MAISON DE NOUVEAUTÉ BUITEiNLAND. BINNENLAND. A8DNHEMEMTSPRIJSn,"ndeD voor w>- „DE EEMLANDER" PRHSDER ADVERTEHTiÊH EERSTE BLAD. Atelier voor het vervaardigen, vernieuwen e/i veranderen Uwer lampenkappen. leven Eén maal in Uw Gebr. Perzina Pianohandel L. KLEINS Voorjaarshoeden 24© -'saryarsq NO. 202 ioort 210. idem luancu per post t 3- per week (met cratis verzekering Wgen ongelukken) 0.176 alzondcrlijkc nummers OIRECTEUR-lllTGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCBHUER^ORTWAL 2 A. POSTREKENING N". 47910. TEL INT 513. Donderdag 25 Februari 192 bewijsnummer, elke tegel meer 0 25, dien» bie dingen en l.icldadigheids-adve tentièn voor helft der prijs Voor handel cn bedrijt besta., icci vooidecligc bcpahm.cn voor het advcriccicn Ecnc circulaire, bevallende de voorwaarden wordt aanvraag toegezonden VOLKENBOND, DE KWESTIE DER UITBREIDING VAN HET AANTAL RAADSZETELS. Op zoek naar een vergelijk. Gen v e, 2 4 Febr. (H. N.) Naar in krin- gen va,n den volkenbond verluidt, zullen de mogend) leden, die het verdrag van Locarno on derteek end hebben, nog voor het begin van de vergadering van den volkenbond te Genève ver gaderen, teneinde te beraadslagen over het vraagstuk van de uitbreiding van den raad van den volkenbond. Men hoopt, dat een vergelijk tot stand zal komen op dezen grondslag, dat Spanje tersiond een permanenten zetel zal verkrijgen, terwijl Polen getroost zal worden met het vooruitzicht, dat het dezen herfst een niet-permanenten zetel zal verkrijgen. Het secretariaat van den volkenbond verwacht, dat de Duitsche regeering tot deze oplossing haar toestemming zal geven. Een Poolsch dreigement. De Evening Standard verzekert, dot Skrzynski, Poolsch minister van buitenlandsche zaken, den Engelschen gezant tc Warschau heeft medegedeeld, dat Polen zich uit den Vol kenbond zal terugtrekken, als zijn eisch inzake een permanenten zetel niet wordt ingewilligd. DUITSCHLANDS TOETREDING TOT DEN VOLKENBOND. De Duitsche afgevaardigden. Dr. Luther en dr. Stresemann zullen zich, fMür thans van 'cfficieuse zijde wordt gemeld, a}s vertegenwoordigers van het Duitsche rijk na-ar Genève begeven in verband met Duitsch- lantda toetreding lot den Volkenbond. DUITSCHLAND. HET HANDELSVERDRAG MET ENGELAND. De Britschc regeering deelde officieel am de Duitsclie mede, dat het handelsverdrag, 2 De cember 1924 tusschen Engeland en Duitschland geslotenv ec>k voor Zuid-Rhodesië zal gelden. 1>E BELASTINGVERLAGING. Berlijn, 2 4 Febr. (V. D.) De ministers van financiën der verschillende Duitsche landen hebben heden in het rijksministerie van finan ciën vergaderd onder voorzitterschap van den rijksminister van financiën, om te beraadslagen over de belastingverlagingen, welke in den rijks dag werden aangekondigd en reeds door het kabinet waren goedgevonden. BEZUINIGINGEN OP HET STAATSPERSONEEL. Berlijn, 24 Febr. (H. N.) De commissie van den Pnrisischon landdag heeft het wetsont werp van den minister van financiën inzake de bezuinigingen op het personeel in staatsdienst aangenomen, met de stemmen der communis ten tegen. Te verwachten is thans dat deze wet begin Maart door den landdag afgedaan zal zijn. HET DOLKSTOOTPROCES. t" Amnestie. Miinchen, 24 Febr. (H. N.) De recht- ba»k te München heeft in booger beroep von nis geveld in het z.g. dolkstootproccs, dat prof. Cosrmann tegen den verantwoordelijken redac teur van de Münch. Post aanhangig had ge- ma.dct De rechtbank oordeelde, dat de zaak nog onder de amnestiewet valt, zoodat de eisch tot schadevergoeding, door prof. Cossmann