MAISON DE NOUVEAUTÉ Het nieuwste in 9arneeringen, galons, „DE EEMLANDER" BUITENLAND. kanten en knoopen. Pianohandel L. KLEIN BINNENLAND. ABONNEMENTSPRIJS r" *- PRIJS DER ADVERTENTIEN met inbegrip van een EERSTE BLAD. Eén maal in Uw leven Gebr. Perzina Voorjaarshoeden 'II In Massa's Slijterij 24e Jaargang No. 208 toort 2.10, idem üanco per post S.per weck (met eTatis verzekering tegen ongelukken) 0.17& alxondcrlijke Cj05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. o. ARNHEMSCHE POORTWAL2A. POSTREKENING N*. 47910. TEL. INT 813. PonderdaT 4 Mairt 1928 bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanb'e- dingen en Licidadigheids-adve tentiën voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan xcei ▼ooidechgc bepalingen voor het adverteetcn heoe circuiaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND DE KWESTIE DER UITBREIDING VAN HET •AANTAL RAADSZETELS. Chamberlain zal vandaag een uit eenzetting geven. Een Britsche kabinetsraad. Londen, 3 Maart. (H. N.) Baldwin, de eerste minister, heeft vanmiddag in het Lager huis meegedeeld, dat sir Austen Chamberlain morgen een volledige verklaring in het huis zal afleggen omtrent de aangelegenheden, die de volgende week op de vergadering van den Volkenbond zullen worden behandeld, waarbij hij in het bizondcr den toestand zal behande len, die ontstaan is naai aanleiding van de aanspraken van sommige staten op een per manenten zetel in den raad van den Volken bond ter gelegenheid, dat Duitschland lid van den raad zal worden. De eerste minister voegde hieraan toe, dat daarna gelegenheid tot debat zal hestaan. Vanmorgen is een kabinetsraad gehouden, waarin beraadslaagd is over de houding, welke ten opzichte van de toekomstige samenstel ling van den raad van den Volkenbond zal worden aangenomen. De beide voornaamste Engelsche gedelegeerden bij den raad van den Volkenbond zullen sir Austen Chamberlain cn burggraaf Cecil zijn Zij zullen worden verge zeld door sir Cecil Hurst, juridisch adviseur van het ministerie van buitenlnndsche zaken en de hceren Lampson, Selby, Cadogan, Roberts en Bentinck, van het ministerie van buitenland sche zaken, schout bij nacht Aubrey Smith, technisch deskundige cn majoor Young van het ministerie van koloniën. De samenstelling van de Fronsche delegatie. 'De Fronsche delegatie naar den Volkenbond, die Zaterdagavond uit Parijs vertrekt, bestaat uit Briand, Boncour en Louchcur. Spanje's delegatieleider. Dc Spaansche ministerraad heeft besloten, dat de minister van buitenlandsche zaken, j ^Yancruas. de Spaansche delegatie te Genève zal leiden. Beschouwingen van Vandcrvclde over de aangelegenheid. Bij dc beraadslaging over de begrooting van uitenlandsche zaken zeide Vandervelde om trent den Volkenbond o. m., dat men zeker het groote voorbehoud zou begrijpen, waartoe de regeering verplicht is in een kwestie, waarbij ich thans een vrij levendig meeningsverschil voordoet en waarbij het echter noodzakelijk is, dat er een billijke oplossing, gunstig vooi do toekomstige ontwikkeling van den Volkenbond, kan worden gevonden in kalmte en weder- zijdsch vertrouwen. De Raad van den Volken bond bestaat uit permanente en gekozen leden of, euphemistisch gesproken, groote mogend heden en mogendheden van den tweeden rang, welk cuphemisme, toegepast op den Volken bond, in zekere mate juist is. De samenstelling van den Raad heeft eenige veranderingen on dergaan. Met algemeene stemmen werd de uit breiding van het aantal niet-permanente leden aangenomen. België zag zijn mandaat perio diek onderworpen aan het risico van niet-her- nieuwing. Volgens ons, aldus Vandervelde, moest, om dit risico te bezweren, een regeling worden aanvaard, waarbij de duur dpr manda ten en de