Japonnen en Blouses „DE EEMLANDER" ABONNEMENTSPJIUS m"a',n ,7°r Aracrt PRIIS dER ADVERIENTIEN met inbegrip van ecn BUITENLAND. Willem Groenhuizen Zilveren Taartscheppen Eén maal in Uw leven! Ge ter. Ferziita Pianohandel L KLESM Voorjaarshoeden FEUILLETON Hel ondergiondsche Syndicaat. 24e Jaarfant) No. 213 ioort 1 210, idem Uinco per po«l f Iper week (met cratis verzeker-nj tegen ongelukken) 0.I76, alzonderlijkc nummer» I CjOS. AMERSFOORTSCH DAGBLAD OIRECTEUR-UiTGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47919. TEL INT Sit. Woer.sdatj 10 Maart 1926 bewijsnummer, elke icgel meer 0 25, dienstaanbie dingen en Licldadighcids-advc tentiën voor de helft der prijs Voor handel co bedrijf beslaan xeex vooidectigc bepalingen voor het advci tecicn tene ciicu aire, bevattende de voorwaaiden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE VOLKENBONDSVERGADERING. Jhr. mr. Loudon cndervoorzittci der eerste commissie. Dc eerste commissie dei volkenbondsvcrga- dering, die onder leiding van Chamberlain Duitschlands verzoek om toetreding tot den Volkenbond te behandelen heeft, koos giste- genmiddag op voorstel van burggraaf Ishii, on dersteund door den Deen Zahle, jonkheer Lou don tot ondervoorzitter. DE KWESTIE DER UITBREIDING VAN HEI AANTAL RAADSZETELS. Op zoek nyor een vergelijk. Alle leden van* den \*>lkcnbondsrnad zullen, tezamen met LutheT en Stresemnnn, vanoch tend een offirieuse bijeenkomst houden, ten einde ecn terrein van oveteenstemrning te vin den omtrent dc kwestie van uitbreiding van den raad. Dreigt Spanje met uittreden uit den Volkenbond? Geneefschc persberichten reppen van ecn onverzoenlijke houding van Spanje, dat too hardnekkig aan zijn standpunt heet vast tc hou den, dot hot zelfs zou dreigen Genève te ver laten en uit den Volkenbond te treden, wan neer het zijn zin, inzake een vosten roodszetcL niet zou krijgen. DUITSCHLAND. HOOG WATER. Gemeld wordt uit Freiburg (Breisgau) d.d 0 Maart, dat tengevolge van de verleden weck gevallen regen dq rivieren in het Z. gedeelte van het Zwarte Woud zijn gestegen, waardoor de bovenloop van den Rijn plotseling aanzien lijke watermassa's toegevoerd kreeg. Mann- dagvoormiddag was het water te Kehl 26 c M gestegen en gisterochtend opnieuw 60 c.M. Te Maxou bedroeg de was Maandagmorgen 17 c.M. cn gisterochtend nogmaals 77 c.M. FRANKRIJK. 'de kabinetscrisis.' Het nieuwe ministerie gevormd. P a r ij s, 10 Maart. (V. P.) Briand is ge slaagd in de kabinetsformatie. De cfficicele soirenstcliing van het kabinet is als volgt Briand minister-president en buitcnlandsche zaken. Péret financiën. Malvy binncnlundsche zaken. Laval justitie. Lnmoureux onderwijs. De andere posten worden bezet door dezelf de ministers als in het eerste Labinct-Briand. ZWITSERLAND. EEN LAWINE. Drie personen bedolven. Uit Davos wordt d.d. 9 Maart bericht, dat ecn sneeuwlawine een hut heeft bedolven waarin zich drie personen bevonden. Men is er op uitgetrokken om hen tc redden. SPANJE. staking in de haven van cadiz Te Cadiz zijn de havenurbcidrrs in staking gegaan. De arheid in de haven ligt stil. HONGARIJE. DE VALSCHE BANKBILJETTEN Bij een onderzoek, naai aanleiding van eer» anonyme aangifte door den cfficier van justitie gelast, zijn in een koffer in de gaidcrobe vso. een station te Boedapest 0675 stuks valsche bankbiljetten vun 1000 frank gevonden. Deze zijn in beslag genomen en het protocol daar over is in tegenwoordigheid van de Fronscht gedelegeerden opgesteld. VERSPREIDE BERICHTEN. HEVIGE STORMEN. Hevige stormen hebben gewoed boven En geland. Uit verschillende deelen van het land wordt ernstige schade gemeld. Tevens wor den verschillende