BERG HOTEL jazzband „Majagethé" ABQÜMEMEilTSPRIJS p«r "5 maanden voor Amer>» „DE EEMLANDER" BUITENLAND. Piano handel L. KLEIN Adviezen voor Geldbelegging Verhuring van Eén maal in Uw leven Gebr. Perzina Voorjaarshoeden N.V. MIDDENSTANDS-BANK Lips Safe -Loketten Zondag 28 Februari a.s. FEUILLETON. Het ondergrondsche Syndicaat. 24e Jaargang ^o. 203 ioort 210, idem lianco per post f J. per weck (met qratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17*. afzonderlijke nummer» 1 C..05. TSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N*. 479IO. TEL. INT SI3. Vrij da j 26 Februari 1926 PRIiS DER ADVERTENTlEN met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licldadighcids-advc.tentiën voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordecligc bepalingen voor het advcrlceren- tcne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE KWESTIE DER UITBREIDING VAN HET AANTAL RAADSZETELS. De Britschc arbeiders nemen een afwijzende houding aan. De algemeene raad van het congres van vakvereenjgingen cn het dagelijksch bestuur van de arbederspartij hebben gsteren een ge meenschappelijke motie aangenomen, waarin als hun mcening te kennen wordt gegeven, dat de toetreding van Duitschland tot den Volken bond cn de daarmee gepaard gaande opne ming van Duitschland in den Volkenbondsraad geen aanleiding is of mag worden voor an dere volken om eveneens een permanenten ze tel in dien Raad op te cischen, Macdonald tegen vermeerdering In een artikel in een socialistisch tijdschrift verklaart Macdonald, dat de uitbreiding van den Volkenbondsraad le botreuren zou zijn. Spanje heeft, aldus Macdonald, eenige rechten op een zetel in den Rand. alhoewel die onvoldoende zijn, maar Polen heeft geen enkel recht op eeu zetel in den Raad. De goed-gcfundeerde rechten der Oostzee-staten zouden in de eerste plaats moeten worden overwogen, als men definitief besluit tot uitbreiding van den Rood. DUITSCHLANDS TOETREDING TOT DEN VOLKENBOND De Duitschc afvaardiging. B e r 1 ij n, 2 5 F e b r. (H.N.) Volgens de B. Z. zal de Duitsche delegatie, die Duitsch land op de buitengewone vergadering van den Volkenbond zal vertegenwoordigen, uit onge veer 25 personen bestaan. Behalve dr. Luther en dr. Stresemann zullen o.a. de staatssecre tarissen dr. Kempner en dr. Schubert, bene vens de „Ministerial-directore" dr. Gauss en dr. Kiep en de gezantschopsraod dr. Ncdel- hommer er deel van uitmaken. (Een ander bricht zegt, dat de delegatie zeer klein zal zijn en dat omtrent de samen stelling, behalve dan wat de leiding betreft, niets bekend is.) DE MANDATENCOMMISSIE. Naar d.d. 25 Febr. wordt gemeld uit Rome, heeft de mandatencommissie een commissie van redactie benoemd, bestaande uit een Belg, een Nederlander en een Zwitser, die verslag uit moeten brengen aan den Volkenbond. EEN GRIEKSCH-TURKSCH GESCHIL Athene vraagt het advies van het Huagschc Hof. De Griekschc regeering heeft zich tot den Volkcnbondsrood gemeld met het verzoek een advies te verkrijgen van het permanente hof van internationale justitie in Den Haag over het geschil met Turkije nopens de grensofba- kening op den westelijken arm van de Ma- ritsa-delta. Het Grieksche verzoek is onmid dellijk ter kennis gebracht van de leden van den Raad cn van de Turksche regeering. DE COMMISSIE VOOR PERSZAKEN. Een Hongaarsche weigering. De Hongaarsche journalistenkringen hebben de uitnoodiging van den Volkenbond tot deel neming aan de oprichting eener commissie van deskundigen inzake persaangelegenheden van de hand gewezen, omdat het bestaande vredes verdrag, waarbij Hongarije van zooveel ge bied is beroofd, niet hun ideaal is. DUITSCHLAND. EEN RIJKSDAGLID GEARRESTEERD. Op 18 Februari is het communistisch rijks daglid Urbahns, die dcor de