voorwaarden van herkiesbaorheid duidelijk werden omschreven. Onze afgevaar digden hebben krochtig meegewerkt aan de sa menstelling van een dergelijk reglement en het hangt van de ratificatie van Spanje of, of een amendement op art 4 van het pact in werking zal treden, dot onbetwistbaar het opgestelde reglement zal doen functioneeren. Het aantal der permanente leden is eveneens het onderwerp van zekere besprekingen ge weest. Thans worden verschillende condidatu- ren aangekondigd Die van Duitschland heeft tot dusver geen verzet gewekt. Andere candf- daturen zijn die van Brazilië, Spanje, Polen en wellicht China Spr. wilde op gecnerlci v/iize over deze candidnturen een bepaalde meening uiten De kwestie is samengesteld en is nog ingewikkelder gemaakt door een perscam pagne, die de gröote fout l^eging deze of som mige candidaturen voor te stellen als een te genwicht, om niet te zeggen een tegengif, noodzakelijk geworden door de toetreding van Duitschland tot den Raad Onder dat aspect zal de Volkenbond de candidnturen niet be spreken Ei zijn andere en betere argumenten. Spr wilde ze noch ontwikkelen noch bestrij den, maai alleen de aandacht van de Kamei en van de Belgische openbare meening vesti gen op eenige beschouwingen van algemeenen aard. Waai zal men ophouden niet de al of niet gerechtvaardigde uitbreiding van den Raad Het is niet twijfelachtig, dat die, welke men op het oog heeft, in zekere mate uitbrei ding geeft aan hot begrip van permanent lid van den Raad. Er is wellicht, wat de politieke macht betreft, mindei afstand tusschen de can- didaten en zekere andere leden van den Vol kenbond dan tusschen de candidaten en tegen woordige permanente leden van don Raad. Als men daarentegen van oordeel is, dat de politieke macht of de algemeenheid van belan gen niet het eenige criterium zijn voor het maken van onderscheid, ziet men dan niet, dat ook andere staten dan de bekende candidaten een beroep kunnen doen op hun koloniaal ge bied, hun bedrijvigheid op industrieel gebied, hun economische expansie, hun historische en cultureele beteekenis naar buiten, die hun even eens het gegronde recht zouden geven om per manent zitting te nemen in den internationalen areopngus Ik vrees, aldus de minister verder, om mijn heele meening weer te geven, dat, als RECLAMES. Van 14 rebels 4.05. elke regel meet 1.— Utrechtsche weg 38 - Tele'. 302 de Volkenbond den weg opgaat, dien men hem wil doen inslaan, hij er binnenkort toe zal ge bracht worden een nieuwe bezending perma nente leden te scheppen en onvermijdelijk als gevolg daarvan het aantal niet-permanente le den uit te breiden. Wij zullen aldus een Raad krijgen van 18 20 leden of meer. Ik zie twee nndcelige gevolgen van dezen toestand: in do eerste plaats het in discredict brengen van do Vergadering tegenover den Road, waarin bijna alle stoten zullen vereenigd zijn, die een ze kere politieke beteekenis hebben Wij zijn er zelfs bij een dergelijke veronderstelde uitbrei- ding geenszins zeker van 'permonent in den Rond zitting te hebben Ten tweede: zelfs voor staten, die permanent of tijdelijk in den Rond zitting zul'en hebben, voorzie ik een gevaar lijke vermindering van invloed, want een to talrijke Raad zal moeilijk beraadslagen. He» zal niet uitblijven, dat er officieus of officieel een beperkt comité zal gevormd worden, dot het eigenlijke orgaan zal zijn, dot besluiten neemt. Dit is het wm thans de Belgische re geering bezig houdt. Ik vraag u niet een besluit te nemen, ik wfl dit zelf' ook niet doen, want, zooals Chamber lain gisteren zeide, is het hoogst noodzakelijk, dat wij naar Genève gaan, zonder dat onze hon den gebonden worden, zonder imperatief man daat, teneinde in een geest van wederzijdsche verzoening