SYRIË. Een voorloopige rcgccring tc Damascus. Bij decreet is te Damascus een voorloopige regeering ingesteld. In dit besluit wordt ge zegd, dat wegens het ontslog van Soebhi bey, president van den staat Syrië cn tot aan een defini.ieve regeling na de verkiezingen de lei ding en afdoening der zaken verzekerd zullen worden door een buitengewoon gevolmachtig de van het hooge commissariaat, die zijn eigen medewerkers zal kiezen. In het besluit wordt er oan toegevoegd, dut generaal André den ti cl zal aannemen van militair gouverneur van Da mascus. Ann de pers werd verklaard, dot dc duur van dit regime zal afhangen van den wil des volks, dat het wapen, helwe'k het noodig heef', in handen heeftnl. het stem biljet. GROOTE VERDUISTERING. Het Petit Journol meldt, dnt de Banque Lvonnaisc een aanklacht heeft ingediend tegen een onderdirecteur van deze instelling, die in drie jaren een bedrag van 1.800.000 frnncs verduisterde. ZWITSERLAND. DL MOEILIJKHEDEN MET RUSLAND. Geen nieuw Russisch yoorstel. Het bericht, volgens hetwelk de sovjet-re- ^eering een nieuw voorstel zou hebben inge diend, óat v.enerzijds een herhaling van de ver ontschuldiging door de Zwitscrsche regiering wegens den moord cp Worofski inhoudt en derzijds het instellen van ëen onderzoek naar de plundering van het Zwitscrsche gezantschor e Leningrad door de sovjet-overheid toestno s volgens mededeeling von toonaangevende Zwitscrsche kringen, pure fantasie. ENGELAND. BRITSCHE HELDEN DOR ZEE. Redding van de bcmunning eener Noorsche boot. Het relaas van nog een dappere redding ter ee is gisteren blijkens een bericht uit Londen bekend geworden Met groot gevaar voor hun eigen leven redden n.l. de opvarenden van den treiler Irene Wruy (gioot 216 toi\J de uit 13 personen bestaande bemanning van het Noor sche s.s Imica (664 ton). De Imica vertrok uit Blvth met bestemming nuar Noorwegen Het schip kwam in een hevigen storm. Alios wat aan dek was. werd weggevaagd en het schip sloeg lek. Het begon tc zinken cn dreef hulpeloos rond. Dc Irene Wray kreeg do Imica in zicht, die zelf ten zeerste tc lijden had door don storm. Twee reddingsbooten gingen verloren, maar dc Noorscho bemanning wist «n de derde boot van het schip te komen cn werd met groote moeite door den treiler «an boord genomen. Kort daarna zonk de Imico. De treiler voer toen noar Stavanger, waar do Noren aan land werden gezet. De Britscho zeelieden werden geestdriftig gehuldigd DE STAKING DER MARCONISTEN. Nog geen bijlcffging van het geschil. De bijccnkoms' tusschen vertegenwoordigen van de marconisten en de werkgevers is gis teren op het ministerie vnn arbeid begonnen. Het voorstel van de werkgevers, dot dc sta kers zouden beginnen met dc hervot'ing van den arbeid op dc voorgestelde voorwaarde, d.w.z. tegen verminderd loon, en dot daarover later -zou worden gesproken, werd door dc ver tegenwoordigers der marconisten verworpen. Men tracht nu vanwege den minis'er dc par tijen tot elkaar te brengen. Later wordt gemeld, dat de conferentie nog niet tot het verwachte resultaat heeft geleid. Fen nadere bespreking is op morgenmiddag vastgesteld. BRAND IN EEN POSTTREIN. Toen do posttrein Londen—Manchester gis teren om middernacht het station Rugby pas seerde, merkte men daar, dat een van do wagons in brand stond. Dc trein stopte bij een volgende halte en daur werd het vuur ge- bluscht. Dc wagon was toen echter vrijwel uitgebrand en een aonjal postzakken en kran ten gingen verloren. SPANJE. AANSLAGEN OP PRIMO DO RIVERA. Blijkens berichten uit Hcndnyc aan het Tour- nol meldt men uit Barcelona, dot het juist is, dat er tijdens het verblijf von generaal Primo de Rivera aldoor verscheidene aanslagen op hem zijn gepleegd. Er zijn vijf bommen op verschillende plaatsen ontploft. Zoo is er een groote helschc machine gesprongen op den spoorweg, enkele kilometers buiten het station, op het oogcnbHk dat Primo de Rivera in den trein nour Madrid stopte. Deze aanslagen zijn gepleegd door syndicalistische, Cutaloanscho elementen, kort vóór er vonnis zou worden gewezen in de zaak vnn den aanslag in den Garrastunnel, die verleden jaar goplecgdls en die eveneens op den generaal was gemunt. PORTUGAL- DE BANK VAN ANGOLA FAILLIET VERKLAARD. De Kamer heeft de inventorisatic van de Bank van Angola goedgekeurd en het