„DE EEMLANDER" BUITENLAND. ABONNEMENTSPRIJS rj T^° 7' PRIJS OER ADVERTENT^ met inbegrip van een EERSTE BLAD. Voorjaarshoeden Eén maal in Uw leven! Gebr. Perzina Piano handel L. KLEIN Willem Groenhuizen Zilveren Broodmanden 24e Jaargang No. 195 tooit 1 2.10, idem franco per post f Jt—per week (met cratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17& aizondcrlijke nummer* 1 Cj05. AMERSFOGBTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ,PMHCM<-ruc,'l?.ncTvU., -> ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING 47910. TEL. INT. SIS. Woensdag 17 Februari 1926 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Llcldadigheids-adve.tenticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer ▼ooideclige bepalingen voor het advericcren- tcne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE KWESTIE DER UITBREIDING VAN HET AANTAL kAADSZETELS. Brengt België een offer B e r 1 ij n, 16 F e b r. (H., N.) Noor aan do T. U. van bevoegde zijde verzekerd wordt, kan het vraagstuk deT uitbreiding van het aantal zetels in den raad van den volkenbond, dat in de laatste dagen tusschen de verschillende ka binetten behandeld is, als afgedaan worden beschouwd, aangezien reeds de zeer geziene positie van Zweden voldoende zal zijn om de behandeling van deze kwestie in de voltallige yergadering van den volkenbond te verhinde ren, temeer daar Engeland reeds zeer dicht tot het Zweedsche standmmt genaderd is. Van andere zijde verluidt echter, dat ^de kwestie nog niet van de baan is, doch clat een oplossing zou zijn voorgesteld, waoibii België afstond doel van zijn zetel ten gunste van Polen. België moet zich tot dit offer hebben bereid verklaard. Het is niet onmogelijk, dot door deze kwestie een andere aan de orde zal worden gesteld, n.l. waarom slechts de groote mogendheden recht zouden hebben op een permanenten zetel in den raad, waarbij de vraag wordt gesteld, of het niet in strijd met den geest van den vol kenbond is, voor wien alle naties, zoowel groote als kleine, gelijk moeten zijn. De Britsche arbeiderspartij kiest stelling tegen vermeerdering van het zeel aantal. De labour-partij heeft in het Lagerhuis een motie ingediend, waarin zij er haar vo'docning over uitspreekt, dat Duitschland het verzoek heeft gedaan om in den Volkenbond te worden opgenomen en de voorwaarde goedkeurt, waarbij aan Duitschland, volgens de overeen komst von Locarno een permanente zetel in den Raad wordt toegekend, maar de meening 'te kennen geeft, dat een vermeerdering van hef aantal permanente raadszeiels, om aan do eischen van andere mogendheden te voldoen, als een inbreuk van de overeenkomst van Lo carno ^ou kunnen worden beschouwd en dus niet door de Engelsche regeering behoort tu worden gesteund. De motie zal waarschijn1 ijk worden besproken vcor den datum van hot vertrek van Chamberlain naar Genève 6 Maart- Spanje en de Duitsche raadszetcl Te Madrid gaat een gerucht, dat men echter goed doet onder voorbehoud te aanvaarden, volgens hetwelk in sommige kringen de mee ning bestaat, dat Sponje zijn stem over de toe lating van Duitschland tot den Volkenbond af hankelijk zou stellen van de houding van Duitschland ten opzichte van het toekennen aan Spanje van een vasten zetel in den Raad van den Bond. DUITSCHLANDS TOETREDING TOT DON .VOLKENBOND. De besprekingen van den secre taris-generaal van den Volken bond te Berlijn. Berlijn, T6 Febr. (H. N) De onderhande lingen ,die sir Erirk Drummond vandaag in hetministerie vnn buitenlandsche zaken heeft gevoerd, hebben tot overeenstemming geleid, wat de essentierle punten van het programma der zitting, waarin Duitschland in den volken bond zal worden opgeno-men, betreft Men is overeengekomen, dat de plechtigheid zonde» eenig ceremonieel za] plaats hebben. De bui tengewone vergadering van den volkenbond in Maart, die bijeengeroepen is om over het verzoek tot toelating te beslissen, zal ver