MAISON DE NOUVEAUTÉ ABONNEMENTSPRIJS 5 7^7 ;?01 A""" DE EEMLANDER EERSTE BLAD. nabetrachting over den Gemeenteraad. Atelier voor het vervaardigen, vernieuwen en veranderen Uwer lampenkappen. BUITENLAND. Willem Groenhuizen Servetbanden Eén maal in Uw leven Gebr. Perzina Pianohandel L. KLEIN Voorjaarshoeden 94e Jaargang No. 201 ioort 1 2.10, idem iranco per po*t f 1-, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17&, alzonderlijke nummer* 1 Gj05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD tt DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47910. TEL. INT. SIS. Woensdag 24 Februari 1929 PRUS DER ADVERTENTIEN met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Uctdadigheids-adveitentiën voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordecligc bepalingen voor het adverleeren Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Msandag&vond is onze gemeenteraad wederom bij elkaar gekomen om over ver schillende belangrijke punten een beslissing te nemen. De heer Muilwijk trad weer op als onderwijsspecialist. Jammer echter dat hij op dit gebied de plank nog al eens een keer mis sloeg. De heer Muilwijk viel hoofd zakelijk over de schoolbanken. Nu kunnen we toegeven, dat op verschillende scholen de banken inderdaad niet deugen, doch de heer Muilwijk maakte het toch wel wat al te erg. Volgens hem moest de Meisjesschool naar d.e Coninckstraat en moest het cen traal 7de en 8ste leerjaar naar de Meisjes school verhuizen. Doch, al zou toegegeven kunnen worden, dat het centraal 7de en 8ste leerjaar niet in de Coninckstraat thuis behoort, daarom moest men er geen school' gaan vestigen, die er evenmin thuis hoort. En d;e ruimte in de Coninckstraat is heusch niet zooveel grooter dan in de meisjes school. Men zou o. i. beter het gymnastiek lokaal van de meisjesschool kunnen inrich ten tot twee ruimere leslokalen. Dat ;s nog veel economischer, dan de drie klassen van het voortgezet onderwijs onder te brengen In een school met acht lokalen, terwijl dan liet gymnastieklokaal geheel ongebruikt blijift. De elektrificatie van de Kruiskamp ver wekte ook nog een enkele opmerking. Het geen wij trouwens ook wel hadden ver wacht. De heer Overeem vond het het paard achter den wagen spannen om eerst de Kruiskamp te gaan bestraten en betegelen en dan de electrische geleidingen aan te brengen. De wethouder van Openbare Wer ken vond het niet zoo heel erg en zei, dat het een gewoonte was om de electrische kabels in een bestraatte weg aan te leggen Het zou maar een enkele geul worden en enkele tegels, die weggenomen moeten worden. Wij vrcezen echter, dat het niet zal meevallen mst dien „enkele" tegel. Een punt, dat veel discussie te weeg •bracht, was de aanschaffing van een radio ontvangtoestel ten dienste van de politie. Dit punt was den vorigen keer aangehouden op voorste! van den heer Polder, meenen we, opdat deze kwestie eerst nog eens be studeerd kon worden. Maandagavond kwam de „poli tie-radio" weer aan de ord^e en het was de heer Polder, die de zaak bestudeerd haid. Aldus beweerde hij tenminste. Hoogst eigenaardig deed echter de opmerking des iheeren Polder aan, dat de berichten en signalementen van hier evengoed per ge wone telefoon naar het Omroepstation te Hilversum doorgegeven konden worden. Alsof er sprake van zou zijn, dat in het Amersioortsche politiebureau een draad loos-zendstation zou worden geïnstalleerd! Deze opmerking pleitte nu niet speciaal voor een zorgvuldige en nauwkeurige be stride erinig van dit punt. Gelukkig werd dit misverstand spoedig uil; den weg