Berlijnsche politie werd gezocht, te Eydtkuhnen gearresteerd op het oogenblik, dat hij een Nederlandschc ten name van een ander gestelde pas vertoonde en door zijn optreden de achterdocht der politie wekte. Hij erkende Urbahns te zijn cn werd tci beschikking der justitie te Stallupönen gesteld B c r 1 ij n, 25 F eb r. (H. N.) Do rijksdag afgevaardigde Urbahns, die te Eydtkuhnen was gearresteerd, omdat dat hij met valschc papie ren reisde, is op vrije voeten gesteld, daar de overheid van opvatting was, auf wegens eer» pasnnngelegenheid een langere voorloopige hechtenis niet gerechvaardigd is. Do communistische rijksdagfractie had reeds bij hef nrinisterie ran binnen landschc zaken tegen het in hechtenis houden van Urbahn» geprotesteerd. Llrbahns woonde reeds vandaag de commis- sievei gaderingen in don rijksdag bij. Hij ver klaarde, dat hij gedrongen is (geweest van valsche papieren gebruik te maken, daar ge weigerd was, volgens zijn meening ten onrech te. hem een pas te vcrlecncn. HET PROCES-VON LÜTZOW. In het proces tegen baron von Lützow zijn gisteren de eerste getuigen gehoord. Het zijn meestal studenten en jongelieden, die hun ver klaringen weifelend afleggen. Zij kunnen zich de gebeurtenissen, dio reeds lange jaren geleden hebben plaats gehad, niet precies meer herin neren en wat zij zeggen, is eigenlijk niet bezwa rend voor den beklaagde. De eerste getuige, die aan het woord kwam is, toen hij II jaai was, een jaar op de kostschool van beklaagdo geweest. Het beviel hem daar best. Lützow wos zeer gezien bij de leerlingen, al sloeg hij ze wel eens. Uit de schriftelijke verklaringen van den directeur van een gymnasium in Zwitser land blijkt, dat beklaagde daar gedurende eeni- gen tijd werkzaam geweest is, maar ontslagen moest worden, omdat hij geen orde kon hou den. Dc andere getuigen, die aan de beurt kwa men, wisten niets nieuws of interessants tc ver tellen. OPSTANDIGE WIJNBOUWERS. Bestorming van openbare gebouwen. Te Bernkastel was tegen gistermiddag vier uur een vergadering van wijnbouwers belegd, waar o.o. twee rijksdagleden het woord zouden voeren. Reeds vóór het begin der bijeenkomst stroomden honderden wijngaardeniers uit do omliggende dorpen naar Bernkastel, totdat zich een 2000 man hadden verzameld. Met een zwart vaandel en een groot aantal borden met opschriften omtrent den nood der wijnbouwers trokken zij naar het „Finanzamt". Zonderdat men weet, wat de aanleiding was, begon plotseling oen bombardement met stee- nen op dc vensters van het gebouw. Alle ruiten werden vernield. Drie „Landjager" snelden toe. maar voordat zij iets konden doen, bestormde de menigte het gebouw. Verscheidene ambte naren werden mishandeld, alle dossiers cn eenige andere voorwerpen werden op straat op een hoop geworpen cn verbrand. De troep be gaf zich daarop naar dc „Finanzkasse", die eveneens werd bestormd cn vervolgens naar het douanekantoor aan de overzijde van de Aloc- zel, waar men hetzelfde deed. Later had de aangekondigde vergadering plaats, die onder groote opgewondenheid, maur zonder stoornis verliep. TWEE INTEKNATIONALE ZAKKEN ROLLERS GEARRESTEERD. Keulen, 25 Febr. (V D.) Gisteren zijn op het baanvak KeulenDuisburg twee inter nationale zakkenrollers op heeterdaad betrapt en gearresteerd. SPOORWEGONGELUK De avondsncltrcn Augsburg—Ingolsiadt is bij het inrijden van het station Niedcr-Arn- buch gsternocht orvtspooid. Een post- en twee personen wagens zijn uit de rails geworpen. Er zijn één zwaar gewonde en tel rijke lichtgewon den. BELGIE. HET ONTSLAG VAN VANDEVIJVERE OFFICIEEL Het ontslag van Vandevijvere is officieel. Vandaag zal de Moniteur de koninklijke beslui ten bevatten, waarbij het ontslag aanvaard ordt, dr. Lkdekcrke tot minister van land bouw