moedelijk vier a vijf dagen duren en de za ling van den raad ongeveer een week. Overi gens had het bezoek van den secretaris-gene raal en van den leider van den informatiedienst van den volkenbond meer ten doel om direct van gedachte te wisselen en persoonlijk contort te verkrijgen, zonderdnt het resultaat daarvan in den vorm van concrete overeenkomsten over en of ander punt kon worden vastgelegd. Ook de vraag der bezetting van verschillende pos ten door de Duitscbers in hei secretariaat van den volkenbond is prinripeel bespoken De be slissing daarover, vooral wat betreft de hoo- gere posten, berust echter bil den raad van den volkenbond, die daarbij overleg met den secre taris-generaal pleegt. Besluiten kunnen eerst werden genomen, nada* Duitschland in den bond zal zijn opcrenomen en dus alleen met medewerkiacr van Duitsrh>nnd. M^t een en nn- der kan nog geruime tijd gemoeid zijn. DE MANDATENCOMMISSIE Het Frönschc verslag inzake Syrië. Londen, 16 Febr. (V. D.) De overweging van het Fransche rapport over Syrië door de mandaten-commissie van den Volkenbond zal, naar men vei wacht, 10 óagen duren. Alle be sprekingen zullen geheim zijn en vele inlich tingen van Syriërs worden ingewonnen De commissie heeft bericht ontvangen, dat te Ro me een Svrische delegatie is aangpkomen, aan het hoofd waarvan emir Arslan Clebib staat, die, naar men verneemt, persoonlijk zal worden ontvangen. nnrrcoLM wn DE SCHADELOOSSTELLING DER VROEGERE VORSTENHUIZEN. Het referendum. B e r 1 ij n, 16 Febr. (H. N.) De rijksrege ring heeft, nadat vastgesteld was, dat aan de wettelijke voorschriften is voldaan, beslist, dat het voorstel -der sociaal-democraten en der communistische partij tot het houden van een volksstemming over het indienen van een wet betreffende de schadevergoeding van de vroe gere regeerende Duitsche vorstenhuizen, zal worden toegelaten. Hieraan wordt toegevoegd, dat de rijksregeering daardoor alleen erkent, dat aan de wettelijke bepalingen betreffende de behandeling van een dergelijk voorstel is voldaan, doch dat zij geenszins een wetsont werp, waarbij in het geheel geen schadever goeding zal worden uitgekeerd, tot het hare maakt. DE AARTSBISSCHOP VAN KEULEN NAAR AMERIKA. Keulen, 16 Febr. (H. N.) Naar verluidt, is de aartsbisschop van Keulen, kordinaal vot\ Schulte, voornemens dezen zomer een reis naar Amerika te maken waar hij verschillende steden zol bezoeken en ook het eucharistische congres, dat dozen zomer te Chicago wedt gehouden, bijwonen. DE JUSTITIE GEGISPT. Aanvallen in den rijksdog. De rijksdag heeft gisteren de tweede lezing .ran de begrooting van verkeerswezen afge handeld en is daarna" overgegaan lot tweede lezing van de begiooting van justitie, waarbij dr. Hamann de grootst mogelijke onafhanke lijkheid van de rechters en de rechterlijke macht eischte. Hij keurde den republikeinschen rechtersbond af, wiqn hij verweet de bedoeling te hebben de justitie in de politiek te betrek ken. De sociaal-democroait dT. Levi deed een het- tigen aanval op de Duitsche rechtspleging en haalde verscheidene gévallen aan, waarin z.i. sproke was van ernstige bevooroordeeldheid. DE VEEMMOORDEN. Het onderzoek door de com missie van den Pruisischen landdag. B e r 1 ij n, 16 Febr. (H. N.) De commissie van den Pruisischen landdag, welke een onder zoek moet instellen naar en zoo mogelijk op heldering moet trachten te verschaffen ove- dc veemmoorde^ heeft vandaag haar eerste zitting gehouden onder voorzitterschap van den centrumsafgevaardigde Goebel. Gehoord werd o.a. de vertegenwoordiger van het Prui sische ministerie van binnenlandsche zaken, die verklaarde, dat hij zijn inlichtingen uit sluitend had uit de politierapporten cn andere officieele documenten. Hij deelde mede, dat in December 1925 in verschillende bladen berich ten zijn verschenen, volgens welke de vereeni- ging van bonden van Duitsehc werkgevers aan den centralen arbeidersbond