failisse- ment der insteling uitgesproken ITALIË. HET CONFLICT MET DUITSCHLAND. Dc stemming mei Oostenrijk. Ween en, TT Febr (H. N.) De sociaal democratische partij verlangt, dat de hoofd commissie van het porlement zal worden bij eengeroepen, opdat de bondsregcering haar standpunt ten opzichte van Mussolini's aan vallen zal kunnen uiteenzetten. Twee Itolioan- schc doktoren, die in de oogüjdeisk'iniek t« Weenen werkzaam waren, zijn wegens de aan vallen, woaraan zij in verband met Mussolini's redevoering- blootstonden, vertrokken. Italiaansche persstemmen. Milaan, TT Febr. (H.N.) De Italiaansche bladen zijn van opvatting, dat door de rede voeringen von Mussolini en Stresemann een ontsponning in den toestand is gekomen. Do Vertoon niet, wat ge bezit en zeg nooit, wie go zijt, maar loon beide in uw daden. PERKÉ ABOTH. Doo» Mrs. C N. WILLIAMSON Nederlandsche vertaling van Ada van Arkel i 3 -t~ „Dan waren we zeker al weg. Het is zoo'n lange rit en Viola en ik hebben massa's ba gage. Maar eind goed al goed. Wie zou nu gedacht hebben dot u naar Glcntorly zou gaan? Ik kwam op het idee, omdat de lucht er zoo gezond is en het is zulk een vermoeiend seizoen geweest, dat het voor ons beiden rusti ger zal zijn dan een reeks van bezoeken in Schotland". „Ik vind, dot ik het erg tref', zei mijnheer Carrington. „Arme kerel, ik geloof, dat je dat heusch denkt", peinsde Sheila „Een venassing, die is goedl Ik begrijp niet dat ze dat durfde zeggen, nu ze weet, wat ik gehoord moet hebben toen ik pas in de coupé kwam. Wat zou dat een scène geven als ik het vertelde!" Deze gedachte werkte op haar gevoel van humor, en ze lachte bijna hardop; maar nie mand lette op haar. Carrington keek af en toe haar kant uit, dat was waar, maar niet nieuws gierig alsof hij wilde zien of ze luisterde. Hij zei niets, dat de heele wereld niet had mogen hooren, en zijn blikken naar Sheila drukten al len de belangstelling uit, die een man met een warm hart en een buitengewoon vriendelijke en sympathieke natuur moest voelen voor een knappe jonge vrouw, die alleen reist en bijna armoedig gekleed is, terwijl haar schoonheid had moeten worden verhoogd door mooie dingen zooals lady Viola die droeg. Zoo hij al bewust aan haar dacht, was het om in zich zelf te zeggen: „Arm kind. Meisjes zooals zij hebben een recht op alles wat vroolijk en goed is in de wereld. Wat jammer, dat ze het niet kunnen krijgen". r „U heeft zeker dozijnen invitaties gehad voor deze maand en de volgende", merkte Lady Marsden op. „Ik heb er eenige, maar ik ben geen mensch voor visites", antwoordde de millionair be scheiden. „Ik ken den man, die het kasteel van Glentorly in een hotel heeft veranderd, ik was zelfs in staat hem een beetje te helpen, want hij is een beste kerel en verdient succes te hebben. Dat is een van de redenen waarom ik er heen ga en dan dacht ik ook, dat het een goede rustige plaats zal zijn om te probee- ren een boek te schrijven, dat ik al lang in mijn hoofd heb. U zoudt het saai vinden, maar het interesseert mij een nieuw idee voor so cialistische plannen, dat ik uit wil werken". „U denkt altijd aan anderen", riep Lady Marsden. „Ik vrees, dat ik mezelf ook niet vergeet", glimlachte Carrington. „Ik heb mezelf juist een groot cadeau gedaan. Kent u de Karovski diamant? Nu, die heb ik die heb ik zelfs bij me op dit oogenblik, als u. „O mijnheer Carrington, u vergeet, dat mu ren ooren hebben, zelfs de wanden van spoor coupés", riep Lady Marsden. „U moest zulke staatsgeheimen niet vertellen, behalve als u alleep is, heelemaal alleen met uw j^est ver trouwde vrienden, cn zelfs dan nog fluiste rend". Carrington lachte. „Ik geloof, dot ik wel in staat ben op mijn eigen bezittingen te passen. Dit is niet het eerste juweel, dat ik meeneem, en zelfs nu is het niet het eenigste „U moet dat hcusch niet doen", viel ze hem in de rede. „U moet uw kostbaarheden naar een bank zenden en in een safe veilig laten wegsluiten zoodra we aan het eind van onze reis zijn, anders zal ik geen rustig moment meer hebben, dog noch nacht". „U is heel vriendelijk er zooveel belang in te stellen", zei de millionair. Sheila's ooren suisden. „Eerst zei ze dat ik niet meer telde dan een kamenier en nu houdt ze me voor een spion of een dievegge", dacht het meisje. „Ik hoop dat ik er niet naar