ongevallen gemeld. HEVIGE STORM BOVEN DALMATIÈ. Vijftig zeilschepen vergaan Zondag en Maandag heeft boven het kust gebied van Dalmatië een hevige storm ge woed, vergezeld van ecn buitengewone koude De vrachtboot Cclno werd op de kust gewor pen en verbrijzeld. Een deel der bemanning is omgekomen. Ook vij'.tig /eilvaartuigen zouden met de totale bcmunning in de golven verdwe nen zijn. Bij Spaloto is een trein uit de rails gewor pen. HEVIGE STCRM IN BOSNIË. lp Bosnië heeft een hevige storm gewoed. Vijl-en-zeventig "huizen zijn verwoest De scha de bedraagt drie milliocn dinar. De Staatscouront van heden 9 Maart bevat o.a. de volgende Kon. besluiten benoemd tot directeur van het Post- en Te legraafkantoor te Lobith-Tolkamer A. C. J van Popering, thans commies der posterijen telegrafie op verzoek eervol ontslagen, met dank M B. van der Hoeven als Commissaris van Po litie te Rotterdam benoemd tot kantonrechter-plaatsvervanger in het kanton Assen Mr A. \V. Westrn van Kolthe, advocaat cn procureur te Assen in het kanton Almelo Mr G. D. B. ter Bron- kc, advocaat en procureur te Almelo tot rechter-pJaatsvcrvangcr in <Je Rechtbank to Zwolle Mr J. F. van Haersolte, tijdelijk ambtennor tot bestond van den Secretaris van don Rand van Beroep der directe belastingen te Zwojle, wonende aldaar BEZOEK VAN DE PRINSES ZU ERBACH. De nicht van H. M. de Koningin-Moeder, ba- ionesse von Doernberg zu Housen, prinses z" Erbach-Schönbcrg, zal cenige dagen verblijf houden bij dc Koningin-Moeder.. AUDIËNTIES. De gewone audiëntie van den Ministei van Koloniën zul cp Vrijdag 12 Maart a.s niet plaats hebben. De Minister van Binnenlandsclm Zubm en Landbouw maakt bekend, dat op Woensdag 10 Maart 1926 door hem .geen audicniie zal wor den gegeven en dat nader zal worden bekend gemaakt, op welken dag cn op welk uur de wekelijksche audicniie in het vervolg regel matig aal plaats hebben. De minister van Justitie zal Vrijdag 12 Maart a s. geen audiëntie verlcenen DE OPLOSSING DER KABINETSCRISIS. Een rede van mr. Marchant. In ecn te Arrh gehouden vergadering van de ofdecling Arnhem van den Vrijzinnig- Dcmocratischen Bond heeft mr. Marchant, sprekende over dc crisis, als zijn meening te kennen gegeven, dat het nieuwe ministerie een zwak ministerie is, omdat het in geen der bei de Kamers een meerderheid heelt, en omdat het niet op een vast beginsel steunt, maar dat het anderzijds een sterk kabinet is, omdat men na alle getob opziet tegen de verantwoorde lijkheid van het verwokken van een crisis. De crisis is, zoo zeide mr. Marchant ver der, niet volslagen nutteloos geweest; in de eerste plaats is klaarheid gekomen in de waar- Langestraat 36 ff Cf /rit» Van 1—4 rogels f 4.05. elke regel meer 1.— Een keur van de nieuwste mo dellen voor Lente en Zomer reee's ontvangen Goud, Zitver en Uurwerken Langstraat 43 Tel. 852 (ieparatie-inrchtinii voci Uurwerken. Will r.f' s.'echïs een Ilankvoüe piano aan schaffen, !;co H dan ecn oflevnnner- vv \l de oningir V ertecenwcordlc-er IHrechtscfoestraai 44. r» t-ro >te keuze 8.75 G.'tO 4.pfi Atel:er voor he! Modemiseeren van oude Hoeden. ORE MAGAZIJN „l* HIRONDELLE" W. K. VAN ROSSUïVI UNGESfSAAT 16-18 - AVIERSFOORT de van de verzekering der roomsch-katholic- ken inzake hun bereid zijn tot een andere m.eerderhcidsformntie. Aon deze en dergelijke verklaringen van r.-k. zijde is niet de minste waarde te hecht"t. Verder is gebleken, wat de waarde is von adviezen, die door de leiders der rechterzijde aan de Kroon worden gegeven omtrent kabinetsformatie; in dc derde plaats weten wij nu, wat te denken van dc onmisbaar heid van het gezantschap bij den Paus, cn voorts is licht opgegaan over het gemak, waar bij men te rechterzijde afscheid neemt von het parlementaire stelsel. HET HUWELIJK VAN GOUVERNEUR- GENERAAL FOCK. Voltrekking te den Haog hij volmacht. Tc Den Haag zal morgenochtend om hall Hf, naar de Tel verneemt, het huwelijk wor den voltrokken van don gouverneur-generaal van Ned.