benoemd wordt en het departement van economie afgeschaft wordt. RECLAMES Van 1riwnls 1 4 05: elke roecl meer 1 Wilt gij slechts een klankvolle piano aan schaffen, koopt dan een Hoflovanciers van JT. M do Koningin Vertegenwoordiger Utrechtschestraat 44. in qroate keuze 8.75 6.50 4-90 Atelier voor het Moderniseeren van oude Hoeden. MODE MAGAZIJN ,,L' HIRONDELLE" W. K. VAN ROSSUM LANGESTRAAT 16-18 - AMERSFOORT voor Amersfoort en Omstroken AMERSFOORT. Langegracht No. 4 - Telefoon 304 DE KRACH VAN HET CHRÉDIT FONCÏER D'AN VERS. Uit Antwerpen wordt d.d. 25 Febr. gemeld: In verband met de krach van het Crédit Fon- cier d'Anvers zijn nog een employé en een persoon, die ols fictief debiteur voor een be drog van frs. 52 millioen in de boeken voor kwam, gearresteerd. De gearresteerde directeur en commissuris worden beschuldigd van balansvervalsching en het uitfteeren van fictieve dividenden, de drie gearresteerde employés van verduistering. Nader wordt geseind, dat de officier van justitie, na het verhoor van den gearresteer den directeur en commissaris, nog een arresta tie-bevel heeft uitgevaardigd tegen een vroege- ren employé van de instelling. De débucie heeft te Antwerpen groote ongerustheid veroorzaakt cn talrijke kleine burgers, landbouwers en werk lieden scholen voor de kantoren samen. FRANKRIJK. HET FINANCIEELE VRAAGSTUK De behandeling der voorstel len in den Senaat DE ZOMERTIJD IN FRANKRIJK BEGINT 17 APRIL. In occoord met België en Enge land. Por ij s, 25 Febr. De president -van da republiek heeft heden het decreet geteekeftd. De Senaat heeft de artikelen 1 tot cn met Ibis von het financiccle regeringsontwerp "WOrd., del den derden Zoter- aangenomen. De groep van do republikeinsche unie uit den Senaat heeft met algemeenc stemmen be sloten de regceringsvoorstellcn aan te nemen. Een socialistisch tegenontwerp. De socialistische groep besloot op voorstel van Blum een socialistisch tegenvoorstel in de Kamer in te dienen cn te verdedigen op het oogenblik, waarop dc financieelc voor stellen uit den Senaat terugkomen. Het tegenvoorstel zal o.a. inhoudeneen bezuiniging van een milliard op de uitgaven der nationale verdedigingde staat als erf genaam een buitengewone belasting op het kapitaal, enz. DE BESPREKINGEN MET RUSLAND. Vorming van commissies. Ver klaringen van Dc Monzie en Rft- kofski. De Fransch-Russische conferentie heeft be sloten vier commissies te benoemen een juri dische, een economische, een financieelc cn ccn politieke commissie. De eersto bijeenkomsten der commissie zullen dc volgende weck plaats hebben. Minister do Monzie is aangewezen als voor zitter der conferentie cn vier klaarde bij do opening-, dat de conferentie de plechtige ver bintenis meebrengt de beginselen van non-in- Uxvcntie te huldigen. De Fransche delegatie geeft de verdediging der belangen van dc klei ne houders van Russische fondsen niet op cn is bereid te spreken over de bizonderheden van een stelsel, hetwelk in staaf stelt dc losten van het verleden te liquideeren cn daarbij tevens dc tegenwoordige bronnon van inkomsten te ontzien of te cxploiteeren. De Fransche dele gatie wordt bezield door bet vertrouwen in de economische solidariteit der volken. Het wel slagen der onderhandelingen zal het tceken zijn van een vrede zonder vrees cn het begin van welvaart zondci onzekerheid. Rakofski zeide, dot de verschillen in de in stellingen cn wetten een oplossing, die dc ver tegenwoordigde belangen met elkaar in over eenstemming brengt, niet onmogelijk maken Hij gaf den v/cnsch tc kennen een oplossing te vinden, die bevredigend is voer de kleine hou der hij go f zijn ingenomenheid to kennen over den rcolistischcn geest van De Monzie en ver klaarde in tc stemmen met het beginsel van nor. -in