AMERSFOGRTSCH DAGBLAD MAISON DE NOUVEAUTÉ „DE EEMLANDER BUITENLAND. Kousen en Handschoenen Piano handel L KLEIIG ABQNNEMtNTSPRIJS f"T Amc" SlIS EERSTE BLAD. Voorjaarshoeden Eén maal in Uw leven Gebr. Perzina 24e Jaargang No. 196 toort 1 210, idem lianco per post 5.per weck (met qratis verzekering togen ongelukken) f 0.176, alzondctlijkc nummer» Cj05. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARHHEMS«ÏÏE"P00RTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47910. TEL. INT 51». Donderdag 18 Februari 1926 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnstaanbc- dingen en Licldadigheids-adve.tcnticn voor de helh der prijs. Voor handel en bcdrijt bestaan zeer vooideeligc bepalinecn voor het advcnecren hene circulaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE KWESTIE DER UITBREIDING VAN MET AANTAL RAADSZETELS. Britschc opvattingen. De houding der dominions. Londen, 17 Febr. (H. N.) Dc beschou wingen over de voor- en nadoelen van het toekennen van peimanente zetels in den raad van den volkenbond aan andere mogendheden dan Duitschland blijven voortduren, waarbij in het bizonder gewezen wordt op de uitwerking daarvan op dc toekomstige ontwikkeling van den volkenbond. Daarbij hecht men liet meeste gewicht ann de vraag, of- een dergelijke uitbreiding van den ruad het werkvermogen van den volkenbond zal vermeerderen. Aon den eenen kant -ede- neert men, dat door het toekennen van meer permanente raodszetcls de moeilijkheden ver- groot zullen worden om een beslissing te vor krijgen in gevallen, waar spoed van het hoogst* belang is, terwijl men aan den onderen kant de aandacht vestigt op de mogelijkheid, dat een beslissing gevraagd zal worden over een 7.<su> belangrijk onderwerp, waarbij betrekkelijk vo&l mogendheden, die in den raad zitting hebben, betrokken zijn, waarbij men dan redeneert, dat de overblijvende mogendheden te weinig in aantal zijn om den last, welken incn verlangt, dat zij zullen drogen, op hun schouders la nemen. In den loop der besprekingen zijn enkele mis vattingen ontstaan, waardoor dc eigenlijke zaak eenigszins verduisterd wordt. Het is b v onjuist te veronderstellen, dot tc Locarno of elders cenige belofte is gedaan om iedereen behalve Duitschland voor altijd van een per manenten zetel in den raad van den volken bond uit tc sluiten, zoodat de opvatting, hisof het toekennen van andere zetels een politiek zou zijn, tegen Duitschland gericht, slechts kan ontstaan door miskenning van het karakter van den raad, waarbij men over het hoofd ziet, dat over alle belangrijke zaken in den raad slechts met algemeene stemmen kan worden beslist. De opvattingen, die over het algemeen in dc persbeschouwingen tot uitdrukking komen, zijn ongetwijfeld" niet ten gunste van de uitbreklirg van den raad, ten minste niet op dit oogenblik Echter erkent men, dot over de zaak alleen door den raad en de vergadering van den volkenbond beraadslaagd en besloten kan we den. Naar hier vernomen wordt, zal dc Engelsche regeering, hoewel zij ernstig aandacht aan de zaak wijdt, waarschijnlijk haar opvattingen niet vaststellen, voordat de dominions geraadpleegd zijn. In ieder geval is de legeering ervoor, dat haar gedelegeerden op de vergadering van den volkenbond groote vrijheid van handelen zuilen hebben, wat betreft dc beoordecling van het betrokken onderwerp. In het parlement zijn vandaag verscheiden* vragen aan Chamberlain gesteld, of de domi nions in verband hiermede reeds geraadpleegd zijn. Chamberlain zette uiteen, dat volgens de bepalingen van het statuut van den volkenbond een permanente zetel in den raad aan i.:t Engelschc rijk is toegekend, met dien ver stande, dat degene, die dezen zetel bekleedt, te allen tijde namens de overzecsche dominions zal kunnen spreken, wat echter afhangt var. de omstandigheden