in gediend en in eerste instantie toegewezen, komt tc vervallen. Wat de proceskosten betreft, is onlangs tusschen beide partijen een overem- komst gesloten, waarbij prof. Cossmann zich tevreden stelt, dat de Münchener Post slechts de helft der proceskosten heeft te dragen. EEN RELLETJE. B e r 1 ij n2 4 Febr. (H. N.) Bij een op stootje, dat gisteravond in de buurt van het Si- lezisch statlion plaats had, kwam het tot een handgemeen tusschen politie en de rustver stoorders. Hierbij trachtte één der aanvallers een politie-agent zijn revolver te ontrukken, met het gevolg, dat de revolver afging en een persoon door een kogel zóó ongelukkig werd geraakt, dat hij tijdens het overbrengen naar het ziekenhuis overleed. Verschillende personen werden later in hechtenis genomen. DE VERDUISTERINGEN BIJ DEN BERLTJNSCHEN BELASTINGDIENST. Berlijn, 2 4 Febr. (H. N.) Bij het voort gezette onderzoek naar de verduisteringen, door de twee voortvluchtige inspecteurs der belastingen gepleegd, zijn nog enkele gevallen van fraude aan het licht gekomen, waarvan de stad echter geen nadeel zal ondervinden, aan gezien de belastingschuldigen aansprakelijk zijn. Ook hier bleek, dat sommige belasting schuldigen meegewerkt hebben, om het bedrog mogelijk te maken. EEN NOODLOTTIG SCHOT. Gisteren is er een zonderling ongeval te Dresden gebeurd. Bij het afspringen van de tram verloor een agent van politie zijn revol ver, die door den val afging. Een 36-jarige vrouw, die op het achterbalkon stond, werd op slag gedood. De agent werd gearresteerd, om dat" hij zijn revolver niet overeenkomstig de voorschriften had gedragen Utrechtsche weg 38 - Telef. 302 Vraagt prijsopgave. BELGIE. AFTREDEN VAN MINISTER VANDEVUVERE. De Libre Belgiquc deelt mede, dot Vondc- vijvere, do minister van landbouw, aan den koning- zijn ontslag- heeft overhandigd, hetwelk deze heeft aanvaard. De Liedekerke zal zich met de portefeuilles van landbouw en economische zaken belasten, die voortaan onder écn titularis komen te staan. CRÉDIT FONCIER D'ANVERS. Staking van betalingen. Het Crédit Foncïcr d'Anvers heeft de betalin gen gestaakt en tracht met de crediteuren tot een regeling te komen. Het tekort bedraagt frs. 20 millioen. De instelling heeft ongeveer 100 bijkantoren in België. FRANKRIJK- HET FINANCIEELE VRAAGSTUK. Dc bctalingsbclasting. Uit Parijs wordt bericht, dat Doumer aan riin voorstellen inzake dc belasting op de betalin gen vasthoudt. Een socialistische motie verworpen. De Senaat heeft met 280 tegen 20 stemmen gen socialistische motie verworpen, die den Senaat het recht 'betwistte dc credieten te ver- hoogen, welke door de Kamer zijn aongenomer en voorstelde 'het financicclo ontwerp terug U- zenden naar de commissie. Doumer had de mo tie bestreden en daarbij uiteengezet, dat d<" Sennat volkomen vrij is in zijn beslissing ovc financieel^ voorstellen, die niet door de Kamer zijn aangenomen, doch wel door de regeering ingediend. Sluiting der algcmccne besprekingen. De Senaat heeft, zonder af te wachten dat allo sprekers het woord hadden gevoerd, zich voor do sluiting dei' algemeene besprekingen over het financieele ontwerp uitgesproken. DE OORLOGSSCHULD AAN ENGELAND. Doumer weldra naar Londen. Aon het ministerie van financiën te Parijs wordt bevestigd, dat minister Doumer zich na de aanneming var het financieele ontwerp on verwijld naai Lot don zal begeven om de be sprekingen met Churchill inzake de oorlogs schuld te hervatten. ROBERT PINOT. Uit Parijs wordt d.d. 24 Febr. aan de Te), gemeld Robert Pinot de