te zoeken naar oplossingen, die h<*t gunstigst zijn voor de belangen eener goede internationale verstandhouding. Bij het zoe ken naar die oplossingen zal de Belgische re geering, met wie ik in nauw contact zal blij ven, zich doen inspireeren door de gevoelens, die Briand in de Fransche Kamer in zoo schoo- ne taal heeft geuit bij zijn verdediging von de overeenkomsten von Locarno. DE HOOGE COMMISSARIS VAN DEN VOLKENBOND VOOR DANZIG. Verklaringen van Prof. Vun Hamel. Prof. van Hamel heeft gistermiddag de ver tegenwoordigers der Danziger bladen ontvan gen en hun in een toespraak verklaard, dot hij er naar zal streven zijn ambt onpartijdig te be- kleeden, teneinde de bestaande tegenstellingen zoo veel mogelijk Uit den weg te ruimen. Don zig en Polen moesten hem, naar hij zeide, als een vriend beschouwen. De voorzitter der ver- eeniging van de Danziger pers dankte den commissaris voor de betoonde vriendelijkheid en sprak de hoop uit, dat ook in de toekomst het contact met de pers gehandhaafd zal worden. DU1TSCHL A Mn BESPREKINGEN TE BERLIJN. B e r 1 ij n, 3 Maart. (H. N.) Dc rijkskanse lier is gisteravond laat uit Hamburg te Berlijn aangekomen. Vanmiddag vindt een kabinets raad plaats, waaraan alle aanwezige rijksmi nisters zullen deelnemen. Men neemt aan, dnt morgen de samenstelling en het tijdstip van het vertrek der delegatie die Duitschland re Genève zal vertegenwoordigen, vostgesteld zullen worden. Dc bespreking met de leiders der regeeringspartijen, die oorspronkelijk Maandag zou plaats hebben, vindt reeds he denmiddag in den rijksdag plaats. Hier zullen alleen vraagstukken von binnenlandschen po- litieken aard worden besproken. DE NIEUWE ITALIAANSCHE GEZANT. B e r 1 ij n 3 Maart. (H. N.) De nieuwe ge zant van Italië te Berlijn, Marescotti, is gister- j avond te Berlijn aangekomen en zal vermoede lijk zijn opwachting bij Stresemann maken DE ARRESTATIE DER DUITSCTTERS IN POOLSCH OPPER-SILEZIÉ. Wilt cij slechts ten klankvolle piano aan schaffen, koopt dan een I oflei nncior- van II. M de i omn;i' V erfegenwoordiqer litrecht schestraat 44. n roup keuze 9.75 0.50 4.90 Atelier voor het Modarniseeren van oude Hoeden. MODE MAGAZIJN ,,L' HIRONDELLE" W. K, VAM ROSSUM ANGFSIÜAAT 16-18 - AMERSFOORT zijn verhr'iebaar „Bootz" likeuren als; „Crème de Roses" „Crèma de Vanille" „Berliner Kummel" Bitter'<oeV:eè '3. p.flesch,, en verder Massa's Schillet je I Advocaat Massa's Boerenionoens, enr II HAVIX 41 - Te'e'oon 29? FRANKRIJK. HET FINANCIEELE VRAAGSTUK. Een Duitschc protest-nota. Dc Duitsche gezant te Warschau heeft op I Maart in opdracht van de rijksregeering aan den Poolschen minister-president een nota overhandigd, waarin met klem wordt geprotes teerd tegen de teugellooze Poolsche perscam pagne. die gevoerd wordt naar aanleiding van de jongste arrestaties van Duitschers in Poolsch Opper-Silezië en in het bijzonder ge richt is tegen het Duitsche consulaat to Kat- towitz. EEN STAD IN MOEILIJKHEDEN B e r 1 ij n, 3 Maart. (H. N.) Naar de „Bode uit het Reuzengebergte" meldt is de stad Strie- gau door het lichtzinnig verleenen von credie- ten aan een conservcnafbriek, die thans in moeilijkheden is geraakt, voor 1,4 millioen benadeeld. ONSCHULDIG VEROORDEELD. Berlijn,4Maart (H. N.) De rechtbank te Glatz heeft een zekeren Trautmann uit Reichenau (Silezië), die in 1911 door deze rechtbank wegens moord tot 12 jaar tuchthuis straf was veroordeeld, bij de herziening van zijn proces vrijgesproken, door aanteekeningen waren gevonden, waaruit bleek dat de moord, waarvan Trautmann beschuldigd werd, in wer kelijkheid door een ander was gepleegd. BF.1 OIE BELGIË EN HET HAAGSCRÊ HOF. De Senaat heeft de toetreding van België tot de facultatieve clausule van het