Amerika per Radio! ^DË WITTE" ABONMEMENISPRIJS f"5 TTÏT T „DE EEMLANDEFT EERSTE BLAD. BUITEN LAND. Reclames. ÖUCRETET-TOESTEL, Eiecliro-Teohnisch-Bitreau F. H. LOM AN S, ütrechischestr. 15, Tel. 433 Langesiraat 23 A. VAN DE WEG Amersfoort Willem Groenhuizen Zilvaren Sardinavorkjes Sandeman PORT Ook per ffesch verkrijgbaar portugal. BINNENLAND. 4® 'aarganq No. 192 toort 1 210, idem liaoco per post 3lper week (met eratis verzekering legen ongelukken) f 0.175, atxondcilijkc nummer» 1 CD5. AMERSFOGRTSGH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: i. VALKHOFF. ARNHEMSCBHUER|èoRTWAL 2 A. POSTREKENIHG N*. 47010. TEL INT 51». Zaterdag 13 Februari 1926 PRIJS DER ADVERTENTIE» met inbegrip van ccn bewijsnummer, elke regel racer 0.25, dienstaanb e- dingcn en Licldadigheids-advc tentiën voor de helft der prijs Voor handel cn bcdrijt bestaan xcer vooideciigc bcnalin:cn voor het advcr.ecicn tcne drcutaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE KWESTIE DER UITBREIDING VAN HET AANTAL RAADSZETELS. Hel Duitschc standpunt. B e r 1 ij n, 12 F e b r. (H.N.) In verband met de geruchten omtrent uitbreiding van het aan tel permanente zetels in den raad van den volkenbond word: van gezaghebbende zijde er op gewezen, dat er geen sprake is geweest van Duitschland's toetreden tot den volkenbond, zonder het toekennen van een zc:el in den raad ean Duitschland. Indien thans uitbreiding van het aantal zetels tot stand zal komen, zou Duitschland zich voor een geheel nieuwen toe stand geplaatst zien, aangezien de organisatie dan een geheel ander karakter zou krijgen dan de organisatie heeft, tot welke Duitschland het verzoek tot toetreden heef gericht. Naar ver zekerd wordt, wijdt de rijksregcering aan deze kwestie haar volle aandacht. Verzoekt Spanje geen raadszclcl i Naar de Duitschc pers uit bevoegde kringen fa Berlijn verneemt, is van geen enkele gezag hebbende Spoansche zijde ook slechts geziiv speel-i op den eisch van een raadszctel voor Spanje. Spanje is ook niet van plan zijn hou ding tegenover den Volkenbond te wijzigen. Een Fransche tegenspraak. Tegenover de Petit Journal liet de Fransche regeering tegenspreken, dat zij verandering van de wijze van stemmen in den Raad van den Volkenbond zal verlangen. Aon de bepa ling, dat dc besluiten eenstemmig moeten wor den genomen, behalve in enkele gevallen, zei niets worden veranderd. DUITSCHLANDS TOETREDING TOT DEN VOLKENBOND. Op 8 Maart buitengewone Vol- kenboncls verga tiering. Dc raad van den Volkenbond heeft in zijn gisteren gehouden buitengewone zitting beslo ten togen 8 Maart cên. buitengewone vergader ring van den Volkenbond bijeen te roepen ter beraedsluging over de opneming van Duitsch land in den Volkenbond krachtens art. 4 van het pact. Dc agenda «Ier zevende Volken- bondsvergadering. De rand van. den V Ikeniond heeft do agenda voor de buitengewone vergadering van den Volkenbond op 8 Maart als volgt vastge steld (1) Toelating van Duitschland. (2) Beslis?'"'?' der vergadering over even tueel e voors :icn van den rand onder toe passing van art. 4 nvn het pact (scheppen van nieuwe vaste zetels). (3) Begrooting (financiecle bijdrage van Duitschland). (4) Bouw van ene vergaderzaal. DE VOORBEREIDING DER ONTWAPE NINGSCONFERENTIE. Dc Amerikaanschc gezant in Zwit serland vertrekt naar Washington Dc Amerikaansche gezant in Zwitserland is naar Washington on'.boden om te confereeren over kwesties, verband houdend met de bijeen komst tct voorbereiding van dc ontwapenings conferentie en de regeenng op de hoogte to stellen van de ontwapeningspolitick in de ver schillende betrokken landen. DUITSCHLAND. TER HERDENKING VAN DE GEVALLEN SOLDATEN. Rijkspresident Hindenburg heeft vertegen woordigers ontvangen van den Kyfhauseibor.d, de Reichsbanner Schwarz-rot-gold, de Stah!