DE EEMLANDER BUITENLAND. Pianohandel L. KLEIN {Princess {Room BINNENLAND. AB0k1NEM£NTSPRUS Tm"fn T' Am"v PRIJS DER ADVERTENFIEN met inbegrip van een EERSTE BLAD. Voorjaarshoeden Eén maal in Uw leven Gebr. Perzina 24e Jaargang No. 205 ioort i 2 10. idem iianco per po«t f J.per week (met cratis verzekering legen Ongelukken) f 0.17®, alzonderlijke nummer* 1 CD5. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. .BNu,=MQr^c"Inn:DTiAi». o. ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N». 47910. TEL INT. 511. Maandan 1 Maart 1926 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Ucldadighcids-adveitentiën voor de helft der prijs- Voor handel cn bedrijf bestaan xcci vooidcclige bepalingen voor het adverteeren bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE KWESTIE DEK UITBREIDING VAN HET AANTAL RAADSZETELS. Een tegenspraak inzake het be richt over Chamberlain's moge lijk aftreden. Londen, 27 F e b t. lH NHe» gerucht, volgers hetwelk Chambe Iain aan aftreden zou denken in verband met meeningeverschillen met zijn collega's over de toekenning van een zetel in den raad van den Volkenbond aan Po- 'en, worden tegengesproken. De kabinetsraad, die gisteren over dit punt beraadslaagde, duurde 6 uur. Bijna alle ministers namen er aan deel. Des avonds hadden Baldvrin en Chamberlain opnieuw een conferentie. Denemarken sluit zich bij het Zwcedschc standpunt aan. Hamburg, 27 Febr. (H. N.) Naar de correspondent van het Hamburger Fremden- blatt te Kopenhagen van officieele zijde heeft vernomen, sluit de Deensche regeering zich in de kwestie van de uitbreiding van den Raad van den Volkenbond bij het standpunt van Zweden aan. Spanje staat op rt verkrijgen van een vasten zetel. Na afloop van een onderhoud met Primo de Rivera heeft de minister van buitenland- cche zaken tot journalisten verklaard, dat de Spaanscbe regeering besloten is met krocht haar standpunt uiteen te zetten, totdat zij een permanente vertegenwoordiging van Spenie in den Volkenbondsraad verkregen heeft. Gene raal Primo de Rivera is optimistisch wegens de Spanje gunstig gezinde houding van de "•egeeringen, die de meerderheid in den Raad vormen. De ministerraad heeft Quinones de Leon aangewezen als vertegenwoordiger van Spanje in de bijeenkomst van den Volkenbondsraad op 8 Maart. De Spaansche delegatie naar de ver gadering van den Volkenbond zal bestaan u>t Quinones de Leon en den Spoanschen gezant te Bern. Het standpunt van Japan De houding van Japan ten aanzien van do uitbreiding van den Raa<j van den Volkenbond blijft volgens een telegram uit Tokio onzeker Het gematigde blad Joeji verzet zich tegen do opneming van Polen of andere mogendheden, omdat dit het vertrouwen van de wereld in den Volkenbond zou verminderen. DUITSCHLAND- DE VOLKSROUWDAG. Ter gelegenheid van den volksrouwdag ter herdenking der gesneuvelden hebben de rijks president en de rijkskanselier gisteren een ge meenschappelijk manifest tot het Duitsche volk gericht, waarin zij verklaren, dat op dezen dag de geschillen moeten rusten. Verder pub'.icee- ren de vertegenwoordigers der verschillende kerken en organisaties op allerlei gebied arti kelen in verband met den rouwdag. De gezan ten van Oostenrijk, Bulgarije en Turkije geven eveneens uiting aan hun sympathie De Bulgaar» sche regeering spreekt de hoop uit, dat de ge schillen tusschen