uitzie, maar toch geloof ik wel, dat het on voorzichtig van hem is, zoo te praten". Ze herinnerde zich dat ze onder anderen gelezen had, dot Mark Carrington zeldzame juweelen verzamelde, zijn eenige groote luxe. Nu twijfelde ze niet langer aan de identiteit van Carrington. „*A propos, u zult in Glentorly nog een an dere kennis aantreffen", zei hij, van onderwerp veranderend. „Kapitein Derby, die ik een paar dagen geleden tegen het lijf liep, vertelde me, dat hij gisterenavond zou vertrekken om een dag of veertien in het hotel door te brengen. Die oude wond aan zijn arm hindert hem weer en hij dacht, dat het hotel „Hoe vreeselijk vervelend I" riep Lady Mars den. Haar toon was zoo vol verbazing en erger nis, dat Sheila ondanks zichzelf opke*ek, Het lieve gezichtje van Lady Viold was vuurrood cn ofschoon hanr groot violette oo|fen_naar het voorbijsnellende landschap ke ken, was Sheila te veel vrouw, om niet te voe len, dat het meisje de booze, argwanende blik van haar moeders oogen voelde. De at mosfeer in de coupé was plotseling geladen met electriciteit. „Ik dacht, dot hij een. vriend van u was", zei Carrington onschuldig. „Heelemaal niet. Ik vind hem een zeer ongewenscht jongmensch", antwoordde lady Marsden. „Ik* hoop, beste mijnheer Carrington, dat u me zult helpen, als hij tracht zich in Glcntorly oan ons op te dringen, wat hij hoogst waarschijnlijk zal doen en dat e dat u hem op zijn plaats zult zetten". „Wat is zijn plaats?" vroeg Carring-on ronduit. „Hij is een officier cn een gentleman, en een bovenste beste kerel en dapper ook. Dat is mijn opinie over hem. „Van het standpunt van een man gezien is hij goed genoeg", zei lady Marsden vricndrlij- ker. „Maar ik ben een vrouw en Viola is een jong meisje, met niemand om ons te bescher men. Wij moeten voorzichtig zijn. Kapitein Derby is vreeselijk opdringerig en natuuJijk is hij niemand." „Dan ben ik ook niemand." „Net iets voor u om te zeggenl Maar u had een naam, zelfs vóór u die maakte, terwijl Derby of Leslie niet zijn eigen naam is. De oude juffrouw Leslie, die hem aannam als kind, teen hij nog een ongelukkige kleine vondeling was ergens in een plaatsje dat zij bezocnl, gaf hem zijn achternaam, omdat ze in D°rby woonde. En hij heef^ geen cent, behalve die ongelukkige paar honderd pond, die ze hem per jaar heeft nagelaten. Het verwondert ree hoe hij het klaar speelt om rond te kómen in dienst „Het pleit voor hem, dat hij zoo prachtig vooruit is gekomen", zei Cairinglop „In zijn beroep, ja; maar natuurlijk kan hij ct nooit oan denken om te trouwen, ten minste niet met een meisje uit den stond, die hij schijnt te verlangen", antwoordde lady Marsden. Shcila begon een gevoel te krijgen of zc een sprookjesboek las, heel wat interessanter dan het boek, dat ze probeerde tc lezen. „Wat zullen ze allemaal doen, als ze mij in Glentorly zien?" vroeg ze zich af. Maar ze kwam spoedig tot- den slotsom, dat gravin Marsden er niet de persoon naar was om zich veel aan te trekken van de meening van een nederige typiste, zelfs al herinnerde ze zich, dat ze haar gezicht vroe ger had gezien. De reis scheen niet lang voor het meisje, want haar hersens waren vol interessante ge dachten. Het station, waar de passagiers voor het Glentorly-kastecl-hotel moesten afstoppen, was een klein stadje, zeer bekend onder de touristen en daaom behoefde geen van haar reisgenooten te vermoeden dat haar plaats van bestemming dezelfde was als de hunne. Glen torly lag vijf of zes mijlen verder cn Sheila zag haar drie metgezellen wegrijden in een zeer ipooie auto, zoozeer gelijkend op verscheidene andere, die voor het station stonden te wach ten, dat ze vermoedde dat zij door het heel waren gezonden. Er waren klaarblijkelijk ren aantal andere gasten voor het nieuwe en chique hotel en acht of tien kameniers en bedienden vertrokken gezamenlijk in een groote autobus. Alles ging zoo gauw, dat Sheila geen tijd had gehad zich af te vragen wat er met haai zou gebeuren, toen een stem haar naam noemde. „Is u juffrouw Douglas, die als. secreta- esse is aangenomen voor het Glentorly hotel?" „Ja", zei Sheila, zich vlug omdraaiende. Ze zeg geen bediende, maar ren bleeke jonge man met zwarte oogen, keurig gekeed in een donker blauw serge pak. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1