van ieder of/onderlijk geve' en van het karakter der mededeelingen, di* lusschen de Engelsche regeering cn de regeo- ringen van de dominions gewisseld zijn. D* dominions hebben echter een afzonderlijke ver tegenwoordiging in de vergadering van den volkenbond en hun vertegenwoordigers treden dan op volgens instructies van hun eig» regeeringen. De Engelsche regeering is reer, in gedachtenwisseling met de dominions om trent de mogelijke toelating van Duitschland en andere naties tot het permanente lidmaat schap van den raad vpn den volkenbond. Een onbevestigd bericht omtrent een overeenkomst die zou zijn bereikt. De Britsche avondbladen publiceercn zonder commentaar een bericht van de British United Press uit Berlijn, volgens hetwelk een overeen komst met Duitschland zou zijn bereikt, in verband met het bezoek von sir Eric Drum mond waarbij de toezegging wordt gedaan, dat alleen Duitschland als permanent lid aan den road van den Volkenbond zal worden toe gevoegd. Een bevestiging van dit bericht kon gisterenavond niet meer worden verkregen. DUITSCHLANDS TOETREDING TOT DEN VOLKENBOND. Hoe de opneming zal geschieden. Naar de Duitscho bladen van bevoegde zijde vernemen, za! de opneming van Duitschland in den Volkenbond als volgt geschieden Op 8 Maart, 's middags om 3 uur, komt c* Volk ertb*>nds vergadering bijeen, waaraan een raadvergadering vooraf zal zijn gegaan. De vergadering zal twee commissies benoemen, één voor Duitschlands opneming en één voor bégroolingskwesties. De opnemingscommissi» zal onverwijld een subcommissie vormen, die met .gesloten deuren vergadert. In deze subcom missie zal vermoedelijk een Duitsch afgevaar digde opgenomen worden ter verstrekking van inlichtingen. De vergadering zal wel niet voor 10 Maart zijn afgeloopen. Zoodra Duitschland in den Volkenbond is opgenomen, komt de raad weer bijeen tot het toekennen van een vasten zetel aan Duitschland. Als de raad hier toe met algemeene stemmen besluit, wordt dit besluit naar de vergadering gezonden, die h*t bij eenvoudige meerderheid moet bekrachtigen. Sir Erick Drummond uit Berlijn vertrokken. De secretaris-generaal van den Volkenbond, dip gisterenavond uit ..Berlijn zou. vertrekken. Een welwillende houding der Senaatscommissie. De commissie van financiën uit den Senaat, die begonnen is met de behandeling van het financieele ontwerp, dat dooi de Kamer is aangenomen, achtte het a'gemeen wenschelijk het vroags:uk te behandelen in een geest van tegemoetkomendheid en met dc bedoeling de zaak af te doen. Doumer verklaarde het nood zakelijk te achten, dat de inkoms en, onge acht de door de Kamer goedgekeurde, 3925 millioen zouden beloopen en verzocht den Se naat daarvoor tc zorgen, door de belastingen op tabak, alcohol, zout en koffie cn de beta lingsbelasting weer in het ontwerp op te ne men. Briand verzocht den Senaat de noodige mid delen goed te keuren. Daarna zal hij zijn best doen om overeenstemming tusschen beide Ka mers te bereiken. FRANKRIJK. TREINBOTSING. P a r ij s, 18 Fe b r. (V. D.)) Bij Chempc.-y 's een trein op een alleenstaande locomotief ge botst. Veertien personen werden gewond, van wie. ochtzwaar. had des middags nog een laatste onderhoud met Stresemann. Vervolgens heeft hij eveneens uf- scheid genomen van staatssecretaris von Schubert. EELGIÈ EN DE VOLKENBOND. Het hcenguun' van Hijmuns. Paul Hijmans, die het bericht van de Soir. gisteren eveneens door ons vermeld, rectifi ceert, verklaart dat hij niet heeft gezegd, dnt zijn taak ondergeschikt wordt vun het oogen blik af, dat de ministers van buitenlandsche za ken zelf hun landen in den Raad van den Vol kenbond denken te gaan vertegenwoordigen, maar dat zijn taak ondergeschikt cn nutteloos wordt van het oogenblik af, dat dc minister van buitenlandsche zaken van België voornemens