een leening van 5.000 mark had verstrekt, welk geld, naar men vermoedde, ten dienste van den vroegeren eer sten luitenant Schulz zou worden gebruikt, dio van medeplichtigheid aan verschillende veem moorden wordt verdacht en zich dientengevol ge in voorarrest bevindt. Men vermoedde, dat dit geld voor een bevrijdingsactie van Schulz moest dienen. Aangezien door deze berichten de verdenking werd gewekt, dat een strafbare handeling zou worden gepleegd, heeft do hoofdcommissaris van politie te Berlijn een instructie geopend. De afgevaardigden Meie» en Behrens van cte Duitsch-nationale partij konden wegens him immuniteit niet worden verhoord. Na afloop van de verhooren is in de pers bekend gemaakt, tot welken uitslag het ingestelde onderzoek heeft geleid. De relaties der Duitsch-nationalen met de veemmoorden aars. De commissie uit den Pruisischen Landdag voor het instellen van een onderzoek naar de betrekkingen tusschen de Duitsch-nationale afgevaardigden en de veemmoorden begon gis- teen onder voorzitterschap van den „Land- gerichtsdirectcr" Göbel (centrum) haar open bare beraadslagingen. De gisteren gehouden zitting der commissie was bestemd voor de verhooren. Naar de vetegenwoordiger van het Pruisi sche departement van binnenlandscho zaken betoogde, stond het vast, dat de vereeniging van Duitsche werkgeversbonden den centra1 en bond van landarbeiders een leening van M. 5000 had! verstrekt om te gebruiken ten bate van den gep. eersten luitenant Schulz, die van deelneming aan verschillende veerpmoorden wordt beschuldigd en deswege in preventieve hechtenis zat. De hierbij betrokken afgevaar digden Meyer cn Behrens (D.-nat.) werden door den politie-president in verband met hun immuniteit nog niet verhoord. „Oberjustizrat" Wörtz van het departement van justitie stelde vast, dat Schulz bij acht veemmoorden betrokken is, die al Ie'medio 1923 hebben plaats gehad. In de namiddagzitting kwam de ontvluch tingspoging der in de gevangenis te Landsberg aan de Warthe opgesloten veemmcordenaars ter sprake. Tegen hei eind der zitting werden do deu ren gesloten. De volgende openbare zitting heeft hedenochtend plaats. De arrestatie van Unhccfer. B e r 1 ij n, 16 Febr. (H. N.) Gisteren is de vroegere onder-officier Unhoefer gearresteerd, die van een veemmoord wordt verdacht. Naar de B. Z. meldt is hij gisteavond en vannacht nan een langdurig verhoor onderworpen. Un hoefer ontkent het hem ten laste gelegde feit en geeft alleen toe, dat hij tot de zwarte rijks- weer heeft behoord. Volgens genoemd blad zal ank eèn instructie worcTën geopend re-ren orn.V Solms-Wildenfels, die van medeplichtigheid wordt, verdacht. EEN TERECHTSTELLING. B e r 1 ijn, 16 Febr. (H. N.) In Mecklcre burg-Strelitz is gisteren de arbeider Jakubows- ki, die zijn vierjarige buiten-echtelijken zoon had vermoord en daarvoor in Maart 1925 ter dood veroordeeld was, terecht gesteld. Dit is de eerste terechtstelling in Mecklenburg-Stre- litz, daar vroeger de ter doodveroorde^lden in Meckleitburg-Schwerin terecht gesteld werden. RECLAMES. Van 1i regels 1 4.05. elke regel meer 1— in gro >te keuze 8.75 6.50 4.90 Atelier voor het Moderniseeren van oude Hoeden. MODE MAGAZIJN ,,L' HIRONDELLE" W. K. VAN ROSSUM LANGESfRAAT 16-18 - AMERSFOORT Wilt gij slechts een klankvolle piano aan schaffen, koopt dan een Hoflevanciers van H. M de Koningin V ertegenwoordiger Utrechtschestraat 44. Goud, Zilver en Uurwerken Langestraat 43 Tel. 852 Reparatie-inrichtinq voor Uurwerksn. HET AUTO-ONGEVAL TE KEULEN. Keulen, 16 Febr. (H. .N.) Bij het auto ongeluk, waarvan hedenmorgen melding is gemaakt (men zie ons avondblad van gisteren) is, naar op grond van het door de politie in gesteld onderzoek als zeker kan worden aan genomen, behalve do chauffeur niemand om het leven gekomen. De taxi was leeg. FRANKRIJK- HET FINANC1EELE VRAAGS1UK De minister van financiën stelt zich roet senatoren in