AIMERSFOORTSCH DAGBLAD MAISON DE NOUVEAUTÉ DE EEMLANDER" BUITENLAND. Piano handel L. KLEIN umhbbwc.'7S:~^ v- PRIJS DER ADVERTENTIFN met inbegrip van een volkenbond. reclames. Zoo juist ontvangen de laatste Nouveautés in Stoffen. Robes Demi Confectionné, in de modernste tinten, Langestraat 23 A. VAN DE WEG Telef. 217 Voorjaarshoeden Eén maal in Uw leven Gebr. Perzina duitschland- frankrijk. engeland. noorwegen. italië. polen. oostenrijk. hongarije. FEUILLETON. Hel ondergrondsche Syndicaat. 24e Jaargang No. 206 per post 1 1per week (met gratis verzekering legen ongelukken) f 0.17® afzonderlijke nummert 1 Gj05. DIRECTEUR-UITGEVER: 4. VALKHOFF. ARNHEMSCHERIoORTWAL 2A. POSTREKENING M*. 47910. TEU INT. SIS. Dinsdag 2 Maart 1926 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Ucldadigheids-adrci tentien voor de bcift der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer vooidcciige bepalingen voor het advcrtcetcn. bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DE KWESTIE DER UITBREIDING VAN HET AANTAL RAADSZETELS. De Britsche vertegenwoordiging ter o.s. conferentie in Gcnève. Londen, T Maart. (V. D.) Volgens dc huidige schikkingen zullen sir Austen Cham berlain en lord Cecil a.s. Zoterdag naar Gene ve vertrekken, waar zij gedelegeerden van d* Britsche delegatie ter conferentie van 8 Maart zullen zijn. Een nieuw pleidooi van Chamberlain ten gunste van vermeerdering. Het woord voerende tot de parlementaire commissie voor den Volkenbond uit het La gerhuis, verklaarde Chamberlain zich gisteren tegen net denkbeeld, dot een of andere staa* in den Raad zou worden toegelaten om een tegenwicht tegen Duitschlnnd te vormen, maar bleef hij erbij, dat er een goed argument i» om het aantal vaste leden van den Raad uit t© breiden, gezien het feit, dat krachtens het verdrag van Locarno het mogelijk is, dat Duitschland en alle tegenwoordige permanen te raadsleden, beholve Japan, worden bo- schouwd als belanghebbende partijen, die dus niet kunnen stemmen, als er een conflict, voor zien bij het verdrag van Locarno, voor den Raad komt. Sprekende ovor Polen bracht Chamberlain een warme hulde aan de houding van Skrzynski te Locarno en aan den moed en d# gematigdheid van de rede, een staatsman waardig, die hij de vorige week heeft uitge sproken. Over den tegenwoordigen toestand zei Chamberlain, dot hij hooptè, dat men tot vol ledige overeenstemming zou komen door middel van voorafgaande besprekingen evenals er te Locarno hadden plaats gebod met de Duitsche afgevaardigden te Geneve. De houding der dominions. Onbevredigende verklaringen van Amery. Londen, I Maart. (H.N.) In het Lager huis is aan den minister van koloniën door den afgevaardigde Hartington gevraagd, of de minister nadere mededeeling kon doen omtrent het standpunt van de dominions inzake de uit breiding van het aantal zetels in den raad van den bond. Amery antwoordde daarop, dat hij nog niet in staat was medcdeelingen omtrent het standpunt van de dominions te doen. Op een vraag van gelijke strekking van het lid der arbeiderspartij Thomas, den vroege- ren staatssecretaris van koloniën, antwoordde Amery eveneens ontwijkend. Het parlement toonde zich ontevreden over deze nietszeggende antwoorden en men ver wacht daarom, dat bij de voortzetting van het debat, dat Donderdag zal plaats hebben, gTOoterc aandrang op de regeering zal worden geoefend. Het standpunt der Kleine Entente. Praag, I Maart (H.N.) Naar in goed ingelichte kringen verluidt, zal de kleine en tente, indien dr. Benesj gevolg geeft aan zijn voornemen om ontslag als lid van den raad van den volkenbond te nemen, in de Septem- bervergadering van den volkenbond de condi- dotuur van een anderen stent der kleine en tente voorstellen. De kleine entente zal het voorstel om een permanenten zetel aan Po len, Spanje en een Zuid-Amerikaanschen staat vermoedelijk Brazilië, te verleenen, eensgezind steunen, omdat zij dit in 't belang van het gezag van den volkenbond acht. Baldwin zal morgen of Don- derdog spreken. Londen, I Maart. (H.N.) Baldwin, de eerste minister, heeft vandaag in het Lager huis meegedeeld, dat hij hoopte Donderdag of misschien reeds Woensdag een verklaring Van 14 rasels 4.05, elke reccl meer 1.