terven tic. DE MOEILIJKHEDEN DER FRANSCHEN IN SYRIË. Een bloedbad tc Damascus Rome, 25 Febr. (V. D.) Dc Syrische de legatie, die hier voor het voeren van onder handelingen vertoeft, heeft een bericht uit Cairo ontvangen, blijkens hetwelk in Damascus een groot bloedbad is aangericht. Armecnsche sol daten zouden de wijk Nidan binnengedrongen en 600 Mohammedanen vermoord hebben. Voorts zouden 150 huizen verbrand en geplun derd zijn. Volgens Christelijke notabelen zouden do Fransche autoriteiten in zooverre hebben inge grepen, dot zij 20 Armeenschc soldaten heb ben ontslagen. De Syrische delegatie heeft onmiddellijk het zenden van een commissie van onderzoek ge last. (Wij plaatsen dit bericht onder het grootste voorbehoud. Red. V. D.) Ernstige toestand to Damascus. Gemeld wordt uit Jeruzalem, dat de toestand te Damascus weer ernstig is. Zesduizend rehc'- len bevinden zich in Damascus, terwijl de stad geïsoleerd is. dag van April (17 April) te middernacht d* zomertijd in Frankrijk zal beginnen. De terug keer tot den normalen tijd znl plaats bobben op den eersten Zaterdag van October (2 Octo ber). Dit zal ook het geval zijn in België cn Engeland volgens een g^ncenschappclijk oc coord der drie landen. (TdJ ENGELAND. DE RIJKSCONFERENTIE. October os. In het Lagerhuis deelde de premier gisteren mede, dat er schikkingen zijn getroffen voor het houden der eerstvolgende rijksconfcrcntio in October o.s. Hij hoopte, dat dc premiers van olie dominions, zoowel ols een vertegenwoor diger van Indië, aanwezig zullen zijn. DE OORLOGSSCHULD VAN FRANKRIJK. Churchill beschouwt do over eenkomst met Cuillaux nog steeds als bindend. Churchill, de kanselier von dc schatkist, heeft in het Lagerhuis verklaard, dat dc af spraak, die hij met Caillaux had gemaakt over de betaling van dc Fransche schuld, door dc Engelschc regcering nog steeds voor beid» partijen bindend werd geacht. DE VICE-KONING VAN INDIË. Londen, 25 Febr. (V. D) Lord Reading, de vice-koning van Indië, znl op 3 April do bevoegdheden von zijn functie in honden stel len van zijn opvolger, lord Irwin. LABOUR VOOR DE UITSLUITING VAN COMMUNISTEN. De Lobour-porty te Glasgow heeft met een meerderheid van 3 tegen 1 het besluit van de jongste conferentie te Liverpool bevestigd, om communisten van de Lobour-pnrty uit ta sluiten. Aon het plebisciet hebben bijna 80.000 personen deelgenomen. SIR FRANCIS LLOYD, f Een bekend Engelsch militair overleden. Luitenant-generaal sir Francis Lloyd, oud- commondant van de regimenten der koninklijke gerdc cn militair gouverneur van Londen tijdens den oorlog, is heden overleden. DREIGENDE STAKING IN DE MACHINE-NIJVERHEID. Blijkens Londensche berichten ducht men een staking in de Britsche machine-industrie. Wegens den ernst van den toestand hebben dc betrokken vakvereenigingen zich tot den al- gemeenen rood van het vakverbond gewend. De besprekingen tusschcn patroons cn vakver eenigingen in de machine-industrie tc Londen hebben opnieuw tot geen resultaat geleid. D» voorzitter van de werkgeversfederatie voorpel- do een nationale uitsluiting, als de arbeiders blijven staan op het verzoek om een loónsver- hooging van 20 sh. per week. ITALIË- NINTSJITSJ TE ROME. Een onderhoud met Mussolini. Mussolini en Nintsjitsj hebben gisferenmid- dog, naar van Italioansche zijde wordt be richt, een onderhoud gehad, waarin zij uit voerig hebben gesproken over dc tegenwoor dige betrekkingen tusschen Italië cn Zuid-Sla- vic in verband met dc jongste internationale gebeurtenissen cn met bijzondere overweging van de verdragen van Locarno en den olge- meenen toestand, dien deze in Europa heb ben geschapen. Deze bespreking heeft het nut Men moet nooit aan zich zeiven wanhopen, wel zich zei ven wantrouwen. Boileau. Door