voorzitter van Kot Comité des Forges, is tengevolge van een operatie op den leeftijd van 66 jaar overleden. De heer Pi not stond aan bet hoofd van een groot aantal ondernemingen, waaronder het Crédit Natio nal, de Coisso Foncière de Crédit, de Union Industrielle de Crédit pour la Reconstruction. de Compagnie Marocaine en de Société Bab- cock et Wilcox. ENGELAND. CHAMBERLAIN OVER HET COMMUNISME. Noor aanleiding van een uitlating van Sinofjef. In het Lagerhuis is gisteren Chamberlains aandacht gevestigd op een toespraak van Sinof jef op het jongste internationale communisti sche congres, waarin bij aandrong op verster king van de communistische bedrijvigheid in Engeland, teneinde bet tegenwoordige rege ringsstelsel omver te werpen. Chamberlain antwoordde, dot hij niet kon inzien, dat Sinofjef's wrak tegen de bestaand» instellingen in Engeland sterker was dan zijn afkeer van de toestanden in andere beschaafde landen en evenmin kon gelooven, dat het En- gelsche volk een gunstigen bodem bood voor propaganda van dezen aard. DE INTERNATIONALE CONFERENTIE INZAKE DEN ARBEIDSTIJD. De Belgische vertegenwoordiging. De Belgische minister van nijverheid en ar beid, Wauters, zal België vertegenwoordigen op de conferentie der voornaamste Europee- sche industrie-statcn, die op 15 Maart te Lon den zal worden gehouden ter beraadslaging over de mogelijkheid om de werktijden in de industrie te regelen. EEN RIJK GESCHENK Draadloos wordt gemeld dat de gravin van Warwick, die sedert langen tijd deel neemt aan de arbeidersbeweging, baar buitenverblijf in Essex, Easton Lodge, met 900 acres land aan het Vakverbond beeft afgestaan. In zijn donkbetuiging aan de gravin beeft be> Trade Union Congress verklaard, dat haar schitterend geschenk zal worden bestemd voor de ontwikkeling der vakbeweging op ondo*. wijsgebied. AUTO-BANDIETEN TE BIRMINGHAM Winkelruiten vernield en de étalages geplunderd. Uit Londen wordt d.d. 24 Febr. aan de ToL bericht Auto-bandieten hebben in den afgeloopcn nacht stad en omstreken van Birmingham on veilig gemaakt. Van vele winkels zijn de ruiten Wilt gij slechts een klankvolle piano aan schaffen, koopt dan een IToflevanciers van II. M. do Koningin Vertegenwoordiger Utrechtschestraat 44. in grooto keuzo 8.75 6.50 4.90 Atelier voor het Moderniseeren van oude Hoeden. MODE MAGAZIJN „L' HIRONDELLE" W. K. VAN ROSSUM lANGESTRAAT 16-18 - AMERSFOORT vernield, terwijl goederen uit de étalage wer den weggenomen. De politie trachtte de ban dieten per auto, fiets cn te voet op het spoor te komen en slaagde er eurst na geruimen tijd in de auto te ontdekken, toen deze een land weg in de omgeving van Birmingham insloeg Zoodra de bandieten merkten, dat zij werden achtervolgd, sprongen zij uit den wagen en verdwenen in dc duisternis. Later werden twee personen gearresteerd, die echter beweerden niets te maken tc hebben met dc overvallen. Zij werden onder borgstelling vrijgelaten. ITALIË. EEN ALGEMEENE FASCISTISCHE BANKFEDERATIE. Afgevaardigden van alle Italioansche banken hebben bij Mussolini vergaderd om zich nog maals volkomen ter beschikking van de regee- ring te stellen en een uniforme gedragslijn vast te stellen. Mussolini heeft hen gemachtigd hun vereeniging om te zetten in een algemeen fascistisch bankverbond. TSJECHO-SLOWAKIJE. VERHOOGING DER AMBTENAARS SALARISSEN. Praag, 24 Febr. (H. N.) De ministc- van financiën heeft een wetsvoorstel ingediend tot dekking van de uitgaven, veroorzaakt door de verhooging der ambtenaarssalarissen, waar voor circa 650 millioen kronen