de volken in de toekomst op vreedzame wijze zullen worden bijgelegd. Ir» den rijksdag zal in tegenwoordigheid van Hinden burg een speciale herdenkingsplechtigheid plaats hebben. DE SCHADELOOSSTELLING DER VROEGERE VORSTENHUIZEN. Het standpunt der Saksische regeering. Dresden, 27 Febr. (H. N.) Op een te> grafische aanvraag, welke de rijksregeering tot de regeeringen der afzonderlijke landen had ge richt omtrent het standpunt, dat zij ten opzich. te van de regeling met de vroegere regeerende vorstenhuizen innemen, heeft de Saksische re geering geantwoord, dat zij aan het standpunt vasthoudt, dat zij de kwestie met de regeling getroffen met het vroegere Saksische konings huis door het in Juni 1924 gesloten cn don- den landdag aangenomen verdrag, al£ afgedaan beschouwt, daar op grond van het burgelijke wetboek beide partijen aan dit verdrag gebon den zijn. EEN AANKLACHT VAN RECHTSCHÈ ZIJDE TEGEN HITTLER. Wegens, het verstoren der vergadering van den nat.-soc. Volksbond door aanhangers van Hitier heeft de voorzitter van den bond tegen Hitier een aanklacht ingediend wegens huis vredebreuk. De Bayerische Kuricr stelt de vraag, in hoe verre gebeurtenissen als het verstoren van een vergadering invloed hebben op het feit, dat Hitier voorwaardelijk is veroordeeld. DE ZAAK-JÜRGENS. Berlijn, 27 Febr. (H.N.) Volgens een bericht van het Kasseier Tageblatt is rechter Jürgens, tegen wien in verband met gepleegd bedrog bij verzekeringen rechtsingang is ver leend, vanmorgen bij zijn aankomst te Kassei gearresteerd en met den trein van 10.45 weer naar Berlijn teruggezonden. DE RELLETJES DER WIJNGAARDENIERS. Bernkastel, 27 Febr. (H.N.) De orde te Bernkastel is niet verder verstoord. Er zijn geen verdere pogingen gedaan om de perso nen, die gisteren vrijgelaten zijn, weer in hech tenis te nemen, aangezien er geen grond be staat voor de veronderstelling, dat zij op de vlucht zullen gaan. In een zitting van den ge meenteraad is erkend, dat de wijngaardeniers geen ongelijk bij her stellen van hun eischen hadden. Besloten is een commissie te benoe men, welke deze eischen ter kennis van den regeerings-president zal brengen met een na dere toelichting, waarin er op gewezen zal worden, dat de wijpgaardeniers slechts door nood gedrongen werden er geen separatisti sche bedoelingen hebben. ERNSTIGE ONTPLOFFING TE BERLUN Verscheidene gewonden Voor een huis in de Sophienstrasse te Berlijn heeft Zaterdagochtend een ernstige ontploffing plaats gehad, waardoor verscheidene personen meer of minder ernstig gewond werden. Dp oorzaak der ontploffing schijnt te zijn, dat een aantal flesschcn met ontplofbare stoffen van een voor het huis staanden wagen gevallen zijn. BELGIE. DE GEVANGENIS TE HEVERLÉE GEBOMBARDEERD. Vlaomschc studenten eischen Borms' vrijlating. Bloedige vechtpartij met Waalscho collega's. Onder dezen titel en ondertitels meldt de Brusselsche correspondent van de Tel. d.d. 27 Febr.; Naar aanleiding van de relletjes van deze week had de burgemeester van Leuven samen scholingen van meer dan vijf personen verbo den. Het strijdterrein werd daarop naar Hever- lée, bij Leuven, verplaatst Gisteravond betoog den Vlaamsche studenten voor dc gevangenis, waar Borms is opgesloten, voor diens invrij heidstelling. Volgens de Nation Beige waren zij van steenen voorzien en bestookten daarmee de