„DE EEMLANDER" BUITENLAND. A nersfoortsch Dagblad. Piano handel L KLEIN ABONNEMENTSPRIJS T^n ,7r Amcrv PRIJS DER ADVERTENTIE met inbegrip van een ALS EEN FOS BINNENLAND. Voorjaarshoeden Eén maai in Uw leven Gebr. Perzina F. H. LCbVJANS 24e Jaargang No. 199 ioort f 210, idem iranco per post f 5.—, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.176, afzonderlijke nunmen 1 C «05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. .BNWCMcruliKInnBT1A,». ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47910. TEL.INT.513. Maandag 22 Februari 1926 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie* dingen en Llcidadigheids-adveitentiën voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordecligc bepalingen voor het advcrlecicn- tene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE KWESTIE DER UITBREIDING VAN HET AANTAL RAADSZETELS. Volgens de Times is Polen's toelating uitgesloten. De Times schrijft, dat thans definitief gezegd kan worden, dat er geen vooruitzichten zijn op Polen's toelating in óe a.s. maand als perma nent lid van den Volkenbondsraad. Wel is do afgeloopen 14 dagen ijverig door de pers pro paganda gemaakt voor Polen's toelating en zulks op motieven eener gezonde algemeene politiek, maar het was van het begin af dui delijk, dat de gelegenheid inopportuun was en dat do wijze, waarop het voorstel naar voren was gebracht, alle kans had ernstige misver standen te verwekken en derhalve den verzoe- ningsorbeid, bzgonncn te Locarno, te belemme ren, in plaats van te bevorderen. Het blad spreekt verder over het plan van Zweden zijn stem in den Raad tegen het voorstel uit te brengen. Overigens zullen even ueele verdere stappen slechts genomen worden na volledige raadpleging der voornaamste Vclkenbondsle- den met inbegrip van Duitschland. DUIT?CMI AND- HET VOÓRLOOPIG HANDE! SVERDRAG MET FRANKRIJK. In derde lezing door den rijksdog aanvaard. De Rijksdag heeft Zaterdag in derde lezing het Duilsrh-Franschc handelsverdrag van 12 Februari 1926 zonder verder debat voorgoed aangenomen. DE VERHOOGING DER HUUR BELASTING. D bclastingcommissie van den rijksdag zal de bepalingen inzake huishuurbeLsting. die op 1 April 1926 van kracht zouden worden, met name die betreffende verhooging der belastbare huurwaarden met 100 pet., op 1 Juli 1926 in werkin doen treden. EEN DUITSCH ONDERZOEKER OP EXPEDITIE. „Geheimrat" Frobcnius, d° bekende Afrika- kenner, is Zaterdagmiddag uit Frankfort o'd. M. vertrekken voor oen nieuwe expeditie naar Egypte, Nubië en dg Roode Zee. PROF. KNAPP. f Prof. Gcorg Friedrich Knapp, één der be kendste staathuishoudkundigen van Duitsch land, is Zaterdagochtend, 84 jaar oud, te Darmstadt overleden. Tot 1918 was hij hoog- leeraor aan de universiteit van Straatsburg. Hij was ridder van dc Crdre pour le Mérite. DE WAS DER RIVIEREN. Coblonz, 20 F eb t (H. N.) De peilschaal te Snarbrücken wees vanmiddag een vol van 5.1 Meier aan. die te Trier een val van 5.11 Meter. De MühSheimêr schipbrug bij Keulen is wegens he< hooge water weggenomen. H<*1 verkeer wordt met motorbooten onderhouden Op de Moezel is gisteren Ae scheepvaart ver- bodn en vandaag op den Rijn Uit Coblenr wordt d.d. 20 Febr. van andere zijde neg gemeld De Rijn stijgt hier tengevolge van den neer slag der lamste dagen 2 a 3 c.m. pei uur en men verwacht, daf hii nog heden zijn hoogster, stond zal bereiken. Van de bovenlopen der zijrivieren wordt een langzame daling gemeld. Voor het oogenblik is er geen gevaar voor hoog water. Frankfort, 20 Febr. (H. N.) Tengevol ge van de aanhoudende regens der laatste da gen is de Lahn buiten zijn oevers getreden, zoodat een groot gedeelte van de oeverterrei nen reeds onder water staan. Daar het watei nog steeds stijgt, zijn verschillende verbindin gen reeds afgesneden Duisburg, 20 Febr. (H. N.) De zijrivie ren