- helm, den Rijksbond van Joodsche frontsolda ten, die, in tegenwoordigheid van den minister van binnenlandsche zaken, aan den president den gemeenschappelijken wensch van den bond der frontsoldaten meedeelde om in het hart van Duitschland als gedachtenisplek aan de slachtoffers van den wereldoorlog een eere park aan te leggen.' Meer dan 100 Duitschc steden hebben zich reeds bereid verklaard grond en voorschotten ter beschikking van den bond te stellen. Van verscheidene zijden is voorgesteld het eerepark aan te leggen aan den voet van den Kyfhauser of bij het park van Weimar. Er is echter nog geen beslissing ge- DE SCHADELOOSSTELLING DER VROEGERE VORSTENHUIZEN. De middenpartijen onderhandelen met de soc. democraten. Gis'crenmiddag had in den rijksdag een be spreking plaats tusschen de vertegenwoordi gers der middenpartijen cn dc sociaal-demo cratische rijksdag-fractie. Bij deze bespreking werd vrijblijvend de mogelijkheid eener oplos sing inzake de schadevergoeding aan de voor malige vorstenhuizen onder oogen gezien, HET CONFLICT MET ITALIË. De rccle van Mussolini onder- wijsobject. Berin, 12 Febr. (V. D.) Volgens dc bladen heeft de vice-gouvèrneur van Rome bevolen, dat de rede van Mussolini in alle scholen door de leeraars moet worden toege licht. Geen sluiting van Italiaansche scholen in Duitschland. Tegenover andersluidende Italiaansche be richten wordt medegedeeld, dat van geenc partij van den Pruisischcn landdag een voor stel is uitgegaan tot het sluiten van Italiaan sche scholen en dit ook niet te verwachen is. EEN SPIONNAGÈZAAK TE CLEEF? Uit Clccf wordt bericht, dat daar de laatste dagen 12 personen zijn gearresteerd onder ver denking betrekkingen te hebben aangeknoopt met vreemde agenten. Twee dier personen zijn weer vrijgelaten. Voorloopig kunnen nog geen verdere bizonderheden openbaar gemaakt wor den. DE SCHUTZPOLÏZEÏ TE KEULEN. Keulen, 12 Febr. (H.N.) Naor verluidt, heeft de raad van gezan en bij de rijksregce ring geprotesteerd teg^n het onderbrengen van 400 man der veiligheidspolitie tc Keu'cn. Er worden titans tc Parijs onderhandelingen ge voerd over de s'.crkte van het aantal man schappen, dot te Keulen zal worden onderge bracht. In afwachting van de definitieve rege ling heeft de rijksregcering zich bereid ver klaard slechts 300 man te Keulen onder le brengen. ZELFMOORDEN BIJ DE RIJKSWEER. In de begrootingscommissie uit den Rijks- ëdug heeft Moses de mededeeling gedaan, dat er in 1025 niet minder dan 120 gevallen van zelfmoord bij de rijksweer zijn voorgekomen FRANKRIJK. I-'H FINANCIEELS VRAAGSTUK. Dc Kamer neemt het ontwerp der regeering inzake het toon- fierpapicr oan. De Kamer heeft gisteren alle artikelen van het regeeringsontwerp over dc facultatieve omzetting van toonderanndeelcn in stukken oo naam en do invoering van het coupon-carnet aangenomen. De socialisten, gesteund door.de communis ten, hadden opnieuw het artikel over dc ver plichte omzetting van alle toondcraondeeler. ingediend. Dit socialistisch amendement werd verworpen met 301 tegen 140 stemmen. C«- zals, de voorzitter van de radicaal-socialist:- i sche groep en Raynaldy uit naam der rndi- j cale linkerzijde verklaarden, dat zij zich in 't j belang van het land aansloten bij den bemid delenden tekst der regeering. Eerstgenoemde j zeide, dat zijn partijgenoolen zich bij deze stemming met leedwezen van d'e socieüsten moesten afscheiden, daar zij het een hoogcr landsbelang achtten tot een spoedig practised* resultaat te komen. Een motie van vertrouwen aanvaard. De Kamer heeft gisteren eveneens de artike len behandeld inzake de hervorming van het successierecht, waarbij de staat cis erfgenaam zou optreden. Raynaldy, van de radicale lin kerzijde stelde de uitschakeling dezer artikelen vooi. Briand stelde ten gunste van dit verzoek de kwestie van vertrouwen. Met 326 teger. 