-Indië, mr. D. Fork met mevrouw A. F. J. Dicmont. Als gevolmachtigde voor mr. Fock treedt op schout-bij-nacht C. C. Fock, commandant der marine te Helder. Als getuigen zullen fun- gecren de heeren W. L Dicmont, gemeente secretaris tc Leimuidcn cn J. Fock, journalist *c den Haog. C. LUCASSE. f Oud-lid van de Eerste en Tweede Kamer. Alhier is 74 jaar oud overleden mr. C. Lu- casse, oud-kantonrechter te Goes, oud-lid van de Tweede- en Eerste Kamer. De overledene behoorde tot dc anti-revolutionaire partij ei\ was ridder in den Ned. Leeuw. M1CHIEL ADRIAANSZ. DE RUYTER. Herdenking van zijn sterfdag. Naar het Huagsche Ancta-kantoor verneen t. ligt het in het voornemen von dc Kon. Ned Verconiging Onze Vloot om den dag, waarop M. A. de Ruyter voor 250 jaren gestorven is. op 29 April a.s. te Amsterdam op plechtige wijze tc herdenken. KATHOLIEKE SOCIALE ACTIE. De a.s. liquidatie van het Cen traal Bureau. Het blad „De Morgen'* meldt thans over hot Centr Bureau der Kath. Sociale Actie het vol gende Op 27 Januari j 1. vergaderde het Centraal Bestuur von de KSA. in het gebouw der Alg R K Werkliedenvcrceniging, Lange Voorhout Ie s-Gravenhnge. In deze vergadering is besloten tot liquidatie van hei Centraal Bureau tc Leiden, nad'it be kend was geworden, dat het Episcopaat niet instemde mot e"n vet zoek. om een jaarlijksch collecte ten bate vnn de Koth. Sociale Actie tc doen houden in verbond met bovenvermeld besluit is de stichting overwogen van ecn nieuw soort K S Azooals deze is ontworpen door het R K Werkliedenverbond tevens werd do mogelijk heid in uitzicht gesteld, in dat geval de tegen woordige ambtenaren van het Centraal Bureau tc Leid- -i over te nemen. DE STAKING BIJ DE TRAM ZUTPHEN—EMMERIK. Geen autobusconccssie op Duitsch gebied voor dc stakers. Naar men ons uit Doctinchem meldt, heeft thans dc tramweg-mij. Zutphcn—Emmerik van de Duitschc regeering definitief concessie ge kregen tot het cxploitecren van een autobus dienst 's Hcecenberg-grens)—Emmerik. Dooi dc Duitsche wet niet meer dan één concessit» voor eenzelfde traject toestaat, beteckent zulks dot voor dc stokingsleiding geen uitzicht mcei bestaat, dat zij ook op Duitsch gebied een met de trom concureerenden autobusdienst kan openen en is het dus niet mogelijk, dat do N.V. in het bezit geweest kon zijn van een vergunning tot exploitatie, zoools gemeld is DE MOORD OP DEN VELDWACHTER TE NEDERWEERT. Dc uitspraak von het Bossche Hof. Het Gerechtshof te Den Bosch vcroordtc'de P. H. J. C., landbouwer te Nederwcert, wegens mishandeling met doodelijk gevolg op d-*r» veldwachter Verkennis uldoor, met bevestiging van het vonnis der rcchtbonk te Roermond fot 5 iaar gevangenisstraf met aftrek van vooi ar rest. DOODSLAG. Het drama tc Nieirwcnhagen De rechtbank te Maastricht veroordeeld" wegens doodslag op J. H. K., die door ziin vrouw, zoon en zwager met messteken en re volverschoten is gedood, Agncs G. tot vier. A. C. tot zes cn \V. P. G. tot drie jaren ge vangenisstraf. De eisch luidde respectievelijk vijf, zes cn zes jaar. HET DRAMA IN DE SCHIESTRAAT TE ROTTERDAM. 