van den beneden-Rijn zijn door de aanhou dende sterke regens van de laatste dagen snel gestegen, zoodat het verkeer in de laagvlakte opnieuw gedeeltelijk verbroken is. Door de stijging van de Roer hebben de Bergische buurtspoorwegen hun bedrijf pjoeten staken, evenals verschillende autodiensten. Te Mühl- heim a. d. Roer staat de promenadeweg vooi het stadhuis onder water. De electriciteitsfa- briek aldaar heeft evenals een vorigen keer het bedrijf moeten stilleggen. Ter plaatse, waar de Roer in den Rijn uitmondt, stijgt het water 6 c.M. per uur. Te Elberfeldt wast de Wupper op angstwek kende wijze In den Anger is in den afgeloopen nacht het water eveneens sterk gestegen. Tc Rahm bij Angermünde staan alle kelders reeds sedert twee dagen onder water. Uit Dusseldorp wordt gemeld, dat door de aanhoudende re gens, die soms veel van een wolkbreuk weg hadden, het grondwater reeds groote streken in de Rijnlaagvlakte onder water heeft gezet. De Rijn is in den afgeloopen nacht 70 c.M gestegen. DE VERDUISTERINGEN BIJ DEN DIENST DER BERLIJNSCHE BELASTINGEN. Berlijn, 2 0 Febr. (H. N.) De verduiste ringen bij den dienst van de belastingen schij nen grooler omvang te hebben dan aanvankelijk werd vermoed en het is vrijwel zeker, dat er meer ambtenaren bij betrokken zijn dan de twee voortvluchtige inspecteurs. Vanmorgen heeft in het huis van een ambtenaar een huiszoeking plaats gehad, waarin de politie aanleiding vond den ambtenaar naar het hoofdbureau van politie over te brengen, om daar een verhoor te onder gaan. RECLAMES. Van 14 regels f 4 05. elke regel meer 1.— speurt cIc moderne zakenman naar afzet voor zijn waren. Zijn aandacht gaat uit naar dc beste methoden om de aandacht van anderen te trekken. Wat kan dan beter zijn dan een goede advertentie in HET AMERSFOORTSCII DAGBLADWij hebben voor U steeds illustraties, teksten cn advertentie- ontwerpen in voorraad. Telefoneert ons cn wij eenden U oneen vertegenwoordiger! Tel. BEI-GIT HET HOOGE WATER.' In het midden de<- stnrl Luik stond het water der Maas Zaterdag 2.12 M. boven het normale peil. Te Tilleur stonden een tiental huisjes onder water. Ook te Kinkempois waren ver. scheidene - huizen ondergeloopen, terwijl to Wandre een straat onder water stond. FRANKRUK. HET FINANCIEELE VRAAGSTUK. De Senagtscommi sie aanvaardt het ontwerp in zijn geheel De financieele commissie van den Senaat heeft de belasting op den uitvoer, die door de Knmer was aangenomen aanvaard en daarna een motie, strekkende tot terugzending van het financieele ontwerp naar de Kamer, vei wor pen. Ten slotte nam de commissie op verzoek der regeeriivy met 22 stemmen voor cn 8 ont houdingen de belastingen op de betalingen, die dcor de Kamer was verworpen, aan. Latei wordt gemold, dat de fin-anciee'e com missie van den Senaat het financiee'e ontwerp in zijn 'geheel heeft aangenomen. AlSjn HET EINDE DER MARCONISTENSTAKING. In de voorwaarden voor de bijlegging van de marconistenstaking, die Donderdagavond ein digde, doordat de mannen weer aan het werk gingen, wordt o.a. gezegd, dat nieuwe bespre kingen zullen beginnen niet later don 1 Mnnrt en dat arbitrage zal worden ingeroepen, als od 31 Maart nog geen overeenkomst is bereikt om trent de geschilpunten. ITALIË HET GESCHIL MET OOSTENRIJK Mussolini is voldaan. De Popoio d'Italia meldt, dat het antwoord van Ramek, den Oostenrijkschen bondskanse- lier, op het verzoek vqn Mussolini om nadere inlichtingen over zijn jongste verklaringen in zake Zuid-Tirol bevredigend wordt geacht en dat men hiermee het Itoliaansch-Oostenrijksch geschil te dier zake gesloten acht. HONGARIJE. DE VALSCHE BANKBILJETTEN. Windischgratz' bedienden ondervraagd. De Fransche afgevaardigden hebben de be dienden van prins Windischgratz gehoord. Dit verhoor leveide geen resultaat op. De machine waarmee de biljetten