— Utrechtsche weg 38 - Telef. 302 voordeellge prijzen Srhnnnmaakartikplpn Meub0,was- VloerilJIenwas in alle kleuren. Ge- OMIUUnmaaKarilKeien. schaafde Was, Terpenfijn, Sponsen, Zeeman, Ow ellen, Borstelwerk, Vert In bussen. in crote keuze 8.75 6.50 4.90 Atelier voor het Moderniseeren van oude Hóeden. MODE MAGAZIJN „L' HIRONDELLE" W. K. VAN ROSSUM LANGESTRAAT 16-18 - AMERSFOORT Wilt eij slechts een klankvolle plano aan schaffen, koopt dan een Iioflevanciers van II. M de Koningin Vertegenwoordiger Utrechtschestraat 44. te kunnen afleggen omtrent de instructies, welke aan de Engelsche gedelegeerden bij den read van den volkenbond meegegeven zullen worden met betrekking tot het vraagstuk vnn de toelating van andere leden behalve Duitsch land tot den road von den volkenbond. Er werden een aan'.ol vragen over dit punt tot Baldwin gericht, doch hij verzocht het ant woord daarop te mogen uitstellen, totdat hij zijn verklaring zal hebben afgelegd. Er zal dan gelegenheid zijn deze vragen (e stellen bij het debat, dat, indien dit wenschelijk wordt ge acht, naar aanleiding van zijn verklaring zal plaats hebben. HET SAARGEBIED EN DE VOLKENBOND. Verklaringen van Chamberlain in 't Lagerhuis. Londen, I Maart. (H. N.) De aandacht van den ministei van buitenlandsche zaken werd gevestigd op het feit, dat de agenda voor de zitting van den raad van den volkenbond zoodanig is opgesteld, dot het vraagstuk van de Saarcommissie in behandeling zal komen, voordot Duitschland tot den volkenbond zo1 zijn toegelaten. In verband hiermede werd Chamberlain de vraag gesteld, of de regcerin.^ wil ti achten er voor te zorgen, dat een aange legenheid, waarbij Duitschlnnd's belangen zoo nauw betrokken zijn, uitgesteld zal worden, tot dot Duitschland in den bond vertegenwoordigd zal zijn. Chamberlain antwoordde hierop, dei het bij den road gewoonte is de volgorde van de verschillende punten vast te stellen en dat hij geen gelegenheid heeft gehad om bij deze gelegenheid vooruit te loopen op de beslissing van den raad. Wat de vraag belTeft, of een uit stel der behandeling van het Saarvraogstuk kon worden bereikt, zeide Chamberlain dat volgens zijn meening het belang van den vrede of von de internationale verstandhouding niet wordt gediend, als leden van afzonderlijke re geeringen verklaren, wat zij al don niet zullen doen op de vergadering van den grooten we- relddiand, den raad van den volkenbond. Hij kon ook niet inzien, boo een beslissing met ol- g^mcene stemmen ooit tot stand kan komen, indien iedere regeering haar politiek vooraf kenbaar maakt en niet geneigd zou zijn con cessies te doen. DE PARTIJLEIDERS BIJ DEN RIJKSKANSELIER. B e r 1 ij n, I Maart, (V. D.) De op heden middag bepaalde besprekingen tusschen d* partijleiders en rijkskanselier dr. Luther ovoi kwsties, verband houdende met de binnenland- sche politiek, zijn tot Woensdag 12 uur uitge steld. DE SCHADELOOSSTELLING DER VROE GERE VORSTENHUIZEN. De democratische rijksdagfractie niet tevreden. Dc demon era tische rijksdagfractie hield gis teren een bespreking over de regeling met dc vorstenhuizen. In een daaromtrent gepubliceerd communiqué wordt opgemerkt, dat de tot dus ver bereikte resultaten niet in overeenstemming zijn met de eischcn, vervat in het oorspronke lijke ontwcrp-compromis. Indien de besprekin gen, die worden gevoerd, niet leiden tot we zenlijke