10.000 voor de erven Ambro* -sius. De gemeenteraad van Rotterdam heeft met olgcmecnc stemmen hi t voorstel van B. en W. aangenomen, om nan dc erven van wijlen den heer Ambrosius, hot slachtoffer vnn de beken de schietpartij in de Schiestroot, een schade vergoeding uit te keeren van 10.000. HET DRAMA AAN DON OVERTOOM Muylwijk voor het Amstcrdam- sche Gerechtshof Het gerechtshof te Amsterdam heeft ecn aanvang gemaakt met dc behandeling in hooger beroep van dc bekende Muylwijk-zoak in verbond met het in 1925 plaats gehad heb bend drama in een perceel nun den Overtoom, waarbij de koopman Busch om het leven is •fekomen. Zooals men zich herinnert heeft do Vierde Kamer der Amsterdamschc Recht bank, na niet minder dan vijftien zittingen aan dc behandeling dezer zaak gewijd te hebben, den 43-jorigcn Mgrcelis Muylwijk veroordeeld tot een gevangenisstraf voor den tijd van zes jaren, mot aftrek vun acht maanden, welke hU toen (op 28 November 1925) in de preven tieve hechtenis hud doorgebracht Blijkens het vonnis achtte de Rcohtbank zoo wel den ten loste gclcgdcn moord als don Joodslag en den diefstal, gepaard gaande met geweld, niet wettig cn overtuigend bewezen en was dc vcroordcoling uitgesproken terzak* van mishandeling, den dood van Busch ten gevolge hebbende en wegens den diefstol Hoewel dc feiten reeds datcercn uit het jao» 1915, mogen zij algemeen als bekend veronder steld worden. Op Zaterdag 23 October 1915 werd bii do politie aangifte gedaan, dnt sinds den vorigen dug koopman Busch verdwenen was. Aange zien Busch meermalen ten huize vun den aan nemer MuylvvijA van den Overtoom vertoefde, stelde dc politie in dat huis een opderzock in, dat echter geen resultaat oplevetdc. Hoewel in den loop der jaren v t rschilhnda molen anonieme brieven bij de politie inkwa men, waarin meegedeeld werd, dat Busch ver moord was en onder den grond van het hui» aan den Overtoom begraven lug bleef de ont knooping uit tot in het begin von 1925. Toen meende de politie, dot er voldoende ro den toe bestond, om op de meermalen aange duide plants op den Ovcttoom, waar intusschcn ecn garage was gebouwd, te gaan graven. En inderdaad'Weid in den grond ingemetseld gevonden een pakkist, waarin zich het lijk van den vermisten koopman'bevond. Men weet, dnt spoedig donrop Muylwiik werd gearresteerd die aanvankelijk bleef ontkennen moor tenslotte onder den invloed von den pre dikant uit het Huis van Bewaring ds. Ie Roy ecn volledige bekentenis aflegde. Weliswaar week zijne uiteenzetting van het gebeurde gchec# at vu. de beschuldigingen, waarvan men hem Betichtte. Het zou n.l. niet zijn bedoeling geweest zijn Busch tc dooden en hem von zijn geld tc bo- roovcn, moor Muylwijk zou den koopman in voedc, no dat Busch hem zou hebben willen beletten naar beneden tc gaan hebben vastge grepen waardoor deze dood op den grond zou zijn blijven liggen. Muylwijk hod toen het lijL in den grond onder het gebouw aan den Over toom begraven en de sieraden en het geld, dat hij op Busch gevonden had in zijn bezit geno men naar hij verklaarde, om dit lotcr alles aan Busch' vrouw te geven en niet, om 't slochtoffcr jcrooven. Men herinnert zich ook. dot dc jus titie geen geloof hechtte aan de verklaringen van Muylwijk cn hem deswege primair den moord ten laste legde cn diens veroordecling tot twintig jaren gevangenisstraf cischte. De rechtbank docht er echter anders over cn achtte, zooals hierboven reeds gememoreerd, alleen dc mishandeling, den dood tengevolge hebbend alsmede den oic>stud bewezen. Zoowel het O.M. als bckluagdc meenden echter in dit vonnis niet te kunnen berusten en teekenden beide hooger beroep aan. Vandaar dat de zaak thans aan het oordeel vat het Gerechtshof wordt onderworpen. Doo. Mrs. C N. WILLIAMSON Nederlandsche vertaling van Ada van Arke! 24 Franklin keek echter niet langer naar de gravin. Hij bukte en tilde Caningtons schou ders van den giond op en wendde caarbij