geruimd, doch ook een ontvangtoestel vond de heer Polder voor onze politie te luxueus. Er waren wel andere dingen in het politie bureau, die eerst verbeterd moesten wor den. Nu moeten we toegeven dat ons po litiebureau in de verste verte niet beant woordt aan de eisdhen van den tegenwoor- digen tijd; verschillende verbeteringen zijn werkelijk hoog noodig. Doch de heer Pol der soheen niet te begrijpen, dat het radio ontvangtoestel voor de politie niet is een luxe, maar een zuiver diensfcbelanig. En daarbij een belang voor de gemeenschap. Het toestel is heusch niet noodig om naar muziek te luisteren, doch het is een eenigs zins vreemd verschijnsel, dat partiouliere- radio-amateuTS aan de politie de inhoud van de draadloos uitgezonden opsporings- en aanhoudingsverzoeken moeten vertellen. Een luxe kunnen wij het dan ook geens zins noemen. Amersfoort, een siad met 35.000 inwo ners, bezit geen badhuis. De heer Rekké sprong hiervoor op de bres en wilde dat de Raad a bout portant overging tot de be slissing om een badhuis te stichten. Tegen over, of beter gezegd, maast het voorstel van den heer Rekké diende de heer an Veen c.s een voorstel in om uit den Raad een commissie te benoemen, die het bad huis -VT&agstuk in studie zou nemen èn met voorstellen dienaangaande zou komen Laatstgenoemde voorstellers wilden het zaakje liever niet aan B- e'n W. overlaten, zooals het voorstel-Rekké wel wilde blijk baar. Van echter de gToene tafel werd hel badhuis echter bestreden, zooals te begrij pen is om financieele redenen. De Raad légde zich echter niet neer bij het afwijzend advies van B .en W. en hoewel hij zich niet kon vereenigen met het voorstel- Rekké, nam rij toch het commissie-voor stel Van Veen aan. AD INT, Utrechtsche weg 38 - Telef. 302 Vraagt prijsopgave. VOLKEM^OND. DE VOORBEREIDING DER ONTWAPENINGECONFERENTIE. Eén bijeenkomst tegen, half Mei? Te Genève wordt thons aangenomen, dat de voorbereidende ontwapeningsconferentie hnlf Mei zal bijeenkomen en, niettegenstaande het verzet van d-e Russen, toch te Genève. DUITSCHLAND. HERDENKING VAN HEN, DIE VIELEN. De Duitsche pers verneemt van bevoegde zijde, dat ingevolge een verordening der rijks- regeering Zondag o.s. ter gelegenheid van den „Volksrouwdag" op alle openbare gebouwen de vlag halfstok zal worden geheschen In de bladen van Zondagochtend zal een manifest der regeering versohijnen. De rijkspresident zal deelnemen aan de in den rijksdag te houden betooging. ANTI-1TALIAANSCHE BETOOGING TE MüNCHEN. B e 11 ij n, 23 F e b r. (V. D.) In de stoats- opera to München hebben heden gedurende d<> voorstelling van Traviata leden der nationale vereenigingen ecn demonstratie op touw gezet tegen het spelen van Italiaansche opera's. Dooi de kunstenares Aline Sanden vooral dreig brieven had ontvangen, had de politie voor voldoende bescherming gezorgd, zoodat de voorstelling ten einde gebracht kon worden. DE BUITENLANDSCHE HANDEL. Berlijn, 23 Febr. (H. N.) De buitenland- scho handelsbeweging van Duitschland igeeft ook voor de maand Januari, evenals voor De cember, een voordeelig saldo ten gunste van Duitschland to zien, wat in hoofdzaak het ge volg is van de vermindering in de waarde van den invoer, die vergeleken met December met 50 millioen mark verminderd is. Het uitvoer- overschot bedraagt 68 millioen en in het 'goe derenverkeer alleen 87 millioen, tegen 36 mil lioen in December. De invoer van levensmid delen is, vergeleken met December, met millioen achteruit gegaan, die van grondstof fen met 27 millioen en die van afgewerkte ar tikelen met 3 millioen. Wat