is persoonlijk aun den arbeid van den Ruad deel te nemen. Minister Vandervelde heeft in zijn antwoord Hijmans bedankt voor de eminente diensten, die hij aan België heeft bewezen. FORD IN DUITSCHLAND Onderhandelingen over terrein- aankoop. Volgens een bericht aan dc Voss. Ztg. uit Hamburg zou Ford onderhandelen over den aankoop van de vroegere exercitie-terreinen in Lockstedter Lager inet het oogmerk daar een montagefabriek voor automobielen op to rich ten. VL DUISTERINGEN OP GROOTE SCHAAL Bij den dienst der Berlijnschc belastingen. B e r 1 ij n, 17 Febr. (H.N.) Bij den dienst der belasangcn van dc sted Berlijn zijn op groolc schaal verduisteringen gepleegd, die vermoedelijk in de honderdduizenden loop.n. Men vermoedt, dut deze verduisteringen reeds I ii \Yi jaar zijp gepleegd. De duders zijn twee inspecteurs van de belastingen, Gerhardt cn Schulz, die op het oogenblik voortvluchtig zijn. Ook een derde ambtenaar, Simon, is ge arresteerd, doch bij gebrek aun bewijs op vrije voeten gesteld. Deze bevindt zich dus nog te Berlijn. De beide inspecteurs, die nog slechts 26 jaar oud zijn, waren reeds op zeer jeugdigen leeftijd op een post van vertrouwen geplaatst, waarbij zij, wegens den uuid van hun werkzaamheden, veel vrijheid van bewe ging hadden. Zij waren n.l. belast mét het vaststellen van dc belastingen voor den ver koop van onroerende goederen, wat een zeer moeilijk werk weid geacht, aangezien bij den verkoop van onroerende goederen herhaalde lijk transacties pluats hebben, waardoor dc fiscus benadeeld kan worden cn welke voor de belastingambtenaren zeer moeilijk zijn to beoordeelen. Uit den uord der zaak zijn voor deze belas- ting geen lijs en volgens een bepaald systeem voorhanden, doch moet in ieder geval afzon derlijk worden nagegaan, welke belastingen te betalen zijn. Zoowel Gerhardt als Schulz heb ben nu klaarblijkelijk dc door hen verzamelde gegevens benut om zelf belastingbiljet en uit te schrijven en deze te incussecren. Op deze wijze was het mogelijk, dot de zaak geruimen tijd niet on dekt werd. Dc zeok zal waarschijn lijk niet alleen voor de voortvluchtige ambte naren, doch ook voor dc belastingplichtigen een naspel hebben, aangezien de belusting- plich'igen niet direct aan de inspecteurs had den mógen betalen, zoodat men vermoedt, dat ook bij dc betaling' bedrog in het spel is ge weest. De directie der spoorwegen heeft aan dc s ad Berlijn medegedeeld, dut op 9 Februari in den D-trein BerlijnKeulen een actentusch is gevonden, die Gerhardt heeft toebehoord. De omvang der malversaties Volgens Berlijnschc avondbladen zou het ver duisterde bedrag bij de malversaties 325,000 mark bedragen. BELGIE. DE METAALBEWERKERSSTAKING. Een spoedig einde tc ver wachten. Gemeld wordt d.d. 17* Febr. uit La Louviero, dot de stakende metaalbewcikcrs in het cen trale bokken met groote merderheid een be middelingsvoorstel hebben aangenomen, dat Dinsdag door de stakers van het bekken vart Charleroi werd aanvaard. In arbeiderskringen hoopt men, dat <?e arbeid de volgende week hervat zal kunnen worden. FRANKRIJK. HET FINANCIEELE VRAAGSTUK. Utrechtsche weg 38 - Tele?, 302 Groote sorteering in in rro »le keuzo 8.75 G.50 -1.90 Atelier voer het Modcrniseeren van oude Hoeden. MODE MAGAZIJN ,,L' HIRONDELLE" W.K. VAN ROSSUM LANGESfRAAT 16-18 - AMERSFOORT Wilt rij slechts een klankvolle piano aan schatten, koopt dan een Iloflevanciers voi H. de l oningin Verleg enwoortls^er ütrechtschestraat 4 4. ZWITSERLAND. DE MOEILIJKHEDEN IN RUSLAND. Verklaring van Motto in den na- ticnulcn raad. Bern, 17 Febr. (H. N.) Bondsraad Motto, dc chef van het politieke departement, heeft vandaag in den nationolen raad in antwoord op twee socialistische interpellaties, het stand, punt der regeering in het Zvitsersch-Russischc conflict toegelicht. Hij