verbin- dinfj. Doirmer heeft gisteren met verschillende se natoren over het financieele ontwerp gespro ken. Na zijn onderhoud roet den voorzitter van de financieele Senaatscommissie heeft Doumer verklaard, dot de regeering van plan is verschillende door de Kamer van den tekst losgemaukte of verworpen artikelen opnieuw in te dienen en dot tol van senatoren «'hebben ver klaard, dat zij daarvoor zouden stemmen cn andere voorstellen zouden doen. FRANKRIJK EN HET VERDRAG VAN LOCARNO. Het Journal meldtIn het rapport over hei verdrag van Locarno, dat door Paul Boncoui aan de commissie voor buitenlandsche zaken uit de Kamer is voorgelegd, wordt verklaard, dat de groote verdienste van het verdrag deze is, dat het gelukt is tusschen het ontstaan van een geschilpunt en een eventueele oorlogsver klaring een lang tijdperk in te lasschcn, waarin gelegenheid gevonden kan worden om het be trokken geschil langs minnelijken weg te be slechten. De beste uitbreiding, die men aan de verdragen kon gever, bestond nu in verster king van de macht en het prestige van den Volkenbond. Door de waarborgen, die Frank rijk nu verkregen had, kon het zonder gevaai aan een bespreking over beperking der bewa pening meedoen, mits men zich niet door a. te groot optimisme in slaap liet wiegen. ENGELAND. DE „SUFFOLK" VAN STAPEL GELOOPEN. Gisteren is dc kruiser Suffolk, de eerste van vijf nieuwe 10.000 ton metende kruisers, tc Portsmouth van stapel geloopen. HET EINDE VAN DE INDUSTRIEELS CRISIS. Hoopgevende vooruitzichten. Londen, 16 Febr. (V.D.) De vaste over tuiging, dat de langdurige periode van han delsdepressie geëindigd is en dat krachtige pogingen in het werk worden gesteld, ten einde den handel te verbeteren, kwam tot uiting in alle redevoeringen, die gisterenavond gehouden werden aun het banket in Mansion House, teneinde de opening te vieren, en to Birmingham bij do opening vnn de jaarbeurs voor Britsche industrieën. De prins van Wales legde er den nedruk op, dot in alle koloniën en dominions een groeiende vraag' bestaat naar Britsche goede** ren. In de buitenlandsche staten had hij ge zien, dat de reputatie der Britsche goederen uitstekend is en dat er groot verlangen be staat om handel te doen met Groot Bri'.annië- Tijdens zijn bezoek aan Zuid-Amerika maak ten de vriendschappelijke gevoelens in allo republieken voor Britannië grooten indruk op hem. De minister van buitenlandsche zaken, sir Austen Chamberlain, verklaarde, dat de Brit ten niet het eenige volk zijn, die een depres sie te ove: winnen hebben. Doch omdat zij hef eerst te lijden kregen, namen zij ook het eerst de tegen-mootregelen. De Britsche handel heeb een moeilijke crisis doorstaan. Cunliff Lister, de president van den Board of Trade, zeide dot, hoewel de prijs der goe deren gedaald is, de kwaliteit gehandhaafd is. Fr zijn teekenen, dat de Britsche handel zich uitbreidt. De Britsche industrieele Jaarbeurzen blijven tot' 26 Februari geopend. Dc Londensche af- dceling is gewijd aan de lichtere handelstak ken on Birmingham aan dc zwaardere indus trieën. DE WERKTIJD VOOR STAATS AMBTENAREN. Londen, 16 Febr. (H. N.) In het Engel sche parlement is een wetsontwerp ingediend, waarbij de 8-urige werkdag vastgesteld worót voor ambtenaren, die na het in werking treden van deze wet In staatsdienst zullen treden. Voor de tegenwoordige ombtcnaren blijft do 7-urige werkdag bestaan. DE WERKLOOSHEID. Hot aantal werkloozen bedroeg 8 dezer 1.164.900 of 10.078 minder dan een week tc voren en 78.059 minder dan verleden jaar. SPANJE. VALSCHO BANKBILJETTEN. Berlijn, 16 Feb. (V. D.) Te Barcelona is een bende valsche muntere ontdekt, die biljet ten von 1000 peseta's drukten cn in omloop brachten. PORTUGAL. DE JONGSTE OPSTAND. Deportatie. Gisteren is een transportschip van de ma rine naar de Azoren vertrokken met de laatste beklaagden van de jongste muiterij. OOSTENRIJK. HANDELSBESPREKINGEN MEf HONGARIJE. We