noodig is. GROOTE CONTRACTEN UIT RUSLAND. Praag, 24 F c b r. (V. D.) Het nophta- syndicaat van Rusland heeft volgens de Pra- ger Presse met Tsjechische firma's twee con tracten gesloten voor de levering van 600 000 poed naphta-olie. POLEN. DE GRENSCONFLICTEN MET LITAUEN. De Lilausche lezing. Volgens de Litausche lezing overschreden op 22 dezer te TO uur namiddags 200 man Pool- sche politietroepen, gewapend met granaten en mitrailleurs, bij Kernovo de Litausch-Poolsche demarcatielijn. Zij bezetten op Litausch gebied een bosch, dat thans nog door 300 Polen wordt bewaakt. Zeven man der Litausche politietroe pen werden gevangen genomen, één man wordt vermist. EEN BANKINSTELLING BESTRAFT. Warschau, 24 Febr. (H. N.) De mi nister van financiën heeft aan de Warsohau- sche bank voor buitenlandschen handel de vergunning ontnomen om handel in buiten, landsche deviezen te drijven, daar deze bank aan het jongste offensief tegen dc zloty heeft deelgenomen. HONGARIJE- DE VALSCHE BANKBILJETTEN. Het meerderheidsrapport der parlementaire commissie va» onderzoek spreekt de rcgce- ring vrij van schuld In het rapport der meerderheid uit de par lementaire enquêtecommissie inzake de bank- biljettenvervalsching wordt aan de Kamer het voorstel gedaan de conclusies der commissie goed te keuren en het onderzoek als gesloten te beschouwen. De commissie, zoo wordt ver klaard, heeft vastgesteld, dot noch de regee ring noch eenig parlementslid iets uitstaande heeft met het denkbeeld de schuldigen te be schermen, dat de ministerpresident en de re geering alles hebben gedaan om de zaak oi> te helderen en dat in het verzamelde materiaal geen enkele aanwijzing is gevonden, waaruit do politieke verantwoordelijkheid van eenig lid der regeering zou kunnen blijken. De Opvatting der minderheid. Het minderheidsrapport der enquêtecommis« sie verklaart, dat de vervalschingen door d-? regeeringsautoriteiten hadden moeten zijn voorkomen. Als vertegenwoordiger der in de eerste plaats door deze affaire bezwaarde auto riteiten moet dc politiechef Nadossy worden beschouwd, die bij het onderzoek alle verant woordelijkheid op Windischgrütz trachtte te schuiven. In dc tweede plaats komt het cartografisch© instituut van don staat, in de derde het depar tement van buitenlandsche zaken, dat door Jankowitsj in een uiterst moeilijke positie is gebracht. Dit had kunnen worden vermeden, indien de eerste inlichtingen nopens dc aange legenheid ook in den ministerraad waren me degedeeld. De leider der vervalschingen heef» zich daarmee jarenlang beziggehouden en wel onder bescherming van Nadossy, men zou kun nen zeggen onder politietoezicht bijna in het openbaar. In het minderheidsrapport .wordt verder ge constateerd, dot dc regeering zich aan ernstigo nalatigheid heeft schuldig gemankt, zoowel ten aanzien van de ontdekking der vervalschingen als bij de leiding van het onderzoek. Bizonder ernstig is ook, dat Windischgrütz de vraag niet wilde beantwoórden, of de regeering van do onderneming op dc hoogte wos. De verant woordelijkheid treft in dc eerste plaats den minister-president, verder den minister van binnenlandschc zaken, den staatssecretaris van het minister-presidentschap en ten slotte do ministers van defensie en justitie. Slechts een nieuwe, met bij het schandaal betrokken re geering, zou de volle waarheid aan het licht kunnen brengen. De arrestatie tc Hyêres. Dc te Hyères gearresteerde persoon moest volgens andere berichten een ITongnarsch stu dent zijn. Hij heeft verklaard op 12 Dcc. uit Münchcn