IBOHNEMENISPRUS j *"n,rv PRIIS DER ADVERIENIIEN Adviezen voor Geldbelegging Verhuring van „DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. BUITENLAND. Eén maal in Uw leven Gebr. Perzina Pianohandel L. KLEIN Voorjaarshoeden M.V. MIDDENSTANDS-BANK Lips Safe - Loketten FEUILLETON. Het ondergtondsche Syndicaat. 24e Jaargang No. 209 toort 1 2.10, idem Iranco per poet f per weck (met era (is verzekering tegen onge ukken) 0.17* atzonderlijke nummert C.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD Vrfidai 5 Maart 1926 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHE"POORTWAL 2A. POSTREKENING N". 47910. TEL INT S13. van 1 4 regelt 1.05 mei inbegrip van een bewijsnummer, cikc regel meer 0 25, dienstaanbie dingen en Licidadigheids-advc tentien voor de helft der prijs Voor handel cn bedrijf bestaan zcei vooidecngc bcpalim.cn voor het advcnecien bene clicuairc, bevattende de voorwaar Jen wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE KWESTIE DER UITBREIDING VAN HET AANTAL RAADSZETELS Chamberlain houdt ccn grootc rede. De Engelsche minister van buitcnlondsch<- zaken heeft in het Lagerhuis de aangekondig de verklaring afgelegd inzake het vraagstuk van den Volkenbondsraad. Hij zeide, dat hit met ernstige bezorgdheid de ontwikkeling var het internationaal geschil dienaangaande hnd j gevolgd en ging dan voort Zich te verklaren voor of legen een bcpna'^r lolitiek in verbond met de samenstelling van den laad op g'ond hiervan, dat zij deze of gene partij in den bond zal versterken, lijkt mij tor blijk te geven van het niet begrijpen van de samenstelling en den geest van den bond er- een gevaar te zijn voor zijn duurzaam nut. D' afgevaardigden ontmoeten in den bond tal van moeilijkheden en zelfs tegenstrijdigheden maar als de bond in invloed en macht wil tor nemen, zooals, naar hij meende, den laatster tijd op gelukkige wijze het geval is geweest, dan moeten de afgevaardigden er, gelijk Briand gezegd heeft, niet louter hun eigen taal spre ken, maar de taal van Europa of inderdaad de taal van de wer'fld. Na^r^ntf zij rloari slagen, zullen zij de moeilijkheden te boven komen cn de verwachtingen vei vullen, die cV i, wereld bij de oprichting vnn don bond ge koesterd heeft Het schijnt den minister toe. dat dit gezichtspunt te veel uit het oog verlo eren is bij de geschilpunten, die in de blader- jder verschillende landen aangevoerd zijn. Als de daarin tot uitdrukking gebrachte uiterst"' derdaad de gevoelens der volken weergaven. ;ou men metterdaad den toestand somber ir oetcn zien. Chamberlain was echter aangc oedigd in zijn hoop op beter door de ge- latigdheid van de verklaringen der afgevoar- ligden van die landen, welke het nauwst bi' de zaak betrokken zijn. Hij wees in dit verban'-' op de toesproken van dr. Luther, Briand en d» ministers van buitenlandsrhe zaken van Italië België en Polen. In deze alle vond hij eenzelfde gematigde zienswijze en denzelfden ernstige wensch om het eens te worden. Wat hemzel' en de Engelsche regecring betreft, zei Chonv rlain, dat zij het zoo in breeden kring «re- 'oelde leedwezen deelen, dat dit belangrijk raagstuk bij deze gelegenheid aan de ord' ,ocst komen en thans moet worden besproken r lot is onder het oog gezien na elke bijeen komst van de volkenbondsvergadcring en d< thans naar voren geschoven aonspraken o] vertegenwoordiging of gewijzigde vertegen woordiging zijn reeds vroeger gehoord en be sproken. Chamberlain vond het evenwel na tuurlijk, dat zij, die hoop gekoesterd hebben die aanspraken hebben laten gelden en die telkens weer zijn afgewezen, omdat men inzo** dat het