werden gedrukt. Naar het Wiener Neue Taigeblalt meldt, is de machine, waarmede in Hongarije de valsche bankbiljetten werden gedrukt, door Geioe bij een Wcerische firma gekocht. Het onderzoek der parlementaire commissie ten einde. De parlementaire enquête-commissie heeft het onderzoek der documenten beëindigd en zal er thans over beraadslagen. De onthullingen van Schulzc en Raba. Het Journal vernevnt uit Berlijn, dat volgens de verklaringen van Raba en Schulze de voor naamste medeplichtigen van Windischgratz in c«e valsche bankbiljettenaffaire nationalistische Duitschers zijn en dat deze de medewerkin: Lel>ben van zekere .officieels...Beiersche auto riteiten. CHINA. DE BURGEROORLOG Peking zal Wce-Pei-Foc tuchtigen. Het kabinet te Peking h eft het zenden vn een strafexpeditie* tegen Woe-pei-foe gelast VERSPREIDE F"3CHTEGL GROOTE BRAND. Gemeld werdt uit Nairobi (Britsch Oosi- Afnka), dat een groote brand bijna de geheele handelswijk in de asch heeft gelegd. De schade bedraagt 100,090 a 150,000 pond sterling DE KABINETSCRISIS. Een manifest van het Partij bestuur van de S. D. A. P Het Partijbestuur van de S. D. A. P. heeft het initiatief van dc soc.-dem. Tweede Kamer fractie ondersteund door tot het Nederlandsche volk eon manifest te richten, waarin o. m. het volgende wordt verklaard: De tegenwoordige samenstelling der Tweede Kamer heeft herziening nocdig. In de crisis is gebleken' dat uit die Kamer, door den onwil zoowel als door de onmacht van de rechtsche partijen, geen parlementaire re geering te vormen is. De rechtsche coalitie, die na de verkiezingen van 1925 nog een regeering kon vormen, is ui: elkaar gevallen. Een democratische coalitie kon niet gevormd worden, omdat de katholieke partij o- allerlei voorwendsels weigerde daartoe med. werken. Het volk moet in de gelegenheid worden ge steld zijn oordeel over de houding dezer par tijen in de crisis uit te spreken. De kiezers moeten gelegenheid hebben vooi de totstandkoming van een nieuwe parlemen taire meerderheid te zorgen. We! is waar hebben pas acht maanden ge leden verkiezingen plaats gehad, maar er is sedert dien tijd veel gebeurd, waarover de Ka mer aan dp kiezers rekenschap verschuldigd is Er zijn ernstige redenen, om aan te nemen, dat de tegenwoordige Kamer de gevoelens vary' het volk niet meer vertegenwoordigt. Daarom moet de Kamer worden ontbondery De kiezers moeten de gelegenheid hebben cep Kamer te kiezen, die de gevoelens des volks wèl vertegenwoordigt. DE VERTRAGING IN DE AFHANDELING DER STAATSBEGRCOTING. Een voorzieningsontwerp ingediend. Men meldt ons uit den Haag: In verband met de moeilijkheden, ontstaan uit de omstandigheid, dat de hoofdstukken der Staatsbegrooting voor 1926 en de begrootingen der Staatsbedrijven en der afzonderlijke fond sen niet binnen den normalen termijn tot wet zijn verheven, is een wetsontwerp ingediend toe Nvijziging van de wet, houdende instructie voor de Algemeene Rekenkamer, waarbij een bepa ling voor de Nederlandsche begrootingen wordt voorgesteld van gelijke strekking als art. 110 van de wet op de Staatsinrichting ven Neder- landsch-Indië, waarin wordt bepaald, dat zoo lang de goedgekeurde besluiten tot vaststelling van de algemeene begrooling en de wetten, in groato keuze 8.75 6.50 4.90 Atelier voor het Moderniseeren van oude Hoeden. MODE MAGAZIJN ,,L' HIRONDELLE" W. K. VAN ROSSUM LANGESTRAAT 16-18 - AMERSFOORT Wilt gij slechts j een klankvolle plano aan- schaften, koopt dan een loflevanciers van .1. M de Koningin Vertegenwoordiger j IftrecüttGcEnsstraaï 44. Electro ei-:jR>-'uh - jreau Utrechtschestraat 17 - Tel. 483 welke die begrooling betreffen, niet in h t St mtsblad van Ned.-Indië' zijn geplaatst, de bo- giooting van het aun het betrokken dienstjaar voorufgaandc jaar tot grondslag van het beheer strekt, Dc algemeene Rekenkamer kon zich met het voorstel vereenigen. BEGROOTING ART.