naar Frankrijk te zijn gekomen. Men vond in zijn bezit 100,000 francs, waarvan 20.000 Franschc. Tachtig valsche Fronscho biljetten van 1000 frs. waren bestemd om in Spanje te worden uitgegeven. De auctor intellectualis. Boedapest, 24 Febr. (V. D.) De opvat ting van de Franschc po'.itie-autoriteiten, dat de museum-directeur Meszoros de intellcclucele leider is van de geheele affaire, begint steeds meer instemming te vinden. Hij zou Windisch grütz met allo overige schuldigen samen ge bracht hebben. RGEMENIE. HET GESCHIL VAN FOKKER MET ROEMENIE Boekarest, 4 Febr. (V. D.) Dc krijgs raad alhier zal 1 Maart o.s. de zaak behandelen, welke is voortgevloeid uit de levering aan de Roemeensche r geering van 50 jachtvliegtui gen door de Fokker-fabrieken te Amsterdam. GRIEKENLAND. GENERAAL PI.ASTIRAS TE USKJUB GEARRESTEERD. De politie to Uskjub heeft Woensdagnacht ontdekt, dat de Grieksche generaal Piastiras onder een aangenomen naam cn onder voorge ven koopman te zijn te Uskjub was aangeko men. Plastiras gaf toe, dot zijn papieren valsch waren cn hij inderdaad de Grieksche generaal was. Hij heeft dc belofte moeten afleggen Uskjub niet te zullen verloten. AARDBEVING. Twee dooden, 60 gewonden. Op het eiland Kos had een hevige aardbe ving plaats. Vooral het dorp Antimachia werd getroffen. Zeshonderd huizen zijn vernield. Twee personen werden gedood en 60 gewond. NOORD-AFRIKA. DE STRIJD IN MAROKKO. Oproeping met spoed van Spaanschc verlofgangers. De Spaonsche minister van oorlog heeft den officieren en manschappen uit Marokko, die met verlof in Spanje zijn, gelost met spoed naar hun posten terug tc keeren. PALESTINA. DE TOENEMENDE BEVOLKING. Officieel wordt medegedeeld dat gedurende de op den 31 en December geëindigde twaalf maanden 33.800 Israëlieten, mannen, vrouwen cn kinderen, in Palestina zijn geimmigreerd. Ge- •durende dezelfde periode emigreerden er 2140 zoodot de toeneming der Joodsche bevolking 31.660 zielen bedraagt. EGYPTE. DE BRAND IN DE TENTOONSTELLINGS GEBOUWEN TE CAïRO. Een telegram uit Cairo, in verschillende Ne- derlandsche bladen o.a. het U. D. opge nomen, berichtte, dat een brand in dc gebou wen der nijverheids- en landbouwtentoonstel ling, waarvan de opening 20 Februari zou plaats hebben, geheel zou hebben vernield. Het Egyptische gezantschap in Den Haag deelt thans mede, dat de brand, die door kort sluiting was veroorzaakt, slechts één afdeeling heeft vernield, n.l. het paviljoen van het mi nisterie van onderwijs en dat de andere af dee lingen onbeschadigd zijn gebleven. Het onge val heeft ten gevolge, dot de oening der ten toonstelling vertraging onder-, .udt. Deze is thans vastgesteld op 1 Maart a.s. JAPAN. HET VLOOTPROGRAM. Uitstel der uitvoering. De Kamer heeft met algcmccne stemmen de begrooting aangenomen. Voor de aanneming verklaarde de minister van marine, dut dc uit voering van het program inzake do vervanging der vlcoteenheden ten bedrage van 320 mil lioen yen niet was opgegeven, munr alleen uit gesteld mot het oog op den tegenwoordige» cconomischcn toestand des lands. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. De Chineesche minister van oorlog, die sedert korten tijd ook de functie van minister-presi dent waarnam, is ofgetreden. VF^rrNTr.DE STATEN DE VERDEDIGING VAN HET PANAMA-KANAAL. Berlijn, 24 Febr. (V. D.) Naar uit Ncw- York gemeld wordt zullen tusschen do Vcr- eenigdo Staten en Panama onderhandelingen worden gevoerd over een nieuw verdrag ba- treffende do verdediging van het Panama- kanaal. HEVIGE BRAND. Twco havenhoofden verwoest. De Times bericht uit New-York, dat een groote brand twco havenhoofden van do Hud- sonrivier vernield heeft. VERSPREIDE BERICHTEN. DE TROONBESTIJGING VAN SIR HAR! SINGH. Sir Had Singh heeft gisteren den troon van Kasjmir [bestegen na het bijwonen van ccn burgerlijke militaire en godsdienstige plechtig heid. 