Perma nente Hof van Internatonale Justitie goedge keurd. Het communistische en het socialistische tegenontwerp door de Kamer verworpen. De Kamer heeft gisteren bij de behandeling van het ontwerp tot het financieel herstel, dat zij uit den Senaat heeft terugontvangen, met 399 tegen 32 stemmen een communistisch te genontwerp verworpen, dat een belasting van 10 a 25 pet. voorstelde op de fortuinen van meer dan een millioen en het instellen van een monopolie voor den handel met het buiten land. Blum heeft verklaard, dat de socialisten te gen het ontwerp zullen stemmen, zooals het uit den Senaat is teruggekeerd, daar zij van oordeel zijn, dat de indirecte belastingen, die er in zijn opgenomen, de duurte zullen doen toenemen. Hij verdedigde het socialistische tegen-ontwerp tot instelling van een buiten gewone heffing op den verworven rijkdom, het instellen van een nationaal tabaksbureau, de verlaging van de militaire uitgaven met een milliard en de afschaffing van de aandc'elen aan toonder. Art. 1 aanvaard. De Kamer heeft art. 1 van het finoncieele ontwerp aangenomen, dat hen, die onder de in komstenbelasting vallen, verplicht elk jaar hun aangifte onder eedsdwang te hernieuwen. Protestactie tegen de nieuwe be lastingen. Het stakingsparool, uitgegeven door ver schillende organisaties van winkeliers als pro test tegen de terugwerkende kracht van de nieuwe belastingen, werd gisterochtend te Parijs volgens de wijken verschillend opge volgd. Om 2 uur 's middags waren ongeveer alle kleinere zaken te Parijs gesloten. De groo te magazijnen daarentegen onderbraken den verkoop niet, doch haalden de geëtaleerde goe deren naar binnen. De beweging had het meeste succes in de buitenwijken, waar alle zaken hun deuren gesloten en de gordijnen hadden laten zakken. In het centrum van Parijs en op de groote boulevards hadden de café's hun buitenzitjes opgeruimd. Alleen de luxe zaken bleven open. Volgens de politie zijn te Parijs en voor steden 90 h 95 pet. der winkels gesloten ge weest. De apotheken, groote magazijnen en coöperaties bleven open. De winkeliers hebben verscheidene protestvergaderingen gehouden en hun eischen in een motie belichaamd. In de provincie hadden eveneens betoogingen plaats DE LUCHTVAART ONDERHANDELINGEN TUSSCHEN DUITSCHLAND EN DE GEALLIEERDEN. P a r ij s, 3 Maart. (H. N.) Volgens de Ex celsior zal de overeenkomst betreffende do luchtvaart, waarover tusschen de geollieerdor en Duitschland onderhandelingen zijn gevoerd, binnenkort tot stand komen Het zal de Duit sche industrie worden toegestaan allerlei soort van transportvliegtuigen te vervaardigen, zon der eenige belemmering, wnt het aantal poai- dekrochten der motoren betreft. Slechts moe ten er waarborgen bestaan, dat deze vliegtui gen niet in bombardcervliegtuigen kunnen wor den veranderd Ook eendekkers, geheel uit metaal vervaardigd, die weliswaar postvlieg tuigen worden genoemd, doch ieder oogenblik ols verkenners cn jachtvliegtuigen kunnen dienst doen, blijven verboden. Verder zol het luchtverkeer, waarbij het vliegen over buitcn- landsch gebied noodig is, in deze overeen komst worden geregeld. BESPREKINGEN TUSSCHEN N1NTSJITSJ EN BRIAND. P a r ij s, 3 Maart. (Belga). Nintsjitsj heeft vanoch'end zijn eerste bespreking met Briand gevoerd. Het gesprek heeft vooral geloopen over de Grieksch-ZuId-SIovische betrekkingen en de vraagstukken, die in den Volkenbond aan de orde zullen komen. NOORWEGEN. HET NIEUWE KABINET. De president van het Storting, Lykke, heeft bij den koning de volgende ministcrslijst in gediend Lykke, minister-president en buitenlandsche zaken. Wefring, verdediging. Konow, financiën. Venger arbeid. Christensen justitie. Magelssin ceredienst en onderwijs. Morell