Mrs. C. N. WILLIAMSON. Nedcrlandsche vei taling van Ada van Arkel 14 „Goed geraden. Ik dacht het wel. En het zou me niets verwonderen ols Carrington het ook geraden heeft Hij is een groot bewonde raar van lady Marsden, maar hij is tegen haar waar het mijbetreft. Hij wist vóór gisteren niet, dat zo me geen geschikte kennis vond voor een vrouw met een huwbare dochter, maar, als hij niet zoo weinig wereldsch was, ondanks al zijn knapheid, had hij wel kunnen nagaan hoe zij over die dingen denkt Hij heeft zelf te veel geld om er over te denken of er om te geven of anderen het ook hebben of nietmaar lady Marsder. heeft heel weinig, ongelukkig genoeg voor mij, anders zou het haar misschien niet zooveel kunnen schelen. Zooals de zaken nu staan ben ik ervan over tuigd, dat zp den hemel opiecht zou gedankt hebben als ik vannacht gedood was geworden en voorgoed uit de oogen van haar dochter, inplaats van alleen maar gewond en voor een panr dagen van de vloer." Sheiia rilde. „Het komt er voor u niet vee! op aan, wat zij vindt," zei ze. „Maar gelooft u heusch dat het een strcoper was, die u bij vergissing voor een waker hield „Nee, ik ben er zeker van, daj het er geen was," antwoordde hij. „En mr. Munro en ik vermoed# mr. McKinnon cok, zijn ei van overtuigd." „Ik heb hen niet alles gezegd. Ik heb daai rr.ijn eigen redenen voor," zei kapitein Derby nadenkend. Zijn gezicht was ernstig gaan staan, terwijl hij sprak en Sheila vroeg zich af, of ze zich misschien toch vergist had, toen ze hem voor eerlijk cn openhartig hield. Hij zag er opc-cns uit a^s een, man, die goed een geheim kon bewaren cn die zelf geheimen kon hebben. De woorden, die Carrington gezegd had, voor hij weg ging kwamen in Sheila's gedachten teiug. „Hij heeft veel bloed ver loren." Ze dacht aan de robijnroode droppels die door de reet in het plafond waren gevallen uit die •geheimzinnige plaats erboven, en die door niemand bewoond werd, of het moesten geesten zijn de robijnroode druppels, die het gezicht van den jongen op het schetsje gekleurd hadden. Bij de gedachten aan die schets werd Sheila opeens iets, dat haar onbegrijpelijk geweest was, duidelijk. De gelijkenis, die ze niet tbuis had kunnen brengen, was tusschen kapitein Derby en den jongen van het portret. Nu viel hef niet zoo op, want de jongen zag er somber uit terwijl het gezicht van den jongen vroolijk en glimlachend was, maar toch kon Sheila het zien, want het was opvallend genoeg om merkwaardig te zijn. Maar wat kon het beteckenen De jongen, die nu een oud man moest zijn of dood, had hetzelfde type gehad als kapitein Dei by, misschien niet eens zoo'n bijzonder type, al had zij nog nooit anderen gezien die er °P Ieken. Ze had half en half zin om over de teekening te spreken, die ze gevonden had maar ze wilde liever nu piet_ gevraagd worden naar een verklaring over de roode vlek cn dat zou ze toch waaischijnlijk moeten doen als ze het schetsje aan kapitein Derby liot zien. Terwijl ze in gedachten de trekken vóór zich vergeleek met de geteekende, begon de jonge man weer te spreken. „Mr.McKinnon heeft na tuurlijk liever dot men denkt, dot ik aange vallen ben door een of andere stroopei, ter wijl ik ronddwaalde op eenzame plaatsen, waar ik niets te maken had in het donker. Elk an der vermoeden elke meer sensationeele ver onderstelling zou het hotel kwaad kunnen doen." „yVaarom vroeg. Sheila. „Hij zou nicf 'graag hebben, dat er gezegd wordt, dat er dieven cn moordenaars hier rond zwerven. Zooiets, zou misschien heel wat gas ten van het hotel weg houden. Het soort men- schen dat hier komt houdt niet van avonturen." „Gelooft u dan dat het een dief was die u aon is gevallen vroeg het meisje. Kapitein Derby lachte. „Ik heb niets wat de moeite van