den uitvoer be treft, zijn de veranderingen van weinig bete kenis. De waarde van den uitvoer van afge werkte artikelen steeg met 3 millioen mark. ARBITRALE UITSPRAAK VOOR DE METAALINDUSTRIE. De op 18 Februari onder voorzitterschap van den arbiter voor de provincie West falen ge velde arbitrale uitspraak voor de metaalindus trie der N. W groep is, naar uit Dortmund wordt gemeld, door alle betrokkenen aanvaard. DE VEEMMOORDEN. Opheffing von den plicht om te zwijgen gcëischt. De „Oberstaatsanwalt" cischt opheffing van den plicht om te zwijgen, die in het vcem- moordproces aan de getuigen en de verdedi gers werd opgelegd, omdat hierdoor verdere vaststellingen buitengewoon bemoeilijkt wor den. De voorgenomen aanslag op Severing. De eerste-luitennnt Alemsnn, die dooi Griitte-Lehder in een brief aan de enquête commissie inzake de veemmoorden was ge noemd als degene, ode een moordaanslag op minister Severing had beraamd, heeft naar aan leiding daarvan de justitie voorgesteld in structie tegen hem zelf te openen. DE STAND DER RIVIEREN. C o b 1 e n z, 2 3 F e b r. (H. N.', De Rijn was vanochtend 19 c.M. tegen gisteren gevallen. De peilschaal wijst thans 5.09 aan. Bij voortduren van den val kan het verbod voor de scheep vaart weer worden opgeheven. Uit Mühlheim wordt gemeld, dot ook de Roer valt. SCHADE TENGEVOLGE VAN OVERSTROOMING. Dresden, 2 3 Febr. (H. N.) Naar de Bode uit Het Reuzengebergte meldt, is gister middag bij Mauer-Woltersdorf een dam van het kanaal, waardoor do rivier de Bober afgeleid wordt, over een lengte van 10 meter bezweken, ter plaatse waar de beneden den stuwdam be vindende electriciteitsfobriek gelegen is. Door het uitstroomende water is een groote opper vlakte onder water gezet, waarvan verschiliende fabrieken veel last ondervinden. Dc schade is niet onbelangrijk. SCHEEPSONGEVALLEN. B e r 1 ij n, 2 3 Febr. (H. N.) De Duitsche driemastschoener Frederike is, naar de B. Z. meldt, gisteravond aan dc -Zweedsche kust in brand geraakt. Het schip moest op het strand worden gezet. De bemanning, bestaande uit 7 koppen, kon zich redden. Ook op de Deensche kust heeft ecn scheeps- ongeluk plaats gehad. Van een te Hambui thuisbehoorend klein motorschip, beladen met eiken balken, had de lading zich losgewerkt, zoodat enkele balken de huid van het schip ^beschadigde^waardoor eengat ontstond. ^Het Goud, Zilver en Uurwerken Langestraat 43 Tel. 852 Reparatie-inrichting voor Uurwerksn- Wilt gij slechts een klankvolle plano aan schaffen, koopt dan een Hoflovanciers van H, M de Koningin Vertegenwoordiger Utrechtschestraat 44. in groUe keuze 8.75 C.50 4.90 Atelier voor het Modernisoeren van oude Hoeden. MODE MAGAZIJN ,,L' HIRONDELLE" W. K. VAN ROSSUM (.ANGESTRAAT 16-18 - AMERSFOORT schip zonk binnen enkele minuten. De beman ning, bestaande uit drie koppen, bereikte in zeer uitgeputten toestand de Deensche kust MIJNONGEVAL. Homborn, 2 3 Febr, (H. N.) Het is ge lukt de lijken van 2 arbeiders, die gisteren dooi vallend gesteente bedolven zijn, te bergen, tct- wijl men een derde lijk vandaog nog hoopt tc vinden. BELGIE. DE SCHULDREGELING MET AMERIKA. Verzet von dc zijde van den Senaat. Net aan den dons ontsprongen. De liberale leider Magnette, die gisteren tij dens de beraadslaging den Senaat over de overeenkomst van Washington inzake de Bel gische schuld het woord voerde, verklaarde:. Wij zijn niets verschuldigd aan Amerika, dat zijn aandeel in den strijd met geld heeft ge nomen, terwijl wij ons aandeel mei menschen- offers hebben betaald. Vandervelde, minister van buitenlandsche