bezwaarlijk was eenigerlei wijziging t' rengen in de samenstelling van den raad op dat oogenblik, thans hun aanspraken opnieuw loten gelden, nu, tengevolge van het toetreden van een nieuw lid, niet alleen tot de vergade ring, maor ook tot den raad en tengevolge van de voorgestelde aanspraak van dot land op cc nieuwen vosten zetel in den raad, de zaak cp de agenda is geplaatst en behandeld moes worden. Als hij de oorzaak von de ongerust heid, die in de Britsche harten gerezen is, goor Tl" begrijpt, is zij een gevolg van de vrees, do B het openstellen van het vraagstuk op dit oogen blik de resultaten van Locarno zou kunnen be dreigen en misschien vooral, dot er iets in di I lucht hangt, dat geen eerlijk spel is. De minister over het werk var. Locerno. Chamberlain herinnerde eraan, dat Strcsr- mann in zijn jongste toespraak de aandarV heeft gevestigd op het feit, dat lord Castle reagh's portret hing in de kamer, waarin hc erdrag van Locarno is geteekend. Strescmann i deed zulks om er een gevolgtrekking uit tc maken en Chamberlain gelooft, dat deze juis» was. De politiek van Engeland, zoo ging de minister voort, is dezelfde als die lord Castle- rcagh volgde na de Napoleontische oorlogen, toegepast op de tegenwoordige omstondighe- den en met gebruikmaking van den Volken hond als werktuig, daar waar Castlereogh zich moest bedienen van het congres der groot" mogendheden. Wat is deze politiek? In de eer ste plaats het beschermen van de wereld te gen een herhaling van de onheilen, die zij loorstaan heeft en van de gevaren, waaraan zi: pas is ontkomen en, nadot zekerheid tegen zoo'n herhaling zal zijn verkregen, den ge wezen vijand te verwelkomen cn te steunen in het concert der volken cn zonder ophou den te streven naar verzoening, vriendschap en hartelijkheid. Dit zijn de dingen, die de re geering bewogen hebben mij naar Locarno t" zenden cn dat is de politiek, die m. i. belichaam'' is in het verdrag van Locarno en die voor ons van levensbelang is. Het is ccn voornaam cr integreerend uitvloeisel van onze politiek, dm het werk van Lo'corno zal worden voortgezet dol de geest van Locarno zal overheerschen "n dot de verzoening, waarmee wij een begin emoakt hebben, voortgang zal hebben tot he» doel bereikt is. dot wij ons voor oogen hebben gesteld. Daarom moet en kan het niet anders of het leidend beginsel voor de vertegenwoor ligers van de Engelsche regeering bij de be sprekingen te Lienève is, dot zij in geen en'-e opzicht deel zullen hebben onn iets. dat he' succes van Locarno in gevaar brengt of hei Duitschland op het laatste oogenblik onmo "•oliik zou maken tot den hond toe te tr°d r juist nu het reeds voor de deur staat. Het is en integrecrend uitvloeisel van de Engelse1 politiek cn van Engelonds goedkeuring vm het verdrag van Locarno, dat Duitschland d* wereld de verzekering zal gever» van ziir- vreedzame bedoelingen en de waarborgen vno eiligheid, die belichaamd zijn in het statuut an den bond en wij ichten het een eerste ver eischte, dat dit nu zal geschieden en dot er op het laatste oogenblik niets tusschenbeide komen om Duitschland te weerhouden van he» nakomen vnn de bedoeling, die het te kennen heeft gegeven. Voortgaande zei de minister, dat de bond in t leven is geroepen, om de moeilijkheden op te lossen, die voortvloeien uit de oude twisten welke nog niet vergeten zijn en uit de oud' erdenkingen, die moor al te licht aan eiken nnt weer klaar staan om tc herrijzen bij 'd<- minste uittarting. Er is één oplossing, waarlc de Engelsche regeering zich onder geen voor- waarde zou willen leenen. Zij zal er niet onr mee doen om te 