en en, 16 Febr. (H. N.) Vandaag komt een Hongoarsche delegatie te Weenen aan, teneinde de onderhandelingen met Oosten, rijk te hervatten. Indien men tot overeenstem ming komt omtrent de nog hangende vraag stukken, bestaat dc mogelijkheid, dat het han delsverdrag nog in den loop von deze maand zal worden gesloten. HONGARIJE. DE VALSCHE BANKBILJETTEN. Dc reis van Weiss naar Parijs. Dr, Weiss, de chef der Bcrlijnsche recherche, bezocht gisteren den prefect van politie te Parijs, die hem dankte voor dc ontvangst deT Fransche politieambtenaren in Duitschland Weiss dankte op zijn beurt voor de ontvangst van hemzelf en zijn medewerkers door hun Frarschc collega's. Verhoor van getuigen. Volgens de bladen verhoorde de politie Maandag den amanuensis dér universiteit Szevosny en den bankemployé Houtsy inzake dc valsche-munterij. Beiden verklaarden in dc woning van aartsbisschop Zadravetsj door tus- schenkomst van den beschuldigde Ferdinandy te hebben deelgenomen aan het nazien van bankbiljetten,; zij wisten evenwel niet, dat deze nlsch waren. Zij hadden een eed afgelegd, in de meening een zaak te dienen, die belangeloos werd verricht. No hun verhoor konden beiden vertrekken. Ludendorf cn Windischgrötz. locdapest, 16 Febr. (V. D.) De demonstratie, die door de rechtsche partijen tegen Zondag was voorbereid, teneinde uiting te geven aan hun vertrouwen in dc regeering, is verboden. De Fransche commissarissen-gene raal hebben den wensch uitgesproken, dat op grond van de verklaringen van den gearresteer den Raba ook in Duitschland nasporingen zul len worden gedaan met betrekking tot de fran- kenzwendelaffaire. Do verklaring V3n Raba, dat hijzelf ervan getuige geweest is, dat prins Windischgrötz met Ludendorf onderhandelde, wordt hier in hooge mate in twijfel getrokken. In den loop van het laatste verhoor, dat hem afgenomen werd, verklaarde Windischgrötz, dot hij Ludendorf nooit gesproken, ja, zelfs nim mer gezien heeft. Het verhoor zon Raba. Uit Boedapest wordt gemeld, dat de secre taris van Windischgrötz, R*ia, voor den rech ter van instructie verklaarde, dat de verval- sching der francbiljctten slechts een schakel vormt in de keten van Duitsche acties, welke de vervalsching van verschillende valuta's van Midden-Europa ten doel hadden. Het was Arthur Schultze, de vertrouwensman der Duit sche samenzweerders, die de machine voor de vervalsching uitdacht. Windischgrötz hield briefwisseling met Ludendorff, Von Seeckt en andere Hakenkreuzler". Raba bekende to München met leden van het cartografisch in stituut te hebben ond-eïhandeld en in Keulen het papier voor de vervalsching te hebben ge kregen. DE AANSLAG OP VASZON7L Een stormachtige zitting Je» Nat. Verg. Bij het begin der gistaren gehouden zitting van de Nat. Vergadering kwam het tot storm achtige tooneelen. Onder het grootste lawaai, minuten lang door geschreeuw onderbroken, verklaarde Bethlen, dat hij nog geen officieele medcdeelingcn omtrent den aanslag op Vas- zonyi bezat. Hij had mot groote omzetting van het gebeurde kennis genomen en veroor deelde het ten stelligste hij kwam echter op tegen de beschuldiging, als zou de regeering tot zulke daden aanleiding hebben gegeven. De daders Uit Boedapest wordt d.d. gisteren gemeld Bij het verhoor door de politie is nog geble ken, dat één der aanvallers van Vaszonyi een zekere Lndihaus Vadni is, die onlangs uit Gödöllö naar Boedapest is gekomen. Deze heeft Vaszonyi met de vuist op het hoofd geslagen. Hij en zijn handlanger Franz Molnar moeten nog een derden medeplichtige hebben gehad, Johann Szabo genaamd, die evenwel bij den aanslag geen acticvo rol heeft gespeeld. Vol gens somigo berichten zou dezo aanvaller c* in geslaagd zijn to ontkomen. ROEMENIE. DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN. Staat von beleg? Uit Berlijn wordt gemeld, dot de Roemeen- sche regeering wegens dv aanhoudende on lusten bij de