gevangenispoort waarna zij naar het park van Herverlée vluchtten. Hier werden zij eohtcr opgewacht door een zestigtal Waalsche studen ten. Er onstond een geregeld gevecht, waarbij revolverschoten werden gewisseld. Achttien stu denten werden licht en vijf zwaar gewond. Zij werden in het ziekenhuis van Leuven opgeno men. De burgemeester heeft nu dezelfde maat regelen als te Leuven getroffen. De politie is versterkt met maréchaussee. RECLAMES. Van 1l rojcls f 4.05. elke repel meer 1— in groot© keuze 8.75 6.50 4.90 Atelier voor het Moderniseeren van oude Hoeden. MODE MAGAZIJN ,,L' HIRONDELLE" W. K. VAN ROSSUM (ANGESTRAAT 16-18 - AMERSFOORT Wilt gij slechts een klankvolle plano aan schaffen, koopt dan een Hoflevanciers van H. M de Koningin Vertegenwoordiger Utrechtschestraat 44. Restaurant Biljartzaal Vergaderzaal FRANKRIJK. FRANKRIJK EN HET VERDRAG VAN LOCARNO. Het debat in de Kamer. De Fransche Kamer heeft Zaterdag het debat over Locarno hervat. Een motie om de rede voering van Briand aan te plakken, werd met 365 tegen 49 stemmen aangenomen. De af gevaardigde Marin van het nationalistische blok ging hevig tegen het verdrag van Locarno to keer en verklaarde, dat hij geen vertrouwen stelt in den Volkenbond, maar wel in het in ternationaal gerechtshof te 's Gravenhage, dat samengesteld is uit betrekkelijk onafhankelijke rechters. Voorts verklaarde hij nog, dat Duitschland niet veranderd is en dat Frank rijk voorbehoud had moeten maken ten aanzien van Duitschlands toelating tot den Volken bond. Het debat wordt vandaag voortgezet. HET F1NANCIEELE VRAAGSTUK. De Kamer neemt de voorloopige twaalfde voor Maart aan. Dc Kamer heeft Zaterdag met 390 tegen 127 stemmen de voorloopige twaalfde voor Maart aangenomen. De belasting op den uitvoer De Senaat verwierp Zaterdagochtend met 151 tegen 141 stemmen het artikel van het fi- nancieele ontwerp, strekkende tot instelling van een uitvoerbelasting. Des middags heeft de Senaat echter een nieuwen tekst van het artikel tot instelling van een uitvoerbelasting aangenomen. Het nieuw« artikel verschilt, behalve een kleine formeele wijziging, van het door de Kamer aangenom* alleen, wat betreft 'het maximum-percentago van de belasting, dat op 1.30 inplaats van op 2 pet. gebracht is. Na een krachtig betoog van Doumer, die dp kwestie van vertrouwen stelde, heeft de Senaat met 258 tegen 34 stemmen het verzoek ver worpen om losmaking van 'het artikel nopens de instelling van een belasting op de betolin- gen. De Senaat aanvaardt het geheele financfeele ontwerp. Do senaat heeft do artikelen betreffende dc amortisatiekas en haar functioneeling aange nomen. Vervolgens werd met 26821 stemmen het geheele finnncdeele ontwerp gevoteerd. TREINBOTSING. Te Lyon is door verkeerden wisselstand in het station een goederentrein op den express- trein uit Marseille ingereden; 16 menschcn werden licht gewond. ENGELAND. DE MARINEBEGROOTINGL Verklaringen van den eersten lord der admiraliteit. Ten aanzien van de marinebegrooting merkt de eerste lord der admiraliteit op, dat de ver laging werd verkregen ondanks het feit, dat de posten, uitgetrokken vcor den bouw van nieuwe schepen, werden verhoogd van 7.235.0000 tot 9.083.000 pond. De admirali teit zegt, dat op de andere hoofdstukken een bezuiniging van ongeveer vijf mil Hoen werd verkregen, die niet mogelijk zou zijn