'rachten in derr raod van den Volkenbond het strijdperk von tegengesteld" '-rechten tc laten herleven, hetgeen de vlooï von Europa is geweest voor den ooriog. De Engelsche minister van bu>- tcnlandschc zaken voor een stemmigheid der raadsbesluiten en principieel niet tegen uitbrci ding van den raad. Er zijn menschen, zoo beoogde Chamberlain voorts, die meenen. dnt het beter zou zijn, nl:» de raad zijn besluiten zou nemen bij eenvou dige meerderheid. Het is echter een eerste vcreischtc, verklaarde Chamberlain, dat de re pel van eenstemmigheid gehandhaafd blij ft daar het anders het doel van elk land zou moeten worden om zichzelf van een meerder, heid te verzekeren en de verkiezing van d' ïoadslcden er niet meer op gericht zou ziin den raad zoo sterk, representatief, gezagheh- bend en invloedrijk mogelijk te maken. Het springt volgens hem in het oog, dat het wenschclijk is het aantol der raadsleden houden binnen handzame perken, opdat de raad een doeltreffend werktuig voor doeltref- fenden arbeid blijve. Anderzijds is het al even zeer van beteekenis, dnt dc rood talrijk genoeg zij om een redelijk getrouwe weerspigeling te geven van het geheel van staten, die in den bond vereenigd zijn cn om het noodige gezag te bezitten binnen eigen sfeer. Elke verhooging van het aantal vaste zetels dient echter na tuurlijk met de uiterste nauwgezetheid te wor- kei:1 aivj*-- Van 1—4 regels f 4.05. elke regel meer 1.- Wilt gij slechts een klankvolle piano aan schaffen, koopt dan een 1 of)evanciere van Pi. M cle I oningir V ertegenwoordlger Utree htschestraat 4 4. •n nroite keuze P.75 6.50 4.90 Atelier voor het Moderniseeren van oude Hoeden. fc"0DE MAGAZIJN ,,L' HIRONDELLE" W. K. VAN ROSSUM l ANGESfRAAT 16-18 - V1ERSF00RT voor Amerstoorl en Omstreken AMERSFOORT. anciegracht No. 4 - Telefoon 304 den overwogen. Engeland heeft zich niet op het standpunt gesteld, dnt het aantal vaste ze tels niet anders veihoogd mag worden dan door de toetreding var» Duitschland en d Ver. Staten of Rusland. Daarover is vrocgci reeds van gcdiichte gewisseld Al meer don vier joar geleden is er een dergelijke bespre king in den raad gevoerd. Dat was in een ver gadering met gesloten deuren en de ministei gevoelde geen vrijheid iets mee te deelen om trent de houding, aangenomen door andere mogenheden, maar dc Engelsche regecring heeft toentertijd de nnnspinkon van Spanje ge steund en de minister ziet niet in, dat er sind* dien tijd iets gebeurd zou zijn, woardoor cl Engelsche regeering hanr houding ten op zichte van die aanspraken in beginsel zou moe ten wijzigen. Hij zou verwonderd zijn, als hij moest vernemen, dat eenigerlei Engelsche re- peering te eenigei tijd bereid zou zijn geweosi 'e verklaren, dat de Soaansche aansnrnken d« overweging niet woord waren of alleen zou ''ebben gestaan in den rand om ze van d> hand to wijzen. Er zijn ook landen, die niei "oo duidelijk aanspraak kunnen maken op een casten zetel, monr wier tegenwoordigheid i" den raad op een gegeven oogenblik ten zeer ste in het belang zou zijn van den raad er. den bond zelf. De leidende beginselen der Britsche gedelegeerden. De leidende beginselen voor dc vertegen woordigers van de Engelsche regeering cp d< aanstaande bijeenkomst zijn, aldus Chamber lain, dot niets gedaan mag worden om dc re sultaten van Locarno in gevaar te brengen, dat niets gedaan mag woiden, hetgeen ecnigc mogendheid het recht zou geven te zeggen, dat zij onrechtvaardig behandeld was of ver lokt was tot een besluit, waarvan zij de ge volgen niet doorzag, dat elke toevoeging aan den raad van nieuwe leden vooraf nauwlettend moet