verklaarde, dat dc regccring van dc twee wegen» die openstonden om een toenadering tot Ruslund tot stand te brengen, n.l. directe er- -nning vun sovjet-Ruslund cn dan onderhan delingen over dc hangende vraagstukken of eerst onderhandelingen over dc hangende vraagstukken en dan hervatting von de diplo matiékc betrekkingen, den tweeden weg had ge kozen in verband met de ervaringen, bij endere mogendheden opgedaan. Zwitserland heeft Frankrijk niet om zijn be middeling verzocht. Echter hebben zoowel Rus land als Zwitserland deze bemiddeling aan vaard. Op 7 Januari heeft de Fransche regeering voor het eerst medegedeeld, onder welke voor waarden dc sovjet-regcering van haar oppo sitie tegen Gcnèvo wil afzien. Dc bondsraad zou of den moord op Worofski moeten vcroor- dcelen en iinancicelen steun aan diens nagela ten betrekkingen moeten geven, of de diploma tieke betrekkingen tusschen beide landen zou den herstond moeten worden hervat, waurbij de zaak-Worofski dan door latere diplomatieke onderhandelingen geregeld zou kunnen worden. De bondsruad heeft bij voorbaat iedere de jure- erkenning van dc sovjet-regeering uitgescha keld. Dc vraag van Ruslands deelneming aan de ontwapeningsconferentie en de opheffing vun den boycot hebben bij de onderhandelingen geen rol gespeeld. Ten slotte merkte Motta nog op, dat Zwit serland onder bepaalde voorwaarden bereid* is dc onderhandelingen te hervatten. ENGELAND. DE GESCHILLEN IN-DE SCHEEPS- BOUWNIJ VERHEID. De vakverenigingen van wcrfpersoneel heb ben, naar cLd. gisteren uit Londen wordt gemeld, niet een meerderheid van vier stemmen een overeenkomst met de patroons geratificeerd, waarbij dc geschillen in de scheepsbouwnijver- heid worden geregeld. DE A.S. CONFERENTIE INZAKE DEN ARBEIDSDUUR. Sir Arthur Steel Maiilond, de minister van arbeid, antwoordde gisteren in 't Lagerhui* op de vraag, waarom Japan niet uitgenoodigci was tot de a.s. bespreking te Londen inzak* den achturigei\ werkdag, dat de eenige reder, tot de~ beperking van de conferentie was, da* de beste weg om op den duur een overeen komst tusschen een groot aantal landen te ver krijgen was om eerst te zien of een zeker aan tal van de voornaamste landen het onderling eens kon worden. Dat is practischer dan dade lijk met alle dertig of veertig betrokkenen t* beginnen. De min: ster voegde eraan tce, dat de conferentie, die samengesteld zou zijn uit d» ministers van arbeid der deelnemende landen, 15 Maart haar eerste bijeenkomst zou houden SCHIP IN BRAND. Gemeld wordt uit Plymouth, dat het Zuid- Slavische stoomschip Izvor met een bemanning van dertig koppen, in het Kanaal in brand staat. De Britsche admiraliteit heeft onmiddel lijk een schip ter assistentie gezonden Een nader bericht houdt in, dot de brand is cbluscht en dat het schip langs een omweg naar de Torbay vaart. EEN ZEEBEVING. Verscheidene dooden. Volgens een bericht d.d. 17 Febr. uit Ran goon heeft een zeebeving in de Sitlangrivier, op 56 K.M. afstand van de monding, een stccmschip doen omslaan, dat een zestig per sonen aan fcoar.d had. Een dertig verdronken. ITALIË. EEN „SAMENZWERING" TEGEN MUSSOLINI. Een advocaat tp Coscnza (Calabria), lid van de fascistische partij, bracht, aldus wordt uit Milaan oon de Times gemeld, enkele dagen ge leden een bezoek n.in den prefect van de stad er. deelde hem mede, dat hij op het spoor was gekomen van een samenzwering, teneinde Mur- solini om tiet leven *e brengen. Hij verschafte vle bizonderheden over de wijze om hc com plot uit te voeren cn bracht ongeveer twintig personen aan, enkelen hunner te Coscnza woonuchtig, de anderen in aangrenzend» plaat sen. Dc prefect stelde een onderzoek in. waar van het eenig resultnut was, dat hij het ver haal van d?n advocóet begon tc wanfouw-rr. Om zekerheid te krijgen, zette hij den advocaat een