geweeest, indien de algemeene politieke toestand mindea gunstig was geweest. Drie reserve-kruisers, een flolille-leider en achttien destroyers van een min of meer ver ouderd type zijn op de „disposal list"geplaatst, terwijl verder vijftien destroyers in 1926 zullen worden afgedankt. Drie kruisers, een flottille- leider cn twee duikbooten zijn in 1925 afge bouwd. De slagschepen Nelson en Rodney zijn van stapel geloopen, tewijl vijf kruisers van do I Kentklasso zoover zijn gevorderd, dat zij bin nenkort van stapel kunnen loopen. Twee nie- we kruisers zijn te Portsmouth en te' Devon- poit besteld; tweo zusterschepen worden con tractueel besteld. DE BRITSCHE GEZANT TE BERLIJN. Verheven tot viscount Berlijn, 27 Febr. (H.N.) Volgens een uit Londen ontvangen bericht heeft de koning van Engeland lord d'Abernon, den Engelschen gezant te Berlijn, tot den ifcng van burggraaf verheven. HET SUBSIDIE AAN HET MIJNBEDRUP. Einde Januari ƒ.1. bedroeg 'het subsidie, aan het Engelsche mijnbedrijf verleend, in het ge heel meer dan 15 millioen pond sterling. DE MAHARADJA VAN INDORE DOET AFSTAND VAN DEN TROON. Een bericht uit Bombay houdt in, dat Maharadja van Indore van den troon heeft af stand gedaan ten 'gunste van zijn zoon. Deze afstad houdt verband met den moord op een Bomboysch koopman, gepaard gaande met ontvoering van het danseresje Moemtaz Be- goem. NOORWEGEN. KABINETSCRISIS. Ondanks verwerping van verschillende moties van wantrouwen. Het Storting heeft Zaterdagmiddag gestemd over de verschillende moties, die bij het debat over de troonrede zijn ingediend. De motie van wantrouwen van de arbeiderspartij is met 112 tegen 38 stemmen verworpen. De motie van de rechterzijde en de vrijzinnigen, die het ministerie onaannemelijk had verklaard, werd verworpen met 96 tegen 54 stemmen, de eveneens onaannemelijk verklaarde motie van de plattelanders met 98 tegen 22 stemmen. Na afloop der stemmng verklaarde de minis ter-president dat, gezien het feit, dat de mo ties van de rechterzijde en deplattelanders te- samen 76 stemmen (54 22) hadden gekre gen, terwijl het Storting 156 leden telt, de mogelijkheid op een ministerieele crisis ge opend was. De regeering had daarom beslo ten zoo spoedig mogelijk haar verzoek om ontslag bij den koning in to dienen. POLEN. BOMAANSLAG IN OPPER-SILEZIÊ. In Siemianowitz is op het terrein van den werkmeester Arthur Hoppe een aanslag dooi middel van ontploffing gepleegd. De luchtdruk was zoo sterk, dat alle ruiten in den gevel van het huis ingedrukt werden, terwijl de muren scheurden. Hoppe, die alleen woont, bevond zich op het oogenbük van den aanslag in een bovenverdieping, waardoor hij er het leven heeft afgebracht. De politie stelt een onderzoek OOSTENRIJK. DE KWESTIE VAN ZUID-TIROL. Demonstraties tegen Mussolini. Uit Weenen wordt gemeld, dat de socialis tische jeugd ver eeniging in het raadhuis een betooging hield tegen Mussolini, waarbij het lid van den nationalen raad Ellenbogen Mus- sclini heftig aanviel, dezen als een lafaard ken schetste en verklaarde, dat hij zijn verklaringen van vroeger in het Wcensche parlement met een goed geweten kon herhalen. Gelijktijdig organiseerde de Zuid-Tiroolsche „Hilfsverein" een betooging. Een resolutie werd aangenomen, waarin van dc Oostenrijkschc regeering gecischt wordt bij den Volkenbond om steun voor do Zuid-Tirolers