183 stemmen besloot de Kamer tot de terug bestelling. Ter ondersteuning van de uitschakeling van de artikelen over het staatserfrecht heeft Briand b'etcogd, dat de grenzen van de uit breiding der debatten bereikt waren, daar het noodig is, dot Kamer en Senaat nieuwe bron nen van inkomsten aannemen voor eind Fe bruari. De erfrechtkwestie, die ter sproke ge bracht werd, was van buitengewoon groot ge wicht en zou uitvoerig behandeld moeten wor den. Daarom was het noodzakelijk hoar thans uit te schakelen, teneinde haar later met do noodige geestesvrijheid ter hand te kunnen nemen. Omdat het noodzakelijk was tijdig tot een einde van de discussie der ontwei pen te komen, verzocht hij dc uitschakeling en stel de de kwestie van vertrouwen. DE JOUVENEL TE ANGORA. Dc Fransche hooge commissaris voor Syrië is gisteren te Angora aangekomen. DE ECONOMISCHE ONDERHANDELINGEN MET DUITSCHLAND Van 1—4 rogels 1 4.05. elke regel meer t.— Ontvangt U op ons viertemns nieuwste mcdel. Sets beter dsn hei beste! Voor U foesKst, komt nog even bij ons luisteren. Prima Medicinale Levertraan. Levertraan Emulsie. iVïoisïextract met Levertraan. Een handelsregeling voor drie maanden. De Fransche en de Duitsche gedelegeerden hebben voor den duur - van 3 maanden een handelsregeling getroffen, waarbij wederzijd- sche douane-faciliteiten verleend worden aan zekere producten, met name voor londbouw- en chemische producten. De regeling zal in werking treden, zocdra de rijksdag haar heeft goedgekeurd. ZWITSERLAND. WERELDPERSCONGRES IN SEPTEMBER TE GENEVE. Te Genèvc komt in September het wereld pers congres bijeen, onder voorzitterschap van Walter Williams, den deken van de journalis tenschool te Missouri. Zoodanige congressen zijn reeds in 1915 te Son Francisco en in 1920 tc Honoloeloe gehouden. Het congrs is in Sep tember bepaald om den deelnemers een bezoek aan de zittingen van den Volkenbond mogelijk te maken. ENGELAND. EINSTEIN VAN ENGELSCHE ZIJDE GEHULDIGD. De Royal Astronomical Society hoeft gisteren aan prol. Einstein haar gouden medaille aan geboden, waarmede dit wetenschappelijk lichaam te kennen heeft gegeven, dat het do juistheid van Einstein's relativiteitstheorie er kent. Goud, Zilver en Uurwerken Langestraat Tel. 852 RBjiaratiB-inrisWin voor Uurwerken. EEN STRANDING. De koneoibdó't Bristol ven oen nachtdienst DrcppeNaw.'.aven is g stc nr.jen even voor vieren in een dichten ncve! bij Seaford Head ral-:] New. aven gcsirnni. Le ree Wtij 1 aim en er was getui assistentie r. cc dig. Nti bijna diie uur aan den grond le hepben.' gezccn. rouble go boot bij het aanbreken van een dag v.vei- vlot en kwam tc Nvwhnvcn aan. Volger-, clficicele me.ede ling heeft c"- boot, vcor ver ken worden nagegaan, geen averij gek;t- gen. DE BANK VAN PORTUGAL. De Bank van Portugal heeft een aanklacht wegens smaadschrift ingediend tegen een oud- rechter Pinto Aiagolhaessen het socinl:.stis~he Kamerlid Alpoin. POLEN. EEN DUITSCHE SPiONNAGF- ORGANISAT1E IN POOLSCH- SILEZIË ONTDEKT. Ui: Berlijn wordt d.d. gisteren aan