zoo veel kracht aan in zijn pogingen om den be- w'usteloozc-n man op te heffen, dat de slui ting van den vreemdsoo t.'gen armband, die Shoilu al eens mcei aan zijn pols had gezien, open spiopg toen zijn mouw omhoog gestroopt werd en de tnm bloot kwam. Hoofdstuk K. Nog meer geheimen. Vóór Franklin het bemerkte, was dc aim- band van zijn arm op den grond gevallen met een fijn metaalachtig geluid, en rolde toen weg in de varens langs den weg. Sheila zag hem schrikken, maar zijn oogen volgden den arm band niet. 2e gingen naar de vrij gekomen pols, en wat zij doar zagen, zag zij tegc'ijkei- tijd. Het wit glacóleei, dat geleek op het boveneind van een lange handschoen waar de hand van was afgeknipt, bedekte neg glad cn nauwsluitend een arm, maar de zware gouden band, die de overgang naar hot polsgewricht had bedekt had cok den ongolijken kant van een eigenaardig litteeken verborgen. Sheila zag nu, dat het vlecsch ontstoken was en dat ju'st boven de pols ren d:ep rood litteeken was Instinctmatig wendde ze haar ocgen af, zoo dat Franklin niet kon merken wat ze on-'.dekt hod. Ze voelde, dat hij snel haai knnt uitkeek om te zien of zijn -geheim waf het dan ook zijn mocht nnn haar was overgeleverd, maar haar gezicht verraadde niets Daar hij bezig was Carringfons schouders van den grond te tillen kon hij de manchet en de jas mouw, die omhoog waren geschoven, niet neertrekken maar hij draaide zich zóó, dat als Sheila het litteeken reg niet gezien had ze het zóó onmogelijk had kimren ontdekken. Zijn veraqdorde houding moest echter het littee ken onder de eogon b engen van gravin Ka- rovski. Maar Frankl'n scheen daar niet om te geven, of hij achtte h t nvnd<r gevaarlijk, dat zij zijn geheim kc-nde. Half tillend, half slee- pond bracht hij Carringion naar de electrische atfto, die lady Ethington geleend had, en hij had hem bijna bereikt, toen de bewustelooze man teekenen gaf van bij te komen. Hij zuchtte, opende de oogen en keek in die von Sheila, die cp was gestaan en hem bezorgd gede sloeg. Onmiddellijk scheen hij zich alles wat cr gebeurd was weer te herinneren, want haar techt aanziende, zeide „Goddank, dat u niet gewond is. En lady Viola V „Ze schijnt niet erg bezeerd te zijn, hoewel z0 flauw is gevallen," antwoordde Franklin, vóór Sheila iets kon zeggen. „Maak u niet ongerust. We hopen, dat u gouw weer in orde zult zijn. Het is boter, dat u niet probeert u te bewegen, er kon wel eens iets gebroken of ontwricht zijn. Ik zal u in de auto dragen. „Mij mankeert niets, geef me ecn hand en ik zo' opstaan," zei Car ington. Hij stond, door Franklin ondersteund, op. „Neen, ik heb niets. Blijkbaar geen enkel bo-lje gebroken." Hij streek met zijn hand over zijn voorhoofd, waar een paar bloeddruppels langs zijn oogen diup- pelden. „Alleen maar een snee in mijn hoofd. Dat beteekent niets. Weet u zeker, dat u zich nergens bezeerd heeft, juffrouw Douglas cn lady Viola ook niet „Ze was heel gced cn knielde over u heen, teen wij kwamen," zei de gravin tamelijk scherp. „Ze viel pas flauw, toen ze ons zag. Kijk, ze komt alweer bij, je zou haast zeggen, dot ze ons over haar hoorde spieken." Er was niets werkelijk beledigends in de woorden en toch gaven ze den indruk of lady Viola maar. gedaan had of z" flauw viel om dc aandacht cp zichzelf te Vestigen of om een of andere reden Shcilo voelde zich kwaad worden en had lust het meisje te verdedigen, maar h"t was er den tijd niet vcot. Bovendien kwam de kleur langzaam in lady Viola's gezicht terug en de lange donkere wimpers beefden. Ecn oogenbük latei keek ze in Carringtons bezorg de oogen. „Ik ik wat dwaas van me I" mompeld ze cn trachtte tc gaan