zaken, zeide dat de geallieerden hun tegenover België aangegane verplichtingen hebben ge houden. De voorwaarden der terugbetaling, die door dé Amerikanen zijn gesteld, zijn gunstiger dan die der geallieerden. Do minister ontkende te hebben gezegd, dat Amerika de erkenning der schuld heeft geëischt om een leening toe te staan. Wij werken aan 't herstel onzer financiën, zoo zeide hij cn wij hebben de medewerking van onzen machtigen geassociecT<fe noodig om dit herstel te ver zekeren. Nadat de Senaat met 26 tegen 24 stemmen en talrijke onthoudingen der socialisten het in overweging nemen van het ontwerp-resolutie van Magnette inzake de overeenkomst van Washington over de Belgische schuld had ver worpen, begon hij met de discussie over de goedkeuring van het wetsontwerp. Het eenige artikel van het ontwerp werd aangenomen. EMMANUEL DE BOM HERBENOEMD TE ANTWERPEN. Vclgens den eereroad kan hem niets ten laste gelegd worden. Uit Brussel wordt d.d. 23 Feb. aan dc Tel. genveld Het college van B. en W. von Antwerpen heeft den Vlaamschen letterkundige Emmanuel de Bom weer benoemd tot hoofd-bibliothecaris dor stad Antwerpen. Na den wapenstilstand werd hij door het vorige college wegens „anti- Belgicisme tijdens den oorlog" uit zijn ambt ontslagen. Een eere-raad heeft thans het ge- vol-De Bom onderzocht en geconcludeerd, dat hen niets ten laste kan worden gelegd. Verscheidene Frensch-schrijvende bladen protestceren tegen deze herbenoeming. EEN ARBEIDERSMILITIE TER BESTRIJDING VAN HET FASCISME, Uit Brussel wordt d.d. 25 Febr. gemeld, dat ix\ den algemeenen raad der arbeiderspartij werd medegedeeld, dat alle maatregelen zijn geno men voor de vorming eener arbeidersmilitio ter verdediging tegen het fascisme. Besloten werd een openbare inschrijving to openen om de kosten van. den strijd tegen het fascism© te dekken, HET EINDE DBR METAALBEWERKERS STAKING Het stakingscomité te Charleroi heeft be- sloten de arbeidera in jde ijzerindysjtrie te ver-; zoeken zich vóór 28 Februari weer op het werk aan te melden. Ecn telegram uit Charleroi aan dc Soir zegt, dat het conflict in de ijzerindustrie, met uit zondering van één fabriek, geheel is bijgelegd FRANKRIJK. FRANKRIJK EN DE RATIFICATIE VAN HET VERDRAG VAN LOCARNO. De_ commissie van buitenlandschc zaken uil de Kamer heeft op voorstel van Paul Boncoui met algemeene stemmen op vier na het ont werp tot ratificatie van de overeenkomsten van Locarno aangenomen. In den loop van de be spreking vestigde Briand de aandacht op het feit, dat dc conferentie te Locarno niets anders besproken heeft dnn neergelegd is in dc on derhorige voorstellen, d.w.z. dat de overeen komsten olie rechten ongeschonden laten, di«» bij het verdrag van Versailles aan Frankrijk toe erkend zijn Dc Kamer zal do overeenkomsten van Lo carno Donderdag behandelen. HET FINANCIEELE VRAAGSTUK. Dc houding der socialisten bij de o.s. besprekingen in de Kamer. Gisterochtend heeft de socialistische Kamer- groep den toestond besproken, ontstaan door het besluit van de financieele Senaatscommis sie, alsmede de houding, door haar aan tc ne men bij het Kamerdebat, als het ontwerp uit den Senaat terugkomt. De groep was het er over eens, dat er geen poging moet worden gedaan om in de Kamer een debat te beginnen over de constitutioneelo rechten van den Se naat inzake de financiën. Bij de besprekingen zullen niettemin de sprekers van de groep do meening van de partij te dien aanzien uiteen zetten. Chéron's financieele verslag. Het financieele rapport van Chóron zegt, dat de toestand van Frankrijk ernstig is, maar