de*N. R. Ct. gemeld In het Poolsche stuk van Opper-Si'czit- be vindt zich, gelijk bekend, een Duitschc min derheid, dat wil zeggen een minderheid van Duitschers ven Poolsche nationaliteit Deze was georganiseerd in een verceniging, die den naam vun Volksbund draagt. Volgens betrouw bare berichten beperkte deze vereeniging zich echter niet tot het bevorderen van de cultu- reele belangen van de Duitsch-Poolsche min derheid in dat gewest, maar was zij tevens een centrale van militaire cn politie-spionno- ge. De spionnage bc'.rof in het bijzonder de dislocatie van Poolsche troepen, militaire plan nen, gewichtige benoemingen en dergelijke. Hooggep'aatste Poolsche militairen waren het voorwerp van nauwkeurige nasporingen en het resul aat ven dergelijke navorschingen werd nauwkeurig geboekt en verzameld. Dc aldus ontstane documentenverzameling is in handen gevallen van de Poolsche politie. In verband met deze vondst zijn vannacht ongeveer 10 tot 15 personen gevangen genomen, onder wi* een afgevaardigde in den (Poolsch) Silezischen landdag. Tevens zijn er verschillende huiszoe kingen gedaan! Het is duidelijk, dat dit incident geschikt is om aan beide zijden van de grens aanzien lijke beroering teweeg tc brengen, terwijl men mag aannemen, door het onvermijdelijk ver schil van opvatting naarmate van de partij waartoe men behoort, dat de verontwaardi ging wederkeerig zal wezen en het aan de bekende beroepen op de were'dopinie niet zal schorten. Dc tijd zal dan verder wel uitma ken, dat het ook wear is dat, gelijk verluidt, de bovengenoemde'organisatie deserties uit het Poolsche leger bevorderde en steunde en zich bezig hield met het verschaffen van het Duit- sche staatsburgerschep op onwettige wijze, ten einde de aldus genationaliseerde personen aan den militairen dienst te onttrekken HONGARIJE- DE VALSCHE BANKBILJETTEN. Fransche politie-amb.enaren naar Duitschc steden Fransche politie-ambtenaren zijn naar Keu len, Dresden, Leipzig en München vertrokken, cm daar het onderzoek in de zeak der valsche bankbiljetten voort te zetten. Een verklaring van den vertegen woordiger der 15 on que de Franc Boedapest, 12 Febr. (H. N.j Dc ver tegenwoordiger van do bank van Frankrijk, Col- la h. in een onder!» 'd met een jour na; s. verklaard, dot dc Fransche ver».wöorckgera zoolang in Hongarije zullen blijven) tot drio punten geheel opgehelderd zijn(I) waar de 6000"stuks valsche bankbiljetten, die zich bii Szoertsey bevonden en sedert verdwenen zijn, geb'even zijn; (2) waar cc platen gebleven zijn, wéarmeóe ds" valsche bankbiljetten vermenig vuldigd zijn en (3) het ontdekken van Schulz. In verband daarmede moeten ook nog inlich tingen over 'de vervaardiging.van het papier en de daarvoor gebruikte machine:, worden ver kregen. Duitschc cn Fransche autoriteiten zullen tc Parijs confcrccrcn. Hot Bcr'iner Tagcblatt meldt, dat Abegg, üirc-clet'r van liet Pruisisch ministerie von bin- ncnlancsche zaken, te Parijs vertoeft voor een bespreking ract Fransche autoriteiten over do Hor.gaarschc bankbiljtlenvervalsching, waar van volgens Fransche mededeeling en ook ver takkingen in Duitschland gevonden waren. Dr. Weiss, chef van de BcrÜjnsche crimineele poli tic, zoy gisteren eveneens naar Parijs vertrek ken om deel te nemen aan dc b-sprekingen. De kwestie der cliché's Boedapest, 12 Febr. (V. D.) In parle mentaire kringen alhier verluidde heden, dot de cliché's voor het vervaardigen der valscho duizendfroncsbiljetten gedurende den oorlog te Luik door de Duitschers in beslag zijn geno men. De met deze cliché's g. drukte