sociale aangelegenheden. Robertson handel. Baröl. landbouw. POLEN. POLEN EN HET VERDRAG VAN LOCARNO De Locarno-wet is gisteren ter ratificatie in den Senaat ingediend. Bij deze gelegenheid heeft minister-president Skrzynski een korte verklaring afgelegd, waarin hij den Senaat de aanneming van de wet uonricd. Zijn betoog, dot zich beperkte tot uiteenzetting van het werk van Locarno, kwam overeen met de rede, die hij onlangs in den Landdag daarover heeft gehouden. EEN'VIERVOUDIGE MOORD Warschau, 3 Maart. (H. N.) In een na burig dorp heeft een 55-jnrige boer zijn dri* zonen en zijn vrouw, terwijl zij in slaap waren, met een bijl het hoofd afgeslagen. Daarna trachtte hij door ophanging oen einde aan ziin leven te maken, doch werd hierin verhinderd door de buren, die kwamen kijken. De politie werd gewaorschuwd en heeft den man gear resteerd. HONGARIJE. DE VALSCHE BANBBIUETTEN. De Fransche Kamer en de zwcndelaffairc. Bij de bespreking der interpellaties over de Hongaarsche valsche munterszaak beschuldig de de socialist Fontanier de Hongaarsche re geering van medeplichtigheid en schending van het Volkenbondsstatuut De communist Vaillant Couturier verweet de Hongaarsche regeering een zonderlinge zwakheid. De socia list Blum verzekerde, dat hij en zijn vrienden in deze zaak geen partijbelang op het oog hebben. Het ging slechts om een kwestie van openbare zedelijkheid. Blum vroeg met na druk, of de Hongaarsche gedelegeerden te Genève behandeld zullen worden zooals de gedelegeerden der andere naties. Ten slotte, na de krachtige tusschenkomst van Briand, hebben de interpellanten, die niet wilden, dat de Fransche Kamer verdeeld zou schijnen over een kwestie, waar zij het eens over is, hun interpellaties ingetrokken. In zijn antwoord aan de interpellanten over de zaak der valsche bankbiljetten verklaard® Briand het onmogelijk thans, vóór de beslis sing der Hongaarsche justitie, een bespreking der feiten te aanvaarden. Hij voegde er bij, dat een weigering aan de gedelegeerden van onverschillig welk land om zitting te nemen in den Volkenbond, de negatie zou zijn van alle mogelijkheid van actie van den bond en het zou een kwaad voorbeeld zijn, indien Frankrijk zich als rechter over andere naties wilde opwerpen. De Fransche regeering heeft haar plicht ge daan. Dank zij de Hollondsche politie, aan welke hij hulde bracht, heeft zij verkregen, dot Fransche agenten bij het onderzoek en het verhoor aanwezig konden zijnzij eischte sanctiesde regeering liet vooraanstaand® persoonlijkheden arresteren. Briand protes teerde tegen de aanmatiging om van Parijs uit een zaak in Boedapest te beoordeelen. De Fransche regeering zal op het geschikte oogen blik alle gevolgtrekkingen uit de feiten ma ken Achter deze ongelooflijke roof onderneming, zeide hij, schuilt een aanslag op den vrede, die de Volkenbond veroordeelen moet om een herhaling te voorkomen. Briand besloot met Horthy buiten kwestie te stellen. Het recht zol zijn doel bereiken. Ik verzoek u niet vooruit te loopen op de ge beurtenissen. De regeering zal haqr plicht doen. NOORD-AhRlKA. DE STRIJD IN MAROKKO Een uitgestelde Spaansche opcrotie- Dc Spaansche ministerraad besloot op voor stel von den hoogen commissaris van Marokko dc in den sector van Tetoeon voorbereide operatie uit tc stellen. Het bombardement van Tetoeon. Uit Tenger wordt d-d. 3 Maart gemeld Gisteren cn vandaag is het hevige bombar dement von Tetoeon voortgezet. Gisteren zijn 8 porsonen gedood. De Spanjaarden maken toebereidselen voor een aanval om de kanon nen uit hun positie tc verdrijven men neemt waar, hoe de Riffijncn op de hoogten concen- trecren om weerstond tc bieden. Vandaag wos het artillerievuur geconcen treerd op het arsenaal. Er waren echter geen treffers. Een voorbereidende aanval van hot Spaansche vreemdelingenlegioen werd met succes door de Riffijncn nfgvslagen, die do Spaansche voorhoede dwongen tot een over haasten terugtocht op dc hoofdmacht. CHINA DO BURGEROORLOQ. Met tweede en derde nationale leger verslagen. Uit Peking wordt d.