geenszins wanhopig. De Senaat heeft, in een geest van verzoening ten aanzien van de Ka mer, getracht aan de regeering dc middelen te verschaffen om den toestand te herstellen, door al de gevraagde belastingen te aanvaar den. De commissie erkent het gewicht van de nieuwe losten, den belastingbetaler op te leg gen, maar het uur heeft thons geslagen voor daden, teneinde een gezond geld en een nor maal leven von de natie door evenwicht op de begrooting, stijving van de schatkist en del ging van de schulden te herstellen. Men moet ook het vertrouwen herstellen van het lond, dat werkzaam is, geen ledigheid kent en niet aan zichzelf moet twijfelen. Dc btrrgers, dn? ervan verzekerd zijn, dat de staat zijn verplichtingen zal nakomen, moeten de schatkist onberaden betalingen besparen. De Senaat zal het beroep van de commissie, dc regeering en het land beantwoorden. DE C. G. T. TEGEN HET FASCISME. De C(onfédération) G(énérale) du Tfravail) besloot de algemeene staking of te kondigen, indien een poging zou worden gedaan om de fascistische dictatuur in te voeren. ENGELAND. ENGELAND EN DE VERDRAGEN VAN LOCARNO. Dc ratificatie Koning George V heeft het document inzoko de ratificatie van het verdrag van Locarno ge- teekend. Het plan bestaat het verdrag binnen kort bij den .Volkenbond te deponeeren. DE OORLOGSSCHULD VAN FRANKRIJK. Weldra hervatting der besprekingen. Den minister van financiën, Chirrchill, werd gisteren in het Lagcrruis een vraag gesteld omtrent het tijdstip, waarop hij verwachtte in staat te zijn die onderhandelingen met Frank rijk te hervatten over het regelen der schu'- den. Chirrchill antwoordde, dat de Fransch» minister van financiën hem heeft medegedeeld dot hij hoopte voor einde Februari naar Lon den te komen. Zijn «eis moei echter noodzake lijkerwijze afhangen van den loop der finan cieele besprekingen, die op het oogenblik in het Fransche parlement plaats hebben. DE BRITSCH-INDISCHE NATIONALISTEN CONTRA DE REGEERING. Gemeld wordt uit Delhi, d.d. 23 Februari, dat de Wetgevende Vergadering de national tische motie heeft besproken, woqrbij d* spooiwegcredieten niet worden toegestaan, om daf de spoorwegdirectie onverantwoordelijk t»» werk ging, het beheer een verkwistend karak ter droeg en er niet voldoende Indiërs voor do hoogeic ambten waren. De vertegenwoordiger van de regeering deed een beroep op de ver gadering om de regeering niet te dwingen van haar macht gebruik te maken om de gelden toch weer op de begrooting te plaatsen, maar de motie werd aangenomen. DE WERKLOOSHEID. Het aantal werkloozen in Engeland 'bedroeg op 15 Februari 1,139,300 of 25,658 minder dan de vorige week en 100,496 minder dan het ijyorig^ jaar, ITALIË. BELEEDIGING VAN MUSSOLINI. Ecn Engclschmon veroordeeld. B e r 1 ij n, 23 Feb r..(V. D.) Naar uit Rom* bericht woTdt veroordeelde dc Florcntijnscho rechtbank den Engelschman Ellsen tot 8 maanden cn 5 dogen gevangenisstraf, omdol hij gedurende het carnaval belcedigendo uit drukkingen over Mussolini had gebezigd. HET OUDE ROME HERLEEFT. Rome, 23 Febr. (V. D.) Mussolini beeft het plan opgevat het oud1© Rome te restaureer ren cn met dit doel zal op ecn open plek nabij het Vaticnan een kolossaal groot badhuis vet- rijzen, voorzien van alle geriefelijkheden. In overeenstemming met do oude imperators zal hij zijn naam aan dit machtige werk verlcenen. Voor dc Romeinen van tegenwoordig zal het ecn verzamelplaats zijn, waar zij ortdei toezicht van militairen cn staatsdienaren een goedkoop* uitspanning kunnen genieten. Ook is ©t ecra gemeente-badhuis geprojecteerd in verbond met den aanbouw von een monumentale br(rg over de Tiber, geheel van marmer. Op het piagromma stoon thans nog veel groot?