te verzoeken. Een tToep jeugdige Hakcnkrcuzlcr demon streerde voor de woning van den bondskanse lier, maar werd door de politic uiteengedreven. HONGARIJE. DE VALSCHE BANKBILJETTEN. Een intcrpcllalic-Blum in do Franscho Kamer. Do Kamer heeft dc bespreking van de inter- pellatie-Blum over de Hongaorsche vervalschin- gen, waarin o.a. wordt gezegd, dat het niet mogelijk is, dat vertegenwoordigers van Frank rijk in den Volkenbond naast leden van tegenwoordige Hongaorsche regeering zitten, op Dinsdag vastgesteld. GRIEKENLAND. HULP VAN FRANSCHEN VOOR OPRICHTING EEN ER MILITAIRE VLIEGSCHOOL GEVRAAGD. Parijs, 2 7 Febr. (H.N.) Volgens een be richt uit Atheno aan do Chicago Tribun© heeft do Griekscho regeering om uitzending von 6 Fransche officieren gevraagd, die behulpzonm zullen zijn bij de oprichting van een militaire vliegschooï. CHINA. DE STRIJD IN CHINA. P o r ij s, 2 7 Febr. (H.N.) Volgens berich ten uit Tientsin bieden de strijdkrachten der regeering, die de provincie Honon verdedigen, krochtigen tegenstand aan Woc-Pei-Foe, dio allo krochten inspant om den doormorsch door Honon te forceeren, teneinde zich met de troepen von Tsjong-Tso-Lin te verecnigcn. De stad Matsjang is reeds bezet cn do troe pen zetten hun opmarsch voort, Andero berichten uit Tientsin bevestigen, dat het leger van Li-Tsjing-Lin, den civiclen gouverneur van Tsjili, die een portijgangcr is van Tsjang-Tsp-Lin, Matsjang, dat 40 mijl ten Z.O. van Tientsin ligt, hebben bezet. Na der wordt d.d. 28 Febr. uit Peking aan de Cour. gemeld De beslissende slag om het bezit van Tien tsin is begonnen. Peking is feitelijk in staat van beleg. Do universiteiten zijn geslptcn cn de professoren staken. In het corps diploma tique heerscht oneenigheid. De Engelschen dringen cr op aan, dot de buitenlandsche mo gendheden het eenheidsfront zullen herstellen, maar hun tactiek schijnt niet to zullen slagen. Daarentegen is het verloop van de douone- conferentio hoopvol. Een principieel© overeen stemming is bereikt. China krijgt verhoogde inkomsten ten bcdrogo van jaarlijks 90.000.000 dollar. DE TOESTAND TE KANTON. Uit Kanton wordt d!d 28 Febr. gemeld Het roode stakingscomité to Kanton, dar reeds het voornaamste Chineescho ziekenhuis op sovjet-basis heeft georganiseerd, voei't thans een actie tegen de buitenlandsche ziekenhui zen. In verband hiermee is het Fransche zie kenhuis reeds gesloten en het Kanton-zieken huis, dat beheerd wordt door een raad, waarin ook buitenlanders zitting hebben, zal waar schijnlijk dit vooibeeld moeten volgen. Gisteren is hier door aanhangers der rooden een grooten optocht gehouden om te protes- teeren tegen hot sluiten van de haven door den douane-commissaris kolonel Bell, een Engelsch- man, wens ontslag werd geëischt. De bctoo- ging verliep zonde» incidenten. Alles is thans rustig* te Kanton en do handel wordt hervat. OPLICHTING. Een Hottcmcr markies van Corabas. Twee Hattemer arbeiders, H. v- W., 24 jaar. cn G. de Hv 27 jaar, hebben in de laatste week van October een bejaarden landbouwer to Kampen, Jan Kragt, opgelicht. Van W. deelde Kracht in strijd met de waarheid mee, dat hij chauffeur was bij baron Van Doorninck i© Hattem. en dat hij door dezen bedacht zou norden met een som van 10.000. De bedoe ling van baron Van Doorninck was, dat Kragt dat cfe!d voor Van W. zou beheerendc baren zou