bankbiljet ten zouden in Duitschland, Oostenrijk, Honga rije cn Roemenië verspreid zijn. Volgens een andere lezing zijn de cliché's afkomstig uit het cartografisch instituut te Mjünchen. ROEMENIE. STUDENTENRELLETJES. Te Boekarest hielden gisteren een aantal stu- óenten vóór de universiteit een bctcoging om den senaat le bewegen hun vertegenv/cordi. ero te ontvangen, teneinde dc cischcn der studenten ui::en tc rc. en. Er ontstond cf.n kleine bot sing, waarbij crkcle winkelruiten v-rden inge drukt. De politic arresteerde 30 studenten, die voer den krijgsraad zullen terechtstaan. Tenge volge van e krachtige hpuding der regeering werd cc rust spoedig hersteld TURKIJE. MOESTAFA KEMAL NIET NAAR LONDEN. Te Angora spreekt men tegen, dat Moes- tafa Kcmal een reis naar Londen zal onderne- VF.REENIGDE STATEN. DE STAKING IN DE ANTIfRACIETMIJNEN Een regeling tot stond gekomen. D.d. gisteren werd uit Philadelphia gemeld Uit betrouwbare, hoewel niet officicelo bron verluidt, dat het plan tot regeling van de an- thracietstoking zou bestaan in het verzoeken aan president Coolidge om als bemiddelaar op te treóen. Als de partijen het niet eens kon den worden, zou Coolidge a's rechter optreden en de getuigenissen van 'beide partijen aan'hoo- ren, die Soor zijn beslissing gebonden zouden zijn. Waarschijnlijk zouden de mijnwerkers, in afwachting van die beslissing, weer aan het werk gaan. Later wordt uit Washington gemeld, dat Da- vis, de minister van arbeid, heeft gezegd, dat het volkomen juist is, zooals de gouverneui von Pennsylvania gisterochtend heeft verklaard, det de staking in de anthracietmijnen gere geld is. Davis voegde erann toe, dat het con» Iroct vijf jaar zal duren. De Iconen zullen op het tegenwoordige peil blijven. Verder bepaalt het contract, dat de onderhandel.'n^en zullen worden hervat, als één van de partiicr. dit wcnscht. Nadere bizonderheden. Voorts wordt nog ad. gisteren uit Philadel phia bericht De leiders van beide partijen bij het comic* in de anthracietmijnen voorspellen met ver trouwen de regeling ven de langste staking dc geschiedenis van óc anthrocie!nijverheid, door do vandaag getroffen overeenkomst, dio zal worden onderworpen aan de regionale con ventie van dw mijnwerkersbond te ScrDnton op 16 Februari. Valt haar beslissing gunstig dan zullen de mijnwerkers het werk zoo spoe dig mogelijk hervatten op de voorwaarden van het ouós contract, met enkele wijzigingen. Het contract zal von kracht blijven tot 31 Aug. 1930. Na 1 Januari 1927 zal éi'n van beido coptracteercnde portijen wijziging van de loon schaal kunnen voorstellen. Dc stoking heeft den mijnwerkers meer dan 150 millicen dollar wegens loonderving gekost en een vermindering van de kolcnprcductie met mec-r can 35 milliocn ton yeroorzpbkt MR. J. ANKERMAN. Ems:I(f ongesteld. Naar nij vernemen is het oud-lid van dc Tweede Kamer en oud-IId van der. Keroeen- terood van 's Grovenhnpc mr J. Ankermnn te Schevcnirüjen ernstij? ongesteld. DE SPOORWEGEN. Dienst- en rusttijden. De directie der Ncderloridsche Spoorwegen schrijft, nuar de „N. R. Ct." meldt, in een dienstorder, dat haar aandacht gevestigd is op de belangrijks overschrijdingen van d.