zitten. Ze viel echter terwa- tegen den schouder van Sheila, die weer neet geknield was om haar te he pen. „Ik ben heelemaal niet bezeerd, allen maar geschokt, geloof ik. Eerst was ik op en zocht naar juf frouw Douglas en trachtte tc ontdekken of mr. Cnrringtcn nog le~fd?, maar toen opeens scheen mijn hart °P ,e houden met kloppen. Ik denk, dat het van de schrik is geweest en toen de reactie. Wanneer is u gekomen, mevrouw en mijnheer Frank'in „Ik dacht, dat u ons za-r aankomen in de electrische auto van mevrouw Ethington," zei de gravin met 'n eigcr.nardigcn klemtoon. „Het leek zoo juist voor u bewusteloos werd." „Neen. Dc heb u niet gezien, niet bewust ten minste," oTvtwoordde Viola „Ik riep u nog na, toen u langs me heen reed in de laan," herhaalde Franklin. Ik zag dat een van de wielen los zat cn. volgde zoo gouw als ik kon in den wagen van lody Ethinglon, waarin ze juist met dc gravin zou uitgaan. Die dacht, da ze misschien zou kunnen helpen, inaar gelukkig is u allen in staat u zelf te hel pen. Zelfs uw auto is er schijnboakr zonder al te onherstelbare schade of gekomen, mr. Cnr- rington. En als u er zich toe in staat voelt, zou ik nu allen naar het hotel kunnen terug bren gen." Onwillekeurig gluurde Sheila noar de plek, waar de urmband gevallen was en waar de zware gouden bond en dc door het gras schit terende parelen en turkooizen zichtbaar warefi geweest. Zou hij hem daar laten liggen vroeg ze zich af. Maar hij was al verdwenen. Hijzelf kon hem niet opgeraapt hebben,, want hij was niet weg geweest of had zich niet gebukt, sedert Carringion weer bij bewustzijn was gekomen. Maar Sheün had ecnige ogen blikken de gravin Karovski uit het oog ver loren en ze kwam tot ce slotsom, dat ter- wel zij niet keek, de gravin gauw dc armband moest hebben opgeraapt. „Zou ze hem houden öf zou hem aan hem teruggeven?" vroeg Sheila zichzelf nieuwsgie rig af, toen ze wat ter zijde bleef staan, terwijl Franklin lady Viola in dc auto hielp. Toen was het de beurt van de gravin om haar plaats in te nemen en Franklin hielp haar ook, ondanks de bittere woorden en uitdagende blikken, die kort geleden tusschen hen gewisseld waren. „Nu juffrouw Douglas," zei Franklin, toen de gravin naast lady Viola in de groote ton- neau zat. Maar hij kwam niet naar voren om haar te helpen. Hij liet Carringion haar een hand geven toen ze op de treeplank stond en keerde voor eenige seconden hen den rug toe. Toen Carrington ook in de tonneau zat, sloot Franklin dc deur en Sheila zag een glimp van goud cn turkoois onder zijn manchet, terwijl hij dit deed. „Zij heeft hem aan hem gegeven heel on gemerkt cn in het geheim," docht het meisje, „Dan moet ze ook aldoor geweten hebben, waarom hij hem draagt; het kan voor haar geen geheim zijn geweest, anders zou ze wel iets gezegd hebben. Nu ben ik er zeker van, dot er ecn verstandhouding tusschen hen be staat. Zij is woedend op hem om lody Viola. Hij weet dat wel, moor lyj tart haar; en om de een of andere reden durft ze hem ondanks alles, niet in den steek loten als hij he°r hulp noodig heeft." Sheila had het gevoel of ze omringd was door een atmosfeer von geheimzinnigheid. Er gebeurde iets heel vreemds om haar heen, iets zóó ingewikkelds, zoo veelzijdigs, dot ze tot nu toe nog geen enkele oanwijzing tot de puzzle gevonden had, hoewel ze vaag iets van een weg kon zien, die ze volgen moest nu ze half verward, holf verschrikt in het duister noar het licht tastte. Het gaf een heelc beroering in het Glentor- ly-hotel, toen bekend werd, dot er een onge luk was gebeurd met de prachtige auto van mr. Carrington (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1