-1NRICHTINGEN 1025. Het eindcijfer met ruim I mil- lioen verhoogd. Ingediend is een wetsontwerp, houdende wij ziging en verhooging van de begrooting van inkmosten cn uitgaven van het Staatsbedrijf der 'Artillerie-inrichtingen voor het dienstjaar 1925. Ten gevolge der voorgestelde wijzigingen wordt het eindcijfer verhoogd met 1.242.900 on gebracht op 7.974.910 ARBEIDSWET 1919. Overwcrkvorgitnning v°or con- tinu-bcdrijven. De minister van Arbeid, Handel en Nijver heid heeft aan hoofden of bestuurders van on dernemingen, waarin de in artikel 39, onder A of B van het Werktijdenbesluit voor fabric ken of werkplaatsen 1923, genoemde arbeid wordt verricht, in alle gemeenten des rijks vergund, dat in hunne ondernemingen gedu rende het tijdvak von I tot en met 51 Maart T926 mannelijke arbeiders van 18 jaar tot cuder die arbeid verrichten ingevolge het be paalde bij artikel 39 van genoemd Werktijden besluit voor zoover zulks noodig is om in oene continu werkende fabriek of werkplaats of in een continu werkend gedeelte van eene fa briek of werknlaats arbeid in een drieploegen- stelsel mogeliik te maken, in afwijking van he* bepaalde bij artikel 24 der Arbeidswet 1919, aldaar arbeid verrichten a. gedurende 62 uren per week, mits niet langer dan 168 uren in drie achtereenvolgen de weken b. in drie achtereenvolgende weken geduren de 56 uren, tusschen 10 uur des namiddags on 6 uur des voormiddags. Dr. H/P. BERLAGES 70c VERJAARDAG. Een Koninklijke onderscheiding. Bij Kon besluit is Dr. H. P. Berloge, archi tect tc 's-Gravenhage, benoemd tot comman deur in de orde van de Nederlandsche Leeuw. De medaille van den B. N. A. De Maatschappij tot Bevordering der Bouw kunst, Bond van Nederlandsche Architecten, heeft aan dr. H. P. Berlage, ecrclid van den B. N. A., ter gelegenheid van zijn 70sten ver jaardag, de medaille van den B. N. A. uitge reikt. Het is dc eerste maal, dat de B. N. A. een medaille uitreikt. De medaille is ontworpen door den beeldhouwer Hildo Krop en vervaar digd in brons. Een gedenksteen in de beurs. B. cn W. van Amsterdam zeggen in hel Ge meenteblad overtuigd te zijn dat de ra*d be hoefte gevoelt er getuigenis van te geven, hoe trotsch de hoofdstad op den bouwmeester van haar Groote Koopmansbeurs is. Derhalve vra gen zij machtiging den beeldhouwer L. Zijl op te dragen aan het beursgebouw op den hoek van het Beursplein cn het Damrak een steen aan te brengen, waarop behalve Bcrlage's beel tenis het volgende inschrift wordt aangebracht: „Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft dezen steen doen plaatsen ter eere van dr. H. P. Bwloge, die op 21 Februari 1926 den 70-jari- gen leeftijd bereikte cn in de jaren 1890—1903 deze beurs bouwde. 4 Dr. Berloge is voor een dog of tien op reis gegaan om zich aan alle hulde ter gelegenheid ,vnn zijn 70cn verjoordog te onttrekken. M. DE RIDDER, f Bekend dierenarts tc Arnhem. Te Arnhem is in ócn ouderdom van 49 jaar overleden de heer M. de Ridder, dierenarts, dio o.a. zeer bekend was door zijn werkzaamheid in het belang der paardenfokkerij. Hij was o.a. jurylid van het Ned. Trekpaarden Stamboek en secretaris van het Geldersch Paardenstamboek-. De heer Dc Ridder was voorts plaatsver vangend inspecteur vnn den vecortsonijkurfdif gen dienst in het district Arnhem. SPOORWEGPERSONEEL. Dienst en rusttijden bij do Ncd. Spoorwegen. In verbond met de mcdcdceling van dc di rectie der Nederlandsche Spoorwegen, waarin verzocht wordt om zopveel mogelijk te waken tegen overschrijding van de dienst- cn rust tijden, is thans door den chef van den Dienst van Tractie non de negen groepsingenieurs cn door hen weer aan hun respectieve depótchefs, medegedeeld, dat afwijkingen van de dienst* [cn rusttijden tot de strikt onvcrmijdelijken moe* 'ten worden beperkt. Pc actie door de Nederlandsche Vcreeniging gevoerd tegen afwijkingen bij dien Dienst, heeft dc bedoeling om den jocomotiefdicnst ruimer op tc zetten, waardoor dc ongeveer 200 over* complete locomotiefbeambten weer in den dienst zouden worden ingeschakeld. HET CONFLICT BIJ DE TRAMLIJN ZUTPHBN—EMMERIK Een ultimatum der directie. Men seint ons uit Arnhem Naar wij vernemen heeft een groot deel der stakers bij de tram Zutphon—Emmerik van do directie het volgend schrijven ontvangen „Hierbij drang ik u op om Maandag, voorm. 