verbeteringen, dan zol de fractie in één horer eerstvolgende vergaderingen een be sluit moeten nemen omtrent de vraag, of zi) haar portijgenooten deelneming aan het refe rendum zal aanbevelen. DE RECHTER-MISDADIGER JÜRGENS. Herziening van processen gevToagd. Uit Beriijn wordt d.d. I Maart aan het Hbl gemeld: De communistische fractie heeft vandaag in den Pruisischen landdag een voorstel ingediend, waarin de Pruisische regeering, met het oog op de arrestatie van den rechter van instructie dr. Jürgens, wordt verzocht er bij de regeering op aan te dringen, dat alle processen van het staatsgerechtshof tot bescherming der republiek, waaraan Jürgens heeft medegewerkt, aan een revisie onderworpen zouden worden. Een groot aantal personen immers zijn door toedoen van Jürgens, die achteraf zelf een misdadiger van de ergste soort blijkt tc zijn, in het tuchthuis gekomen. Reeds gedurende den oorlog werd Jürgens. die destijds kapitein-chef der spionnageafdeeling van het opperbevel was, van tal van ernstigo misdrijven, bedrog, vrijheidsberooving, etc. be schuldigd. In den Pruisischen Landdag werd heden het communistische voorstel aangaande het goval- Jürgens door den afgevaardigde Pieck toege licht Spr. wees er op, dat Jürgens zich aPeen tijdens den oorlog te Hannover aan een '50-tal misdrijven had schuldig gemaakt. De sociaal-democraat Leinert was van mee ning, dat het communistische voorstel niet ver genoeg ging en stelde voor het te verwijzen naar dc juridische commissie. Aldus werd be sloten. Jürgens gevangen gezet. Volgens de bladen is Jürgens met zijn vrouw- naar Stargard overgebracht en in het huis van bewaring aldaar opgesloten. HET PROCES-BOTHMER. Een bekentenis deT gravin. Naor de Tog meldt, zou gravin Bothmcr be kend hebben, dat zij den brief von zustor Hieronymo, die zoo'n grpote rol in het proces gespeeld heeft, zelf heeft geschreven. FRANKRIJK EN HET VERDRAG VAN LOCARNO. De Senaat en Locarno. Dc senaatscommissie van buitenlandsche zo- ken heeft zich met elgemeene stemmen uitge sproken voor dc ratificatie van het verdrag van Locarno. GEEN AFTREDEN VAN TIRARD. Keulen, 1 Maart. (H.N.) Het bericht, dat de hooge commissaris van Frankrijk in de Rijnlandcommissie, Tirard. als zoodanig zol «fu-edpn, wordt tegengesproken. EEN RELLETJE TE PARIJS. Dooden en gewonden. Na afloop van een vergadering van stakende straatmakers tc Parijs is het tot een botsing ge komen met de politic. De stakers trachtten eer» in hechtenis genomen makker te bevrijden, waarop de politie hen uiteenjoeg. Daarbij zijn twee mcnschcn gedood cn eenige gewond. EEN BOTSING TUSSCHEN COMMUNISTEN EN ROCHTSCHE JONGELINGEN. Sodoul loopt kwetsuren op. Op een bijeenkomst van de communistischo partij in een plaats in den omtrek van Poitiers, die door Sadoul belegd was. is het tot vecht partijen gekomen met 150 jongelingen van een Techtsche politieke organisatie, waarbij ver scheidene personen zijn gewond, o.w. Saoul zelf. STAKING VAN BOUWVAKARBEIDERS. De bouwvakarbeiders te Parijs zijn gister middag een demonstratieve staking begonnen wegens een loonskwestie. DE OORLOGSSCHULD VAN FRANKRIJK. Doumer de volgende week te Londen verwacht. Verwacht wordt, dat de Fransche minister van financiën, Doumer, a.s. week naar Londen zal komen om de onderhandelingen met don kanse lier der schatkist, Winston Chamberlain, om trent de Fransche oorlogsschuld aan Groot- Britannië te hervatten. DE RIJKSCONFERENTIE. Op de vragen in het Lagerhuis heeft Amery, de minister voor dominions en koloniën, mee gedeeld, dot het voornemen is, dot de rijkscon ferentie in October verschillende vraagstukken van buitenlandsche politiek en verdediging zoJ behandelen, w.o. die, welke uit het verdrag vnn Locarno voortvloeien en verder economische zaken. Uit Sydney wordt gemeld, dat