het stelen waard is en iedereen die me kent weet dat. Anders zou het net iots zijn gev.eest voor het Ondergrondsche Syn dicaat als het °cn beetje meer succes had gehad." Sheila keck hem verwonderd aan. „Wat Is het Ondergrondsche Syndicaat vroeg ze. Heeft u nog nooit van het Ondergrondsche Syndicaat gehoord Ik kan u niet pi'ecies ver tellen wat het is, zelfs niet of het wel bestaat. En als het bestaat is dit misschien niet eens de naam die ze zichzelf geven." „Het klinkt nogal vaag maar heel geheim zinnig," zei Sheila. „Als er zooiets als het Ondergrondsch Syn dicaat bestaat, is het ook heel geheimzinnig, zóó geheimzinnig, dat heel Engeland en vooral Scotland Yard er zich al jaren lang het hoofd mee breekt. U moet weten dat men gelooft, dat bet eon bond is die misdaden begaat voor cliënten van beteekenis, die ze zelf niet willen doen. Er worden veiScheidene beruchte moorden toegeschreven aon het Ondergrondsche Syndi caat, maar hoewel er wel aanwijzingen en sporen zijn gevonden weten het cr nooit ge noeg om de politie in staat tc stellen arresta ties te doen of iemand te verdenken. Ze heb ben om zoo te zeggen iets achtei' het gordijn hoon?n bewegen, moar het gordijn is nooit opgelicht Als ik nu een heel rijk man was met millioe- nen, die ik aan mijn verwanten kon nalaten of als ik iemand in den weg stond, zou ik mij me zelf zeggen om een paar dingen die gebeu-d zijn „Aha, het Ondergrondsche Syndicaat heeft het op mij voorzien." Maar er is absoluut niemand behalve lady Marsden die aonig belang zou hebben bij mijn dood en dc arme lady Marsden, zelfs al zou ze zoover willen gaan om van een ongewenschte schoonzoon of'le ko men, zou de prijzen van het Syndicaat niet kun nen betalen. Men zegt, dat ze er duizenden voor vragen. En ze zijn heel rijk zoo zegt men want ze doen ook dikwijls zaken" \oor eigen rekening, bijvoorbeeld iemand van zijn ju woe len berooven. Ik heb Carrington al dikwijls ge waarschuwd dat hij op zijn hoede moet zijn." .Het klinkt al heel vreemd," zei Sheila. „Ik geloof niet dat er werkelijk zoo'n syndicaat be staat en u .Nee, ik ook niet," antwoordde kapitein D'»'"- by. „Zooals u zegt, het is al te fantastisch. Dc menschen gelooven elke theorie om misdaden, die onopgelost blijven, te verklaren, en ik ge loof, dat een sensatieblad eerder aansprakelijk moet worden gesteld voorde meening, dat e*. een syndicaat is. Na een moord, '.lie de heele politie in dc war bracht verleden jaar, publi ceerde de uitgever een serie sensationeele ano- nyme brieven, die in ieder geval er toe bijdroe gen, dot de nummers waarin ze verschenen weg vlogen." Op dit oogenblik kwam de dokier, die bij het hotel behoorde eens zien hoe het met zijn patiënt ging en Sheiia werd de kamer uitge bannen. Het was nu haar vrije uur en ze was daar blij om, want ze had veel om over te den ken. Ze ging naar hoor kamer, waar haar thee werd gebracht cn ging lui op de ouderwetsche sofa liggen. Wat was het een wonderlijke <Lig geweest, vond ze. Er was meer gebeuid dan in weken van haar vroegere Londensche leven, waar elke dag op den anderen leek en ze vergat of het Maandag of Zaterdag was. Ze scheen in eens te midden vun allerlei levens te staan «n op ieder, groot of klein, eenigen invloed le heb ben. Het was bijna, of zij, een onbeduidend jong meisje, een betaalde employée van het ho tel, de opvoering van een tooneelstuk bijwoon de in een theater, waarin zij alleen toegang hnd verkregen. Ze deed haar best al de losse draden te ver binden, want ze had een vaag gevoel, dat die ergens aan elkaar moesten passen, maar ze wist niet hoe; en eindelijk gingen die pogingen over in een vreeselijke warboel, die een dioom was. (Wordt vervoIgd).\

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1