10 uur, uw werkzaamheden te hervatten. Bij gebreke daarvan deel ik u thans reeds mede, <!nt ge met ingang van dit tijdstip uit den dienst dei Tromwcgmaatschappij ZutphcnEmmerik ontslagen zijt en wel op grord zoowel vnn uwe nalatigheid om gedurende de laatste we ken den bedongen arbeid te verrichten cn do verplichtingen na te komen, die krachtens do arbeid?overeenkomst op u rusten, als van uw wcigcrin om aan gemelde opdracht te vol doen. Desgewqnscht kunt u zich ook schrifte lijk voor Maandagmiddag 2 uur bereid v«r- k!a;en, on\ den arbeid tc hervatten op een door mij te bepalen'tijdstip, waarvoor een for mulier wordt bijgevoegd. In dit geval ontvangt u nader bericht waar en op welk tijdstip do arbeid moet worden hervat." Benige vooraanstaande personen in de sta king hebben deze circulaire niet ontvangen, waaruit mag worden afgeleid, dat de dircctio deze niet meer in dienst terugneemt. Verwacht wordt, dat geen den stokers op dit ultimatum zal rengeergn. De meesten hebben den brief met bijgevoegd formulier in handen gesteld van de stnkingslciding. Hedennacht heeft over de r.icuwc situatie een vergadering der stokers plaats. DE BELLADONNA-V7RGIFTIGING. Voortzetting voor dc Amstcr- damschc rechtbank. Dc zesde kamer der rechtbank te Amstep* dam zette heden voort de op 12 Februari j.L geschorste zaak tegen P. B., die tezamen met anderen in 1918 en 1919 in een perceel in do Lutmastraat verschillende personen beroofde, nadat hij de slachtoffers in stoat vnn bewus teloosheid had gebracht, door in hun dranken otropine-sulfaat te doen met het oogmerk do diefstal tc vergemakkelijken. De officier van justitie mr. Versteeg ging mede met de conclusie der deskundigen, dat beklaagde toerekenbaar is en simuleert en eischic na een uitvoerig requisitoir vier jaar gevangenisstraf. MOORD. Dc vermoorde uil het water opgehaald. Zaterdagmorgen is uit de Van Echtensvaart^ bij Zwarte Meer (Drente), het lijk opgehaald van den 23-jarigen E. H. Het lijk was vreeseiijk verminkt, het vertoonde snij- en steekwonden. Een dokter stelde vast, dat H. niet was ver dronken, doch aan verwondingen moet zijn; overleden. Nader bleek, dat Zondagavond een hevige vechtpartij heeft plaats gehad, waarbij H, is mishandeld. De dader, de 18-jnrigc De V., heeft reeds bekend den moord te hebben ge pleegd. Een medeplichtige is naar Duitschland gevlucht. Het is niet zeker, of dc moordenaar zijn slachtoffer na de mishandeling in het water heeft geworpen. De V. moet onder den invloed van sterken drank zijn geweest. Eenige meisjes zijn van den moord getuige geweest; zij hebben niets durven vertellen. j DE BRAND IN DE „BOETON" Dc brand gcbluscht. De directievan do Maatschappij „Nedor* land" ontving Zaterdagmiddag uit Brest een telegram, meldende dat de brand in het stoom schip „Bocton" bijna geëindigd is. Het voori schip staat tot aan de schoten van de machii nekamer onder water. Do militaire autoriteiten vcrlccnen alle medewerking om het schip leeg te maken. Een later ontvangen telegram meldt dat dei brand is gebluscht. 12000 pakken tabak verloren. Naar gemeld wordt heeft de „Boeton" ca. 12000 pakken Sumatra-tabak aan boord, waarvan ongeveer 3900 pakken van de Del$ Mij. en 4800 pn. van de Dcli Batavia Mij. j

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1