worden overwogen, maar dat, nis de Rand eens van zin is in zijn steun aan een be paalde aanspraak, die aanspraak alleen beoor deeld mag worden nnnr zijn eigen verdiensten Doormee is niet gezegd cn de regeering is ook niet bereid h priori te zoggen, dot geen vnn dergelijke aanspraken onder welke voorwaar den ook kan worden ingewilligd. De onderleekenaors van het ver drag vnn Locnmo zullen zich voor af met elkaar verstaan. Chamberlain voegde onn deze verklaring nog toe, dnt hij gisterochtend een bezoek had ont- angen van den Duitschcn gezant, die hem was komen mecdeclcn, du! dc Duitsche regec ring wenschte, dnt de Duitsche en Engelsche afgevaardigden alsmede die van de andere landen, welke betrokken zijn geweest bij de besprekingen van Locarno, bijeen zouden ko men, voordat de bespickingen in den rand be ginnen. Chamberlain heeft geantwoord, d .1 hij dit voorstel met groot genoegen aannam en dut hij het ols von volstrekt overwegend be lang beschouwde, dat, voor er eenigerlei be sprekingen in den rand plaats vonden, de on- dortcekcnuors van het verdrag van Locarno bijeen zouden komen en vrijuit van gedacht zouden wisselen ter voortzetting van dc open hartige cn vriendschappelijke besprekingen, di to Locnrno gevoerd zijn. Een verklaring van den Brii- schcn premier over de eensge zindheid van het Britsche ka binet. Baldwin heeft gisteren gezegd, dat er geer enkel verschil van meening bestaat tusschcn Chamberlain en de andere leden van dc re geering. Het belangrijkste was tc verzekerc; dot Duitschland lid van den Volkenbond werd met ccn zetel in den Ruad. Engeland wenschti de toelating van Duitschland zortdcr voo waarden te zien. Allen zouden zich erin heb ben verheugd, als dit dc ccnige aangelegenheid was geweest. Maar zou iemund willen zeggen dat, wanneer alle volken te Genève, Duitsch land inbegrepen, het over het een cn andoi eens waren, Engeland behoort te weigeren eeni- gj andere zaak te behandelen dun de verkie zing van Duitschland? Hij ucht het onmo? lijk Chamberlcin door instructies tc binden Chamberlain kende het gevoelen van Enge land, het gevoelen van de regeerirrr en var het Lagerhuis. De regecring vaardigt Chonv berluin, aldus Baldwin, af in het volste ver trouwen. Een rede van l°rd Cecil Tc Bristol heeft burggraaf Cecil verklaar» ervan overtuigd te zijn, dat er geen enkek uitbreiding van den Volkcnbondsraad bchooi plaats te hebben om een tegenwicht tot de toe treding van Duitschland te vormen. Verdci zijn wij het er over eens, dot, wat er cventuee ook gedaan wordt, dc goede werkwijze var den Raad moet worden behouden. De kwesti- van de uitbreiding moet worden Overwogen uit oofde van nlgemeene vredpsovervpgingen niet uit hoofde van particuliere belangen. Vundervclde preciseert zijn vrocgerp uiteenzettingen. Opmerkingen van Josper. In den loep der bercadslaging over de b grooting van buitcnlondschc zaken verklaar Vandervelde gisteren, dut hij eveneens var oordeel is, dot twee landen vertegenwoordig moeten zijn in den Raad van den Volkpnbonc n.l. België, dat er reeds zitting in heeft e: 'olen, waermede dit nog niet het geval is. Ik Teb gisteren, aldus dc minister, mijn meenin weergegeven met de discretie, die ik nor oordeelde. Men vraagt mij mijn meening tc reciseeren. Welnu, ik zeg, dat het stuitend z n België den Ruad tc zien verlaten, 1 Duitschland er in zou treden cn dat wij -r oftzc belangen niet meer zouden kunnen ver dedigen, terwijl onze oostelijke buurman dit wel zou kunnen. Vandervelde liet er op volgen, dot het on juist was, dut de perscampagne, waarover wij klaagden, in Duitschland begon. Zij begon el ders en