daar zelf over komen spreken. Op Zondag 25 October kwam Do H. bij Kragt en stelde zich voor als Van den Berg, zaakwaarnemer van boron von Bentinck cn baron Van Doorninck. De baron had zelf willen komen, maar hij was plotseling vertrokken naar Zeeland, naar een zieken broer. Van W. moest hem daar met de auto gaan halen en had daarvoor geld noodig voor benzine en reparatiekosten en vertering onder weg. Van NV. was los in het omgaan met ge!»l daarom moest Kragt hem niets meer gven dan 60, meer kon do zaakwaarnemer tegenovei den baron niet verantwoorden. 's Maandags kwam Van W. en vroeg 75, maar Kragt was gewaarschuwd cn gaf niet meer dan 60. Van W. was onder dienst ge weest met den zoon van Kragt en had vroegei geld von Kragt geleend, eenmaal 15 en een maal 25. Hij toekende nu een schuldbekente nis voor 100 en'zou betalen op 3 November van het traotement, dat hij als chauffeur van baron Van Doorninck beurde. Op Dinsdag 27 October gingen Van W. en De H. weer naar Kampen. Kragt was op het KampereilandVan NV. huurdo een auto en ging hem halen. „Is dat de auto van den ba ron vroeg Kragt„wet een oud ding P ,rNVe hebben wel een beteren," antwoordde Va NV., ,,maar ik rijd maar met den ouden.' „Waau pm chauffeer je niet zelf vroeg Kragt ook. •Jk vind het deftiger om zoo voor te rijden," zei Van W., die Krogt opgehaald had ondar voorwendsel, dot de zaakwaarnemer hem nood zakelijk spreken moest. Thuis vond Kragt Von den Berg. alias De H., die hem weer sprak over de 10 000 en vroeg of hij wel een brandkast had, om het geld t© beigcn. anders zou hij ot een van baron Van Doorninck kunnen krijgen. Toen Van W. den «uto wciggcbrocht had en terugkwam, los d# zaakwaarnemer hem do les, over zijn los om springen met geldhij had het vorige jftöt van den brnon f 7000 gehad en die verkwist moor de baron wilde hem nogmaals 10.000 geven, die Krogt echter zou beheeren. Van NV. ging in de militaire hou<Jh>g staan en verklaar de, zich bij de beschikkingen van meneer den zaakwaarnemer neer te leggen. Kiagt had een licvclingswensch, hij zou zoo nag een lintje in zijn knoopsgat hebben. Wat wil jo hebben, een Nederlondschc Leemt of een Oranje Nossnu-orde vroeg Do H. geneer, ik bon erg Koningsgezind, dus hot liefst een Oranje Nossaxt-orde," antwoordde Kragt. .,Ik zal u vanavond nog bij baron Ben tinck voordragen cn binnen ecnigo dagen ont vangt 11 oide", zcide De H., die verdof meedeelde, dat hij baron Van Doorninck ocv» middellijk 250 moest sturen, hij kwam 100 te kort vroeg, of Kragt die wild# voorschieten. De baron zou het geld den vol genden dag terugbrengen en %verder de heel# zaak met hem bespreken. Kragt gof onmhk dellijk 100. Er werd toen gebeld, cn de stem van recher cheur Hulsebosch klonk in do gang. Krogt ken de hem niet, maar Do H., die nog niet lang geleden een fiets in Kampen gestolen had. wist dadelijk wie het was cn nam de vlucht. Hulse bosch kwam Kragt waarschuwen voor de vreemde mannen, die hij in huis had, waarover Kragt erg verontwaardigd was. „Dio meneer de zaakwaarnemer", zei hij, „is deftiger gekleed, dan de burgemeester van Kampen hij heeft ccn gouden horlogeketting zoo dik als een duim." Hulsebosch hield voet bij stuk maar de vogel was reeds gevlogen Den volgenden dag zijn De H. en Van W. gepresteerd, cn Donderdag hebben zij voor de rechtbank to Zwolle terecht gestaan. Van