val. De advocaat liep er in en moest ci kennen, dat zijn mededeeling puur verzinse was. De advocaat werd later te Rome gear restcerd. De twintig personen, d:c hij had aan. gebracht, waren, r.aor bleek allen min of meer crediteuren van oen advocaat. ROOFMOORD. De Romcinsche bladen melden, dot te Sas- sari des nachts een troep bandieten een hocvo is binnengedrongen, den boer, zijn vrouw cn twee kinderen vermoord cn twee andere kin deren ernstig gewond hebben en er vervolgens met alles wat waarde had vandoor zijn ge gaan. Verscheidene verdochten zijn aangehou den. OOS.SNRIJK. RAMEKS BEZOEK AAN BERLIJN. In de centrale commissie van den Nntionn- len Raad heeft dc bondskanselier inzake rijn nnnstsond bezoek aan Berlijn gezegd, dat hij prijs op stelde, tegenover de funtustlschc ge volgtrekkingen, die uit de aankondiging vun zijn bezoek getrokken zijn, tc verklaren, dot dc bondsregeering niet zal afwijken van dc eerlijke naleving van het verdrag van St. Germain cn dc vriendschappelijke betrekkingen met alle buur staten, die sinds jaren de richtsnoeren vortnen van de Oostenrijksche politiek. POLEN. ARRESTATIE VAN EEN MASSA- MOORDENAAR. In de ,Galicische stad Nowc-Soncz is een massamoordenaar gearresteerd, die op beest achtjge wijze niet minder dan 53 vrouwen en kinderen heeft vermoord. Onder zijn slachtof fers moet zich ook een priester bevinden. Do moordenaar bekende dc meeste moorden HONGARIJE. DE VALSCHE BANKBILJETTEN. Verklaringen vun Raba Boedapest, 17 Febr. (V. D.) De secre taris van Windischgriitz, Raba, heeft in tegen woordigheid von de Fronscho polilieongnnen verklaard, dut hij in opdracht van prins Win dischgriitz den afgevaardigde Gömbös herhaal delijk telefonisch heeft opgeroepen cn gehoord heeft, dat Wmdischgrütz uan Gömbös voorge steld heeft jonge mcnschen in dienst t© riemen cm do valschc biljetten in het buitenjand on der te brengen. De arrestatie von Schulzc. B e r lij n, 17 Febr. (H. N.) Schulze, die zich bij de politie te Berlijn heeft aangemeld, is fotochemicus en was ols zoodanig werkzaam bij de staatsdrukkerij te Boedapest en in deze betrekking door prins Windischgriitz in dienst genomen onder het voorwendsel, dat liij met een officieele zending zou worden belast. Hier uit zou volgen, dat de verklaringen van dc Hongaarsche valsche munters, alsof Schulz* de aanstichter van het complot zou zijn ge weest, ten ccncnmale op leugens berusten. (Uit Berlijn wordt bericht, dat de recherche aldaar heeft uitgemaakt, dat Schulzc inderdaad de gewezen ofdeelingschef van de Petcrsburg- sche staatsdrukkerij is.) Gevaar voor een fascistische beweging Volgsns dc Pester Lloyd bestaat er ge vaar, cat tusschen Theiss en Donou een fas cistische beweging het hoofd zal opsteken Men zou tc Boedapest en gewapende betoo ging wijlen houden, wat natuurlijk tot zeer ernstige gevolgen aanleiding zou kunnen ge en. Dc regeering heeft echter haar maatrege len genomen cn voldoende gendarmen in de hoofdstad geconcentreerd. Interpellaties en kabaal in do 'Nat. Vergadering. Boedapest, 17 Febr." (H. N.) In he* parlement zijn vandaag verschillende interpel laties behandeld over de betoogingen, die voor Zondag beraamd zijn. Groof Bothlen beant woordde de interpellaties en wees er op, dat tot nu toe bij de politie geen vergunning is gevraagd voor het houden van een rechts- fadicale betooging. Dit is wel het geval me» de voorgenomen betooging ten gunste van den rijksbestuurder en de regeering zal er vooi zorg dragen, dat deze betooging een plechtig verloop neemt. Het dc-bat géi aanleiding tot zeer hevige tooneelcn, daar de socialisten beleedigende uit roepen tegen graaf Bethlen bezigdcif tengev olge waarvan hef tot een handgemeen tus- Tsjccho-Slownkijc cn dc znuk der valschc munters. Praag, 17 Febr. (H. N.) In het Luis van afgevaardigden zal