had oen zeer betreurenswaardig ka- ruktcr. Wij blijven trouw aan den geest vnn Locarno, die wij zullen trachten tc doen zege vieren. Dc oud-minister van buitcnlandscho zaken Jospnr betreurde, dat ministers von buitcnlond schc zaken zich mengen in de besprekingen vnn den Ruad van den Volkenbond. Er zijn ge delegeerden, die bevocgder zijn dan do mi nisters om over netelige vraagstukken to on derhandelen. Jnspar zeidc voorts, dot de pers campagne met een communiqué van Wolff be gonnen is. Hij gaf er zijn ingenomenheid ovei tc kennen, dat Vandervelde de belangen von Polen te Genèvc zal verdedigen. Dc nlgcmecne beraadslagingen werden ge sloten cn dc urtikelen der begrooting werden aangenomen. Een officicclc oanvroge van China inzake een vosten zetel. China heeft officieel onn den Volkenbond om een permanenten zetel in den Raad ge vraagd. Von Hoesch bij Briand. Berlijn, 4 M o 0 r t. (V D.) De Duitsche ambassadeur tc Parijs heeft hedenochtend oen langdurig onderhoud gehad met Briund in ver- bund met de u^. vergadering te Genèvc. DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTEL1 ING nER VROE GERE VORSTENHUIZEN. Duitsch-nalionaal verzet tegen het referendum. De Duitsch-nationalc rijksdagfractic doet in een communiqué een beroep op hoor partij vrienden om zich tc onthouden van inschrij ving op de met ingang vun gisteren openge stelde lijsten intake een eventueel tc houden volksstemming over de vraag von onteigening van de bezittingen der voormalige Duitsche vorstenhuizen zonder schadeloosstelling. Dc houding der communisten in dei. Pruisischon landdag. Bij het begin vnn dc gisteren gehouden zit ting van den Pruisischen landdog vroeg do communistische ofgevuurdigde Picck als ccrsto punt op de agenda tc pla-tsen een voorstel der communisten, waarin onn dc Pruisische re- eering wordt verzocht den londdug onverwijld in kennis tc stellen van den inhoud der met dc -regenwoordigors von het huis Hoh« n-^llcrn gesloten of overwogen overeenkomst. Enkele Juitsch-notionnlcn kantten zich hiertegen, zoo dot volgens het reglement van orde het com munistische voorstel dus gisteren niet in be handeling- kon omen, welk resultaat een „root rumoer bij de communisten ontketende. EEN NIEUWE TORPEDOBOOT. Gisteren is op dc marinewerf le Wilhelms- haven de eerste na den oorlog gebouwde groo- re torpedoboot, dc Müwe, van stapel geloo- pen. DE ZAAK-BARMAT. Noor de officieelc Pruisische persdienst van goed-ingelirhte zijde verneemt, is de omvang rijke dagvaarding in d»^ znak-Bormat klonr. cn bij de rechtbank ingediend. Onjuist wordt het genoemd, dot de in de dagvaarding genoemde gebroeders Bormat naar Nederland zijn ge vlucht. DE VEEMMOORDEN. Volgens de Bcrl. Ztg. om Mittug houden de autoriteiten zich bezig met het onderzoek naoi een nieuwen, evenwel niet gesloogden, veem moord De Feldwebcl Güdickc, die in 1923 tot de zwarte rijkswecr was toegetreden en de Als het vertrouwen verdwijnt, wordt menschelijke maatschappij ontbonden. Robertson. Dooi Mrs. C N. WILLIAMSON Nederlondsche vertaling van Ada van Arkel 20 HOOFDSTUK VB. Een puzzle. Sheila kreeg twee nachten rust. Er gebeur de niets. Maar ze lag in bange verwachting wakker, of schrok uit haar eerste slaap op met bonzend hart en vochtig voorhoofd, en het was dus geen wonder, dat ze haar kleur begon te verliezen en blauwe kringen ondor haar oogen kreeg Het meisje wist, dat haar gelaat iets verried van de spanning, die ze in stilte verdroeg, maar ze hoopte, dat niemand de verandering zou opmerken Gelukkig, zei ze in zichzelf, gaf niemand genoeg om haai, om haar nauw keurig gade te slaan, zelfs Lady Viola