NV zoide, dat hij een schuldbekentenis voor 100 afgegeven had en vost van pion was geweest, dat geld torug te betalen. De H beweerde, dot hij, evenals Kragt, het slacht offer was geweest van zijn b'chtgrloovkfheid. want hij had nl de verhalen van Van W. go- Ioofd. Daar Von W. een broo(k van Do H gekodht had voor 5, maar die niet kon be talen, vond de officier von justitie dat onaan nemelijk. De H. woont ook te Hattum, en weet» dot daar geen baron Van Doorninck woont 3 bovendien hecTt hij zich zelf zaakwaarnemer cn Von den Berg genoemd. De eisch' was te<ren beiden een jaar gevangenisstraf. CN. R. O.) NOODLOTTIGE VECHTPARTIJ. Een dood* Hedennacht is bij een vechtpartij, ontstaan in een café aan den Langen Niezel bij de NVarmoesstroot to Amstordam, een ongeveer 30-jurig persoon met een dolkmes zoodanig toegetakeld, dot hij hedenmorgen aan do be komen verwondingen is Overleden. Er zijn twee verdachten gearresteerd. VERKEERSONGELUKKEN. Twee automobilisten door d«tft sneltrein gegrepen en gedood. Gisteravond heeft, naar do Ct. verneemt, bij do spoorwegholte Stobbegat een auto-ongeluk plaats gohad, waarbij twee menschen om het leven zijn gekomen. Bij het passeeren van een onbewaakten overweg tussohen de stations A'kkrum en Heerenveen, werd een Ford-auto gegrepen door sneltrein 118, welke 7.32 uit Leeuwarden naar Amsterdam vertrekt, en tor taal verbrijzeld. Nadat de trein tot stilstand gebracht was, werd een onderzoek ingesteld cn vond men het ontzettend verminkte lijk van een der automo bilisten, terwijl de tweede inzittende eveneens op slag gedood bleek te zijn. Nader verneemt het blad nog omtrent do oorzaak van het tragisch ongeluk het vol gende Op den straatweg, welke van Akkrum of parellel met de spoorbaan loopt, reed de auto, waarin twee personen zaten, in dezelfde rich ting als de sneltrein uit Leeuwarden. Daar de auto den trein even vóór was, wilde de be stuurder, niettegenstaande de waarschuwend© signalen van den machinist van den trein, toch nog den overweg oversteken, met het nood lottig gevolg, dot de auto door dc locomotief, ondanks pogingen om den trein tot stilstand te brengen, werd gegrepen en verbrijzeld. De verpletterde auto is afkomstig uit de vcr- huurinrichting van den heer Dokter te Grauw. Ofschoon de identiteit nog niet met zekerheid is vastgesteld, zijn do verongelukt© personen vermoedelijk de heer Dokter en de zekere heer Wielinga, beiden nog jeugdige personen. Dc identiteit der slachtoffers. Men seint ons hedenmorgen nog dat de slachtoffers van dit ongeluk waren de bij toe risten bekende kastelein Tjeerd Dokter, 42 jaar oud en diens 47-jarige zwager Tjeerd Zijlstro, beiden uit Grauw. Botsing tusschen auto en motor fiets. Vier personen gewond. Op den Groninger straatweg bij Leeuwarden is Zondag de motorrijder, Woldendorp, café houder te Leeuwarden, in aanrijding gekomen met een auto, waarin drie personen war©n gezeten. Bij de botsing kreeg de heer W. ern stige verwondingen in het gelaat, terwijl ook de drie automobilisten gewond werden, zoodat allen naar het Bonifacius-Ziekenhiris te '.eeuwarden moesten worden vervoerd. Het auto-ongeluk te Heemstede op 19 FebcuarL Zooals men weet had Vrijdag 19 Februari cji de Zandvoortschelaon te Heemstede oen "^nstig auto-ongeval plaats met de auto van

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1