Bruce, de pre mier van Australië, heeft bekend gemaakt, da* hij de rijksconferentie in October persoonlijk zal bijwonen. DE KABINETSCRISIS Staatsminister Mohwinckel heeft gisteren bij den koning zijn vei zoek om ontslag ingediend. De koning verzocht hem de leiding der staats zaken te blijven waarnemen, totdat een nieuw kobinet zal zijn gevormd. Als opvolger heeft Mohwinckel den koning den leider der rechterzijde Lykke cn den lei der doT boerenpartij Mellbye vooigesteld, die beiden bij den koning zijn ontboden. EEN BRITSCHE DAGBLADCORRES PONDENT MET UITZETTING BEDREIGD, Rome, I Maart. (H.N.) De fascisten heb ben den voorzitter van de verecniging van de buitenlandsche pers verzocht den correspon dent van de Daily Express een wenk te geven om Italië to verloten, daar hem anders onaan genaamheden zouden worden bereid Dit ge schiedt nonr aanleiding van de berichten over do gezondheid von Mussolini, welke de cor respondent aan zijn blad heeft geseind. POLEN EN LOCARNO. Warschau. I Maart. (H. N.) In d© Poolscho londdogcommissie voor buitenlandsche zaken is vandaag het debat over het verdrag van Locarno begonnen. Do leider der boerenpartij Dombslri oppeid© verschillende bezworen cn wees er op, dat d© Westelijke grenzen van Polen door het orbitra- geverdrog niet zoo goed worden beschermd als door het covenant van den volkenbond Hij verklaarde zich daarom legen ratificatie van 't verdrag. Ook ondcrc afgevaardigden der op positie spraken in gelijken zin. Morgen komt het verdrag in do openbaro zitting van den landdag in behandeling. Hier is de aanneming van het voorstel voor ratifi- cotic door de rcgecringscoulitic verzekerd. D© eerste minister, graaf Skrzinski, vertrekt dan Donderdag naoT Gcnève. GEVAT MAAR WEER ONTSNAPT. W e e n e n, 1 Maart. (H. N.) Do odvocoat Toub, die in 1924 een belangrijk bedrag had verduisterd cn sedert verdwenen was, is dezer dogen tc Nico gearresteerd. Hij zou dooT do Frunsche politi© uitgeleverd worden, doch wist op do reis naar Oostenrijk kort voor Passau weer te ontsnappen DE VALSCHE BANKBILJETTEN. Fronkrijk en het onderzoek. De Franscho gezant te Boedapest bracht gisteren een bezoek aan den minister-president ten einde opheldering te verzoeken over ze kere aangelegenheden, die door de pers zijn bekend geworden. Een discussie in 't porlcmcnt. Boedapest, I Maart. (V. D.) Het par lement zette heden de debatten over de voL, scha muntersaffaire voort De stoetsadvocaat heeft graaf Emmerich. Korolyi en Paul Teleki opgeroepen om hen venals markgraaf Pallavicini in verhoor t« nemen. De minister van justitie heeft verklaard dat het onderzoek nog voltooid moet worden en dat de slotbehondeling derhalve eerst in April kon plaats vinden. De Obcrstaatsenwalt deelt mede, dot de politi© te Angora langs di- plomatieken weg verzocht is den museumdi recteur Meszoros in verhoor te nemen. Win- disohgTötz weigert op tachtig van do honderd vragen, die hem gesteld worden, het ant woord. Bezwaren tegen deelneming der regeering-Bchden aan de Vol kenbondszittingen. Boedapest, I Maart. (H. N.)De sociaal democratische partij heeft er tegen gepi'oto» Houdt bestendig een karakter voor pogen, een voorbeeld, dat gij in uw leven wilt navolgen. Door Mrs. C N. WILLIAMSON. Nederlnndsche vertaling van Ada van Arkel 17 Al deze overwegingen kalmeerden Sheüa eenigszins. Ze nam een kandelaar in elke hand en onderzocht zoo goed ze kon de muur techrs van de schoorsteen, waar de gedaante ver dwenen was; maar zoover ze kon opmaken door van dichtbij te kijken en haar hand langs de eiken wand te laten gaan, was er geen deur of een andere opening in het beschot. Toen ze zich overtuigd had, dat, zoo de muur ai een geheim verborg ze dit toch niet van nacht zou kunnen ontdekken, ging ze ritten cn wachtte zóó stil dat ze bijna