/ch« plannen in dit verband zij genoemd do aan bouw van kleine villa's, welke na vijftig- jaar in eigendom kunnen worden verkregen BOTSING TUSSCHEN TORPEDOBOpTEN. B e r I ij n, 23 F c b r. (V. D.). Bij de manoeu vres in dc oorlogshovcn van Spezzda heeft ecn aanvaring plaats gehad tusschcn twee torpe doboot cn. Eén ervan weid zwaar beschadigd maar kon nog in een droogdok gesloopt wor* den, voor zij tc grondo ging. POLEN. DE SPIONNAGE-AFFAIRE IN POOLSCH* OPPER-SILEZIE. Ecn mcdcdccling von Poolsche zijde. Een mededeeling der Poolsche justitie inzoko de Silezischc spionnogezapk houdt in, dat het onderzoek niet gericht is tegen den Duitschcn Volksbond als zoodanig, daar zulks juridisch onmogelijk is, maar tegen hen, die in opdracht van den bond ten nadcele von Polen werk zaam waren. Ann do verdochten wordt poli tieke en militair© spionnngc, het verstrekken van inlichtingen aan een vroemde regeering en hulp bij onttrekking aan den militairen dienstplicht ten laste gelegd. DE GRENSCONFLICTEN MET LITAUEN. Uit Warschau wordt gemeld, dot Maandag avond do aangekondigde Poolscho aanval is ontketend op het grensdistrict van Podgajc, dat drie dogen geleden door Litnucn was be zet. Volgens de Poolsche bladen hebben, na een korte schietpartij, woarbij aan Poolschen kant niemand gedeerd werd, de Litaucrs, dio sterk in do minderheid waren, het veld ge ruimd. De Polen nomen acht Litaucrs, o.w. drie grenswachten, gevongen. HONGARIJE. DE VALSCHE BANKBILJETTEN. Frankrijk verzoekt Hongarije do uitlevering te eischcn van Schulze» De Fransche gezant heeft tegen de n'et-in- terventie der Hongaarsche overheid bij do ar restatie van Schulze te Berlijn geprotesteerd en eveneens verzet aangeteckend tegen den vorm der verhooren, die door Fransche gedele geerden bijgewoond worden. De Hongaarsche regeering antwoordde hierop, dat de justitie het Fransche verzoek om arrestatie aan de Duitsche overheid heeft medegedeeld, het oan deze overlatend om te oordeelen over het al of niet gewenschte ervan. De Fransche regeering verzocht Hongarije de uitlevering van Schulze te eischen DE AANSLAG OP VASZ0N7I Vrijlating van dc daders. De rechter van instructie heeft gisteravond de beide jongelieden, die enkele dagen geleden Voszonyi op straat hebben aongerand, op vilie voeten gesteld. Het O. M. heeft daartegen vete zet aangeteekend. ROEMENIE. GEEN AFTREDEN VAN BRATTANU? Het gerucht heeft de ronde gedaan, dat mv* nister-president Bratianu voornemens zou zijn af te treden. De juistheid van dit gerucht wordt eohter thons tegengesproken. TURKIJE. DE BETREKKINGEN MET IRAK De Britschc hooge commissaris voor Irak naar Angora. Uit Londen wordt vernomen dat sir Henry Dobbs, de hooge commissaris voor Irak, dao naar Bagdad terugkeert, op zijn reis waar schijnlijk Angora zal aandoen om met de Turksche regeering te spreken over verbeten ring von de "betrekkingen tusschen Turkije en Irak, met name ten aanzien van de commeri cieele en economische aangelegenheden. VEREENT-n?? STATEN DE BELASTINGVERMINDERING. Het Huis van Afgevaardigden heeft het wets ontwerp goedgekeurd, dat onlangs door de commissie uit dc beide Huizen was aangeno men en de vermindering der belastingen van het volgende fiscale jaaj op 387 millioen dollar vastgesteld. Het ontwerp moet nog door den Senaat worden aangenomen, voordat het aan president Coolidge ter onderteekening wordt 'xLyoo^el^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1