- be palingen betreffende dienst- on rusttijden, weike in de laatste weken hebben plaats gevon den. Hoewel men erkende, dat overschrijdin gen, tengevolge van dc grootc moeilijkheden, die d*e dienst op een oohtnl baunvukken onder vond, door de stremming van hel verkeer op andere baanvakken niet te vermijden geweest zijn, 'meende men, dot in meerdere mate dan geschied is, getracht hod kunnen worden, althans belangrijke of wijkingen tc voorkomen. Hoewel de toewijd'ng en de insponning, welks velen vun het toczichthcbbcndc en leidende personeel in de laatste weken aan den dag ge legd hebben, om den dienst zoo goed mogelijk te lutcn loopen, opmerkingen over niet vol- doerde m acht nemen van bepalingen betref fende dienst- cn rusttijden vrijwel uitsluiten, mug fcch niet vergeten worden, dat over het algemeen ook het personeel, dat zijn diensttijd verlengd cf zijn rusttijd verkort zug, zich met te wnardcercn bereidwilligheid daarin geschikt hoeft, cn er aanspraak op mag mnken, dal niet l inger en niet meer den noodig is, von de bétr 'lelijke bcpclingen afgeweken wordt, worst ui dc naleving wordt aanbevolen. DE NOOD IN DE DRENTSCHE VEENSTREKEN. Een aanzienlijke gift ven 1I.M. de Koningin-Moeder. H. M. dc Koningin-Móeder herft ccn aan- xi gift geschonken oan het comitó tot leiivan den nood in d'c Drentsche vecn- s;t;c'.cM, te Emmcn. DE STAKING EU DE TRAM ZUTPHEN—EMMERIK. Geen mogelijkheid voor bemidde ling. Het bemiddclingscomitc in het conflict bij de tram Zutfen—Emmerik heeft heden het volgen de communiqué uitgegeven: Naar aanleiding van de min of meer juiste berichten in verschillende dogbladen betreffen de de pogingen von ondergeteekenden om het conflict aan de tram ZutphenEmmerik tot een oplossing te brengen, achten zij het wcnschc- lijk het volgende ter kennis te brengen: Na een schrijven hunnerzijds oan de Ver eeniging van werkgevers op trnmweggcbied en non de Nederlondsche Vereeniging van Spoor- cn Tramwegpersoneel, inhoudende de vraag, of de hoofdbesturen vun deze vercenigingen ge negen waren met hen een bespreking te hebben over het bestaande conflict; teneinde midde len te beramen om te komen tot een verzoening van beido portijen, hebben zij met elk der be sturen van beide vereenigingen twee bespre kingen gehad. Uit deze besprekingen is hun gebleken, dot het standpunt door beide partijen omtrent de oplossing von het conflict ingeno men voor bedoelde pogingen geen mogelijk heid open lieten. Ds. G. Groenteboer en Dr. M. A. Pernis. DE WATERSNOOD Thans aangebrachte herstellin gen muken den kans op scha deloosstelling niet minder. D> burgemeester von Wamel heeft de vol gent fe publicatie uitgevaardigd Verschillende paiticulie.en zijn de meening toegedaan, dat voor hen do kans op schade loosstel ling minder zal worden, wanneer nu reeds inc-t herstel een ennvan-rr wordt gemaakt. Deze veronde;stelIing is uit den aard dev zaak onjuist. Niemand zal, voci het geval ver goedingen worden toegekend, nadeel onder vinden, wanneer hij zich r.clief betoont cn het herstel onmiddellijk en krachtdadig ter hand neemt. Bovendien is het van groot belang, reeds nu de kleine herstellingen le deen verrichten, om dat deze bij de aanstaande igroote drukte in het bouwbedrijf wel eens in het gedrang kon den komen. Het is daarom van net allergrootste belang, te bevorderen, dat de beschikbare woonruimte zoo spoedig moge'ijk wordt opgevoerd. Alleen wanneer herstellingen een karakter gaan aannemen, dot bouwvergunning behoort to worc'en aangevraagd, is h'©t noodzakelijk, do yercischto maatregelen hiervoc-r te treffen. Uit Brakel Tengevolge van dc groote uit gaven, we'ke men in het polderdistrict Bom- melerwaard beneden den Meidijk heeft mocler» doen vooi het in orde houden von den Maas dijk te Pcederoycn gedurende de laatste hoog- waterperiode, zal er een extra omslag van 4 per H A. geheven y.qrden voor distrjetspolder Je sten

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1