niet. die. hoewel ze Sheila heer dankbaar was, veel te vee! in beslag genomen werd door haar eigen moeilijkheden Doch den laatsten morgen van haar eerste week op Glentorly-kasteel wachtte John Mun- ro haar in mr Mc. Kinnon's kamer op en hij was daar geheel alleen. Toen Sheila binnenkwam, sprong hij uit de stoel bij zijn schrijftafel op. „Eindelijk", riep hij uit, „heb ik eens kans om u alleen te spre ken. Ik begon te denken dat die nooit zou komen. Sinds den tweeden dog na uw aan komst hier. toen u me uw vriendschap beloof de, heb ik geen gelegenheid gehad om vijf minuten met u te proten, zonder dat Mc. Kin non of iemand anders ons lastig viel." Sheila was eenigszins ontsteld over ziin ma nier, die een heel anderen indYuk van den man gaven don ze bij hun eerste ontmoeting gekregen had. Hij was toen bijzonder kalm en zelfbeheerscht geweest en had tegen haar over zijn ohef met eerbied en terughouding gespro ken. Nu noemde hij den directeur „Mc. Kin non" en liet zich met boosheid, bijna verwij tend over hem uit. Eigenlijk was Sheila blij geweest, dat ze mr. Munro niet meer had gezien na den dog, dat hij zoo opeens hoor vriendschap had ge vraagd op zoo'n eigenaardige geheimzinnige manier en met onderdrukte emotie; en nu ging ze een weinig achteruit en lachte, niet erg op hoar gemak. „Daar dit mr Mc. Kinnon's eigen kamer is, is het wel wat grappig orn te spreken van „lastig vallen'* is 't niet zei ze. „U weet heel goed wat ik bedoel," aritwoord- de Munro zonder terug te glim'achen, terwij) hij de deur sloot die Sheila onopzettelijk had open gelaten. „Er is in ieder geval geen gevaar bij, dat hij van morgen hier komt." „Is hij uit vroeg Sheila. „Ja, tot van middag. Hij is naar Lord G'cn- torly, op diens verzoek, hij logeert ergens een dertig mijl hiervandaan, vóór hij hier in het hotel komt. Het gaat over de steenkolen van de plaats iets over grenzen en zoo." „O, goed dan", antwoordde ze, „ik zal het grootste gedeelte aan U overlaten als U dan zoo vriendelijk wilt zijn, maar dan moet U beloven voortaan te doen, alsof er niets tus- schen ons is voorgevallen." j „Ik zal mijn best doen," antwoordde Munro. „Dank u. Dan zal ik nu alleen even de boel klaar leggen." Ze ging weer naar de schrijf tafel, maar de jongeman hield haar nog te rug. „Als u zich met geweld toch met die din gen bemoeien wilt, neem dan een paar trie ven mee naar uw kamer," zei hij. „Ik kan vlug ger werken, als ik alleen ben." Sheila maakte geen tegenwerpingen tegen dit voorstel, dat inderdaad een uitkomst voce haar was, want ze had heelemaal geen lust om in mr. Munro's gezelschap te blijven, voor al na wat er gebeurd was. Maar ze was eenierszins verwonderd over de zichtbare vol doening waarmede hij zeg, dut ze zijn verlan gen opvolgde. Hij zei het wel riet, maar zijn gezicht drukte het genoeg uit Wat zijn voor stel om hnai te helpen en haar rust te laten nemen dan toch niet uit geheel onzelfzuchtige beweegredenen gedaan Wilde hij hoor uit den weg hebben om de kamer voor zichzelf al leen te houden In iedeT geval, dacht hot meisje, was dat haar zaak niet en ze was blij, dot ze kon weg gaan, zonder verder te praten. Ze nam een paar brieven en haar eigen scfyrijmachine, die ze als gewoonlijk mee nasc beneden had ge bracht en ging weg. Het was waer, dot ze heel vermoeid en loom was geweest, maar de opwinding van de klei ne scène had haar weer opgewekt en ze voel de zich op dat moment weer even frisch alsof ze den heelen nacht zondeT droomen goed ge slopen had. Ze tikte de brieven die ze zelf kon beantwoorden, doordat ze de wcnschen van Mr. McKinnon kende, en daarna, daar