niet durfde adem halen op een herhaling van het geluid. Maar er verliep een urn en alles bleef nistig. Ze zou niets bereiken met langer wachten, besloot ze, en huiverend van de kille nachtlucht kroop ze weer in bed. Ze verwachtte niet te zullen slapen, maar haar vermoeidheid*"overwon haar vrees en nadat ze in wakende gedachten had getobt over het geheim, begon ze nu in verwarde droom te trachten het te ontcijferen. Evenals den vorigen dag sliep ze door tot het klaarlichten dog was, maar het was vroeger dan den vorigen dag cn toen ze zich snel gekleed had, meende ze, dat ze wel tijd zou hebben voor een kleine onder zoekingstocht vóór de bediende kwam met haar ontbijt. Maar die tocht was nog kleiner don ze verwacht had, want zooals ze reeds had ver moed, kon ze niet hooger komen dan haar kamer. De steenen wenteltrap, die vroeger naar boven leidde, was nu dicht gemetseld. Op de verdieping onder de hare was de deur niet op slot en sen blik daarbinnen over^rigde haar dat er geen geheim was. De lambriseering was long geleden door iemand met een slechten smaak gerepareerd en daarna niet onderhouden, zoo dat hij in een vervallen toestand verkeerde. Een paar oude meubelstukken en eenige leege pak kisten en doozen en rollen karpet waren alles wat de kamer bevatte. Alles was duidelijk te zien in het heldere licht dat door de gordrjn- looze vensters naar binnen stroomde. Uit de kamer geüjkvloersch klonk het geluid van ha meren en Sheilo begreep dat dc timmerman, die volgens de huishoudster daar zijn werkplaats had al aan het werk was. Het was meer dan onwaarschijnlijk, dat er een zichtbare wijze van communicatie met dc bovenverdieping zou zijn in een kamer die ge bruikt werd als timmermanswerkplaats en als er een geheim was, zou ze er onmogelijk naar kunnen zoeken terwijl de timmerman daar be zig was. Alles bij elkaar duuïde de onderzoekings tocht van het meisje nog geen tien mini*ten en ze bereikte er niets mee behalve een ge dachte, die haar plotseling trof. Waarom, zoo vroeg ze zich zelf af, was die ecne kamer degene die zij bewoonde onderhouden, ter wijl de onderen verwaarloosd waren en onbe woonbaar? Stond de reden daarvoor In eenig verband met de geschiedenis van den toren, of was er een andere geheime oorzaak voor, af gescheiden van de spookhistorie? Ze besloot deze vragen eens aan de huishoudster te doen zonder haar iets te vertellen van haar onder vindingen, die ze nog steeds vast van olan was, voorloopig in ieder geval, te verzwijgen. Ze was zeer nerveus en opgewonden, en dit was er sinds gisteren niet beter op geworden, maar toch waren haar gedachten niet verward. Ze voelde, dat als ze maar de hand kon leggen op een enkele aanwijzing, ze in staat zou zijn meer uit te vinden, waar nu alles een chaos leek. V Ze haastte zich met haar ontbijt, opdat ze nog eenige woorden zou kunnen wisselen met dc huishoudster, vóór ze naar mr. Mc. Kinnon cing; en ze zocht een aanloopje door jufffrouw Ritchie te vragen of ze haar meubels in haar kamer wat verplaatsen mocht. Ze zou zoo graag de sofa en de tafel anders zetten, zei ze, maar ze wilde het niet op eigen houtje doen. „Wel, lieve kind", zei de vriendelijke oude vrouw, „U kunt met uw eigen kamer net doen wat u wilt. Dc hoop dat hij naar uw zin is? Ik ging gistermiddag met opzet naar boven om u te vragen hoe u het maakte, maar u was er niet zeker bezig, denk ik, hoewel het bijna theetijd was." Dit was precies de wending, die Sheila ge hoopt had, dat het gesprek zou nemen. Ze be dankte juffrouw Ritchie en zei dat ze verrukt was over haar kamer. „Ze is mooi genoeg voor een gravin, dus zou het al heel gek zijn als ik er niet me* tevreden was", lachte ze. „Maar het verwon dert me wel, dat het de eenige kamer in den toren is, die ze bewoonbaar hebben gemaakt. Er