<L 3 Maart gemeld De burgeroorlog ontwikkelt zich snel. Het tweede leger van de Kwo Min Tsjocng .(he4 nationale leger), dot zich in de provincie Ho- nan bevindt, is in schier vollcdigcn terugtocht- De er tegenover staande troepen von Woc Pci Foc hebben Tsjcngtsjnu bezet. Het derde leger van de Kwo Min Tsjocng i» bij Tientsin verslagen en gedemoraliseerd, maar het eerste Kwo Min Tsjocng-lcger vorv generaal Feng Yoe Hsiang heeft gcvcchtsfron- ten gevestigd te Matsjpng bij Tientsin, bij Loeontsjon cn Jchol. Dc er tegenover staand» troepen op de drie fronten zijn ongeveer even krochtig en ontvangen versterkingen. De troepen van Tsjong Tso Lin in actie. Gemeld v rdt, dot de troepen van Tsjong Tso Lin langs den PekingMoelcden spoorweg ten zuiden van Peking vooruitrukken. Feng moet groote hoeveelheden munitie van dc bolsjewisten hebben ontvangen. DE STAKING IN DE KATOENINDUSTRIE. Het werk wordt hervat Uit Sjanghai wordt gemeld, dat 3000 sta kers uit dc katoenspinnerijen Nogaiwota Kaisha onvoorwaardelijk het werk weder op- nomen. Men verwacht, dot dc rest der stakers spoedig zol volgen. ZUID-AMERIKA. VALSCHE BANKBIJ JETTEN IN ARGENTINIË. Dc voornaamste daders aan gehouden. De New York Hereld verneemt uit Buenos Aires, dat in Argentinië een complot tot het vervalschen van bankbiljetten op groot® school is ontdekt. In dc provincie Mendoza zijn twee soorten betalingsmiddelen in omloop, n.l. bankbiljetten die door den staat en bankbil jetten. die door d'e provincie worden uitgege ven (z.g. schatkistbrieven). Men heeft nu een geheime drukkerij ontdekt, waar meer dan 3600 schatkistbrieven vervaardigd zijn, die voor het gTOotste deel in omloop zijn gebracht Do namaak is zeer geslaagd. De voornaamste schuldigen zijn gearresteerd- AUSTRALIË. DE BOSCHBRANDEN Te Plenty Rangers, in den staat Victoria, is brand uitgebroken in een groote plantage. Er is een schade aan de bosschcn van naar schat ting een millioen pond sterling toegebracht. De brand dreigt zich uit te breiden naar een an dere plantage, die eenzelfde waarde vertegen woordigt. Nader wordt gemeld, dot het vuur op eenige plaatsen bedwongen is, zoodat voor uitbrei ding niet meer zoo zeer gevreesd wordt. DE KABINETSCRISIS. Nieuwe onderhandelingen te 's-Gravcnhage Naar de Res.bode verneemt, zijn Maandag middag verschillende leden van het bijna ge formeerde kabinet-Limburg telegrafisch naar Den Haag opgeroepen, met wie Dinsdag cn gisteren besprekingen zijn gehouden. Aan dez« besprekingen zouden wel de katholieke leden van dit kabinet hebben deelgenomen, maar niet de christelijk-historischen, althans niet da heer Slotemaker de Bruine. Aanvankelijk was gedacht, dat deze besprekingen gisteren voor- loopig ten einde konden worden gebracht, maar hierin is men niet geslaagd, zoodat de burge meester van Heerlen, mr. Waszink, die ristnr- avond noodzakelijk in Heerlen moest zij.i voor het presideeren van een raadsvergadering, gis termorgen telegrafisch mededecling heeft ge daan, dat hij gisteravond onmogelijk te Heer len aanwezig kon zijn en dc* raadsvergadering moest worden uitgesteld, wijl er voorstellen aan de orde kwamen, dre de aanwezigheid van den burgemeester noodzakelijk maakten. In bepaalde kringen ging gisteren het ge rucht, dat, alvorens zou worden overgegaan tot de benoeming van een formateur, gepoogd zou worden of dezu opdracht werkelijk kans

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1