gemeenteraadsverkiezingen den staat van beleg heeft afgekondigd. KNOEIERIJEN BIJ DE VLIEGTUIGLEVERINGEN. Dc vertegenwoordiger van dó firma Fokker gearresteerd. Uit Boekarest wordt gemeld, dat in ver band met het onderzoek der kwestie der vlieg» tujgleveringcn door den krijgsraad gisteren do vertegenwoordiger der firma Fokker, Negri- lestj, is gearresteerd. Negritesti ontving von zijn firma een telegram, dat hij over 12 mil- liocn bij het filiaal te Boekarest van dc Drcs- dener Bonk kon beschikken. Hij moest dit geld onder vier personen verdeelcn, die bij de be stelling der vliegtuigen waren geïnteresseerd. De namen vun deze vier personen waren in cij ferschrift gesteld cn zijn tot nu toe nog niet ontcijferd. Negrilesti weigert dezo manden te noemen. RUSLAND ZWARE SNEEUWVAL. Het spoorwegverkeer goed deels gestremd. B c r 1 ij n, 16 Febr. Naar uit Moskou wordt gemeld, is het verkeer op de meeste Russische spoorweglijncn ten gevolge van zworen sneeuwval gestremd. In dc nabijheid van Witcbsk bijv. ligt dc «sneeuw niet minder dan twee meter hoog. In den loop der laatste vijf dagen zijn in den omtrek van Moskou veer tien treinen ingesneeuwd. (Tel.) ESTLANDBRS TER DOOD VEROORDEELD. Vijftien Estlnnóers zijn, blijkens een bericht uit Leningrad, wegens spionnuge ter dood ver oordeeld. y—- GRIEKENLAND. DE SCHADEVERGOEDING AAN" BULGARIJE. Do eerste storting. De Grieksche minister van buitenlandsche zaken heeft officieel aan de Bulgoarsche regee ring meegedeeld, dut de Grieksche regeering 15 millioen lewa ter barer beschikking heeft gesteld a's eerste storting van de schadeloos stelling von 50 millioen voor het grensgeschil bij Demir Kepoe NOORD-AFRIKA. De herleving van dc gevechten. Madrid, 16 Febr. (V. D.) Uit Tctoean wordt gemeldAbd-el-Krim concentreert zijn tioepcn nabij Sjesjoean, als reserves tegen het Fransche front. Ook de in de Ghomarrat bij eengebrachte troepen zijn niet voor den strijd oan het Spoansche, doch voor dien aan het Fransche front bestemd. PALESTINA, TIEN JAAR DWANGARBEID VOOR EEN 105-JARIGE. Uit Jeruzalem wordt via Londen aan het Hbl. gemeld, dat een Arabioi, genaamd Aboo Moesa, uit de nabijheid van Hebron, tot tien joor dwangarbeid werd veroordeeld, omdat hij zijn dochter had gedood wegens haar onzede lijk gedrag. Do veroordeelde is105 jaor oud en als 'groote merkwaardigheid wordt ge meld, dat de patuur hem voor de derde maal een gebit hcett geschonken, nadat het tweede, dat bij tmdere menschen het laatste pleegt ta zijn, was verbruikt. CHINA. DE BURGEROORLOG. Engelsche belangstelling. Londen, 15 Febr. (H. N.) Het schijnt, dat de Engelsche regeering thans den toestand in China en den toenemenden invloed der bol sjewisten aldaar ernstiger gaat inzien. Een der bekwaamste ambtenaren van het ministerie van buitenlandsche zaken, Lampson, die tot nu toe aan het hoofd der afdeeling voor midden-Euro pa stond, is thans met de leiding der afdeeling voor het Verre Oosten belast, terwijl de kwestie ook ter bestudeering naar de commissie voo: de rijksverdediging cn'naar de admiraliteit ver wezen is. CANADA. SLUIT CANADA ZICH NIET BIJ HET VERDRAG VAN LOCARNO AAN? Londen, 16 Febr. (Hbl.) Volgens nict- officieele berichten is de regeering van Cano da voornemens in het Conadeesche Lagerhui- een motie voor te stellen, waarin gezegd wordt, dat Canada zich niet bij het verdrag van Lo carno aansluit, omdat dit betrekking heeft c aangelegenheden van het Europeesche cont nent en omdat -Canada oan geen enkele territe riale garantie in Europa wil deelnemen, o schoon het den wereldvrede wenscht te bcvor- deren. AUSTRALIË. DE BOSCHBRANDEN. Nadere bizenderheden. Ofschoon het vuur op sommige plaatser. rtog woedt, schijnt het gevaar voor uitbreiding, van den boschbrand in Ausiralië te zijn ge weken. Volgens de laatste berichten zijn er 2€ menschcn omgekomen en worden er nog 3 ver-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1