is van daar uit zoo'n prachtig gezicht en al hebben de gasten dan bezwaren tegen de spookhistories, de employé's zullen toch wel niet zoo bijgeloovig zijn." „Het was de moeite en de kosten niet waard om de andere kamers te repareeren, veronder stel ik", antwoordde de huishoudster, „omdat men toch merkte dat de gosten ze niet wilden hebben. In c)ie boven de uwe, is het dok inge vallen, en daarom hebben ze de trap maar toegemetseld, dot was makkelijker dan de heele bovenverdieping te reporeeren. Maar u hoeft niet bang te zijn, de vloer is zoo dik, dat er geen kans is dat het puin er door zal varlen- Het is zoo al jaren long. Om dezelfde reden zouden ze ook nooit iets aan uw kamer hebben laten doen, en de heele toren zou aan zijn lot over gelaten zijn, maar die kamer van u hebben ze nooit zoo laten vervallen als de anderen. De oude lord Glentorly wilde dat niet hebben cn toen ook het kasteel voor het hotel was aange kocht, was er hier dus niets meer te doen, be halve nog een enkel meubel er neer te zetten en het een beetje gezelliger te maken." „Gebruikte de oude Lord Glentorly mijn ka mer dan?" vroeg Sheila. „O nee. Zoover ik weet ging hij er zelfs nooit heen. Maar eh de badkamer en al de andere verbeteringen zijn gemaakt voor iemand, die eens van veel gewicht was voor de familie en zoolang als de oude markies leefde werd er hier niets veranderd. Toen mr. Mc. Kinnon di recteur werd gaf hij orders, dat een paar van de mooiste meubelstukken ergens anders zou den worden gezet, maar het bed, dat toch het mooist© von alles is, kon niet verplaatst wor den. Misschien heeft u we! opgemerkt, dat h€t in den muur gebouwd is en ik denk, dot dat al honderden jaren geleden gebeurd is. Ik weet den datum niet, maar ik weet wel, dat het heel oud is en ik durf wel zeggen, dat de handelaars in antiquiteiten er een massa geld voor zou den geven, als het te koop was." Sheila had nu gehoord wat ze had willen weten, maar veel wijzer was ze er tenslotte niet door geworden. Ze zog aan een zeker „ver strakken" van het goedmoedig gezicht van de oude vrouw, dat deze niet van plan was zich to loten uithooren over die „gewichtige persoon", voor wicn de oude Lord Glentorly klaarblijke lijk die eenc kamer in den toren in orde had gehouden en Sheila begreep, dat de geschiede nis, wat die ook zijn mocht, met hem in ver band stond. „Als ik er achter moet komen, dan zal het niet door haar zijn. maar door mr. Munro", zei ze in zich zelf, toen ze juffrouw Ritchio goedendag gezegd had Haar vrouwelijk instinct vertelde haar reeds, dat ze niet tevergeefs een dienst zou behoeven te vragen aan haar col lego en hoewel ze geen ernstig beroep zou hebben willen doen op den jongen man, besloot ze toch te trachten, het verhaal over den spooktoren uit hem te krijgen. Dien morgen had ze geen gelegenheid om hem alleen t« spreken, en er gebeurde dien dog niets van beteekenis, behalve indien dit ge wichtig kon worden genoemd dot ze kennis maakte met grovin Karovski. Mr. Franklin, in plaats van hoor tijd zelf te gebruiken, leende haar uit aan zijn vriendin de gravin, die een aardige privé-zitkamer had, van de rest van haar suite afgescheiden door een zware por- tière. Sheila had gedacht <3at ze de donkere, mooie vrouw niet zou mogen lijden, ze had een te bij zonder uiterlijk, te vreemd, dan dot ze volgens de wat bekrompen opinie van een jong meisje vertrouwd kon worden. Maai haar vooroordee- len smolten weg als sneeuw voor de zon voor de onverwacht© charme, die van de manieren van de gravin uitging. Bovendien zou zo niet menschelijk zijn geweest, als z© zich niet weinig gevleid had gevoeld door do duidelijke wensch van zulk een prachtig schepsel om haar aandacht te trekken. (Wordt vervolgd), j

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1