morgen gedebatteerd wor den over de verklaringen van Bencsj betref fende de valschc munters in Hongarije en do uitnoodiging ann Hongarije om t©t een midden Europeesch Lgcarncpact toe tc treden, waar door waarborgen tegen iedere verstoring vun den vrede gegeven zouden zijrf. Met bijzondere belangstelling ziet men de redevoeringen von de Hongaarsche afgevaardigden tegemoet. DE AANSLAG OP VASZÖNYI. Verklaringen varr.dcn minister von binncnlandscho zoken. Do minister van binnenlandschc zaken heeft in dc notionole vergadering verklaard, dat één deT aanvallers van Vaszonyi door de politie in dc streek van Keczkcmet was nagegaan, waar hij verdachte besprekingen had gevoerd en getracht had een beweging tc ciganisceren, waarvan hel doel nog niet opgehelderd is. In de democratische club heeft dc ofgevaar- digdo Pakoe verklaard, dat in het heele land agenten rondgaan, die opdracht hebben haat tc zaaien en de bevolking op le zwcepen om een soort vun opmarsch norr Boedapest voor te bereiden. Dc Nepszava bc-vnt een oproep aun de Boe- dopestcr werklieden om Zondag een anti-reac tionaire betoogirg tc houden. GRIEKENLAND. ARRESTATIES. Pnpnnastosioe, Kondilis cn 10 andere officie ren zijn gisteravond gearresteerd. EGYPTE. ALGEMEEN KIESRECHT. Ziwar pusju verondert van koers. Ziwnr pasja dc eerste minister/ heeft oon een delegatie von Zugloolistischo senatoren mede gedeeld, dot de regeering von plan is verkie zingen uit te schrijven op grond van dc Zug- lc-ciistische kieswet van 1924, waarbij het al gemeen kiesrecht wordt ingesteld. Dit is een volkomen ommekeer, omdat Ziwar - vroeger heeft verklaard het a'gcmecn kiesrecht tc zul* !cn afwijzen, CHINA. DE BURGEROORLOG. Dc gedoode missionaris. Peking, 17 Febr. (V. D.) Volgens nadere berichten over het dooden van den Amcrika-in- schen missionaris, Nelson, te Sing Yang Tsjan, in de provincie Honan, is dezo het gevolg van een gevecht met de troepen van Woc-Pei-foe, tijdens een actie tegen dc stad. Drie divisies van het eerste leger zijn to Yangtsoen, nabij Tientsin, aangekomen. Allg treindiensten in Noord-Chino zijn stop gezet. VEREENIGDE STATEN. DE SCHULDREGELING MET ITALIË. Uitstel der ratificatie door den senaat. Londen, 18 Febr. (V. D.) Uit Washing ton wordt gemeld, dat de Amerikaonsche senaat de ratificatie van de schuldregeling met ItaliS voor onbepaolden tijd heeft uitgesteld in ver band, naar het schijnt, met de agressieve poli tiek van Mussolini. DE LUCHTVLOOT DER MARINE. De commissie voor dc vloot uit het Huis van Afgevaardigden hechtte haar goedkeuring aan het program, dot voorziet in de kosten van meer dan 100 millioen dollar voor den lucht- dienst der marine, verdeeld over de vijf ko mende jaren. Aan het einde van deze periode zullen do Ver. Staten duizend nieuwe water vliegtuigen en twee nieuwe luchtschepen drie keer zoo groot als de vernielde Shenandoah be zitten, evenals een geheel uit metaal gebouwd luchtschip. GRATIE DIE IEMAND ZINJ LEVEN KOST. Als gevo'g.dc strop. President Coolidge heeft onlangs gratie ver leend uan den bcruchten misdadiger Gera'd Chapman, die uit de gevangenis van Atlanta was ontsnapt, waar hij een straf van 23 jaar onderging. De gratie 'had evenwel slechts ten doel aan Chapman een doodvonnis tc kunnen 'oitrekken wegens moord op con politic-agent na zijn ontsnapping gepleegd. In hooger bei roep is thans uitgemaakt, dat Chapman de gratie moet aanvaarden, die vpor hem cb dpod beteekent. EEN LAWINE. Volgens een bericht uit Saldake City bedolf een lawine in de bergen bij Bingham gisteren vijftig of honderd personen. Vijftien personen schen aanhangers van de regeering cn de so- inlonders rialis.cn kwam,, zc^dn» de ziltincr^moest worden werden reeds onder de ruïnes der huLfcen uiti geschorst gehaald.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1