ze niet in een stemming was om te gaan lezen, be sloot ze wat te gaan wandelen vóór het tijd was om vooT mr. Corrington te gaan werken. Waarom wist ze niet, maar ze wilde er altijd zoo goed mogelijk uitzien als ze naar hem toe ging, hoewel natuurlijk, zooals ze spottend tot zichzelf zei, haar uiterlijk voor hem niets be- teekende en ze hoogstens kon hopen, dut hij aan haar dacht ols een geschikte secretaresse. Het meisje bracht de brieven die ze klaar had naar beneden en daar ze meende, dot mr. Munro het werk dat hij alleen in Mr. McKinnons kantoor wilde doen, wel gereed zou hebben, opende ze de deur om de keurig geadresseerde enveloppen op de schrijftafel te leggen. „Je moet op haar eerzucht werken," waren de eerste woorden die zo met een bekende stem hoorde zeggen, toen ze binnenkwam. „Als ze eenmaal met het werk begonnen is, durft ze Een stilte volgde onmiddellijk op het openen van de deur en Sheila zog dat Mr. Franklin met Munro stond te proten. Die Amerikaan als hij een Amerikaan was toonde geen verlegenheid, maar Munro keek verschrikt cn fronste de wenkbrauwen. „Kijk", riep Franklin. „Als pe over de zon spreekt I Nu zijn we ontdekt. Juffrouw Douglas zal begrijpen, dat je je moeilijkheden aan mii hebt toevertrouwd, mijn vriend, en dat ik ge tracht heb je goede raad te geven hoe je hanr zult kunnen winnen. Ik hoop. da* h h^t niet kwalijk neemt, juffrouw Douglas U weet n et, hoeveel belang ik stel in lieföe-gcschie- denissen en de uwe „Ik heb er geen," zei het meisje koel. „Nu mr. Munro hier heeft er wel een, en hij is een beste kerel. Hij heeft me ontelbare kleine diensten bewezen, sedert ik hier in het hotel kwam, en waarachtig ik zal zijn fiancée een mooi c.adenu geven als hij er een krijgt. Ik heb meer geld, dan ik weet te gebruiken helaas, dus „Als mijnheer Munro een fiancée heeft, zal zij misschien wel goed vinden, dat u een deel van uw geld besteedt aan een geschenk voor haar." viel Sheila hem in de rede, „maar haar zaken en dz mijne hebben niets mej elkaar te maken." Ze leude de brieven neer cn ging zonder een woord meer weg. Maar ze was door meer ontroerd, don olleen door de ergernis over de indringerigheid von den Amerikoanschen mil- lionair of het feit, dat John Munro misbruik van haar naam had gemaakt. „Waar zouden ze over gepraat hebben V vroeg ze zichzelf af. „Het moet over mij zijn geweest, anders zou Munro niet zoo ontsteld gekeken hebben, maar het was niet wat mr. Franklin me wilde laten gelooven. ,/AIs ze eenmaal met het werk begonnen is, durft ze dat weren dc woorden die hij gezegd had, cn zijn stem had vreemd en heftig geklonken. Welk werk zouden ze haar willen la.cn doen da' haar zou beletten iets te durven O. dat „plan" waar Mr. Munro me voor wilde winnen, als ik eerst aan hem gebonden was, zoodat zijn belangen ook de mijne zouden zijn. Zou dat iets te maken hebben met n\r. Franklin Dit was een te moeilijke puzzle om zoo gemakkelijk op te lossen en Sheila dacht cr zoo diep over na dat ze, toen ze van haar korte wandeling terugkeerde, mindsr verfrischt en vee! nerveuzer was, dan teen ze wegg ng. Ze was iets verder gegaan, dan ze bedeeld hod en was daardoor nogal laat voor mr. Car- rngton. Om het hotel nog in tijds te bereiken liep ze heel hard cn scheurde haar japon. Het leek wel of alles dien morgen verkeerd moest gaan en toen ze verscheidene vergissingen maakte in het opnemen van Carringtons dic taat, voor het eerst sedert ze voor hem was beginnen to werken, scheen het of de laatste stroohalm bij haar last gevoegd werd. (Wordt vervolgd),

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1