's Middags gaf de nieuwe radja een feest banket aan 150 gasten, waarbij allo spijzen op massief gouden schalen werden opgediend. Het ectgOTci der gasten zelf was chtcr rgrootcndcc's van zilver. DE RUSSISCHE KROONJUWEELEN. Dc Pnrijsche juwclicrsverccniging mankt be kend, dat het bericht, dat dc Russische kroon- juwcclcn door Franscho juweliers zouden zijn gekocht, onjuist is. Dc twee personen, die als koopers vermeld worden, zijn noch juweliers, noch Franschcn. DOOR DE ZWIJNEN VERSCHEURD. Twee kiiul'rcn het slachtoffer. Volgens de Duitsche bladen liet do vrouw van een rentmeester op een bocderij in Boven- Oostenrijk haar beide kinderen, een jongen van 4 jaar cn een zuigeling, een poosje alleen in de keuken. De varkens, die op hef erf rond zwierven, diongen de keuken binnen cn ver scheurden den zuigeling cn takelden den klei nen jongen zoo toe, dat ook hij kort daarna overleed. STAATSRAAD MR. J. J. WILLINGE. f In anciënniteit het oudste lid van den Raad van State. Men meldt ons uit den Haag: Andermaal heeft ons hoogste Staatslichaam, dc Raad van State een gevoelig verlies geleden, want na ecne ongesteldheid welke hem reeds gedurende eenige maanden verhinderde zijn ambtsbezigheden te verrichten, is hier ter stede in den ouderdom van 76 jaren overleden Staats raad Mr. J J. Willinge. De thans ontslapene, die in anciënniteit het oudste lid van den Raad van State was. want reeds sedert 1907 maakte hij deel uit van dat hooge college werd in 1849 te Emmen ge boren. Hij studeerde aan de Utrechtsche Uni versiteit in de rechten en promoveerde aldaar in 1872, waarna hij zich te Assen vestigde cn daar tot 1897 een drukke rechtspraktijk uitoefende. Kort na zijn promotie was Mr. Willinge ook eenigen tijd Ieeraar in de Staatswetenschappen aan de Hoogere Burgerschool aldaar. In 1891 werd hij benoemd tot rechter in de rechtbank in dc Drentsche hoofdplaats en toen Mr. Willinge zich geroepen zag tot het rechter lijk ambt, trad hij af als wethouder, welke func tie hij gedurende twee jaren had bekleed na eerst reeds zes jaren deel te hebben uitgemaakt van den Asser gemeenteraad, terwijl hij ook voor Assen van 1889 tot 1904 zitting heeft gehad in de Provinciale Staten. Het was ook het kies district Assen dat hem in 1894 afvaardigde naar de Tweede Kamer en bij opvolgende verkiezin gen zijn mandaat steeds vernieuwde, en het was wederom het gewest Drente dat hem in 1904 een zetel gaf in de Eerste Kamer der Staten Generaal. Tot 1907 behoorde Mr. Willinge tot ons Senatoren College want den 11 en Mei van dat jaar werd hij benoemd tot lid van den Raad van State van welk staatslichaam laatstelijk door hem de afdeelingen Justitie en Financiën werden gepresideerd. Ook werd hij meermalen tijdelijk toegevoegd aan de Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zijne verdiensten jegens den lande werden indertijd beloond met het ridderkruis en de Orde van den Nederlandschen Leeuw. De teraardebestelling van het stoffelijk over schot van het lid van den Raad van State, mr. J. J. Willinge, zal plaats hebben a. s. Zaterdag op de Algemeene Begraafplaats te den Haag. De stoet vertrekt om 12 uur van liet sterfhuis.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1